Horizon Umeå Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Horizon 2020. Umeå 2013-01-24. Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office"

Transkript

1 Mobile: Homepage: Horizon 2020 Umeå Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office

2 20 Bil Innovation Union EUs Innovationsstrategi Innovation Union är ett av sju flaggskeppsprojekt Innovation union Digital agenda Smart tillväxt Youth on the move Hållbar tillväxt Inkluderande tillväxt Resource Efficient Europa Industrial Policy for the Globalization Era Agenda for new Skills and Jobs European Platform Against Poverty

3 HORIZON 2020 Regeringens proposition 2012/13:30 Forskning och innovation. Skälen för regeringens bedömning: EU:s betydelse för finansieringen av svensk forskning och utveckling har ökat markant. Den årliga budgeten för ramprogrammet för forskning och utveckling har dubblerats under perioden , vilket innebär att de medel som kommer svenska forskare och Sverigebaserade företag till del på årsbasis också beräknas bli dubblerade under perioden. Sverige har under de senaste ramprogrammen fått del av cirka 4 procent av de medel som fördelas. Ramprogrammets betydelse för svensk forskning och utveckling förväntas öka ytterligare inom det kommande ramprogrammet Horisont 2020, som avser perioden , både budgetmässigt och strategiskt

4 DEN NATIONELLA INNOVATIONSSTRATEGIN Därför behöver Sverige: Medverka i prioriterade forsknings- och innovationssatsningar på EU-nivå samt verka för högt svenskt deltagande inom relevanta EU-program, så att den samlade svenska medverkan bidrar till att stärka Sveriges innovationsförmåga. Utveckla internationellt samarbete med länder där forsknings- och innovationspotentialen är hög eller annars bedöms vara strategiskt betydelsefull.

5 EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation Tre huvuddelar: Spetskompetens forskares prioriteringar styr Industriellt ledarskap näringslivets prioriteringar styr Samhällsutmaningar samhällets prioriteringar styr Budgetförslag: 80 mdr euro (blir?) Innovationsinsatser integrerade kunskapsuppbyggnad med fokus på output Hävstång med nationella satsningar och synergier med andra EU-satsningar Förenklat i förhållande till tidigare ramprogram Hög svensk relevans Näringsdepartementet

6 HORIZON Horisont 2020 samlar all nuvarande EU-finansiering för forskning och innovation, inbegripet ramprogrammet för forskning (FP7), den innovationsrelaterade verksamheten i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) samt Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Forskning och innovation bidrar till sysselsättning, välstånd, livskvalitet och globala kollektiva nyttigheter. De genererar vetenskapligt och tekniskt nyskapande som behövs för att ta itu med de trängande utmaningar som samhället står inför. Investeringar inom detta område leder också till affärsmöjligheter genom nya innovativa produkter och tjänster. EU är visserligen världsledande på många teknikområden, men står inför allt större konkurrens, både från traditionella motspelare och från tillväxtekonomier. Därför måste innovationsresultaten förbättras ytterligare. Forskning och innovation har därför en central plats i strategin Europa 2020 för att främja smart och hållbar tillväxt för alla. Budget : 800? miljarder. (varav 15% för SME)

7 HORIZON 2020 Three priorities: Excellent Science För forskare (och företag inom delprogram) Industrial leadership För forskare, näringsliv (inkl.sme) och (samhälle) Societal Challenges För forskare, näringsliv (inkl.sme) och samhälle Samt Grand/Global Challenges/International cooperation Med alla länder i världen och för forskare, näringsliv (inkl.sme) och samhälle

8 HORIZON2020 Industrial leadership Ledarskap i fråga om möjliggörande och industriell teknik, Förbättrad tillgång till riskkapital. Tillhandahålla EU-omfattande stöd till innovation i små och medelstora företag.

9 HORIZON2020 Industrial leadership Leadership in Enabling Industrial Technologies: ICT Nano-technology Advanced materials Biotechnology Advanced manufacturing and processing Space Innovation in SMEs (vi har många microföretag. Hur kan dom delta?) Access to Risk Finance

10 HORIZON2020 Societal challenges Samhälleliga utmaningar. Detta återspeglar de politiska prioriteringarna i Europa2020-strategin och ska behandla de viktigaste behov och frågor som delas av den europeiska allmänheten och resten av världen. Ett problemorienterat tillvägagångssätt ska sammanföra resurser och kunskap från olika ämnen, teknikområden och inriktningar, inklusive samhällsvetenskap och humaniora. Hela verksamhetskedjan från forskning till marknad kommer att täckas, med ny inriktning på innovationsrelaterad verksamhet som pilotförsök, demonstration, provbänkar och stöd för offentlig upphandling och marknadslansering. hit hör också kopplingar till verksamheten inom Europeiska innovationspartnerskap.

11 HORIZON2020 Societal challenges Health, demography and well-being Food security, sustainable agriculture and bioeconomy Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, resource efficiency and raw materials Inclusive, innovative and secure societies Vilka är våra utmaningar?

12 HORIZON 2020 International cooperation Internationellt samarbete med tredjeländer är en förutsättning för att man på ett effektivt sätt ska kunna ta itu med många av de särskilda mål som fastställs i Horisont Detta gäller i synnerhet alla de samhälleliga utmaningar som tas upp i Horisont 2020, och som måste hanteras på global nivå --- samt: att öka den europeiska industrins konkurrenskraft genom att främja utnyttjandet av och handel med nya tekniker, till exempel genom utveckling av världsomspännande standarder och riktlinjer, samt främja acceptans och spridning av europeiska lösningar utanför Europa. Vilka länder/regioner prioriterar vi?

13 INTERNATIONAL COOPERATION The International S&T Cooperation Programme, launched by the Chinese Ministry of Science and Technology (MoST) covers international cooperation projects launched under China's multilateral and bilateral S&T agreements with other countries. Major topics for the Special funds programme are: Development of energy, water resources and environmental protection technology Food safety and bio-technology cooperation Information technology, new materials and advanced manufacturing technology Basic sciences and frontier technologies The foreign partners of the project should be foreign universities, research institutes, or enterprises established overseas Kinas investeringar i innovation har skapat en miljö för utveckling av omvälvande ny teknik som växer mycket snabbt. (Egido Zarella, KPMG. NT. 2012/46) 2020 ska mer än 2,5% av Kinas BNP gå till forskning och innovation (Hu Jinto, dåvarande president) Hur kan vi komma med på snabbtåget?

14 BARENTS OPTIONS The European High North is seen as the future center for economic growth in Europe. The question is how the Barents region together with Europe will utilize it? Matti Pennanen, Mayor of Oulu Brussels. Open Days NSPA Seminar

15 BARENTS OPTIONS Den 6 november 2012 samlades i S:t Petersburg, Ryssland, representanter från 14 universitet i Barentsregionen för att identifiera samarbetsområden inom forskning och innovation, samt möjligheter att driva gemensamma projekt - i första hand inom ramen för det kommande Europeiska programmet för Forskning och Innovation (Horizon 2020). Möjliggör även samverkan inom den Arktiska regionen Ny Kirkenesdeklaration 2014 Arktisk NP förstudie (RVN och NorthSweden + tex. Norge, Finland)

16 HORIZON 2020 och SMF En ökad satsning på små och medelstora företag, bland annat genom att förstärka mikroföretagens deltagande, är en förutsättning för att Horisont 2020 ska kunna hjälpa dagens snabbväxande företag att bli morgondagens multinationella företag. Horisont 2020 tar ett helhetsgrepp på små och medelstora företag. Genom detta tillvägagångssätt ska ungefär 15 % av den totala sammanlagda budgeten för alla samhälleliga utmaningar och för möjliggörande teknik och industriteknik gå till små och medelstora företag. --- Den ökade tonvikten på innovation kommer dessutom att öka de små och medelstora företagens deltagande, eftersom sådan verksamhet är av direkt relevans för dem. Endast små och medelstora företag får ansöka om finansiering. De kan ta med sig andra parter, men en av de viktigaste nyheterna i detta instrument är att projekt med en enda deltagare blir möjliga. Hur öka deltagandet från regionen?

17 SME instruments? Concept & Feasibility Assessment Demonstration Market Replication R&D Commercialisation SME window EU financial facilities Idea to concept, risk assessment, technological & commercial feasibility Demonstration, prototyping, testing, market replication, scaling up, miniaturisation, research Quality label for successful projects, access to risk finance, indirect support IDEA continued support throughout the project MARKET

18 HORIZON 2020 EIT European Institute of Innovation & Technology The EIT is a body of the European Union. Our mission is to increase European sustainable growth and competitiveness by reinforcing the innovation capacity of the EU. We facilitate transitions: from idea to product, from lab to market, from student to entrepreneur. Knowledge and Innovation Communities: A KIC is a highly integrated, creative and excellence-driven partnership which brings together the fields of education, technology, research, business and entrepreneurship, in order to produce new innovations and new innovation models that inspire others to emulate it. These partners involve key actors from the three sides of the knowledge triangle: research, higher education, and innovation-entrepreneurshipbusiness.

19 HORIZON 2020 EIT EITs grundförslag. Kan ändras! Kickar 2014: Raw materials (LTU, LKAB, Boliden mfl på gång) Innovation for Healthy Living and Active Ageing Food4future - sustainable supply chain from resources to consumers For the second wave in 2018, the remaining themes (urban mobility, added-value manufacturing and smart secure societies) will be considered. Många år och miljardbudget.

20 HORIZON2020 Rules and funding A single set of Rules for Participation and Dissemination, laying down the modes of funding and reimbursement of costs, conditions for participation, selection and award criteria and the rules on ownership, exploitation and dissemination of results. Funding in H2020?: (ongoing negotiations!) 100% for all activities + 20% OH (eller 25%?) Or 70% + 20% (eller 25%?) for close to market projects Undantag EIT, 25%? Harmonisation of cost eligibility rules between Horizon 2020 and CP? Possibility to combine CP and Horizon 2020 funding?

21 HORIZON2020 Lobbying Regionalt: via NorthSweden och Europaforum Norra Sverige Nationellt: via VINNOVA (samt tex. IVA, VR, Energimyndigheten) I Bryssel: via EU parlamentariker, samt tex. H2020 DG/organisationen, Inom H2020: via ETP, tex: European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (SMR) The Forest-based Sector Technology Platform (FTP) Och via många fler kanaler!

22 HORIZON2020 Lobbying Europaforum Norra Sverige i samverkan med NorthSweden och MidSweden H2020 Postionspapper inspelade regionalt, nationellt och i Bryssel - kring: Processindustriell Automation (ProcessIT Innovations) Skogen och Bioekonomi Big Data Smart (glesbygds-) Region Urfolk(sforskning)

23 HORIZON 2020 och Strukturfonderna Smart Specialisering (H2020) Kommissionen föreslår därför en tydligare arbetsfördelning mellan Horisont 2020 och strukturfonderna, samtidigt som man vill främja en växelverkan. Stöd för regioner att bygga upp sin forsknings- och innovationskapacitet kommer att tillhandahållas genom sammanhållningspolitiken, som kommer att främja smart specialisering Kompletterande åtgärder inom ramen för Horisont 2020 ska syfta till att bredda deltagandet i hela programmet.---. På detta sätt kommer den satsningen på kvalitet som är kännetecknande för Horisont 2020 i kombination med kapacitetsuppbyggnads aspekterna i strukturfonderna att möjliggöra att nischer av spetsforskning utvecklas och växer i utvecklingsregioner. Dessa nischer kommer att göra de berörda regionerna internationellt sett mer attraktiva och fungera som samlingspunkt för regionernas vidare ekonomiska utveckling. Våra Smarta Specialiseringar? RUS/RIS/SF konsekvenser?

24 Insatser i linje med Europa 2020 strategin - En meny med tematiska mål Nationella och för oss/h2020 relevanta Mål2 prioriteringar, tex: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Öka konkurrenskraften för små och medelstora företag. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Hur medverkar vi i RUS/RIS och SF programarbetet? Näringsdepartementet

25 Insatser i linje med Europa 2020 strategin - En meny med tematiska mål Ta tillvara varje regions unika potential för att möta framtida utmaningar Fokusering på ett fåtal prioriteringar; innovation, entreprenörskap och klimatförbättring Tydligt och synligt mervärde och komplementaritet; europeiska, nationella och regionala satsningar i samverkan Resultatorienterat arbetssätt/resultatkultur Förenkling, förenkling, förenkling Förädla och vidareutveckla befintligt regelverk och organisation Tydlig programlogik och samordning mellan olika program Harmonisering av regelverk mellan EU:s olika fonder Hur medverkar vi i RUS/RIS och SF programarbetet? Näringsdepartementet

26 Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office Mobile: Homepage:

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling Hundra nya företag, 3000 nya jobb och 750 miljoner i skatteintäkter. En strategisk satsning på nanoteknik idag kommer att ge tillväxt i Sverige och internationell

Läs mer

Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft

Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft Svar Direkt 2015:13 Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft Tillväxtanalys har studerat Storbritanniens, Nederländernas och Tysklands insatser för att lösa aktuella och framtida utmaningar

Läs mer

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Central Sweden Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Innehåll Varför ska jag bry mig?... 3 Ansvarsområden... 5 Den nationella nivåns koppling

Läs mer

Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika

Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika Svar Direkt 2013:13 Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika Denna översikt beskriver sydafrikansk forsknings- och innovationspolitik och innehåller dessutom uppgifter om samarbeten och utbyten mellan

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

3-4 september 2013, 7A Odenplan

3-4 september 2013, 7A Odenplan 3-4 september 2013, 7A Odenplan Innehållsförteckning Varmt välkommen till Planskiss sid. 05 Översiktsprogram sid. 06 Program tisdag 3:e september sid. 08 Diamantpriset / Konferensmiddag sid. 11 Program

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik Spetstekniker för miljömålen Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik RAPPORT 5933 MARS 2015 Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland

Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland Åsa Jardeby, Roger Nordman, Oskar Räftegård SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut : 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Summary 5 1 Tillväxt inom området

Läs mer

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Sweden Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Läs mer

Rapport kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram. 10 april 20 juli

Rapport kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram. 10 april 20 juli Rapport kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s sjätte och sjunde ramprogram 10 april 20 juli 2012 Abstract Sammanfattning This report, conducted by the Swedish National Space Board (SNSB),

Läs mer

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD 1 v Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012 Nils-Olof Forsgren, VD 2 1. Inledning Uminova Innovation AB (UI) är regionens motor för

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Innovativ metallåtervinning för ökad resurseffektivitet

Innovativ metallåtervinning för ökad resurseffektivitet PM 2015:10 Innovativ metallåtervinning för ökad resurseffektivitet Tillgången till strategiska råvaror är en fråga av stor ekonomisk och politisk betydelse. En aspekt av råvaruförsörjningen är att ta tillvara

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Ansökan till VINNOVA

Ansökan till VINNOVA Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2014-01741 Avsänd av sökande 2014-03-27 12:58 Utlysning Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020-2014 B OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning

Läs mer

www.pwc.com/se Offentlig medfinansiering Greentech Day 2011

www.pwc.com/se Offentlig medfinansiering Greentech Day 2011 www.pwc.com/se Offentlig medfinansiering Greentech Day 2011 Cleantech & Innovations v/anders Krantz PwC Site Location and Incentives Services State & regional Tax Credits Economic Incentives Negotiation

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA

Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA Working paper/pm 2011:16 Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA Stigande råvarupriser är ett återkommande tema i ekonomiska prognoser och politiska debatter. Denna rapport

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer