KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem 4 Hyresavtal, Migrationsverket 5 Anställning, beredskapssamordnare 6 Delegationsärenden 7 Meddelanden KF 8 Omfördelning av investeringsanslag 9 Avvikelserapport Plan för äldre och funktionshindrades boende i Vårgårda VA-taxa för Renhållningstaxa för Markpris på ledig tomtmark 14 Slutredovisning, Gullhögskolan 15 Slutredovisning, Bullerplank Hol 16 Kommunal borgen, Vårgårda Bostäder AB 17 Nedskrivning av lån, Friluftsfrämjandet 18 Finansiering av bidrag till Västkusstiftelsen Beredning/Information 1. Måldiskussion, utbildningsnämnden 2. Diskussion och information, lönepolitik, Roland Olofsson, Sv. Kommunförbundet 3. Information, korsningen Wallentinsvägen 4. Information, Förskola Hol

2 Kommunstyrelsen (29) Plats och tid Kommunkontoret, Vårgårda, onsdag kl Beslutande Stig-Olov Tingbratt (c), ordförande1 Christer Forsmark (s)1 Aina Andersson (s) 1 Per Johansson (s) 1 Göran Augustsson (kd)1 Inga-Lena Tellström (kd)1 Anneli Hermansson (c)1 Kristina Gunnarsson (fp)1 Bertil Olsson (m) 1 Leif Carlsson (c), , Sirpa Bergenstoff (s), 158 Kjell Karlsson, kommunchef Övriga deltagande Hans Petersson, ekonomichef, 1411 Annelie Fischer, utbildningschef, 1571 Anders Lennermo, utbildningsnämndens ordf Roland Olofsson, Sv Kommunförbundet, 158 Margareta Rehn, personalchef, 158 Gunilla Richardsson, sekreterare Utses att justera Per Johansson1 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Vårgårda, måndag kl Underskrifter 1 Sekreterare Gunilla Richardsson1 Paragrafer Ordförande Justerande Stig-Olov Tingbratt Per Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för 1 Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret,Vårgårda1 Underskrift Gunilla Richardsson

3 Kommunstyrelsen Miljönämnden Ks 139 Dnr KS02/ Samrådsyttrande, detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån Ärendebeskrivning Miljönämnden avser att göra en detaljplan över rubricerade område och ett planförslag har upprättats. Planområdet är beläget i södra delen av Vårgårda tätort. Det begränsas i väster av Kyllingsån, i norr och öster av Lilla Strömgatan och Fridhemsgatan, och i söder mot kvarteren Sporren och Spiltan. Planförslaget innebär ändringar i befintliga detaljplaner med två syften. Dels ändras en plan för att medge villabebyggelse i stället för parhus. Dels regleras tomtgränser och byggrätter kring Fridhemskolan för att skapa klarare gränser mellan skoltomten och parkmarken. Som ett komplement till planförslaget har ett förslag till upprustning av miljön i och kring Kyllingsån tagits fram. Planförslaget hålles tillgängligt för granskning på kommunens medborgarkontor under tiden 29 oktober november Beredningsförslag Godkänna upprättat förslag till samrådshandlingar för ändringar av detaljplaner bostäder m m vid Kyllingsån. Poängtera att medel för gång- resp. cykelbana samt åtgärder längs Kyllingsån inte har budgeterats varför kostnadsberäkning skall upprättas samt finansieringsmöjligheter undersökas innan tidsplan för åtgärdernas genomförande kan diskuteras.

4 Kommunstyrelsen forts. Ks 139 Kommunstyrelsens beslut Enligt beredningsförslaget.

5 Kommunstyrelsen Ekonomiavd. Ks 140 Dnr KS02/ Verksamhetsplan , kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamhet Kommunbidraget för kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige tidigare fastställts till 37,5 mkr. Verksamhetsplanen innehåller övergripande mål, verksamhetsmål och resultatmål samt verksamhetsbeskrivning och ekonomi. Beredningsförslag Fastställa verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamhet enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsens beslut Enligt beredningsförslaget.

6 Kommunstyrelsen Ekonomiavd. Ks 141 Dnr KS02/ Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem Ärendebeskrivning I slutet av augusti månad skickade ekonomiavdelningen ut en offertförfrågan beträffande finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem för kommunen och dess bolag. I offertförfrågan ingick också löneförmedling. Uppdraget avser tidsperioden Om parterna så överenskommer kan avtalet förlängas med ett år. Ekonomiavdelningen har behandlat de inkomna anbuden och har tagit fram ett förslag till beslut. Ekonomichef Hans Petersson redovisar de olika anbuden. Kommunstyrelsens beslut Ekonomichefen får i uppdrag att teckna avtal med Sparbanken Alingsås och Postgirot enligt alternativ ett avseende perioden med möjlighet till ett års förlängning.

7 Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Ks 142 Dnr KS02/ Hyresavtal, Migrationsverket Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen har efter förhandlingar och diskussioner med Migrationsverket upplåtit delar av vandrarhemmets lokaler på Tånga Hed (Vårgårda Hägrunga 2:42) till transitboende för asylsökande. Totalt har max 84 bäddar reserverats men antalet asylsökande kommer att variera mycket. Hyrestiden är 21 oktober 2002 till 15 maj Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med Migrationsverket upprättat förslag till hyresavtal för boendet på vandrarhemmet. Beredningsförslag Godkänna upprättat förslag till hyresavtal med Migrationsverket ang. transitboende för asylsökande på vandrarhemmet Tånga Hed.

8 Kommunstyrelsen Kjell Karlsson Ks 143 Dnr KS02/ Anställning, beredskapssamordnare Kommunchef Kjell Karlsson informerar om beredskapstjänsten.

9 Kommunstyrelsen Ks 144 Delegationsärenden Anmäles delegationsbeslut enligt nedan: Förköp nr Färdtjänst nr 11 Anställningar Kjell Karlsson nr 6 Anmäles och lägges till handlingarna.

10 Kommunstyrelsen Ks 145 Meddelanden Dnr KS Kvinnliga Bilkåren erbjuder transporthjälp vid särskilda händelser eller vid höjd beredskap. Dnr KS02/ Antagande av elleverantör för Vårgårda kommun. Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 53/02 ang. bidrag till friluftsfrämjandet. Meddelas och lägges till handlingarna.

11 Kommunstyrelsen Ks 146 Dnr KS02/ Ombudgeteringar av investeringsanslag Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden begär att få omfördela och reservera anslag från 2002 till 2003 för investering av ungdomens hus. Konto år Kulturen kr Sporthallen kr Ombudgetering till konto Fritidsgården, kr år Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet Beredningsförslag Godkänna omfördelningen. Pengarna får inte disponeras förrän beslut tagits om ungdomens hus. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

12 Kommunstyrelsen Ks 147 Dnr KS02/ Avvikelserapport per Ärendebeskrivning Kommunens prognostiserade resultat för år 2002 beräknas enligt verksamhetsuppföljningen per den 31/10 bli 6,9 mkr. Det är 4,7 mkr bättre än den reviderade budgeten som visar ett resultat på 2,2 mkr. Den största förklaringen till den positiva budgetavvikelsen är att kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag inkl. det tillfälliga sysselsättningsstödet beräknas bli 6 mkr högre än budgeterat. Förklaringen till detta är förväntade positiva avräkningar för 2001 och Detta tillsammans med ett något starkare finansnetto än budgeterat, kompenserar att kommunens nämnder prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 2,2 mkr. Jämfört med augustiprognosen redovisar kommunen ett förbättrat resultat med 4,6 mkr. Förklaringen till detta är att socialnämnden har förbättrat sin prognos från 1,9 mkr till 0,2 mkr. Vidare förbättrar kultur och fritidsnämnden och miljönämnden sina prognoser med 0,4 mkr. Till dessa förbättringar skall också läggas det tillfälliga sysselsättningsstödet från staten på 2 mkr som tidigare inte har räknas med under året i prognoserna. Nettoinvesteringarna beräknas bli ca 23,2 mkr, vilka samtliga kan skattefinansieras. Låneskulden förväntas minska med ca 5 mkr, samtidigt som likviditeten minskar med ca 2 mkr. Detta innebär att nettolikviditeten beräknas öka något. Soliditeten förväntas öka från 58% under 2001 till 60% under 2002.

13 Kommunstyrelsen forts. Ks 147 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avvikelserapporten per 31 oktober Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Godkänna avvikelserapporten per 31 oktober 2002.

14 Kommunstyrelsen Ks 148 Dnr KS02/ Plan för äldre och funktionshindrades boende i Vårgårda Ärendebeskrivning Socialnämnden har utarbetat en plan för äldre och funktionshindrades boende i Vårgårda kommun under tiden Socialnämnden har beslutat att överlämna planen till kommunfullmäktige och att i första hand genomföra alternativ 1 i utredningen. Detta innebär att kommunen förvärvar Vårgården från Västfastigheter under förutsättning att köpet kan ske för en symbolisk summa och med tillägget att antalet lägenheter skall bibehållas med 155 lägenheter. I andra hand genomföra alternativ 3 i utredningen. Beredningsförslag Fastställa Plan för äldre och funktionshindrades boende i Vårgårda I första hand genomföra alternativ 1 i utredningen som innebär att kommunen förvärvar Vårgården för en symbolisk summa med tillägget att antalet lägenheter skall bibehållas med 155. I andra hand genomföra alternativ 3 i utredningen. I kommunstyrelsen Christer Forsmark (s) bifaller beredningsförslaget. Inga-Lena Tellström (kd) föreslår tillägg till tredje stycket. Samtidigt som detta alternativ utreds skall även möjligheten att bygga äldreboende på landsbygden utredas.

15 Kommunstyrelsen forts. Ks 148 Stig-Olov Tingbratt (c) bifaller Inga-Lena Tellströms tillägg. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Därefter ställer ordföranden proposition på Inga- Lena Tellströms tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller även detta. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Fastställa Plan för äldre och funktionshindrades boende i Vårgårda I första hand genomföra alternativ 1 i utredningen som innebär att kommunen förvärvar Vårgården för en symbolisk summa med tillägget att antalet lägenheter skall bibehållas med 155. I andra hand genomföra alternativ 3 i utredningen. Samtidigt som detta alternativ utreds skall även möjligheten att bygga äldreboende på landsbygden utredas.

16 Kommunstyrelsen Ks 149 Dnr KS02/ VA-taxa för år 2003 Ärendebeskrivning VA-taxan har inte ändrats sedan VA-taxan föreslås höjas med 4 %. Detta innebär att den fasta avgiften för en normal villa ökar med 40 kr/år och den rörliga avgiften ökar med 75 öre/m³. Tekniska nämnden har behandlat ärendet Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tekniska nämndens förslag till VA-taxa Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

17 Kommunstyrelsen Ks 150 Dnr KS02/ Renhållningstaxa för år 2003 Ärendebeskrivning Renhållningskostnaderna kommer att stiga med ca 4 % från år Detta beror i huvudsak på att hushållssoporna kommer att köras till förbränning. Förbränningskostnaden är endast något större än deponiskatten per ton, dock tillkommer transportkostnad för transport av hushållssoporna till Lidköping. Kostnaderna på Tumbergsdeponin måste från 2003 täckas av färre antal ton, då mottagen mängd skall minskas från max ton till ton. Tekniska nämnden har behandlat ärendet Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tekniska nämndens förslag till renhållningstaxa Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

18 Kommunstyrelsen Ks 151 Dnr KS02/ Markpriser på ledig tomtmark Ärendebeskrivning Markpriserna för industrimark har inte setts över sedan början av 90-talet. De beslut som finns har också lite olika karaktär, vissa priser skall räknas upp med index och vissa inte. Den områdesindelning som finns idag är heller inte helt relevant med den industrimark som finns kvar. Priset på bostadsmark gäller generellt och bör ligga kvar. Tekniska nämnden har behandlat ärendet och föreslår följande områdesindelningar och tomtpriser. Område Kr/m² Bostadsmark 50 ej index exkl. VA Hjultorpsområdet 30 index KPI exkl. VA Ö Degrabo-området 35 index KPI exkl. VA V Degrabo-området 70 index KPI inkl. VA Indexuppräkningen görs för helt år och novembers indextal från föregående år gäller för nästa år. Basmånad nov Beredningsförslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt ovanstående.

19 Kommunstyrelsen forts. Ks 151 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Följande områdesindelningar och tomtpriser: Område Kr/m² Bostadsmark 50 ej index exkl. VA Hjultorpsområdet 30 index KPI exkl. VA Ö Degrabo-området 35 index KPI exkl. VA V Degrabo-området 70 index KPI inkl. VA Indexuppräkningen görs för helt år och novembers indextal från föregående år gäller för nästa år. Basmånad nov

20 Kommunstyrelsen Ks 152 Dnr KS02/ Slutredovisning om- och tillbyggnad Gullhögskolan Ärendebeskrivning Gullhögskolans om- och tillbyggnad startade våren Arbetet har genomförts etappvis i fem etapper med omflyttningar av verksamheten till färdigställda delar under arbetets gång. Den första etappen färdigställdes under november 2000, den sista gjordes klar Efter att alla lokaler tagits i bruk har kompletterande utredningar och arbeten gjorts främst avseende larm, ventilationsbuller och belysning. Bokförda kostnader är tkr och för projektet anvisade medel tkr. Projektet blev tkr dyrare än anvisade medel. Tekniska nämnden behandlar ärendet och föreslår att nämnden godkänner redovisningen. Beredningsförslag Slutredovisningen godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

21 Kommunstyrelsen Ks 153 Dnr KS02/ Slutredovisning bullerplank Hol Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har översänt slutredovisning avseende bullerplank vid Hols förskola. Tekniska nämnden behandlar ärendet och föreslår att nämnden godkänner redovisningen. Beredningsförslag Slutredovisningen godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

22 Kommunstyrelsen Ks 154 Dnr KS02/ Kommunal borgen, Vårgårda Bostäder AB Ärendebeskrivning Vårgårda Bostäder AB har för avsikt att teckna lån för finansiera fönsterbyte på området Trastvägen-Allégatan-Hökvägen, med sammanlagt 204 bostadslägenheter. Samtidigt kommer ett lån med pantbrevssäkerhet på 1 mkr att lösas in. Styrelsen för Vårgårda Bostäder AB har på styrelsemöte den 21 okt godkänt pågående upphandling av fönsterbytet och det nya lånet på 8 mkr. Styrelsen beslutade samtidigt att hos kommunfullmäktige begära kommunal borgen. Beredningsförslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunen tecknar borgen för Vårgårda Bostäder AB till ett belopp av 8 mkr. I kommunstyrelsen Kristina Gunnarsson (fp) yrkar avslag på förslaget. Bertil Olsson (m) och Inga-Lena Tellström (kd) bifaller Kristina Gunnarssons förslag. Christer Forsmark (s) tillstyrker beredningsförslaget.

23 Kommunstyrelsen forts. Ks 154 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på dels beredningsförslaget dels Kristina Gunnarssons m fl avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunen tecknar borgen för Vårgårda Bostäder AB till ett belopp av 8 mkr.

24 Kommunstyrelsen Ks 155 Dnr KS02/ Nedskrivning av lån för Friluftsfrämjandet Ärendebeskrivning Friluftsfrämjandet har sagt upp sitt avtal med kommunen om att sköta skidbacken på Kesberget. Detta innebär att kommunen får överta skidbacken med dess tillgångar i form fastigheter, maskiner och inventarier. Friluftsfrämjandet har beviljats två ränte- och amorteringsfria lån avseende skidbacken. Det ena beviljades 1981 och uppgår till kr. Ränte- och amorteringsfrihet för detta lån gäller så länge skidbacken drivs i Friluftsfrämjandets regi. Det andra lånet är ett tidbegränsat lån på kr som beviljades 1986 och förlängdes 1995 till den 31/ Ovanstående innebär att kommunen måste reglera sina lån mot Friluftsfrämjandet. Efter granskning av Friluftsfrämjandets räkenskaper för 2001 kan det konstateras att Friluftsfrämjandet inte har några tillgångar förutom fastigheter, maskiner och inventarier som skall överföras till kommunens ägo. Detta innebär att kommunen måste göra en nedskrivning av de kr som kommunen har lånat ut till Friluftsfrämjandet. Denna nedskrivning får belasta verksamhetens finansiella poster och innebär att kommunen påförs som en kostnad i resultaträkningen med kr. Kommunen måste även reglera det lån som Friluftsfrämjandet har tagit i Sparbanken Alingsås på kr för att finansiera skidbacken, då Friluftsfrämjandet inte har några medel att själva reglera denna skuld till banken.

25 Kommunstyrelsen forts. Ks 155 Kommunen kommer i samband med att skidbacken tas över gå igenom fastigheter, maskiner och inventarier och värdera dessa tillgångar till marknadsvärde. Det värde som uppstår kommer sedan att bokföras som en tillgång och troligtvis belasta resultaträkningen som en intäkt. Sedan kommer tillgångarna skrivas av enligt speciella regler. Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att göra en nedskrivning av två lån på sammanlagt kr. Kostnaden för nedskrivningen föreslås belasta verksamheten finansiella poster. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ger ekonomiavdelningen i uppdrag och diskutera med Sparbanken Alingsås hur kommunen kan lösa in Friluftsfrämjandets lån på kr avseende skidbacken på Kesberget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

26 Kommunstyrelsen Ks 156 Dnr KS00/8 215 Finansiering av bidrag till Västkuststiftelsen Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade att Vårgårda kommun via ett bidrag till Västkuststiftelsen på kr skall medfinansiera inköp av fastigheten Tånga Hed 1:2 som skall utgöra reservat. Västkuststiftelsen hemställer nu om utbetalningen av bidraget. Beredningsförslag Finansieringen av bidraget på kr till Västkuststiftelsen görs via en minskning av investeringsprojekt exploateringsverksamhet. Istället ges ett tilläggsanslag till kommunstyrelsens verksamhetsområde övergripande aktiviteter på kr. Detta anslag finansieras via ianspråktagande av eget kapital. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

27 Kommunstyrelsen Ks 157 Måldiskussion, utbildningsnämnden Kommunstyrelsen träffar nämnderna en gång per år för måldiskussion. Vid dagens sammanträde var utbildningschef Annelie Fischer och utbildningsnämndens ordförande Andes Lennermo närvarande. Information om lärartäthet i grundskolan 1-9, lärartäthet i förskoleklass, nationella prov och antal barn i förskolan.

28 Kommunstyrelsen Ks 158 Diskussion och information, lönepolitik Roland Olofsson, Svenska Kommunförbundet informerade och diskuterade lönepolitik med kommunstyrelsen. Personalchef Margareta Rehn och Sirpa Bergenstoff var också närvarande vid denna information.

29 Kommunstyrelsen Ks 159 Information, Wallentinsvägen Kommunchef Kjell Karlsson informerar om ombyggnad av korsningen Wallentinsvägen och väg 1907 (Vänersborgsvägen).

30 Kommunstyrelsen Ks 160 Information, förskola Hol Stig-Olov Tingbratt informerar om behov av ytterligare en förskoleavdelning i Hol.

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 1 Avskrivning av skuld 2 Hemställan om övertagande av lån 3 Revisionsrapport, intern kontroll 4 Inköp av vattentankar 5 Överklagan färdtjänstbeslut 6 Verksamhetsuppföljning per

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer