Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT"

Transkript

1 98 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT

2 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den Svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av AB Volvo till 50 % och de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt förvaltningsbolag AB Volverkinvest till 50 %. AB Volvofinans är moderbolag i Volvofinanskoncernen med dotterbolagen: Volvofinans Konto AB, ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver kontokortsverksamhet. Volvofinans Produktions AB som bedriver produktionsverksamhet i samband med finansiella tjänster. AB Volvo 50% De svenska Volvoåterförsäljarna AB Volverkinvest 50% AB VOLVOFINANS 100% Volvofinans Produktions AB 100% Volvofinans Konto AB AB Volvofinans is an authorised credit market company with the main objectiv i e sales financing via the Swedish Volvo dealership. AB Volvofinans is owned by AB Volvo (50%) and the Swedish Volvo dealerships via their investment company AB Volverkinvest (50%). AB Volvofinans is the Parent Company of the Volvofinans Group and its subsidiaries: Volvofinans Konto AB, an authorised credit market company which conducts credit card operations, and Volvofinans Produktions AB, which conducts production operations in conjunction with financial services.

3 V OLVOFINANS Utlåningen ökade med 17 % under 1998 och uppgick vid årsskiftet till 15,1 Mdr kr. Antalet hanterade kontrakt uppgick vid årsskiftet till , en ökning med 13 %. Resultatet för verksamhetsåret 1998 uppgick till 188,2 Mkr. Kapitalbasen uppgick till Mkr. Antalet anställda i Volvofinanskoncernen vid utgången av 1998 var 161 personer. INNEHÅLL VOLVOFINANS ÅRSREDOVISNING VOLVOFINANS DEN SVENSKA VOLVOHANDELN 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10 FLERÅRSÖVERSIKT 12 RESULTATRÄKNING KONCERNEN 13 BALANSRÄKNING KONCERNEN 14 RESULTATRÄKNING AB VOLVOFINANS 15 BALANSRÄKNING AB VOLVOFINANS 16 FINANSIERINGSANALYSER 17 REDOVISNINGSPRINCIPER 17 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGAR OCH BALANSRÄKNINGAR 21 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 22 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 23 REVISIONSBERÄTTELSE 24 STYRELSE REVISORER LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 25 ANNUAL REPORT 1998

4 V OLVOFINANS blev ett mycket framgångsrikt år för Volvofinans och vi har ytterligare stärkt vår position som Sveriges ledande fordonsfinansieringsföretag. Resultatet på 188,2 miljoner kronor och utlåningsvolymen på 15,1 miljarder kronor blev de högsta någonsin. Inflöde av kontrakt i relation till försäljningen via den svenska Volvohandeln (penetrationen), blev den bästa någonsin och uppgick för personbilar till 49% och för lastvagnar 57%. Volvokortet fortsatte att växa volymmässigt och är ett dominerande förmånskort på sin marknad för bilanknutna inköp. Koncernens utlåningsökning blev 2,2 miljarder kronor jämfört med föregående år eller 17%. Konkurrensen inom fordonsfinansieringen har under året ytterligare skärpts. Aktiviteten bland aktörerna har varit mycket hög och bankerna har fortsatt att satsa på fordonsfinansiering vilket bl a medfört kraftig satsning på marknadsföring och stora försäljningsinsatser. Volvofinans har fortsatt att leda utvecklingen av nya produkter och vi har lyckats väl med att förstärka våra positioner inom samtliga affärsområden. Räntemarknaden har präglats av fortsatt sjunkande räntenivåer. Den korta marknadsräntan mätt i 90 dagars STIBOR, sjönk under året successivt med drygt 1,30 procentenheter till i december 3,57%. Den låga inflationsnivån i Sverige gör att risken för höjda räntenivåer får anses begränsade, vilket för 1998 haft en gynnsam inverkan på bilförsäljningen. I Sverige ökade nybilsförsäljningen av personbilar med 13% till bilar ( ). Antalet registrerade Volvo- samt Renaultbilar steg jämfört med föregående år med till bilar vilket utgjorde 26,4% (27,9) av de totala registreringarna. Inom den svenska Volvohandeln såldes även cirka begagnade bilar. Volvofinans finansieringsandelar avseende personbilar har ökat för nybilsförsäljningen till rekordhöga 51% (44) och finansieringsandelen på begagnade personbilar, sålda via den svenska Volvohandeln uppgick till 47%, vilket är lika med föregående år. Våra produkter som huvudsakligen säljs via den svenska Volvohandeln har under året fortsatt haft stora framgångar och vi vidareutvecklar dem tillsammans med återförsäljare och deras kunder allt efter bilkundernas krav och förändringar i marknaden. Resultat före skatt 180 Mkr Den totala lastvagnsmarknaden har volymmässigt minskat något jämfört med föregående års marknad. I det tunga segmentet med en vikt över 16 ton levererades 1998 ca tunga fordon, mot ca fordon under Totalmarknaden för fordon över 7 ton hamnade på fordon, med en marknadsandel för Volvo på ca 50%. Den svenska lastvagnsmarknaden kännetecknades under 1998 av fortsatt strukturomvandling där större åkerier köper upp mindre och medelstora, vilket får till följd att man rationaliserar bort delar av vagnparken. 2

5 Volvofinans finansierade 49% (44) av nybilsleveranserna lastvagnar samt 72% (67) av begagnatleveranserna, vilket med hänsyn till den hårda konkurrensen är mycket tillfredsställande. Totalt har Volvofinans under året haft ett inflöde på kontrakt. Motsvarande siffra föregående år var Per årsskiftet administrerade vi kontrakt, en ökning jämfört med föregående år med kontrakt eller med 13%. Volvokortet har under året ökat sina hanterade volymer och fortsätter att ta marknadsandelar på Volvofinans VD sedan 1990, Urmas Kruusval, till höger i bilden slutade i företaget den 31 januari 1999 för att övergå till annan verksamhet. Ny VD från 1 juli 1999 är Björn Ingemanson, till vänster, som tidigare arbetat i Volvofinans. De senaste tre åren har han arbetat för Volvo Cars i Tokyo. I mitten syns Bert Björn, ekonomi- och finansdirektör i Volvofinans och VD under tiden fram till den 1 juli. den svenska bensinmarknaden. Även andelen verkstads- samt reservdelsinköp som faktureras över kortet ökar stadigt. Den svenska Volvohandeln som är dominerande inom bilförsäljningen i Sverige har 1998 åter haft ett framgångsrikt år. Försäljningen av personbilar, lastvagnar samt eftermarknadstjänster ligger fortsatt på en hög nivå. Den för kundrelationen så viktiga finansieringen, hanterad av Volvofinans, samt bensinförsäljningen över Volvokortet, Volvohandelns eget förmånskort hanterad av Volvofinans Konto AB, ökade fortsatt i omfattning under året. Resultatet för Volvohandeln 1998 bygger på Volvohandlarnas egna kapital, som vid årsskiftet uppgick till cirka 3 miljarder kronor. En kapitalbas som även är bas för säljfinansieringsverksamheten som bedrivs i samarbete med Volvofinans och där Volvohandlarna ytterst står kreditrisken mot slutkunden. Volvofinanskoncernens kapitalbas ökade under året med 46 Mkr och uppgick per årsskiftet till Mkr. Kapitaltäckningsgraden för koncernen uppgick till 11,42% (12,91). Primärkapitalrelationen var 8,57% (9,04). Volvofinans företagscertifikprogram på 7,5 Mdr kr har sedan tidigare K-1 rating från Standard & Poor s AB. I september 1998 tilldelades det även en internationell rating, A-2. Tillsammans med vårt obligationsprogram på 2,5 Mdr kr har vi marknadsprogram på 10 miljarder kronor. Genom våra väl fungerande marknadsprogram och via våra finansieringsramar hos banker och AB Volvosfären samt vår kapitalbas, är Volvofinans tillsammans med den svenska Volvohandeln väl rustat att möta konkurrensen inom fordonsfinansieringen. 3

6 D EN SVENSKA VOLVOHANDELN Volvohandeln är det mest heltäckande återförsäljarnätet för fordon på den svenska marknaden. Det finns cirka 200 försäljningsställen med totalt anställda. Ägarstrukturen utgörs av 72 privatägda bolag och det börsnoterade Bilia AB som äger två bolag vilka tillsammans representerar cirka 40% av den totala Volvoförsäljningen i Sverige. Generalagenten på personbilssidan, Volvo Personbilar Sverige AB, äger två återförsäljare. Verksamheterna är uppdelade i en personbilsdel och en lastvagnsdel, där 41 bolag är rena personbilsbolag, 19 enbart säljer tyngre fordon och 16 är blandbolag som bedriver både personbils- och lastvagnsrörelse. PV-återförsäljarna säljer i Sverige, förutom Volvos produkter, även Renaults produktprogram, med en total marknadsandel strax över 26%. Volvos marknadsandel för lastvagnar över 7 ton ligger i Sverige runt 50%. Volvohandelns produktutbud är som helhet ett av det mest kompletta inom svensk fordonshandel. Totalt levererades drygt nya och begagnade Personbilsmarknaden i Sverige Volvohandelns försäljning, personbilar Volvohandelns marknadsandel, personbilar fordon Totalmarknad nya personbilar fordon Totalt antal sålda personbilar 60 % Nya personbilar via Volvohandeln Nya personbilar Begagnade personbilar

7 personbilar och lastvagnar under Totalomsättningen uppgick till 24 Mdr kr. Tillgängligheten på serviceanläggningar och reservdelsbutiker är mycket hög, och varhelst Volvokunden, personbils- eller lastvagnskund, befinner sig har han alltid nära till en Volvoanläggning. Årligen säljs över verkstadstimmar via de svenska Volvoåterförsäljarna. Reservdelsverksamheten omsätter drygt 3,6 Mdr kr per år. Svensk Volvohandel är också marknadsledare inom den allt viktigare mjukvarusektorn, med bland annat finansiering, kontokort och försäkring. Kunderna har alltid möjlighet att köpa mjukvarutjänsterna i separat delar eller som ett paket, genom endast en kontakt med Volvohandlaren Balanssammandrag (Mkr) Fastigheter & Inventarier Leasingfordon Kontraktsfordringar Varulager Övrigt Summa tillgångar Eget kapital och obeskattade reserver Långa skulder Korta skulder Summa eget kapital och skulder Omsättning och resultat (Mkr) Omsättning Resultat ) Nyckeltal (%) Förräntning eget kapital Förräntning totalt kapital Anm: 1998 års värden är delvis prognosvärden då slutliga årsredovisningar för samtliga återförsäljare inte fanns tillgängliga vid publikationstillfället. 1) 1998 års resultat är påverkat negativt till följd av ändrad fastighetsredovisning med 64 Mkr samt omstruktureringskostnader och IT-satsningar av engångskaraktär med ca 60 Mkr. Volvohandelns marknadsandel, lastvagnar 16 ton Volvohandelns resultat Volvohandeln, tillgångar och eget kapital 60 % Resultat Mkr Mkr Tillgångar Eget kapital 5

8 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för AB Volvofinans får härmed avge redovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för år 1998, bolagets trettionionde verksamhetsår. Ägarförhållande AB Volvofinans ägs till 50% av AB Volvo och till 50% av de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt förvaltningsbolag, AB Volverkinvest. Huvuduppgift Volvofinans har haft samma huvuduppgift genom en lång följd av år, att "genom produkt- och säljfinansiering stödja avsättningen av Volvo- och Renaultprodukter på den svenska marknaden". Detta innebär att Volvofinans enbart sysslar med kreditgivning avseende fordon och fordonsanknuten utrustning. Koncernstruktur AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag och moderbolag i en koncern med ett kreditmarknadsbolag som dotterbolag, Volvofinans Konto AB som bedriver kontokortsrörelse och administrerar samt finansierar Volvohandelns betal- och förmånskort - Volvokortet. Volvofinans Leasing AB äger tillsammans med Volvo Personvagnar AB ett kommanditbolag som bedriver kommissionsförsäljning inom den svenska Volvohandeln. Volvofinans Produktions AB bedriver produktionsverksamhet i samband med finansiella tjänster för aktörer både inom och utom koncernen. Autofinans Nordic AB som namnändrades under året från Automanagement AR AB samt AB BM Finans, är vilande bolag. Volymer/utlåning Kontraktsstockarna bestående av låne- samt leasingkontrakt uppgick vid årsskiftet till kontrakt ( ), en ökning jämfört med föregående år med kontrakt eller 13%. Stockarnas utveckling påverkas av nybilsmarknaden i Sverige avseende personbilar och lastvagnar samt begagnatförsäljningen via den svenska Volvohandeln. Volvofinans marknadsandelar i form av kontraktsinflöde i relation till nybilsförsäljningen av Volvo/ Renault samt i relation till den svenska Volvohandelns begagnatförsäljning framgår av tabell nedan PV-nytt % PV-beg % LV-nytt % LV-beg % De vägda marknadsandelarna avseende både nytt och begagnat uppgår 1998 för PV till 49% och för LV till 57%. Kontraktsstockar Kontrakt Leasing Koncernens utlåning inklusive leasing uppgick vid årsskiftet till 15,1 Mdr kr (12,9) en ökning med 17% jämfört med föregående år. Utlåningen består huvudsakligen av leasing, lån, kontraktskrediter, lagerkrediter till återförsäljare samt kontokortskrediter. Utlåningen samt den procentuella fördelningen jämfört med föregående år framgår av tabell nedan Förändring Mdr kr % Mdr kr % Mdr kr Säljfinansiering 13, ,1 86 2,1 Lagerkrediter 0,8 5 0,5 4 0,3 Kontokortskrediter 1,1 7 1,3 10-0,2 15, , ,2 Utlåningsökningen avser huvudsakligen säljfinansiering. Volvo Billån, Volvo Billeasing och Volvo Lastbilslån har ökat sedan föregående årsskifte med 1,9 Mdr kr eller 24% medan kontraktsbelåningen där Volvoåterförsäljarna har en kredit med underliggande lån- eller leasingkontrakt som säkerhet, är på samma nivå som föregående årsskifte, 1,0 Mdr kr. Lån 6

9 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Under året har kontobolagets kortkunder genomfört 19 (22) miljoner köp med de utgivna korten till en total omsättningsvolym av 6,9 Mdr kr (7,2). Resultat Koncernens resultat före skatt uppgick till 188,2 Mkr (175,2) en ökning med 7% jämfört med föregående år. Den främsta orsaken till resultatförbättringen är förutom volymtillväxten som genererat resultattillskott även den återföring av reserveringar som skett till följd av att tidigare extern kontokortsstock överläts i början av året. Räntabiliteten på eget kapital uppgick för koncernen till 13,70% (14,41). Ränte- och leasingintäkterna har ökat jämfört med föregående år. De har påverkats negativt av att de korta marknadsräntorna har sjunkit under året då räntesättningen huvudsakligen avser rörliga räntor. De har dock påverkats positivt av de kraftigt ökade utlåningsvolymerna för alla affärsområden inom koncernen. Räntenettot, efter avdrag för avskrivning på leasingobjekt, har minskat i jämförelse med föregående år vilket bland annat är orsakat av den allt hårdare konkurrensen inom fordonsfinansieringen med lägre marginaler för Volvofinans. Även avvecklingen av kontokortsstocken i början av året har påverkat räntenettot jämfört med föregående år. Provisionsintäkterna är för både koncernen och moderbolaget oförändrade jämfört med föregående år vilket förklaras av rationellare systemlösningar för Volvohandlarna vilket ger Volvofinans mindre intäkter, vilket dock kompenserats av större hanterade stockar. Rörelsens kostnader, exkl avskrivningar, har ökat med 4% främst till följd av de ökade volymerna men även beroende av stora insatser avseende systemutveckling hos bolagen inom koncernen, vilket krävt ökade personal- och konsultinsatser. Avskrivningen på materiella anläggningstillgångar avser huvudsakligen avskrivning på leasingobjekt, vilka påverkas av de ökade leasingvolymerna samt avskrivningstakt på objekten baserad på avtalade restvärden vid uthyrningsperiodens slut. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till 140,4 Mkr (128,0). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,29% (10,78). Kreditrisker samt kreditförluster Volvofinans utlåning utgörs huvudsakligen av fordonsfinansiering. Utlåningen består till 88% av lån och leasingkrediter med underliggande kontrakt och fordon som säkerhet. Kontrakten finns som säkerhet för de lån som återförsäljarna eller deras kunder erhåller hos Volvofinans. För kontrakten direkt mot slutlig kund finns en regress mot återförsäljaren eller ramavtalstecknande företag som står den yttersta kreditrisken mot slutkunden. För att en förlust skall uppstå för Volvofinans med anledning av dessa kontrakt skall därför följande omständigheter inträffa. 1. Slutlig kund upphör med att betala. 2. Återförsäljare eller ramavtalskund skall ha ställt in betalningarna. 3. Marknadsvärdet på det återtagna fordonet understiger restskulden på kontraktet. Kontroll av kontraktsstockarnas marknadsvärde sker och en gruppbaserad reservering görs för att täcka avvikelse mellan kontraktens restskulder och de aktuella marknadsvärdena på fordonen. Per 31 december 1998 fördelade sig kontrakten enligt nedan. Antal Snitt Belånings- Utnyttjad Belåkontrakt kontrakt värde kredit nings Tkr Mkr Mkr % Lån Leasing Totalt Obelånad del av inneliggande kontrakt uppgick per årsskiftet till 2,0 Mdr kr. Lagerfinansieringen som skall säkerställas till 100% utgör 5% av den totala utlåningen och säkerställs med företagshypotek eller obelånad del i kontraktsstockar. 7

10 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kontokortsfordringarnas värde, som utgör 7% av koncernens utlåning, redovisas efter nedskrivning av osäkra fordringar och efter en generell riskreservering. Reserveringen uppgår till 2,5% av fordringarnas värde. Riskexponeringen mot privatpersoner begränsas genom låga snittskulder. Snittskulden per aktivt kontokort var per årsskiftet kronor. De löpande betalningsstörningarna i Volvokortsstocken ökar inte trendmässigt utan ligger på tidigare nivå. Vid årsskiftet uppgick problemkrediterna till 22,2 Mkr (2,1% av kontokortsutlåningen) mot 28,1 Mkr föregående år. Några ytterligare problemkrediter i koncernen föreligger inte utan de avser till sin helhet kontokortskrediter. Under året avvecklades samarbetet med Norsk Hydro där Volvofinans Konto AB administrerade Hydros kontokortsstock vilket förklarar minskningen av problemkrediter med 5,9 Mkr. Kapitalanskaffning De primära målen för Volvofinans kapitalanskaffning är enligt finanspolicyn att: Säkerställa tillgång till nödvändig lånefinansiering. Säkerställa att upplåningen sker till bästa möjliga villkor. Säkerställa att räntebindningsperioderna i upplåningen korresponderar med utlåningen. Volvofinans finansieringsramar och upplåningsmöjligheter samt utnyttjad del per den 31 december 1998 framgår av följande tabell. Ut- Limit nyttjat Mkr Mkr Företagscertifikatprogram MTN-program Kortfristiga finansieringsramar hos bank Långfristiga finansieringsramar hos bank Kortfristiga finansieringsramar hos Volvo Långfristiga finansieringsramar hos Volvo Övrig upplåning Riskkapital Företagscertifikatprogrammet på 7,5 Mdr kr, med högsta kreditvärdighet - K-1, förmedlas av S E B, Handelsbanken, JP Bank, FöreningsSparbanken samt Merita-Nordbanken. Under året emitterades certifikat till ett värde av 23,9 Mdr kr. Snittbelopp per emission vid årsskiftet var 24,0 Mkr. Inom obligationsprogrammet (MTN) har emitterats lån med 220 Mkr under Utestående volym per årsskiftet var 1,5 Mdr kr. Lån är emitterade med antingen fast eller rörlig ränta och med löptider upp till fem år. Förfallostrukturen för koncernens totala finansiering per den 31 december 1998 framgår av tabell nedan. Mkr % Inom 1 år år år Över 5 år Eget kapital (inkl skattedel i obeskattade reserver) Utlåning Lån och leasing 88 % Lagerkrediter 5 % Kontokort 7 % Upplåning Likviditetsrisk Kort upplåning 67 % Lång upplåning 18 % Riskkapital 15 % Likviditetsrisk uppstår när utlåningen och upplåningen har olika löptid. När utlåningen har längre löptid än upplåningen måste refinansiering ske flera gånger under löptiden. Om behovet av refinansiering under en enskild dag blir betydande eller kapitalmarknaden blir illikvid kan problem uppstå. Volvofinans begränsar denna risk bl a genom att i finanspolicyn statuera att: Back-up faciliteter skall täcka hela företagscertifikatprogrammet och andra låneprogram av kortfristig karaktär. Outnyttjad del per årsskiftet uppgick till ca 8 Mdr kr. Andelen lång upplåning samt riskkapital bör ligga runt 30% av det totala finansieringsbehovet. Förfallande lån får inte någon enskild vecka överstiga 25% av outnyttjade back-up faciliteter. 8

11 F ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ränterisk Ränterisk uppstår som ett resultat av att räntebindningstiderna och/eller räntebaserna för utlåningen och upplåningen inte sammanfaller. Den dominerande delen av Volvofinans krediter till Volvohandeln, eller dess kunder, följer den korta marknadsräntan både uppåt och neråt. Detta innebär att någon större ränterisk inte föreligger då även upplåningen är knuten till den korta räntan. För de krediter som löper med fast ränta eller med räntetak utnyttjas derivatinstrument som finns på marknaden - företrädesvis ränteswappar och räntecappar. Den exakta riskexponeringen avseende dessa krediter beräknas löpande och täcks upp. Volvofinans räntekänslighet beräknat enligt Finansinspektionens riktlinjer, var vid årets slut 24 Mkr, eller 1,6% av eget kapital. Räntekänsligheten är den minskning av räntenettot som skulle inträffa vid en hypotetisk nedgång med en procentenhet i alla marknadsräntor. Valutarisk Volvofinans upplåning och utlåning sker i normalfallet i svenska kronor vilket medför att Volvofinans inte blir exponerad för valutakursrörelser. I det fall finansiering i utländsk valuta är fördelaktig skall valutarisken elimineras med ränte- och valutaswapavtal eller liknande arrangemang. I det fall utlåning sker i utländsk valuta skall valutarisk bäras av annan part. Kapitalbas och kapitaltäckning Koncernens kapitalbas uppgick per årsskiftet till Mkr och koncernens kapitaltäckning uppgick till 11,42% (12,91) och primärkapitalrelationen var 8,57% (9,04). Nuvarande kapitaltäckningssituation, utöver lagstadgat krav på 8%, medger en kreditexpansion med 6 Mdr kr. Moderbolagets kapitalbas var vid samma tillfälle Mkr och kapitaltäckningsgraden 12,29% (14,44). Kapitalbaser och riskvägda tillgångar framgår av sidan 21. Kapitaltäckningsgraden för Volvofinans Konto AB uppgick vid årsskiftet till 11,32% (9,14). Rating Standard & Poor s AB har sedan 1988 tillfördelat AB Volvofinans en kort inhemsk K-1 rating. Först avsåg denna rating Volvofinans marknadsbevisprogram och sedan 1991 nuvarande företagscertifikatprogram. I september 1998 tilldelades AB Volvofinans även en kort internationell rating, A-2. Personal Vid utgången av 1998 hade Volvofinanskoncernen 161 anställda, varav 148 i Göteborg. Övriga var anställda vid vårt kontor i Nacka. Av de 161 anställda var 75 anställda i moderbolaget, AB Volvofinans. Övriga var anställda i Volvofinans Konto AB samt Volvofinans Produktions AB. Uppgifter om utbetalda löner och ersättningar etc framgår av Not 6. År 2000 Förberedelser för att eliminera problem i samband med sekelskiftet 1999/2000 har pågått sedan oktober Då fastställdes projektdirektivet för ett samordnat 2000-projekt för hela Volvofinanskoncernen, i syfte att göra en samordnad analys och plan för koncernens 2000-problematik. Projektet hade också att bevaka att planerade åtgärder sker enligt utsatta tidsplaner så att program, system och utrustning klarar övergången till år 2000 utan störningar. Koncernens system delades in i sju huvudgrupper. Affärskritiska system, Administrativa system, PCsystem, Tele-system, Fastighet, Externa relationer samt Internet. Inom varje område ligger vi väl framme för att klara övergången utan problem. Under våren 1998 genomförde även den interna granskningsfunktionen en granskning av anpassningsarbetet som rapporterades till bolagens styrelser, som även löpande erhåller statusrapporter kring anpassningsarbetet. Beträffande AB Volvofinans och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultaträkningar och balansräkningar samt finansieringsanalyser. 9

12 F LERÅRSÖVERSIKT Belopp i Mkr KONCERNEN AB VOLVOFINANS Balanssammandrag Räntebärande värdepapper Utlåning Utlåning koncernbolag Materiella tillgångar Aktier & andelsbevis i koncern- & intressebolag Övriga tillgångar Summa tillgångar Upplåning Övriga skulder Skatteskuld i obeskattat Efterställda skulder Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Balansomslutning Kreditförluster Kapitalbas Mkr Mkr I % av genomsnittlig utlåning 40 0, Mkr Primärt , , ,5 20 0, Supplementärt , , , ,

13 F LERÅRSÖVERSIKT Resultatsammandrag KONCERNEN AB VOLVOFINANS Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader Provisionsintäkter Provisionskostnader Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster, netto Summa kostnader Resultat före skatt Nettovinst* Nyckeltal Räntabilitet eget kapital % Riskkapital/balansomslutning % Kapitaltäckningsgrad % Primärkapitalrelation % Räntenetto/ø utlåning % Kreditförluster/ø utlåning % Rörelsekostnader/ø utlåning % I/K-tal I/K-tal exkl kreditförluster I/K-tal exkl räntenetto och kreditförluster Medelantal anställda Definitioner till nyckeltal: Se redovisningsprinciper. * Nettovinst avser vinst efter schablonskatt är upprättat enligt aktiebolagslagen. 11

14 R ESULTATRÄKNING Volvofinanskoncernen Belopp i Tkr Rörelsens intäkter Ränteintäkter, NOT Leasingintäkter, NOT Räntekostnader, NOT Erhållna utdelningar, NOT Provisionsintäkter, NOT Provisionskostnader, NOT Summa intäkter Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader, NOT Avskrivning på materiella anläggningstillgångar, NOT Övriga rörelsekostnader, NOT Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto, NOT Resultat före skatt Skatt, NOT Årets resultat

15 B ALANSRÄKNING Volvofinanskoncernen Belopp i Tkr TILLGÅNGAR december 31 december Kassa 7 7 Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten, NOT Räntebärande värdepapper, NOT Aktier och andelar i intresseföretag, NOT Materiella tillgångar, NOT 13, Övriga tillgångar, NOT Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL december 31 december Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten, NOT Emitterade värdepapper Övriga skulder, NOT Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Efterställda skulder, NOT Skattedel i obeskattade reserver, NOT Summa skulder och avsättningar Eget kapital, NOT 24 Bundet eget kapital: Aktiekapital, aktier á nom 100: Bundna reserver Garantifond Kapitaldel i obeskattade reserver, NOT Fritt eget kapital: Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Ställda panter Utestående limiter ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelse VPC

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 1999 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av AB Volvo till 50

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13)

DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13) DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13) DELÅRSRAPPORT AB Volvofinans (publ) org nr 556069-0967 1 januari - 30 juni 2008 Informationen är sådan som AB Volvofinans skall offentliggöra

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av Ford via det helägda

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2004 2 VOLVOFINANS 2004 4 PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer