ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30"

Transkript

1 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av 2 justerare jämte ordföranden, tillika rösträknare 6. Upprättandet av röstlängd 7. Godkännande av mötets utlysande 8. Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Ekonomisk redovisning 10. Revisionsberättelse 11. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret Verksamhetsplan Budget Motioner och förslag som inkommit till årsmötet 15. Val enligt stadgarna Val av föreningens ordförande, 1 år Val av föreningens vice ordförande,1 år Val av föreningens kassör, 1 år Val av föreningens sekreterare, 1 år Val av föreningens styrelseledamöter, vardera 1 år Val av firmatecknare, 1 år Val av revisor, 1 år Val av valberedning och dess sammankallande, 1 år 16. Ändring av stadgarna 17. Övriga frågor 18. Mötets avslutande 1/18

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Medicine Studerandes Förbund Skåne MSF Skåne är en lokalavdelning i Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom Sveriges läkarförbund. Efter verksamhetsåret 2011 har MSF Skåne 907 medlemmar. Syftet i MSF är att tillvarata läkarstudenters studiesociala, ekonomiska, utbildningsmässiga samt yrkesmässiga intressen. Det huvudsakliga arbetet i MSF Skåne har utförts av styrelsen samt suppleanter och andra aktiva medlemmar som har deltagit vid föreningens möten. Styrelsen har under det gångna året haft elva stycken sammanträden, exklusive årsmöte, arbetshelg samt övriga aktiviteter. MSF Skåne har varit representerad i MSF:s centralstyrelse genom styrelseledamoten Fredrik Altmark som har tillvaratagit medlemmarnas intressen och utfört berömvärda insatser. Ordförande i MSF Skåne Daniel Livendahl har suttit som adjungerad i Läkaresällskapet i Lund, suppleant Mathias Blom har varit adjungerad i Mellersta Skånes Läkareförening och Madeleine Liljegren, Eric Danielsson och Johanna Edvardsson har varit adjungerade i Malmö Läkareförening. Utöver detta har flera aktiva från MSF Skåne deltagit i nationella möten såsom facklig grundutbildning, vidareutbildning, representantskap, rekryteringsmöte samt ordförandenätverk under årets gång. Nationellt fullmäktige En stor del av MSF Skånes arbete under början av året bestod i att planera MSF:s nationella fullmäktigemöte (FUM), som hölls i Lund 9-10 april. FUM var lyckat och Anders Lundberg valdes in som ny nationell ordförande. Ett komplett dokument som beskriver hur alla förberedelser går till har sammanställts av styrelseledamot Eric Danielsson och lämnats över till MSF Göteborg som kommer att andordna FUM under Vår förhoppning är att detta dokument skall vara Göteborg och framtida anordnare till stor hjälp. Fadderverksamheten Under hösten 2010 inleddes ett samarbete kring en fadderverksamhet med Medicinska Föreningen (MF) och studievägledningen inom Medicinska fakulteten. En styrgrupp för detta pilotprojekt, bestående av representanter från respektive organisation, bildades med målet att starta upp en välkomnande verksamhet för nyantagna läkarstudenter där 2/18

3 läkarstudenter från de kliniska terminerna fungerar som faddrar. Efter vidare planering under vårterminen inleddes verksamheten under höstterminen 2011 med en inspirationskväll för faddrarna och kort därefter hölls de första mötena inom faddergrupperna. Projektet är finansierat av NBMFU med 33,000 kr. Pilotprojektet löper under två terminers tid, höstterminen 2011 och vårterminen Därefter kommer projektet att utvärderas innan en äskan kommer att skickas till NBMFU med önskan om att implementera Fadderverksamheten som ett stående inslag under de första två terminerna. Media Styrelsen har under hela verksamhetsåret fått läkartidningen subventionerad. MSF Skåne har även under detta verksamhetsår ökat sin aktivitet på Facebooksidan anslagstavlor samt på broshyrstället i syfte att bättre nå ut med information till medlemmarna den lokala verksamheten. Även ett twitterkonto har skapats. Hemsidan MSF Skåne har under året som gått fått en ny hemsida. Gustaf Rindler från MSF Uppsala stod för design och utformning och har hjälpt till mycket med det praktiska. MSF Skåne har fått mycket beröm för hemsidan, såväl från medlemmar som från andra lokalavdelningar inom MSF. Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats i syfte att nå ut med information om MSF Skånes verksamhet samt relevanta medicinska nyheter och länkar. Flera aktiva inom MSF Skåne har utfört detta arbete och ansvarig för hemsidan har varit Madeleine Liljegren. Appendix Hanna Carr är ny nationell redaktör för medlemstidningen Appendix. MSF Skåne bidrog med en intervju av årets handledare vid läkarutbildningen vid Lunds universitet, Marie Enekvist, utförd av Madeleine Liljegren. Daniel Livendahl skrev under december månad en artikel om införandet av ett vinterlov på läkarutbildningen vid Lunds universitet för publicering under vårterminen. Mentorskapsprojektet Andra omgången av mentorskapsprojektet, som under två år drivits tillsammans med Kandidatföreningen, Läkaresällskapet i Lund samt Region Skåne, avslutades under vårterminen Efter utvärdering beslutades att en ny omgång ej skulle startas upp enligt den tidigare formen, främst på grund av ett begränsat antal mentorer samt på grund av en förändrad ekonomi för projektet. I maj månad fördes diskussioner med Martin Stjernquist och Bengt Jeppson, företrädare för Medicinska fakulteten, kring ett eventuellt framtida samarbete. Då planer redan fanns för att starta upp en handledande verksamhet inom ramen för Professionell Utveckling kunde fakulteten ej ingå i ett samarbete kring projektet på grund av oro för konkurrens de två verksamheterna emellan. 3/18

4 Under hösten 2011 förde MSF Skåne vidare diskussioner med Cecilia Benoni som är ansvarig för Professionell utveckling på avancerad nivå (T6-11) och som skall starta upp denna handledningsverksamhet för de kliniska terminerna. MSF Skåne har i dessa samtal med Cecilia betonat vikten av att studenterna utöver de gruppbaserade diskussionerna också bör ha individuella samtal med sina handledare. Resultatet av diskussionerna är att verksamheten, som var tänkt att startas upp under vårterminen 2012, skall utvecklas vidare för uppstart tidigast hösten Ett studiebesök på Karolinska Institutet i Stockholm är planerat att äga rum under vårterminen för att ta del av deras erfarenheter kring det liknande, redan etablerade upplägget inom kursen Professionell Utveckling. Vår förhoppning är att individuella samtal kommer att föras in som ett obligatoriskt moment inom ramen för Professionell Utveckling på avancerad nivå. AT-mässa Under det gångna året har MSF Skåne genomfört två AT mässor, en under vårterminen 2011 och en under höstterminen Båda var mycket lyckade, landstingen var nöjda och många studenter deltog. Sekreterare Josefine Terdén har, för vidare kontinuitet av planeringsarbetet, sammanställt ett dokument som mycket väl beskriver planeringen av detta evenemang. Avgiften för landstingen har från och med våren 2012 höjts något i linje med rekommendation från förbundsstyrelsen. Terminsinformationer MSF Skåne har ordnat två stycken T1-informationer under det gångna året Den första genomfördes i februari och resulterade i 61 nya medlemmar som anmälde sig på plats. Den andra anordnades i september, 83 nya läkarstudenter blev då medlemmar i föreningen. MSF Skåne ordnade även två T6-informationer, som hölls i maj och december. Båda informationsstunderna var uppskattade och ledde till bra och givande diskussioner mellan medlemmar, icke-medlemmar och MSF-aktiva. Några studenter blev medlemmar på plats båda gångerna. Både T1- och T6-powerpointpresentationerna har reviderats och uppdaterats. Ett nytt inslag under höstterminen var information för termin 2, efter önskan från studenter på denna termin. Detta informationstillfälle blev mycket uppskattat och resulterade i nya aktiva medlemmar. Vinterlov MSF Skåne har länge diskuterat och arbetat för ett vinterlov på läkarprogrammet. En webbenkät som skickades ut höstterminen 2009 besvarades av 146 personer och visade att 84 % av de svarande önskade att ett vinterlov skulle införas mellan höst- och vårtermin. Med bakgrund av enkäten lämnade MSF Skåne i januari 2011 in ett förslag till Nämnden för Biomedicinsk, Medicinsk och Folkhälsovetenskaplig Utbildning (NBMFU) att besluta om att införa en veckas uppehåll, ett vinterlov, mellan höst- och vårtermin på läkarprogrammet vid Lunds universitet. NBMFU remitterade ärendet till Medicinska Utbildningsrådet inom 4/18

5 Medicinska Föreningen Lund/Malmö som vidare beredde frågan under vårterminen. Den 4 maj 2011 fattade StorMUR beslut om att lämna in förslag om vinterlov till NBMFU på nytt, som denna gång beslutade att gå efter studenternas vilja. En ansökan om ändrade terminstider lämnades av nämnden till rektorn för Lunds universitet som beslutade att ett vinterlov skulle införas från och med vårterminen MSF Skåne är mycket stolta över denna glädjande nyhet och är mycket tacksam för arbetet utfört av alla berörda parter. Bokbytardag Tack vare det stora tillskottet av aktiva medlemmar under höstterminen var det nu äntligen möjligt att genomföra den bokbytardag som länge diskuterats efter inspiration från MSF Umeå och MSF Uppsala. I december månad fattades beslut om att en bokbytardag skulle arrangeras under andra utbildningsveckan under vårterminen Tre aktiva medlemmar ansvarade för planeringen och genomförandet av bokbytardagen. Arbetshelg Årets arbetshelg hölls på lanthotell Lögnäs gård utanför Båstad i början av höstterminen. Större delen av styrelsen närvarade vid vad som utvecklades till en mycket givande och trivsam helg. Ekonomi Inför verksamhetsåret 2011 budgeterades ett rörelseresultat i form av en vinst på kr. På grund av försenade utbetalningar av medlemsbidrag hamnar resultatet på en förlust på cirka kr, vilket således är ett missvisande resultat. Dessa pengar är emellertid på väg att betalas ut, och medräknat denna intäkt hade MSF Skånes ekonomiska resultat för 2011 hamnat strax under det budgeterade, det vill säga en vinst på cirka 7000 kr. Det som vissa oväntade kostnader till trots bidragit till det goda ekonomiska resultatet, är att fler landsting deltog vid arbetsmarknadskvällarna än vad som budgeterats. Jämfört med tidigare år har styrelsen och de aktiva dessutom varit mer kostnadseffektiva; bland annat hölls ingen kick-off, kostnaden för mat vid styrelsemöten har fått ett tak, och mentorskapsprojektet kostade inte lika mycket som under MSF Skånes ekonomiska läge inför 2012 ser bra ut likviditeten är tillräckligt god för att kunna fortsätta bedriva verksamhet utan lån även om inbetalningar från arbetsmarknadskvällarna skulle dröja. Kontinuitetsarbete Ordföranden har under höstterminen sammanställt en MSF Skåne-handbok med hjälp av övriga styrelsen där alla how-to-dokument infogats samt flertalet nya skrivits. Syftet är att handboken ska uppdateras av kommande styrelser och fungera som en kontinuerligt informationskälla för all verksamhet inom MSF Skåne. 5/18

6 Årets Handledare Under hösten har MSF Skåne delat ut priset Årets handledare som detta år gick till Marie Enekvist, läkare vid ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund. Valberedningens arbete Valberedningen för 2011 har bestått av Eric Danielsson, Sofie Kraft och Madeleine Liljegren (ordförande). Valberedningen har haft två fysiska möten under året som har gått. Arbetet har fortskridit med hjälp av framför allt och sms. Under arbetets gång har valberedningen intervjuat samtliga intresserade MSF Skåne-aktiva. Efter detta har valberedningen diskuterat igenom olika alternativ till ny styrelse med tillhörande suppleanter. En andra omgång av kontakt med alla intresserade upprättades,för att förankra valberedningens förslag hos de nominerade. Arbetet har varit väldigt trevligt och känts betydelsefullt och väldigt viktigt. Föreläsningar och medlemsaktiviteter Anders Sigrell, Professor i retorik vid Lunds universitet, höll i en lunchföreläsning i retorik för läkarstudenterna den 17 mars Lena Ekelius, SYLF-ordförande, höll i en lunchföreläsning: Vad du behöver veta inför ditt underläkarvikariat för läkarstudenter på de senare terminerna den 19 april Två mycket uppskattade löneförhandlingskurser hölls under året av Malmö läkareförenings chefsförhandlare Carl-Axel Bankert den 16 februari och 28 september. Den 30 november 2011 anordnade MSF Skåne en filmkväll för medlemmar. En mycket uppskattad lussefika delades ut av MSF-aktiva på BMC den 13 december Tack för oss! MSF Skåne har under hösten haft många nyfikna medlemmar med på mötena och intresset för fackligt arbete på läkarutbildningen verkar ha vuxit, vilket vi ser som mycket positivt. Därmed ser föreningens framtid mycket lovande ut och vi vill passa på att tacka för detta verksamhetsår! MSF Skånes styrelse genom, Daniel Livendahl, ordförande Love Lindau Liljekvist, vice ordförande 6/18

7 VERKSAMHETSPLAN 2012 Medicine Studerandes Förbund Skåne Under verksamhetsåret 2012 ska MSF Skåne: Följa de riktlinjer som MSF:s nationella FUM årligen beslutar om. Följa lokala och centrala aktuella stadgar. Arrangera T1-info och T6-info varje termin. Förhoppningen är att även en T2-info skall hållas varje termin samt att denna skall efterföljas av ett informationsmöte främst riktat till intresserade studenter på de tidigare terminerna. Arrangera en AT-mässa varje termin och, om möjligt, snart efter dessa arrangera en löneförhandlingskurs. Prioritera medlemsfortbildning. Arrangera lunchföreläsningar. Finnas representerade i MSF:s centralstyrelse samt i intresseorganisationer för läkare i Skåne kopplade till MSF:s verksamhet. Kontinuerligt delge medlemmarna om föreningens löpande verksamhet via medlemsmejl, hemsida, Facebook, broschyrställ och anslagstavlor samt verka för en fortsatt utveckling av dessa kommunikationsmedier. Anordna trivselaktiviteter såsom t.ex. lussebullsutdelning. Verka för läkarstudenterna vid Lunds universitets studiesociala situation. Verka för att fadderverksamheten skall fortsätta och att den sammankallande rollen för styrgruppen, i kontinuitetssyfte, skall övertas av studievägledningen. Verka för att en bokbytardag skall genomföras i början av varje termin. Sträva efter att utnyttja alla de platser som erbjuds för centralt arrangerande evenemang såsom t.ex. facklig grundutbildning, vidareutbildning, representantskap, rekryteringsmöte samt ordförandenätverk under årets gång. 7/18

8 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Medicine Studerandes Förbund Skåne Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleanter Valberedning Josefine Corin Stig Robert Mohammar Måns Cornefjord Julia Schönknecht Fredrik Altmark Johanna Edvardsson Johanna Gudjonsdottir Johan Hasserius Johanna Kristoffersson Maria Valeur Eric Danielsson Eddie de Dios Charlotte Ekström Mimoza Hajra Madeleine Liljegren Love Lindau Liljekvist Daniel Livendahl Alexandra Måneheim Fredrik Altmark (ordförande) Charlotte Ekström Daniel Livendahl För valberedningen, Madeleine Liljegren, ordförande 8/18

9 MOTION Motionär: Daniel Livendahl Tidigareläggande av MSF Skånes arbetshelg Lund 17 december 2011 De senaste åren har MSF Skånes arbetshelg varit förlagd till början på höstterminen och därmed mycket sent under verksamhetsåret. En arbetshelg är otroligt givande då den är mycket produktiv och en stor del av verksamhetsårets aktiviteter brukar planeras in under denna. Utöver planering och ansvarsfördelning ägnas också tid till viktig teambuildning. Arbetshelgen ger vidare både mycket inspiration och gör deltagarna motiverade att ta itu med sina ansvarsområden. Den historiska tidpunkten för arbetshelgen under hösten anser jag vara något ologisk. Genom att istället förlägga arbetshelgen i början av verksamhetsåret, kort efter årsmötet, tror jag att MSF kan få en mycket smidigare och effektivare start på det nya verksamhetsåret. Genom detta förslag kan även en del av arbetshelgen ägnas till överlämning mellan de ansvariga för de olika arbetsområdena. Jag föreslår med ovanstående bakgrund att årsmötet uppdrar åt styrelsen att förlägga arbetshelgen till början av verksamhetsåret, så snart som möjligt efter årsmötet. MOTIONSSVAR Motionen tar upp den viktiga frågan att snabbt komma igång med styrelsearbetet när den nya styrelsen är vald, och att underlätta detta genom att arrangera arbetshelgen så snart efter årsmötet som möjligt. Att förlägga arbetshelgen direkt efter årsmötet ställer krav den nya styrelsen att snabbt organisera denna. Om för mycket prioritering läggs på att anordna en arbetshelg kan resurser tas från andra inplanerade aktiviteter, och därmed öka arbetsbelastningen. Problematik i anordnandet av arbetshelgen riskerar att förlägga den strax innan terminsslut, varefter den skulle efterföljas av ett långt uppehåll i MSF-arbetet under sommaren, under vilken den inspiration som erhållits under arbetshelgen riskerar att ha försvunnit. Genom att anordna arbetshelgen under början av höstterminen fyller den funktionen att snabbt samla och engagera styrelsens arbete. Årsmötet ligger dock tidigt på vårterminen vilket bör ge den nya styrelsen gott om tid att organisera en arbetshelg innan terminsslut. Styrelsen anser därmed att nackdelarna med en tidigarelagd arbetshelg övervägs av fördelarna i att den blir ett effektivare verktyg för den nya styrelsen att påverka och fokusera MSF Skånes arbete under det nya verksamhetsåret. Arbetshelgen kan fylla många viktiga funktioner då den tjänar som ett ypperligt tillfälle för ansvarsfördelning, planering och strukturering av arbetet, nytänkande och sammansvetsning av den nya styrelsen. Årsmötet ligger tidigt på vårterminen vilket bör ge styrelsen gott om tid att organisera en arbetshelg innan terminsslut. 9/18

10 Styrelsen föreslår med ovanstående bakgrund att årsmötet bifaller motionär Daniel Livendahls motion att förlägga arbetshelgen till början av verksamhetsåret, så snart som möjligt efter årsmötet. 10/18

11 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR MSF SKÅNE Allmänna bestämmelser Medlemskap Medicine Studerandes Förbund Skåne (MSF Skåne) är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom Sveriges Läkarförbund och utgör en sammanslutning av medicine studerande vid Lunds universitet enligt 4. MSF Skåne har till uppgift: att tillvarata läkarstudenters studiesociala och ekonomiska intressen. att främja läkarstudenters utbildningsmässiga och yrkesmässiga intressen. MSF Skånes verksamhet bedrivs på ett sätt som regleras i dessa stadgar samt i enlighet med MSF:s och Sveriges Läkarförbunds stadgar. Räkenskaps- och verksamhetsår löper från och med 1 januari till 31 december. Medlemmar i MSF Skåne är medicine studerande vid Lunds universitet som betalt medlemsavgift. Vid byte av studieort överförs medlemskapet till den nya studieortens lokalavdelning. Medlemskap i MSF Skåne upphör vid läkarexamen. Medlemskap kan dessutom upphöra på annat sätt vilket regleras av MSF:s och Sveriges Läkarförbunds stadgar. 11/18

12 Medlems åligganden 7. Medlem är skyldig: att följa MSF Skånes stadgar. att tillika följa MSF Skånes årsmötes tolkning av ovan nämnda stadgar. MSF Skånes åligganden 8. Årsmöte MSF Skåne ansvarar för: att sprida facklig information bland läkarstudenter vid Lunds universitet. att hålla sig underrättad om medlemmarnas önskemål och åsikter i frågor som berör MSF Skånes verksamhet. 1. mom. Årsmötet är MSF Skånes högsta beslutande organ. 2. mom. Ordinarie årsmöte skall hållas före första mars varje år. 3. mom. Kallelse till ordinarie årsmöte anslås senast fyra veckor före utsatt datum. 4. mom. Motion till årsmötet kan framföras av enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 1. mom. Extra årsmöte skall avhållas om styrelsen så anser nödvändigt eller om minst 50 medlemmar i MSF Skåne skriftligen inkommit med begäran till MSF Skånes ordförande om att så skall ske. 12/18

13 2. mom. Extra årsmöte skall hållas senast två veckor efter att begäran enligt mom. 1 inkommit. 3. mom. Vid extra årsmöte kan endast ärenden behandlas som angivits i kallelsen till mötet. 11. Vid årsmötet skall ordförande, sekreterare samt två justeringsmän utses för mötet. Justeringsmännen agerar rösträknare mom. Rösträtt innehas av medlem i MSF Skåne. 2. mom. Omröstning vid årsmötet skall ske öppet. Vid personval med flera kandidaturer skall omröstning ske utan kandidaternas närvaro. Vid lika röstetal avgör lotten. 13. Styrelsen Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden upptas till behandling: a. Styrelsens verksamhetsberättelse samt styrelsens ekonomiska redovisning för föregående räkenskapsår. b. Revisorns berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. c. Fastställande av MSF Skånes budget för innevarande räkenskapsår. d. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. e. Behandling av styrelsens propositioner samt inkomna motioner. f. Val av ny styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt upp till sex övriga ledamöter. Till dessa kan väljas suppleanter till ett antal av högst en för varje ordinarie styrelseledamot. g. Val av revisor h. Val av valberedning bestående av tre personer, varav årsmötet utser en av dessa till ordförande. 13/18

14 mom. MSF Skånes styrelse består av vid årsmötet utsedda ledamöter enligt 13 f. 2. mom. Mandattiden för samtliga styrelseledamöter är tiden från det årsmöte de blir valda till det därpå följande årsmötet. 3. mom. Styrelseledamot som avlägger läkarexamen äger rätt att kvarstå i styrelsen mandattiden ut. 4. mom. Uteblir styrelseledamot utan att anmäla frånvaro till ordförande från tre styrelsesammanträden under en mandatperiod förlorar denne sin ledamotspost och ersätts av en suppleant. 5. mom. Vid vakant styrelsepost äger styrelsen rätt att utse valfri suppleant till ordinarie styrelseledamot. 6. mom. Styrelsen är MSF Skånes verkställande organ och ansvarar för att, den av årsmötet godkända, verksamhetsplanen genomförs. 7. mom. Styrelsen äger rätt att till varje enskilt styrelsemöte låta adjungera ledamöter med yttranderätt. 8. mom. Samtliga styrelseledamöter har rätt till, av MSF Skåne betald, prenumeration på Läkartidningen. 9. mom. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter skall vara medlemmar i MSF Skåne mom. 14/18

15 Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger per termin. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. 2. mom. Kallelse skall utsändas minst 7 dagar före mötet om ej särskilda omständigheter föreligger. 3. mom. Fråga som ej upptagits på den preliminära föredragningslistan får upptas till behandling om styrelsen så beslutar. 4. mom. Ordförande må i brådskande ärenden genom enskild kontakt med stöd av en majoritet av styrelsens medlemmar fatta ett per capsulam-beslut, vilket skall fastställas på följande styrelsemöte. 17. Styrelsen är skyldig: att leda MSF Skånes verksamhet. att verkställa, av årsmötet fattade, beslut. att bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet samt att avge yttranden i dessa ärenden. att inför årsmötet upprätta verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. att vid sina sammanträden föra beslutsprotokoll. att utse MSF Skånes representanter i externa organ samt till MSF:s fullmäktige. att utse två firmatecknare två i förening mom. Ordföranden ansvarar för: att leda och samordna styrelsens arbete. att kalla till styrelsesammanträde enligt mom. att sköta styrelsens externa kontakter. 15/18

16 att vid behov handlägga brådskande ärenden enligt mom. 2. mom. Vice ordföranden ansvarar för: att vid ordförandes frånvaro överta dennes samtliga arbetsuppgifter. 3. mom. Kassören ansvarar för: att förvalta MSF Skånes tillgångar samt föra räkenskap över dessa. att under årsmötet redovisa balans- och resultaträkning för det gångna räkenskapsåret samt minst två veckor före mötet tillställa föreningens revisorer dessa tillsammans med aktuell bokföring. att inför årsmötet upprätta förslag till budget för innevarande räkenskapsår. att på begäran inför styrelsen redovisa föreningens aktuella ekonomiska läge. 4. mom. Sekreteraren ansvarar för: att vid styrelsens sammanträden föra beslutsprotokoll. 19. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av antalet ledamöter är närvarande eller ersatta med suppleanter. Beslut fattas öppet och med enkel majoritet. Vid lika röstetal blir ordförandes röst avgörande. Beslut i personfrågor kan om styrelsen så önskar fattas genom sluten omröstning och vid lika röstetal avgör lotten. Valberedning mom. Valberedning utses vid årsmötet enligt 13 h. 2. mom. Valberedningen sammanträder på initiativ av valberedningens ordförande. Valberedningen är ej skyldig att föra protokoll. 3. mom. 16/18

17 Revision 21. Valberedningen är skyldig att till årsmötet presentera förslag enligt 13 f-g. 4. mom. Om förslag enligt 3. mom. ej går att lämna står det valberedningen fritt att avstå från att lämna något förslag. I detta fall gäller nominering enligt 5. mom. 5. mom. Enskild medlem äger rätt att till valberedningen inkomma med nominering senast 48 timmar före årsmötets början. Dessa nomineringar skall anslås senast 24 timmar före årsmötets början. 6. mom. På årsmötet får fri nominering ske till samtliga styrelseposter. Valberedning har i samband med detta rätt att omvärdera sitt förslag. 7. mom. För att nominering skall vara giltig krävs medlemskap i MSF Skåne. 1. mom. Föreningens revisorer utses vid årsmötet enligt 13 g. 2. mom. Det åligger revisorn att efter räkenskapsårets slut granska den avgående styrelsens verksamhet och räkenskaper. 3. mom. Revisorn äger närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsemöten. 4. mom. Revisorn är skyldig att till ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse samt förslag till beslut om den avgående styrelsens ansvarsfrihet. Dessa handlingar skall tillställas styrelsen senast en vecka före årsmötet. Stadgeändring /18

18 1. mom. Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas med minst 2/3 majoritet av årsmötet och ärendet skall vara angivet i kallelsen. 2. mom. Ändring av stadgar träder i kraft då de godkänts av MSF:s förbundsstyrelse. 18/18

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Inledning... 2 Normalstadga Sveriges läkarförbund Students lokalavdelningar... 2

Inledning... 2 Normalstadga Sveriges läkarförbund Students lokalavdelningar... 2 Index Inledning... 2 Normalstadga Sveriges läkarförbund Students lokalavdelningar... 2 Allmänna bestämmelser... 2 1 Lokalavdelning... 2 2 Ändamål... 2 3 Verksamhet... 2 4 Firmateckning... 2 5 Verksamhets-

Läs mer

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6 MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå 22-23 november 2014 Innehåll Allmänna bestämmelser 1-3 Medlemskap 4-5 Medlems allmänna skyldigheter 6 Avdelningar 7 10 Fullmäktige 11 18 Styrelsen 19 23 Appendix

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Riksförbundet Svensk Jazz (ideell förening) har till syfte att främja förutsättningarna

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR...

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR... STADGAR Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/9 2013. Innehåll STADGAR... 1 Allmänna bestämmelser... 1 Föreningens medlemmar... 2 Årsmöte och extra

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer