HORISONT EU:s nya ramprogram för forskning och innovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020"

Transkript

1 HORISONT 2020 EU:s nya ramprogram för forskning och innovation

2 Den fleråriga budgetramen : Europeiska rådets slutsatser av den 8 februari 2013 Främsta utmaningen: att stabilisera det finansiella och ekonomiska systemet och samtidigt skapa ekonomiska möjligheter. 1. Smart tillväxt för alla (451 miljarder euro) Utbildning, ungdom, idrott Ett sammanlänkat Europa Sammanhållning Konkurrenskraftiga SMF HORISONT Hållbar tillväxt, naturtillgångar (373 miljarder euro) 3. Säkerhet och medborgarskap (16 miljarder euro) 4. Europa i världen (58 miljarder euro) 5. Administration (61,6 miljarder euro) TOTALT 960 miljarder euro

3 Investering i forskning och utveckling (FoU) är en del av lösningen på den ekonomiska krisen Genomsnittlig investering i FoU, BNP-tillväxt, 2010

4 Vad är Horisont 2020? Kommissionens ursprungliga förslag till ett finansieringsprogram för forskning och innovation på 80 miljarder euro ( ) för närvarande drygt 70 miljarder euro. En central del i Europa 2020-strategin, Innovationsunionen och det europeiska forskningsområdet: Hantera den ekonomiska krisen och investera i framtida sysselsättning och tillväxt. Bemöta människors oro i fråga om försörjning, säkerhet och miljön. Stärka EU:s ställning globalt inom forskning, innovation och teknik.

5 Aktivt deltagande från berörda parter EU:s ordförandeskap: Sverige (strategi som bygger på samhällsutmaningar), Spanien (integration av forskning och innovation), Ungern (deltidsutvärdering av sjunde ramprogrammet), Polen (breddat deltagande), Europeiska rådets slutsatser av den 4 februari 2011 (gemensam ram för att samla all EU-finansiering till forskning och innovation) Europaparlamentets betänkanden: Merkies (Innovationsunionen), Audy (utvärdering av sjunde ramprogrammet), Matias (Horisont 2020) och Carvalho (förenkling) Överväldigande gensvar på det offentliga samrådet om Horisont 2020 (mer än bidrag) Undersökning om administrativa kostnader för deltagare i sjunde ramprogrammet 25 seminarier om innehållet i Horisont 2020

6 Nyheter Ett enda program som sammanför tre separata program/initiativ* Sammankoppling av forskning och innovation från forskning till försäljning, alla former av innovation Fokus på samhällsutmaningar inom EU, t.ex. hälsa, ren energi och transport Enklare tillträde för alla företag, universitet och institutioner i alla EU-länder och utanför EU Sjunde ramprogrammet för forskning (FP7), innovationsaspekterna av ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP), EU:s bidrag till Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

7 Tre prioriteringar Industriellt ledarskap Vetenskaplig spetskompetens Samhällsutmaningar

8 Prioritering 1. Vetenskaplig spetskompetens Varför: Forskning i världsklass ligger till grund för framtidens teknik, sysselsättning och välfärd EU måste utveckla, locka till sig och behålla forskningskompetens Forskare behöver få tillgång till den bästa infrastrukturen

9 Förslag till finansiering (miljoner euro, )* Europeiska forskningsrådet (EFR) Spetsforskning av de bästa forskargrupperna Framtida och ny teknik Forskningssamarbete som öppnar nya områden för innovation Marie Skłodowska-Curie-åtgärder (MSCA) Möjlighet till utbildning och karriärutveckling Forskningsinfrastruktur (inbegripet e-infrastruktur) Tillgång till infrastruktur i världsklass Alla finansieringsuppgifter i denna presentation anges med förbehåll för Europaparlamentets och rådets kommande förordning om den fleråriga budgetramen.

10 Prioritering 2. Industriellt ledarskap Varför: Strategiska investeringar i viktig teknik (t.ex. avancerad tillverkning, mikroelektronik), stärkande av innovation i etablerade och framväxande sektorer. Europa måste locka till sig mer privata investeringar i forskning och innovation. Europa behöver fler innovativa små och medelstora företag för att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

11 Förslag till finansiering (miljoner euro, ) Ledarskap inom möjliggörande och industriell teknik (Leit) (IKT, nanoteknik, material, bioteknik, tillverkning, rymdteknik) Tillgång till riskkapital Främja privat finansiering och riskkapital för forskning och innovation Innovation inom små och medelstora företag (SMF) Främja alla former av innovation inom alla typer av små och medelstora företag beräknad komplettering på 20 % av budgeten för samhällsutmaningar + Leit och tillgång till riskkapital med tydlig inriktning på SMF

12 Prioritering 3. Samhällsutmaningar Varför: Utan innovation kan vi inte ta tag i problem som är viktiga för människor eller uppnå samhällets/eu:s mål för klimat, miljö, energi, transport osv. Banbrytande lösningar kommer fram genom tvärvetenskapligt samarbete, bland annat inom samhällsvetenskap och humaniora. Lovande lösningar måste testas, demonstreras och tillämpas i större skala.

13 Förslag till finansiering (miljoner euro, ) Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, havs- och sjöfartsforskning och bioekonomi Säker, ren och effektiv energi* Smarta, gröna och integrerade transporter Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror Inkluderande och reflekterande samhällen Trygga samhällen Vetenskap med och för samhället 462 Spridning av spetskompetens och breddat deltagande 816 Ytterligare finansiering till kärnsäkerhet och fysiskt skydd för åtgärder inom ramen för Euratomfördraget ( )

14 Horisont 2020 och partnerskap Offentlig-privata partnerskap: Genom gemensamma teknikinitiativ eller andra formella strukturer (artikel 187) Genom avtal som ligger till grund för arbetsprogram Endast när vissa kriterier är uppfyllda, t.ex. tydliga åtaganden från privata partner Offentlig-offentliga partnerskap: Genom ERA-Net som ett komplement till enskilda insatser och åtgärder (ersätter nuvarande ERA-Net, ERA-Net Plus, Inco-Net, Inno-Net) Genom deltagande i gemensamma, gränsöverskridande program i medlemsstaterna (artikel 185) Genom stöd till gemensamma programplaneringsinitiativ när dessa överensstämmer med Horisont 2020-målen Endast när vissa kriterier är uppfyllda, t.ex. finansiella åtaganden från deltagarländerna Europeiska innovationspartnerskap: Inte finansieringsinstrument, utan syftar till samordning med bredare politikområden och program

15 EIT:s och JRC:s roll i Horisont 2020 Förslag till finansiering (miljoner euro, ) Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Kombinerar forskning, innovation och utbildning i kunskaps- och innovationsgrupper Gemensamma forskningscentrumet (JRC)* Bidrar med ett gediget faktaunderlag för EU:s politik Ytterligare finansiering till JRC för åtgärder inom ramen för Euratomfördraget

16 Förenkling: Regler för deltagande 1. En enda uppsättning regler: Anpassade för hela forsknings- och innovationscykeln Omfattar alla forskningsprogram och finansieringsorgan Förenliga med budgetförordningen och överensstämmer med andra nya EU-program 2. Ett projekt en finansieringsnivå Max 100 % av de totala stödberättigande kostnaderna (utom för innovationsåtgärder, där max 70 % gäller för vinstdrivande verksamheter) Indirekta stödberättigande kostnader: en fast nivå på 25 % av de direkta stödberättigande kostnaderna 3. Enkla bedömningskriterier Spetskompetens inverkan genomförande (enbart spetskompetens för EFR) 4. Nya finansieringsformer med inriktning på innovation Förkommersiell upphandling, innovationspriser och skräddarsydda låne- och kapitalinstrument 5. Internationellt deltagande Underlätta deltagande, men med starkare skydd för EU:s intressen

17 Förenkling: Regler för deltagande 6. Enklare regler för bidrag Ökad acceptans för deltagarnas sätt att redovisa direkta kostnader, enhetlig bidragsnivå för indirekta kostnader, ingen tidrapportering för personal som arbetar heltid inom ett projekt, möjlighet till resultatbaserade bidrag 7. Färre och bättre riktade kontroller och revisioner Så låga krav på inlämnande av revisionsintyg som möjligt utan att det äventyrar en sund ekonomisk förvaltning En revisionsstrategi som är inriktad på att förebygga risker och bedrägerier 8. Bättre regler om immateriell äganderätt Balans mellan rättssäkerhet och flexibilitet Skräddarsydda bestämmelser om immateriella rättigheter för nya former av finansiering Ny tonvikt på öppen tillgång till publicerade forskningsresultat Utöver reglerna: enklare bestämmelser i bidragsavtalet och enklare förfaranden för genomförande för att underlätta tillgången till Horisont 2020 (t.ex. en gemensam itplattform).

18 Förenkling: sammanfattning En enda uppsättning med enklare och enhetligare regler för deltagande. Ny balans mellan tillit och kontroll. Övergång från flera olika finansieringsnivåer för olika mottagare och verksamheter till endast två. De fyra metoderna för att beräkna allmänna eller indirekta kostnader ersätts med en enda fast nivå. Tydlig förenkling genom den kommande budgetförordningen. Godkända ansökningar ska verkställas snabbare: Handläggningstiden för bidrag förkortas till åtta månader. Undandag för EFR och i motiverade fall.

19 Bidrag till det europeiska forskningsområdet (ERA) Ett förslag om det europeiska forskningsområdets ramverk lades fram 2012 för att skapa en inre marknad för kunskap, forskning och innovation Kompletteras av Horisont 2020: Ökat stöd till det europeiska forskningsområdets prioriteringar rörlighet, infrastruktur, kunskapsöverföring och policylärande Starkare partnerskap med medlemsstaterna och den privata sektorn för effektivare investeringar Hänsyn till jämställdhet mellan kvinnor och män, etiska frågor, karriärmöjligheter inom forskningen och öppen tillgång till forskningsresultat

20 Starkt deltagande bland små och medelstora företag Integrerad strategi cirka 20 % av den sammanlagda budgeten för samhällsutmaningar och Leit-åtgärder ska gå till små och medelstora företag Förenkling som särskilt gynnar små och medelstora företag (t.ex. en enda kontaktpunkt) Ett nytt instrument för små och medelstora företag ska användas för alla samhällsutmaningar och för Leitåtgärder En särskild åtgärd för forskningsintensiva små och medelstora företag genom innovation i små och medelstora företag Tillgång till riskkapital kommer att vara tydligt inriktad på små och medelstora företag (kredit- och kapitalfacilitet)

21 Samhällsvetenskap och humaniora Integrerad strategi: Samhällskunskap och humaniora ska vara en integrerad del av verksamheterna och samverka bättre med varandra (för att t.ex. klargöra vilka faktorer som påverkar hälsan och göra hälso- och sjukvårdssystemen så effektiva som möjligt). Utmaningen inkluderande och reflekterande samhällen: Frågor som smart och hållbar tillväxt, samhällsförändring, social innovation och kreativitet, EU:s ställning som global aktör och den sociala dimensionen av ett tryggt samhälle (samhällskunskap och humaniora har verktygen för att bidra till hanteringen av säkerhetsutmaningar och stärka samhällsperspektivet i säkerhetspolitiken och forskningen). Nedifrån-och-upp-finansiering: EFR, MSCA, forskningsinfrastruktur

22 Breddat deltagande Principen om spetskompetens: Fortsätta fördela finansiering utifrån konkurrensutsatta ansökningsomgångar där man enbart väljer ut de bästa projekten Tydlig arbetsfördelning mellan sammanhållningspolitiken och Horisont 2020 Sammanhållningspolitiken: Hjälpa regioner att bygga upp sin kapacitet för forskning och innovation Horisont 2020: Breddat deltagande, bättre samordning mellan EU:s båda finansieringsprogram, stöd till reformer som syftar till policylärande Kompletterande åtgärder i Horisont 2020 för att se till att spetskompetensen får råda där den finns. Detta gäller bland annat vänortsprogram, professurer kopplade till det europeiska forskningsområdet, ökad tillgång till internationella nätverk, utveckling av smarta specialiseringsstrategier.

23 Internationellt samarbete Internationellt samarbete är avgörande för att uppnå många av Horisont 2020-målen. Principen om allmän öppenhet: Programmet kommer att förbli det mest öppna finansieringsprogrammet i världen. Horisont 2020 ska vara öppet för: anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer samt utvalda internationella partnerländer som uppfyller de angivna kriterierna (kapacitet, tidigare resultat, starka ekonomiska och geografiska band till EU osv.). Riktade åtgärder som ska genomföras med en strategisk syn på internationellt samarbete (skräddarsydda åtgärder inom utmaningen Inkluderande, innovativa och trygga samhällen).

24 Kommande åtgärder Formella politiska beslut om Horisont 2020 Formellt politiskt beslut om den fleråriga budgetramen ( ) Antagande av ett arbetsprogram och offentliggörande av de första förslagsinfordringarna Nationella evenemang inför starten av Horisont 2020 hösten 2013 hösten december 2013 oktober januari 2014

25 HORISONT 2020 Tack för att du lyssnade! Mer information:

HORIZON 2020 i sammanfattning

HORIZON 2020 i sammanfattning HORIZON 2020 i sammanfattning EU:s ramprogram för forskning och innovation Forskning och innovation Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET Europeisk forskning i praktiken DET SJUNDE RAMPROGRAMMET (FP7) Att åstadkomma europeisk forskning av världsklass Att skapa en ny standard för europeisk forskning Det sjunde ramprogrammet för utveckling

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

EU-program 2014-2020

EU-program 2014-2020 Infoblad från Region Blekinge 2014/06 EU-program 2014-2020 EU-program 2014-2020 Kort överblick av EU-program som bidrar till lokal och regional utveckling Kort översikt av EU-program som bidrar till lokal

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2011 KOM(2011) 681 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En förnyad

Läs mer

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Europeiska kommissionen Generaldirektoratet

Läs mer

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den... KOM (98)... ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET 1 I. FÖRETAGANDE EN UTMANING FÖR SYSSELSÄTTNINGEN

Läs mer

VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Linda Bell, +4684733175 Linda.Bell@VINNOVA.se REMISSVAR 1 (11) 2012-01-19 2011-04199 Ert diarienr VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Sammanfattning

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska regionala utvecklingsfonden EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 495 slutlig 2004/0167 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska regionala utvecklingsfonden (framlagt

Läs mer

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 I ETT NÖTSKAL FP7 är ett kortare namn för det sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik. Detta är EU:s huvudinstrument för

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla En sammanfattning av EU:s nya tillväxtstrategi och dess koppling till Västra Götalandsregionens tillväxt

Läs mer

Digital agenda för Europa

Digital agenda för Europa Digital agenda för Europa Rapport Kristin Eriksson, utsänd från Sundsvalls kommun våren 2014 Mid Sweden European Office, Av Palmerston 3, B-1000 Brussels, Belgium Tel. +32 2 235 02 30 Fax. +32 2 503 15

Läs mer

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj SYFTE utifrån VGRs perspektiv Västra Götalandsregionen vill öka och bredda medverkan i Horizon 2020 (och andra program). - Stärka konkurrenskraften

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2013 COM(2013) 531 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Efter 2015:

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2015

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2015 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2015 Dokument nr: 4: (3) ******* 24.9.2014 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: EIDER GARDIAZÁBAL RUBIAL - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) MONIKA HOHLMEIER - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTETS STÅNDPUNKT

Läs mer

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Ett Europa för medborgarna programguide EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utbildning och kultur Programmet Ett Europa för medborgarna PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Denna version gäller

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 23.10.2012 COM(2012) 629 final Vol. 2/2 BILAGA till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer