Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/ Abuja. Lundgren/Holmström. UD-AF Dnr 37. Benin- basfakta 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/20110429-1 2011-04-29. Abuja. Lundgren/Holmström. UD-AF Dnr 37. Benin- basfakta 2011"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/ Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 37 Benin- basfakta 2011 Yta: 112,622 kvadratkilometer (ungefär lika stort som Lappland) Befolkning: Cirka 9,3 miljoner (2010) Befolkningstillväxt: ca 3 procent per år (2010) Huvudstad: Statsskick: Porto Novo, men president och regering återfinns i Cotonou. Benin är en enhetsrepublik, indelad i tolv regioner, som blev självständig Efter ett flertal militärregimer återinfördes ett demokratiskt samhällssystem Landets nuvarande president, Boni Yayi, tillträdde 2006, och vann även presidentvalet i mars I parlamentet, som är unikameralt, har oppositionen majoritet. I slutet av april 2011 kommer ett nytt parlamentsval att hållas. BNP: 6,5 miljarder USD (2010) BNP/invånare: 673 USD, eller 1,453 USD köpkraftskorrigerat (2010) Inflation: 2,2 procent (2010) Ekonomisk tillväxt: 1,3 procent (2010) Mänskligt utvecklingsindex: 0,44/plats 134 av 169 (UNDP 2010)

2 2(6) Största handelspartners: Kina, Indien, Niger, Nigeria och USA. Den informella handeln med Nigeria, genom hamnen i Cotonou, är omfattande. Viktigaste exportprodukt: Viktigaste importprodukter: Medlemskap i internationella organisationer: Bomull. Mat och bränsle. ACP, FN, WTO, AU, samt de västafrikanska samarbetsorganisationerna ECOWAS och UEMOA. Handel med Sverige: Den svenska exporten till Benin uppgick 2010 till 146 miljoner SEK, varav Ericsson stod för merparten. Den svenska importen från Benin ökade med 360 procent, men uppgick i absoluta tal till endast SEK samma år. Utvecklingssamarbete: Sverige bedriver inget utvecklingssamarbete med Benin. Det samarbete som bedrivs genom multilaterala organisationer, framförallt EU, är främst inriktat på återuppbyggnad av infrastruktur och kommunikationer, samt lokal utveckling och styrelseskick. Allmänt Republiken Benin är ett långsmalt land i Västafrika som sträcker sig från Nigerfloden vid Sahel i norr till Guineabukten i söder. Landet gränsar mot Burkina Faso, Niger, Nigeria och Togo. Officiell huvudstad är Porto Novo, men regering, president och myndigheter är placerade i hamnstaden Cotonou. Benin består främst av låglänt savann och landets högsta punkt ligger endast 600 meter över havet. Benins södra del är ett av Västafrikas mest tättbefolkade områden. Landet har genomgått stora politiska och ekonomiska förändringar de senaste åren och anses allmänt vara en av de mer stabila demokratierna i Afrika. Fon och yoruba återfinns främst i södra Benin och är två av landets största folkgrupper. Under tiden som fransk koloni gynnades dessa framför invånarna i norr genom bland annat bättre utbildning och arbete inom den koloniala förvaltningen. Drygt 40 procent av befolkningen räknar sig som kristna, 25 procent som muslimer, och 25 procent som anhängare till traditionella afrikanska religioner som ofta benämns voodoo, efter

3 3(6) fonspråkets ord för ande- vodun. Från och med 1990 garanteras religionsfriheten i landets författning, och respekteras också i stort i praktiken. Det område som idag utgör Benin var länge en region med flera små kungadömen. Ett av dessa, Abomey, lyckades tack vare slavhandeln med Europa på 1600-talet bli allt mäktigare. Den omfattande slavhandeln gjorde att regionen kom att kallas slavkusten. I utbyte mot slavar fick Abomey framför allt vapen, med vilka man kunde angripa närliggande kungariken och tillfångata fler slavar. 1 Det utvidgade riket fick namnet Dahomey, ett namn som kom att leva kvar fram till Dahomeys storhetstid nåddes under kung Gezuz ( ). Under senare halvan av 1800-talet försvagades Dahomeys status i regionen på grund av den avtagande slavhandeln. Fransmännen lyckades ta kontroll över kustlandet och 1892 blev Dahomey ett franskt protektorat som kom att spela en undanskymd roll i det Franska Västafrika. Politik 1958 fick Dahomey omfattande självstyre inom det franska samväldet och 1960 blev landet en självständig republik. Samma år valdes Hubert Maga till landets förste president. Efter en rad statskupper tog general Mathieu Kérékou makten utropade Kérékou marxism-leninismen som officiell statsideologi, varpå landets oppositionspartier bannlystes och en rad banker, företag och industrier nationaliserades. Två år senare döptes landet om till Folkrepubliken Benin. 2 Efter att ekonomin under en rad år gradvis försämrats utbröt omfattande strejker i slutet av 1980-talet. Strejkerna pressade Kérékou att inrätta en nationell kongress där ett 50-tal organisationer, däribland den vid tidpunkten förbjudna oppositionen, tilläts delta infördes flerpartisystem i landet och i december samma år antogs Benins än idag gällande konstitution. Enligt konstitutionen är presidenten statschef och tillsätter ministrar i regeringen. Presidenten väljs i direkta val för fem år, och har möjlighet att väljas om en gång. Kérékou kandiderade till presidentposten vid de första allmänna valen, men förlorade där mot Nicéphore Soglo. Efter valförlusten blev Kérékou Afrikas förste svarta president att lämna presidentämbetet utan våldsamheter. Valet anses därför vara Afrikas första framgångsrika övergång från diktatur till 1 Erövringarna skedde bl a med hjälp av kvinnliga krigare (kallde Dahomeyamazoner ) som på och 1800-talen kämpade för kungen av Abomey. Dessa krigare utgjorde ca en tredjedel av kungarikets styrkor. 2 Sedan konstitutionsändringen 1990 heter landet Republiken Benin.

4 4(6) demokrati. Efter att Kérékou förlorat presidentposten i valet 1991 samlade han nya krafter och vann presidentvalen både 1996 och I valet 2006 förhindrades Kérékou och Soglo från att ställa upp för en tredje mandatperiod i enlighet med 1990 års konstitution. Kérékou för att han suttit i två mandatperioder, och Soglo för att han var för gammal. Istället vann den relativt okände Boni Yayi, fd. chef för västafrikanska utvecklingsbanken, presidentvalet, som av internationella observatörer betecknades som fritt, rättvist och transparent. Presidentvalet 2011 blev uppskjutet två gånger bl a på grund av problem med det datoriserade väljarregistret (som finansierats av EU), men gick slutligen av stapeln den 13 mars. Den 21 mars annonserade Benins författningsdomstol att Boni Yayi vunnit presidentvalet med 53 procent av rösterna. Benin intar plats 72 av 167 (2010) på Economist Intelligence Units demokratiindex, vilket placerar landet i samma kluster som t ex Sydafrika, Brasilien och Ungern. Fria val och respekten för civila rättigheter stärker demokratin i landet. Några politiskt betingade mord eller försvinnanden har inte inrapporterats, inte heller finns uppgifter om politiska fångar. Det mycket splittrade politiska systemet försvårar dock regeringens möjlighet att verka effektivt. Exempelvis har presidentens stödparti Force cauris pour un Benin émergent (FCBE) som består av ett tjugotal partier - ingått i en allians med Union pour la majorité présidentielle plurielle (UMPP) som består av en lös koalition med 80 politiska partier och 150 civila organisationer. Presidenten måste därför ofta söka stöd från olika partimedlemmar på ad hoc basis för att vinna omröstningar i representanthuset, en ofta mycket ineffektiv metod. Enligt Ibrahim Index of African Governance, som publicerades i början av oktober förra året, är Benin ett av Afrikas bäst styrda länder på plats 12 av 53, och på plats tre inom ECOWAS efter Cape Verde och Ghana. Benin har lyckats med konststycket att bevara demokratin trots den relativt låga ekonomiska utvecklingsnivån. Ekonomi Ekonomin, som uppgick till cirka 6,6 miljarder USD 2010, vilar tungt på jordbruket som står för ca 33 procent av bruttonationalprodukten och sysselsätter ungefär hälften av befolkningen. Inkomsterna från bomullen, vilken är Benins huvudsakliga exportvara, minskade väsentligt för ett par år sedan pga. sjunkande världsmarknadspriser och minskad produktion uppgick exporten till cirka 1,3 miljard USD, varav jordbruket, främst

5 5(6) bomullen, svarade för en betydande andel. Bomullsproduktion minskade 2009/10 med ungefär en tredjedel, men motverkas till viss del av att världsmarknadspriset på bomull stigit. Handeln med grannländerna är också mycket viktig för ekonomin och svarar för ungefär en tredjedel av BNP. Det är dock svårt att veta exakt hur stor denna handel är eftersom en stor del är illegal och därför aldrig kommer till myndigheternas kännedom. Så kallad reexport, dvs. direkt vidareexport av importerade varor, är också en viktig inkomstkälla för landet och står för nästan hälften av den totala exporten. Det är svårt att uppskatta den exakta andelen eftersom en stor andel av handeln är illegal. Benin har fått en del av sin utlandsskuld avskriven och tar emot betydande ekonomiskt stöd från utlandet, både genom bistånd och transfereringar från beninier i utlandet. Med 74 USD i bistånd per person och år är Benin ett biståndsberoende land. Även om Benin har haft viss ekonomisk tillväxt de senaste åren tillhör landet fortfarande ett av världens fattigaste (Least Developed Country). En minskning av andelen fattiga som lever på under två dollar per dag har dock kunnat registreras från 37,4 procent 2006 till 33,3 procent De knappa resurserna är med andra ord mer jämt fördelade än i grannlandet Nigeria. Eftersom Benin är ett av världens minst utvecklade länder har man fri tillgång till EU:s marknader. Benins offentliga finanser drabbades svårt av dalande skatte- och exportintäkter i och med den globala finanskrisen. Internationella valutafonden (IMF) gav Benin nödlån, varpå regeringen, som en förutsättning för lånet, införde en rad åtgärder för att begränsa det skenande budgetunderskottet. Över hälften av statsintäkterna kommer från tullar, vilket delvis begränsar den internationella handeln. Hösten 2010 drabbades landet av svåra översvämningar som lade en fjärdedel av landets yta under vatten och orsakade stora ekonomiska skador. De ekonomiska utsikterna är på sikt dock relativt goda, bl a tack vare de nu höga bomullspriserna. För 2011 prognostiseras tillväxten uppgå till 2,7 procent. Förhoppningsvis kommer tillväxten 2012 att tillta ytterligare som ett resultat av de reformer som planeras för att förbättra företagsklimatet, samt de betydande investeringar som planeras inom energisektorn och i en utvidgning av hamnen i Cotonou. Benin ligger på plats 134 av totalt 182 länder i FN:s Human Development Index (HDI). Det förhållandevis låga resultatet är en kombination av att

6 6(6) förväntad medellivslängd ligger på 62,3 år, en tredjedel av befolkningen lever på mindre än en dollar om dagen och 40 procent av befolkningen inte är läsoch skrivkunnig. Benin har plats 170 av 183 länder på listan Doing Business Report (2011). Det är med andra ord svårt att driva ett företag i Benin. Elproduktionen är dessutom otillräcklig och utgör i dagsläget en betydande hämsko på den ekonomiska utvecklingen. Korruptionen är tyvärr också utbredd och 2010 fick landet plats 110 av 180, mitt emellan Indonesien och Argentina. Världsbanken berömde dock i oktober förra året Benin för att ha utvecklat en investeringskodex som garanterar alla företag rättvis behandling, oberoende av ägandeförhållanden eller nationalitet. Svensk-beninska relationer Förbindelserna mellan Benin och Sverige är begränsade liksom det officiella besöksutbytet. Några svenska besök på högre nivå har inte ägt rum på senare år. Sveriges ambassadör i Benin är sidoackrediterad från Abuja. Genom ett svenskt/norskt cementföretag som inlemmats i den tyska koncernen Heidelberg Cement har svensk miljöteknik introducerats i Benin. På det kulturella området har samarbete inom ramen för det svensk-afrikanska museiprogrammet förekommit. Den internationella barnrättsorganisationen Plan har verkat i Benin sedan Av organisationens fadderbarn i landet har knappt tusen en svensk fadder. Den svenska exporten till Benin uppgick 2010 till 146 miljoner SEK, varav Ericsson stod för merparten. Importen från Benin till Sverige ökade med 360 procent, men uppgick i absoluta tal till endast SEK samma år. LINDGÄRDE

Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22. Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni 2015. Basfakta

Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22. Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni 2015. Basfakta Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22 Guatemala City Landöversikt Nicaragua juni 2015 Basfakta Folkmängd: 6,2 miljoner (2014) Huvudstad: Managua (befolkning: cirka 1,3 miljoner) Yta: 130 370 km 2 [Sverige:

Läs mer

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr ABUJ/20110507-1 2011-05-07 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 46 Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Sammanfattning Tillväxten för 2010 låg på 6,6

Läs mer

Viktigaste tendenser under 2013

Viktigaste tendenser under 2013 Promemoria Sid. 1(8) 2014-04-15 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Nicaragua 2013 Viktigaste tendenser under 2013 Fortsatt god ekonomisk tillväxt, BNP ökade med 4,5 procent under

Läs mer

En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet

En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet Att utrota fattigdomen är inte en gest av välgörenhet. Det handlar om rättvisa. Det handlar om att värna en grundläggande mänsklig

Läs mer

Tendenser under 2014 2015-07-09

Tendenser under 2014 2015-07-09 Promemoria Sid. 1(9) 2015-07-09 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Honduras 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt 3 procent under 2014, vilket är positivt men otillräckligt

Läs mer

Afrika i en ny ekonomisk världsordning

Afrika i en ny ekonomisk världsordning Afrika i en ny ekonomisk världsordning Av Pär Granstedt och Joe Frans Supplement till Den trebenta pallen Humanus, 2011 Beställs via www.sv.se 2 Den nya världsekonomin Under 1800- och 1900-talet dominerades

Läs mer

São Paulo (10,9 milj. invånare 2007, med förstäder ca 20 milj.), Rio de Janeiro (6,1; Rio med omnejd ca 11 milj.), Salvador 2,9, Brasilia DF 2,5

São Paulo (10,9 milj. invånare 2007, med förstäder ca 20 milj.), Rio de Janeiro (6,1; Rio med omnejd ca 11 milj.), Salvador 2,9, Brasilia DF 2,5 1 1. Basfakta Officiellt namn: Huvudstad: Folkmängd: Storstäder: Språk: Yta: Statsskick: República Federativa do Brasil / Federala republiken Brasilien Brasilia (2,5 miljoner invånare 2007, IBGE) 191,5

Läs mer

Utvecklingen i Afrika

Utvecklingen i Afrika FN-rapporter 2008 FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika I SAMMANDRAG FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika OMSLAG: Tillgången på telefoni är lägre i Afrika än i andra delar av världen. Men användningen

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling?

Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling? Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling? Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Vi arbetar för en öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.

Läs mer

Vänstervågen i Sydamerika. Författare: Daniel Westman Fredrik Sandström Rasmus Löf. Umeå Universitet Ht 07

Vänstervågen i Sydamerika. Författare: Daniel Westman Fredrik Sandström Rasmus Löf. Umeå Universitet Ht 07 Vänstervågen i Sydamerika Författare: Daniel Westman Fredrik Sandström Rasmus Löf Umeå Universitet Ht 07 INLEDNING Vad händer i Sydamerika idag, och varför är det relevant för oss? Det är någonting på

Läs mer

Landstrategi för utvecklingssamarbetet med Mongoliet 2002-2006

Landstrategi för utvecklingssamarbetet med Mongoliet 2002-2006 Landstrategi för utvecklingssamarbetet med Mongoliet 2002-2006 1. Sammanfattande bild av landet Sida har i regeringsbeslut 2001-02-15 fått i uppdrag att inkomma med förslag till landstrategi för utvecklingssamarbetet

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin Kommentarer Thailands väg bort från demokratin På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om att sälja tolv Jas-plan till Thailand. Nyheten möttes av massiv kritik, både här hemma och i Thailand.

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

2010-05-10 1. BASFAKTA

2010-05-10 1. BASFAKTA Promemoria Landfakta - Sudan 1. BASFAKTA Land: Republiken Sudan/Al-Jumhuriya al-sudan Huvudstad: (ca 9 250 000 invånare) Landets yta: 2 505 813 km Befolkning: 39 154 000 (census 2009) / (40 400 000, UNDP

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen

Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen Inklusive landstrategier för Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Burundi November 2004 December 2008 UD Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

Kapitel 3 Vad är demokrati?

Kapitel 3 Vad är demokrati? Kapitel 3 Vad är demokrati? 70 Kapitel 3 Vad är demokrati? Hur är det ställt med demokratin i världen? Och vad är egentligen demokrati? I det här kapitlet berättar vi om vilka länder som är demokratier

Läs mer

Skuldavskrivning ECOSOC

Skuldavskrivning ECOSOC Skuldavskrivning ECOSOC Imelda Marcos var diktators - fru i Filippinerna 1965 1986. När paret störtades lämnade paret inte bara en stor statsskuld bakom sig utan också en samling 1500 par skor. Ska Filippinerna

Läs mer

Dragkampen om biståndet

Dragkampen om biståndet Dragkampen om biståndet Världen vill inte ha några nya löften. Det är absolut nödvändigt att alla aktörer till fullo uppfyller de åtaganden de redan gjort i Millenniedeklarationen, vid 2002 års Monterreykonferens

Läs mer

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern Mellanöstern Mellanöstern är en mångfacetterad region med historia och kulturarv som går mycket långt tillbaka. I denna kommittémotion väljer vi att koncentrera oss på några få områden, såväl geografiskt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.7.2003 KOM(2003) 396 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT till den budgetansvariga myndigheten om garantier som berör den allmänna budgeten per den 31 december

Läs mer

OM Mänskliga rättigheter

OM Mänskliga rättigheter OM Mänskliga rättigheter Mats Sander www.hjalmarsonstiftelsen.se/ Jarl Hjalmarson Stiftelsen bildades 1994 och har till uppgift att främja samverkan och europeisk utveckling på frihetens, demokratins och

Läs mer