Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT"

Transkript

1 98 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT

2 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den Svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av AB Volvo till 50 % och de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt förvaltningsbolag AB Volverkinvest till 50 %. AB Volvofinans är moderbolag i Volvofinanskoncernen med dotterbolagen: Volvofinans Konto AB, ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver kontokortsverksamhet. Volvofinans Produktions AB som bedriver produktionsverksamhet i samband med finansiella tjänster. AB Volvo 50% De svenska Volvoåterförsäljarna AB Volverkinvest 50% AB VOLVOFINANS 100% Volvofinans Produktions AB 100% Volvofinans Konto AB AB Volvofinans is an authorised credit market company with the main objectiv i e sales financing via the Swedish Volvo dealership. AB Volvofinans is owned by AB Volvo (50%) and the Swedish Volvo dealerships via their investment company AB Volverkinvest (50%). AB Volvofinans is the Parent Company of the Volvofinans Group and its subsidiaries: Volvofinans Konto AB, an authorised credit market company which conducts credit card operations, and Volvofinans Produktions AB, which conducts production operations in conjunction with financial services.

3 V OLVOFINANS Utlåningen ökade med 17 % under 1998 och uppgick vid årsskiftet till 15,1 Mdr kr. Antalet hanterade kontrakt uppgick vid årsskiftet till , en ökning med 13 %. Resultatet för verksamhetsåret 1998 uppgick till 188,2 Mkr. Kapitalbasen uppgick till Mkr. Antalet anställda i Volvofinanskoncernen vid utgången av 1998 var 161 personer. INNEHÅLL VOLVOFINANS ÅRSREDOVISNING VOLVOFINANS DEN SVENSKA VOLVOHANDELN 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10 FLERÅRSÖVERSIKT 12 RESULTATRÄKNING KONCERNEN 13 BALANSRÄKNING KONCERNEN 14 RESULTATRÄKNING AB VOLVOFINANS 15 BALANSRÄKNING AB VOLVOFINANS 16 FINANSIERINGSANALYSER 17 REDOVISNINGSPRINCIPER 17 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGAR OCH BALANSRÄKNINGAR 21 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 22 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 23 REVISIONSBERÄTTELSE 24 STYRELSE REVISORER LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 25 ANNUAL REPORT 1998

4 V OLVOFINANS blev ett mycket framgångsrikt år för Volvofinans och vi har ytterligare stärkt vår position som Sveriges ledande fordonsfinansieringsföretag. Resultatet på 188,2 miljoner kronor och utlåningsvolymen på 15,1 miljarder kronor blev de högsta någonsin. Inflöde av kontrakt i relation till försäljningen via den svenska Volvohandeln (penetrationen), blev den bästa någonsin och uppgick för personbilar till 49% och för lastvagnar 57%. Volvokortet fortsatte att växa volymmässigt och är ett dominerande förmånskort på sin marknad för bilanknutna inköp. Koncernens utlåningsökning blev 2,2 miljarder kronor jämfört med föregående år eller 17%. Konkurrensen inom fordonsfinansieringen har under året ytterligare skärpts. Aktiviteten bland aktörerna har varit mycket hög och bankerna har fortsatt att satsa på fordonsfinansiering vilket bl a medfört kraftig satsning på marknadsföring och stora försäljningsinsatser. Volvofinans har fortsatt att leda utvecklingen av nya produkter och vi har lyckats väl med att förstärka våra positioner inom samtliga affärsområden. Räntemarknaden har präglats av fortsatt sjunkande räntenivåer. Den korta marknadsräntan mätt i 90 dagars STIBOR, sjönk under året successivt med drygt 1,30 procentenheter till i december 3,57%. Den låga inflationsnivån i Sverige gör att risken för höjda räntenivåer får anses begränsade, vilket för 1998 haft en gynnsam inverkan på bilförsäljningen. I Sverige ökade nybilsförsäljningen av personbilar med 13% till bilar ( ). Antalet registrerade Volvo- samt Renaultbilar steg jämfört med föregående år med till bilar vilket utgjorde 26,4% (27,9) av de totala registreringarna. Inom den svenska Volvohandeln såldes även cirka begagnade bilar. Volvofinans finansieringsandelar avseende personbilar har ökat för nybilsförsäljningen till rekordhöga 51% (44) och finansieringsandelen på begagnade personbilar, sålda via den svenska Volvohandeln uppgick till 47%, vilket är lika med föregående år. Våra produkter som huvudsakligen säljs via den svenska Volvohandeln har under året fortsatt haft stora framgångar och vi vidareutvecklar dem tillsammans med återförsäljare och deras kunder allt efter bilkundernas krav och förändringar i marknaden. Resultat före skatt 180 Mkr Den totala lastvagnsmarknaden har volymmässigt minskat något jämfört med föregående års marknad. I det tunga segmentet med en vikt över 16 ton levererades 1998 ca tunga fordon, mot ca fordon under Totalmarknaden för fordon över 7 ton hamnade på fordon, med en marknadsandel för Volvo på ca 50%. Den svenska lastvagnsmarknaden kännetecknades under 1998 av fortsatt strukturomvandling där större åkerier köper upp mindre och medelstora, vilket får till följd att man rationaliserar bort delar av vagnparken. 2

5 Volvofinans finansierade 49% (44) av nybilsleveranserna lastvagnar samt 72% (67) av begagnatleveranserna, vilket med hänsyn till den hårda konkurrensen är mycket tillfredsställande. Totalt har Volvofinans under året haft ett inflöde på kontrakt. Motsvarande siffra föregående år var Per årsskiftet administrerade vi kontrakt, en ökning jämfört med föregående år med kontrakt eller med 13%. Volvokortet har under året ökat sina hanterade volymer och fortsätter att ta marknadsandelar på Volvofinans VD sedan 1990, Urmas Kruusval, till höger i bilden slutade i företaget den 31 januari 1999 för att övergå till annan verksamhet. Ny VD från 1 juli 1999 är Björn Ingemanson, till vänster, som tidigare arbetat i Volvofinans. De senaste tre åren har han arbetat för Volvo Cars i Tokyo. I mitten syns Bert Björn, ekonomi- och finansdirektör i Volvofinans och VD under tiden fram till den 1 juli. den svenska bensinmarknaden. Även andelen verkstads- samt reservdelsinköp som faktureras över kortet ökar stadigt. Den svenska Volvohandeln som är dominerande inom bilförsäljningen i Sverige har 1998 åter haft ett framgångsrikt år. Försäljningen av personbilar, lastvagnar samt eftermarknadstjänster ligger fortsatt på en hög nivå. Den för kundrelationen så viktiga finansieringen, hanterad av Volvofinans, samt bensinförsäljningen över Volvokortet, Volvohandelns eget förmånskort hanterad av Volvofinans Konto AB, ökade fortsatt i omfattning under året. Resultatet för Volvohandeln 1998 bygger på Volvohandlarnas egna kapital, som vid årsskiftet uppgick till cirka 3 miljarder kronor. En kapitalbas som även är bas för säljfinansieringsverksamheten som bedrivs i samarbete med Volvofinans och där Volvohandlarna ytterst står kreditrisken mot slutkunden. Volvofinanskoncernens kapitalbas ökade under året med 46 Mkr och uppgick per årsskiftet till Mkr. Kapitaltäckningsgraden för koncernen uppgick till 11,42% (12,91). Primärkapitalrelationen var 8,57% (9,04). Volvofinans företagscertifikprogram på 7,5 Mdr kr har sedan tidigare K-1 rating från Standard & Poor s AB. I september 1998 tilldelades det även en internationell rating, A-2. Tillsammans med vårt obligationsprogram på 2,5 Mdr kr har vi marknadsprogram på 10 miljarder kronor. Genom våra väl fungerande marknadsprogram och via våra finansieringsramar hos banker och AB Volvosfären samt vår kapitalbas, är Volvofinans tillsammans med den svenska Volvohandeln väl rustat att möta konkurrensen inom fordonsfinansieringen. 3

6 D EN SVENSKA VOLVOHANDELN Volvohandeln är det mest heltäckande återförsäljarnätet för fordon på den svenska marknaden. Det finns cirka 200 försäljningsställen med totalt anställda. Ägarstrukturen utgörs av 72 privatägda bolag och det börsnoterade Bilia AB som äger två bolag vilka tillsammans representerar cirka 40% av den totala Volvoförsäljningen i Sverige. Generalagenten på personbilssidan, Volvo Personbilar Sverige AB, äger två återförsäljare. Verksamheterna är uppdelade i en personbilsdel och en lastvagnsdel, där 41 bolag är rena personbilsbolag, 19 enbart säljer tyngre fordon och 16 är blandbolag som bedriver både personbils- och lastvagnsrörelse. PV-återförsäljarna säljer i Sverige, förutom Volvos produkter, även Renaults produktprogram, med en total marknadsandel strax över 26%. Volvos marknadsandel för lastvagnar över 7 ton ligger i Sverige runt 50%. Volvohandelns produktutbud är som helhet ett av det mest kompletta inom svensk fordonshandel. Totalt levererades drygt nya och begagnade Personbilsmarknaden i Sverige Volvohandelns försäljning, personbilar Volvohandelns marknadsandel, personbilar fordon Totalmarknad nya personbilar fordon Totalt antal sålda personbilar 60 % Nya personbilar via Volvohandeln Nya personbilar Begagnade personbilar

7 personbilar och lastvagnar under Totalomsättningen uppgick till 24 Mdr kr. Tillgängligheten på serviceanläggningar och reservdelsbutiker är mycket hög, och varhelst Volvokunden, personbils- eller lastvagnskund, befinner sig har han alltid nära till en Volvoanläggning. Årligen säljs över verkstadstimmar via de svenska Volvoåterförsäljarna. Reservdelsverksamheten omsätter drygt 3,6 Mdr kr per år. Svensk Volvohandel är också marknadsledare inom den allt viktigare mjukvarusektorn, med bland annat finansiering, kontokort och försäkring. Kunderna har alltid möjlighet att köpa mjukvarutjänsterna i separat delar eller som ett paket, genom endast en kontakt med Volvohandlaren Balanssammandrag (Mkr) Fastigheter & Inventarier Leasingfordon Kontraktsfordringar Varulager Övrigt Summa tillgångar Eget kapital och obeskattade reserver Långa skulder Korta skulder Summa eget kapital och skulder Omsättning och resultat (Mkr) Omsättning Resultat ) Nyckeltal (%) Förräntning eget kapital Förräntning totalt kapital Anm: 1998 års värden är delvis prognosvärden då slutliga årsredovisningar för samtliga återförsäljare inte fanns tillgängliga vid publikationstillfället. 1) 1998 års resultat är påverkat negativt till följd av ändrad fastighetsredovisning med 64 Mkr samt omstruktureringskostnader och IT-satsningar av engångskaraktär med ca 60 Mkr. Volvohandelns marknadsandel, lastvagnar 16 ton Volvohandelns resultat Volvohandeln, tillgångar och eget kapital 60 % Resultat Mkr Mkr Tillgångar Eget kapital 5

8 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för AB Volvofinans får härmed avge redovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för år 1998, bolagets trettionionde verksamhetsår. Ägarförhållande AB Volvofinans ägs till 50% av AB Volvo och till 50% av de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt förvaltningsbolag, AB Volverkinvest. Huvuduppgift Volvofinans har haft samma huvuduppgift genom en lång följd av år, att "genom produkt- och säljfinansiering stödja avsättningen av Volvo- och Renaultprodukter på den svenska marknaden". Detta innebär att Volvofinans enbart sysslar med kreditgivning avseende fordon och fordonsanknuten utrustning. Koncernstruktur AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag och moderbolag i en koncern med ett kreditmarknadsbolag som dotterbolag, Volvofinans Konto AB som bedriver kontokortsrörelse och administrerar samt finansierar Volvohandelns betal- och förmånskort - Volvokortet. Volvofinans Leasing AB äger tillsammans med Volvo Personvagnar AB ett kommanditbolag som bedriver kommissionsförsäljning inom den svenska Volvohandeln. Volvofinans Produktions AB bedriver produktionsverksamhet i samband med finansiella tjänster för aktörer både inom och utom koncernen. Autofinans Nordic AB som namnändrades under året från Automanagement AR AB samt AB BM Finans, är vilande bolag. Volymer/utlåning Kontraktsstockarna bestående av låne- samt leasingkontrakt uppgick vid årsskiftet till kontrakt ( ), en ökning jämfört med föregående år med kontrakt eller 13%. Stockarnas utveckling påverkas av nybilsmarknaden i Sverige avseende personbilar och lastvagnar samt begagnatförsäljningen via den svenska Volvohandeln. Volvofinans marknadsandelar i form av kontraktsinflöde i relation till nybilsförsäljningen av Volvo/ Renault samt i relation till den svenska Volvohandelns begagnatförsäljning framgår av tabell nedan PV-nytt % PV-beg % LV-nytt % LV-beg % De vägda marknadsandelarna avseende både nytt och begagnat uppgår 1998 för PV till 49% och för LV till 57%. Kontraktsstockar Kontrakt Leasing Koncernens utlåning inklusive leasing uppgick vid årsskiftet till 15,1 Mdr kr (12,9) en ökning med 17% jämfört med föregående år. Utlåningen består huvudsakligen av leasing, lån, kontraktskrediter, lagerkrediter till återförsäljare samt kontokortskrediter. Utlåningen samt den procentuella fördelningen jämfört med föregående år framgår av tabell nedan Förändring Mdr kr % Mdr kr % Mdr kr Säljfinansiering 13, ,1 86 2,1 Lagerkrediter 0,8 5 0,5 4 0,3 Kontokortskrediter 1,1 7 1,3 10-0,2 15, , ,2 Utlåningsökningen avser huvudsakligen säljfinansiering. Volvo Billån, Volvo Billeasing och Volvo Lastbilslån har ökat sedan föregående årsskifte med 1,9 Mdr kr eller 24% medan kontraktsbelåningen där Volvoåterförsäljarna har en kredit med underliggande lån- eller leasingkontrakt som säkerhet, är på samma nivå som föregående årsskifte, 1,0 Mdr kr. Lån 6

9 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Under året har kontobolagets kortkunder genomfört 19 (22) miljoner köp med de utgivna korten till en total omsättningsvolym av 6,9 Mdr kr (7,2). Resultat Koncernens resultat före skatt uppgick till 188,2 Mkr (175,2) en ökning med 7% jämfört med föregående år. Den främsta orsaken till resultatförbättringen är förutom volymtillväxten som genererat resultattillskott även den återföring av reserveringar som skett till följd av att tidigare extern kontokortsstock överläts i början av året. Räntabiliteten på eget kapital uppgick för koncernen till 13,70% (14,41). Ränte- och leasingintäkterna har ökat jämfört med föregående år. De har påverkats negativt av att de korta marknadsräntorna har sjunkit under året då räntesättningen huvudsakligen avser rörliga räntor. De har dock påverkats positivt av de kraftigt ökade utlåningsvolymerna för alla affärsområden inom koncernen. Räntenettot, efter avdrag för avskrivning på leasingobjekt, har minskat i jämförelse med föregående år vilket bland annat är orsakat av den allt hårdare konkurrensen inom fordonsfinansieringen med lägre marginaler för Volvofinans. Även avvecklingen av kontokortsstocken i början av året har påverkat räntenettot jämfört med föregående år. Provisionsintäkterna är för både koncernen och moderbolaget oförändrade jämfört med föregående år vilket förklaras av rationellare systemlösningar för Volvohandlarna vilket ger Volvofinans mindre intäkter, vilket dock kompenserats av större hanterade stockar. Rörelsens kostnader, exkl avskrivningar, har ökat med 4% främst till följd av de ökade volymerna men även beroende av stora insatser avseende systemutveckling hos bolagen inom koncernen, vilket krävt ökade personal- och konsultinsatser. Avskrivningen på materiella anläggningstillgångar avser huvudsakligen avskrivning på leasingobjekt, vilka påverkas av de ökade leasingvolymerna samt avskrivningstakt på objekten baserad på avtalade restvärden vid uthyrningsperiodens slut. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till 140,4 Mkr (128,0). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,29% (10,78). Kreditrisker samt kreditförluster Volvofinans utlåning utgörs huvudsakligen av fordonsfinansiering. Utlåningen består till 88% av lån och leasingkrediter med underliggande kontrakt och fordon som säkerhet. Kontrakten finns som säkerhet för de lån som återförsäljarna eller deras kunder erhåller hos Volvofinans. För kontrakten direkt mot slutlig kund finns en regress mot återförsäljaren eller ramavtalstecknande företag som står den yttersta kreditrisken mot slutkunden. För att en förlust skall uppstå för Volvofinans med anledning av dessa kontrakt skall därför följande omständigheter inträffa. 1. Slutlig kund upphör med att betala. 2. Återförsäljare eller ramavtalskund skall ha ställt in betalningarna. 3. Marknadsvärdet på det återtagna fordonet understiger restskulden på kontraktet. Kontroll av kontraktsstockarnas marknadsvärde sker och en gruppbaserad reservering görs för att täcka avvikelse mellan kontraktens restskulder och de aktuella marknadsvärdena på fordonen. Per 31 december 1998 fördelade sig kontrakten enligt nedan. Antal Snitt Belånings- Utnyttjad Belåkontrakt kontrakt värde kredit nings Tkr Mkr Mkr % Lån Leasing Totalt Obelånad del av inneliggande kontrakt uppgick per årsskiftet till 2,0 Mdr kr. Lagerfinansieringen som skall säkerställas till 100% utgör 5% av den totala utlåningen och säkerställs med företagshypotek eller obelånad del i kontraktsstockar. 7

10 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kontokortsfordringarnas värde, som utgör 7% av koncernens utlåning, redovisas efter nedskrivning av osäkra fordringar och efter en generell riskreservering. Reserveringen uppgår till 2,5% av fordringarnas värde. Riskexponeringen mot privatpersoner begränsas genom låga snittskulder. Snittskulden per aktivt kontokort var per årsskiftet kronor. De löpande betalningsstörningarna i Volvokortsstocken ökar inte trendmässigt utan ligger på tidigare nivå. Vid årsskiftet uppgick problemkrediterna till 22,2 Mkr (2,1% av kontokortsutlåningen) mot 28,1 Mkr föregående år. Några ytterligare problemkrediter i koncernen föreligger inte utan de avser till sin helhet kontokortskrediter. Under året avvecklades samarbetet med Norsk Hydro där Volvofinans Konto AB administrerade Hydros kontokortsstock vilket förklarar minskningen av problemkrediter med 5,9 Mkr. Kapitalanskaffning De primära målen för Volvofinans kapitalanskaffning är enligt finanspolicyn att: Säkerställa tillgång till nödvändig lånefinansiering. Säkerställa att upplåningen sker till bästa möjliga villkor. Säkerställa att räntebindningsperioderna i upplåningen korresponderar med utlåningen. Volvofinans finansieringsramar och upplåningsmöjligheter samt utnyttjad del per den 31 december 1998 framgår av följande tabell. Ut- Limit nyttjat Mkr Mkr Företagscertifikatprogram MTN-program Kortfristiga finansieringsramar hos bank Långfristiga finansieringsramar hos bank Kortfristiga finansieringsramar hos Volvo Långfristiga finansieringsramar hos Volvo Övrig upplåning Riskkapital Företagscertifikatprogrammet på 7,5 Mdr kr, med högsta kreditvärdighet - K-1, förmedlas av S E B, Handelsbanken, JP Bank, FöreningsSparbanken samt Merita-Nordbanken. Under året emitterades certifikat till ett värde av 23,9 Mdr kr. Snittbelopp per emission vid årsskiftet var 24,0 Mkr. Inom obligationsprogrammet (MTN) har emitterats lån med 220 Mkr under Utestående volym per årsskiftet var 1,5 Mdr kr. Lån är emitterade med antingen fast eller rörlig ränta och med löptider upp till fem år. Förfallostrukturen för koncernens totala finansiering per den 31 december 1998 framgår av tabell nedan. Mkr % Inom 1 år år år Över 5 år Eget kapital (inkl skattedel i obeskattade reserver) Utlåning Lån och leasing 88 % Lagerkrediter 5 % Kontokort 7 % Upplåning Likviditetsrisk Kort upplåning 67 % Lång upplåning 18 % Riskkapital 15 % Likviditetsrisk uppstår när utlåningen och upplåningen har olika löptid. När utlåningen har längre löptid än upplåningen måste refinansiering ske flera gånger under löptiden. Om behovet av refinansiering under en enskild dag blir betydande eller kapitalmarknaden blir illikvid kan problem uppstå. Volvofinans begränsar denna risk bl a genom att i finanspolicyn statuera att: Back-up faciliteter skall täcka hela företagscertifikatprogrammet och andra låneprogram av kortfristig karaktär. Outnyttjad del per årsskiftet uppgick till ca 8 Mdr kr. Andelen lång upplåning samt riskkapital bör ligga runt 30% av det totala finansieringsbehovet. Förfallande lån får inte någon enskild vecka överstiga 25% av outnyttjade back-up faciliteter. 8

11 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ränterisk Ränterisk uppstår som ett resultat av att räntebindningstiderna och/eller räntebaserna för utlåningen och upplåningen inte sammanfaller. Den dominerande delen av Volvofinans krediter till Volvohandeln, eller dess kunder, följer den korta marknadsräntan både uppåt och neråt. Detta innebär att någon större ränterisk inte föreligger då även upplåningen är knuten till den korta räntan. För de krediter som löper med fast ränta eller med räntetak utnyttjas derivatinstrument som finns på marknaden - företrädesvis ränteswappar och räntecappar. Den exakta riskexponeringen avseende dessa krediter beräknas löpande och täcks upp. Volvofinans räntekänslighet beräknat enligt Finansinspektionens riktlinjer, var vid årets slut 24 Mkr, eller 1,6% av eget kapital. Räntekänsligheten är den minskning av räntenettot som skulle inträffa vid en hypotetisk nedgång med en procentenhet i alla marknadsräntor. Valutarisk Volvofinans upplåning och utlåning sker i normalfallet i svenska kronor vilket medför att Volvofinans inte blir exponerad för valutakursrörelser. I det fall finansiering i utländsk valuta är fördelaktig skall valutarisken elimineras med ränte- och valutaswapavtal eller liknande arrangemang. I det fall utlåning sker i utländsk valuta skall valutarisk bäras av annan part. Kapitalbas och kapitaltäckning Koncernens kapitalbas uppgick per årsskiftet till Mkr och koncernens kapitaltäckning uppgick till 11,42% (12,91) och primärkapitalrelationen var 8,57% (9,04). Nuvarande kapitaltäckningssituation, utöver lagstadgat krav på 8%, medger en kreditexpansion med 6 Mdr kr. Moderbolagets kapitalbas var vid samma tillfälle Mkr och kapitaltäckningsgraden 12,29% (14,44). Kapitalbaser och riskvägda tillgångar framgår av sidan 21. Kapitaltäckningsgraden för Volvofinans Konto AB uppgick vid årsskiftet till 11,32% (9,14). Rating Standard & Poor s AB har sedan 1988 tillfördelat AB Volvofinans en kort inhemsk K-1 rating. Först avsåg denna rating Volvofinans marknadsbevisprogram och sedan 1991 nuvarande företagscertifikatprogram. I september 1998 tilldelades AB Volvofinans även en kort internationell rating, A-2. Personal Vid utgången av 1998 hade Volvofinanskoncernen 161 anställda, varav 148 i Göteborg. Övriga var anställda vid vårt kontor i Nacka. Av de 161 anställda var 75 anställda i moderbolaget, AB Volvofinans. Övriga var anställda i Volvofinans Konto AB samt Volvofinans Produktions AB. Uppgifter om utbetalda löner och ersättningar etc framgår av Not 6. År 2000 Förberedelser för att eliminera problem i samband med sekelskiftet 1999/2000 har pågått sedan oktober Då fastställdes projektdirektivet för ett samordnat 2000-projekt för hela Volvofinanskoncernen, i syfte att göra en samordnad analys och plan för koncernens 2000-problematik. Projektet hade också att bevaka att planerade åtgärder sker enligt utsatta tidsplaner så att program, system och utrustning klarar övergången till år 2000 utan störningar. Koncernens system delades in i sju huvudgrupper. Affärskritiska system, Administrativa system, PCsystem, Tele-system, Fastighet, Externa relationer samt Internet. Inom varje område ligger vi väl framme för att klara övergången utan problem. Under våren 1998 genomförde även den interna granskningsfunktionen en granskning av anpassningsarbetet som rapporterades till bolagens styrelser, som även löpande erhåller statusrapporter kring anpassningsarbetet. Beträffande AB Volvofinans och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultaträkningar och balansräkningar samt finansieringsanalyser. 9

12 F LERÅRSÖVERSIKT Belopp i Mkr KONCERNEN AB VOLVOFINANS Balanssammandrag Räntebärande värdepapper Utlåning Utlåning koncernbolag Materiella tillgångar Aktier & andelsbevis i koncern- & intressebolag Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplåning Övriga skulder Skatteskuld i obeskattat Efterställda skulder Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Balansomslutning Kreditförluster Kapitalbas Mkr Mkr I % av genomsnittlig utlåning 40 0, Mkr Primärt , , ,5 20 0, Supplementärt , , , ,

13 F LERÅRSÖVERSIKT Resultatsammandrag KONCERNEN AB VOLVOFINANS Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader Provisionsintäkter Provisionskostnader Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster, netto Summa kostnader Resultat före skatt Nettovinst* Nyckeltal Räntabilitet eget kapital % Riskkapital/balansomslutning % Kapitaltäckningsgrad % Primärkapitalrelation % Räntenetto/ø utlåning % Kreditförluster/ø utlåning % Rörelsekostnader/ø utlåning % I/K-tal I/K-tal exkl kreditförluster I/K-tal exkl räntenetto och kreditförluster Medelantal anställda Definitioner till nyckeltal: Se redovisningsprinciper. * Nettovinst avser vinst efter schablonskatt är upprättat enligt aktiebolagslagen. 11

14 R ESULTATRÄKNING Volvofinanskoncernen Belopp i Tkr Rörelsens intäkter Ränteintäkter, NOT Leasingintäkter, NOT Räntekostnader, NOT Erhållna utdelningar, NOT Provisionsintäkter, NOT Provisionskostnader, NOT Summa intäkter Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader, NOT Avskrivning på materiella anläggningstillgångar, NOT Övriga rörelsekostnader, NOT Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto, NOT Resultat före skatt Skatt, NOT Årets resultat

15 B ALANSRÄKNING Volvofinanskoncernen Belopp i Tkr TILLGÅNGAR december 31 december Kassa 7 7 Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten, NOT Räntebärande värdepapper, NOT Aktier och andelar i intresseföretag, NOT Materiella tillgångar, NOT 13, Övriga tillgångar, NOT Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL december 31 december Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten, NOT Emitterade värdepapper Övriga skulder, NOT Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Efterställda skulder, NOT Skattedel i obeskattade reserver, NOT Summa skulder och avsättningar Eget kapital, NOT 24 Bundet eget kapital: Aktiekapital, aktier á nom 100: Bundna reserver Garantifond Kapitaldel i obeskattade reserver, NOT Fritt eget kapital: Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Ställda panter Utestående limiter ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelse VPC

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av Ford via det helägda

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna

Läs mer

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2004 2 VOLVOFINANS 2004 4 PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN

Läs mer

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005 Svensk Volvohandel består av 65 privatägda och två börsnoterade företag. De bildar tillsammans ett rikstäckande nät med ca 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. The Swedish Volvo dealerships

Läs mer

Årsredovisning. volvofinans bank ab

Årsredovisning. volvofinans bank ab Årsredovisning volvofinans bank ab 2 4 Inledning 4 VD har ordet 7 Volvofinans Bank 8 Den svenska Volvohandeln 2010 11 Förvaltningsberättelse 11 Ägarförhållande Huvuduppgift Koncernstruktur Volymer/utlåning

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab Bokslutskommuniké 2012 volvofinans bank ab vd har ordet 2012 har fortsatt präglats av skuldkrisen i Europa och en svag tillväxt i världsekonomin, med tveksamhet om varthän konjunkturen är på väg. Flera

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB VD HAR ORDET Den konjunkturuppgång vi såg under det första kvartalet har blivit allt tydligare, vilket bland annat visat sig i den allt större

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 JURYNS MOTIVERING: Skandiabanken är bättre än andra banker i varje delgren. Internettjänsten är enklare och lättare att förstå, räntorna är bättre, avgifterna lägre

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab delårsrapport 2012 volvofinans bank ab vd har ordet Det europeiska finansiella systemet fortsätter att vara osäkert. Läget i Grekland är mycket ansträngt och Spanien ser allt mer bekymmersamt ut. Centralbankernas

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

Allmänt om verksamheten Erik Penser Fondkommission AB bildades 1994 och är ett oberoende värdepappersinstitut med tillstånd från Finansinspektionen.

Allmänt om verksamheten Erik Penser Fondkommission AB bildades 1994 och är ett oberoende värdepappersinstitut med tillstånd från Finansinspektionen. ÅRSREDOVISNING 2005 ERIK PENSER FONDKOMMISSION AB Org. nr 556031 2570 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Erik Penser Fondkommission AB (publ.) får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15 Årsredovisning 2005 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse.................. 6 Fem år i sammandrag................. 10 Resultaträkning...................... 13 Balansräkning.......................

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

INNEHÅLL. www.roslagenssparbank.se Miljöcertifierad enligt ISO 14001

INNEHÅLL. www.roslagenssparbank.se Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Årsredovisning 2006 INNEHÅLL VD har ordet 3 Fem år i sammandrag 4 Resultat- och balansräkningar 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 11 Redovisnings- och värderingsprinciper

Läs mer

Psst..har du hört om Resurs Banks höga sparränta?

Psst..har du hört om Resurs Banks höga sparränta? Psst..har du hört om Resurs Banks höga sparränta? Kontakta oss, det kommer du att tjäna på! 0771-10 11 12 spara@resurs.se www.resurs.se Innehållsförteckning VD har ordet 4 Säljfinans 6 Privatlån 8 Sparande

Läs mer

Årsredovisning 115 RKT Ö J L I 341 22/4

Årsredovisning 115 RKT Ö J L I 341 22/4 Årsredovisning 2 0 0 6 22/4 Kommentar till verksamheten 2006 Rekordår Markaryds Sparbank kan under året konstatera en god affärsvolymtillväxt. Vår totala affärsvolym steg med 29 % och översteg därmed för

Läs mer

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714 Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning VD kommentar................................ 4 Sparbanksstämman........................... 6 Fem år i sammandrag......................... 7 Förvaltningsberättelse.........................

Läs mer

Kommentar till verksamheten 2005

Kommentar till verksamheten 2005 Kommentar till verksamheten 2005 Året som gått Markaryds Sparbanks 131:a verksamhetsår blev ännu ett framgångsrikt år för banken med fortsatt positiv utveckling. Vår balansomslutning växte under året och

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Vi vill göra dig till en bättre sparare! förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig

Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig Sidensjö Sparbank Lokal Stark Självständig Årsredovisning 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMVÄRLDSANALYS...2 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2005...7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...7 FEM ÅR I SAMMANDRAG, TKR...13

Läs mer