översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer"

Transkript

1 2011 översikt Svensk forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer

2 Reglab Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna och lära av varandra. Reglab har 24 medlemmar: 21 regioner/län, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Tillväxtverket. Som medlem i Reglab har man tillgång till alla medlemmars specialistkunskap, är en del av ett kompetensnätverk som ger omvärlds bevakning och benchmarking och deltar i framtidsdiskussionen kring utvecklingen av Sveriges regioner. Gemensamt för aktiviteter i Reglab är att de utgår från medlemmarnas behov och nytta. Kartläggningen är gjord av Jonathan Metzger, biträdande lektor i urbana och regionala studier på KTH samt konsult åt Reglab. Han har tidigare arbetat med regionala utvecklingsfrågor på Regionplanekontoret i Stockholm och på Nordregio, Nordiska ministerrådets institut för regionala utvecklingsfrågor. Produktion: Reglab Formgivning: Catrine Backman, Plan Sju AB. 2

3 Innehållsförteckning Rapportens syfte...5 Urval och disposition...5 Förklaringar Forskningsmiljöer BTH Blekinge tekniska högskola...6 Chalmers tekniska högskola...6 Göteborgs universitet...6 Handelshögskolan i Stockholm Högskolan i Dalarna Högskolan på Gotland...8 Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping...8 Karlstad universitet...9 KTH Kungliga tekniska högskolan Linköpings universitet Linnéuniversitetet...11 Luleå tekniska universitet...11 Lunds universitet Malmö högskola...12 Mittuniversitetet Mälardalens högskola...13 SLU Sveriges lantbruksuniversitet Stockholms universitet...13 Södertörns högskola...14 Umeå universitet Uppsala universitet...15 Örebro universitet Statliga myndigheter och övriga organisationer

4 Svensk forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer 4

5 Rapportens syfte Rapportens övergripande syfte är att skapa en överblick över den forskning om regionalt utvecklingsarbete som i dag bedrivs vid högskolor och andra typer av kunskapscentra med statligt huvudmannaskap i Sverige. En samlad bild av forskningsläget skapar möjligheter att identifiera och stärka kunskapslänkarna mellan aktiva svenska forskare inom regionalt utvecklingsarbete och Reglabs medlemmar, för att förbättra det ömsesidiga kunskapsutbytet. Den övergripande inventeringen av forskningsmiljöer som presenteras i rapporten kan även användas som underlag för fördjupade analyser och kartläggningar av specifika delområden inom det breda forskningsfältet regional utveckling, exempelvis med fokus på mer specifika forskningsteman och individuella forskningsprofiler inom specifika miljöer. Urval och disposition Regional utveckling kan betecknas som ett brett praktikrelaterat forskningsfält som spänner över allt från förvaltningsmetodik till transportsystemmodellering och från fysisk stadsplanering till innovationspolicy. Varje kartläggning av ett så brett och vagt definierat forskningsfält kommer därför av nödvändighet att bli till någon grad godtycklig, då det saknas formella och precisa definitioner av forskningsfältets innehåll och avgränsningar. Denna rapport har försökt ta ett så brett och inkluderande grepp som möjligt och försöker täckta in både de forskningsmiljöer som direkt forskar om regional utvecklingspolicy och forskningen kring relaterade frågeställningar som den regionala utvecklingspraktiken för närvarande fokuserar på. Urvalet som ligger till grund för denna rapport har baserats på en översikt av forskningen vid samtliga universitet och högskolor i landet, med särskild fokus på forskningen vid samhällsvetenskapliga fakulteter. Översikten har även innefattat statliga myndigheter och forskningsfinansierande stiftelser med anknytning till området. Endast de organisationer som själva producerar kunskap och forskning har inkluderats exempelvis har forskningsfinansiärer utan egen kunskapsutveckling med anknytning till regional utveckling uteslutits. Sammanställningen kan med all säkerhet betraktas som ofullständig, då det inte finns någon självklar avgränsning av fältet. Den är även en färskvara inte bara för att forskningen utvecklas, utan också för att kunskapsbehoven för den regionala utvecklingspraktiken är i ständig förändring. Förklaringar Miljötyp: Forskningsmiljöns organisationsform. Anges i första hand som institution, vilket är den grundläggande organisatoriska enheten för universitet och högskolor, alternativt centrumbildning som är specialiserade forskningsorganisationer i huvudsak placerade inom universitets och högskolors övergripande organisation. Forskningsinstitut är forskningsproducerande specialorganisationer som kan vara förlagda både inom och utanför universitetens och högskolornas organisationer. I undantagsfall anges även lägre organisatoriska nivåer som forskargrupp och forskningsämne. Beskrivning: Kort beskrivning av den forskning som bedrivs vid forskningsmiljön, med särskilt fokus på den verksamhet och de teman som kan relateras till regionala utvecklingsfrågor. Inriktning: Sökbara nyckelord som grovt beskriver inriktningen på den forskning inom området regional utveckling som bedrivs vid miljön. Huvudman: Beskrivning av organisatoriskt huvudmannaskap eller organisationsform. Vid delat huvudmannaskap, vilket är vanligt förekommande för exempelvis forskningsinstitut och centrumbildningar, anges i första hand den akademiska hemvisten/huvudorganisationen. Kontakt: Kortfattade kontaktuppgifter. 5

6 BTH Blekinge tekniska högskola Fysisk planering Miljötyp: Institution (självständig avdelning). Beskrivning: Forskning bland annat om hållbar stadsutveckling, miljöprocesser och regional utveckling. Inriktning: Regional utveckling, fysisk planering, stadsutveckling, hållbar utveckling. Huvudman: BTH. Kontakt: Ingrid Persson, lektor, CTUP, Centrum för territoriell utvecklingsplanering Beskrivning: Interdisciplinärt kompetenscentrum med forskning om territoriell utvecklingsplanering i bred mening, innefattande exempelvis fysisk planering, strategisk miljökonsekvensbedömning samt regional utveckling. Inriktning: Regional utveckling, fysisk planering, hållbar utveckling, utvärderingar. Huvudman: BTH. Kontakt: Jan-Evert Nilsson, professor, Chalmers tekniska högskola Arkitektur Beskrivning: Inom forskningsprofilen Stadsbyggnad och urbanism bedrivs forskning om stadsutveckling. Inriktning: Stadsutveckling. Huvudman: Chalmers tekniska högskola. Kontakt: Anders Hagson, forskningsledare, Urban futures, centrum för hållbar stadsutveckling Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning och policyutveckling om hållbar stadsutveckling. Inriktning: Hållbar utveckling, stadsutveckling, regional samverkan och styrning, fysisk planering. Huvudman: Chalmers tekniska högskola. Kontakt: GMV, Göteborgs miljövetenskapliga centrum Beskrivning: Samordnar tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling inom Chalmers och Göteborgs universitet. Inriktning: Hållbar utveckling. Huvudman: Chalmers tekniska högskola. Kontakt: Katarina Gårdfeldt, föreståndare, CIP, Centre for intellectual property Beskrivning: Samordnar tvärvetenskaplig forskning om innovationsprocesser och kunskapsekonomin inom Chalmers och Göteborgs universitet. Inriktning: Innovationssystem, innovationspolicy. Huvudman: Chalmers tekniska högskola. Kontakt: Göteborgs universitet CERGU, Centrum för Europaforskning Beskrivning: Har bland annat på uppdrag av VGR gjort analyser av regionens internationella relationer. Inriktning: Regional utveckling, internationalisering. Kontakt: Daniel Naurin, föreståndare, Sociologiska institutionen Beskrivning: Urbanforskning, sociologiska perspektiv på stadsutveckling. Stort forskningsprojekt om pendlingsmönster. Inriktning: Stadsutveckling, resemönster. Kontakt: Jan Carle, prefekt, Förvaltningshögskolan Beskrivning: Ett flertal forskningsteman med stark anknytning till regional utveckling, däribland Hållbar utveckling i offentlig verksamhet med forskning om ledarskap och styrning för hållbar utveckling på regional nivå, Organisation och ledning i offentlig verksamhet, Granskning av offentlig politik och verksamhet samt Kommunal politik och förvaltning. Inriktning: Regional samverkan och styrning, hållbar utveckling, regional utveckling, förvaltningsprocesser, utvärdering. Kontakt: Björn Rombach, prefekt, Centrum för urbana studier Beskrivning: Samarbetsorganisation för forskare från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som arbetar med stadsutvecklingsfrågor. Inriktning: Stadsutveckling. Kontakt: Ove Sernhede, föreståndare, 6

7 CFT, Centrum för turism Beskrivning: Bedriver forskning och utbildning om turism- och besöksnäringen. Forskningen är huvudsakligen inriktad mot evenemang och festivaler, hotell och restaurang, turismens effekter, turisters konsumtions beteende samt kulturturism. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, turism, hållbar utveckling. Kontakt: Lena Mossberg, professor, CRA, Centrum för regional analys Beskrivning: Bred forskningsprofil om regional utveckling och konkurrenskraft, med särskild fokus på Västra Götalandsregionen. Produktion av faktaunderlag, analyser, policyrekommendationer. Inriktning: Arbetsmarknad, kluster, internationalisering, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, konkurrenskraft. Kontakt: Urban Fransson, centrumledare, IIE, Institute for innovation and entrepreneurship Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning med syfte att stärka offentliga-privata innovationssamarbeten och skapa kunskap om innovationsprocessers och innovationssystems utveckling i sina regionala och nationella sammanhang. Inriktning: Innovationssystem, innovationspolicy, internationalisering, regional ekonomisk utveckling, konkurrenskraft. Kontakt: Maureen McKelvey, professor/centrumledare, SOM-institutet, Samhälle opinion medier Beskrivning: Specialkompetens i breda, enkätbaserade undersökningar av opinioner och samhällstrender. Regelbundna undersökningar av attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Kontakt: Henrik Oscarsson, föreståndare, Nationalekonomi med statistik Beskrivning: Utveckling av policyredskap för hållbar utveckling och planering vid Avdelningen för miljö ekonomi. Inriktning: Hållbar utveckling. Kontakt: Karin Backteman, kommunikatör, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Beskrivning: Helhetsperspektiv på regional utveckling i relation också till lokal och global utveckling. Bland annat forskning om ekonomisk internationalisering och integration, miljöfrågor och miljöplanering, regional utveckling och välfärd, kommunikation och transporter. Forskningsteman innefattar Företags- och utrikeshandelsgeografi: ekonomisk internationalisering och integration, Mobilitet, kommunikation och transportgeografi: resor, kontakter och nätverk, Miljögeografi: landskap, flöden och utrymmen samt Regional utveckling. utveckling, turism, transporter, hållbar utveckling, internationalisering, resemönster, fysisk planering, kluster, kulturella och kreativa näringar, företagsnätverk. Kontakt: Anders Larsson, prefekt, GRI, Gothenburg research institute Miljötyp: Forskningsinstitut. Beskrivning: Forskningsinstitut vid Göteborgs handelshögskola. Framför allt stark forskningsprofil inom organisationsforskning. Forskningsprogrammet Managing big cities inriktar sig på tvärvetenskapliga studier av förvaltningspraktiker i stadsutvecklingen. Inriktning: Stadsutveckling, förvaltningsprocesser. Kontakt: Rolf Solli, föreståndare, Företagsekonomiska institutionen Beskrivning: Forskning om offentlig förvaltning och organisation och även forskning om regional logistik och hållbara transporter samt kompetens och omställning på arbetsmarknaden och näringslivets responspå kriser. Inriktning: Hållbar utveckling, transporter, näringslivsomvandling, arbetsmarknad. Kontakt: Freddy Hällsten, prefekt, Handelshögskolan i Stockholm CSC, Center for strategy and competitiveness Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning inom fem teman: strategi, internationellt företagande, kunskapsnätverk, kluster och konkurrenskraft och policy. Koordinerar European Cluster Observatory. 7

8 Inriktning: Regional samverkan och styrning, innovationspolicy, internationalisering, regional ekonomisk utveckling, företagsnätverk, kluster, konkurrenskraft, näringslivsomvandling. Huvudman: Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Örjan Sölvell, professor, Department of management and organization Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning om strategiutveckling och styrning av bland annat offentliga verksamheter. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Pär Åhlström, prefekt, Center for public management Beskrivning: Forskning om styrning och organisation i bland annat offentliga verksamheter. En av huvudmännen till centrumet SCORE som är förlagt vid Stockholms universitet. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Nils Brunsson, professor, CEBC, Center for entrepreneurship and business creation Beskrivning: Forskning om drivkrafter och mekanismer bakom entreprenörskap. Inriktning: Entreprenörskap. Huvudman: Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Carin Holmquist, professor, CASL, Center for advanced studies in leadership Beskrivning: Forskning om ledarskapsutveckling, bland annat i offentlig sektor. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Ingalill Holmberg, föreståndare, Högskolan i Dalarna Regionala förändringsprocesser Miljötyp: Forskargrupp. Beskrivning: Forskning om mobilitet, turism, strukturomvandling och näringslivsutveckling. Fokus på de processer som påverkar regional utveckling, särskilt utvecklingen inom lands- och glesbygd. Här ingår frågor om hur förändringar sker i befolkningsstruktur, arbetsmarknad och transporter, men också i kulturlandskap och kulturarv. Även platsers och regioners attraktionskraft ägnas uppmärksamhet. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, landsbygdsutveckling, turism, näringslivsomvandling, arbetsmarknad, befolkningsutveckling, transporter, kulturella och kreativa näringar, konkurrenskraft. Huvudman: Högskolan i Dalarna. Kontakt: Niklas Rudholm, professor, Högskolan på Gotland Hållbar företags- och näringslivsutveckling Miljötyp: Forskargrupp. Beskrivning: Forskning om företagsutveckling, näringslivsomvandling och hålbara näringsstrukturer. utveckling, näringslivsomvandling, entreprenörskap, turism, hållbar utveckling. Huvudman: Högskolan på Gotland. Kontakt: Carina Johansson, forskare, Högskolan i Halmstad CIFL, Centrum för innovations-, entreprenörskaps och lärandeforskning Beskrivning: Forskning om innovation, entreprenörskap och regionalt lärande. Fokus på små- och medelstora företags utveckling, innovations- och produktutvecklingsarbete, strategi och ledning, entreprenörskap, marknadsföring, finansiering, organisering, styrning och internationalisering. Knutet till centret finns även ett antal forskargrupper, däribland KEEN (Knowledge entrepreneurship and enterprise research) och RELL (Regionalt lärande och ledarskap). Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, innovationspolicy, innovationssystem, entreprenörskap, näringslivsomvandling, företagsnätverk, internationalisering. Huvudman: Högskolan i Halmstad. Kontakt: Mike Danilovic, professor, Högskolan i Jönköping ESOL-institutionen (Entrepreneurship, strategy, organization, leadership) Miljötyp: Institution (självständig sektion). Beskrivning: Forskning om entreprenörskap, strategi 8

9 utveckling, organisationsutveckling, strategisk planering, styrning och ledarskap. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, entreprenörskap, innovationspolicy, näringslivsomvandling, företagsnätverk. Huvudman: Högskolan i Jönköping. Kontakt: Leona Achtenhag, professor, CEnSE, Centre for entrepreneurship and spatial economics Beskrivning: Forskning och policyutveckling. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, landsbygdsutveckling, stadsutveckling, entreprenörskap, innovationssystem, innovationspolicy, näringslivsomvandling, företagsnätverk, arbetsmarknad, kluster, internationalisering, konkurrenskraft, resemönster. Huvudman: Högskolan i Jönköping. Kontakt: Johan Klaesson, föreståndare, Prosperity institute of Scandinavia Beskrivning: Forskning om innovation, kreativitet och entreprenörskap med koppling till välfärdsfrågor och levnadsstandard, med särskild fokus på Richard Floridas teorier. Inriktning: Stadsutveckling, landsbygdsutveckling, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, entreprenörskap, kulturella och kreativa näringar, innovationspolicy, flyttmönster, befolkningsutveckling. Huvudman: Högskolan i Jönköping. Kontakt: Charlotta Mellander, forskningsledare, INA, Institutet för näringslivsanalys Beskrivning: Inriktning på uppdragsforskning av typen tillämpad samhälls- och näringslivsinriktad ekonomisk forskning. Produktion av beslutsunderlag. Bland annat forskningstema Näringslivsdynamik, företagsutveckling och näringslivspolitik med bland annat forskning om regionala innovationssystem samt innovationspolicy och högskolornas regionala roll. Även forskningstema Handel, lokalisering och tranport med forskning bland annat om infrastruktur, befolkningsmönster och näringslivslokalisering. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, innovationspolicy, innovationssystem, entreprenörskap, näringslivsomvandling, företagsnätverk, arbetsmarknad, kluster, internationalisering, konkurrenskraft, högskolornas regionala roll, transporter, resemönster, stadsutveckling, landsbygdsutveckling, kluster, flyttmönster, befolkningsutveckling. Huvudman: Högskolan i Jönköping. Kontakt: Charlie Karlsson, föreståndare, Karlstad universitet Avdelningen för geografi och turism Miljötyp: Institution (självständig avdelning). Beskrivning: Bred forskningsprofil med inriktning mot bland annat regionala utvecklingsfrågor och även turism. Bland annat specifika projekt om regionförstoring, samt effekterna av regional ekonomisk tillväxt sam ekonomiska kriser. utveckling, turism, näringslivsomställning, hållbar utveckling, resemönster, bosättningsmönster. Huvudman: Karlstad universitet. Kontakt: Hans Olof Gottfridsson, prefekt, CERUT, Centrum för forskning om regional utveckling Beskrivning: Forskningen uppmärksammar människans totala livssituation det vill säga arbete, fritid och sociala relationer. Regionen som livsmiljö, hållbar utveckling och tillväxt är nyckelbegrepp. Forskningen är tvärvetenskaplig och syftar till att vara policyrelevant och bedrivs inom tre temaområden, Produktion, konsumtion, identitet och kultur, Välfärd, hälsa och livskvalitet, Styrformer, inflytande och handlingskraft. utveckling, hållbar utveckling, bosättningsmönster, resemönster, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, innovationspolicy, innovationssystem, näringslivsomställning, företagsnätverk, regionala bostadsfrågor, kluster, entreprenörskap, arbetsmarknad. Huvudman: Karlstad universitet. Kontakt: Lars Aronsson, föreståndare, KTH Kungliga tekniska högskolan Arkitekturskolan Beskrivning: Inriktningen stadsbyggnad forskar om stadens fysiska form och hur denna bidrar till att forma och strukturera stadens liv. Inriktningen förvaltar, utvecklar och kommunicerar kunskap om stadens form, både som byggd verklighet och som representationer, med sin grund i framför allt samhällsvetenskap. Inriktning: Stadsutveckling. Huvudman: KTH. Kontakt: Lars Marcus, forskningsledare/professor, Institutionen för filosofi och teknikhistoria Beskrivning: Vid Avdelningen för teknikhistoria bedrivs forskning om innovationssystem med särskild fokus på 9

10 forskningsinstitutens roll, bland annat med hänsyn till deras funktion i relation till klusterbildningar. Nyligen även projekt om näringslivsomvandling och stadsutveckling. Inriktning: Innovationssystem, näringslivsomvandling, stadsutveckling. Huvudman: KTH. Kontakt: Nina Wormbs, prefekt, Institutionen för samhällsplanering och miljö Beskrivning: Forskning om samhällsplanering, miljö och hållbar utveckling, geoinformatik och bebyggelseanalys. Vid Avdelningen för urbana och regionala studier en bred forskningsprofil som berör en mängd frågor med relevans för regional utveckling, däribland stadsutveckling, transporter, regional samverkan och styrning, planeringsmetodik, hållbar utveckling samt regional ekonomisk utveckling. Vid Avdelningen för miljöstrategisk analys starkt fokus på långsiktigt hållbar utvecklingsplanering och policyutveckling. Inriktning: Hållbar utveckling, bostäder, regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, stadsutveckling, fysisk planering, förvaltningsprocesser, transporter, entreprenörskap, företagsnätverk, innovationssystem, resemönster, regionala bostadsfrågor. Huvudman: KTH. Kontakt: Göran Cars, prefekt, Institutionen för transportvetenskap Beskrivning: Vid Avdelningen för transport- och lokaliseringsanalys utvecklas modeller för analys av bebyggelse-, transport- och kommunikationssystem på olika geografiska nivåer. Inom ämnet utvecklas modellbaserade prognosoch analysverktyg för användning inom regional planering samt transport- och trafikplanering. Inriktning: Transporter, resemönster. Huvudman: KTH. Kontakt: Muriel Beser Hugosson, prefekt, CESIS, Centre of excellence for science and innovation studies Beskrivning: Forskning och policyutveckling med särskild fokus på svenska innovationssystem, framför allt genom kvantitativa ekonometriska metoder. Forskningsprojekt om bland annat storstadsregionenernas roll i den nationella ekonomin samt högskolornas regionala roll. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, innovationssystem, innovationspolicy, näringslivsomvandling, internationalisering, högskolornas regionala roll, entreprenörskap. Huvudman: KTH. Kontakt: Börje Johansson, föreståndare, Centrum för transportstudier Beskrivning: Forskning om bland annat samhällsekonomiska analyser, hållbara transportsystem, prognosmodeller, transportsystemets finansiering och organisation samt samspelet mellan transportsystem och regional ekonomi. utveckling, hållbar utveckling, transporter, resemönster, regional samverkan och styrning. Huvudman: KTH. Kontakt: Jonas Eliasson, föreståndare, Linköpings universitet CKS, Centrum för kommunstrategiska studier Beskrivning: Forskar om frågor med hög kommunrelevans, men därmed även ofta hög regional relevans. Bland annat forskningsprojekt om lokal politik, lokalsamhällets utveckling och lokalsamhällets sårbarhet. Inriktning: Hållbar utveckling, regional utveckling, befolkningsutveckling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, fysisk planering, transporter, turism. Huvudman: Linköpings universitet. Kontakt: Kent Waltersson, föreståndare, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Beskrivning: Forskning om entreprenörskap, innovation och kunskapsbaserad regional utveckling vid Avdelningen för projekt, innovation och entreprenörskap. Forskning om kunskapsflöden och kunskapsekonomi hos forskargruppen EPOK vid Avdelningen för företagsekonomi. Där drivs även forskningsprogrammet Strategi & strategisk förändring (SSF) som studerar organisationer och strategisk organisationsförändring. Vid Avdelningen för nationalekonomi finns projektet Infrastruktur och ekonomisk tillväxt som syftar till att teoretiskt och empiriskt undersöka sambandet mellan investeringar i transportinfrastruktur och ekonomisk tillväxt samt Landsbygdsprojektet som studerar samhällsekonomiska effekter vid nedläggningen av landsbygdsbutiker. Vid Avdelningen för statsvetenskap bedrivs forskning om policyanalys, policynätverk och implementeringsprocesser. Och även projekt om bland annat styrningen av lokala infrastruktursystem och regional policyutveckling för hållbar utveckling. Vid Avdelningen för industriell miljöteknik bedrivs bland annat forskning om hållbar utveckling av urbana infrasystem. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, hållbar utveckling, entreprenörskap, innovationspolicy, företagsnätverk, innovationssystem, förvaltningsprocesser, transporter, landsbygdsutveckling, stadsutveckling. Huvudman: Linköpings universitet. Kontakt: Mats Björkman, proprefekt, 10

11 Institutionen för tema Beskrivning: Vid avdelningen Tema T bedrivs bland annat forskning om hållbar utveckling på regional nivå. Inriktning: Regional samverkan och styrning, regional utveckling, hållbar utveckling, transporter. Huvudman: Linköpings universitet. Kontakt: Kajsa Ellegård, proprefekt, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Beskrivning: Vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (Remeso) bedrivs forskning om regional styrning och utveckling, bland annat med studier av marknadsföring samt regional organisering. Inriktning: Regional samverkan och styrning, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, stadsutveckling, internationalisering. Huvudman: Linköpings universitet. Kontakt: Josefina Syssner, forskningsledare, Linnéuniversitetet BBRC, Baltic business research center Beskrivning: Flervetenskaplig forsning inom exempelvis internationalisering av företagande, innovationer samt strategier för regional utveckling. Forskningsprogrammet om strategier för regional utveckling innefattar bland annat forskning om forskningsparkers regionala ekonomiska roll samt utvecklingen av regionala företagsnätverk. Inriktning: Internationalisering, företagsnätverk, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, regional samverkan och styrning, innovationssystem, näringslivsomvandling. Huvudman: Linnéuniversitetet. Kontakt: Hans Jansson, föreståndare, Institutionen för kulturvetenskaper Beskrivning: Inom ämnet kulturgeografi bedrivs forskning om turism. Inriktning: Turism. Huvudman: Linnéuniversitetet. Kontakt: Elisabeth Brandin, forskningsledare, Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Beskrivning: Forskning om stadsutveckling och transportsystem för hållbar regional utveckling vid Avdelningen för arkitektur och vatten. Även forskning om regional omvandling och näringslivsutveckling. utveckling, transporter, resemönster, regionala bostadsfrågor, hållbar utveckling, näringslivsomvandling. Huvudman: Luleå tekniska universitet. Kontakt: Kristina Nilsson, professor, CIIR, Centre for interorganisational innovation research Beskrivning: Forskningscentrum med inriktning på tvärvetenskapligt grundad policyutveckling, särskilt för landsbygd och med fokus på innovationssystem. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, innovationspolicy, innovationssystem, landsbygdsutveckling, näringslivsomvandling, företagsnätverk, entreprenörskap. Huvudman: Luleå tekniska universitet. Kontakt: Håkan Ylinenpää, föreståndare, Lunds universitet Institutionen för service management Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning om tjänstesamhället. Arbetar med frågeställningar om ledarskap, styrning, organisation och praktik inom olika serviceverksamheter såsom turism och handel samt frågor om platsutveckling och regional utveckling. Inriktning: Turism, regional ekonomisk utveckling, näringslivsomvandling, entreprenörskap, regional samverkan och styrning. Kontakt: Christer Eldh, prefekt, Miljöstrategi Beskrivning: Vid Miljöstrategi bedrivs en mångvetenskaplig forskningsverksamhet med fokus på hållbar samhällsplanering och miljöanpassat företagande. Inriktning: Transporter, resemönster, fysisk planering, hållbar utveckling. Kontakt: Torleif Bramryd, forskningsledare, Ekonomisk-historiska institutionen Beskrivning: Forskning om långsiktiga ekonomiska utvecklingstrender inom forskningsprogrammet Ekonomisk tillväxt och strukturell förändring samt de ekonomiska konsekvenserna av befolkningsförändringar inom forskningsområdet befolkningsekonomi. 11

12 Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, näringslivsomvandling, befolkningsutveckling. Kontakt: Anders Nilsson, prefekt, Centrum för ekonomisk demografi Beskrivning: Forskning om samspelet mellan befolkning och ekonomi i vid bemärkelse; hur befolkningsutvecklingen påverkas av ekonomins förändringar och hur förändringar i befolkningen påverkar ekonomin. Inriktning: Befolkningsutveckling, regional ekonomisk utveckling. Kontakt: Madeleine Jarl, forskningssekreterare, Institutet för ekonomisk forskning Miljötyp: Forskningsinstitut. Beskrivning: Forskningsinstitut knutet till ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Forskning med koppling till regional utveckling bedrivs bland annat inom programmet Regional dynamics: strategies, structures and consequences. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, innovationssystem, entreprenörskap, konkurrenskraft. Kontakt: Thomas Kalling, chef/professor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Beskrivning: Mångsidig forskning med stor relevans för regional utveckling. Bland annat forskning om ekonomisk omvandling ur ett långsiktigt evolutionärt perspektiv med fokus på regioners förmåga till ekonomisk förnyelse, hur innovationer används inom ny och befintlig produktion och hur regionala ekonomiers framgång växlar över tid i samspel med andra regioners framgångar och bakslag. Även forskning om regionala innovationssystem för konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt samt arbetsmarknadens dynamik med fokus på den kvalificerade arbetskraftens geografi. Även forskning om regionalpolitik och regionala utvecklingsstrategier. Institutionen är även huvudman för den tvärvetenskapliga forskningsgruppen Stad, miljö, landskap som bland annat studerar kopplingen mellan ekonomiska och ekologiska frågor på landsbygden och i stadsmiljöer. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, innovationssystem, entreprenörskap, konkurrenskraft, arbetsmarknad, näringslivsomvandling, hållbar utveckling, landsbygdsutveckling. Kontakt: Magnus Jirström, prefekt, Nationalekonomiska institutionen Beskrivning: Forskning inom arbetsmarknadsekonomi, bland annat med inriktning på skillnader mellan regionala arbetsmarknader samt forskning om ekonomiska konsekvenser av flyttmönster. Inriktning: Flyttmönster, befolkningsutveckling, regional ekonomisk utveckling, arbetsmarknad. Kontakt: Mårten Wallette, professor, CIRCLE, Centre for innovation, research and competence in the learning economy Beskrivning: Tvärvetenskapligt forskningscentrum i samarbete med BTH och Vinnova. Forskning och policyutveckling om innovation, strukturomvandling och ekonomisk tillväxt, bland annat med fokus på regionala innovationssystem och entreprenörskap. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, innovationssystem, entreprenörskap, konkurrenskraft, näringslivsomvandling, innovationspolicy. Kontakt: Björn Asheim, professor, Teknik och samhälle Beskrivning: Forskning om samspelet mellan energi, miljö, teknik, ekonomi, säkerhet och utveckling med fokus på systemanalytiska perspektiv vid Avdelningen för miljö och energisystem. Bred forskning om utvecklig av bland annat energisystem och transporter kopplat till den regionala nivån och regional utveckling vid ovanstående avdelning samt Avdelningen för trafik och väg. Inriktning: Hållbar utveckling, transporter, regional utveckling, resemönster. Kontakt: Susanne Söderlund, forskningssekreterare, Statsvetenskapliga institutionen Beskrivning: Forskargruppen Förvaltning demokrati driver bland annat två stora forskningsprojekt om regionalisering och flernivådemokrati samt om alternativ finansiering av transportinfrastruktur. Inriktning: Regional utveckling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, transporter. Kontakt: Jan Teorell, professor, Malmö högskola Urbana studier Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på forskningsområdena social utveckling och urban integration, ledning och organisering av håll- 12

13 bara förändringsprocesser samt boende, fastigheter och byggd miljö. Inriktning: Regional utveckling, befolkningsutveckling, stadsutveckling, hållbar utveckling, regionala bostadsfrågor, fysisk planering. Huvudman: Malmö högskola. Kontakt: Carina Listerborn, forskningsledare, Mittuniversitetet ETOUR Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning och policyutveckling om turism och resande, bland annat om destinationsutveckling. Inriktning: Regional utveckling, turism, landsbygdsutveckling. Huvudman: Mittuniversitetet. Kontakt: Bo Svensson, institutschef, Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Miljötyp: Institution (akademi). Beskrivning: Inom forskningsområdet Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning arbetar forskargruppen STAMP (styrning av samproduktion) policynära samverksansforskning, bland annat i forskningsprogram som Samhällskontraktet och Samverkan i innovationssystem. Är också i startfasen för ett forskningsprogram om hållbar stadsutveckling. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, innovationspolicy, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, högskolans regionala roll, hållbar utveckling, stadsutveckling. Huvudman: Mälardalens högskola. Kontakt: Maria Mårtensson, forskningsledare, SLU Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för stad och land Beskrivning: Mångfacetterad forskning med inriktning mot regional utveckling. Vid Avdelningen för landsbygdsutveckling särskild fokus på bland annat policyutveckling i förhållande till landsbygdsfrågor och internationalisering. utveckling, landsbygdsutveckling, internationalisering, hållbar utveckling. Huvudman: SLU. Kontakt: Rolf Johansson, prefekt, Stockholms universitet Stockholm resilience centre Beskrivning: Tvärvetenskaplig forskning som integrerar samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap. Fokus på komplexa socioekologiska systems förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Forskning kring styrning och samverkansmetodik för hållbar utveckling, också med fokus på den regionala nivån. Inriktning: Regional utveckling, regional samverkan och styrning, hållbar utveckling, stadsutveckling. Huvudman: Stockholms universitet. Kontakt: Johan Rockström, föreståndare, CEIFO, Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer Beskrivning: Viss forskning om planering och om stadsregioners utveckling, om urbanisering med ett internationellt jämförande perspektiv. Specialkunskap om arktiska livsmönster. Inriktning: Stadsutveckling, flyttmönster, arbetsmarknad. Huvudman: Stockholms universitet. Kontakt: Erik Olsson, föreståndare, Företagsekonomiska institutionen Beskrivning: Sektionen för marknadsföring specialiserar sig särskilt på studier av platsmarknadsföring och regional organisering samt storstadskulturer. Inriktning: Stadsutveckling, regional utveckling, förvaltningsprocesser. Huvudman: Stockholms universitet. Kontakt: Per-Olof Berg, professor, SCORE, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor Beskrivning: Centrumbildning tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm. Forskningen inom temat demokrati och organisation fokuserar på processer och relationer som involverar den offentliga förvaltningen och dess samspel med andra organisationer i samhället. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Stockholms universitet. Kontakt: Olga Karlsson, administratör, 13

14 Kulturgeografiska institutionen Beskrivning: Bred forskningsprofil där flera forskningsområden har relevans för regional utveckling, kanske särskilt forskningsområdena Samhällsplanering ur ett miljö-, genus- och fördelningsperspektiv (ansvarig Gunnel Forsberg), Ekonomisk och urban geografi städer och regioner i nätverk (ansvarig Brita Hermelin) samt Befolkningsgeografi, migration och GIS (ansvarig Bo Malmberg). utveckling, fysisk planering, hållbar utveckling, stadsutveckling, landsbygdsutveckling, resemönster, flyttmönster, näringslivsomvandling, arbetsmarknad, företagsnätverk, turism, internationalisering, befolkningsutveckling. Huvudman: Stockholms universitet. Kontakt: Gunnel Forsberg, prefekt, Nationalekonomiska institutionen Beskrivning: Viss forskning som berör regional ekonomisk utveckling samt transportekonomi och markanvändning. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, fysisk planering, näringslivsomvandling, arbetsmarknad, flyttmönster. Huvudman: Stockholms universitet. Kontakt: Jonas Häckner, prefekt, Sociologiska institutionen Beskrivning: Forskning om policynätverk på regional och kommunal nivå. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Stockholms universitet. Kontakt: Christofer Edling, forskare, Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Beskrivning: Viss forskning av intresse för regional utveckling, bland annat om entreprenörskapets dynamik samt av styrning och förändringsprocesser i offentliga organisationer. Inriktning: Entreprenörskap, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Södertörns högskola. Kontakt: Karl Gratzer, professor, Institutionen för sociologi Beskrivning: Inom forskningstemat urbansociologi bedrivs forskning och utvärdering inom stadsutvecklingsområdet. Inriktning: Stadsutveckling. Huvudman: Södertörns högskola. Kontakt: Christina Axelsson, prefekt, Turismvetenskap Beskrivning: Forskning om turism bland annat med fokus på mötesindustrin, marknadsföring och destinationsutveckling. Inriktning: Turism, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling. Huvudman: Södertörns högskola. Kontakt: Göran Andersson, ämnesansvarig, Umeå universitet Handelshögskolan Beskrivning: Flertal forskningstema med relevans för regional utveckling, däribland forskningsprofilen Entrepreneurship med underliggande teman Innovation, network dynamics and internationalization samt Entrepreneurial processes and competence development. Inriktning: Innovationspolicy, innovationssystem, entreprenörskap, företagsnätverk, internationalisering, arbetsmarknad. Huvudman: Umeå universitet Kontakt: Jessica Eriksson, prefekt, TRUM, transportforskningsenheten Beskrivning: Forskning inom områden som transporter, kommunikation och miljö. Studier av transporter och resande huvudsakligen med fokus på individer, hushåll och företag. Inriktning: Regional utveckling, transporter, resemönster, hållbar utveckling. Huvudman: Umeå universitet. Kontakt: Ulf Wiberg, professor, CERUM, Centrum för regionalvetenskap Beskrivning: Bred forskningsprofil och policyutveckling inom regional utveckling, med tyngdpunkt mot det samhällsvetenskapliga området. utveckling, resemönster, flyttmönster, näringslivsomvandling, arbetsmarknad, befolkningsutveckling, kluster, universitetens regionala roll, innovationssystem, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, hållbar utveckling, internationalisering. Huvudman: Umeå universitet. Kontakt: Lars Westin, föreståndare, 14

15 Statsvetenskapliga institutionen Beskrivning: Ett flertal forskningsprojekt rörande bland annat långväga pendling och politiska institutioner samt organisationsformer för territoriell styrning och politik. Inriktning: Stadsutveckling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, resemönster, regional utveckling. Huvudman: Umeå universitet. Kontakt: Anders Lidström, prefekt, Institutionen för nationalekonomi Beskrivning: Inom forskningstemat arbetsmarknadsekonomi bland annat forskning om arbetsmarknadsutbildning, pendling och migration. Inriktning: Arbetsmarknad, resemönster, flyttmönster, regional ekonomisk utveckling. Huvudman: Umeå universitet. Kontakt: Kenneth Backlund, prefekt, Kulturgeografiska institutionen Beskrivning: Bred forskningsprofil med relevans för regional utveckling. Tyngdpunkten ligger vid forskning om omflyttning, bosättningsmönster, regional utveckling och globala utvecklingsfrågor. utveckling, landsbygdsutveckling, hållbar utveckling, regional samverkan och styrning, turism, transporter, resemönster, fysisk planering, flyttmönster, befolkningsutveckling, näringslivsomvandling, innovationspolicy, konkurrenskraft, högskolornas regionala roll, arbetsmarknad. Huvudman: Umeå universitet. Kontakt: Ulf Wiberg, prefekt, Uppsala universitet IBF, Institutet för bostads- och urbanforskning Miljötyp: Forskningsinstitut. Beskrivning: Temainriktad forskning som på ett flertal sätt berör regional utvecklingsfrågor, bland annat om regionala bostadsfrågor, flyttmönster och befolkningsutveckling. Inriktning: Hållbar utveckling, regional ekonomisk utveckling, flyttmönster, resemönster, befolkningsutveckling, regionala bostadsfrågor. Huvudman: Uppsala universitet. Kontakt: Roger Andersson, professor/prefekt, Kulturgeografiska institutionen Beskrivning: Mångfacetterad forskningsmiljö innefattande en rad forskningsgrupper med relevans för regionalt utvecklingsarbete, däribland Culture, Creativity and Economy (forskningsledare: Dominic Power), Innovation, industry and regions in change (forskningsledare Anders Malmberg), spatial planning and sustainability samt mobility, space, identity. Inriktning: Kulturella och kreativa näringar, kluster, entreprenörskap, företagsnätverk, hållbar utveckling, fysisk planering, landsbygdsutveckling. Huvudman: Uppsala universitet. Kontakt: Aida Aragao-Lagergren, prefekt, CIND, Centrum för studier av innovationer och näringslivsomvandling Beskrivning: CIND är en mångvetenskaplig miljö för forskning om näringslivsomvandling och regional ekonomisk utveckling, med utgångspunkt i ett kluster- och innovationssystemperspektiv. CIND har sin ämnesmässiga tyngdpunkt i skärningsfältet mellan ekonomisk geografi, företagsekonomi och ekonomisk historia. Utgör också bas för kulturekonomiska forskargruppen CIND Creating: Cultural industries. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, näringslivsomvandling, kluster, innovationssystem, högskolornas regionala roll, kulturella och kreativa näringar, innovationspolicy. Huvudman: Uppsala universitet. Kontakt: Anders Malmberg, forskningsledare/professor, Statsvetenskapliga institutionen Beskrivning: Bedriver inom forskningstemat Förvaltningspolitik bland annat forskning om förvaltning och styrningsprocesser på såväl lokal som regional nivå. Inriktning: Regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser. Huvudman: Uppsala universitet. Kontakt: Shirin Ahlbäck Öberg, forskningsledare/ professor, Uppsala STS, Centrum för teknik- och vetenskapsstudier Beskrivning: Centrum för teknik- och vetenskapsstudier är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning om förhållandet mellan vetenskap, teknik och samhälle, samt mellan vetenskap, teknik och företagande. Forskar bland annat om högskolornas roll för regional utveckling samt innovationspolitikens regionala effekter. Inriktning: Innovationspolicy, högskolornas regionala roll. Huvudman: Uppsala universitet. Kontakt: Ylva Hasselberg, centrumföreståndare/professor, 15

16 Örebro universitet Företagsekonomi Miljötyp: Forskningsämne. Beskrivning: Forskargruppen Prime research forskar bland annat om entreprenörskap och innovation i offentlig sektor, bland annat på regional nivå. Inriktning: Regional utveckling, innovationspolicy, entreprenörskap. Huvudman: Örebro universitet. Kontakt: Claes Hultman, professor, CURES, Centrum för urbana och regionala studier Beskrivning: Forskning om städer och regioner i ett brett och mångvetenskapligt perspektiv. Särskilt fokus på förändringsprocesser, maktrelationer och intressekonflikter i den urbana och regionala utvecklingen. Forskningsteman: Utveckling och stagnation i städer och regioner, Plats och identitet, Samhälle, klimat och regional miljöhantering. utveckling, fysisk planering, stadsutveckling, landsbygdsutveckling, näringslivsomvandling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, hållbar utveckling, företagsnätverk, innovationssystem, resemönster, flyttmönster. Huvudman: Örebro universitet. Kontakt: Håkan Forsell, forskningsledare, CTEP, Center of transport economics and policy Beskrivning: Forskning om transporter, samhällsekonomi och hållbar utveckling, särskilt med fokus på policyutveckling. Inriktning: Hållbar utveckling, transporter, resemönster. Huvudman: Örebro universitet Kontakt: Lars Hultkrantz, professor, Sociologi Miljötyp: Forskningsämne. Beskrivning: Inom forskargruppen Urban ordning, kulturell identitet och social integration bedrivs forskning om stadsutveckling, med särskild inriktning på offentliga rummets betydelse för medborgarskapets utveckling, staden som plats för kulturell och social mångfald, urbant våld och trygghetsskapande arbete, stadens integrerande och segregerande funktioner samt identitetsskapande i urbana miljöer. Inriktning: Stadsutveckling. Huvudman: Örebro universitet. Kontakt: Rolf Lidskog, forskningsledare, Statliga myndigheter och övriga organisationer Boverket Miljötyp: Statlig myndighet. Beskrivning: Inom kunskapstema Regionala planeringsperspektiv och Regional utvecklingsplanering bedrivs kunskapsutveckling om fysisk planering i länken kommuner/regioner, exempelvis vad gäller RUP/ÖP, transporter, hållbar utveckling, bostäder och regionförstoring. Utveckling av samverkans- och samordningsmetoder på regional nivå. Inriktning: Fysisk planering, regional utveckling, transporter, hållbar utveckling, regionala bostadsfrågor, resemönster, flyttmönster, regional samverkan och styrning. Kontakt: Myndigheten för tillväxtanalys Miljötyp: Statlig myndighet Beskrivning: Inom kunskapstemat Entreprenörskap och näringsliv kunskapsutveckling och statistikutveckling om näringslivsdynamik och entreprenörskap. Temat Innovation och globala mötesplatser karlägger och studerar internationella näringslivstrender samt innovationspolicy i Sverige och internationellt. Tillgänglighet och regional tillväxt studerar olika regioners ekonomiska förutsättningar och analyserar regional ekonomisk utveckling i landet samt utvärderar samverkansdynamiken på regional nivå. Ansvarar även för databaserma Raps, regionalt analys- och prognossystem, samt Pipos, för beräkning av tillgänglighet i landets olika regioner. Inriktning: Entreprenörskap, näringslivsomvandling, internationalisering, företagsnätverk, kluster, innovationssystem, innovationspolicy, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, flernivåstyrninig, befolkningsutveckling, resemönster, flyttmönster. Kontakt: Tillväxtverket Miljötyp: Statlig myndighet. Beskrivning: Uppföljning av och kunskapsutveckling om regionalt tillväxtarbete. Utvärderingar och metodutvecklingsarbete för att stötta utvecklingen av attraktiva näringslivsmiljöer i hela landet. Kunskapsutveckling kring problem och möjligheter i det regionala tillväxtarbetet. Inriktning: Entreprenörskap, regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, näringslivsomvandling, regional samverkan och styrning, förvaltningsprocesser, företagsnätverk, kluster, innovationssystem, innovationspolicy, kulturella och kreativa näringar, turism. Kontakt: Riksantikvarieämbetet Miljötyp: Statlig myndighet. Beskrivning: Inom arbetsområdet Samhällsbyggnad bland annat kunskapsutveckling om kulturarvets roll i samhällsplanering, regional utveckling och hållbar utveckling. 16

17 Inriktning: Regional utveckling, fysisk planering, stadsutveckling, landsbygdsutveckling, fysisk planering. Kontakt: Vinnova Miljötyp: Statlig myndighet. Beskrivning: Tangerar i sin kunskapsutveckling på många sätt centrala frågeställningar inom regional utveckling i sina rapporter och program. Främst kring innovation och hållbar tillväxt. Inriktning: Innovationssystem, innovationspolicy, regional ekonomisk utveckling, stadsutveckling, hållbar utveckling, konkurrenskraft, transporter, entreprenörskap. Kontakt: Myndigheten för trafikanalys Miljötyp: Statlig myndighet. Beskrivning: Kunskapsutveckling och policyutveckling utifrån trafikpolitiska frågeställningar med särskild fokus på samhällsekonomi och långsiktig hållbarhet. Statistikansvarig myndighet för transporter och kommunikationer. Särskild fokus även på regionalt tillväxtarbete. Inriktning: Regional ekonomisk utveckling, regional utveckling, transporter, resemönster. Kontakt: VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Miljötyp: Statligt forskningsinstitut. Beskrivning: Tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag. Bred kompetensprofil med kärnkompetens inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, kollektivtrafik, beteende och samspel mellan människa-fordontransportsystem samt inom vägkonstruktion, drift och underhåll. Bland annat ett forskningstema om transporter och regional utveckling inom forskningsområdet Samhället och transporterna. utveckling, transporter, resemönster. Kontakt: Karolina Isaksson, forskningsledare, Forskningsrådet Formas Miljötyp: Statlig myndighet. Beskrivning: Har till huvuduppgift att främja framstående forskning om hållbar utveckling, framförallt med ekonomiska medel. Bedriver även till viss del egen kunskapsutveckling, exempelvis inom områden som hållbar stadsutveckling och landsbygdsutveckling. Inriktning: Stadsutveckling, landsbygdsutveckling, regional utveckling, hållbar utveckling. Kontakt: Sara Österman, chef för forskningsenheten, det regionala utvecklingsarbetet (FRUSAM samt FFRUprojektet). Inriktning: Regional utveckling, regional samverkan och styrning. Kontakt: Mikael Nordberg, projektledare, KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling Miljötyp: Stiftelse. Beskrivning: Forskningsfinansiär med inriktning på att stärka den nationella konkurrenskraften. Tidigare egen kunskapsutveckling om bland annat kulturella och kreativa näringar. Inriktning: Högskolornas regionala roll, konkurrenskraft, kulturella och kreativa näringar. Kontakt: Nordregio, Nordic centre for spatial development Miljötyp: Forskningsinstitut. Beskrivning: Forskning och policyutveckling med särskild fokus på regional utveckling. Bred forskningsprofil inom området regional utveckling, bland annat inom stadsutveckling och landsbygdsutveckling, internationalisering, regionala kunskapsekonomier samt miljöinriktad och hållbar regional ekonomisk tillväxt och näringslivsutveckling. utveckling, hållbar utveckling, stadsutveckling, landsbygdsutveckling, resemönster, flyttmönster, näringslivsomvandling, arbetsmarknad, företagsnätverk, turism, internationalisering, befolkningsutveckling, innovationspolicy, innovationssystem, befolkningsutveckling, regional samverkan och styrning, konkurrenskraft, högskolornas regionala roll. Huvudman: Nordiska ministerrådet. Kontakt: Ole Damsgaard, direktör, Institutet för framtidsstudier Miljötyp: Statligt forskningsinstitut. Beskrivning: Bred forskningsprofil med relevans för regional utveckling, bland annat om demografi, arbetsmarknad och migration. Tidigare även forskning om regionaliseringsprocesser och regional styrning. Inriktning: Befolkningsutveckling, resemönster, transporter, flyttmönster, regional utveckling, regional ekonomisk utveckling, arbetsmarknad, regional samverkan och styrning. Kontakt: Erik Westholm, professor, Statens folkhälsoinstitut Miljötyp: Statlig myndighet. Beskrivning: Bedriver bland annat kunskapsutvecklingsarbete om samverkansformer för folkhälsofrågan inom 17

18

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Uppdragsutbildning. Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010. Studiehandledning ht 2009

Uppdragsutbildning. Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010. Studiehandledning ht 2009 Uppdragsutbildning Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 2009/2010 Studiehandledning ht 2009 Om kursen Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete, 15 högskolepoäng Kursen ges som en

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 2014 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM STORA OCH SMÅ RESULTAT NÅGRA EXEMPEL Utveckling av en ny giftfri båtbottenfärg Bättre skördar med hjälp av mikroorganismer Fokus på etik-

Läs mer

Framställan angående anställningar av professorer i företagsekonomi, inriktningarna entreprenörskap och redovisning.

Framställan angående anställningar av professorer i företagsekonomi, inriktningarna entreprenörskap och redovisning. Bil 66 HÖGSKOLAN I GÄVLE AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI AVDELNINGEN FÖR EKONOMI 2010-11-23 AVDELNINGSCHEF LARS STEINER Dnr 21-1454-55/10 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-12-10 Till Högskolestyrelsen

Läs mer

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30.

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30. KK-stiftelsen )> / Datum Diarienr 2014-01-27 20140042 Enligt sändlista Inbjudan till KK-stiftelsens vår-lansering 2014 Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

BVFF Bana Väg För Framtiden

BVFF Bana Väg För Framtiden BRANSCHPROGRAM FÖR HÅLLBAR VÄG- OCH JÄRNVÄGSTEKNIK BVFF Bana Väg För Framtiden Europas ledande forsknings- och innovationsplattform 1 Branschprogram för hållbar väg och järnvägsteknik Målsättning Skapa

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande

Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande Procurement for sustainable innova6on in the built environment (ProcSIBE) 25 mkr, 5 år (2014-2018) Sveriges Bygguniversitet

Läs mer

Gemensamt för våra program. Stefan Östholm, verksamhetschef

Gemensamt för våra program. Stefan Östholm, verksamhetschef Gemensamt för våra program Stefan Östholm, verksamhetschef KK-stiftelsen BILD 3 2015-03-18 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 4 2015-03-18 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Dnr: L 2015/91 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Området och ämnet Området Innovationsvetenskap betecknar ett område där

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling Hans Gustafsson Samordnare Tillsammans för ett bättre liv i staden! Pla$ormen ska öka den tvärsektoriella samverkan för a4 möta städernas, tätorternas och stadsregionernas

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Tillsammans får vi länet att växa! Ev avslutning.

Tillsammans får vi länet att växa! Ev avslutning. Tillsammans får vi länet att växa! Ev avslutning. 26-27 september 2012 Tillsammans får vi länet att växa! 26-27 september 2012 Plats: Forum, Oskarshamn Länet står inför stora framtida demografiska utmaningar.

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna. Nybildade Persontransportforum Soooorry, Åsa Torstensson, av 22 ledamöter har 2 gedigen verklighetsanknytning som egen företagare, 2 ytterligare i verksamheter som kan betraktas som möjligen företagsamhet

Läs mer

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar Eva Åkesson och Anders Malmberg Eva Åkesson - bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner, energi

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer