Styrelsen för Bostadsföreningen Valkyrian 5 u p a avger härmed följande årsredovisning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Bostadsföreningen Valkyrian 5 u p a avger härmed följande årsredovisning."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsföreningen Valkyrian 5 u p a avger härmed följande årsredovisning. INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FÖRENINGSSTÄMMA... 1 STYRELSE OCH SUPPLEANT... 1 REVISORER... 1 VALBEREDNING... 1 MEDLEMMAR OCH HYRESGÄSTER... 1 FASTIGHETEN... 2 FÖRENINGENS INTÄKTER OCH RESULTAT UNDER FÖRENINGENS FINANSIELLA STÄLLNING PER DEN 31 DECEMBER VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 3 VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG... 3 FÖRSÄKRINGAR... 3 BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT... 3 RESULTATRÄKNING... 4 BALANSRÄKNING... 5 NOTER... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls Styrelse och suppleant Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma bestått av Claes Lagercrantz(ordförande), Niklas Bommelin (kassör), Andreas Thorsén (ledamot), Susanna Wiener (ledamot) och Linda Lillsebbas (suppleant). Styrelsen har under året hållit 10 sammanträden. Föreningens firma har tecknats antingen av hela styrelsen eller av två ledamöter i förening. Revisorer Som revisorer har valts Maria Zytomierski som ordinarie revisor från föreningen med Andrea Stridsberg som suppleant samt Conny Hewrén, EGA Revision AB, som extern revisor. Valberedning Till ny valberedning valdes Axel Stridsberg, Daniel Proshéus och Anna Andelius. Medlemmar och hyresgäster Under 2011 har följande lägenhetsöverlåtelser skett: Lägenhet nr Frånträdande medlem(ar) Tillträdande medlem(ar)/köpare 1 Sylwester Marat Magnus Bergqvist och Madeleine Nilsson 6 Per Beming Fredrik Börjesson och Kirsi Saranka 15 Christoffer Lindh David Nyström och Charlotte Wiebe 22 Stefan Lagergren och Sara Lagergren Nils Englund och Pamela Persson Sida 1 av 7

2 Fastigheten Fastigheten består som tidigare av följande lägenheter och lokaler: Storlek Antal Kvm 1 rok rok rok rok rok Bost totalt Lokalkontrakt Föreningens intäkter och resultat under 2011 Resultatet för räkenskapsåret 2011 förbättrades i jämförelse med föregående år och vilket resulterade i ett överskott om kr. Överskottet förklaras främst av högre intäkter från både medlemmar och hyresgäster där en höjning av medlemsavgiften om 10 procent från och med januari 2011 stod för merparten av överskottet. Vidare har kostnaderna varit lägre avseende reprationer och underhåll, snöröjning samt värme. Under 2011 har följande väsentliga underhåll och reparationer utförts: Ökade räntekostnader och liknande om kr varav kr är hänförliga till en engångskostnad avseende föreningens pantbrev. Två skyddsplåtar har satts upp vid de översta balkongerna för att skydda fasaden, taket har tätas i en första omgång och vindskivor satts upp mot Frejgatan för sammanlagt kr. En omfattande felsökning avseende vatteninträngningar på taket samt åtgärdande av dessa har utförts och belastat resultatet med kr. Stambyte har skett i en lägenhet för kr Lås och kodlås har reparerats för sammanlagt kr Ytterdörr till en av lokalerna har renoverats för kr Föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 Föreningens balansomslutning ökade under året med kr och uppgick till kr per den 31 december Ökningen är främst hänförlig till inverstingar avseende skorstenarna samt gårdsbjälklaget. De likvida medlen minskade med kr vilket främst förklaras av den påbörjade gårdsrenoveringen. Under 2011 har följande väsentliga investeringar utförts: Investeringarna hänförliga till renovering av gårdens bjälklag och ytskikt uppgick till kr. Skorstenarna har tätats ovan taket för att hindra att tegelstenar lossnar till en kostnad uppgående kr. Sida 2 av 7

3 Viktiga händelser under perioden Stämman bemyndigade styrelsen att genomföra renovering av gårdens bjälklag och ytskikt. Renoveringen av gården påbörjades under senhösten Föreningen har byt bank från Länsförsäkringar och Nordea till Skandinaviska Enskilda Banken. Bytet av bank var främst hänförlig till upphandlingen av de nya lånen i samband med gårdsrenoveringen. I samband med upphandlingen av de nya lånen flyttades även de gamla lånen till Skandinaviska Enskilda Banken vilka gavs bättre villkor. Viktiga händelser efter periodens utgång Föreningen har tagit upp delar av det nya lånet med anledningen av gårdsrenoveringen. Kostnaden för gårdsrenoveringen förväntas uppgå till cirka kr varför föreningen också kommer att ta upp nya lån om samma summa. Föreningens lån till kreditinstitut uppskattas vara kr vid utgången av Försäkringar Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i försäkringsbolaget Allians. För styrelsen finns en ansvarsförsäkring. Medlemmarna har att själva teckna särskilt bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Behandling av årets resultat Styrelsen föreslår att årets resultat (överskott) balanseras till nästa år enligt följande: Årets resultat Balanserande resultat Summa kr kr kr Sida 3 av 7

4 RESULTATRÄKNING Intäkter Medlemsavgifter Hyresintäkter lokaler mm Övrigt Totala intäkter Fastighetsomkostnader Drift Underhåll och reparationer Fastighetsskatt Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande Räntekostnader och liknande Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Årets Resultat Sida 4 av 7

5 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheten Fönstermålningen Takrenoveringen Värmerenovering Stambyten Lokalrenovering Takfotsrenovering Takvärme Skorstensrenovering Hissrenovering Gårdsrenovering Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar SBC Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avräkning skatt och avgifter Fordran på hyresgäst Fordringar för ventilationsupprustning Förskottsbetalning Andra kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fodringar Kassa och Bank Plusgirot Nordea Sparkonto Nordea Transaktionskonto SEB Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Sida 5 av 7

6 BALANSRÄKNING (forts) SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Uppskrivningsfond Balanserade resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Fond, balkongunderhåll Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Länsförsäkringar Skandinaviska Enskilda Banken Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från medlemmar Förskott från hyresgäster Deposition av hyresgäst Avräkning moms Upplupna arbetsgivaravgifter Personalens källskatt Förskott balkongproj Leverantörsskulder Upplupna kostnader för inköp Summa kortfristiga skudler Summa skulder Summa skulder och eget kapital Ställda panter i fastigheten Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 6 av 7

7 NOTER Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Alla belopp är angivna i svenska kronor (kr). Avskrivningar sker på större renoveringar och förbättringar med samma belopp som tidigare år utom för värmerenoveringen där avskrivningstiden ändrats från 10 till 20 år för att få redovisningen mer rättvisande. Fönstermålningen, takrenoveringen och hissrenoveringen skrivs av på 15 år.den under 2011 utförda skorstensrenoverinen skivs av på 25 år motsvarande säker livslängd. För övriga investeringar gäller 10 år. Fordringar tas upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges. Tilläggsupplysningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar m m Uppskrivning Slutavskrivet - - Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivning Slutavskrivet - - Utgående avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Byggnad Mark Summa Därav: Bostäder Lokaler Hustyp: Hyreshusenhet, bostäder och lokaler Stockholm den Bostadsföreningen Valkyrian nr 5 u p a Claes Lagercrantz Niklas Bommelin Andreas Thorsén Susanna Wiener Linda Lillsebbas Revisionsberättelse har avgivits den Conny Hewrén, EGA revision AB Sida 7 av 7

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tavasten 1, 769617-4718, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013. Föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Terrakottan 9 Org.nr 716422-1272

Bostadsrättsföreningen Terrakottan 9 Org.nr 716422-1272 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen för Brf Terrakottan 9 får härmed lämna följande redovisning för verksamhetsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastigheten Föreningen äger fastigheten Terrakottan

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 95 Vinkelhaken får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 till och med 2013-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1 Knivstabostäder AB Besöksadress: Emil Sjögrensväg 20 Postadress: 741 75 Knivsta Tel: 018-34 71 30 Fax: 018-34 35 97 Org.nr 556637-3444 Innehåll Innehåll.. 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2008 Fastighetsbeståndet..

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer