Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet"

Transkript

1 Orust förhistoria Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet Ett vanligt hus på Orust, liksom i övriga Bohuslän idag, är det så kallade dubbelhuset. Dubbelhus är ett fyrkantigt hus som vanligen innehåller fyra rum med en murstock i mitten. Det är klätt med stående plankor med lock och ofta målad i vitt med grönt, gult eller rött runt fönstren. Från mitten av 1800-talets till mitten av 1900-talet byggdes det massor av Dubbelhus, eller Bohushus som huset ibland kallades för. Tidigare var enkelhuset vanligast, enkelhuset såg ungefär ut som ett halverat dubbelhus. De lite äldre husen här på ön finns antingen tätt samlade i de gamla fiskelägren som till exempel Mollösund, Hälleviksstrand, Stocken och Ellös eller också ligger de utspridda i landskapet i så kallade ensamliggande gårdar. Gården bestod av ett boningshus med tillhörande ladugård som var placerad på en tomt i kanten av åkermarken eller på ett bergsimpediment omgivet av den jord man brukade. Så har det sett ut sen långt tillbaka i tiden men nu ska vi ta oss riktig långt tillbaka i tiden, nästan år. Vi ska börja med den tid då de första människorna kom till vår ö och titta på var och hur man bodde. Stenåldern Var bodde man på forntiden och hur såg husen ut. Ja under den allra äldsta stenåldern var klimatet bistert och man var beroende av att kunna värma sig men var man valde att bygga sitt hus eller snarare hydda var först och främst beroende på var man kunde hitta föda. Till att börja med flyttade man omkring en hel del. Ibland bodde man nära kusten och ibland mer inåt land. Några fasta och större bostadshus hade man inget behov av för man stannade inte särskilt länge på var plats. Husen från den äldsta stenåldern kan därför vara svåra att hitta igen för spåren är inte särskilt tydliga. Ofta förstår vi att vi är på en stenåldersboplats för att det i jorden finns så mycket skräp efter tillverkningen från olika flintredskap. Många gånger så rör det sig om flera tusen små flintavslag som finns samlade på en liten yta. Det är vanligt att vi hittar stenåldersboplatserna nära den forntida stranden och gärna på en plats som sluttar lite mot söder. Orust var vid denna tid inte en ö utan flera små öar. Även om det är jätteovanligt att vi arkeologer hittar igen hyddorna från äldsta stenåldern så var det faktiskt så att den allra första hyddan hittades just här i Bohuslän inte så långt från Uddevalla.

2 Bilden är en gammal skolplansch som visar hur det kunde se ut på en boplats för 8000 år sedan. Med den fortsatta landhöjningen (se; Mer om Orust förhistoria Orust föds ur havet - Kartmaterial) så blir Orust lättare att känna igen så som vi känner ön idag men fortfarande under den yngre stenåldern så var ön nästan delad i två öar; en i väster och en i öst. Väg 160 som går från Tjörn via Varekil till Henån är byggd precis där ön för 6000 år sedan, delades i två hälfter. Vi ska nu göra ett hopp på ungefär 2000 år framåt i tiden till den period som kalla den yngre stenåldern. Klimatet var nu blivit betydligt mildare. Liksom tidigare så tyckte man bäst om att bo nära havsstranden eller vid en sjöstrand och man valde ofta en sandig mark som gärna fick slutta lite och helst vara vända mot den varma solen. Det bästa var om det fanns berg runt om så man slapp ifrån de värsta vindarna. Närheten till en bäck där man kunde få färskvatten var också viktigt. Det var vid denna tid som man började odla så smått. Man odlade i den lättabetade sanden. Det första man gjorde var att bränna bort all växtlighet som träd, sly och gräs, det kallas för att svedja. Sen när marken svalnat så sådde man sädesfröna i askan. Efter skörden när det inte fanns så mycket näring kvar i jorden så lät man djuren gå där och beta. Vi får komma ihåg att det man odlade till att börja med bara var en ganska liten del av födan fortfarande var insamling av vilda växter, fisket och jakten viktiga. Svedjningen gjorde att det i skogen runt om husen fanns flera små gläntor där det odlades eller där djuren gick och betade. Genom odlingen och att man nu hade djur att ta hand om så blev man mer bofast än vad man hade varit tidigare. Det blev nu viktigt med ett mer rejält hus att bo i. I huset samsades människor och djur om plats kring den eldstad som fanns i husets mitt. För att man inte skulle bli rökförgiftad så lämnades den övre delen av gavlarna öppna så att röken kunde ta sig ut den vägen. Trots detta så var det nog ganska rökigt inomhus.

3 Till vänster en rekonstruktion av ett hus från bronsåldern. Den högra bilden visar hur det kan ser ut när man grävt bort det översta lagret jord och kan se groparna efter var stolparna ha stått. Dessa syns som runda svarta fläckar. Husen var mellan meter långa och cirka 6 meter breda. En rad kraftiga stolpar i husets mitt bar upp taket medan klenare stolpar bildade väggarna. Mellan väggstolparna flätades ris som smetades in med lera så de blev tjocka och stabila. Taket kläddes med tjocka lager vass. I och med att man eldade både inne och utanför huset så räckte det med en gnista för att huset skulle fatta eld. Därför blev husen inte särskilt långlivade, ofta bara några tiotal år. Resterna efter dessa brunna stolpar, eller snarare de hål man grävt för att placera stolparna i, är vanliga fynd som arkeologer hittar på en boplats. I och intill husen så hittar man ofta rester efter eldstäder och gropar som använts som sopgropar eller som skafferi. Men det krävs att man gör en utgrävning och ta bort det översta jordlagret så att sanden kommer fram för att stolphålen, eldstäderna och groparna ska synas. Bronsåldern Under bronsåldern så blev det mer odling och fler åkrar. Bruket av svedjeåkrar blandades med mer permanenta åkrar som ofta var inhägnade som skydd mot den fritt strövande boskapen. Fortfarande var det den lätta sandjorden som valdes som åker eftersom hacka och åder av trä (en slags föregångare till plogen) var de redskap man bearbetade jorden med. De så kallade saltängarna som låg närmast vattnet var den mark där man lät djuren gå och beta. Typiskt för denna period är att just betesmarkerna blev större och större och detta gjorde att landskapet blir alltmer öppet och ljust. Detta har analys av olika pollen och fröer visat. Till att börja med såg husen ungefär likadana ut som under yngre stenåldern men vid bronsålderns mitt så sker en förändring. Istället för en rad med takbärande stolpar så valde man nu att låta taket vila på två parallella stolprader. Genom detta kunde husen göras bredare och man valde även att göra dem betydligt längre. De är nu som man började avdela boningshuset i olika rum. Härden och köket låg ofta i ena änden av huset medan fähuset där

4 djuren höll till fanns i den andra delen. I övrigt användes samma teknik och material som tidigare. Här kan du se att husen var inhägnade, ofta för att Skydda det man odlade så att inte djuren åt upp allt- Samman. Vitlycke museum i Tanum Sängarna och eldstaden som ofta låg mitt i huset. Det finns få undersökta hus från denna tid. På Orust har vi inget helt säkert och helt undersökt hus men i närheten av Morlanda säteri på nordvästra Orust finns från en arkeologisk förundersökning en datering av en eldstad till bronsåldern (Morlanda 535). Intill denna fanns en boplats där arkeologer hittat rester efter flera stolphål, en husränna (rester efter väggen), bränd lera och en härd (Morlanda 515). Genom dessa arkeologiska undersökningar så kan vi veta att här har legat flera bronsåldersgårdar. Järnåldern Det här med att dela upp den sandiga marken i odlingsmark och betesmark blev under järnåldern alltmer vanligt, liksom att inhägna in odlingsmarken för att hålla undan boskapen. Man säger att marken delas in i in- och utägor. Inägormarken var den mark som oftast fanns närmast bostaden och som användes för åker och äng (på ängen tog man hö till djuren) medan utmarken mest användes som betesmark. Två stora förändringar sker under järnåldern. På grund av att klimatet nu blev kallare och fuktigare och mer likt det vi har idag så började man ha djuren inne på vintern. Detta betydde att man nu måste samla in och lagra foder för att ha mat att ge djuren under denna årstid. Den andra stora förändringen var att man nu började att gödsla sina åkrar. Det kanske inte låter så märkvärdigt i våra öron men det innebar att åkrar som fanns nu kunde brukas från år till år. Att ta tillvara gödseln var lättare nu när djuren fanns inomhus. Jordbruket blev mer intensivt och effektivt, åder användes flitigt och sädesodlingen tog nu fart på allvar.

5 Illustration: Staffan Hyll (Riksantikvarieämbete). Vad gällde bostadshuset så delades detta in i ytterligare rum. Förutom en bostads- och en fähusdel finns ofta en del som användes som förråd. Långhuset kunde nu vara upp till meter långt. Se gärna programmet Rena rama forntiden Långhus. Under järnåldern byggdes ofta flera hus intill bostadshuset. Dessa användes till olika saker. Ett hus kunde vara en smedja, ett annat en vävstuga osv. Ofta fanns en grävd brunn i nära anslutning till bostadshuset. Mot slutet av järnåldern den tid vi kallar yngre järnåldern så övergavs traditionen att bygga stora långhus och man byggde nu istället flera men mindre hus. De olika husen rymde olika funktioner som olika typer av hantverk, kök, förråd, stall osv. Husens konstruktion ändrades också. Nu bars takets tyngd inte upp av stolpar längre utan av väggarna. Husen var av timmer ofta knuttimrat och som grund fanns en stensträng, så kallad stensyll. Under denna tid fanns även en hustyp som kallades för grophus, och som namnet antyder så var golvytan nergrävd i marken och taket vilade på marken så att inga timrade sidoväggar behövdes. Grophusen påminde lite om våra jordkällare men användningen pekar mer på att de användes för hantverk. Vävtyngder är ett vanligt fynd i dessa hus.

6 Diskutera och arbeta vidare Fundera kring och diskutera med dina klasskamrater: Hur gick det till när husen byggdes? Hur fick man tag på byggmaterial? Vilka spår kan vi se idag efter boplatserna? Hur tror du det såg ut inne i husen, hur sov man, var åt man sin mat och vad gjorde man av resterna/skräpet? Vilka bodde tillsammans? Om någon från denna tid skulle hälsa på hos dig vad tror du skulle förvånat dem mest. Vad är bra/dåligt med det sätt vi bor idag jämfört med forntiden. Skulle du vilja bo på annorlunda sätt än du gör idag? Hur tror du det var att vara barn under sten-, brons- och järnåldern. Arbeta vidare: Titta på kartan med boplatser på Orust kan du ser något mönster i var man valt att bosätta sig, vad beror det på. Skriv en kort text om dina iakttagelser. Välj ut en boplats som någon arkeolog har grävt ut, beskriv vad som hittats på platsen och hur man vet vilken tid den är ifrån. Beskriv i bilder, till exempel i en teckning eller i flera serier, hur det såg ut när människor bodde, vistades och/eller arbetade på platsen. Titta på kartor som visar var havsnivån vid tiden för stenåldern från stenåldern där din plats finns med, vilken skillnad ser du?

7 Quiz vad har jag lärt mig? Fyll i 1, X eller 2 under frågor eller påståenden nedan. De rätta svaren hittar du längst ned. 1. Under den äldsta stenåldern bodde man 1 Inne i landet X Nära kusten 2 Man flyttade omkring och bodde nära kusten men ibland mer inåt land. 2. Orust under den äldsta stenåldern var 1 En halvö X Flera öar 2 Såg ut ungefär som idag 3. Under den äldsta stenåldern bodde man i 1 Hyddor byggda av ett trästativ och täckt med torv, vass eller hudar X Små grophus som var nedgrävda i jorden 2 Grottor 4. Under slutet av stenåldern bodde man i 1 Ovala hus av tegel X Fyrkantiga trähus med stengrund 2 Långhus som var upp till 15 meter långa 5. Hur ser oftast arkeologer att här har en gång stått ett forntida hus? 1 Det ligger fullt med skräp på marken X Runda svarta fläckar i jorden som visar var stolparna till huset stått 2 Husen finns avritade på kartor 6. På var sätt skiljde sig bronsålderns hus från stenålderns? 1 Man började bygga tvåvåningshus X Husen blev större och hade nu dubbla stolprader som bar upp taket 2 Man byggde flera små hus 7. När började man rumsindela sina hus 1 Bronsåldern X Äldre järnåldern 2 Vikingatid

8 8. Vilka två viktiga förändringar sker under järnåldern 1 Man började odla säd och blev mer bofast X Man införde svedjordbruk och boskapsskötsel 2 Man började ha djuren inne på vintern och gödsla sina åkrar 9. Under järnåldern var husen 1 Små men många X Både större och längre än under bronsåldern ofta upp till 50 meter långa 2 Byggda i så kallad korsvirke 10. Under större delen av vår förhistoria så föredrog man att bo och odla på 1 I botten av dalgångar där man var skyddad X På bergskrön där man hade utsikt över landskapet 2 På lätta svagt sluttande sandiga jordar i söderläge

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

Sammallahdenmäkis hemligheter

Sammallahdenmäkis hemligheter Sammallahdenmäkis hemligheter Sammallahdenmäkis spännande gravröseområde från bronsåldern förtjusar barn som vuxna. Denna, även ur skandinavisk synpunkt, unika helhet togs år 1999 upp på världsarvslistan

Läs mer

Inblick i ett kulturarv

Inblick i ett kulturarv Inblick i ett kulturarv Ett lån från framtiden (slutversionen av mitt eget bidrag till en gemensam bok) Lars Bägerfeldt & Projekt Kulturarv Herrljunga Inblick i ett kulturarv. Ett lån från framtiden. av

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby Del V Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby ola korpås Den gamla byplatsen övergavs I slutet av den romerska järnåldern upphörde man med att bygga hus och gräva gropar i Skälby. Det verkar

Läs mer

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn Arkeologi i skolan -Att jaga sammanhang i det förfl utna Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Läs mer

Natur och kultur. Natur. Naturens gång. Kultur

Natur och kultur. Natur. Naturens gång. Kultur Natur och kultur Natur Det man kallar orörd natur är inte påverkad av människan. Sådan finns knappast längre. Till och med vår fjällvärld är i viss mån påverkad av bl. a renskötsel, skidåkare och skotrar.

Läs mer

Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala.

Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala. 2002 Undersökning 2003 Utgrävningar år 2003 har börjat! Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i. Här pågår utgrävningar

Läs mer

Guldgubbe (400 500-tal e Kr) från Helgö i Uppland

Guldgubbe (400 500-tal e Kr) från Helgö i Uppland Guldgubbe (400 500-tal e Kr) från Helgö i Uppland Till läraren Det här skolmaterialet till Guldrummet riktar sig i första hand till elever i grundskolan. Handledningen är tänkt att användas i samband med

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014. Hus och hem. Hus och husbyggnation, förr och nu

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014. Hus och hem. Hus och husbyggnation, förr och nu SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014 Hus och hem Hus och husbyggnation, förr och nu Studiematerial med lärarhandledning för självständiga studier för årskurs 6-9 Foto: Marie Andersson

Läs mer

STENUNGE BY ÅN & KVARNEN. FÖRSLAG PÅ PACKLISTA Påse med sädesslag // Vattenkikare // Kåsor // Böcker om fisk, växter och insekter // Förstoringsglas

STENUNGE BY ÅN & KVARNEN. FÖRSLAG PÅ PACKLISTA Påse med sädesslag // Vattenkikare // Kåsor // Böcker om fisk, växter och insekter // Förstoringsglas STENUNGE BY ÅN & KVARNEN FÖRSLAG PÅ PACKLISTA Påse med sädesslag // Vattenkikare // Kåsor // Böcker om fisk, växter och insekter // Förstoringsglas VATTENPROVNING Vatten har alltid varit viktigt för människan.

Läs mer

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6 Hem och bostad Innehållsförteckning Introduktion Välkommen! 3 Till läraren Till eleven Uppgifter 1. Inför besöket 4 2. På museet 5 3. Efter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Ett ansvarsfullt lån

Ett ansvarsfullt lån Ett ansvarsfullt lån Av: Johannes Djerf [Även som bibelstudium för ledarscouterna, UV-Lägret 2011] Har du någongång fått i uppgift att ta hand om något som egentligen inte är ditt? Du har kanske fått låna

Läs mer

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Rissa von Hult Det var en dag i april år 2000 jag var ute på min postrunda och stannade som vanligt till på fårfarmen i Hult för att lämna post. Den här dagen kom vi in på att jag gärna skulle vilja ha

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

upptäckarscouter 10-12 år

upptäckarscouter 10-12 år m a r g o r p s n i term upptäckarscouter 10-12 år Välkommen till en ny termin! Snart är det en ny termin och dags för mängder av barn och unga att ha roligt tillsammans, få möjlighet att utvecklas och

Läs mer

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9 Till läraren Du som har den här skriften i din hand har redan kanske funderat på att skolan eller klassen ska bli fadder för någon historisk lämning i närheten av skolan. Hembygden på Gotland passar ovanligt

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING INLEDNING FÖRDJUPNINGSTEXTER ARBETSUPPGIFTER LITTERATURFÖRSLAG FAKTABLAD

LÄRARHANDLEDNING INLEDNING FÖRDJUPNINGSTEXTER ARBETSUPPGIFTER LITTERATURFÖRSLAG FAKTABLAD LÄRARHANDLEDNING I boken SPÅR finns många exempel på stora och små sevärdheter och utflyktsmål i Västerbottens län. Det finns mycket att upptäcka i närmiljön, spår som berättar om den egna bygdens historia.

Läs mer

Vad har vi för nytta av skogen?

Vad har vi för nytta av skogen? Vad har vi för nytta av skogen? Skogen är bra på många sätt. Det gäller både vår svenska skog och tropikskogen. Våra förfäder levde nära naturen. De fick ved, virke, lövfoder och en massa annat från skogen.

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT INNEHÅLL Landskapet...2 Förhistorien människans tidigaste spår i landskapet...2 Medeltida socknar blir modern kommun...6 Den nya tidens omvandlingar...7

Läs mer

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver?

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver? Bakgrund: Jag tror att biodling började fascinera mig riktigt tidigt. För redan flera år innan ett projektarbete skulle väljas började jag hänga med i det som min morbror och moster sysslade med utanför

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

Kring Höga kustens mörka berg breder Ångermanlands

Kring Höga kustens mörka berg breder Ångermanlands Kring Höga kustens mörka berg breder Ångermanlands gröna skogar ut sig över landskapet. Träden växer tätt och de uråldriga bergen sträcker sig högt mot himlen. När solen försvunnit bakom höjderna efter

Läs mer

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare Agrarhistoria i Västra Götaland Ta hand om din jordkällare Innehåll Jordkällaren ett domedagsverk 3 Tillsammans kan vi göra skillnad 4 Liten jordkällarhistoria 5 Jordkällarens grundkonstruktion 7 Kallmurning

Läs mer

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN VÅRT GRISIGA HAV LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen

Läs mer