KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Avskrivning av skuld 2 Hemställan om övertagande av lån 3 Revisionsrapport, intern kontroll 4 Inköp av vattentankar 5 Överklagan färdtjänstbeslut 6 Verksamhetsuppföljning per , kommunstyrelsen 7 Delegationsärenden 8 Meddelanden 9 Detaljplan, Västra Degrabo 10 Detaljplan, Hantverkaren 11 Verksamhetsuppföljning per Tilläggsanslag, Gullhögskolan 13 Investeringsramar 2001, utbildningsnämnden 14 Vision övergripande mål för kommunen 15 Bullerplank vid Hols förskola Beredning/Information 1. Information, samhällsbetalda resor 2. Information, fjärrvärmeutbyggnad, Vårgårda Energiverk 3. Information, lokala investeringsprogram 4. nformation, EU-projektet I stan utan min bil 5. Information, allmän granskning av revisorerena

2 Kommunstyrelsen (23) Plats och tid Kommunkontoret, Vårgårda, onsdag kl Beslutande Stig-Olov Tingbratt (c), ordförande1 Christer Forsmark (s)1 Aina Andersson (s) 1 Per Johansson (s) 1 Göran Augustsson (kd)1 Inga-Lena Tellström (kd)1 Anneli Hermansson (c)1 Kristina Gunnarsson (fp)1 Sven Samuelsson (mp) 1 Göran Frantz (m) Bertil Olsson (m) Göran Hernbeger (m) Hans Petersson, ekonomichef, 99 Övriga deltagande Berit Karlsson, socialnämndens ordf. 991 Linda Billberg, plan.sekr. 104, 106, 1071 Kjell Karlsson, kommunchef1 Gunilla Richardsson, sekreterare Utses att justera Göran Frantz1 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Vårgårda, tisdag kl Underskrifter 1 Sekreterare Gunilla Richardsson1 Paragrafer Ordförande Justerande Stig-Olov Tingbratt Göran Frantz ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vårgårda1 Underskrift Gunilla Richardsson

3 Kommunstyrelsen Hans Petersson Ks 89 Dnr KS01/ Avskrivning av skuld Skulden avser en fastighet som kommunen gick i borgen för och fick lösa in. Kommunen är skyldig att betala, men kan kräva tillbaka skulden. En avbetalningsplan har gjorts med f d ägaren till fastigheten för att återbetala skulden. En ansökan har inkommit om att få skulden avskriven om gäldenären betalar in ett engångsbelopp. Beredningsförslag Kommunstyrelsen godkänner att f d ägaren till fastigheten betalar in en engångssumma och att resterande låneskuld avskrivs. Kommunstyrelsens beslut Enligt beredningsförslaget.

4 Kommunstyrelsen Hans Petersson Ks 90 Dnr KS01/ Hemställan om övertagande av lån En kommuninvånare har tillskrivit kommunen om att kommunen övertar hans lån på kr. Han menar att kommunen skulle finansierat detta redan från början. Kommunen har inte beviljat något lån utan beslutet gäller endast borgen för lånet. Inget har förändrats i sak sedan kommunen beviljade borgen på detta lån. Kommunstyrelsens beslut Avslå framställan.

5 Kommunstyrelsen Vårgårda kommuns valda revisorer Ks 91 Dnr KS00/ Revisionsrapport, intern kontroll På uppdrag av valda revisorer har Komrev genomfört en kartläggning av intern kontroll inom samtliga nämnder i kommunen. En rapport har sammanställts och överlämnats av revisorerna Revisorerna önskar erhålla en redovisning från kommunstyrelsen över vilka åtgärder som styrelsen vidtagit eller planerar att vidtaga med anledning av rapporten. Man önskar särskilt kommentarer ang. de i avsnitt 5 i rapporten redovisade områdena. Vid seminariedag erbjöds ledamöter i nämnder samt förvaltningscheferna tillfälle att deltaga i en genomgång av ärendet. Kommunledningskontoret har i kontakter med revisionen överenskommit att kommunstyrelsens redogörelse i ärendet skall lämnas senast 31 maj Kommunchefen har utarbetat förslag till yttrande i ärendet. Beredningsförslag Kommunstyrelsen beslutar Avge yttrande i ärendet i enlighet med kommunchefens förslag Kommunstyrelsens beslut Enligt beredningsförslaget.

6 Kommunstyrelsen Miljönämnden Ragnar Arvidson Ks 92 Dnr KS01/ Inköp av vattentankar Beredskapssamordnare Ragnar Arvidson har inkommit med en begäran om att kommunen köper 10 st vattentankar. Dessa skall användas för nöddistribution vid långvarigt strömavbrott eller vid långvarig torka när egna brunnar sinat. Behovet av egna vattentankar uppkom i vintras i samband med nyårshelgen då kommunen drabbades av långvarigt strömavbrott. Vid det tillfället fick kommunen hyra vattentankar från Herrljunga kommun. Kostnaden för inköp av nya vattentankar är kr inklusive tilläggsutrustning för dricksvattendistribution. Efter betalning söks bidrag på kr från ÖCB. Kontakter är tagna med ÖCB som bekräftat att bidragen kommer betalas ut när utrustningen är införskaffad och betald. Budget för civil beredskap ligger idag på miljönämnden medan ansvaret för verksamheten har kommunstyrelsen. Då kommunens beredskapssamordnare gjort bedömningen att dessa vattentankar är nödvändiga föreslås kommunstyrelsen att inköpa 10 vattentankar och att finansiering sker genom det anslag som finns för civil beredskap på miljönämnden. Beredningsförslag Kommunstyrelsen beslutar inköpa 10 vattentankar med tilläggsutrustning för dricksvattendistribution till en kostnad av kr, samt att föreslå miljönämnden att finansiering sker genom det anslag som finns för civil beredskap och bidrag söks på kr från ÖCB. Kommunstyrelsens beslut Enligt beredningsförslaget.

7 Kommunstyrelsen Länsrätten Ks 93 Dnr KS01/ Överklagan färdtjänstbeslut En färdtjänstansökan som har avslagits har överklagats. Som motivering till avslaget anfördes att man enligt Vårgårda kommuns Regler för färdtjänst beviljas färdtjänst om man på grund av funktionsnedsättning ej kan utnyttja allmänna kommunikationer. Enligt läkarintyg som bifogas ansökan kan den klagande använda allmänna kommunikationer. Eftersom ingen har delegation på färdtjänstbeslut måste kommunstyrelsen besluta i ärendet. Planeringssekr. Linda Billberg har yttrat sig ärendet Kommunstyrelsens beslut Enligt planeringssekr. yttrande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

8 Kommunstyrelsen Ks 94 Dnr KS01/ Verksamhetsuppföljning , kommunstyrelsen Kommunledningskontoret och ekonomiavdelningen har gjort en sammanställning av kommunstyrelsens redovisning för verksamhetsuppföljningen I redovisningen beskrivs dels förväntad måluppfyllelse för verksamheten och dels prognostiserat årsresultat. Beredningsförslag Verksamhetsuppföljningen godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut Enligt beredningsförslaget.

9 Kommunstyrelsen Ks 95 Delegationsärenden Anmäles delegationsbeslut enligt nedan: Förköp nr Beloppslön nr Färdtjänst nr 1 Stig-Olov Tingbratt nr 2 Hans Petersson nr 2-3 Anmäles och lägges till handlingarna.

10 Kommunstyrelsen Ks 96 Meddelanden ABF Västra Götaland, uttalande, demokratin behöver en vital folkbildning! Dnr KS01/4 530 Västtrafiks trafikförsörjningsplan 2001/2002. Dnr KS01/ Utbildningsnämndens protokollsutdrag 36/01, ekonomisk redovisning av ungdomsgymnasiets verksamhet Dnr KS01/ Center of Innovations skrivelse ang. cykel- och gångvägar och Stig- Olov Tingbratts svarsbrev. Meddelas och lägges till handlingarna.

11 Kommunstyrelsen Ks 97 Dnr KS99/ Detaljplan Västra Degrabo Förslag till detaljplan Västra Degrabo, har varit utställt under tiden Bearbetning av planförslaget utifrån inkomna synpunkter redovisas i ett särskilt utlåtande. Miljönämnden har , beslutat att överlämna detaljplan för Västra Degrabo till kommunfullmäktige för antagande. Beredningsförslag Detaljplan för Västra Degrabo, antas. I kommunstyrelsen Sven Samuelsson (mp) föreslår att ärendet återremitteras. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar om återremiss. Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras.

12 Kommunstyrelsen Ks 98 Dnr KS98/ Detaljplan kv Hantverkaren Förslag till detaljplan för kv Hantverkaren, har varit utställt under tiden Bearbetning av planförslaget utifrån inkomna synpunkter redovisas i ett särskilt utlåtande. Miljönämnden har , beslutat att överlämna detaljplan för kv Hantverkaren till kommunfullmäktige för antagande. Beredningsförslag Detaljplan för kv Hantverkaren, antas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

13 Kommunstyrelsen Ks 99 Dnr KS01/ Verksamhetsuppföljning per Kommunens prognostiserade resultat för år 2001 beräknas enligt verksamhetsuppföljningen per den 30 april 2001 bli 3,6 mkr. Det är 0,6 mkr sämre än den reviderade budgeten som visar ett årets resultat på 4,2 mkr. I förhållande till avvikelserapporteringen per den har det skett en försämring av resultatet med 3,2 mkr. Förklaringen till detta är främst att socialnämnden räknar med ett underskott på 5 mkr för I februariprognosen låg man på budget. Till viss del kompenseras socialnämndens underskott av ökade skatteintäkter med ca 2 mkr. Nettoinvesteringarna beräknas blir ca 34 mkr. Av dessa kan kommunen skattefinansiera ca 70 % resterande 30 % måste finansieras via nyupplåning. Låneskulden förväntas öka med ca 18 mkr, samtidigt som likviditeten minskar med 7 mkr. Soliditeten förväntas förbättras med någon procentenhet jämfört med Beredningsförslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens ställer sig bakom socialnämndens beslut ang. vidtagna åtgärder för att komma till rätta med och minimera underskottet i verksamheten. Övriga verksamhetsuppföljningar godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige.

14 Kommunstyrelsen forts. Ks 99 I kommunstyrelsen Ekonomichef Hans Petersson informerar om verksamhetsuppföljningarna och planeringsförutsättningarna. Socialnämndens ordförande Berit Karlsson informerar om socialnämndens verksamhetsuppföljning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens ställer sig bakom socialnämndens beslut ang. vidtagna åtgärder för att komma till rätta med och minimera underskottet i verksamheten. Övriga verksamhetsuppföljningar godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige.

15 Kommunstyrelsen Ks 100 Dnr KS01/ Tilläggsanslag, Gullhögskolan Gullhögskolans om- och tillbyggnad startade i augusti Byggnadsarbetet bedrivs så att etappvisa inflyttningar sker i färdigställda lokaler. I mitten av maj 2001 har inflyttning skett i fem av totalt sex etapper. Slutligt färdigställande är planlagt till början av juli Under byggtiden sker fortlöpande avstämning av tillkommande och avgående kostnader utifrån avvikelserapporterna. Tekniska nämnden begär, , tilläggsanslag med 1,7 mkr för att slutföra Gullhögskolans ombyggnad. Utbildningsnämnden behandlar ärendet Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige Tillstyrka tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag på 1,7 mkr för att slutföra Gullhögskolans ombyggnad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

16 Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Ks 101 Dnr KS01/ Investeringsramar 2001, utbildningsnämnden Kommunstyrelsen uppdrog, , åt utbildningsnämnden att föreslå åtgärder för att kunna rymma en förväntad merkostnad för Gullhögskolans om- och tillbyggnad inom nämndens investeringsram för Utbildningsnämnden konstaterade att fördyrning medför ökade kapitalkostnader, vilket nämnden har att arbeta in i budget fr o m Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avser att föreslå kommunfullmäktige att utbildningsnämnden tar i anspråk 1,7 mkr av teknikcentrum att täcka underskott på Gullhögskolan. Utbildningsnämnden ges tillfälle att yttra sig i ärendet.

17 Kommunstyrelsen Ks 102 Dnr KS01/ Vision för kommunen och övergripande mål för nämnderna perioden Strategiberedningen har tagit fram förslag till vision för Vårgårda kommun och övergripande mål för nämnderna. Förslaget redovisar visioner och övergripande mål, som skall vara vägledande för kommunens beslutsfattare och tjänstemän när budget och planer skall upprättas och genomföras. Nämnderna har givits tillfälle att komma med synpunkter på tidigare formuleringar, som sedan strategigruppen har bearbetat. När vision och övergripande mål antagits i kommunfullmäktige skall nämnderna utforma en verksamhetsidé och presentera verksamhetsmål som nämnden avser uppfylla och som svarar mot de övergripande målen. Nämnderna redovisar målen i samband med budgetarbetet inför Beredningsförslag Godkänna upprättat förslag till vision för Vårgårda kommun och övergripande mål för nämnderna för perioden I kommunstyrelsen Göran Hernberger (m) tillstyrker förslaget med tillägget att en uppföljning av de övergripande målen följs upp av förvaltningarna. Sven Samuelsson (mp) tillstyrker förslaget med tillägget att uppföljning sker tertialsvis och vid bokslut.

18 Kommunstyrelsen forts. Ks 102 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på båda tilläggsförslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Godkänna upprättat förslag till vision för Vårgårda kommun och övergripande mål för nämnderna för perioden , samt att uppföljning sker tertialsvis och vid bokslut.

19 Kommunstyrelsen Ks 103 Dnr KS01/ Bullerplank vid Hols förskola Miljönämnden har anmodat tekniska nämnden med stöd av miljöbalken, att utföra bullerdämpande åtgärder vid Hols daghem. Ett bullerplank som är tillräckligt högt beräknas minska bullret med ca 8 db vilket motsvarar en minskning av ljudnivån med 80 %. Den beräknade kostnaden för bullerplank på två sidor om utemiljön vid Ekhagens förskola beräknas kosta 300 tkr. Utbildningsnämnden har behandlar ärendet , där de föreslår att 300 tkr anvisas för bullerplanket. Finansiering: 200 tkr, projekt 1601, investeringsprojektet inventarier 100 tkr, projekt 1368, investeringsmedel för upprustning av yttre miljö. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Bullerplank vid Hols förskola sätts upp och finansiering sker enligt utbildningsnämndens förslag.

20 Kommunstyrelsen Ks 104 Dnr KS01/ Information, samhällsbetalda resor Planeringssekr. Linda Billberg och kommunchef Kjell Karlsson informerar om samhällsbetalda resor. Samhällsbetalda resor är skolskjutsar, färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor och kollektivtrafik.

21 Kommunstyrelsen Ks 105 Dnr KS01/ Information, fjärrvärmeutbyggnad Kommunchef Kjell Karlsson informerar om Vårgårda Energiverks planer inför fjärrvärmeutbyggnad.

22 Kommunstyrelsen Ks 106 Dnr KS01/ Information, lokala investeringsprogram Kommunchef Kjell Karlsson informerar om möjligheten att söka bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten, LIP.

23 Kommunstyrelsen Ks 107 Information, EU-projekt "I stan utan min bil" Planeringssekr. Linda Billberg informerar om EU-projektet I stan utan min bil. Den 22 sept. genomförs över hela EU projektet. Vårgårda kommun skall inte vara med i projektet.

24 Kommunstyrelsen Ks 108 Dnr KS01/ Information, allmän granskning av revisorerna Kommunchef Kjell Karlsson informerar om en allmän granskning av Vårgårda kommun valda revisorer.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl. 08.15-11.50 Beslutande Anders Hygrell Birgit Strömberg Roger Hansson Bengt Johansson Stig Samuelsson Gunilla Josefsson kl. 08.15-11.20

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-03-17 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 17 mars 2008, kl 08.00-12.05, 13.15-15.40 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer