ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30"

Transkript

1 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av 2 justerare jämte ordföranden, tillika rösträknare 6. Upprättandet av röstlängd 7. Godkännande av mötets utlysande 8. Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Ekonomisk redovisning 10. Revisionsberättelse 11. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret Verksamhetsplan Budget Motioner och förslag som inkommit till årsmötet 15. Val enligt stadgarna Val av föreningens ordförande, 1 år Val av föreningens vice ordförande,1 år Val av föreningens kassör, 1 år Val av föreningens sekreterare, 1 år Val av föreningens styrelseledamöter, vardera 1 år Val av firmatecknare, 1 år Val av revisor, 1 år Val av valberedning och dess sammankallande, 1 år 16. Ändring av stadgarna 17. Övriga frågor 18. Mötets avslutande 1/18

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Medicine Studerandes Förbund Skåne MSF Skåne är en lokalavdelning i Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom Sveriges läkarförbund. Efter verksamhetsåret 2011 har MSF Skåne 907 medlemmar. Syftet i MSF är att tillvarata läkarstudenters studiesociala, ekonomiska, utbildningsmässiga samt yrkesmässiga intressen. Det huvudsakliga arbetet i MSF Skåne har utförts av styrelsen samt suppleanter och andra aktiva medlemmar som har deltagit vid föreningens möten. Styrelsen har under det gångna året haft elva stycken sammanträden, exklusive årsmöte, arbetshelg samt övriga aktiviteter. MSF Skåne har varit representerad i MSF:s centralstyrelse genom styrelseledamoten Fredrik Altmark som har tillvaratagit medlemmarnas intressen och utfört berömvärda insatser. Ordförande i MSF Skåne Daniel Livendahl har suttit som adjungerad i Läkaresällskapet i Lund, suppleant Mathias Blom har varit adjungerad i Mellersta Skånes Läkareförening och Madeleine Liljegren, Eric Danielsson och Johanna Edvardsson har varit adjungerade i Malmö Läkareförening. Utöver detta har flera aktiva från MSF Skåne deltagit i nationella möten såsom facklig grundutbildning, vidareutbildning, representantskap, rekryteringsmöte samt ordförandenätverk under årets gång. Nationellt fullmäktige En stor del av MSF Skånes arbete under början av året bestod i att planera MSF:s nationella fullmäktigemöte (FUM), som hölls i Lund 9-10 april. FUM var lyckat och Anders Lundberg valdes in som ny nationell ordförande. Ett komplett dokument som beskriver hur alla förberedelser går till har sammanställts av styrelseledamot Eric Danielsson och lämnats över till MSF Göteborg som kommer att andordna FUM under Vår förhoppning är att detta dokument skall vara Göteborg och framtida anordnare till stor hjälp. Fadderverksamheten Under hösten 2010 inleddes ett samarbete kring en fadderverksamhet med Medicinska Föreningen (MF) och studievägledningen inom Medicinska fakulteten. En styrgrupp för detta pilotprojekt, bestående av representanter från respektive organisation, bildades med målet att starta upp en välkomnande verksamhet för nyantagna läkarstudenter där 2/18

3 läkarstudenter från de kliniska terminerna fungerar som faddrar. Efter vidare planering under vårterminen inleddes verksamheten under höstterminen 2011 med en inspirationskväll för faddrarna och kort därefter hölls de första mötena inom faddergrupperna. Projektet är finansierat av NBMFU med 33,000 kr. Pilotprojektet löper under två terminers tid, höstterminen 2011 och vårterminen Därefter kommer projektet att utvärderas innan en äskan kommer att skickas till NBMFU med önskan om att implementera Fadderverksamheten som ett stående inslag under de första två terminerna. Media Styrelsen har under hela verksamhetsåret fått läkartidningen subventionerad. MSF Skåne har även under detta verksamhetsår ökat sin aktivitet på Facebooksidan anslagstavlor samt på broshyrstället i syfte att bättre nå ut med information till medlemmarna den lokala verksamheten. Även ett twitterkonto har skapats. Hemsidan MSF Skåne har under året som gått fått en ny hemsida. Gustaf Rindler från MSF Uppsala stod för design och utformning och har hjälpt till mycket med det praktiska. MSF Skåne har fått mycket beröm för hemsidan, såväl från medlemmar som från andra lokalavdelningar inom MSF. Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats i syfte att nå ut med information om MSF Skånes verksamhet samt relevanta medicinska nyheter och länkar. Flera aktiva inom MSF Skåne har utfört detta arbete och ansvarig för hemsidan har varit Madeleine Liljegren. Appendix Hanna Carr är ny nationell redaktör för medlemstidningen Appendix. MSF Skåne bidrog med en intervju av årets handledare vid läkarutbildningen vid Lunds universitet, Marie Enekvist, utförd av Madeleine Liljegren. Daniel Livendahl skrev under december månad en artikel om införandet av ett vinterlov på läkarutbildningen vid Lunds universitet för publicering under vårterminen. Mentorskapsprojektet Andra omgången av mentorskapsprojektet, som under två år drivits tillsammans med Kandidatföreningen, Läkaresällskapet i Lund samt Region Skåne, avslutades under vårterminen Efter utvärdering beslutades att en ny omgång ej skulle startas upp enligt den tidigare formen, främst på grund av ett begränsat antal mentorer samt på grund av en förändrad ekonomi för projektet. I maj månad fördes diskussioner med Martin Stjernquist och Bengt Jeppson, företrädare för Medicinska fakulteten, kring ett eventuellt framtida samarbete. Då planer redan fanns för att starta upp en handledande verksamhet inom ramen för Professionell Utveckling kunde fakulteten ej ingå i ett samarbete kring projektet på grund av oro för konkurrens de två verksamheterna emellan. 3/18

4 Under hösten 2011 förde MSF Skåne vidare diskussioner med Cecilia Benoni som är ansvarig för Professionell utveckling på avancerad nivå (T6-11) och som skall starta upp denna handledningsverksamhet för de kliniska terminerna. MSF Skåne har i dessa samtal med Cecilia betonat vikten av att studenterna utöver de gruppbaserade diskussionerna också bör ha individuella samtal med sina handledare. Resultatet av diskussionerna är att verksamheten, som var tänkt att startas upp under vårterminen 2012, skall utvecklas vidare för uppstart tidigast hösten Ett studiebesök på Karolinska Institutet i Stockholm är planerat att äga rum under vårterminen för att ta del av deras erfarenheter kring det liknande, redan etablerade upplägget inom kursen Professionell Utveckling. Vår förhoppning är att individuella samtal kommer att föras in som ett obligatoriskt moment inom ramen för Professionell Utveckling på avancerad nivå. AT-mässa Under det gångna året har MSF Skåne genomfört två AT mässor, en under vårterminen 2011 och en under höstterminen Båda var mycket lyckade, landstingen var nöjda och många studenter deltog. Sekreterare Josefine Terdén har, för vidare kontinuitet av planeringsarbetet, sammanställt ett dokument som mycket väl beskriver planeringen av detta evenemang. Avgiften för landstingen har från och med våren 2012 höjts något i linje med rekommendation från förbundsstyrelsen. Terminsinformationer MSF Skåne har ordnat två stycken T1-informationer under det gångna året Den första genomfördes i februari och resulterade i 61 nya medlemmar som anmälde sig på plats. Den andra anordnades i september, 83 nya läkarstudenter blev då medlemmar i föreningen. MSF Skåne ordnade även två T6-informationer, som hölls i maj och december. Båda informationsstunderna var uppskattade och ledde till bra och givande diskussioner mellan medlemmar, icke-medlemmar och MSF-aktiva. Några studenter blev medlemmar på plats båda gångerna. Både T1- och T6-powerpointpresentationerna har reviderats och uppdaterats. Ett nytt inslag under höstterminen var information för termin 2, efter önskan från studenter på denna termin. Detta informationstillfälle blev mycket uppskattat och resulterade i nya aktiva medlemmar. Vinterlov MSF Skåne har länge diskuterat och arbetat för ett vinterlov på läkarprogrammet. En webbenkät som skickades ut höstterminen 2009 besvarades av 146 personer och visade att 84 % av de svarande önskade att ett vinterlov skulle införas mellan höst- och vårtermin. Med bakgrund av enkäten lämnade MSF Skåne i januari 2011 in ett förslag till Nämnden för Biomedicinsk, Medicinsk och Folkhälsovetenskaplig Utbildning (NBMFU) att besluta om att införa en veckas uppehåll, ett vinterlov, mellan höst- och vårtermin på läkarprogrammet vid Lunds universitet. NBMFU remitterade ärendet till Medicinska Utbildningsrådet inom 4/18

5 Medicinska Föreningen Lund/Malmö som vidare beredde frågan under vårterminen. Den 4 maj 2011 fattade StorMUR beslut om att lämna in förslag om vinterlov till NBMFU på nytt, som denna gång beslutade att gå efter studenternas vilja. En ansökan om ändrade terminstider lämnades av nämnden till rektorn för Lunds universitet som beslutade att ett vinterlov skulle införas från och med vårterminen MSF Skåne är mycket stolta över denna glädjande nyhet och är mycket tacksam för arbetet utfört av alla berörda parter. Bokbytardag Tack vare det stora tillskottet av aktiva medlemmar under höstterminen var det nu äntligen möjligt att genomföra den bokbytardag som länge diskuterats efter inspiration från MSF Umeå och MSF Uppsala. I december månad fattades beslut om att en bokbytardag skulle arrangeras under andra utbildningsveckan under vårterminen Tre aktiva medlemmar ansvarade för planeringen och genomförandet av bokbytardagen. Arbetshelg Årets arbetshelg hölls på lanthotell Lögnäs gård utanför Båstad i början av höstterminen. Större delen av styrelsen närvarade vid vad som utvecklades till en mycket givande och trivsam helg. Ekonomi Inför verksamhetsåret 2011 budgeterades ett rörelseresultat i form av en vinst på kr. På grund av försenade utbetalningar av medlemsbidrag hamnar resultatet på en förlust på cirka kr, vilket således är ett missvisande resultat. Dessa pengar är emellertid på väg att betalas ut, och medräknat denna intäkt hade MSF Skånes ekonomiska resultat för 2011 hamnat strax under det budgeterade, det vill säga en vinst på cirka 7000 kr. Det som vissa oväntade kostnader till trots bidragit till det goda ekonomiska resultatet, är att fler landsting deltog vid arbetsmarknadskvällarna än vad som budgeterats. Jämfört med tidigare år har styrelsen och de aktiva dessutom varit mer kostnadseffektiva; bland annat hölls ingen kick-off, kostnaden för mat vid styrelsemöten har fått ett tak, och mentorskapsprojektet kostade inte lika mycket som under MSF Skånes ekonomiska läge inför 2012 ser bra ut likviditeten är tillräckligt god för att kunna fortsätta bedriva verksamhet utan lån även om inbetalningar från arbetsmarknadskvällarna skulle dröja. Kontinuitetsarbete Ordföranden har under höstterminen sammanställt en MSF Skåne-handbok med hjälp av övriga styrelsen där alla how-to-dokument infogats samt flertalet nya skrivits. Syftet är att handboken ska uppdateras av kommande styrelser och fungera som en kontinuerligt informationskälla för all verksamhet inom MSF Skåne. 5/18

6 Årets Handledare Under hösten har MSF Skåne delat ut priset Årets handledare som detta år gick till Marie Enekvist, läkare vid ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund. Valberedningens arbete Valberedningen för 2011 har bestått av Eric Danielsson, Sofie Kraft och Madeleine Liljegren (ordförande). Valberedningen har haft två fysiska möten under året som har gått. Arbetet har fortskridit med hjälp av framför allt och sms. Under arbetets gång har valberedningen intervjuat samtliga intresserade MSF Skåne-aktiva. Efter detta har valberedningen diskuterat igenom olika alternativ till ny styrelse med tillhörande suppleanter. En andra omgång av kontakt med alla intresserade upprättades,för att förankra valberedningens förslag hos de nominerade. Arbetet har varit väldigt trevligt och känts betydelsefullt och väldigt viktigt. Föreläsningar och medlemsaktiviteter Anders Sigrell, Professor i retorik vid Lunds universitet, höll i en lunchföreläsning i retorik för läkarstudenterna den 17 mars Lena Ekelius, SYLF-ordförande, höll i en lunchföreläsning: Vad du behöver veta inför ditt underläkarvikariat för läkarstudenter på de senare terminerna den 19 april Två mycket uppskattade löneförhandlingskurser hölls under året av Malmö läkareförenings chefsförhandlare Carl-Axel Bankert den 16 februari och 28 september. Den 30 november 2011 anordnade MSF Skåne en filmkväll för medlemmar. En mycket uppskattad lussefika delades ut av MSF-aktiva på BMC den 13 december Tack för oss! MSF Skåne har under hösten haft många nyfikna medlemmar med på mötena och intresset för fackligt arbete på läkarutbildningen verkar ha vuxit, vilket vi ser som mycket positivt. Därmed ser föreningens framtid mycket lovande ut och vi vill passa på att tacka för detta verksamhetsår! MSF Skånes styrelse genom, Daniel Livendahl, ordförande Love Lindau Liljekvist, vice ordförande 6/18

7 VERKSAMHETSPLAN 2012 Medicine Studerandes Förbund Skåne Under verksamhetsåret 2012 ska MSF Skåne: Följa de riktlinjer som MSF:s nationella FUM årligen beslutar om. Följa lokala och centrala aktuella stadgar. Arrangera T1-info och T6-info varje termin. Förhoppningen är att även en T2-info skall hållas varje termin samt att denna skall efterföljas av ett informationsmöte främst riktat till intresserade studenter på de tidigare terminerna. Arrangera en AT-mässa varje termin och, om möjligt, snart efter dessa arrangera en löneförhandlingskurs. Prioritera medlemsfortbildning. Arrangera lunchföreläsningar. Finnas representerade i MSF:s centralstyrelse samt i intresseorganisationer för läkare i Skåne kopplade till MSF:s verksamhet. Kontinuerligt delge medlemmarna om föreningens löpande verksamhet via medlemsmejl, hemsida, Facebook, broschyrställ och anslagstavlor samt verka för en fortsatt utveckling av dessa kommunikationsmedier. Anordna trivselaktiviteter såsom t.ex. lussebullsutdelning. Verka för läkarstudenterna vid Lunds universitets studiesociala situation. Verka för att fadderverksamheten skall fortsätta och att den sammankallande rollen för styrgruppen, i kontinuitetssyfte, skall övertas av studievägledningen. Verka för att en bokbytardag skall genomföras i början av varje termin. Sträva efter att utnyttja alla de platser som erbjuds för centralt arrangerande evenemang såsom t.ex. facklig grundutbildning, vidareutbildning, representantskap, rekryteringsmöte samt ordförandenätverk under årets gång. 7/18

8 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Medicine Studerandes Förbund Skåne Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleanter Valberedning Josefine Corin Stig Robert Mohammar Måns Cornefjord Julia Schönknecht Fredrik Altmark Johanna Edvardsson Johanna Gudjonsdottir Johan Hasserius Johanna Kristoffersson Maria Valeur Eric Danielsson Eddie de Dios Charlotte Ekström Mimoza Hajra Madeleine Liljegren Love Lindau Liljekvist Daniel Livendahl Alexandra Måneheim Fredrik Altmark (ordförande) Charlotte Ekström Daniel Livendahl För valberedningen, Madeleine Liljegren, ordförande 8/18

9 MOTION Motionär: Daniel Livendahl Tidigareläggande av MSF Skånes arbetshelg Lund 17 december 2011 De senaste åren har MSF Skånes arbetshelg varit förlagd till början på höstterminen och därmed mycket sent under verksamhetsåret. En arbetshelg är otroligt givande då den är mycket produktiv och en stor del av verksamhetsårets aktiviteter brukar planeras in under denna. Utöver planering och ansvarsfördelning ägnas också tid till viktig teambuildning. Arbetshelgen ger vidare både mycket inspiration och gör deltagarna motiverade att ta itu med sina ansvarsområden. Den historiska tidpunkten för arbetshelgen under hösten anser jag vara något ologisk. Genom att istället förlägga arbetshelgen i början av verksamhetsåret, kort efter årsmötet, tror jag att MSF kan få en mycket smidigare och effektivare start på det nya verksamhetsåret. Genom detta förslag kan även en del av arbetshelgen ägnas till överlämning mellan de ansvariga för de olika arbetsområdena. Jag föreslår med ovanstående bakgrund att årsmötet uppdrar åt styrelsen att förlägga arbetshelgen till början av verksamhetsåret, så snart som möjligt efter årsmötet. MOTIONSSVAR Motionen tar upp den viktiga frågan att snabbt komma igång med styrelsearbetet när den nya styrelsen är vald, och att underlätta detta genom att arrangera arbetshelgen så snart efter årsmötet som möjligt. Att förlägga arbetshelgen direkt efter årsmötet ställer krav den nya styrelsen att snabbt organisera denna. Om för mycket prioritering läggs på att anordna en arbetshelg kan resurser tas från andra inplanerade aktiviteter, och därmed öka arbetsbelastningen. Problematik i anordnandet av arbetshelgen riskerar att förlägga den strax innan terminsslut, varefter den skulle efterföljas av ett långt uppehåll i MSF-arbetet under sommaren, under vilken den inspiration som erhållits under arbetshelgen riskerar att ha försvunnit. Genom att anordna arbetshelgen under början av höstterminen fyller den funktionen att snabbt samla och engagera styrelsens arbete. Årsmötet ligger dock tidigt på vårterminen vilket bör ge den nya styrelsen gott om tid att organisera en arbetshelg innan terminsslut. Styrelsen anser därmed att nackdelarna med en tidigarelagd arbetshelg övervägs av fördelarna i att den blir ett effektivare verktyg för den nya styrelsen att påverka och fokusera MSF Skånes arbete under det nya verksamhetsåret. Arbetshelgen kan fylla många viktiga funktioner då den tjänar som ett ypperligt tillfälle för ansvarsfördelning, planering och strukturering av arbetet, nytänkande och sammansvetsning av den nya styrelsen. Årsmötet ligger tidigt på vårterminen vilket bör ge styrelsen gott om tid att organisera en arbetshelg innan terminsslut. 9/18

10 Styrelsen föreslår med ovanstående bakgrund att årsmötet bifaller motionär Daniel Livendahls motion att förlägga arbetshelgen till början av verksamhetsåret, så snart som möjligt efter årsmötet. 10/18

11 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR MSF SKÅNE Allmänna bestämmelser Medlemskap Medicine Studerandes Förbund Skåne (MSF Skåne) är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom Sveriges Läkarförbund och utgör en sammanslutning av medicine studerande vid Lunds universitet enligt 4. MSF Skåne har till uppgift: att tillvarata läkarstudenters studiesociala och ekonomiska intressen. att främja läkarstudenters utbildningsmässiga och yrkesmässiga intressen. MSF Skånes verksamhet bedrivs på ett sätt som regleras i dessa stadgar samt i enlighet med MSF:s och Sveriges Läkarförbunds stadgar. Räkenskaps- och verksamhetsår löper från och med 1 januari till 31 december. Medlemmar i MSF Skåne är medicine studerande vid Lunds universitet som betalt medlemsavgift. Vid byte av studieort överförs medlemskapet till den nya studieortens lokalavdelning. Medlemskap i MSF Skåne upphör vid läkarexamen. Medlemskap kan dessutom upphöra på annat sätt vilket regleras av MSF:s och Sveriges Läkarförbunds stadgar. 11/18

12 Medlems åligganden 7. Medlem är skyldig: att följa MSF Skånes stadgar. att tillika följa MSF Skånes årsmötes tolkning av ovan nämnda stadgar. MSF Skånes åligganden 8. Årsmöte MSF Skåne ansvarar för: att sprida facklig information bland läkarstudenter vid Lunds universitet. att hålla sig underrättad om medlemmarnas önskemål och åsikter i frågor som berör MSF Skånes verksamhet. 1. mom. Årsmötet är MSF Skånes högsta beslutande organ. 2. mom. Ordinarie årsmöte skall hållas före första mars varje år. 3. mom. Kallelse till ordinarie årsmöte anslås senast fyra veckor före utsatt datum. 4. mom. Motion till årsmötet kan framföras av enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 1. mom. Extra årsmöte skall avhållas om styrelsen så anser nödvändigt eller om minst 50 medlemmar i MSF Skåne skriftligen inkommit med begäran till MSF Skånes ordförande om att så skall ske. 12/18

13 2. mom. Extra årsmöte skall hållas senast två veckor efter att begäran enligt mom. 1 inkommit. 3. mom. Vid extra årsmöte kan endast ärenden behandlas som angivits i kallelsen till mötet. 11. Vid årsmötet skall ordförande, sekreterare samt två justeringsmän utses för mötet. Justeringsmännen agerar rösträknare mom. Rösträtt innehas av medlem i MSF Skåne. 2. mom. Omröstning vid årsmötet skall ske öppet. Vid personval med flera kandidaturer skall omröstning ske utan kandidaternas närvaro. Vid lika röstetal avgör lotten. 13. Styrelsen Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden upptas till behandling: a. Styrelsens verksamhetsberättelse samt styrelsens ekonomiska redovisning för föregående räkenskapsår. b. Revisorns berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. c. Fastställande av MSF Skånes budget för innevarande räkenskapsår. d. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. e. Behandling av styrelsens propositioner samt inkomna motioner. f. Val av ny styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt upp till sex övriga ledamöter. Till dessa kan väljas suppleanter till ett antal av högst en för varje ordinarie styrelseledamot. g. Val av revisor h. Val av valberedning bestående av tre personer, varav årsmötet utser en av dessa till ordförande. 13/18

14 mom. MSF Skånes styrelse består av vid årsmötet utsedda ledamöter enligt 13 f. 2. mom. Mandattiden för samtliga styrelseledamöter är tiden från det årsmöte de blir valda till det därpå följande årsmötet. 3. mom. Styrelseledamot som avlägger läkarexamen äger rätt att kvarstå i styrelsen mandattiden ut. 4. mom. Uteblir styrelseledamot utan att anmäla frånvaro till ordförande från tre styrelsesammanträden under en mandatperiod förlorar denne sin ledamotspost och ersätts av en suppleant. 5. mom. Vid vakant styrelsepost äger styrelsen rätt att utse valfri suppleant till ordinarie styrelseledamot. 6. mom. Styrelsen är MSF Skånes verkställande organ och ansvarar för att, den av årsmötet godkända, verksamhetsplanen genomförs. 7. mom. Styrelsen äger rätt att till varje enskilt styrelsemöte låta adjungera ledamöter med yttranderätt. 8. mom. Samtliga styrelseledamöter har rätt till, av MSF Skåne betald, prenumeration på Läkartidningen. 9. mom. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter skall vara medlemmar i MSF Skåne mom. 14/18

15 Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger per termin. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. 2. mom. Kallelse skall utsändas minst 7 dagar före mötet om ej särskilda omständigheter föreligger. 3. mom. Fråga som ej upptagits på den preliminära föredragningslistan får upptas till behandling om styrelsen så beslutar. 4. mom. Ordförande må i brådskande ärenden genom enskild kontakt med stöd av en majoritet av styrelsens medlemmar fatta ett per capsulam-beslut, vilket skall fastställas på följande styrelsemöte. 17. Styrelsen är skyldig: att leda MSF Skånes verksamhet. att verkställa, av årsmötet fattade, beslut. att bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet samt att avge yttranden i dessa ärenden. att inför årsmötet upprätta verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. att vid sina sammanträden föra beslutsprotokoll. att utse MSF Skånes representanter i externa organ samt till MSF:s fullmäktige. att utse två firmatecknare två i förening mom. Ordföranden ansvarar för: att leda och samordna styrelsens arbete. att kalla till styrelsesammanträde enligt mom. att sköta styrelsens externa kontakter. 15/18

16 att vid behov handlägga brådskande ärenden enligt mom. 2. mom. Vice ordföranden ansvarar för: att vid ordförandes frånvaro överta dennes samtliga arbetsuppgifter. 3. mom. Kassören ansvarar för: att förvalta MSF Skånes tillgångar samt föra räkenskap över dessa. att under årsmötet redovisa balans- och resultaträkning för det gångna räkenskapsåret samt minst två veckor före mötet tillställa föreningens revisorer dessa tillsammans med aktuell bokföring. att inför årsmötet upprätta förslag till budget för innevarande räkenskapsår. att på begäran inför styrelsen redovisa föreningens aktuella ekonomiska läge. 4. mom. Sekreteraren ansvarar för: att vid styrelsens sammanträden föra beslutsprotokoll. 19. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av antalet ledamöter är närvarande eller ersatta med suppleanter. Beslut fattas öppet och med enkel majoritet. Vid lika röstetal blir ordförandes röst avgörande. Beslut i personfrågor kan om styrelsen så önskar fattas genom sluten omröstning och vid lika röstetal avgör lotten. Valberedning mom. Valberedning utses vid årsmötet enligt 13 h. 2. mom. Valberedningen sammanträder på initiativ av valberedningens ordförande. Valberedningen är ej skyldig att föra protokoll. 3. mom. 16/18

17 Revision 21. Valberedningen är skyldig att till årsmötet presentera förslag enligt 13 f-g. 4. mom. Om förslag enligt 3. mom. ej går att lämna står det valberedningen fritt att avstå från att lämna något förslag. I detta fall gäller nominering enligt 5. mom. 5. mom. Enskild medlem äger rätt att till valberedningen inkomma med nominering senast 48 timmar före årsmötets början. Dessa nomineringar skall anslås senast 24 timmar före årsmötets början. 6. mom. På årsmötet får fri nominering ske till samtliga styrelseposter. Valberedning har i samband med detta rätt att omvärdera sitt förslag. 7. mom. För att nominering skall vara giltig krävs medlemskap i MSF Skåne. 1. mom. Föreningens revisorer utses vid årsmötet enligt 13 g. 2. mom. Det åligger revisorn att efter räkenskapsårets slut granska den avgående styrelsens verksamhet och räkenskaper. 3. mom. Revisorn äger närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsemöten. 4. mom. Revisorn är skyldig att till ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse samt förslag till beslut om den avgående styrelsens ansvarsfrihet. Dessa handlingar skall tillställas styrelsen senast en vecka före årsmötet. Stadgeändring /18

18 1. mom. Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas med minst 2/3 majoritet av årsmötet och ärendet skall vara angivet i kallelsen. 2. mom. Ändring av stadgar träder i kraft då de godkänts av MSF:s förbundsstyrelse. 18/18

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Bakgrund Den 27 mars 2010 förändrades Mathias Bissen Larssons liv på en sekund. Mathias hade haft ruggig huvudvärk i några dagar, och föll ihop hemma på hallgolvet

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen Friskis&Svettis Riks

Stadgar för ideella föreningen Friskis&Svettis Riks Stadgar för ideella föreningen Friskis&Svettis Riks 1 / 11 Innehållsförteckning 1 FRISKIS&SVETTIS RIKS... 3 1.1 Ändamål och uppdrag... 3 1.2 Föreningens firma och hemort... 3 1.3 Firmatecknare... 3 1.4

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer