Cirkulär migration och utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cirkulär migration och utveckling"

Transkript

1 Cirkulär migration och utveckling kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas Delbetänkande av Kommittén för cirkulär migration och utveckling Stockholm 2010 SOU 2010:40

2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst Stockholm Orderfax: Ordertel: E-post: Internet: Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad ) En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice Tryckt av Elanders Sverige AB Stockholm 2010 ISBN ISSN X

3 Till statsrådet Tobias Billström Den 2 juli 2009 beslutade regeringen om direktiv (dir. 2009:53) som gav en parlamentarisk kommitté i uppdrag att identifiera vilka faktorer som påverkar migranters möjligheter att röra sig mellan Sverige och sina ursprungsländer. I uppdraget ingår även att kartlägga migranternas rörelsemönster och analysera hur ökad rörlighet kan bidra till utveckling i migranternas ursprungsländer samt ge positiva effekter i Sverige. Kommittén ska även redovisa vilka förutsättningar som i dag finns för cirkulär migration till och från Sverige. Med utgångspunkt i denna kartläggning och analys ska kommittén föreslå eventuella författningsändringar och andra åtgärder som bidrar till att underlätta cirkulär migration till respektive från Sverige i syfte att öka de positiva utvecklingseffekterna av dessa rörelsemönster. En grundläggande utgångspunkt för utredningsarbetet ska vara att inom ramen för den reglerade invandringen i största möjliga mån undanröja hinder för ökad rörlighet. Statsrådet Billström förordnade den 2 juli 2009 riksdagsledamoten Mikaela Valtersson (mp) som ordförande i kommittén. Statsrådet Billström förordade den 6 oktober 2009 riksdagsledamöterna Mikael Cederbratt (m). Fredrick Federley (c), Anna Kinberg Batra (m), Kalle Larsson (v), Ulf Nilsson (fp), Désirée Pethrus Engström (kd), Maria Stenberg (s) samt Göte Wahlström (s) som ledamöter i kommittén. Genom beslut den 6 oktober 2009 förordnade statsrådet Billström departementssekreterarna Stephen Dippel och Anna Envall, rådgivaren Esse Nilsson, rättssakkunniga Susanna Pohl Söderman, kanslirådet Anna Santesson, ämnesrådet Eva Tobisson, verksamhetschefen Monika Wendleby samt departementssekreteraren Esbjörn Åkesson som experter i kommittén. Genom beslut den 12 mars 2010 entledigades departementssekreteraren Anna Envall från sin expertfunktion i kommittén och vid samma tillfälle förordnades i stället departementssekreteraren Jens Ölander.

4 Den 17 augusti 2009 anställdes departementsrådet Peter Springfeldt som huvudsekreterare i kommittén. Som sekreterare anställdes den 15 oktober 2009 Anna Tillander vars anställning genom beslut den 18 februari 2009 förlängdes. Den 4 januari 2009 anställdes departementssekreteraren Helena Reitberger som sekreterare. Kommittén, som har antagit namnet Kommittén för cirkulär migration och utveckling (CiMU), överlämnar härmed delbetänkandet Cirkulär migration och utveckling Kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas (SOU 2010:40). Delbetänkandet innehåller framför allt en kartläggning av cirkulär migration och dess koppling till utveckling. I ett avslutande kapitel drar kommittén slutsatser av kartläggningen och visar vilken inriktning det fortsatta arbetet ska ges. Kommittén redovisar ett slutbetänkande i mars år Stockholm i maj 2010 Mikaela Valtersson Mikael Cederbratt Anna Kinberg Batra Ulf Nilsson Maria Stenberg Fredrick Federley Kalle Larsson Désirée Pethrus Engström Göte Wahlström /Peter Springfeldt Helena Reitberger Anna Tillander

5 Innehåll Begreppsförklaringar Förkortningar Sammanfattning Summary Utgångspunkter och avgränsningar Utgångspunkter Migration spelar en viktig roll i ett lands utveckling Migration har alltid funnits och spelar en allt viktigare roll i och med globaliseringen. Detta påverkar alla länder och kräver både ett nationellt och internationellt förhållningssätt Migration påverkar utvecklingen i såväl ursprungs- som destinationslandet både i direkt och indirekt form Reformen med möjlighet till arbetskraftsinvandring till Sverige från länderna utanför EU/EES har givit värdefulla bidrag till den svenska arbetsmarknaden Det finns många olika former av cirkulär migration En diaspora påverkar utvecklingen i sitt hemland Invandring är inte lösningen på en åldrande befolkning, men påverkar befolkningens åldersstruktur i positiv riktning Avgränsningar och förtydliganden

6 Innehåll SOU 2010:40 Utvecklingen i Sverige och i utvecklingsländer utanför EU/EES...48 Svenska medborgare och deras cirkulära migration...49 Personer som inte själva har invandrat, men vars föräldrar har invandrat, har i många fall ett starkt engagemang för sina föräldrars födelseland...49 Kommittén koncentrerar sin kartläggning och analys till migrationsrörelser som inkluderar Sverige...50 Utstationerade arbetstagare berörs endast i begränsad omfattning...50 Några ursprungsländer behandlas mer utförligt och används som exempel i framställningen...50 Koncentrationen ligger på laglig invandring Migration har under lång tid påverkat Sveriges befolkning Varför flyttar man till ett annat land? Sveriges migrationshistoria från utvandrings-till invandringsland Sveriges befolkning blir allt äldre Kartläggning av migration och cirkulär migration i Sverige Vad är cirkulär migration?...59 Definitioner på cirkulär migration...61 Kriterierna för cirkulär migration vidgas utvecklingsdimensionen betonas...63 Permanenta eller temporära migranter vistelsetiden avgör...64 Virtuell cirkulär migration...64 Styrd eller spontan cirkulär migration...65 Från gästarbetare till cirkulär migrant två exempel...66 Mer fakta behövs för att förstå den cirkulära migrationen...69 Kommitténs syn på cirkulär migration Hur kan man beskriva cirkulär migration med statistik? Befolkningen basen för cirkulär migration

7 SOU 2010:40 Innehåll Befolkningen i Sverige alla är potentiella cirkulärmigranter Utrikes födda har redan migrerat minst en gång och utgör nu diasporor i Sverige Cirkulärmigranter i Sverige vad kännetecknar dem? En svensk diaspora Hur många svenskar finns utomlands? Hur många migranter finns det utomlands som har bott en period i Sverige? Flyttningen ett nytt beslut bakom varje flyttning In- och utvandringen till Sverige Cirkulärmigranters flyttningar in och ut ur Sverige personers berörs Flyttrörelser av cirkulärflyttare Vad säger statistiken om migranter och flyttningar? Speciella kategorier av migranter i Sverige Olika anledningar och möjligheter till att vara bosatt i Sverige Arbetskraftsinvandrare med tidsbegränsade tillstånd Speciella grupper av arbetstagare enligt de nya reglerna Vilka yrken hade de som kom till Sverige? Vilka länder kom arbetskraftsinvandrarna ifrån? För hur lång tid var uppehålls- och arbetstillståndet i Sverige giltigt? Behov av fortsatt analys Rörlighet inom koncerner Svenska företag och global rekrytering Cirkulär migration inom koncerner exemplet Ericsson EU:s direktiv för utstationering av anställda Internationella studenter Internationella studenter kvalificerad arbetskraft och resurs för utveckling Fakta om internationella studenter i Sverige Utbildning på hög nivå Internationell utblick Avgifter för studenter från tredje land

8 Innehåll SOU 2010:40 Från student till arbetstagare Personer som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd Migration och arbetsmarknad Utrikes födda på arbetsmarknaden Möjligheten att komma in på arbetsmarknaden avgörande för kompetensutvecklingen Anknytningen till arbetsmarknaden är sämre bland utrikes födda Orsaker till de utrikes föddas svaga ställning på den svenska arbetsmarknaden Efterfrågan på arbetskraft i lågkonjunktur I vilken utsträckning har arbetskraftsinvandringen skett i bristsektorer? Företagare med utländsk bakgrund Vanligt med egenföretagare bland utrikes födda Varför egenföretagande? Hinder och svårigheter Utländska företagare med verksamhet i både Sverige och ursprungslandet Svenska språkets betydelse Erkännandet av tredjelandsmedborgares yrkeskvalifikationer Olika begränsningar i tillträde till arbetsmarknaden Valideringsdelegationen Uppföljning av valideringsdelegationens förslag Processen för validering Legitimationsyrken Arbetsmarknadens centrala organisationer och cirkulär migration Referensgrupp med arbetsmarknadens centrala organisationer Förutsättningarna för cirkulär migration till och från Sverige Regelverk för migration

9 SOU 2010:40 Innehåll 6.2 Social trygghet och cirkulär migration Begreppet portabilitet och cirkulär migration Cirkulär migration och dess olika faser Svensk social trygghet Pensioner centrala i diskussionen om portabla rättigheter Skatter och cirkulär migration Frågeställningen från en migrants perspektiv Dubbelbeskattning Praktikaliteter vid inflyttning till Sverige Steg-för-steg för den nyanlände Information finns Medborgarskap Medborgarskap som instrument för att främja cirkulär migration det brittiska exemplet Den svenska medborgarskapslagstiftningen Cirkulär migration och integration Brain waste, cirkulär migration och återetablering i destinationslandet Svenska organisationers arbete med återvandring Återvandringsbarometern Den svenska integrationspolitiken Den globala familjen Cirkulär migration och utveckling Vad är utveckling? Utveckling ett mångfacetterat begrepp Olika sätt att se på och mäta utveckling Millenniemålen Utvecklingsbegreppet i svensk utvecklingspolitik Cirkulär migration och utveckling alla är potentiella vinnare WIN för ursprungslandet WIN för destinationslandet WIN för individen Remitteringarnas betydelse för utveckling

10 Innehåll SOU 2010:40 Remitteringarnas fattigdomsminskande effekt Altruism eller egenintresse varför remitterar man? Kollektiva remitteringar Effektivisering av remitteringsflöden De interna remitteringsflödenas betydelse för utveckling exemplet Kina Remitteringar från Sverige Sociala remitteringar Diasporans roll för utveckling Vad är en diaspora? Ursprungsländernas arbete med diasporan Diasporan som finansiell resurs Destinationsländernas arbete med diasporaorganisationer det holländska exemplet Diasporor i Sverige och deras bidrag till utveckling i ursprungsländerna Ekonomiskt stöd till diasporaorganisationer Exempel på svenska organisationer som samarbetar med diasporaorganisationer Kunskapsflykt, kunskapsåterföring och kunskapscirkulation Handel, migration och utveckling Personrörlighet inom GATS-avtalet GATS-avtalet i korthet Internationella projekt för cirkulär migration och utveckling Säsongsarbetsprogram Matchningsprojekt Diasporans roll projekt för kunskapsöverföring Cirkulär migration som utvecklingsstrategi exemplet Mauritius Svenska myndigheters arbete med migration och utveckling Migrationsströmmar uppmärksammas som en av vår tids stora utmaningar

11 SOU 2010:40 Innehåll 8.2 Sidas arbete med migration och utveckling Insatser för migration och utveckling Samarbete med andra aktörer Migrationsverkets arbete med migration och utveckling Migrationsverkets vision Migrationsverket efterlyser mer samarbete med andra aktörer Swedfunds roll i utvecklingssamarbetet Tillväxtverket främjande av utrikes föddas företagande ALMI Företagspartner Cirkulär migration och utveckling hanteringen på EU-nivå Samarbete kring arbetskraftsmigration Samarbete kring migration och utveckling Partnerskap för rörlighet Samarbetet kring cirkulär migration och utveckling Fem direktiv för laglig migration Direktiv om migranters rättigheter och utformningen av ett gemensamt uppehålls- och arbetstillstånd det s.k. ramdirektivet Direktiv om högkvalificerad arbetskraft det s.k. blåkortsdirektivet Direktiv om säsongsarbetare Direktiv om företagsinternt stationerad personal Direktiv om avlönade praktikanter Andra direktiv av betydelse för cirkulär migration och utveckling Kommissionens grönbok Den europeiska arbetskraften inom vården Stockholmsprogrammet Migration i ett globalt perspektiv

12 Innehåll SOU 2010: Globala migrationsmönster Globala konventioner av betydelse för internationell migration Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga status Tortyrkonventionen Migrantarbetarkonventionen Andra regelverk med betydelse för migranters rättigheter Globala initiativ Globala kommissionen om internationell migration Högnivådialog om migration och utveckling i FN:s generalförsamling Globalt forum för migration och utveckling Kommitténs slutsatser och fortsatta arbete Källförteckning Bilagor Bilaga 1 Kommittédirektiv Bilaga 2 Bilaga 3 Migrationskontexten i våra exempelländer Index som mäter utveckling

13 Begreppsförklaringar Arbetskraftsdeltagande Asyl Cirkulärmigrant Destinationsland Diaspora Etablering EU-direktiv Expatriat Andelen av befolkningen som är antingen sysselsatt eller arbetssökande. Uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande. (UtlL 2005:716). En person som har migrerat upprepade gånger. Begreppet inrymmer många olika former av migration. I det statistiska materialet från SCB definieras en cirkulärmigrant som en person som i folkbokföringshänseende flyttat minst två gånger över den svenska nationsgränsen. Det land till vilket en internationell migrant flyttar i syfte att tillbringa längre eller kortare tid. Befolkningsgrupper som vistas utanför sitt ursprungsland och som vanligtvis upprätthåller banden och utvecklar kontakterna med sitt ursprungsland. Begreppet avser, i integrationssammanhang, nyanlända migranters inträde i det svenska samhället, dvs. boende, arbete, utbildning och samhällsliv i övrigt. Lagstiftning antagen av EuropeiskaRådet. Ordagrant person som bor och arbetar (är stationerad) utomlands. Ordet expatriat används inom många företag som ett allmänt begrepp för en utlandsarbetande medarbetare. 13

14 Begreppsförklaringar SOU 2010:40 Flykting Individ eller grupp av individer som flytt sitt hemland p.g.a. välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, etnisk tillhörighet eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför sitt hemland och inte kan, eller på grund av rädsla inte vill, begagna sig av detta lands skydd. Som flykting ska även anses en utlänning som är statslös och som av samma skäl som ovan befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, återvända dit. (UtlL 2005:716). Grönbok Diskussionsdokument som EU-kommissionen sammanställer och ger ut inför ny lagstiftning. I grönboken ges olika instanser tillfälle att inkomma med synpunkter. Avsikten är att konsultera berörda parter innan lagstiftningsarbetet tar sin början. Baserat på de synpunkter som inkommer presenterar kommissionen en mer utarbetad handlingsplan och konkreta lagförslag. Illegal migration En individs rörelse över nationsgränser utan innehav av vederbörlig dokumentation eller tillstånd. Integration Begreppet är mångtydigt men avser den ömsesidiga process där migranter finner sig till rätta i destinationslandet och där samhället samtidigt anpassas efter en befolkning som består av människor med olika härkomst och kulturell bakgrund. 14

15 SOU 2010:40 Begreppsförklaringar Internflykting Internmigration Kunskapsöverföring Meddelande Migrant Migrantarbetare Människor på flykt Nettomigration Individer som har tvingats fly eller lämna sitt hem eller sin stadigvarande bostad, i synnerhet till följd av eller för att undkomma effekterna av väpnade konflikter, situationer med allmänt våld, brott mot mänskliga rättigheter, naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor, och som inte har passerat någon internationellt erkänd nationsgräns. Flyttning inom ett lands nationsgräns. Överföring av kunskap och kompetens från internationella migranter i utlandet till ursprungslandet. En kommunikationsform som används av framför allt EU-kommissionen för att presentera dess syn på en viss fråga. En person som flyttar permanent eller tillfälligt. En person som varit, är eller väntas bli sysselsatt inom avlönad verksamhet i ett annat land än sitt ursprungsland där han eller hon inte är medborgare. (Migrantarbetarkonventionens definition) Individer eller grupper av individer som flyr undan mänskligt lidande och umbäranden men som inte klassificerats som flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt. Skillnaden mellan in- och utvandring till ett land. Nettomigration kan vara positiv eller negativ. 15

16 Begreppsförklaringar SOU 2010:40 Officiellt bistånd Remitteringar Rådsslutsatser Samordningsnummer Skyddsbehövande Bidrag eller lån till utvecklingsländer och till multilaterala organisationer som a) genomförs av den offentliga sektorn; b) främjar ekonomisk utveckling och välfärd; c) ges under förmånliga finansiella villkor (vid lån ska bidragsdelen uppgå till minst 25 procent). Utöver de finansiella flödena utgör även tekniskt samarbete bistånd. Bidrag, lån eller krediter för militära ändamål är exkluderade. Överföring till privatpersoner räknas normalt inte som bistånd. (Definition enligt OECD/DAC) Privata inkomster som överförs av internationella migranter till mottagare i ursprungslandet eller i något annat land där migranten tidigare varit bosatt. Icke-rättsligt bindande beslut fattade av Europeiska rådet. Ett löpnummer som bl.a. ges till personer som betalar inkomstskatt i Sverige, men som inte är folkbokförda här och ej heller har något personnummer. Utlänning som i andra fall än som avses i UtlL (2005:716 flyktingdefinitionen) befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i därför att 1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt, och 2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna sig av hemlandets skydd. (UtlL 2005:716; Lag 2009:1542) 16

17 SOU 2010:40 Begreppsförklaringar Skyddsbehövande i övrigt Sociala remitteringar Sysselsatt Transitland Tredje land Tredjelandsmedborgare Ursprungsland Med skyddsbehövande i övrigt avses en individ eller en grupp av individer som i andra fall än vad som anges med avseende på flykting lämnat det land där han eller hon är medborgare p.g.a. välgrundad fruktan för att utsättas för tortyr eller dödsstraff, p.g.a. miljökatastrof inte kan återvända eller p.g.a. kön eller sexuell läggning känner välgrundad fruktan för förföljelse (UtlL 2005:716) Överföring av idéer, värderingar, sedvänjor etc. via internationella migranter till mottagare i ursprungslandet. Personer som under en referensvecka arbetat minst en timme som arbetstagare, egen företagare eller som oavlönad medarbetare samt de som hade anställning men var tillfälligt frånvarande under referensveckan. Även personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta. Personer som är föräldralediga eller som studerar räknas inte som sysselsatta. Ett land genom vilket en individ eller en grupp individer reser och eventuellt vistas i eller är bosatta i, på väg till ett destinationsland. Stat som inte utgör ett EU-land, annat EESland eller Schweiz Med tredjelandsmedborgare avses en utlänning som inte är medborgare i en EU-stat, i en annan EES-stat eller i Schweiz. (UtlL 2005:716) Det land som en internationell migrant lämnar i syfte att bosätta sig tillfälligt eller permanent någon annanstans, vanligen födelselandet. 17

18 Begreppsförklaringar SOU 2010:40 Validering Virtuella remitteringar Återvandring Återvändande Den process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.(valideringsdelegationens definition) Överföring av idéer, värderingar etc. på virtuell väg, dvs. överföringen involverar ingen fysisk kontakt eller mänskliga möten utan sker via Internet, e-post, sociala medier som Facebook, chatrum etc. Individer med permanent uppehållstillstånd i destinationslandet som väljer att återvända tillfälligt eller permanent till sitt ursprungsland. Termen avser, med dagens språkbruk, individer som innehar tidsbegränsade uppehållstillstånd i Sverige, bl.a. som asylsökande och som, efter att tillståndet löpt ut, antingen frivilligt återvänder till sitt ursprungsland, eller avvisas genom polisens försorg. 18

19 Förkortningar AKI AT AT-UND BNP (GDP) BRP (GRP) CEIFO CSO DfID ECOSOC EES EG EU FARR FN FoU FTWP GATS GCIM GFMD HDI IDP ILO IMF IOM Arbetskraftsinvandring Arbetstillstånd Undantag från kravet på arbetstillstånd Bruttonationalprodukt (Gross Domestic Product) Bruttoregionalprodukt (Gross Regional Product) Centre for Research in International Migration and ethnic relations (Stockholms universitet) Civilsamhällesorganisation (frivilligorganisation) Department for International Development (Storbritannien) Economic and Social Council (FN:s kommitté för ekonomiska och sociala frågor) Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet Europeiska Gemenskaperna Europeiska Unionen Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd Förenta Nationerna Forskning och Utveckling Foreign Temporary Workers Programme General Agreement of Trade in Services (Tjänstehandelsavtalet) Global Commission on International Migration (Internationella migrationskommissionen) Global Forum on Migration and Development (Globala forumet för migration och utveckling) Human Development Index Internally Displaced Person International Labour Organisation International Monetary Fund International Organisation for Migration (Internationella Migrationsorganisationen) 19

20 Förkortningar SOU 2010:40 KTH LO MDGs MIDA MIS MPI MR NGO OECD PGU PPP PUT Saco SBIF SCB SKL TCLM TCO TOKTEN UM UN UNCTAD UNDP UNHCR UT UtlL WB WHO WTO Kungliga Tekniska Högskolan Landsorganisationen Millennium Development Goals (Millennieutvecklingsmålen) Migration for Development in Africa Migration Information Source Migration Policy Institute Mänskliga rättigheter Non Governmental Organisation (frivilligorganisation) Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) Politik för Global Utveckling Purchasing Power Parity (köpkraftsanpassning) Permanent uppehållstillstånd Sveriges Akademikers Centralorganisation Skogsbärbranschens Intresseförening Statistiska Centralbyrån Sveriges Kommuner och Landsting Temporary and Circular Labour Migration Tjänstemännens Centralorganisation Transfer of Knowledge Through Expatriate Nationals Utlandsmyndighet United Nations (Förenta Nationerna) United Nations Conference on Trade and Development United National Development Program United Nations High Commissioner for Refugees Uppehållstillstånd Utlänningslagen World Bank (Världsbanken) World Health Organisation (Världshälsoorganisationen) World Trade Organisation (Världshandelsorganisationen) 20

21 Sammanfattning Regeringen beslutade i juli 2009 om att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att belysa kopplingarna mellan cirkulär migration och utveckling. Kommitténs uppdrag är att kartlägga den cirkulära migrationen och identifiera vilka faktorer som påverkar migranters möjligheter att röra sig mellan Sverige och sina ursprungsländer. I detta delbetänkande presenteras kartläggningen. I ett slutbetänkande i mars 2011 presenteras förslag i syfte att i största möjliga mån undanröja hinder för ökad rörlighet. Kommittén har konstaterat att såväl historiska som nutida exempel visar att migration till och från ett land påverkar landets utveckling på olika sätt. I och med att migration över nationsgränser per definition berör flera länder krävs i ökad omfattning bilaterala, regionala och globala förhållningssätt. Migration påverkar utvecklingen i såväl ursprungs- som destinationslandet. Migration har under lång tid påverkat Sverige Det är svårt att förstå dagens migration utan att beröra att migrationen under lång tid har påverkat Sveriges befolkning. Under den senare hälften av 1800-talet och två decennier in på 1900-talet, dominerade den stora Amerikautvandringen. Många av de som flyttade ut återvände efter ett par år till Sverige. Bara under talets sista decennium var strömmen av återinvandrare till Sverige en fjärdedel så stor som den av emigranter. Redan då fanns starka kopplingar mellan cirkulär migration och utveckling. Efter andra världskriget rekryterade svenska företag arbetskraft i många länder i Europa. Under mitten av 1960-talet försämrades den ekonomiska konjunkturen och efterfrågan på arbetskraft minskade. År 1967 avskaffades i politiskt samförstånd därför dåvarande system för arbetskraftsinvandring. En stor del av arbetskraftsmigrationen har, både då och senare, skett till och från de nordiska länderna. Den 21

22 Sammanfattning SOU 2010:40 öppna nordiska arbetsmarknaden har möjliggjort ett omfattande migrationsutbyte mellan de nordiska länderna. När den ekonomiska konjunkturen och utvecklingen har gått i otakt har arbetskraft kunnat strömma fram och tillbaka över gränserna. Perioden kan ses som en övergångsfas från arbetskraftsinvandring invandring av personer som söker uppehållstillstånd grundat på skydds- eller familjeskäl. I dag är det denna migration som är dominerande. I och med Sveriges medlemskap i EU 1995 har också migrationsutbytet mellan medlemsländerna ökat. Som en följd av den ökande invandringen följer också en ökande utvandring. Såväl in- som utvandringen ligger på en allt högre nivå. I det stora flödet av in- och utvandrare inkluderas också personer som är födda i Sverige. I takt med att befolkningens sammansättning ändras har en allt större andel av de utvandrade svenskarna anknytning till utlandet genom en eller båda sina föräldrar. Kartläggning av migration och cirkulär migration i Sverige En central del av kommitténs uppdrag är att kartlägga cirkulär migration till och från Sverige. Kommittén konstaterar att det inte finns en enhetlig definition av begreppet cirkulär migration och att det inte heller finns anledning för kommittén att låsa fast sig i en definition. Istället är det tydligt att det inom begreppet ryms många olika former av migration. Kommittén menar att det är den spontana cirkulära migrationen till skillnad från den styrda, som sker inom program och projekt, som är den form som kommittén ska främja. Den traditionella uppfattningen att migration handlar om förflyttning från en plats till en annan, där migranten avser uppehålla sig permanent, har visat sig alltmer otillräcklig för att beskriva vår tids migrationsmönster. Cirkulär migration som så är dock inget nytt fenomen tvärtom tyder mycket på att cirkulära rörelsemönster är normen när gränserna är öppna och systemet så tillåter. Vidare har teknikutvecklingen skapat nya möjligheter för kommunikation genom Internet, Facebook, chatrum och liknande. Detta har öppnat möjligheten för virtuell cirkulation där den cirkulära rörligheten inte är knuten till en rumslig förflyttning, utan också kan ske på virtuell väg. 22

23 SOU 2010:40 Sammanfattning I princip är hela Sveriges befolkning potentiella cirkulärmigranter och en del har redan hunnit med att bo och arbeta en period av sina liv utanför Sveriges gränser. De som aldrig lämnat Sverige kan senare i livet såväl flytta ut ur Sverige som flytta tillbaka igen och därmed bli cirkulärmigranter. På samma sätt kan de som tidigare flyttat till Sverige senare i livet lämna landet och därmed bli återvandrare och cirkulärmigranter i sitt ursprungsland eller något annat land. Vid årsskiftet 2009/2010 var Sveriges befolkning personer och av hela befolkningen var ca 14 procent födda utomlands och har redan påbörjat sin migrationskarriär. Av Sveriges totala befolkning är det personer, 3 procent, som har flyttat minst två gånger över nationsgränsen och därmed enligt kommitténs synsätt anses vara cirkulärmigranter i statistisk mening. Av dessa är personer födda i Sverige och har alltså minst en gång flyttat ut ur landet och sedan återkommit. Av Sveriges befolkning är en knapp procent, personer, utrikes födda cirkulärmigranter, de har alltså minst en gång både flyttat hit, flyttat ut ur landet och flyttat in igen. Av de utrikes födda cirkulärmigranterna i Sverige utgörs en stor del av personer som är födda i ett annat nordiskt land, 41 procent av dem är ursprungligen från Norden. Knappt var femte person kommer från ett land inom EU och ytterligare 10 procent kommer från ett annat land i Europa. Av de utrikes födda cirkulärmigranterna i Sverige kommer alltså närmare 70 procent från Europa, och resterande 30 procent från länder utanför Europa. Det är också de som kommer från Sveriges närområde som har gjort flest flyttningar. Bland cirkulärmigranterna är det en större andel som har eftergymnasial utbildning än i befolkningen som helhet. För de cirkulärmigranter som inte är högutbildade är utbildningsnivån istället lägre än genomsnittet i Sverige. Få äldre har gjort en cirkulär flyttning, men i hela den utrikes födda befolkningen är antalet pensionärer eller personer som inom ett par år kommer att pensioneras cirka personer. De utgör en grupp potentiella cirkulärmigranter. Många utrikes födda i åldrarna 55 år och äldre har varit så pass länge i Sverige att de har hunnit bli svenska medborgare. Det finns en grupp personer som tidigare bott i Sverige, men som nu lämnat landet och utgör en svensk diaspora utomlands. Till en del handlar det om personer födda i Sverige. Det finns svenskfödda cirkulärmigranter utomlands som har lämnat Sverige under 2000-talet. De flesta, 32 procent, har flyttat till andra EU- 23

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet

Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet Betänkande av Utredningen om vård för papperslösa m.fl. Stockholm 2011 SOU 2011:48 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Invandringen och de offentliga finanserna

Invandringen och de offentliga finanserna Invandringen och de offentliga finanserna Jan Ekberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

I nationens intresse en översikt av hur invandring bidrar till Sverige

I nationens intresse en översikt av hur invandring bidrar till Sverige I nationens intresse en översikt av hur invandring bidrar till Sverige Jesper Strömbäck Professor, Mittuniversitetet jesper@jesperstromback.com Förord Invandring ger ofta upphov till en känslostyrd debatt.

Läs mer

REDIGERAD AV ANDREA MONTI OCH VERONICA NORDLUND

REDIGERAD AV ANDREA MONTI OCH VERONICA NORDLUND Det dolda biståndet? frågor och svar om migranters remitteringar REDIGERAD AV ANDREA MONTI OCH VERONICA NORDLUND Det dolda biståndet? frågor och svar om migranters remitteringar REDIGERAD AV ANDREA MONTI

Läs mer

Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige

Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige Annika Rosén Lund Dissertations in Social Work 40 Annika Rosén Omslagsbild: Ellinor Källén Omslagslayout: Rune Källén Sättning: Rune Källén

Läs mer

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011 Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms läns landsting

Läs mer

Det blågula glashuset strukturell diskriminering i Sverige

Det blågula glashuset strukturell diskriminering i Sverige Det blågula glashuset strukturell diskriminering i Sverige Betänkande av Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet Stockholm 2005 SOU 2005:56 The Colour Line,

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Varför ska asylsökande och papperslösa ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? Ett argumentationsunderlag

Varför ska asylsökande och papperslösa ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? Ett argumentationsunderlag Varför ska asylsökande och papperslösa ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? Ett argumentationsunderlag Detta argumentationsunderlag är en uppdatering av skriften Varför ska

Läs mer

Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo

Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo Jag vill kunna bestämma själv var jag ska bo Många flyktingar känner väldigt starkt för sitt forna hemland, vilket är fullt naturligt. Om möjlighet till återvandring ges vaknar också intresset att kanske

Läs mer

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration i valfrihetens skola VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 2014 BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Missbruk av svenska pass

Missbruk av svenska pass Ds 2015:12 Missbruk av svenska pass Omfattning och åtgärdsförslag Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern

Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern 1 Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt, Svenska Röda Korset Rebecca Stern, Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter

Läs mer

Flyktingintegration i Sverige Det handlar om tid!

Flyktingintegration i Sverige Det handlar om tid! Flyktingintegration i Sverige Det handlar om tid! Detta projekt är medfinansierat av Europeiska flyktingfonden Författarens tack Detta projekt har fått ekonomiskt stöd av Europeiska flyktingfonden som

Läs mer

Finn fem fel? Trovärdighetsbedömningar och rättssäkerhet inom den svenska asylprocessen. Johanna Schörling. Mänskliga Rättigheter MRS A21

Finn fem fel? Trovärdighetsbedömningar och rättssäkerhet inom den svenska asylprocessen. Johanna Schörling. Mänskliga Rättigheter MRS A21 Finn fem fel? Trovärdighetsbedömningar och rättssäkerhet inom den svenska asylprocessen Johanna Schörling Mänskliga Rättigheter MRS A21 Höstterminen 2007 Centrum för teologi och religionsvetenskap Handledare:

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Konkurrensen från Kina

Konkurrensen från Kina A2005:019 Konkurrensen från Kina möjligheter och utmaningar för Sverige Sylvia Schwaag Serger, Erik Widman Konkurrensen från Kina möjligheter och utmaningar för Sverige Sylvia Schwaag Serger, ITPS Erik

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens År 2003 var de sammanlagda statliga kostnaderna för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning omkring 110 miljarder kronor, en ökning med nästan 50 procent på fyra år. Samma år översteg för första

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Hur länder jobbar med att koppla ihop arbetsgivare och utbildning. några exempel från Indien, Sydkorea och USA. Svar Direkt 2014:10

Hur länder jobbar med att koppla ihop arbetsgivare och utbildning. några exempel från Indien, Sydkorea och USA. Svar Direkt 2014:10 Svar Direkt 2014:10 Hur länder jobbar med att koppla ihop arbetsgivare och utbildning några exempel från Indien, Sydkorea och USA Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Tillväxtverket att kortfattat beskriva

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer