Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT"

Transkript

1 98 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT

2 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den Svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av AB Volvo till 50 % och de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt förvaltningsbolag AB Volverkinvest till 50 %. AB Volvofinans är moderbolag i Volvofinanskoncernen med dotterbolagen: Volvofinans Konto AB, ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver kontokortsverksamhet. Volvofinans Produktions AB som bedriver produktionsverksamhet i samband med finansiella tjänster. AB Volvo 50% De svenska Volvoåterförsäljarna AB Volverkinvest 50% AB VOLVOFINANS 100% Volvofinans Produktions AB 100% Volvofinans Konto AB AB Volvofinans is an authorised credit market company with the main objectiv i e sales financing via the Swedish Volvo dealership. AB Volvofinans is owned by AB Volvo (50%) and the Swedish Volvo dealerships via their investment company AB Volverkinvest (50%). AB Volvofinans is the Parent Company of the Volvofinans Group and its subsidiaries: Volvofinans Konto AB, an authorised credit market company which conducts credit card operations, and Volvofinans Produktions AB, which conducts production operations in conjunction with financial services.

3 V OLVOFINANS Utlåningen ökade med 17 % under 1998 och uppgick vid årsskiftet till 15,1 Mdr kr. Antalet hanterade kontrakt uppgick vid årsskiftet till , en ökning med 13 %. Resultatet för verksamhetsåret 1998 uppgick till 188,2 Mkr. Kapitalbasen uppgick till Mkr. Antalet anställda i Volvofinanskoncernen vid utgången av 1998 var 161 personer. INNEHÅLL VOLVOFINANS ÅRSREDOVISNING VOLVOFINANS DEN SVENSKA VOLVOHANDELN 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10 FLERÅRSÖVERSIKT 12 RESULTATRÄKNING KONCERNEN 13 BALANSRÄKNING KONCERNEN 14 RESULTATRÄKNING AB VOLVOFINANS 15 BALANSRÄKNING AB VOLVOFINANS 16 FINANSIERINGSANALYSER 17 REDOVISNINGSPRINCIPER 17 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGAR OCH BALANSRÄKNINGAR 21 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 22 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 23 REVISIONSBERÄTTELSE 24 STYRELSE REVISORER LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 25 ANNUAL REPORT 1998

4 V OLVOFINANS blev ett mycket framgångsrikt år för Volvofinans och vi har ytterligare stärkt vår position som Sveriges ledande fordonsfinansieringsföretag. Resultatet på 188,2 miljoner kronor och utlåningsvolymen på 15,1 miljarder kronor blev de högsta någonsin. Inflöde av kontrakt i relation till försäljningen via den svenska Volvohandeln (penetrationen), blev den bästa någonsin och uppgick för personbilar till 49% och för lastvagnar 57%. Volvokortet fortsatte att växa volymmässigt och är ett dominerande förmånskort på sin marknad för bilanknutna inköp. Koncernens utlåningsökning blev 2,2 miljarder kronor jämfört med föregående år eller 17%. Konkurrensen inom fordonsfinansieringen har under året ytterligare skärpts. Aktiviteten bland aktörerna har varit mycket hög och bankerna har fortsatt att satsa på fordonsfinansiering vilket bl a medfört kraftig satsning på marknadsföring och stora försäljningsinsatser. Volvofinans har fortsatt att leda utvecklingen av nya produkter och vi har lyckats väl med att förstärka våra positioner inom samtliga affärsområden. Räntemarknaden har präglats av fortsatt sjunkande räntenivåer. Den korta marknadsräntan mätt i 90 dagars STIBOR, sjönk under året successivt med drygt 1,30 procentenheter till i december 3,57%. Den låga inflationsnivån i Sverige gör att risken för höjda räntenivåer får anses begränsade, vilket för 1998 haft en gynnsam inverkan på bilförsäljningen. I Sverige ökade nybilsförsäljningen av personbilar med 13% till bilar ( ). Antalet registrerade Volvo- samt Renaultbilar steg jämfört med föregående år med till bilar vilket utgjorde 26,4% (27,9) av de totala registreringarna. Inom den svenska Volvohandeln såldes även cirka begagnade bilar. Volvofinans finansieringsandelar avseende personbilar har ökat för nybilsförsäljningen till rekordhöga 51% (44) och finansieringsandelen på begagnade personbilar, sålda via den svenska Volvohandeln uppgick till 47%, vilket är lika med föregående år. Våra produkter som huvudsakligen säljs via den svenska Volvohandeln har under året fortsatt haft stora framgångar och vi vidareutvecklar dem tillsammans med återförsäljare och deras kunder allt efter bilkundernas krav och förändringar i marknaden. Resultat före skatt 180 Mkr Den totala lastvagnsmarknaden har volymmässigt minskat något jämfört med föregående års marknad. I det tunga segmentet med en vikt över 16 ton levererades 1998 ca tunga fordon, mot ca fordon under Totalmarknaden för fordon över 7 ton hamnade på fordon, med en marknadsandel för Volvo på ca 50%. Den svenska lastvagnsmarknaden kännetecknades under 1998 av fortsatt strukturomvandling där större åkerier köper upp mindre och medelstora, vilket får till följd att man rationaliserar bort delar av vagnparken. 2

5 Volvofinans finansierade 49% (44) av nybilsleveranserna lastvagnar samt 72% (67) av begagnatleveranserna, vilket med hänsyn till den hårda konkurrensen är mycket tillfredsställande. Totalt har Volvofinans under året haft ett inflöde på kontrakt. Motsvarande siffra föregående år var Per årsskiftet administrerade vi kontrakt, en ökning jämfört med föregående år med kontrakt eller med 13%. Volvokortet har under året ökat sina hanterade volymer och fortsätter att ta marknadsandelar på Volvofinans VD sedan 1990, Urmas Kruusval, till höger i bilden slutade i företaget den 31 januari 1999 för att övergå till annan verksamhet. Ny VD från 1 juli 1999 är Björn Ingemanson, till vänster, som tidigare arbetat i Volvofinans. De senaste tre åren har han arbetat för Volvo Cars i Tokyo. I mitten syns Bert Björn, ekonomi- och finansdirektör i Volvofinans och VD under tiden fram till den 1 juli. den svenska bensinmarknaden. Även andelen verkstads- samt reservdelsinköp som faktureras över kortet ökar stadigt. Den svenska Volvohandeln som är dominerande inom bilförsäljningen i Sverige har 1998 åter haft ett framgångsrikt år. Försäljningen av personbilar, lastvagnar samt eftermarknadstjänster ligger fortsatt på en hög nivå. Den för kundrelationen så viktiga finansieringen, hanterad av Volvofinans, samt bensinförsäljningen över Volvokortet, Volvohandelns eget förmånskort hanterad av Volvofinans Konto AB, ökade fortsatt i omfattning under året. Resultatet för Volvohandeln 1998 bygger på Volvohandlarnas egna kapital, som vid årsskiftet uppgick till cirka 3 miljarder kronor. En kapitalbas som även är bas för säljfinansieringsverksamheten som bedrivs i samarbete med Volvofinans och där Volvohandlarna ytterst står kreditrisken mot slutkunden. Volvofinanskoncernens kapitalbas ökade under året med 46 Mkr och uppgick per årsskiftet till Mkr. Kapitaltäckningsgraden för koncernen uppgick till 11,42% (12,91). Primärkapitalrelationen var 8,57% (9,04). Volvofinans företagscertifikprogram på 7,5 Mdr kr har sedan tidigare K-1 rating från Standard & Poor s AB. I september 1998 tilldelades det även en internationell rating, A-2. Tillsammans med vårt obligationsprogram på 2,5 Mdr kr har vi marknadsprogram på 10 miljarder kronor. Genom våra väl fungerande marknadsprogram och via våra finansieringsramar hos banker och AB Volvosfären samt vår kapitalbas, är Volvofinans tillsammans med den svenska Volvohandeln väl rustat att möta konkurrensen inom fordonsfinansieringen. 3

6 D EN SVENSKA VOLVOHANDELN Volvohandeln är det mest heltäckande återförsäljarnätet för fordon på den svenska marknaden. Det finns cirka 200 försäljningsställen med totalt anställda. Ägarstrukturen utgörs av 72 privatägda bolag och det börsnoterade Bilia AB som äger två bolag vilka tillsammans representerar cirka 40% av den totala Volvoförsäljningen i Sverige. Generalagenten på personbilssidan, Volvo Personbilar Sverige AB, äger två återförsäljare. Verksamheterna är uppdelade i en personbilsdel och en lastvagnsdel, där 41 bolag är rena personbilsbolag, 19 enbart säljer tyngre fordon och 16 är blandbolag som bedriver både personbils- och lastvagnsrörelse. PV-återförsäljarna säljer i Sverige, förutom Volvos produkter, även Renaults produktprogram, med en total marknadsandel strax över 26%. Volvos marknadsandel för lastvagnar över 7 ton ligger i Sverige runt 50%. Volvohandelns produktutbud är som helhet ett av det mest kompletta inom svensk fordonshandel. Totalt levererades drygt nya och begagnade Personbilsmarknaden i Sverige Volvohandelns försäljning, personbilar Volvohandelns marknadsandel, personbilar fordon Totalmarknad nya personbilar fordon Totalt antal sålda personbilar 60 % Nya personbilar via Volvohandeln Nya personbilar Begagnade personbilar

7 personbilar och lastvagnar under Totalomsättningen uppgick till 24 Mdr kr. Tillgängligheten på serviceanläggningar och reservdelsbutiker är mycket hög, och varhelst Volvokunden, personbils- eller lastvagnskund, befinner sig har han alltid nära till en Volvoanläggning. Årligen säljs över verkstadstimmar via de svenska Volvoåterförsäljarna. Reservdelsverksamheten omsätter drygt 3,6 Mdr kr per år. Svensk Volvohandel är också marknadsledare inom den allt viktigare mjukvarusektorn, med bland annat finansiering, kontokort och försäkring. Kunderna har alltid möjlighet att köpa mjukvarutjänsterna i separat delar eller som ett paket, genom endast en kontakt med Volvohandlaren Balanssammandrag (Mkr) Fastigheter & Inventarier Leasingfordon Kontraktsfordringar Varulager Övrigt Summa tillgångar Eget kapital och obeskattade reserver Långa skulder Korta skulder Summa eget kapital och skulder Omsättning och resultat (Mkr) Omsättning Resultat ) Nyckeltal (%) Förräntning eget kapital Förräntning totalt kapital Anm: 1998 års värden är delvis prognosvärden då slutliga årsredovisningar för samtliga återförsäljare inte fanns tillgängliga vid publikationstillfället. 1) 1998 års resultat är påverkat negativt till följd av ändrad fastighetsredovisning med 64 Mkr samt omstruktureringskostnader och IT-satsningar av engångskaraktär med ca 60 Mkr. Volvohandelns marknadsandel, lastvagnar 16 ton Volvohandelns resultat Volvohandeln, tillgångar och eget kapital 60 % Resultat Mkr Mkr Tillgångar Eget kapital 5

8 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för AB Volvofinans får härmed avge redovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för år 1998, bolagets trettionionde verksamhetsår. Ägarförhållande AB Volvofinans ägs till 50% av AB Volvo och till 50% av de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt förvaltningsbolag, AB Volverkinvest. Huvuduppgift Volvofinans har haft samma huvuduppgift genom en lång följd av år, att "genom produkt- och säljfinansiering stödja avsättningen av Volvo- och Renaultprodukter på den svenska marknaden". Detta innebär att Volvofinans enbart sysslar med kreditgivning avseende fordon och fordonsanknuten utrustning. Koncernstruktur AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag och moderbolag i en koncern med ett kreditmarknadsbolag som dotterbolag, Volvofinans Konto AB som bedriver kontokortsrörelse och administrerar samt finansierar Volvohandelns betal- och förmånskort - Volvokortet. Volvofinans Leasing AB äger tillsammans med Volvo Personvagnar AB ett kommanditbolag som bedriver kommissionsförsäljning inom den svenska Volvohandeln. Volvofinans Produktions AB bedriver produktionsverksamhet i samband med finansiella tjänster för aktörer både inom och utom koncernen. Autofinans Nordic AB som namnändrades under året från Automanagement AR AB samt AB BM Finans, är vilande bolag. Volymer/utlåning Kontraktsstockarna bestående av låne- samt leasingkontrakt uppgick vid årsskiftet till kontrakt ( ), en ökning jämfört med föregående år med kontrakt eller 13%. Stockarnas utveckling påverkas av nybilsmarknaden i Sverige avseende personbilar och lastvagnar samt begagnatförsäljningen via den svenska Volvohandeln. Volvofinans marknadsandelar i form av kontraktsinflöde i relation till nybilsförsäljningen av Volvo/ Renault samt i relation till den svenska Volvohandelns begagnatförsäljning framgår av tabell nedan PV-nytt % PV-beg % LV-nytt % LV-beg % De vägda marknadsandelarna avseende både nytt och begagnat uppgår 1998 för PV till 49% och för LV till 57%. Kontraktsstockar Kontrakt Leasing Koncernens utlåning inklusive leasing uppgick vid årsskiftet till 15,1 Mdr kr (12,9) en ökning med 17% jämfört med föregående år. Utlåningen består huvudsakligen av leasing, lån, kontraktskrediter, lagerkrediter till återförsäljare samt kontokortskrediter. Utlåningen samt den procentuella fördelningen jämfört med föregående år framgår av tabell nedan Förändring Mdr kr % Mdr kr % Mdr kr Säljfinansiering 13, ,1 86 2,1 Lagerkrediter 0,8 5 0,5 4 0,3 Kontokortskrediter 1,1 7 1,3 10-0,2 15, , ,2 Utlåningsökningen avser huvudsakligen säljfinansiering. Volvo Billån, Volvo Billeasing och Volvo Lastbilslån har ökat sedan föregående årsskifte med 1,9 Mdr kr eller 24% medan kontraktsbelåningen där Volvoåterförsäljarna har en kredit med underliggande lån- eller leasingkontrakt som säkerhet, är på samma nivå som föregående årsskifte, 1,0 Mdr kr. Lån 6

9 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Under året har kontobolagets kortkunder genomfört 19 (22) miljoner köp med de utgivna korten till en total omsättningsvolym av 6,9 Mdr kr (7,2). Resultat Koncernens resultat före skatt uppgick till 188,2 Mkr (175,2) en ökning med 7% jämfört med föregående år. Den främsta orsaken till resultatförbättringen är förutom volymtillväxten som genererat resultattillskott även den återföring av reserveringar som skett till följd av att tidigare extern kontokortsstock överläts i början av året. Räntabiliteten på eget kapital uppgick för koncernen till 13,70% (14,41). Ränte- och leasingintäkterna har ökat jämfört med föregående år. De har påverkats negativt av att de korta marknadsräntorna har sjunkit under året då räntesättningen huvudsakligen avser rörliga räntor. De har dock påverkats positivt av de kraftigt ökade utlåningsvolymerna för alla affärsområden inom koncernen. Räntenettot, efter avdrag för avskrivning på leasingobjekt, har minskat i jämförelse med föregående år vilket bland annat är orsakat av den allt hårdare konkurrensen inom fordonsfinansieringen med lägre marginaler för Volvofinans. Även avvecklingen av kontokortsstocken i början av året har påverkat räntenettot jämfört med föregående år. Provisionsintäkterna är för både koncernen och moderbolaget oförändrade jämfört med föregående år vilket förklaras av rationellare systemlösningar för Volvohandlarna vilket ger Volvofinans mindre intäkter, vilket dock kompenserats av större hanterade stockar. Rörelsens kostnader, exkl avskrivningar, har ökat med 4% främst till följd av de ökade volymerna men även beroende av stora insatser avseende systemutveckling hos bolagen inom koncernen, vilket krävt ökade personal- och konsultinsatser. Avskrivningen på materiella anläggningstillgångar avser huvudsakligen avskrivning på leasingobjekt, vilka påverkas av de ökade leasingvolymerna samt avskrivningstakt på objekten baserad på avtalade restvärden vid uthyrningsperiodens slut. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till 140,4 Mkr (128,0). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,29% (10,78). Kreditrisker samt kreditförluster Volvofinans utlåning utgörs huvudsakligen av fordonsfinansiering. Utlåningen består till 88% av lån och leasingkrediter med underliggande kontrakt och fordon som säkerhet. Kontrakten finns som säkerhet för de lån som återförsäljarna eller deras kunder erhåller hos Volvofinans. För kontrakten direkt mot slutlig kund finns en regress mot återförsäljaren eller ramavtalstecknande företag som står den yttersta kreditrisken mot slutkunden. För att en förlust skall uppstå för Volvofinans med anledning av dessa kontrakt skall därför följande omständigheter inträffa. 1. Slutlig kund upphör med att betala. 2. Återförsäljare eller ramavtalskund skall ha ställt in betalningarna. 3. Marknadsvärdet på det återtagna fordonet understiger restskulden på kontraktet. Kontroll av kontraktsstockarnas marknadsvärde sker och en gruppbaserad reservering görs för att täcka avvikelse mellan kontraktens restskulder och de aktuella marknadsvärdena på fordonen. Per 31 december 1998 fördelade sig kontrakten enligt nedan. Antal Snitt Belånings- Utnyttjad Belåkontrakt kontrakt värde kredit nings Tkr Mkr Mkr % Lån Leasing Totalt Obelånad del av inneliggande kontrakt uppgick per årsskiftet till 2,0 Mdr kr. Lagerfinansieringen som skall säkerställas till 100% utgör 5% av den totala utlåningen och säkerställs med företagshypotek eller obelånad del i kontraktsstockar. 7

10 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kontokortsfordringarnas värde, som utgör 7% av koncernens utlåning, redovisas efter nedskrivning av osäkra fordringar och efter en generell riskreservering. Reserveringen uppgår till 2,5% av fordringarnas värde. Riskexponeringen mot privatpersoner begränsas genom låga snittskulder. Snittskulden per aktivt kontokort var per årsskiftet kronor. De löpande betalningsstörningarna i Volvokortsstocken ökar inte trendmässigt utan ligger på tidigare nivå. Vid årsskiftet uppgick problemkrediterna till 22,2 Mkr (2,1% av kontokortsutlåningen) mot 28,1 Mkr föregående år. Några ytterligare problemkrediter i koncernen föreligger inte utan de avser till sin helhet kontokortskrediter. Under året avvecklades samarbetet med Norsk Hydro där Volvofinans Konto AB administrerade Hydros kontokortsstock vilket förklarar minskningen av problemkrediter med 5,9 Mkr. Kapitalanskaffning De primära målen för Volvofinans kapitalanskaffning är enligt finanspolicyn att: Säkerställa tillgång till nödvändig lånefinansiering. Säkerställa att upplåningen sker till bästa möjliga villkor. Säkerställa att räntebindningsperioderna i upplåningen korresponderar med utlåningen. Volvofinans finansieringsramar och upplåningsmöjligheter samt utnyttjad del per den 31 december 1998 framgår av följande tabell. Ut- Limit nyttjat Mkr Mkr Företagscertifikatprogram MTN-program Kortfristiga finansieringsramar hos bank Långfristiga finansieringsramar hos bank Kortfristiga finansieringsramar hos Volvo Långfristiga finansieringsramar hos Volvo Övrig upplåning Riskkapital Företagscertifikatprogrammet på 7,5 Mdr kr, med högsta kreditvärdighet - K-1, förmedlas av S E B, Handelsbanken, JP Bank, FöreningsSparbanken samt Merita-Nordbanken. Under året emitterades certifikat till ett värde av 23,9 Mdr kr. Snittbelopp per emission vid årsskiftet var 24,0 Mkr. Inom obligationsprogrammet (MTN) har emitterats lån med 220 Mkr under Utestående volym per årsskiftet var 1,5 Mdr kr. Lån är emitterade med antingen fast eller rörlig ränta och med löptider upp till fem år. Förfallostrukturen för koncernens totala finansiering per den 31 december 1998 framgår av tabell nedan. Mkr % Inom 1 år år år Över 5 år Eget kapital (inkl skattedel i obeskattade reserver) Utlåning Lån och leasing 88 % Lagerkrediter 5 % Kontokort 7 % Upplåning Likviditetsrisk Kort upplåning 67 % Lång upplåning 18 % Riskkapital 15 % Likviditetsrisk uppstår när utlåningen och upplåningen har olika löptid. När utlåningen har längre löptid än upplåningen måste refinansiering ske flera gånger under löptiden. Om behovet av refinansiering under en enskild dag blir betydande eller kapitalmarknaden blir illikvid kan problem uppstå. Volvofinans begränsar denna risk bl a genom att i finanspolicyn statuera att: Back-up faciliteter skall täcka hela företagscertifikatprogrammet och andra låneprogram av kortfristig karaktär. Outnyttjad del per årsskiftet uppgick till ca 8 Mdr kr. Andelen lång upplåning samt riskkapital bör ligga runt 30% av det totala finansieringsbehovet. Förfallande lån får inte någon enskild vecka överstiga 25% av outnyttjade back-up faciliteter. 8

11 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ränterisk Ränterisk uppstår som ett resultat av att räntebindningstiderna och/eller räntebaserna för utlåningen och upplåningen inte sammanfaller. Den dominerande delen av Volvofinans krediter till Volvohandeln, eller dess kunder, följer den korta marknadsräntan både uppåt och neråt. Detta innebär att någon större ränterisk inte föreligger då även upplåningen är knuten till den korta räntan. För de krediter som löper med fast ränta eller med räntetak utnyttjas derivatinstrument som finns på marknaden - företrädesvis ränteswappar och räntecappar. Den exakta riskexponeringen avseende dessa krediter beräknas löpande och täcks upp. Volvofinans räntekänslighet beräknat enligt Finansinspektionens riktlinjer, var vid årets slut 24 Mkr, eller 1,6% av eget kapital. Räntekänsligheten är den minskning av räntenettot som skulle inträffa vid en hypotetisk nedgång med en procentenhet i alla marknadsräntor. Valutarisk Volvofinans upplåning och utlåning sker i normalfallet i svenska kronor vilket medför att Volvofinans inte blir exponerad för valutakursrörelser. I det fall finansiering i utländsk valuta är fördelaktig skall valutarisken elimineras med ränte- och valutaswapavtal eller liknande arrangemang. I det fall utlåning sker i utländsk valuta skall valutarisk bäras av annan part. Kapitalbas och kapitaltäckning Koncernens kapitalbas uppgick per årsskiftet till Mkr och koncernens kapitaltäckning uppgick till 11,42% (12,91) och primärkapitalrelationen var 8,57% (9,04). Nuvarande kapitaltäckningssituation, utöver lagstadgat krav på 8%, medger en kreditexpansion med 6 Mdr kr. Moderbolagets kapitalbas var vid samma tillfälle Mkr och kapitaltäckningsgraden 12,29% (14,44). Kapitalbaser och riskvägda tillgångar framgår av sidan 21. Kapitaltäckningsgraden för Volvofinans Konto AB uppgick vid årsskiftet till 11,32% (9,14). Rating Standard & Poor s AB har sedan 1988 tillfördelat AB Volvofinans en kort inhemsk K-1 rating. Först avsåg denna rating Volvofinans marknadsbevisprogram och sedan 1991 nuvarande företagscertifikatprogram. I september 1998 tilldelades AB Volvofinans även en kort internationell rating, A-2. Personal Vid utgången av 1998 hade Volvofinanskoncernen 161 anställda, varav 148 i Göteborg. Övriga var anställda vid vårt kontor i Nacka. Av de 161 anställda var 75 anställda i moderbolaget, AB Volvofinans. Övriga var anställda i Volvofinans Konto AB samt Volvofinans Produktions AB. Uppgifter om utbetalda löner och ersättningar etc framgår av Not 6. År 2000 Förberedelser för att eliminera problem i samband med sekelskiftet 1999/2000 har pågått sedan oktober Då fastställdes projektdirektivet för ett samordnat 2000-projekt för hela Volvofinanskoncernen, i syfte att göra en samordnad analys och plan för koncernens 2000-problematik. Projektet hade också att bevaka att planerade åtgärder sker enligt utsatta tidsplaner så att program, system och utrustning klarar övergången till år 2000 utan störningar. Koncernens system delades in i sju huvudgrupper. Affärskritiska system, Administrativa system, PCsystem, Tele-system, Fastighet, Externa relationer samt Internet. Inom varje område ligger vi väl framme för att klara övergången utan problem. Under våren 1998 genomförde även den interna granskningsfunktionen en granskning av anpassningsarbetet som rapporterades till bolagens styrelser, som även löpande erhåller statusrapporter kring anpassningsarbetet. Beträffande AB Volvofinans och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultaträkningar och balansräkningar samt finansieringsanalyser. 9

12 F LERÅRSÖVERSIKT Belopp i Mkr KONCERNEN AB VOLVOFINANS Balanssammandrag Räntebärande värdepapper Utlåning Utlåning koncernbolag Materiella tillgångar Aktier & andelsbevis i koncern- & intressebolag Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplåning Övriga skulder Skatteskuld i obeskattat Efterställda skulder Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Balansomslutning Kreditförluster Kapitalbas Mkr Mkr I % av genomsnittlig utlåning 40 0, Mkr Primärt , , ,5 20 0, Supplementärt , , , ,

13 F LERÅRSÖVERSIKT Resultatsammandrag KONCERNEN AB VOLVOFINANS Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader Provisionsintäkter Provisionskostnader Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster, netto Summa kostnader Resultat före skatt Nettovinst* Nyckeltal Räntabilitet eget kapital % Riskkapital/balansomslutning % Kapitaltäckningsgrad % Primärkapitalrelation % Räntenetto/ø utlåning % Kreditförluster/ø utlåning % Rörelsekostnader/ø utlåning % I/K-tal I/K-tal exkl kreditförluster I/K-tal exkl räntenetto och kreditförluster Medelantal anställda Definitioner till nyckeltal: Se redovisningsprinciper. * Nettovinst avser vinst efter schablonskatt är upprättat enligt aktiebolagslagen. 11

14 R ESULTATRÄKNING Volvofinanskoncernen Belopp i Tkr Rörelsens intäkter Ränteintäkter, NOT Leasingintäkter, NOT Räntekostnader, NOT Erhållna utdelningar, NOT Provisionsintäkter, NOT Provisionskostnader, NOT Summa intäkter Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader, NOT Avskrivning på materiella anläggningstillgångar, NOT Övriga rörelsekostnader, NOT Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto, NOT Resultat före skatt Skatt, NOT Årets resultat

15 B ALANSRÄKNING Volvofinanskoncernen Belopp i Tkr TILLGÅNGAR december 31 december Kassa 7 7 Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten, NOT Räntebärande värdepapper, NOT Aktier och andelar i intresseföretag, NOT Materiella tillgångar, NOT 13, Övriga tillgångar, NOT Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL december 31 december Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten, NOT Emitterade värdepapper Övriga skulder, NOT Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Efterställda skulder, NOT Skattedel i obeskattade reserver, NOT Summa skulder och avsättningar Eget kapital, NOT 24 Bundet eget kapital: Aktiekapital, aktier á nom 100: Bundna reserver Garantifond Kapitaldel i obeskattade reserver, NOT Fritt eget kapital: Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Ställda panter Utestående limiter ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelse VPC

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 1999 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av AB Volvo till 50

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av Ford via det helägda

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2004 2 VOLVOFINANS 2004 4 PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

D ELÅRSRAPPORT INTERIM R EPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001

D ELÅRSRAPPORT INTERIM R EPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 D ELÅRSRAPPORT INTERIM R EPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 D ELÅRSRAPPORT Volvofinans 1 januari - 30 juni 2001 Ägarförhållande/Verksamhet Den 28 juni 2001 avyttrade Volvo hela sitt innehav, motsvarande 50%

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer