Natur och kultur. Natur. Naturens gång. Kultur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Natur och kultur. Natur. Naturens gång. Kultur"

Transkript

1 Natur och kultur Natur Det man kallar orörd natur är inte påverkad av människan. Sådan finns knappast längre. Till och med vår fjällvärld är i viss mån påverkad av bl. a renskötsel, skidåkare och skotrar. Växtligheten är beroende av tillgång till ljus och vatten, jordarter och näring, väder och vind allt mer eller mindre påverkat av människor. Växter och djur påverkar varandras livsbetingelser på ett mycket invecklat sätt. Härtill kommer också människans direkta och indirekta påverkan på både växter och djur och på varandra. Naturens gång Träd som inte människor fäller och forslar bort dör och blir torrakor, där hålbyggande fåglar kan bygga sina bon. Faller träden kallas de lågor. På lågorna börjar det växa mossa, svampar m.m. I det multnande träet börjar det snart nog myllra av alla slags smådjur. När tillräckligt lång tid har gått, har lågan nästan försvunnit. Man ser bara svaga rester av ett träd, som bidragit till den biologiska mångfalden och givit marken näring. Kultur Under istiden täckte inlandsisen hela Norden. Allteftersom det blev varmare, smälte isen bort. Gräs och lägre växter följde iskanten. Djuren följde efter och betade av den frodiga grönskan. I djurens spår följde människor.

2 De var samlare, fiskare och jägare och påverkade inte naturen mer än med sina härdar, där de gjorde upp eld samt sina hyddor byggda av flätade grenar, som de tätade med lera. I och med att man började odla/kultivera marken, blev man bunden av det arbete man lagt ner där. Man blev bofast = boende = bonde. Allteftersom tiden gått, har människors påverkan på naturen blivit allt större. Det livsviktiga vattnet Vi människor, och de flesta djur, består till ca 70 % av vatten. Därför är det livsnödvändigt att bosätta sig intill vatten eller vid en källa som aldrig sinar. På vissa ställen sipprar vattnet upp till ytan från en källåder. Det kallas kallkälla. I källsprång eller springkällor springer vattnet upp som i fontäner. Förr använde man slagruta för att hitta vattenådror. Där den gjorde utslag, grävde man brunnar som man stensatte. Det förekom både att gårdar hade egna brunnar och att gårdarna i en by hade en gemensam brunn. Vilka behov vi har blir särskilt tydligt när strömmen varit borta några dagar. Då har vi samma behov som stenåldersmänniskorna. Vi behöver vatten, mat, värme och ett avträde. Våra husdjur behöver åtminstone vatten och föda.

3 Is, kyla och värme Sydsvenska höglandet Den tjocka inlandsisen smälte bort allteftersom det blev varmare. Ut från iskanten bildades grusåsar och längs iskanten ändmoräner. Isen drog fram även över Sydsvenska höglandet och skrapade med sig de största moränblocken på höjderna. Av den smältande isen bildades sjöar och hav först Yoldiahavet, sedan Ancylussjön, Litorinahavet och Baltiska issjön. De brukar vara avbildade på insidan av pärmarna till skolornas kartböcker. Dessa hav nådde inte över Sydsvenska höglandet, som ligger över högsta kustlinjen. Under högsta kustlinjen svallade all lera och sand bort när vattnet drog sig undan från strandkanterna. Där blev bara den kantiga moränen kvar. Den rådde inte vågorna på. Leran fördes bort med vattnet och lade sig i dalgångar och på de låga slätterna. Den odlingsbara jorden ovanför högsta kustlinjen har inte svallat bort, utan brukas ännu. Istidskallt - medelhavsvarmt Från att ha varit iskall vargavinter här, blev det allt varmare. Under bronsåldern, ca f. Kr. hade vi medelhavsklimat. Dåtidens bönder brukade sina små åkrar intill sina boplatser. De kallas hemåkrar. Dessa hade man omgärdat med en enkel hägnad för att hindra de betande djuren från att beta grödan.

4 I skogarna växte värmekrävande ädellövträd. Där växte mest ek, bok, lind, ask och alm samt hasselbuskar. Där växte också tallar, men inte en enda gran. I värmen växte gräs och örter året om och djuren kunde beta fritt, utom på hemåkrarna och svedjorna som var uthägnade. Svedjor Svedjorna var tillfälliga åkrar i skogsmark. Troligen började man med att gräva ett dike runt om, för att förebygga skogsbrand. Sedan högg man ner skogen där inom. Utanför lade man riset från träden som hägnad. Året därpå, när de fällda träden torkat, tände man eld på svedjan. Jorden bearbetade man med träkäppar och stenhackor senare med årder av trä som drogs av oxar. Man röjde också ihop stenar till röjningsrösen, s.k. hackerör. I den ännu varma askan sådde man bl.a. korn och svedjeråg. Svedjorna gav mångfalt större skördar än hemåkrarna men bara ett år. Alla näringsämnen tycks ha utlösts på en gång. Andra året kunde man kanske odla rovor och sedan tog det många år innan svedjan hade samlat på sig ny näring och det växt upp ny skog på den. Varje år fick man svedja på ett nytt ställe. Värmetid - fimbulvinter Den goda värmen höll inte i sig. Århundradena omkring Kristi födelse blev det allt kallare och regnigare. Den kalla tiden kallas fimbulvinter och den är vi kvar i ännu.

5 Århundraderna efter Kristi födelse vandrade granen in från nordöst. Den tål både kyla och skugga. Det blev så kallt att det inte längre växte på vintern. För att husdjuren skulle ha något att äta året om, måste man börja spara vinterfoder. Bönderna delade in all sin mark med tanke på vinterfoder från inägomark och sommarfoder i utmark. I inägomarken ingick åker och äng. Den låg i anslutning till boplatsen. Utmarken låg längre bort på magrare mark. Där betade djuren fritt. Stensträngar Denna indelning av marken genomfördes i övergången mellan äldre och yngre järnålder, några århundraden e. Kr. f. Den upphörde i och med laga skiftet under mitten av 1800-talet. Det räckte inte längre med att bara hägna åkrarna, man måste också freda ängsmarken från betande djur. Som hägnader började man bygga stensträngar. De ska inte förväxlas med de senaste århundradenas stenmurar. Stensträngarnas stenar låg direkt på marken. De största lade man nederst och ovanpå dessa ett par lager mindre stenar. Överst kunde man lägga ris, som avskräckte betesdjuren från att hoppa över för att komma åt att beta gräs och grödor. Stensträngar räknas i dag som fornlämningar.

6 Nedflyttning Fimbulvintern gav järnet I vatten började det under Fimbulvintern, att bildas järn rödjord, myrmalm och sjömalm genom inverkan av järnbakterier. Sedan tidigare visste man att brons (koppar + tenn) blev mjuk och formbar om den upphettades och att den t.o.m. kunde gjutas. Denna kunskap tillämpade man också på järnmalmen. Man byggde sig små järnugnar i markytan och lyckades upphetta malmen, så att den blev till ett trögflytande och formbart järn. Järnet var segare än sten och hårdare än trä. Storflytt Man kunde sko årdret med järn och därmed kunde det skära igenom grässvål. På Sydsvenska höglandet behövde man inte längre bo uppe på de lättbearbetade jordarna. Istället flyttade man ner till lägre liggande och mindre stenrika marker. De platser man då bosatte sig på har varit bebodda sedan dess. Somliga boplatser blev ensamgårdar och de flesta utvecklades till byar. Före kristnandet av Sverige omkring år efter Kristi födelse hade de sina egna ättebackar/gravfält. Efter kristnandet byggde varje socken sin kyrka och begravde sina döda innanför den för ändamålet invigda kyrkomuren. Vid laga skiftet under 1800-talet, flyttade en del gårdar ut från de gamla byarna.

7 Bondens byggnader Byggnadernas behov För att hitta en lämplig boplats räckte det inte med att finna en strand, ett vattendrag eller en källa som aldrig sinade. Man måste också finna torra lägen för sina byggnader på höjder, avsatser eller andra platser med självavrinning. Denna plats behövde också omges av förhållandevis bördig mark. Landskapets byggnader Byggnaderna visar både att landskapet är bebott och hur det använts. Byggnaderna på tomten visar behovet av husrum för folk och fä samt behovet av förråd för mat, foder, redskap m.m. Brygghus visar att man bryggt en gång och hur man ordnat med tvätt och kanske också med slakt av julgrisen. Utanför tomten lade man byggnader som var brandfarliga, t.ex. smedjor och bastur. Smedjor visar att man tillverkat och lagat redskap och basturna att man torkat lin och kanske rökt kött. Traktorgarage byggdes till de första traktorerna, som saknade gnistsläckare. Ängslador/ ängalaer / maalaer visar tidigare markanvändning. I ängsladorna förvarade man hö som vinterfoder åt husdjuren. Sentida silor visar på hur foderförvaringen förändrats genom jordbrukets modernisering. I dag byggs mest hallar för betesdjur och maskiner. Text och teckningar: Astrid Eriksson Kulturvetare telefon: astrid

Sammallahdenmäkis hemligheter

Sammallahdenmäkis hemligheter Sammallahdenmäkis hemligheter Sammallahdenmäkis spännande gravröseområde från bronsåldern förtjusar barn som vuxna. Denna, även ur skandinavisk synpunkt, unika helhet togs år 1999 upp på världsarvslistan

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Inblick i ett kulturarv

Inblick i ett kulturarv Inblick i ett kulturarv Ett lån från framtiden (slutversionen av mitt eget bidrag till en gemensam bok) Lars Bägerfeldt & Projekt Kulturarv Herrljunga Inblick i ett kulturarv. Ett lån från framtiden. av

Läs mer

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KJELL SUNDSTRÖM VANSBRO KOMMUN 2005 Omslagsbilden visar en gråstensskorsten - något av en symbol för kulturmiljövärdena i Vansbro kommun. Teckningar i texten är utförda av

Läs mer

Längre söderut i norra Europa är det varmare, jorden bördigare och man får goda skördar. Här trivs bok, ek och andra lövträd.

Längre söderut i norra Europa är det varmare, jorden bördigare och man får goda skördar. Här trivs bok, ek och andra lövträd. VÅRT EUROPA - NORRA EUROPA Europa är en liten världsdel. Människorna bor tätt. Här bor mer än sju hundra miljoner. Europa består av nästan femtio länder. Mer än hälften är med i den Europeiska unionen,

Läs mer

Texterna har sammanställts av Naturskyddsföreningen i Hylte och Långaryds hembygdsförening. Renskrivning och redigering Birgitta Holmén, Nissaryd

Texterna har sammanställts av Naturskyddsföreningen i Hylte och Långaryds hembygdsförening. Renskrivning och redigering Birgitta Holmén, Nissaryd Texterna har sammanställts av Naturskyddsföreningen i Hylte och Långaryds hembygdsförening. Renskrivning och redigering Birgitta Holmén, Nissaryd Kartarbete och illustrationer är utförda av Sylvia Sjöö.

Läs mer

REGIONAL LANDSKAPSANALYS med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft

REGIONAL LANDSKAPSANALYS med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft 2010:27 Länsstyrelsen Västernorrland REGIONAL LANDSKAPSANALYS med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft Regional landskapsanalys - med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby Del V Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby ola korpås Den gamla byplatsen övergavs I slutet av den romerska järnåldern upphörde man med att bygga hus och gräva gropar i Skälby. Det verkar

Läs mer

STENUNGE BY ÅN & KVARNEN. FÖRSLAG PÅ PACKLISTA Påse med sädesslag // Vattenkikare // Kåsor // Böcker om fisk, växter och insekter // Förstoringsglas

STENUNGE BY ÅN & KVARNEN. FÖRSLAG PÅ PACKLISTA Påse med sädesslag // Vattenkikare // Kåsor // Böcker om fisk, växter och insekter // Förstoringsglas STENUNGE BY ÅN & KVARNEN FÖRSLAG PÅ PACKLISTA Påse med sädesslag // Vattenkikare // Kåsor // Böcker om fisk, växter och insekter // Förstoringsglas VATTENPROVNING Vatten har alltid varit viktigt för människan.

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

Vad har vi för nytta av skogen?

Vad har vi för nytta av skogen? Vad har vi för nytta av skogen? Skogen är bra på många sätt. Det gäller både vår svenska skog och tropikskogen. Våra förfäder levde nära naturen. De fick ved, virke, lövfoder och en massa annat från skogen.

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN VÅRT GRISIGA HAV LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Använd handledningen i Din undervisning, kopiera den gärna!

Använd handledningen i Din undervisning, kopiera den gärna! INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM MÄNNISKANS LIV UNDER JÄGARSTENÅLDERN... 2 Efter istidenb Klimat Boplatser3 Social struktur Organisation Kärnfamiljen Kvinnans ställning Kultur JÄGARSTENÅLDER I JÖNKÖPINGS

Läs mer

Blekinge Utflyktsguide

Blekinge Utflyktsguide Blekinge Utflyktsguide Välkommen till våra finaste naturområden Blekinge har naturområden som är helt unika. Vår lövskogskust och skärgård saknar motsvarighet i landet. Denna naturguide är avsedd att hjälpa

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson 121 Pålsbo äng 40 Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson Innan konstgödselns tid var ängarna bondens viktigaste markslag. Idag är ängar mycket ovanliga och den typiska floran

Läs mer

Ett ansvarsfullt lån

Ett ansvarsfullt lån Ett ansvarsfullt lån Av: Johannes Djerf [Även som bibelstudium för ledarscouterna, UV-Lägret 2011] Har du någongång fått i uppgift att ta hand om något som egentligen inte är ditt? Du har kanske fått låna

Läs mer

Njaarke. renskötsel i tre årtusenden

Njaarke. renskötsel i tre årtusenden Njaarke renskötsel i tre årtusenden Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum är en stiftelse med säte i Östersund. I stiftelsen sitter representanter för Härjedalens sameförening, Frostviken- Hotagens sameförening,

Läs mer

6.2 Historisk utveckling och kulturpåverkan

6.2 Historisk utveckling och kulturpåverkan 6.2 Historisk utveckling och kulturpåverkan 6.2 Historisk utveckling och kulturpåverkan Efter isens avsmältning skedde en successiv höjning av temperaturen och olika arter kunde börja vandra in i Skåne.

Läs mer

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT INNEHÅLL Landskapet...2 Förhistorien människans tidigaste spår i landskapet...2 Medeltida socknar blir modern kommun...6 Den nya tidens omvandlingar...7

Läs mer

Material och ämnen 1

Material och ämnen 1 Material och ämnen 1 ...1 Gaser...3 Syre...3 Elda upp syret...4...4 Tillverka koldioxid...4 Flytta gas...5 Samla sumpgas...5 Flera gaser...6 Atomer...8 Atmosfären...9 Bergarter...10 Bygg en stenbricka...11...11

Läs mer

Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk

Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk På Fredriksdal kan du komma i kontakt med äldre husdjursraser som man hade på gårdarna förr, när den största delen av befolkningen fortfarande levde som småbönder

Läs mer

Överlevnadshandbok för grupp

Överlevnadshandbok för grupp Överlevnadshandbok för grupp Innehåll Inledning...3 1. Läge...4 2. Bygga ett vindskydd...4-5 2,2 Material som är bra att använda...4-5 3. Ved, Mat & Vatten...5-7 3,2 Ved...5 3,3 Vatten...5 3,4 Mat (vinter,

Läs mer

Utmarksbete, främst skogsbete, och dess effekter på biologisk mångfald

Utmarksbete, främst skogsbete, och dess effekter på biologisk mångfald Kunskapssammanställning Utmarksbete, främst skogsbete, och dess effekter på biologisk mångfald Weronika Axelsson Linkowski Centrum för biologisk mångfald Detta är en lätt reviderad version av en PDF-fil

Läs mer

Guldgubbe (400 500-tal e Kr) från Helgö i Uppland

Guldgubbe (400 500-tal e Kr) från Helgö i Uppland Guldgubbe (400 500-tal e Kr) från Helgö i Uppland Till läraren Det här skolmaterialet till Guldrummet riktar sig i första hand till elever i grundskolan. Handledningen är tänkt att användas i samband med

Läs mer

Var i världen finns våra skogar?

Var i världen finns våra skogar? Var i världen finns våra skogar? På många håll i världen finns det skogar. Skogarna blir höga och täta på platser med bra jord. Skogen vill ha lagom mycket regn och varmt klimat. Vid ekvatorn regnar det

Läs mer