översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer"

Transkript

1 2011 översikt Svensk forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer

2 Reglab Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna och lära av varandra. Reglab har 24 medlemmar: 21 regioner/län, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Tillväxtverket. Som medlem i Reglab har man tillgång till alla medlemmars specialistkunskap, är en del av ett kompetensnätverk som ger omvärlds bevakning och benchmarking och deltar i framtidsdiskussionen kring utvecklingen av Sveriges regioner. Gemensamt för aktiviteter i Reglab är att de utgår från medlemmarnas behov och nytta. Kartläggningen är gjord av Jonathan Metzger, biträdande lektor i urbana och regionala studier på KTH samt konsult åt Reglab. Han har tidigare arbetat med regionala utvecklingsfrågor på Regionplanekontoret i Stockholm och på Nordregio, Nordiska ministerrådets institut för regionala utvecklingsfrågor. Produktion: Reglab Formgivning: Catrine Backman, Plan Sju AB. 2

3 Innehållsförteckning Rapportens syfte...5 Urval och disposition...5 Förklaringar Forskningsmiljöer BTH Blekinge tekniska högskola...6 Chalmers tekniska högskola...6 Göteborgs universitet...6 Handelshögskolan i Stockholm Högskolan i Dalarna Högskolan på Gotland...8 Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping...8 Karlstad universitet...9 KTH Kungliga tekniska högskolan Linköpings universitet Linnéuniversitetet...11 Luleå tekniska universitet...11 Lunds universitet Malmö högskola...12 Mittuniversitetet Mälardalens högskola...13 SLU Sveriges lantbruksuniversitet Stockholms universitet...13 Södertörns högskola...14 Umeå universitet Uppsala universitet...15 Örebro universitet Statliga myndigheter och övriga organisationer

4 Svensk forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer 4

5 Rapportens syfte Rapportens övergripande syfte är att skapa en överblick över den forskning om regionalt utvecklingsarbete som i dag bedrivs vid högskolor och andra typer av kunskapscentra med statligt huvudmannaskap i Sverige. En samlad bild av forskningsläget skapar möjligheter att identifiera och stärka kunskapslänkarna mellan aktiva svenska forskare inom regionalt utvecklingsarbete och Reglabs medlemmar, för att förbättra det ömsesidiga kunskapsutbytet. Den övergripande inventeringen av forskningsmiljöer som presenteras i rapporten kan även användas som underlag för fördjupade analyser och kartläggningar av specifika delområden inom det breda forskningsfältet regional utveckling, exempelvis med fokus på mer specifika forskningsteman och individuella forskningsprofiler inom specifika miljöer. Urval och disposition Regional utveckling kan betecknas som ett brett praktikrelaterat forskningsfält som spänner över allt från förvaltningsmetodik till transportsystemmodellering och från fysisk stadsplanering till innovationspolicy. Varje kartläggning av ett så brett och vagt definierat forskningsfält kommer därför av nödvändighet att bli till någon grad godtycklig, då det saknas formella och precisa definitioner av forskningsfältets innehåll och avgränsningar. Denna rapport har försökt ta ett så brett och inkluderande grepp som möjligt och försöker täckta in både de forskningsmiljöer som direkt forskar om regional utvecklingspolicy och forskningen kring relaterade frågeställningar som den regionala utvecklingspraktiken för närvarande fokuserar på. Urvalet som ligger till grund för denna rapport har baserats på en översikt av forskningen vid samtliga universitet och högskolor i landet, med särskild fokus på forskningen vid samhällsvetenskapliga fakulteter. Översikten har även innefattat statliga myndigheter och forskningsfinansierande stiftelser med anknytning till området. Endast de organisationer som själva producerar kunskap och forskning har inkluderats exempelvis har forskningsfinansiärer utan egen kunskapsutveckling med anknytning till regional utveckling uteslutits. Sammanställningen kan med all säkerhet betraktas som ofullständig, då det inte finns någon självklar avgränsning av fältet. Den är även en färskvara inte bara för att forskningen utvecklas, utan också för att kunskapsbehoven för den regionala utvecklingspraktiken är i ständig förändring. Förklaringar Miljötyp: Forskningsmiljöns organisationsform. Anges i första hand som institution, vilket är den grundläggande organisatoriska enheten för universitet och högskolor, alternativt centrumbildning som är specialiserade forskningsorganisationer i huvudsak placerade inom universitets och högskolors övergripande organisation. Forskningsinstitut är forskningsproducerande specialorganisationer som kan vara förlagda både inom och utanför universitetens och högskolornas organisationer. I undantagsfall anges även lägre organisatoriska nivåer som forskargrupp och forskningsämne. Beskrivning: Kort beskrivning av den forskning som bedrivs vid forskningsmiljön, med särskilt fokus på den verksamhet och de teman som kan relateras till regionala utvecklingsfrågor. Inriktning: Sökbara nyckelord som grovt beskriver inriktningen på den forskning inom området regional utveckling som bedrivs vid miljön. Huvudman: Beskrivning av organisatoriskt huvudmannaskap eller organisationsform. Vid delat huvudmannaskap, vilket är vanligt förekommande för exempelvis forskningsinstitut och centrumbildningar, anges i första hand den akademiska hemvisten/huvudorganisationen. Kontakt: Kortfattade kontaktuppgifter. 5

6 BTH Blekinge tekniska högskola Fysisk planering Miljötyp: Institution (självständig avdelning). Beskrivning: Forskning bland annat om hållbar stadsutveckling, miljöprocesser och regional utveckling. Inriktning: Regional utveckling, fysisk planering, stadsutveckling, hållbar utveckling. Huvudman: BTH. Kontakt: Ingrid Persson, lektor, CTUP, Centrum för territoriell utvecklingsplanering Beskrivning: Interdisciplinärt kompetenscentrum med forskning om territoriell utvecklingsplanering i bred mening, innefattande exempelvis fysisk planering, strategisk miljökonsekvensbedömning samt regional utveckling. Inriktning: Regional utveckling, fysisk planering, hållbar utveckling, utvärderingar. Huvudman: BTH. Kontakt: Jan-Evert Nilsson, professor, Chalmers tekniska högskola Arkitektur Beskrivning: Inom forskningsprofilen Stadsbyggnad och urbanism bedrivs forskning om stadsutveckling. Inriktning: Stadsutveckling. Huvudman: Chalmers tekniska högskola. Kontakt: Anders Hagson, forskningsledare, Urban futures, centrum för hållbar stadsutveckling Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning och policyutveckling om hållbar stadsutveckling. Inriktning: Hållbar utveckling, stadsutveckling, regional samverkan och styrning, fysisk planering. Huvudman: Chalmers tekniska högskola. Kontakt: GMV, Göteborgs miljövetenskapliga centrum Beskrivning: Samordnar tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling inom Chalmers och Göteborgs universitet. Inriktning: Hållbar utveckling. Huvudman: Chalmers tekniska högskola. Kontakt: Katarina Gårdfeldt, föreståndare, CIP, Centre for intellectual property Beskrivning: Samordnar tvärvetenskaplig forskning om innovationsprocesser och kunskapsekonomin inom Chalmers och Göteborgs universitet. Inriktning: Innovationssystem, innovationspolicy. Huvudman: Chalmers tekniska högskola. Kontakt: Göteborgs universitet CERGU, Centrum för Europaforskning Beskrivning: Har bland annat på uppdrag av VGR gjort analyser av regionens internationella relationer. Inriktning: Regional utveckling, internationalisering. Kontakt: Daniel Naurin, föreståndare, Sociologiska institutionen Beskrivning: Urbanforskning, sociologiska perspektiv på stadsutveckling. Stort forskningsprojekt om pendlingsmönster. Inriktning: Stadsutveckling, resemönster. Kontakt: Jan Carle, prefekt, Förvaltningshögskolan Beskrivning: Ett flertal forskningsteman med stark anknytning till regional utveckling, däribland Hållbar utveckling i offentlig verksamhet med forskning om ledarskap och styrning för hållbar utveckling på regional nivå, Organisation och ledning i offentlig verksamhet, Granskning av offentlig politik och verksamhet samt Kommunal politik och förvaltning. Inriktning: Regional samverkan och styrning, hållbar utveckling, regional utveckling, förvaltningsprocesser, utvärdering. Kontakt: Björn Rombach, prefekt, Centrum för urbana studier Beskrivning: Samarbetsorganisation för forskare från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som arbetar med stadsutvecklingsfrågor. Inriktning: Stadsutveckling. Kontakt: Ove Sernhede, föreståndare, 6

7 CFT, Centrum för turism Beskrivning: Bedriver forskning och utbildning om turism- och besöksnäringen. Forskningen är huvudsakligen inriktad mot evenemang och festivaler, hotell och restaurang, turismens effekter, turisters konsumtions beteende samt kulturturism. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, turism, hållbar utveckling. Kontakt: Lena Mossberg, professor, CRA, Centrum för regional analys Beskrivning: Bred forskningsprofil om regional utveckling och konkurrenskraft, med särskild fokus på Västra Götalandsregionen. Produktion av faktaunderlag, analyser, policyrekommendationer. Inriktning: Arbetsmarknad, kluster, internationalisering, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, konkurrenskraft. Kontakt: Urban Fransson, centrumledare, IIE, Institute for innovation and entrepreneurship Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning med syfte att stärka offentliga-privata innovationssamarbeten och skapa kunskap om innovationsprocessers och innovationssystems utveckling i sina regionala och nationella sammanhang. Inriktning: Innovationssystem, innovationspolicy, internationalisering, regional ekonomisk utveckling, konkurrenskraft. Kontakt: Maureen McKelvey, professor/centrumledare, SOM-institutet, Samhälle opinion medier Beskrivning: Specialkompetens i breda, enkätbaserade undersökningar av opinioner och samhällstrender. Regelbundna undersökningar av attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Kontakt: Henrik Oscarsson, föreståndare, Nationalekonomi med statistik Beskrivning: Utveckling av policyredskap för hållbar utveckling och planering vid Avdelningen för miljö ekonomi. Inriktning: Hållbar utveckling. Kontakt: Karin Backteman, kommunikatör, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Beskrivning: Helhetsperspektiv på regional utveckling i relation också till lokal och global utveckling. Bland annat forskning om ekonomisk internationalisering och integration, miljöfrågor och miljöplanering, regional utveckling och välfärd, kommunikation och transporter. Forskningsteman innefattar Företags- och utrikeshandelsgeografi: ekonomisk internationalisering och integration, Mobilitet, kommunikation och transportgeografi: resor, kontakter och nätverk, Miljögeografi: landskap, flöden och utrymmen samt Regional utveckling. utveckling, turism, transporter, hållbar utveckling, internationalisering, resemönster, fysisk planering, kluster, kulturella och kreativa näringar, företagsnätverk. Kontakt: Anders Larsson, prefekt, GRI, Gothenburg research institute Miljötyp: Forskningsinstitut. Beskrivning: Forskningsinstitut vid Göteborgs handelshögskola. Framför allt stark forskningsprofil inom organisationsforskning. Forskningsprogrammet Managing big cities inriktar sig på tvärvetenskapliga studier av förvaltningspraktiker i stadsutvecklingen. Inriktning: Stadsutveckling, förvaltningsprocesser. Kontakt: Rolf Solli, föreståndare, Företagsekonomiska institutionen Beskrivning: Forskning om offentlig förvaltning och organisation och även forskning om regional logistik och hållbara transporter samt kompetens och omställning på arbetsmarknaden och näringslivets responspå kriser. Inriktning: Hållbar utveckling, transporter, näringslivsomvandling, arbetsmarknad. Kontakt: Freddy Hällsten, prefekt, Handelshögskolan i Stockholm CSC, Center for strategy and competitiveness Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning inom fem teman: strategi, internationellt företagande, kunskapsnätverk, kluster och konkurrenskraft och policy. Koordinerar European Cluster Observatory. 7

8 Inriktning: Regional samverkan och styrning, innovationspolicy, internationalisering, regional ekonomisk utveckling, företagsnätverk, kluster, konkurrenskraft, näringslivsomvandling. Huvudman: Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Örjan Sölvell, professor, Department of management and organization Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning om strategiutveckling och styrning av bland annat offentliga verksamheter. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Pär Åhlström, prefekt, Center for public management Beskrivning: Forskning om styrning och organisation i bland annat offentliga verksamheter. En av huvudmännen till centrumet SCORE som är förlagt vid Stockholms universitet. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Nils Brunsson, professor, CEBC, Center for entrepreneurship and business creation Beskrivning: Forskning om drivkrafter och mekanismer bakom entreprenörskap. Inriktning: Entreprenörskap. Huvudman: Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Carin Holmquist, professor, CASL, Center for advanced studies in leadership Beskrivning: Forskning om ledarskapsutveckling, bland annat i offentlig sektor. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Ingalill Holmberg, föreståndare, Högskolan i Dalarna Regionala förändringsprocesser Miljötyp: Forskargrupp. Beskrivning: Forskning om mobilitet, turism, strukturomvandling och näringslivsutveckling. Fokus på de processer som påverkar regional utveckling, särskilt utvecklingen inom lands- och glesbygd. Här ingår frågor om hur förändringar sker i befolkningsstruktur, arbetsmarknad och transporter, men också i kulturlandskap och kulturarv. Även platsers och regioners attraktionskraft ägnas uppmärksamhet. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, landsbygdsutveckling, turism, näringslivsomvandling, arbetsmarknad, befolkningsutveckling, transporter, kulturella och kreativa näringar, konkurrenskraft. Huvudman: Högskolan i Dalarna. Kontakt: Niklas Rudholm, professor, Högskolan på Gotland Hållbar företags- och näringslivsutveckling Miljötyp: Forskargrupp. Beskrivning: Forskning om företagsutveckling, näringslivsomvandling och hålbara näringsstrukturer. utveckling, näringslivsomvandling, entreprenörskap, turism, hållbar utveckling. Huvudman: Högskolan på Gotland. Kontakt: Carina Johansson, forskare, Högskolan i Halmstad CIFL, Centrum för innovations-, entreprenörskaps och lärandeforskning Beskrivning: Forskning om innovation, entreprenörskap och regionalt lärande. Fokus på små- och medelstora företags utveckling, innovations- och produktutvecklingsarbete, strategi och ledning, entreprenörskap, marknadsföring, finansiering, organisering, styrning och internationalisering. Knutet till centret finns även ett antal forskargrupper, däribland KEEN (Knowledge entrepreneurship and enterprise research) och RELL (Regionalt lärande och ledarskap). Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, innovationspolicy, innovationssystem, entreprenörskap, näringslivsomvandling, företagsnätverk, internationalisering. Huvudman: Högskolan i Halmstad. Kontakt: Mike Danilovic, professor, Högskolan i Jönköping ESOL-institutionen (Entrepreneurship, strategy, organization, leadership) Miljötyp: Institution (självständig sektion). Beskrivning: Forskning om entreprenörskap, strategi 8

9 utveckling, organisationsutveckling, strategisk planering, styrning och ledarskap. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, entreprenörskap, innovationspolicy, näringslivsomvandling, företagsnätverk. Huvudman: Högskolan i Jönköping. Kontakt: Leona Achtenhag, professor, CEnSE, Centre for entrepreneurship and spatial economics Beskrivning: Forskning och policyutveckling. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, landsbygdsutveckling, stadsutveckling, entreprenörskap, innovationssystem, innovationspolicy, näringslivsomvandling, företagsnätverk, arbetsmarknad, kluster, internationalisering, konkurrenskraft, resemönster. Huvudman: Högskolan i Jönköping. Kontakt: Johan Klaesson, föreståndare, Prosperity institute of Scandinavia Beskrivning: Forskning om innovation, kreativitet och entreprenörskap med koppling till välfärdsfrågor och levnadsstandard, med särskild fokus på Richard Floridas teorier. Inriktning: Stadsutveckling, landsbygdsutveckling, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, entreprenörskap, kulturella och kreativa näringar, innovationspolicy, flyttmönster, befolkningsutveckling. Huvudman: Högskolan i Jönköping. Kontakt: Charlotta Mellander, forskningsledare, INA, Institutet för näringslivsanalys Beskrivning: Inriktning på uppdragsforskning av typen tillämpad samhälls- och näringslivsinriktad ekonomisk forskning. Produktion av beslutsunderlag. Bland annat forskningstema Näringslivsdynamik, företagsutveckling och näringslivspolitik med bland annat forskning om regionala innovationssystem samt innovationspolicy och högskolornas regionala roll. Även forskningstema Handel, lokalisering och tranport med forskning bland annat om infrastruktur, befolkningsmönster och näringslivslokalisering. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, innovationspolicy, innovationssystem, entreprenörskap, näringslivsomvandling, företagsnätverk, arbetsmarknad, kluster, internationalisering, konkurrenskraft, högskolornas regionala roll, transporter, resemönster, stadsutveckling, landsbygdsutveckling, kluster, flyttmönster, befolkningsutveckling. Huvudman: Högskolan i Jönköping. Kontakt: Charlie Karlsson, föreståndare, Karlstad universitet Avdelningen för geografi och turism Miljötyp: Institution (självständig avdelning). Beskrivning: Bred forskningsprofil med inriktning mot bland annat regionala utvecklingsfrågor och även turism. Bland annat specifika projekt om regionförstoring, samt effekterna av regional ekonomisk tillväxt sam ekonomiska kriser. utveckling, turism, näringslivsomställning, hållbar utveckling, resemönster, bosättningsmönster. Huvudman: Karlstad universitet. Kontakt: Hans Olof Gottfridsson, prefekt, CERUT, Centrum för forskning om regional utveckling Beskrivning: Forskningen uppmärksammar människans totala livssituation det vill säga arbete, fritid och sociala relationer. Regionen som livsmiljö, hållbar utveckling och tillväxt är nyckelbegrepp. Forskningen är tvärvetenskaplig och syftar till att vara policyrelevant och bedrivs inom tre temaområden, Produktion, konsumtion, identitet och kultur, Välfärd, hälsa och livskvalitet, Styrformer, inflytande och handlingskraft. utveckling, hållbar utveckling, bosättningsmönster, resemönster, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, innovationspolicy, innovationssystem, näringslivsomställning, företagsnätverk, regionala bostadsfrågor, kluster, entreprenörskap, arbetsmarknad. Huvudman: Karlstad universitet. Kontakt: Lars Aronsson, föreståndare, KTH Kungliga tekniska högskolan Arkitekturskolan Beskrivning: Inriktningen stadsbyggnad forskar om stadens fysiska form och hur denna bidrar till att forma och strukturera stadens liv. Inriktningen förvaltar, utvecklar och kommunicerar kunskap om stadens form, både som byggd verklighet och som representationer, med sin grund i framför allt samhällsvetenskap. Inriktning: Stadsutveckling. Huvudman: KTH. Kontakt: Lars Marcus, forskningsledare/professor, Institutionen för filosofi och teknikhistoria Beskrivning: Vid Avdelningen för teknikhistoria bedrivs forskning om innovationssystem med särskild fokus på 9

10 forskningsinstitutens roll, bland annat med hänsyn till deras funktion i relation till klusterbildningar. Nyligen även projekt om näringslivsomvandling och stadsutveckling. Inriktning: Innovationssystem, näringslivsomvandling, stadsutveckling. Huvudman: KTH. Kontakt: Nina Wormbs, prefekt, Institutionen för samhällsplanering och miljö Beskrivning: Forskning om samhällsplanering, miljö och hållbar utveckling, geoinformatik och bebyggelseanalys. Vid Avdelningen för urbana och regionala studier en bred forskningsprofil som berör en mängd frågor med relevans för regional utveckling, däribland stadsutveckling, transporter, regional samverkan och styrning, planeringsmetodik, hållbar utveckling samt regional ekonomisk utveckling. Vid Avdelningen för miljöstrategisk analys starkt fokus på långsiktigt hållbar utvecklingsplanering och policyutveckling. Inriktning: Hållbar utveckling, bostäder, regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, stadsutveckling, fysisk planering, förvaltningsprocesser, transporter, entreprenörskap, företagsnätverk, innovationssystem, resemönster, regionala bostadsfrågor. Huvudman: KTH. Kontakt: Göran Cars, prefekt, Institutionen för transportvetenskap Beskrivning: Vid Avdelningen för transport- och lokaliseringsanalys utvecklas modeller för analys av bebyggelse-, transport- och kommunikationssystem på olika geografiska nivåer. Inom ämnet utvecklas modellbaserade prognosoch analysverktyg för användning inom regional planering samt transport- och trafikplanering. Inriktning: Transporter, resemönster. Huvudman: KTH. Kontakt: Muriel Beser Hugosson, prefekt, CESIS, Centre of excellence for science and innovation studies Beskrivning: Forskning och policyutveckling med särskild fokus på svenska innovationssystem, framför allt genom kvantitativa ekonometriska metoder. Forskningsprojekt om bland annat storstadsregionenernas roll i den nationella ekonomin samt högskolornas regionala roll. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, innovationssystem, innovationspolicy, näringslivsomvandling, internationalisering, högskolornas regionala roll, entreprenörskap. Huvudman: KTH. Kontakt: Börje Johansson, föreståndare, Centrum för transportstudier Beskrivning: Forskning om bland annat samhällsekonomiska analyser, hållbara transportsystem, prognosmodeller, transportsystemets finansiering och organisation samt samspelet mellan transportsystem och regional ekonomi. utveckling, hållbar utveckling, transporter, resemönster, regional samverkan och styrning. Huvudman: KTH. Kontakt: Jonas Eliasson, föreståndare, Linköpings universitet CKS, Centrum för kommunstrategiska studier Beskrivning: Forskar om frågor med hög kommunrelevans, men därmed även ofta hög regional relevans. Bland annat forskningsprojekt om lokal politik, lokalsamhällets utveckling och lokalsamhällets sårbarhet. Inriktning: Hållbar utveckling, regional utveckling, befolkningsutveckling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, fysisk planering, transporter, turism. Huvudman: Linköpings universitet. Kontakt: Kent Waltersson, föreståndare, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Beskrivning: Forskning om entreprenörskap, innovation och kunskapsbaserad regional utveckling vid Avdelningen för projekt, innovation och entreprenörskap. Forskning om kunskapsflöden och kunskapsekonomi hos forskargruppen EPOK vid Avdelningen för företagsekonomi. Där drivs även forskningsprogrammet Strategi & strategisk förändring (SSF) som studerar organisationer och strategisk organisationsförändring. Vid Avdelningen för nationalekonomi finns projektet Infrastruktur och ekonomisk tillväxt som syftar till att teoretiskt och empiriskt undersöka sambandet mellan investeringar i transportinfrastruktur och ekonomisk tillväxt samt Landsbygdsprojektet som studerar samhällsekonomiska effekter vid nedläggningen av landsbygdsbutiker. Vid Avdelningen för statsvetenskap bedrivs forskning om policyanalys, policynätverk och implementeringsprocesser. Och även projekt om bland annat styrningen av lokala infrastruktursystem och regional policyutveckling för hållbar utveckling. Vid Avdelningen för industriell miljöteknik bedrivs bland annat forskning om hållbar utveckling av urbana infrasystem. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, hållbar utveckling, entreprenörskap, innovationspolicy, företagsnätverk, innovationssystem, förvaltningsprocesser, transporter, landsbygdsutveckling, stadsutveckling. Huvudman: Linköpings universitet. Kontakt: Mats Björkman, proprefekt, 10

11 Institutionen för tema Beskrivning: Vid avdelningen Tema T bedrivs bland annat forskning om hållbar utveckling på regional nivå. Inriktning: Regional samverkan och styrning, regional utveckling, hållbar utveckling, transporter. Huvudman: Linköpings universitet. Kontakt: Kajsa Ellegård, proprefekt, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Beskrivning: Vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (Remeso) bedrivs forskning om regional styrning och utveckling, bland annat med studier av marknadsföring samt regional organisering. Inriktning: Regional samverkan och styrning, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, stadsutveckling, internationalisering. Huvudman: Linköpings universitet. Kontakt: Josefina Syssner, forskningsledare, Linnéuniversitetet BBRC, Baltic business research center Beskrivning: Flervetenskaplig forsning inom exempelvis internationalisering av företagande, innovationer samt strategier för regional utveckling. Forskningsprogrammet om strategier för regional utveckling innefattar bland annat forskning om forskningsparkers regionala ekonomiska roll samt utvecklingen av regionala företagsnätverk. Inriktning: Internationalisering, företagsnätverk, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, regional samverkan och styrning, innovationssystem, näringslivsomvandling. Huvudman: Linnéuniversitetet. Kontakt: Hans Jansson, föreståndare, Institutionen för kulturvetenskaper Beskrivning: Inom ämnet kulturgeografi bedrivs forskning om turism. Inriktning: Turism. Huvudman: Linnéuniversitetet. Kontakt: Elisabeth Brandin, forskningsledare, Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Beskrivning: Forskning om stadsutveckling och transportsystem för hållbar regional utveckling vid Avdelningen för arkitektur och vatten. Även forskning om regional omvandling och näringslivsutveckling. utveckling, transporter, resemönster, regionala bostadsfrågor, hållbar utveckling, näringslivsomvandling. Huvudman: Luleå tekniska universitet. Kontakt: Kristina Nilsson, professor, CIIR, Centre for interorganisational innovation research Beskrivning: Forskningscentrum med inriktning på tvärvetenskapligt grundad policyutveckling, särskilt för landsbygd och med fokus på innovationssystem. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, innovationspolicy, innovationssystem, landsbygdsutveckling, näringslivsomvandling, företagsnätverk, entreprenörskap. Huvudman: Luleå tekniska universitet. Kontakt: Håkan Ylinenpää, föreståndare, Lunds universitet Institutionen för service management Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning om tjänstesamhället. Arbetar med frågeställningar om ledarskap, styrning, organisation och praktik inom olika serviceverksamheter såsom turism och handel samt frågor om platsutveckling och regional utveckling. Inriktning: Turism, regional ekonomisk utveckling, näringslivsomvandling, entreprenörskap, regional samverkan och styrning. Kontakt: Christer Eldh, prefekt, Miljöstrategi Beskrivning: Vid Miljöstrategi bedrivs en mångvetenskaplig forskningsverksamhet med fokus på hållbar samhällsplanering och miljöanpassat företagande. Inriktning: Transporter, resemönster, fysisk planering, hållbar utveckling. Kontakt: Torleif Bramryd, forskningsledare, Ekonomisk-historiska institutionen Beskrivning: Forskning om långsiktiga ekonomiska utvecklingstrender inom forskningsprogrammet Ekonomisk tillväxt och strukturell förändring samt de ekonomiska konsekvenserna av befolkningsförändringar inom forskningsområdet befolkningsekonomi. 11

12 Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, näringslivsomvandling, befolkningsutveckling. Kontakt: Anders Nilsson, prefekt, Centrum för ekonomisk demografi Beskrivning: Forskning om samspelet mellan befolkning och ekonomi i vid bemärkelse; hur befolkningsutvecklingen påverkas av ekonomins förändringar och hur förändringar i befolkningen påverkar ekonomin. Inriktning: Befolkningsutveckling, regional ekonomisk utveckling. Kontakt: Madeleine Jarl, forskningssekreterare, Institutet för ekonomisk forskning Miljötyp: Forskningsinstitut. Beskrivning: Forskningsinstitut knutet till ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Forskning med koppling till regional utveckling bedrivs bland annat inom programmet Regional dynamics: strategies, structures and consequences. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, innovationssystem, entreprenörskap, konkurrenskraft. Kontakt: Thomas Kalling, chef/professor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Beskrivning: Mångsidig forskning med stor relevans för regional utveckling. Bland annat forskning om ekonomisk omvandling ur ett långsiktigt evolutionärt perspektiv med fokus på regioners förmåga till ekonomisk förnyelse, hur innovationer används inom ny och befintlig produktion och hur regionala ekonomiers framgång växlar över tid i samspel med andra regioners framgångar och bakslag. Även forskning om regionala innovationssystem för konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt samt arbetsmarknadens dynamik med fokus på den kvalificerade arbetskraftens geografi. Även forskning om regionalpolitik och regionala utvecklingsstrategier. Institutionen är även huvudman för den tvärvetenskapliga forskningsgruppen Stad, miljö, landskap som bland annat studerar kopplingen mellan ekonomiska och ekologiska frågor på landsbygden och i stadsmiljöer. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, innovationssystem, entreprenörskap, konkurrenskraft, arbetsmarknad, näringslivsomvandling, hållbar utveckling, landsbygdsutveckling. Kontakt: Magnus Jirström, prefekt, Nationalekonomiska institutionen Beskrivning: Forskning inom arbetsmarknadsekonomi, bland annat med inriktning på skillnader mellan regionala arbetsmarknader samt forskning om ekonomiska konsekvenser av flyttmönster. Inriktning: Flyttmönster, befolkningsutveckling, regional ekonomisk utveckling, arbetsmarknad. Kontakt: Mårten Wallette, professor, CIRCLE, Centre for innovation, research and competence in the learning economy Beskrivning: Tvärvetenskapligt forskningscentrum i samarbete med BTH och Vinnova. Forskning och policyutveckling om innovation, strukturomvandling och ekonomisk tillväxt, bland annat med fokus på regionala innovationssystem och entreprenörskap. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, innovationssystem, entreprenörskap, konkurrenskraft, näringslivsomvandling, innovationspolicy. Kontakt: Björn Asheim, professor, Teknik och samhälle Beskrivning: Forskning om samspelet mellan energi, miljö, teknik, ekonomi, säkerhet och utveckling med fokus på systemanalytiska perspektiv vid Avdelningen för miljö och energisystem. Bred forskning om utvecklig av bland annat energisystem och transporter kopplat till den regionala nivån och regional utveckling vid ovanstående avdelning samt Avdelningen för trafik och väg. Inriktning: Hållbar utveckling, transporter, regional utveckling, resemönster. Kontakt: Susanne Söderlund, forskningssekreterare, Statsvetenskapliga institutionen Beskrivning: Forskargruppen Förvaltning demokrati driver bland annat två stora forskningsprojekt om regionalisering och flernivådemokrati samt om alternativ finansiering av transportinfrastruktur. Inriktning: Regional utveckling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, transporter. Kontakt: Jan Teorell, professor, Malmö högskola Urbana studier Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på forskningsområdena social utveckling och urban integration, ledning och organisering av håll- 12

13 bara förändringsprocesser samt boende, fastigheter och byggd miljö. Inriktning: Regional utveckling, befolkningsutveckling, stadsutveckling, hållbar utveckling, regionala bostadsfrågor, fysisk planering. Huvudman: Malmö högskola. Kontakt: Carina Listerborn, forskningsledare, Mittuniversitetet ETOUR Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning och policyutveckling om turism och resande, bland annat om destinationsutveckling. Inriktning: Regional utveckling, turism, landsbygdsutveckling. Huvudman: Mittuniversitetet. Kontakt: Bo Svensson, institutschef, Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Miljötyp: Institution (akademi). Beskrivning: Inom forskningsområdet Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning arbetar forskargruppen STAMP (styrning av samproduktion) policynära samverksansforskning, bland annat i forskningsprogram som Samhällskontraktet och Samverkan i innovationssystem. Är också i startfasen för ett forskningsprogram om hållbar stadsutveckling. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, innovationspolicy, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, högskolans regionala roll, hållbar utveckling, stadsutveckling. Huvudman: Mälardalens högskola. Kontakt: Maria Mårtensson, forskningsledare, SLU Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för stad och land Beskrivning: Mångfacetterad forskning med inriktning mot regional utveckling. Vid Avdelningen för landsbygdsutveckling särskild fokus på bland annat policyutveckling i förhållande till landsbygdsfrågor och internationalisering. utveckling, landsbygdsutveckling, internationalisering, hållbar utveckling. Huvudman: SLU. Kontakt: Rolf Johansson, prefekt, Stockholms universitet Stockholm resilience centre Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning som integrerar samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap. Fokus på komplexa socioekologiska systems förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Forskning kring styrning och samverkansmetodik för hållbar utveckling, också med fokus på den regionala nivån. Inriktning: Regional utveckling, regional samverkan och styrning, hållbar utveckling, stadsutveckling. Huvudman: Stockholms universitet. Kontakt: Johan Rockström, föreståndare, CEIFO, Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer Beskrivning: Viss forskning om planering och om stadsregioners utveckling, om urbanisering med ett internationellt jämförande perspektiv. Specialkunskap om arktiska livsmönster. Inriktning: Stadsutveckling, flyttmönster, arbetsmarknad. Huvudman: Stockholms universitet. Kontakt: Erik Olsson, föreståndare, Företagsekonomiska institutionen Beskrivning: Sektionen för marknadsföring specialiserar sig särskilt på studier av platsmarknadsföring och regional organisering samt storstadskulturer. Inriktning: Stadsutveckling, regional utveckling, förvaltningsprocesser. Huvudman: Stockholms universitet. Kontakt: Per-Olof Berg, professor, SCORE, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor Beskrivning: Centrumbildning tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm. Forskningen inom temat demokrati och organisation fokuserar på processer och relationer som involverar den offentliga förvaltningen och dess samspel med andra organisationer i samhället. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Stockholms universitet. Kontakt: Olga Karlsson, administratör, 13

14 Kulturgeografiska institutionen Beskrivning: Bred forskningsprofil där flera forskningsområden har relevans för regional utveckling, kanske särskilt forskningsområdena Samhällsplanering ur ett miljö-, genus- och fördelningsperspektiv (ansvarig Gunnel Forsberg), Ekonomisk och urban geografi städer och regioner i nätverk (ansvarig Brita Hermelin) samt Befolkningsgeografi, migration och GIS (ansvarig Bo Malmberg). utveckling, fysisk planering, hållbar utveckling, stadsutveckling, landsbygdsutveckling, resemönster, flyttmönster, näringslivsomvandling, arbetsmarknad, företagsnätverk, turism, internationalisering, befolkningsutveckling. Huvudman: Stockholms universitet. Kontakt: Gunnel Forsberg, prefekt, Nationalekonomiska institutionen Beskrivning: Viss forskning som berör regional ekonomisk utveckling samt transportekonomi och markanvändning. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, fysisk planering, näringslivsomvandling, arbetsmarknad, flyttmönster. Huvudman: Stockholms universitet. Kontakt: Jonas Häckner, prefekt, Sociologiska institutionen Beskrivning: Forskning om policynätverk på regional och kommunal nivå. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Stockholms universitet. Kontakt: Christofer Edling, forskare, Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Beskrivning: Viss forskning av intresse för regional utveckling, bland annat om entreprenörskapets dynamik samt av styrning och förändringsprocesser i offentliga organisationer. Inriktning: Entreprenörskap, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Södertörns högskola. Kontakt: Karl Gratzer, professor, Institutionen för sociologi Beskrivning: Inom forskningstemat urbansociologi bedrivs forskning och utvärdering inom stadsutvecklingsområdet. Inriktning: Stadsutveckling. Huvudman: Södertörns högskola. Kontakt: Christina Axelsson, prefekt, Turismvetenskap Beskrivning: Forskning om turism bland annat med fokus på mötesindustrin, marknadsföring och destinationsutveckling. Inriktning: Turism, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling. Huvudman: Södertörns högskola. Kontakt: Göran Andersson, ämnesansvarig, Umeå universitet Handelshögskolan Beskrivning: Flertal forskningstema med relevans för regional utveckling, däribland forskningsprofilen Entrepreneurship med underliggande teman Innovation, network dynamics and internationalization samt Entrepreneurial processes and competence development. Inriktning: Innovationspolicy, innovationssystem, entreprenörskap, företagsnätverk, internationalisering, arbetsmarknad. Huvudman: Umeå universitet Kontakt: Jessica Eriksson, prefekt, TRUM, transportforskningsenheten Beskrivning: Forskning inom områden som transporter, kommunikation och miljö. Studier av transporter och resande huvudsakligen med fokus på individer, hushåll och företag. Inriktning: Regional utveckling, transporter, resemönster, hållbar utveckling. Huvudman: Umeå universitet. Kontakt: Ulf Wiberg, professor, CERUM, Centrum för regionalvetenskap Beskrivning: Bred forskningsprofil och policyutveckling inom regional utveckling, med tyngdpunkt mot det samhällsvetenskapliga området. utveckling, resemönster, flyttmönster, näringslivsomvandling, arbetsmarknad, befolkningsutveckling, kluster, universitetens regionala roll, innovationssystem, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, hållbar utveckling, internationalisering. Huvudman: Umeå universitet. Kontakt: Lars Westin, föreståndare, 14

15 Statsvetenskapliga institutionen Beskrivning: Ett flertal forskningsprojekt rörande bland annat långväga pendling och politiska institutioner samt organisationsformer för territoriell styrning och politik. Inriktning: Stadsutveckling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, resemönster, regional utveckling. Huvudman: Umeå universitet. Kontakt: Anders Lidström, prefekt, Institutionen för nationalekonomi Beskrivning: Inom forskningstemat arbetsmarknadsekonomi bland annat forskning om arbetsmarknadsutbildning, pendling och migration. Inriktning: Arbetsmarknad, resemönster, flyttmönster, regional ekonomisk utveckling. Huvudman: Umeå universitet. Kontakt: Kenneth Backlund, prefekt, Kulturgeografiska institutionen Beskrivning: Bred forskningsprofil med relevans för regional utveckling. Tyngdpunkten ligger vid forskning om omflyttning, bosättningsmönster, regional utveckling och globala utvecklingsfrågor. utveckling, landsbygdsutveckling, hållbar utveckling, regional samverkan och styrning, turism, transporter, resemönster, fysisk planering, flyttmönster, befolkningsutveckling, näringslivsomvandling, innovationspolicy, konkurrenskraft, högskolornas regionala roll, arbetsmarknad. Huvudman: Umeå universitet. Kontakt: Ulf Wiberg, prefekt, Uppsala universitet IBF, Institutet för bostads- och urbanforskning Miljötyp: Forskningsinstitut. Beskrivning: Temainriktad forskning som på ett flertal sätt berör regional utvecklingsfrågor, bland annat om regionala bostadsfrågor, flyttmönster och befolkningsutveckling. Inriktning: Hållbar utveckling, regional ekonomisk utveckling, flyttmönster, resemönster, befolkningsutveckling, regionala bostadsfrågor. Huvudman: Uppsala universitet. Kontakt: Roger Andersson, professor/prefekt, Kulturgeografiska institutionen Beskrivning: Mångfacetterad forskningsmiljö innefattande en rad forskningsgrupper med relevans för regionalt utvecklingsarbete, däribland Culture, Creativity and Economy (forskningsledare: Dominic Power), Innovation, industry and regions in change (forskningsledare Anders Malmberg), spatial planning and sustainability samt mobility, space, identity. Inriktning: Kulturella och kreativa näringar, kluster, entreprenörskap, företagsnätverk, hållbar utveckling, fysisk planering, landsbygdsutveckling. Huvudman: Uppsala universitet. Kontakt: Aida Aragao-Lagergren, prefekt, CIND, Centrum för studier av innovationer och näringslivsomvandling Beskrivning: CIND är en mångvetenskaplig miljö för forskning om näringslivsomvandling och regional ekonomisk utveckling, med utgångspunkt i ett kluster- och innovationssystemperspektiv. CIND har sin ämnesmässiga tyngdpunkt i skärningsfältet mellan ekonomisk geografi, företagsekonomi och ekonomisk historia. Utgör också bas för kulturekonomiska forskargruppen CIND Creating: Cultural industries. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, näringslivsomvandling, kluster, innovationssystem, högskolornas regionala roll, kulturella och kreativa näringar, innovationspolicy. Huvudman: Uppsala universitet. Kontakt: Anders Malmberg, forskningsledare/professor, Statsvetenskapliga institutionen Beskrivning: Bedriver inom forskningstemat Förvaltningspolitik bland annat forskning om förvaltning och styrningsprocesser på såväl lokal som regional nivå. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Uppsala universitet. Kontakt: Shirin Ahlbäck Öberg, forskningsledare/ professor, Uppsala STS, Centrum för teknik- och vetenskapsstudier Beskrivning: Centrum för teknik- och vetenskapsstudier är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning om förhållandet mellan vetenskap, teknik och samhälle, samt mellan vetenskap, teknik och företagande. Forskar bland annat om högskolornas roll för regional utveckling samt innovationspolitikens regionala effekter. Inriktning: Innovationspolicy, högskolornas regionala roll. Huvudman: Uppsala universitet. Kontakt: Ylva Hasselberg, centrumföreståndare/professor, 15

16 Örebro universitet Företagsekonomi Miljötyp: Forskningsämne. Beskrivning: Forskargruppen Prime research forskar bland annat om entreprenörskap och innovation i offentlig sektor, bland annat på regional nivå. Inriktning: Regional utveckling, innovationspolicy, entreprenörskap. Huvudman: Örebro universitet. Kontakt: Claes Hultman, professor, CURES, Centrum för urbana och regionala studier Beskrivning: Forskning om städer och regioner i ett brett och mångvetenskapligt perspektiv. Särskilt fokus på förändringsprocesser, maktrelationer och intressekonflikter i den urbana och regionala utvecklingen. Forskningsteman: Utveckling och stagnation i städer och regioner, Plats och identitet, Samhälle, klimat och regional miljöhantering. utveckling, fysisk planering, stadsutveckling, landsbygdsutveckling, näringslivsomvandling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, hållbar utveckling, företagsnätverk, innovationssystem, resemönster, flyttmönster. Huvudman: Örebro universitet. Kontakt: Håkan Forsell, forskningsledare, CTEP, Center of transport economics and policy Beskrivning: Forskning om transporter, samhällsekonomi och hållbar utveckling, särskilt med fokus på policyutveckling. Inriktning: Hållbar utveckling, transporter, resemönster. Huvudman: Örebro universitet Kontakt: Lars Hultkrantz, professor, Sociologi Miljötyp: Forskningsämne. Beskrivning: Inom forskargruppen Urban ordning, kulturell identitet och social integration bedrivs forskning om stadsutveckling, med särskild inriktning på offentliga rummets betydelse för medborgarskapets utveckling, staden som plats för kulturell och social mångfald, urbant våld och trygghetsskapande arbete, stadens integrerande och segregerande funktioner samt identitetsskapande i urbana miljöer. Inriktning: Stadsutveckling. Huvudman: Örebro universitet. Kontakt: Rolf Lidskog, forskningsledare, Statliga myndigheter och övriga organisationer Boverket Miljötyp: Statlig myndighet. Beskrivning: Inom kunskapstema Regionala planeringsperspektiv och Regional utvecklingsplanering bedrivs kunskapsutveckling om fysisk planering i länken kommuner/regioner, exempelvis vad gäller RUP/ÖP, transporter, hållbar utveckling, bostäder och regionförstoring. Utveckling av samverkans- och samordningsmetoder på regional nivå. Inriktning: Fysisk planering, regional utveckling, transporter, hållbar utveckling, regionala bostadsfrågor, resemönster, flyttmönster, regional samverkan och styrning. Kontakt: Myndigheten för tillväxtanalys Miljötyp: Statlig myndighet Beskrivning: Inom kunskapstemat Entreprenörskap och näringsliv kunskapsutveckling och statistikutveckling om näringslivsdynamik och entreprenörskap. Temat Innovation och globala mötesplatser karlägger och studerar internationella näringslivstrender samt innovationspolicy i Sverige och internationellt. Tillgänglighet och regional tillväxt studerar olika regioners ekonomiska förutsättningar och analyserar regional ekonomisk utveckling i landet samt utvärderar samverkansdynamiken på regional nivå. Ansvarar även för databaserma Raps, regionalt analys- och prognossystem, samt Pipos, för beräkning av tillgänglighet i landets olika regioner. Inriktning: Entreprenörskap, näringslivsomvandling, internationalisering, företagsnätverk, kluster, innovationssystem, innovationspolicy, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, flernivåstyrninig, befolkningsutveckling, resemönster, flyttmönster. Kontakt: Tillväxtverket Miljötyp: Statlig myndighet. Beskrivning: Uppföljning av och kunskapsutveckling om regionalt tillväxtarbete. Utvärderingar och metodutvecklingsarbete för att stötta utvecklingen av attraktiva näringslivsmiljöer i hela landet. Kunskapsutveckling kring problem och möjligheter i det regionala tillväxtarbetet. Inriktning: Entreprenörskap, regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, näringslivsomvandling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, företagsnätverk, kluster, innovationssystem, innovationspolicy, kulturella och kreativa näringar, turism. Kontakt: Riksantikvarieämbetet Miljötyp: Statlig myndighet. Beskrivning: Inom arbetsområdet Samhällsbyggnad bland annat kunskapsutveckling om kulturarvets roll i samhällsplanering, regional utveckling och hållbar utveckling. 16

17 Inriktning: Regional utveckling, fysisk planering, stadsutveckling, landsbygdsutveckling, fysisk planering. Kontakt: Vinnova Miljötyp: Statlig myndighet. Beskrivning: Tangerar i sin kunskapsutveckling på många sätt centrala frågeställningar inom regional utveckling i sina rapporter och program. Främst kring innovation och hållbar tillväxt. Inriktning: Innovationssystem, innovationspolicy, regional ekonomisk utveckling, stadsutveckling, hållbar utveckling, konkurrenskraft, transporter, entreprenörskap. Kontakt: Myndigheten för trafikanalys Miljötyp: Statlig myndighet. Beskrivning: Kunskapsutveckling och policyutveckling utifrån trafikpolitiska frågeställningar med särskild fokus på samhällsekonomi och långsiktig hållbarhet. Statistikansvarig myndighet för transporter och kommunikationer. Särskild fokus även på regionalt tillväxtarbete. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, transporter, resemönster. Kontakt: VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Miljötyp: Statligt forskningsinstitut. Beskrivning: Tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag. Bred kompetensprofil med kärnkompetens inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, kollektivtrafik, beteende och samspel mellan människa-fordontransportsystem samt inom vägkonstruktion, drift och underhåll. Bland annat ett forskningstema om transporter och regional utveckling inom forskningsområdet Samhället och transporterna. utveckling, transporter, resemönster. Kontakt: Karolina Isaksson, forskningsledare, Forskningsrådet Formas Miljötyp: Statlig myndighet. Beskrivning: Har till huvuduppgift att främja framstående forskning om hållbar utveckling, framförallt med ekonomiska medel. Bedriver även till viss del egen kunskapsutveckling, exempelvis inom områden som hållbar stadsutveckling och landsbygdsutveckling. Inriktning: Stadsutveckling, landsbygdsutveckling, regional utveckling, hållbar utveckling. Kontakt: Sara Österman, chef för forskningsenheten, det regionala utvecklingsarbetet (FRUSAM samt FFRUprojektet). Inriktning: Regional utveckling, regional samverkan och styrning. Kontakt: Mikael Nordberg, projektledare, KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling Miljötyp: Stiftelse. Beskrivning: Forskningsfinansiär med inriktning på att stärka den nationella konkurrenskraften. Tidigare egen kunskapsutveckling om bland annat kulturella och kreativa näringar. Inriktning: Högskolornas regionala roll, konkurrenskraft, kulturella och kreativa näringar. Kontakt: Nordregio, Nordic centre for spatial development Miljötyp: Forskningsinstitut. Beskrivning: Forskning och policyutveckling med särskild fokus på regional utveckling. Bred forskningsprofil inom området regional utveckling, bland annat inom stadsutveckling och landsbygdsutveckling, internationalisering, regionala kunskapsekonomier samt miljöinriktad och hållbar regional ekonomisk tillväxt och näringslivsutveckling. utveckling, hållbar utveckling, stadsutveckling, landsbygdsutveckling, resemönster, flyttmönster, näringslivsomvandling, arbetsmarknad, företagsnätverk, turism, internationalisering, befolkningsutveckling, innovationspolicy, innovationssystem, befolkningsutveckling, regional samverkan och styrning, konkurrenskraft, högskolornas regionala roll. Huvudman: Nordiska ministerrådet. Kontakt: Ole Damsgaard, direktör, Institutet för framtidsstudier Miljötyp: Statligt forskningsinstitut. Beskrivning: Bred forskningsprofil med relevans för regional utveckling, bland annat om demografi, arbetsmarknad och migration. Tidigare även forskning om regionaliseringsprocesser och regional styrning. Inriktning: Befolkningsutveckling, resemönster, transporter, flyttmönster, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, arbetsmarknad, regional samverkan och styrning. Kontakt: Erik Westholm, professor, Statens folkhälsoinstitut Miljötyp: Statlig myndighet. Beskrivning: Bedriver bland annat kunskapsutvecklingsarbete om samverkansformer för folkhälsofrågan inom 17

18

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 2014 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23 VAD HÄNDER INOM PROJEKTFORSKNINGEN IDAG Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers Göteborg/Stockholm, 2010-09-21/23 AGENDA 1. Svenska ProjektAkademien 2. Vad har hänt? 3. Vad händer? 4.

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

REGERINGEN S2013/3465/PBB S2013/3466/PBB. Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling

REGERINGEN S2013/3465/PBB S2013/3466/PBB. Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling Regeringsbeslut IV:4 REGERINGEN 2014-02-20 S2013/3465/PBB S2013/3466/PBB Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona j S2014/1631/PBB Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Uppdragsutbildning. Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010. Studiehandledning ht 2009

Uppdragsutbildning. Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010. Studiehandledning ht 2009 Uppdragsutbildning Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010 Studiehandledning ht 2009 Om kursen Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete, 15 högskolepoäng Kursen ges som en

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Sveriges entreprenöriella ekosystem Företag, akademi, politik. REDAKTÖRER Maureen McKelvey Olof Zaring

Sveriges entreprenöriella ekosystem Företag, akademi, politik. REDAKTÖRER Maureen McKelvey Olof Zaring Sveriges entreprenöriella ekosystem Företag, akademi, politik REDAKTÖRER Maureen McKelvey Olof Zaring ISBN 978-91-977728-4-6 Upplaga 1:1 Författarna och Esbri 2016 www.esbri.se Esbri, Stockholm Förlagsredaktörer:

Läs mer

Fud 2007 Samhällsforskning. Kristina Vikström

Fud 2007 Samhällsforskning. Kristina Vikström Fud 2007 Samhällsforskning Kristina Vikström Syftet med samhällsforskningsprogrammet Syftet är framförallt att ge ett breddat beslutsunderlag för olika beslutsfattare exempelvis kommunerna Svar på remissinstansernas

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Lärpass Region Södermanland "Tillväxt kräver planering"

Lärpass Region Södermanland Tillväxt kräver planering Lärpass Region Södermanland "Tillväxt kräver planering" 2017-03-09 Isaac Karlsson Isaac.Karlsson@tillvaxtverket.se 08-681 65 59 TILLVÄXTSKAPANDE SAMHÄLLSPLANERING TILLVÄXT KRÄVER PLANERING Vi stärker

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik

Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik 1(5) Handläggare Pernilla Helander 08-686 14 93 pernilla.helander@sll.se Trafiknämnden 2014-02-11, info-punkt 27 Information om K2 nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Hösten 2012

Läs mer

Forskningsmessige utfordringer for kollektivtransporten K2s FoU process. www.k2centrum.se

Forskningsmessige utfordringer for kollektivtransporten K2s FoU process. www.k2centrum.se Forskningsmessige utfordringer for kollektivtransporten K2s FoU process www.k2centrum.se K2 - Sveriges nationella kunskaps- och kompetenscentrum inom kollektivtrafikområdet Verksamhetsidé: Målsättningen

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 REGLAB = Regional utveckling Lärande, analys, benchmarking Vi möts Vi lär Vi gör Medlemmarnas behov styr! Reglabs medlemmar Region Dalarna

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet ANTAL OMRÄKN.- ANTAL HELÅRS- DUBBEL- LÄROSÄTE UTBILDNING/EXAMEN EXAMINA FAKTOR EKVIVALENTER EXAMINA Uppsala universitet

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Upplägg Vad är mötesplats social hållbarhet? Bakgrund: Samling för social hållbarhet Olika perspektiv på (social) hållbarhet!

Läs mer

En regional politik för innovation och omvandling: lärdomar från Skåne

En regional politik för innovation och omvandling: lärdomar från Skåne CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY En regional politik för innovation och omvandling: lärdomar från Skåne Jerker Moodysson CIRCLE, Lunds universitet VRI samling, Tromsø,

Läs mer

Utredningen Sveriges besöksnäring

Utredningen Sveriges besöksnäring Utredningen Sveriges besöksnäring En samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt Utredningsperiod: 1 nov 2016 1 dec 2017 Utredningen Sveriges besöksnäring N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Fud 2010 Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Varför ska en industri satsa på ett samhällsforskningsprogram? SKB måste agera inom ramen för det demokratiska systemet för att genomföra vårt

Läs mer

Stadsutveckling Den goda staden projektet

Stadsutveckling Den goda staden projektet 2008-10-17 Vägverket 1 Stadsutveckling Den goda staden projektet NVF 8 oktober 2008 Torbjörn Suneson I veckan blev Louise Eriksson doktor i psykologi Vardagsrutinen styr bilisters beteende Attityder och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Friluftslivsmål 6. Therese Lindberg, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Friluftslivsmål 6. Therese Lindberg, Tillväxtverket Friluftslivsmål 6 Therese Lindberg, Tillväxtverket 1 I Tillväxtverkets regleringsbrev för 2015 finns ett krav på återrapportering, detta har stämts av med Näringsdepartementet enligt följande: Tillväxtverket

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Katarina Fellman 14 februari 2011 Upplägg för presentationen Om forskningsprojektet Den

Läs mer

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM STORA OCH SMÅ RESULTAT NÅGRA EXEMPEL Utveckling av en ny giftfri båtbottenfärg Bättre skördar med hjälp av mikroorganismer Fokus på etik-

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

GR:s uppdrag

GR:s uppdrag GR:s uppdrag Social hållbarhet på agendan i flera nätverk Samhällsbyggnadschefer Socialchefer Nätverket för EU-samordnare Mistra Urban Futures-nätverket Nätverket för hållbart resande Förslag på inriktning

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi,

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi, Hvad er det som gør, at der er så gode relationer mellem erhverv og forskning i Sverige med fokus på transportområdet og kan Danmark lære noget af det? Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling REGLAB en mötesplats för regional utveckling Mycket snack och mycket verkstad Ju mer du ger desto mer får du Det blir inte bättre än vad du gör det till Vision. Reglab ökar drivkraften i regional utveckling

Läs mer

kreativitet och attraktivitet

kreativitet och attraktivitet kreativitet och attraktivitet i platser, städer och regioner samarbete vid CISEG mellan Centrumfunktion och Prosperity Institute of Scandinavia Förnyelse och ledning av stadskärnor och köpcentra Stadens

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Martin Henning. raps-dagarna Lunds universitet / CRA Handelshögskolan Göteborg

Martin Henning. raps-dagarna Lunds universitet / CRA Handelshögskolan Göteborg Stockholmsregionen ur ett kompetensperspektiv eller Relatedness Stockholm eller Att branscher är beroende av varandra, hur de är beroende av varandra, och varför det spelar roll för regional analys raps-dagarna

Läs mer

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av Attraktionskraft för hållbar tillväxt med stöd av Välkommen till Ökad regional attraktionskraft Björn O. Nilsson vd IVA Nyckelområden för ökad konkurrens- och attraktionskraft Carl Bennet vd Carl Bennet

Läs mer

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-672/2006 Sida 1 (7) TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Tourism Development, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se 2006-11-15 21 september Vad är hållbar utveckling? Sverker Molander, Miljösystemanalys, Chalmers, visade lite på begreppet hållbar

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Vasagymnasiet har en inriktning VIP (Vasagymnasiets internationella profil) som passar dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt Bohlin Huvudsekreterare:

Läs mer

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Dnr Sida 1 (6) 2015-08-30 Handläggare Anna-Karin Stoltz Ehn 08-508 265 68 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Förslag till beslut

Läs mer

Strategier för regionalt entreprenörskap och innovation. Per Olof Berg Prof.

Strategier för regionalt entreprenörskap och innovation. Per Olof Berg Prof. Strategier för regionalt entreprenörskap och innovation Per Olof Berg Prof. SSES Ideella Förening Fam. Perssons Stiftelse SSES Styrelse Lands- Hövdingen Stockholm Rektor HHS & Repr Rektor KI & Repr Rektor

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Regionalpolitikens geografi

Regionalpolitikens geografi Frida Andersson Richard Ek Irene Molina (red.) Regionalpolitikens geografi Regional tillväxt i teori och praktik (a Studentlitteratur Innehåll 1 Introduktion: En regional politik i förändring 7 Frida Andersson,

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Universitetet i staden, regionen och världen elfenbenstorn och tillväxtmotor

Universitetet i staden, regionen och världen elfenbenstorn och tillväxtmotor Universitetet i staden, regionen och världen elfenbenstorn och tillväxtmotor Anders Malmberg Professor ekonomisk geografi Prorektor Uppsala universitet 92 möjligheter för hela Gotland att växa! 2016-01-12

Läs mer

TURISMUTVECKLARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

TURISMUTVECKLARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-472/2009 Sida 1 (8) TURISMUTVECKLARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Tourism Development, 180 Higher Education

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Rapport 2013:1 ISSN 1402-876X Omslagsbild: CKS. Linköpings

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer