översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer"

Transkript

1 2011 översikt Svensk forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer

2 Reglab Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna och lära av varandra. Reglab har 24 medlemmar: 21 regioner/län, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Tillväxtverket. Som medlem i Reglab har man tillgång till alla medlemmars specialistkunskap, är en del av ett kompetensnätverk som ger omvärlds bevakning och benchmarking och deltar i framtidsdiskussionen kring utvecklingen av Sveriges regioner. Gemensamt för aktiviteter i Reglab är att de utgår från medlemmarnas behov och nytta. Kartläggningen är gjord av Jonathan Metzger, biträdande lektor i urbana och regionala studier på KTH samt konsult åt Reglab. Han har tidigare arbetat med regionala utvecklingsfrågor på Regionplanekontoret i Stockholm och på Nordregio, Nordiska ministerrådets institut för regionala utvecklingsfrågor. Produktion: Reglab Formgivning: Catrine Backman, Plan Sju AB. 2

3 Innehållsförteckning Rapportens syfte...5 Urval och disposition...5 Förklaringar Forskningsmiljöer BTH Blekinge tekniska högskola...6 Chalmers tekniska högskola...6 Göteborgs universitet...6 Handelshögskolan i Stockholm Högskolan i Dalarna Högskolan på Gotland...8 Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping...8 Karlstad universitet...9 KTH Kungliga tekniska högskolan Linköpings universitet Linnéuniversitetet...11 Luleå tekniska universitet...11 Lunds universitet Malmö högskola...12 Mittuniversitetet Mälardalens högskola...13 SLU Sveriges lantbruksuniversitet Stockholms universitet...13 Södertörns högskola...14 Umeå universitet Uppsala universitet...15 Örebro universitet Statliga myndigheter och övriga organisationer

4 Svensk forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer 4

5 Rapportens syfte Rapportens övergripande syfte är att skapa en överblick över den forskning om regionalt utvecklingsarbete som i dag bedrivs vid högskolor och andra typer av kunskapscentra med statligt huvudmannaskap i Sverige. En samlad bild av forskningsläget skapar möjligheter att identifiera och stärka kunskapslänkarna mellan aktiva svenska forskare inom regionalt utvecklingsarbete och Reglabs medlemmar, för att förbättra det ömsesidiga kunskapsutbytet. Den övergripande inventeringen av forskningsmiljöer som presenteras i rapporten kan även användas som underlag för fördjupade analyser och kartläggningar av specifika delområden inom det breda forskningsfältet regional utveckling, exempelvis med fokus på mer specifika forskningsteman och individuella forskningsprofiler inom specifika miljöer. Urval och disposition Regional utveckling kan betecknas som ett brett praktikrelaterat forskningsfält som spänner över allt från förvaltningsmetodik till transportsystemmodellering och från fysisk stadsplanering till innovationspolicy. Varje kartläggning av ett så brett och vagt definierat forskningsfält kommer därför av nödvändighet att bli till någon grad godtycklig, då det saknas formella och precisa definitioner av forskningsfältets innehåll och avgränsningar. Denna rapport har försökt ta ett så brett och inkluderande grepp som möjligt och försöker täckta in både de forskningsmiljöer som direkt forskar om regional utvecklingspolicy och forskningen kring relaterade frågeställningar som den regionala utvecklingspraktiken för närvarande fokuserar på. Urvalet som ligger till grund för denna rapport har baserats på en översikt av forskningen vid samtliga universitet och högskolor i landet, med särskild fokus på forskningen vid samhällsvetenskapliga fakulteter. Översikten har även innefattat statliga myndigheter och forskningsfinansierande stiftelser med anknytning till området. Endast de organisationer som själva producerar kunskap och forskning har inkluderats exempelvis har forskningsfinansiärer utan egen kunskapsutveckling med anknytning till regional utveckling uteslutits. Sammanställningen kan med all säkerhet betraktas som ofullständig, då det inte finns någon självklar avgränsning av fältet. Den är även en färskvara inte bara för att forskningen utvecklas, utan också för att kunskapsbehoven för den regionala utvecklingspraktiken är i ständig förändring. Förklaringar Miljötyp: Forskningsmiljöns organisationsform. Anges i första hand som institution, vilket är den grundläggande organisatoriska enheten för universitet och högskolor, alternativt centrumbildning som är specialiserade forskningsorganisationer i huvudsak placerade inom universitets och högskolors övergripande organisation. Forskningsinstitut är forskningsproducerande specialorganisationer som kan vara förlagda både inom och utanför universitetens och högskolornas organisationer. I undantagsfall anges även lägre organisatoriska nivåer som forskargrupp och forskningsämne. Beskrivning: Kort beskrivning av den forskning som bedrivs vid forskningsmiljön, med särskilt fokus på den verksamhet och de teman som kan relateras till regionala utvecklingsfrågor. Inriktning: Sökbara nyckelord som grovt beskriver inriktningen på den forskning inom området regional utveckling som bedrivs vid miljön. Huvudman: Beskrivning av organisatoriskt huvudmannaskap eller organisationsform. Vid delat huvudmannaskap, vilket är vanligt förekommande för exempelvis forskningsinstitut och centrumbildningar, anges i första hand den akademiska hemvisten/huvudorganisationen. Kontakt: Kortfattade kontaktuppgifter. 5

6 BTH Blekinge tekniska högskola Fysisk planering Miljötyp: Institution (självständig avdelning). Beskrivning: Forskning bland annat om hållbar stadsutveckling, miljöprocesser och regional utveckling. Inriktning: Regional utveckling, fysisk planering, stadsutveckling, hållbar utveckling. Huvudman: BTH. Kontakt: Ingrid Persson, lektor, CTUP, Centrum för territoriell utvecklingsplanering Beskrivning: Interdisciplinärt kompetenscentrum med forskning om territoriell utvecklingsplanering i bred mening, innefattande exempelvis fysisk planering, strategisk miljökonsekvensbedömning samt regional utveckling. Inriktning: Regional utveckling, fysisk planering, hållbar utveckling, utvärderingar. Huvudman: BTH. Kontakt: Jan-Evert Nilsson, professor, Chalmers tekniska högskola Arkitektur Beskrivning: Inom forskningsprofilen Stadsbyggnad och urbanism bedrivs forskning om stadsutveckling. Inriktning: Stadsutveckling. Huvudman: Chalmers tekniska högskola. Kontakt: Anders Hagson, forskningsledare, Urban futures, centrum för hållbar stadsutveckling Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning och policyutveckling om hållbar stadsutveckling. Inriktning: Hållbar utveckling, stadsutveckling, regional samverkan och styrning, fysisk planering. Huvudman: Chalmers tekniska högskola. Kontakt: GMV, Göteborgs miljövetenskapliga centrum Beskrivning: Samordnar tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling inom Chalmers och Göteborgs universitet. Inriktning: Hållbar utveckling. Huvudman: Chalmers tekniska högskola. Kontakt: Katarina Gårdfeldt, föreståndare, CIP, Centre for intellectual property Beskrivning: Samordnar tvärvetenskaplig forskning om innovationsprocesser och kunskapsekonomin inom Chalmers och Göteborgs universitet. Inriktning: Innovationssystem, innovationspolicy. Huvudman: Chalmers tekniska högskola. Kontakt: Göteborgs universitet CERGU, Centrum för Europaforskning Beskrivning: Har bland annat på uppdrag av VGR gjort analyser av regionens internationella relationer. Inriktning: Regional utveckling, internationalisering. Kontakt: Daniel Naurin, föreståndare, Sociologiska institutionen Beskrivning: Urbanforskning, sociologiska perspektiv på stadsutveckling. Stort forskningsprojekt om pendlingsmönster. Inriktning: Stadsutveckling, resemönster. Kontakt: Jan Carle, prefekt, Förvaltningshögskolan Beskrivning: Ett flertal forskningsteman med stark anknytning till regional utveckling, däribland Hållbar utveckling i offentlig verksamhet med forskning om ledarskap och styrning för hållbar utveckling på regional nivå, Organisation och ledning i offentlig verksamhet, Granskning av offentlig politik och verksamhet samt Kommunal politik och förvaltning. Inriktning: Regional samverkan och styrning, hållbar utveckling, regional utveckling, förvaltningsprocesser, utvärdering. Kontakt: Björn Rombach, prefekt, Centrum för urbana studier Beskrivning: Samarbetsorganisation för forskare från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som arbetar med stadsutvecklingsfrågor. Inriktning: Stadsutveckling. Kontakt: Ove Sernhede, föreståndare, 6

7 CFT, Centrum för turism Beskrivning: Bedriver forskning och utbildning om turism- och besöksnäringen. Forskningen är huvudsakligen inriktad mot evenemang och festivaler, hotell och restaurang, turismens effekter, turisters konsumtions beteende samt kulturturism. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, turism, hållbar utveckling. Kontakt: Lena Mossberg, professor, CRA, Centrum för regional analys Beskrivning: Bred forskningsprofil om regional utveckling och konkurrenskraft, med särskild fokus på Västra Götalandsregionen. Produktion av faktaunderlag, analyser, policyrekommendationer. Inriktning: Arbetsmarknad, kluster, internationalisering, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, konkurrenskraft. Kontakt: Urban Fransson, centrumledare, IIE, Institute for innovation and entrepreneurship Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning med syfte att stärka offentliga-privata innovationssamarbeten och skapa kunskap om innovationsprocessers och innovationssystems utveckling i sina regionala och nationella sammanhang. Inriktning: Innovationssystem, innovationspolicy, internationalisering, regional ekonomisk utveckling, konkurrenskraft. Kontakt: Maureen McKelvey, professor/centrumledare, SOM-institutet, Samhälle opinion medier Beskrivning: Specialkompetens i breda, enkätbaserade undersökningar av opinioner och samhällstrender. Regelbundna undersökningar av attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Kontakt: Henrik Oscarsson, föreståndare, Nationalekonomi med statistik Beskrivning: Utveckling av policyredskap för hållbar utveckling och planering vid Avdelningen för miljö ekonomi. Inriktning: Hållbar utveckling. Kontakt: Karin Backteman, kommunikatör, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Beskrivning: Helhetsperspektiv på regional utveckling i relation också till lokal och global utveckling. Bland annat forskning om ekonomisk internationalisering och integration, miljöfrågor och miljöplanering, regional utveckling och välfärd, kommunikation och transporter. Forskningsteman innefattar Företags- och utrikeshandelsgeografi: ekonomisk internationalisering och integration, Mobilitet, kommunikation och transportgeografi: resor, kontakter och nätverk, Miljögeografi: landskap, flöden och utrymmen samt Regional utveckling. utveckling, turism, transporter, hållbar utveckling, internationalisering, resemönster, fysisk planering, kluster, kulturella och kreativa näringar, företagsnätverk. Kontakt: Anders Larsson, prefekt, GRI, Gothenburg research institute Miljötyp: Forskningsinstitut. Beskrivning: Forskningsinstitut vid Göteborgs handelshögskola. Framför allt stark forskningsprofil inom organisationsforskning. Forskningsprogrammet Managing big cities inriktar sig på tvärvetenskapliga studier av förvaltningspraktiker i stadsutvecklingen. Inriktning: Stadsutveckling, förvaltningsprocesser. Kontakt: Rolf Solli, föreståndare, Företagsekonomiska institutionen Beskrivning: Forskning om offentlig förvaltning och organisation och även forskning om regional logistik och hållbara transporter samt kompetens och omställning på arbetsmarknaden och näringslivets responspå kriser. Inriktning: Hållbar utveckling, transporter, näringslivsomvandling, arbetsmarknad. Kontakt: Freddy Hällsten, prefekt, Handelshögskolan i Stockholm CSC, Center for strategy and competitiveness Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning inom fem teman: strategi, internationellt företagande, kunskapsnätverk, kluster och konkurrenskraft och policy. Koordinerar European Cluster Observatory. 7

8 Inriktning: Regional samverkan och styrning, innovationspolicy, internationalisering, regional ekonomisk utveckling, företagsnätverk, kluster, konkurrenskraft, näringslivsomvandling. Huvudman: Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Örjan Sölvell, professor, Department of management and organization Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning om strategiutveckling och styrning av bland annat offentliga verksamheter. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Pär Åhlström, prefekt, Center for public management Beskrivning: Forskning om styrning och organisation i bland annat offentliga verksamheter. En av huvudmännen till centrumet SCORE som är förlagt vid Stockholms universitet. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Nils Brunsson, professor, CEBC, Center for entrepreneurship and business creation Beskrivning: Forskning om drivkrafter och mekanismer bakom entreprenörskap. Inriktning: Entreprenörskap. Huvudman: Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Carin Holmquist, professor, CASL, Center for advanced studies in leadership Beskrivning: Forskning om ledarskapsutveckling, bland annat i offentlig sektor. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Ingalill Holmberg, föreståndare, Högskolan i Dalarna Regionala förändringsprocesser Miljötyp: Forskargrupp. Beskrivning: Forskning om mobilitet, turism, strukturomvandling och näringslivsutveckling. Fokus på de processer som påverkar regional utveckling, särskilt utvecklingen inom lands- och glesbygd. Här ingår frågor om hur förändringar sker i befolkningsstruktur, arbetsmarknad och transporter, men också i kulturlandskap och kulturarv. Även platsers och regioners attraktionskraft ägnas uppmärksamhet. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, landsbygdsutveckling, turism, näringslivsomvandling, arbetsmarknad, befolkningsutveckling, transporter, kulturella och kreativa näringar, konkurrenskraft. Huvudman: Högskolan i Dalarna. Kontakt: Niklas Rudholm, professor, Högskolan på Gotland Hållbar företags- och näringslivsutveckling Miljötyp: Forskargrupp. Beskrivning: Forskning om företagsutveckling, näringslivsomvandling och hålbara näringsstrukturer. utveckling, näringslivsomvandling, entreprenörskap, turism, hållbar utveckling. Huvudman: Högskolan på Gotland. Kontakt: Carina Johansson, forskare, Högskolan i Halmstad CIFL, Centrum för innovations-, entreprenörskaps och lärandeforskning Beskrivning: Forskning om innovation, entreprenörskap och regionalt lärande. Fokus på små- och medelstora företags utveckling, innovations- och produktutvecklingsarbete, strategi och ledning, entreprenörskap, marknadsföring, finansiering, organisering, styrning och internationalisering. Knutet till centret finns även ett antal forskargrupper, däribland KEEN (Knowledge entrepreneurship and enterprise research) och RELL (Regionalt lärande och ledarskap). Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, innovationspolicy, innovationssystem, entreprenörskap, näringslivsomvandling, företagsnätverk, internationalisering. Huvudman: Högskolan i Halmstad. Kontakt: Mike Danilovic, professor, Högskolan i Jönköping ESOL-institutionen (Entrepreneurship, strategy, organization, leadership) Miljötyp: Institution (självständig sektion). Beskrivning: Forskning om entreprenörskap, strategi 8

9 utveckling, organisationsutveckling, strategisk planering, styrning och ledarskap. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, entreprenörskap, innovationspolicy, näringslivsomvandling, företagsnätverk. Huvudman: Högskolan i Jönköping. Kontakt: Leona Achtenhag, professor, CEnSE, Centre for entrepreneurship and spatial economics Beskrivning: Forskning och policyutveckling. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, landsbygdsutveckling, stadsutveckling, entreprenörskap, innovationssystem, innovationspolicy, näringslivsomvandling, företagsnätverk, arbetsmarknad, kluster, internationalisering, konkurrenskraft, resemönster. Huvudman: Högskolan i Jönköping. Kontakt: Johan Klaesson, föreståndare, Prosperity institute of Scandinavia Beskrivning: Forskning om innovation, kreativitet och entreprenörskap med koppling till välfärdsfrågor och levnadsstandard, med särskild fokus på Richard Floridas teorier. Inriktning: Stadsutveckling, landsbygdsutveckling, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, entreprenörskap, kulturella och kreativa näringar, innovationspolicy, flyttmönster, befolkningsutveckling. Huvudman: Högskolan i Jönköping. Kontakt: Charlotta Mellander, forskningsledare, INA, Institutet för näringslivsanalys Beskrivning: Inriktning på uppdragsforskning av typen tillämpad samhälls- och näringslivsinriktad ekonomisk forskning. Produktion av beslutsunderlag. Bland annat forskningstema Näringslivsdynamik, företagsutveckling och näringslivspolitik med bland annat forskning om regionala innovationssystem samt innovationspolicy och högskolornas regionala roll. Även forskningstema Handel, lokalisering och tranport med forskning bland annat om infrastruktur, befolkningsmönster och näringslivslokalisering. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, innovationspolicy, innovationssystem, entreprenörskap, näringslivsomvandling, företagsnätverk, arbetsmarknad, kluster, internationalisering, konkurrenskraft, högskolornas regionala roll, transporter, resemönster, stadsutveckling, landsbygdsutveckling, kluster, flyttmönster, befolkningsutveckling. Huvudman: Högskolan i Jönköping. Kontakt: Charlie Karlsson, föreståndare, Karlstad universitet Avdelningen för geografi och turism Miljötyp: Institution (självständig avdelning). Beskrivning: Bred forskningsprofil med inriktning mot bland annat regionala utvecklingsfrågor och även turism. Bland annat specifika projekt om regionförstoring, samt effekterna av regional ekonomisk tillväxt sam ekonomiska kriser. utveckling, turism, näringslivsomställning, hållbar utveckling, resemönster, bosättningsmönster. Huvudman: Karlstad universitet. Kontakt: Hans Olof Gottfridsson, prefekt, CERUT, Centrum för forskning om regional utveckling Beskrivning: Forskningen uppmärksammar människans totala livssituation det vill säga arbete, fritid och sociala relationer. Regionen som livsmiljö, hållbar utveckling och tillväxt är nyckelbegrepp. Forskningen är tvärvetenskaplig och syftar till att vara policyrelevant och bedrivs inom tre temaområden, Produktion, konsumtion, identitet och kultur, Välfärd, hälsa och livskvalitet, Styrformer, inflytande och handlingskraft. utveckling, hållbar utveckling, bosättningsmönster, resemönster, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, innovationspolicy, innovationssystem, näringslivsomställning, företagsnätverk, regionala bostadsfrågor, kluster, entreprenörskap, arbetsmarknad. Huvudman: Karlstad universitet. Kontakt: Lars Aronsson, föreståndare, KTH Kungliga tekniska högskolan Arkitekturskolan Beskrivning: Inriktningen stadsbyggnad forskar om stadens fysiska form och hur denna bidrar till att forma och strukturera stadens liv. Inriktningen förvaltar, utvecklar och kommunicerar kunskap om stadens form, både som byggd verklighet och som representationer, med sin grund i framför allt samhällsvetenskap. Inriktning: Stadsutveckling. Huvudman: KTH. Kontakt: Lars Marcus, forskningsledare/professor, Institutionen för filosofi och teknikhistoria Beskrivning: Vid Avdelningen för teknikhistoria bedrivs forskning om innovationssystem med särskild fokus på 9

10 forskningsinstitutens roll, bland annat med hänsyn till deras funktion i relation till klusterbildningar. Nyligen även projekt om näringslivsomvandling och stadsutveckling. Inriktning: Innovationssystem, näringslivsomvandling, stadsutveckling. Huvudman: KTH. Kontakt: Nina Wormbs, prefekt, Institutionen för samhällsplanering och miljö Beskrivning: Forskning om samhällsplanering, miljö och hållbar utveckling, geoinformatik och bebyggelseanalys. Vid Avdelningen för urbana och regionala studier en bred forskningsprofil som berör en mängd frågor med relevans för regional utveckling, däribland stadsutveckling, transporter, regional samverkan och styrning, planeringsmetodik, hållbar utveckling samt regional ekonomisk utveckling. Vid Avdelningen för miljöstrategisk analys starkt fokus på långsiktigt hållbar utvecklingsplanering och policyutveckling. Inriktning: Hållbar utveckling, bostäder, regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, stadsutveckling, fysisk planering, förvaltningsprocesser, transporter, entreprenörskap, företagsnätverk, innovationssystem, resemönster, regionala bostadsfrågor. Huvudman: KTH. Kontakt: Göran Cars, prefekt, Institutionen för transportvetenskap Beskrivning: Vid Avdelningen för transport- och lokaliseringsanalys utvecklas modeller för analys av bebyggelse-, transport- och kommunikationssystem på olika geografiska nivåer. Inom ämnet utvecklas modellbaserade prognosoch analysverktyg för användning inom regional planering samt transport- och trafikplanering. Inriktning: Transporter, resemönster. Huvudman: KTH. Kontakt: Muriel Beser Hugosson, prefekt, CESIS, Centre of excellence for science and innovation studies Beskrivning: Forskning och policyutveckling med särskild fokus på svenska innovationssystem, framför allt genom kvantitativa ekonometriska metoder. Forskningsprojekt om bland annat storstadsregionenernas roll i den nationella ekonomin samt högskolornas regionala roll. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, innovationssystem, innovationspolicy, näringslivsomvandling, internationalisering, högskolornas regionala roll, entreprenörskap. Huvudman: KTH. Kontakt: Börje Johansson, föreståndare, Centrum för transportstudier Beskrivning: Forskning om bland annat samhällsekonomiska analyser, hållbara transportsystem, prognosmodeller, transportsystemets finansiering och organisation samt samspelet mellan transportsystem och regional ekonomi. utveckling, hållbar utveckling, transporter, resemönster, regional samverkan och styrning. Huvudman: KTH. Kontakt: Jonas Eliasson, föreståndare, Linköpings universitet CKS, Centrum för kommunstrategiska studier Beskrivning: Forskar om frågor med hög kommunrelevans, men därmed även ofta hög regional relevans. Bland annat forskningsprojekt om lokal politik, lokalsamhällets utveckling och lokalsamhällets sårbarhet. Inriktning: Hållbar utveckling, regional utveckling, befolkningsutveckling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, fysisk planering, transporter, turism. Huvudman: Linköpings universitet. Kontakt: Kent Waltersson, föreståndare, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Beskrivning: Forskning om entreprenörskap, innovation och kunskapsbaserad regional utveckling vid Avdelningen för projekt, innovation och entreprenörskap. Forskning om kunskapsflöden och kunskapsekonomi hos forskargruppen EPOK vid Avdelningen för företagsekonomi. Där drivs även forskningsprogrammet Strategi & strategisk förändring (SSF) som studerar organisationer och strategisk organisationsförändring. Vid Avdelningen för nationalekonomi finns projektet Infrastruktur och ekonomisk tillväxt som syftar till att teoretiskt och empiriskt undersöka sambandet mellan investeringar i transportinfrastruktur och ekonomisk tillväxt samt Landsbygdsprojektet som studerar samhällsekonomiska effekter vid nedläggningen av landsbygdsbutiker. Vid Avdelningen för statsvetenskap bedrivs forskning om policyanalys, policynätverk och implementeringsprocesser. Och även projekt om bland annat styrningen av lokala infrastruktursystem och regional policyutveckling för hållbar utveckling. Vid Avdelningen för industriell miljöteknik bedrivs bland annat forskning om hållbar utveckling av urbana infrasystem. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, hållbar utveckling, entreprenörskap, innovationspolicy, företagsnätverk, innovationssystem, förvaltningsprocesser, transporter, landsbygdsutveckling, stadsutveckling. Huvudman: Linköpings universitet. Kontakt: Mats Björkman, proprefekt, 10

11 Institutionen för tema Beskrivning: Vid avdelningen Tema T bedrivs bland annat forskning om hållbar utveckling på regional nivå. Inriktning: Regional samverkan och styrning, regional utveckling, hållbar utveckling, transporter. Huvudman: Linköpings universitet. Kontakt: Kajsa Ellegård, proprefekt, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Beskrivning: Vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (Remeso) bedrivs forskning om regional styrning och utveckling, bland annat med studier av marknadsföring samt regional organisering. Inriktning: Regional samverkan och styrning, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, stadsutveckling, internationalisering. Huvudman: Linköpings universitet. Kontakt: Josefina Syssner, forskningsledare, Linnéuniversitetet BBRC, Baltic business research center Beskrivning: Flervetenskaplig forsning inom exempelvis internationalisering av företagande, innovationer samt strategier för regional utveckling. Forskningsprogrammet om strategier för regional utveckling innefattar bland annat forskning om forskningsparkers regionala ekonomiska roll samt utvecklingen av regionala företagsnätverk. Inriktning: Internationalisering, företagsnätverk, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, regional samverkan och styrning, innovationssystem, näringslivsomvandling. Huvudman: Linnéuniversitetet. Kontakt: Hans Jansson, föreståndare, Institutionen för kulturvetenskaper Beskrivning: Inom ämnet kulturgeografi bedrivs forskning om turism. Inriktning: Turism. Huvudman: Linnéuniversitetet. Kontakt: Elisabeth Brandin, forskningsledare, Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Beskrivning: Forskning om stadsutveckling och transportsystem för hållbar regional utveckling vid Avdelningen för arkitektur och vatten. Även forskning om regional omvandling och näringslivsutveckling. utveckling, transporter, resemönster, regionala bostadsfrågor, hållbar utveckling, näringslivsomvandling. Huvudman: Luleå tekniska universitet. Kontakt: Kristina Nilsson, professor, CIIR, Centre for interorganisational innovation research Beskrivning: Forskningscentrum med inriktning på tvärvetenskapligt grundad policyutveckling, särskilt för landsbygd och med fokus på innovationssystem. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, innovationspolicy, innovationssystem, landsbygdsutveckling, näringslivsomvandling, företagsnätverk, entreprenörskap. Huvudman: Luleå tekniska universitet. Kontakt: Håkan Ylinenpää, föreståndare, Lunds universitet Institutionen för service management Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning om tjänstesamhället. Arbetar med frågeställningar om ledarskap, styrning, organisation och praktik inom olika serviceverksamheter såsom turism och handel samt frågor om platsutveckling och regional utveckling. Inriktning: Turism, regional ekonomisk utveckling, näringslivsomvandling, entreprenörskap, regional samverkan och styrning. Kontakt: Christer Eldh, prefekt, Miljöstrategi Beskrivning: Vid Miljöstrategi bedrivs en mångvetenskaplig forskningsverksamhet med fokus på hållbar samhällsplanering och miljöanpassat företagande. Inriktning: Transporter, resemönster, fysisk planering, hållbar utveckling. Kontakt: Torleif Bramryd, forskningsledare, Ekonomisk-historiska institutionen Beskrivning: Forskning om långsiktiga ekonomiska utvecklingstrender inom forskningsprogrammet Ekonomisk tillväxt och strukturell förändring samt de ekonomiska konsekvenserna av befolkningsförändringar inom forskningsområdet befolkningsekonomi. 11

12 Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, näringslivsomvandling, befolkningsutveckling. Kontakt: Anders Nilsson, prefekt, Centrum för ekonomisk demografi Beskrivning: Forskning om samspelet mellan befolkning och ekonomi i vid bemärkelse; hur befolkningsutvecklingen påverkas av ekonomins förändringar och hur förändringar i befolkningen påverkar ekonomin. Inriktning: Befolkningsutveckling, regional ekonomisk utveckling. Kontakt: Madeleine Jarl, forskningssekreterare, Institutet för ekonomisk forskning Miljötyp: Forskningsinstitut. Beskrivning: Forskningsinstitut knutet till ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Forskning med koppling till regional utveckling bedrivs bland annat inom programmet Regional dynamics: strategies, structures and consequences. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, innovationssystem, entreprenörskap, konkurrenskraft. Kontakt: Thomas Kalling, chef/professor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Beskrivning: Mångsidig forskning med stor relevans för regional utveckling. Bland annat forskning om ekonomisk omvandling ur ett långsiktigt evolutionärt perspektiv med fokus på regioners förmåga till ekonomisk förnyelse, hur innovationer används inom ny och befintlig produktion och hur regionala ekonomiers framgång växlar över tid i samspel med andra regioners framgångar och bakslag. Även forskning om regionala innovationssystem för konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt samt arbetsmarknadens dynamik med fokus på den kvalificerade arbetskraftens geografi. Även forskning om regionalpolitik och regionala utvecklingsstrategier. Institutionen är även huvudman för den tvärvetenskapliga forskningsgruppen Stad, miljö, landskap som bland annat studerar kopplingen mellan ekonomiska och ekologiska frågor på landsbygden och i stadsmiljöer. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, innovationssystem, entreprenörskap, konkurrenskraft, arbetsmarknad, näringslivsomvandling, hållbar utveckling, landsbygdsutveckling. Kontakt: Magnus Jirström, prefekt, Nationalekonomiska institutionen Beskrivning: Forskning inom arbetsmarknadsekonomi, bland annat med inriktning på skillnader mellan regionala arbetsmarknader samt forskning om ekonomiska konsekvenser av flyttmönster. Inriktning: Flyttmönster, befolkningsutveckling, regional ekonomisk utveckling, arbetsmarknad. Kontakt: Mårten Wallette, professor, CIRCLE, Centre for innovation, research and competence in the learning economy Beskrivning: Tvärvetenskapligt forskningscentrum i samarbete med BTH och Vinnova. Forskning och policyutveckling om innovation, strukturomvandling och ekonomisk tillväxt, bland annat med fokus på regionala innovationssystem och entreprenörskap. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, innovationssystem, entreprenörskap, konkurrenskraft, näringslivsomvandling, innovationspolicy. Kontakt: Björn Asheim, professor, Teknik och samhälle Beskrivning: Forskning om samspelet mellan energi, miljö, teknik, ekonomi, säkerhet och utveckling med fokus på systemanalytiska perspektiv vid Avdelningen för miljö och energisystem. Bred forskning om utvecklig av bland annat energisystem och transporter kopplat till den regionala nivån och regional utveckling vid ovanstående avdelning samt Avdelningen för trafik och väg. Inriktning: Hållbar utveckling, transporter, regional utveckling, resemönster. Kontakt: Susanne Söderlund, forskningssekreterare, Statsvetenskapliga institutionen Beskrivning: Forskargruppen Förvaltning demokrati driver bland annat två stora forskningsprojekt om regionalisering och flernivådemokrati samt om alternativ finansiering av transportinfrastruktur. Inriktning: Regional utveckling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, transporter. Kontakt: Jan Teorell, professor, Malmö högskola Urbana studier Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på forskningsområdena social utveckling och urban integration, ledning och organisering av håll- 12

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland

Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland Kunskapssammanställning och forskningsbehov Elin Slätmo Working Papers in Human Geography 2015:3 Department of Economy and Society Text:

Läs mer

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling En översiktlig kartläggning 2011 Jenny Göransson Gun From Consulting AB jenny@gfconsulting.se

Läs mer

Sektor möter region men hur och var?

Sektor möter region men hur och var? Sektor möter region men hur och var? En studie av territorium och funktion i svensk politik på uppdrag av Ansvarskommittén Göran Hallin ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Kulturarvet som resurs för regional utveckling

Kulturarvet som resurs för regional utveckling Kulturarvet som resurs för regional utveckling En kunskapsöversikt Rapport från Riksantikvarieämbetet 2002:1 Gösta Weissglas, Martin Paju, Lars Westin, Torbjörn Danell Riksantikvarieämbetets förlag Box

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 Expertgruppen för Genusforskning Ämnesbeskrivning och rekommendationer Förord Vetenskapsrådet har som en del av sitt strategiska

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Kunskapsöversikt. Den uthålliga staden. Ett sexårigt FoU program

Kunskapsöversikt. Den uthålliga staden. Ett sexårigt FoU program Kunskapsöversikt Den uthålliga staden Ett sexårigt FoU program Den uthålliga staden - en kunskapsöversikt över ett sexårigt forsknings- och utvecklingsprogram. Rapport 1:2007 ISBN 978-91-540-5982-9 ISSN

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter

Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter vinnova ANALYS va 2014:09 Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter Eugenia Perez Vico, Tomas Hellström, Niklas Fernqvist, Hans Hellsmark & Stefan Molnar Titel: Universitets och högskolors

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET Slutrapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Nya steg mot hållbara städer. Antologi från Global Utmaning

Nya steg mot hållbara städer. Antologi från Global Utmaning Nya steg mot hållbara städer Antologi från Global Utmaning Drygt hälften av världens invånare lever nu i städer och urbaniseringstakten är snabb. Under 5000 år har vi byggt städer för 3 miljarder människor.

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Redaktörer: Mikael Stigendal and

Läs mer

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM Arbetsrapport 2001 2 Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM EN FÖRSTUDIE INOM PROJEKTET KUNSKAPSSAMHÄLLETS PRODUKTIONSMILJÖER

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Förstudie kring Främja Kvinnors Företagande för Region Blekinge Stockholm 2012-08-29 Innehåll 1. Om uppdraget... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Att

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

INNOVATION UTAN ENTREPRENÖRSKAP? W W W.E N T R E PR E NOR SK A PSFORU M.SE

INNOVATION UTAN ENTREPRENÖRSKAP? W W W.E N T R E PR E NOR SK A PSFORU M.SE N Ä R I N G S P O L I T I S K T I rapporten Innovation utan entreprenörskap? illustreras entreprenörskapets roll i innovationskedjan från idé till färdig produkt eller tjänst. Ef ter en genomgång av SWINNO

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer