Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi"

Transkript

1 Nr 134, 2008 Meteorologi Vintervägar med eller utan dubbdäck Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier Gunnar Omstedt och Stefan Andersson

2 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Norrköping. Tel Fax Omslagsbilden visar Sveavägen i Stockholm en februaridag år ISSN

3 Nr 134, 2008 Meteorologi Nr 134, 2008 Meteorologi Vintervägar med eller utan dubbdäck Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier Gunnar Omstedt och Stefan Andersson

4

5 Förord Denna undersökning har gjorts på uppdrag av Vägverket. Syftet är att belysa emissioner och halter av PM10 för Vägverkets olika regioner, för olika scenarier med reduktion av antalet dubbdäck. Vi vill tacka Martin Juneholm på Vägverket och de anonyma granskare, vars värdefulla synpunkter och kommentarer har bidragit till att förbättra rapporten.

6

7 Report Summary / Rapportsammanfattning Issuing Agency/Utgivare Swedish Meteorological and Hydrological Institute S NORRKÖPING Sweden Author (s)/författare Gunnar Omstedt och Stefan Andersson Title (and Subtitle/Titel Report number/publikation SMHI Meteorologi nr 134 Report date/utgivningsdatum November 2008 Vintervägar med eller utan dubbdäck Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier Abstract/Sammandrag Syftet med denna undersökning är att utreda dubbdäckens påverkan på emissioner och halter av PM10 i samtliga av Vägverkets regioner. Eftersom halterna är starkt påverkade av trafikmiljöernas utformning och trafiken, har beräkningar valts att utföras för 25 olika gaturum med indata av god kvalitet, merparten representerande stadsgator med sluten bebyggelse med hög trafikmängd. För beräkningarna används modellsystemet SIMAIR och antagande om linjärt samband mellan emissionsfaktorer för slitagepartiklar och dubbdäcksandelar. Vid beräkningarna används meteorologi, bakgrundshalter och avgasemissioner från 2004, och nuläget representeras av dubbdäcksandel rådande för år Beräkningarna förutsätter att sand/salt inte används för att kompensera eventuellt ökad halkrisk på grund av minskad dubbdäcksanvändning. För att undersöka dubbdäckens betydelse för partikelemissioner och halter har beräkningar gjorts dels för vad som benämns nuläge och dels för scenarier med minskning av antalet dubbdäck. De scenarier som beräkningar gjorts för är följande: Nuläge, 15% reduktion av antalet dubbdäck, 30% reduktion av antalet dubbdäck i södra Sverige (en tänkt linje söder om Värmland-Dalarna-Gävleborg), 50% reduktion av antalet dubbdäck, 70% reduktion av antalet dubbdäck samt 100% reduktion av antalet dubbdäck. Beräkningar för nuläget ger att totala emissionsfaktorn (avgas+icke-avgas) för PM10 varierar mellan ca 150 mg/fkm i södra Sverige och 275 mg/fkm i norra Sverige för de undersökta gaturummen, där icke-avgasdelen utgör 70-90% av totala emissionsfaktorn. Detta innebär att totala årsmedelhalter i inkluderade gaturum motsvarande nuläget beräknas till µg/m 3 i Götaland, µg/m 3 i Svealand och 8-31 µg/m 3 i Norrland. Eftersom regionala bakgrundshalter är lägre i Norrland, beror generellt höga PM10-halter i gaturum där på lokala haltbidrag från trafiken. I södra Götaland, där dubbdäcksanvändningen är lägre, är generellt det lokala haltbidraget mindre, men regionala bakgrundshalterna högre. 90-percentils dygnsmedelvärde varierade mellan µg/m 3 för gaturummen i Götaland, µg/m 3 i Svealand och µg/m 3 i Norrland. För huvudscenariot 30% reduktion av antalet dubbdäck minskar emissionsfaktorn för vägslitage i dessa gaturum med mg/fkm, vilket får till konsekvens att årsmedelvärdet av PM10 minskar med µg/m 3 i Götaland och µg/m 3 i Svealand. Motsvarande minskning av 90- percentils dygnsmedelvärde skulle bli µg/m 3 i Götaland och µg/m 3 i Svealand. Huvudscenariot kommer därigenom förbättra luftkvalitet i många trafikmiljöer, dock klaras inte miljökvalitetsnormen och delmiljömålet Frisk Luft för de högst belastade trafikmiljöerna. För det fordras också andra åtgärder. Övriga scenarier ger en minskning av årsmedelvärdet av PM10 med µg/m 3, beroende på scenario och plats. För 90- percentils dygnsmedelvärde är variabiliteten för minskningen också stor för olika scenarier och platser; från en minskning på 0.2 µg/m 3 i södra Sverige för 15% reducering av dubbdäck till en minskning på 26 µg/m 3 för 100% reducering i Norrland. Överskridande av miljökvalitetsnormen för PM10, motsvarande 90-percentils dygnsmedelvärde (50 µg/m 3 ), förekommer i 5 gaturum enligt beräkningarna; Gårda i Göteborg, Hornsgatan/Norrlandsgatan/Sveavägen i Stockholm och Västra Esplanaden i Umeå. För att uppnå miljökvalitetsnormen för dessa gaturum krävs en reducering av antalet dubbdäck motsvarande %. Således kan miljökvalitetsnormen klaras i merparten av gaturummen enbart genom reduktion av dubbdäcksandelen, men detta kräver sannolikt omfattande minskning av andelen dubbdäck. Delmiljömålet Frisk Luft överskrids i 16 gatumiljöer enligt beräkningar för nuläget. Med dubbdäcksreduktion som enskild åtgärd skulle målet kunna klaras för 10 av dessa gator. Reduktionskravet skulle dock variera mycket mellan olika gaturum, från några få procent till 99%. Dubbdäcksreduktion är en effektiv åtgärd för att sänka PM10-halterna i svenska gaturum. För att klara miljökvalitetsnormen i alla trafikmiljöer torde emellertid bästa lösningen för att minska partikelhalter orsakat av vägtrafiken vara dubbdäcksreduktion parallellt med andra åtgärder. Key words/sök-, nyckelord Luftkvalitet, PM10, dubbdäck, vägslitage, SIMAIR Supplementary notes/tillägg Number of pages/antal sidor ISSN and title/issn och titel SMHI Meteorologi Report available from/rapporten kan köpas från: SMHI S NORRKÖPING Sweden 28 Language/Språk Svenska

8

9 Sammanfattning Vårt klimat har stor inverkan på luftkvaliteten. Under vintermånaderna är temperaturen i hela landet ofta under noll grader och snö och regn är vanligt förekommande, vilket bl.a. skapar hala vägar och behov av åtgärder för att minska halka, såsom användning av vinterdäck (med eller utan dubb), sandning och saltning. Detta ökar dock vägslitaget och mängden vägdamm som ackumuleras i vägmiljön, som i sin tur leder till höga partikelhalter. Partiklar är den luftförorening som orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter och det finns därför behov att minska dem. En av de åtgärder som diskuteras för att uppnå det är minskad användning av dubbdäck. Syftet med denna undersökning är att utreda dubbdäckens påverkan på emissioner och halter av PM10 i samtliga av Vägverkets regioner. Eftersom halterna är starkt påverkade av trafikmiljöernas utformning och trafiken, har beräkningar valts att utföras för 25 olika gaturum med indata av god kvalitet, merparten representerande stadsgator med sluten bebyggelse med hög trafikmängd. För beräkningarna används modellsystemet SIMAIR och antagande om linjärt samband mellan emissionsfaktorer för slitagepartiklar och dubbdäcksandelar. Vid beräkningarna används meteorologi, bakgrundshalter och avgasemissioner från 2004, och nuläget representeras av dubbdäcksandel rådande för år Beräkningarna förutsätter att sand/salt inte används för att kompensera eventuellt ökad halkrisk på grund av minskad dubbdäcksanvändning. För att undersöka dubbdäckens betydelse för partikelemissioner och halter har beräkningar gjorts dels för vad som benämns nuläge och dels för scenarier med minskning av antalet dubbdäck. De scenarier som beräkningar gjorts för är följande: o o o o o o nuläge 15% reduktion av antalet dubbdäck motsvarande en månad mindre dubbdäcksanvändning 30% reduktion av antalet dubbdäck i södra Sverige (en tänkt linje söder om Värmland- Dalarna-Gävleborg) motsvarande två månader mindre dubbdäcksanvändning 50% reduktion av antalet dubbdäck 70% reduktion av antalet dubbdäck 100% reduktion av antalet dubbdäck Orsaken varför 15- respektive 30% reduktion av antalet dubbdäcken har valts är att dessa bäst motsvarar en månads respektive två månaders minskad dubbdäcksanvändning, vilka är alternativ som diskuteras. För scenarioberäkningarna framstår 30% reduktion i södra Sverige (en tänkt linje söder om Värmland- Dalarna-Gävleborg) som det mest rimliga scenariot, eftersom det ungefär motsvarar en minskning av dubbdäckssäsongen med 2 månader, vilket sannolikt är en rimlig nivå att uppnå i södra Sverige. Scenarierna 70- respektive 100% reduktion av antalet dubbdäck har valts i syfte att belysa konsekvenserna av de mest kraftfulla dubbdäcksåtgärderna. Beräkningar för nuläget ger att totala emissionsfaktorn (avgas+icke-avgas) för PM10 varierar mellan ca 150 mg/fkm i södra Sverige och 275 mg/fkm i norra Sverige för de undersökta gaturummen, där ickeavgasdelen utgör 70-90% av totala emissionsfaktorn. Detta innebär att totala årsmedelhalter i inkluderade gaturum motsvarande nuläget beräknas till µg/m 3 i Götaland, µg/m 3 i Svealand och 8-31 µg/m 3 i Norrland. Eftersom regionala bakgrundshalter är lägre i Norrland, beror generellt höga PM10- halter i gaturum där på lokala haltbidrag från trafiken. I södra Götaland, där dubbdäcksanvändningen är lägre, är generellt det lokala haltbidraget mindre, men regionala bakgrundshalterna högre. 90-percentils dygnsmedelvärde varierade mellan µg/m 3 för gaturummen i Götaland, µg/m 3 i Svealand och µg/m 3 i Norrland.

10 För huvudscenariot 30% reduktion av antalet dubbdäck minskar emissionsfaktorn för vägslitage i dessa gaturum med mg/fkm, vilket får till konsekvens att årsmedelvärdet av PM10 minskar med µg/m 3 i Götaland och µg/m 3 i Svealand. Motsvarande minskning av 90-percentils dygnsmedelvärde skulle bli µg/m 3 i Götaland och µg/m 3 i Svealand. Huvudscenariot kommer därigenom förbättra luftkvalitet i många trafikmiljöer, dock klaras inte miljökvalitetsnormen och delmiljömålet Frisk Luft för de högst belastade trafikmiljöerna. För det fordras också andra åtgärder. Övriga scenarier ger en minskning av årsmedelvärdet av PM10 med µg/m 3, beroende på scenario och plats. För 90-percentils dygnsmedelvärde är variabiliteten för minskningen också stor för olika scenarier och platser; från en minskning på 0.2 µg/m 3 i södra Sverige för 15% reducering av dubbdäck till en minskning på 26 µg/m 3 för 100% reducering i Norrland. Överskridande av miljökvalitetsnormen för PM10, motsvarande 90-percentils dygnsmedelvärde (50 µg/m 3 ), förekommer i 5 gaturum enligt beräkningarna; Gårda i Göteborg, Hornsgatan/Norrlandsgatan/Sveavägen i Stockholm och Västra Esplanaden i Umeå. För att uppnå miljökvalitetsnormen för dessa gaturum krävs en reducering av antalet dubbdäck motsvarande %. Således kan miljökvalitetsnormen klaras i merparten av gaturummen enbart genom reduktion av dubbdäcksandelen, men detta kräver sannolikt omfattande minskning av andelen dubbdäck. Delmiljömålet Frisk Luft överskrids i 16 gatumiljöer enligt beräkningar för nuläget. Med dubbdäcksreduktion som enskild åtgärd skulle målet kunna klaras för 10 av dessa gator. Reduktionskravet skulle dock variera mycket mellan olika gaturum, från några få procent till 99%. Dubbdäcksreduktion är en effektiv åtgärd för att sänka PM10-halterna i svenska gaturum. För att klara miljökvalitetsnormen i alla trafikmiljöer torde emellertid bästa lösningen för att minska partikelhalter orsakat av vägtrafiken vara dubbdäcksreduktion parallellt med andra åtgärder.

11 Innehållsförteckning 1. Inledning Kunskapsöversikt Variationer av dubbandelar Metod Beräkning av emissionsfaktorer SIMAIR-modellen Information om gaturum Förutsättningar för scenarioberäkningarna Resultat Nuläge Scenarier Diskussion Emissionsfaktorer Översiktlig jämförelse med mätdata Slutsatser...22 Referenser...24 Appendix A...25

12

13 1. Inledning Vårt klimat har stor inverkan på luftkvaliteten. Under vintermånaderna är temperaturen i hela landet oftast under noll grader och snö och regn är vanligt förekommande, vilket bl.a. skapar hala vägar och behov av åtgärder för att minska halka, såsom användning av vinterdäck (med eller utan dubb), sandning och saltning. Detta ökar dock vägslitaget och mängden vägdamm som ackumuleras i vägmiljön, som i sin tur leder till höga partikelhalter. Partiklar är den luftförorening som orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter och det finns därför behov av att minska dem. En av de åtgärder som diskuteras för att uppnå det är minskad användning av dubbdäck, som också är utgångspunkten för denna undersökning. Emissioner av partiklar sker således via fordonen av dels avgaser men också via väg- och fordonsslitage av icke-avgaser eller som det också kallas vägdamm. Partiklarna sprids i trafikmiljöerna beroende på en rad olika faktorer såsom vägens utformning, om det finns närliggande byggnader och hur de är utformade, aerodynamiska effekter runt fordonen samt meteorologiska faktorer som vind, turbulens, nederbörd och avdunstning. Bakgrundshalterna är också viktiga, eftersom närheten till stora emissioner i vägens närhet eller i Europa kan leda till en samverkan av halter från olika skalor som medför dålig luftkvalitet. Olika åtgärder har diskuterats för att förbättra luftkvalitet (ref.1). För att kvantifiera vad enskilda åtgärder betyder behövs studier göras där alla viktiga processer som påverkar dem finns med. För det fordras modeller. SIMAIR (Gidhagen et al., 2008) är en sådan modell som möjliggör detta. Det bör dock betonas att kunskapen delvis är bristfällig. Vi vet idag att dubbdäck i hög grad påverkar vägslitaget och därigenom bildningen av partiklar i luften, men osäkerheten är däremot större hur halkbekämpning av våra vägar via sandning och saltning påverkar partikelbildning. Syftet med denna undersökning är att belysa emissioner och halter av PM10 för Vägverkets olika regioner, för olika scenarier med reduktion av antalet dubbdäck. I avsnitt 2 ges en översiktlig beskrivning av kunskapsläget. Avsnitt 3 behandlar metodiken som används i studien, samt beskriver vilka gaturum som beräkningar görs för. I avsnitt 4 presenteras resultat från beräkningarna, och i avsnitt 5 och 6 presenteras och diskuteras slutsatserna. 2. Kunskapsöversikt Fordon påverkar luftkvaliteten genom flera olika processer. Viktiga sådana är utsläpp via avgaser och mekaniska processer i samband med kontakter mellan däck och vägbana, bromsar och motorer. Partiklar som deponeras på vägarna eller dess närhet kan återförs till atmosfären genom uppvirvling via den turbulenta vak som fordon i rörelse skapar. Effekten av vägslitage från dubbade och odubbade däck har studerats i laboratorium via vägsimulator av Gustafsson et al. (2005). De fann att dubbade däck gav avsevärt högre emissioner än odubbade däck. Flera fältstudier har också visat på dubbdäckens stora betydelse för bildning av partiklar (Norman och Johansson, 2006; Omstedt, 2006; Ketzel et al., 2007; Hussein et al., 2008). 1

14 Kupiainen (2007) har studerat hur bland annat sand påverkar emissionerna av PM10. Testresultat från simuleringar i laboratoriet har visat att sand ökar emissionerna av vägdamm samt att effekterna ökar med ökande sandmängd. Vintersandning i svenska kommuner är omfattande. Gustafsson och Yakoub (2007) har undersökt det genom enkäter till 92 olika kommuner. Av dessa kommuner använde nästan samtliga tillfrågade (90 stycken) vintersand på gator och merparten (78 stycken) använde vintersand på genomfartsleder. En viss variation med latitud syns i undersökningen. I norra Sverige används vintersand oftare än i södra Sverige. Halkbekämpning med hjälp av vintersand och användningen av dubbdäck ökar bildningen av partiklar under vintern som ackumuleras i snö och is i vägmiljön. På våren då snön och isen smälter och vägbanan torkar upp frigörs dessa och kan via fordonsinducerad turbulens skapa höga partikelhalter. Regn kan å andra sidan minska depån av vägdamm genom avrinning. Beläggningsslitaget är större på våta vägbanor jämfört med torra men också beroende på vilket typ av stenmaterial som används i beläggningen (Jacobson, 2007). Sand som tillförs vägar transportera via fordonsdäck och uppvirvling relativt snabbt från själva vägbanan till områdena kring vägbanan (Patra et al., 2008). Därigenom skapas depåer av vägdamm, som kan bli liggande kvar relativt länge beroende på om depåerna är fuktiga eller torra. Upptorkningsförloppet beror på meteorologiska faktorer som nederbördsmängd, temperatur, fuktighet, solstrålning men också på avrinning, trafikmängd och vägens egenskaper. Upptorkning sker relativt snabbt för den trafikerade delen av vägen men långsammare för dammdepån. Även saltning av vägarna kan medföra förhöjda partikelhalter. I en studie för staden Graz i Österrike (Oettl, 2008) där dubbdäck inte används utan vägsalt används som den huvudsakliga metoden för att bekämpa halka, uppskattas emissionsfaktorn för PM10 med hjälp av mätdata av NOx och PM10 för åren Emissionsfaktorn visar, i likhet med Sverige, samma starka säsongsvariation med kraftigt förhöjda värden under senvinter/vår. Emissionen varierar också mellan olika år beroende på meteorologin, då milda vintrar medför mindre behov av saltning än kalla. Fordonshastigheten påverkar också emissionerna. Gustavson et al. (2005) har visat via tester i laboratorium att emissionerna ökar med ökande hastighet och att ökningen är kraftigast för dubbade däck. Mätningar visar att för dubbade däck kan partikelgenereringen vara ca 4 gånger större om hastigheten ökas från 40 km/timme till 80 km/timme. Dessa resultat kan dock inte direkt överföras till verkliga trafikmiljöer. Vid ökande hastighet ökar också den fordonsinducerade turbulensen och därigenom minskar också emissionspotentialen för uppvirvlade partiklar genom effektivare borttagning av vägdamm (Kuhns et al., 2003). Liknande observationer gjordes också av Omstedt et al. (2005) vid studie av partikelhalter vid en motorväg norr om Stockholm. Emissionsfaktorn för PM10 var där av samma storleksordning som de som uppskattats för innerstadsgator i Stockholm. Jämförelse med emissionsfaktorer beräknade via källreceptormodellering visade också på stor samstämmighet (Johansson et al., 2004). En ökad emissionsfaktor med en faktor fyra skulle därför troligtvis resultera i alltför höga emissioner och halter nära motorvägen. Tillsvidare har vi därför inte infört något hastighetsberoende i vår emissionsmodell, som beskrivs nedan. Oettl (2008) hänvisar också till studier för dubbfria vägar i Tyskland där emissionsfaktorer för motorvägar är betydligt lägre än de som uppmäts i Graz. Orsaken kan vara att stadsgatorna i Graz 2

15 är smutsigare än motorvägar, vilket bero på faktorer som sandning av trottoarer, att uppvirvlingen av vägdamm är mindre i slutna gaturum jämfört med öppna motorvägar med högre hastigheter. SIMAIR innehåller en emissionsmodell för slitagpartiklar (Omstedt et al., 2005). Modellen löser två kopplade budgetekvationer i en tidsserie med timvisa trafik- och meteorologiska data. I den första ekvationen beräknas vägbanans fuktighet som funktion av nederbörd, avdunstning och avrinning. I den andra ekvationen beräknas förändringen av vägbanans damminnehåll som funktion av vägslitage från dubbade eller odubbade däck, sandning och uppvirvling på grund av fordonsinducerad turbulens. Ekvationerna är kopplade genom att uppvirvlingen beror på vägbanans fuktighet. Är vägbanan fuktig sker liten uppvirvling och därigenom ökar damminnehållet på gatan. Är vägbanan torr sker stor uppvirvling förutsatt att damminnehållet är stort. Modellen har jämförts mot uppmätta halter av PM10 och PM2.5 i olika trafikmiljöer med olika andelar dubbdäck och olika halkbekämpningsmetoder med gott resultat (Omstedt et al., 2005; Omstedt och Gidhagen, 2007; Andersson och Omstedt, 2009). I Tabell 1 visas för vilka miljöer jämförelser har gjorts och med vilka dubbdäcksandelar och halkbekämpningsmetoder. Det bör dock betonas att jämförelser inte har gjorts systematiskt för att studera hur sand, salt och dubbandelar påverkar emissioner och halter varför denna del i modellen är osäker. Modellen ger en ökad emissionsfaktor vid sandning på ca 50 mg/fkm. Dammbindning med hjälp av kalcium-magnesium-acetat, CMA, har visat på positiva effekter att minska PM10-halterna. Upprepade försök i Stockholm har visat att halterna kan minska med upp till 30% (Norman, 2008). I en nyligen genomförd studie har Andersson et al. (2008) undersökt emissioner och halter av PM2.5 i Sverige, dels för nuläge men också för olika scenarier. Studien kompletterar därför denna rapport med avseende på PM2.5. Tabell 1. Exempel på trafikmiljöer där SIMAIR har jämförts med mätdata. Trafikmiljö År Halkbekämpning Personbilar med dubbdäck i februari [%] Sundsvall/Skolhusallen 2002 sand 90 Uppsala/Kungsgatan 2001 sand 76 Stockholm/Hornsgatan 2000 sand (?) 75 Stockholm/Hornsgatan 2003 salt 75 Stockholm/Hornsgatan 2004 salt 75 Stockholm/Sveavägen 2003 salt 75 Stockholm/Norrlandsgatan 2003 salt 75 Malmö/Amiralsgatan 2005 salt 30 Köpenhamn/Jagtvej 2003 salt 0 Köpenhamn/H.C.Andersens Blvd 2003 salt 0 I Tabell 2 görs en sammanställning av emissionsfaktorer för PM10 uppskattade genom skalning av haltmätningar i olika trafikmiljöer där NOx använts som spårämne. Metoden går under beteckningen spårämnesmetoden. 3

16 Tabell 2. Plats/år Emissionsfaktorer för PM10 (mg/fkm) uppskattade med spårämnesmetoden. total avgaser epm 10 epm10 icke avgaser epm10 Andelar dubb [%] Halkbekämpning Umeå/2006 * sand Referens Sjöberg et al., 2008 Omstedt et al., 2005 Ketzel et al., 2007 Hornsgatan/ sand(?) Hornsgatan/ salt Göteborg/ 2006 * salt Sjöberg et al., 2008 Sjöberg Malmö/ 2005 * salt och Ferm, 2005 HCAB/ DK * salt Ketzel et al., 2007 JGTV/DK * salt Ketzel et al., 2007 LUET/DE * salt Ketzel et al., 2007 FFAL/DE 2004 * salt Ketzel et al., 2007 MEBG/DE * salt Ketzel et al., 2007 Graz/AU salt Oettl, * 1 maj-december,* 2 februari-december,* 3 mars-juni, * 4 H.C. Andersens Blvd./Köpenhamn, * 5 Jagtvej/Köpenhamn,* 6 Lutzer Str. /Leibzig,,* 7 Frankfurter Allee/Berlin,,* 8 Merseburger Strasse/Halle 2.1 Variationer av dubbandelar Användningen av dubbdäck beror på gällande bestämmelse och av vädret. I nuläget krävs vinterdäck när vinterväglag råder under perioden 1 december 31 mars och dubbdäck får användas under perioden 1 oktober 30 april. Tidpunkten för på och avtagning av dubbdäck beror på aktuellt väder och när helger infaller. Information om fördelningen mellan olika däckstyper i olika delar av landet kan fås via Däckbranschens Informationsråd (ref. 2). Värdena baseras på uppskattningar av däckstyper, från ett antal slumpvist valda bilar, under en till två dagar i februari, se Tabell 3. I Stockholm görs också regelbundna manuella räkningar, se Figur 1 (Johansson et al., 2006). Figur 1. Dubbandelar i Stockholmsregionen under Manuella räkningar vid Ekerövägen, Hornsgatan och Vallstanäs (Johansson et al., 2006). 4

17 Det finns naturligtvis en viss osäkerhet i dessa uppskattningar. Exempelvis uppskattas dubbandelarna i Stockholm för åren 2005 och 2006 av Däckbranschens Informationsråd till 72 respektive 69% medan Johansson et al. (2006) uppskattar dem till 70 respektive 75%. I modellen använder vi en enkel funktion för att beskriva dubbandelarnas variation i tid och rum. Detta visas i Figur 2, där funktionen (röd heldragen linje) har normaliserats mot sitt maxvärde. För att beräkna aktuella dubbandelar i olika delar av landet multipliceras de normaliserade värdena med värdena i Tabell 3. I Figur 2 visas också hur modellens funktion överensstämmer med de mätdata från Stockholm som visas i Figur 1. Likheterna är stora och skillnaden berör främst hösten. Enligt mätdata sker påsättningen av dubbdäck ca 3-4 veckor senare i Stockholmsregionen jämfört med vad modellen visar. Skillnaden är troligtvis större för södra Sverige men mindre för norra Sverige. Figur 2. Jämförelse mellan beräknade (röd linje) och uppmätta normaliserade dubbdäcksandelar från Stockholmsregionen. Mätdata från manuella räkningar vid Ekerövägen, Hornsgatan och Vallstanäs för fem år ( Johansson et al., 2006). Dubbdäcksanvändningen varierar i landet, exempelvis för år 2005 från 92% i norra Sverige till 46% i södra Sverige, se tabell3. Tabell 3. Uppmätta andelar som kör på respektive däcktyp i olika delar i Sverige i januari/februari 2008 samt resultat från liknande tidigare undersökningar (från Däckbranschens Informationsråd). 5

18 3. Metod 3.1 Beräkning av emissionsfaktorer Emissioner av partiklar från trafiken på en gata eller väg, trafik E PM, kan beräknas på följande sätt: E = Fe (1) trafik PM total PM total där F anger antal fordon per tidsenhet och e PM anger den totala emissionsfaktorn för partiklar. Beräkningar kan göras för såväl PM10 som PM2.5. Den totala emissionsfaktorn kan delas upp i en del som beror på avgaserna och en annan del som beror på andra faktorer än avgaser e total PM = e + e (2) avgaser PM icke avgaser PM Emissionsfaktorn för icke-avgaser kan delas upp på olika delar som vägslitage, fordonsslitage och externa faktorer icke avgaser slitage vägbana slitage fordonsdelar e PM = epm + epm + e externt PM (3) Den externa emissionsfaktorn beror på yttre faktorer t.ex. partikelnedfall från omgivningen, nedsmutsning via löv, sandning och saltning. Norman and Johansson (2006) har studerat samband mellan vägslitage orsakad av dubbdäck och PM10 halter i Stockholm och funnit ett linjärt samband. Det är också det som vi här antar för scenarioberäkningarna. Emissionsfaktorn för slitagepartiklar beräknas som en linjär funktion av dubbandelar och på följande sätt: e slitage vägbana PM = a * dubb + e (4) slitage vägbana PM, utan dubb slitagevägbana där a anger en konstant, dubb anger dubbandelar [%] och epm, utan dubb anger emissionsfaktorn för slitagepartiklar utan dubb. Konstanten a bestäms, för varje trafikmiljö som ingår i denna undersökning, genom att beräkna emissionsfaktorer för slitagepartiklar via SIMAIRs emissionsmodell och därefter utnyttja ekvation (4). En viktig förutsättning för beräkningarna är att vi antar att sand/salt inte används för att kompensera eventuellt ökad halkrisk på grund av minskad dubbdäcksanvändning. För beräkningarna behöver vi uppskatta en del av emissionsfaktorerna ovan. Fordonsslitaget beror på slitage från bromsar och däck. Dessa har tidigare uppskattats för bromsbelägget från lätta fordon till 5.9 mg/fkm och för tunga fordon till 29 mg/fkm och däckslitaget har uppskattats till 1.2 mg/fkm (Omstedt et al., 2005). Det totala fordonslitaget uppgår därför till ca 10 mg/fkm. externt Den externa emissionsfaktorn, e PM, är svår att bestämma. Oftast ingår den i uppskattningar av emissionsfaktorn för icke-avgaser, vilket också görs i SIMAIRs emissionsmodell. Den externa emissionsfaktorn sätts därför till noll i beräkningarna. För uppskattningar av emissionsfaktorn för vägslitaget utan dubb används data från Danmark och Tyskland, se Tabell 2. Som framgår av 6

19 tabellen avviker H.C. Andersens Blvd./Köpenhamn från de övriga genom ett relativt högt värde. Orsakerna till detta är inte klarlagda. Vi utesluter därför detta värde och bildar medelvärde på de fyra övriga dubbfria gatorna (JGTV/DK, LUET/DE, FFALD/DE, MEBG/DE). Emissionsfaktorn för icke-avgaser uppskattas därför till 59 mg/ fkm och därmed uppskattas emissionsfaktorn för vägslitage utan dubb till 49 mg/fkm. I Tabell 4 görs en sammanställning av dessa emissionsfaktorer. Tabell 4. Uppskattade emissionsfaktorer för PM10 (mg/fkm) som används i denna rapport. Emissionsfaktorer [mg/fkm] för PM10 fordonsdelar e slitage PM externt e 0 PM10 icke avgaser e PM 10,utan dubb 59 slitagevägbana epm 10, utan dubb SIMAIR-modellen För att beräkna emissioner och halter av PM10 används SIMAIR (Gidhagen et al., 2008). SIMAIR är ett Internetverktyg som kan användas för alla kommuner i Sverige för att beräkna halter av PM10, NO2, CO och bensen och hur dessa relaterar till miljökvalitetsnormer och EUdirektiv. Systemet innehåller en väg- och fordonsdatabas med emissionsfaktorer och en emissionsmodell för slitagepartiklar. Den senare beskrivs i Avsnitt 2. Systemet innehåller också olika spridningsmodeller som kopplats samman för att kunna beskriva halter lokalt, urbant, inom Sverige och från källor utanför Sverige. I Figur 4 ges en översiktlig bild av systemet. Figur 4. Databaser och modeller som används i SIMAIR 7

20 3.3 Information om gaturum Dubbdäckens påverkan på emissioner och halter av partiklar studeras för 25 gaturum i Sverige. Målsättningen har varit att undersöka dubbdäckens betydelse för samtliga regioner enligt Vägverkets indelning, och att varje region ska representeras av flera gator så att även hänsyn tas till variabilitet mellan olika platser och gator i regionerna. Eftersom halterna i hög grad påverkas av gaturummets utformning och trafiken, eftersträvades trafikmiljöer där högkvalitativa indata finns att tillgå. Detta har vi tillgängligt för platserna som visas i Figur 5. Vid merparten av dessa gaturum utförs också mätningar av luftkvalitet. Det bör poängteras att dessa gaturum inte speglar några genomsnittliga trafikmiljöer i Sverige, utan representerar snarare ogynnsamma miljöer med avseende på luftkvalitet. Vid SMHI pågår ett valideringsprojekt av SIMAIR mot mätdata, där data från dessa gaturum också kommer att användas (Andersson och Omstedt, 2009). I Tabell 5 återfinns data för gaturummens egenskaper, som fungerar som indata till beräkningarna i SIMAIR. På motsvarande sätt finns trafikinformation för de olika trafikmiljöerna i Tabell 6. Trafikmiljöerna varierar en hel del, och både gaturum och öppna vägar finnas representerade i studien. I Andersson och Omstedt (2009) finns en mer utförlig beskrivning av gaturummen Region Norr Region Mitt Region Stockholm Region Mälardalen Region Väst Region Sydöst Region Skåne 1. Malmö Amiralsgatan 2. Landskrona Eriksgatan 3. Helsingborg 1 Drottninggatan 4. Helsingborg 2 Malmöleden 5. Jönköping Barnarpsgatan 6. Nässjö Brogatan 7. Norrköping Kungsgatan 8. Göteborg Gårda 9. Göteborg Haga 10. Mariestad Nygatan 11. Karlstad Hamngatan 12. Karlskoga Katrinedalsgatan 13. Västerås 1 Kopparbergsvägen 14. Västerås 2 Stora gatan 15. Uppsala Kungsgatan 16. Stockholm 1 Hornsgatan 17. Stockholm 2 Norrlandsgatan 18. Stockholm 3 Sveavägen 19. Sollentuna Turebergsvägen 20. Gävle Staketgatan 21. Sundsvall Skolhusallén 22. Östersund Rådhusgatan 23. Umeå Västra Esplanaden 24. Lycksele Blåvägen 25. Skellefteå Viktoriagatan Figur 5. Gaturum som studien innefattar. 8

Dagens och framtidens partikelhalter. Utredning av exponeringsminskningsmål för PM2.5 enligt nytt luftdirektiv. Meteorologi

Dagens och framtidens partikelhalter. Utredning av exponeringsminskningsmål för PM2.5 enligt nytt luftdirektiv. Meteorologi Nr 133, 2008 Meteorologi Dagens och framtidens partikelhalter i Sverige Utredning av exponeringsminskningsmål för PM2.5 enligt nytt luftdirektiv Stefan Andersson, Robert Bergström, Gunnar Omstedt och Magnuz

Läs mer

Validering av SIMAIR mot mätningar av PM10, NO 2

Validering av SIMAIR mot mätningar av PM10, NO 2 Stefan Andersson Gunnar Omstedt METEOROLOGI Nr 37/29 Validering av mot mätningar av PM, och bensen Utvärdering för svenska tätorter och trafikmiljöer avseende år 24 och 25 Omslagsbilden visar en Sverigekarta

Läs mer

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker Author Markus Olofsgård Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703566210 E-mail markus.olofsgard@afconsult.com Date 2015-02-11 Project ID 702782 MölnDala Fastighets AB Kompletterande luftkvalitetsutredning för

Läs mer

Luftkvaliteten i Sverige år 2020

Luftkvaliteten i Sverige år 2020 METEOROLOGI Nr 150, 2012 Luftkvaliteten i Sverige år 2020 Uppföljning av miljökvalitetsmålet Frisk luft för trafikmiljöer i svenska tätorter Gunnar Omstedt, Stefan Andersson, Christian Asker, Jörgen Jones,

Läs mer

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner LVF 2013:13 Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner Räkning på parkerade personbilar januari-mars 2013 samt jämförelse med räkningar på rullande personbilar Magnus Brydolf SLB-ANALYS,

Läs mer

HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA NORMERNA FÖR PARTIKLAR OCH KVÄVEOXIDER?

HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA NORMERNA FÖR PARTIKLAR OCH KVÄVEOXIDER? MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2007-09-03 Jarmo Riihinen Telefon 08-508 28 820 jarmo.riihinen@miljo.stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2007-09-18 p 14 HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun 2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Förord... 2 Miljökvalitetsnormer... 3

Läs mer

Varför modellering av luftkvalitet?

Varför modellering av luftkvalitet? 24 april 2015, Erik Engström Varför modellering av luftkvalitet? Varför är god luftkvalitet viktigt? Luftföroreningar Påverkar människors hälsa Ca 400 000 förtida dödsfall i Europa I Sverige 5000 förtida

Läs mer

Kvalitetssäkring av modellberäkningar

Kvalitetssäkring av modellberäkningar Modellanvändning för en renare tätortsluft Kvalitetssäkring av modellberäkningar Innehåll Vad kan jag göra åt det? Vilka kvalitetskrav finns på modellberäkningar? Hur kan man utföra en utvärdering mot

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Till: EU-kommissionen, GD Miljö Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 4 april 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Partiklar i Stockholmsluften

Partiklar i Stockholmsluften Kungl. Tekniska Högskolan SCI Partiklar i Stockholmsluften (Particles in the Stockholmair) Miljöfysik SH1008 Fredrik Båberg (fbaberg@kth.se) Stefan Knutas (sknutas@kth.se) Handledare: Tomas Lindblad Sammanfattning

Läs mer

Partiklar i stadsmiljö källor, halter och olika åtgärders effekt på halterna mätt som PM10

Partiklar i stadsmiljö källor, halter och olika åtgärders effekt på halterna mätt som PM10 ITM Stockholms Universitet SMHI SLB Rapport 4:24 Partiklar i stadsmiljö källor, halter och olika åtgärders effekt på halterna mätt som PM1 Slutrapportering av FoU projekt Christer Johansson 1,2 & Michael

Läs mer

Utvärdering av SIMAIR mot mätningar av PM10 och NO 2 i Göteborg, Stockholm och Umeå för åren 2006-2009

Utvärdering av SIMAIR mot mätningar av PM10 och NO 2 i Göteborg, Stockholm och Umeå för åren 2006-2009 METEOROLOGI Nr 152 Utvärdering av SIMAIR mot mätningar av PM10 och NO 2 i Göteborg, Stockholm och Umeå för åren 2006-2009 Undersökning av en ny emissionsmodell för vägtrafikens slitagepartiklar Stefan

Läs mer

Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6

Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6 Linköping 2011-03-29 PM Spridningsberäkning Cirkusängen 1. Bakgrund Stadsbyggnads- och Miljöförvaltningen i Sundbyberg arbetar med planprogrammet för bl.a. fastigheten Cirkusängen 6, som ligger utefter

Läs mer

Genomsnittliga emissionsfaktorer för PM10 i Stockholmsregionen som funktion av dubbdäcksandel och fordonshastighet

Genomsnittliga emissionsfaktorer för PM10 i Stockholmsregionen som funktion av dubbdäcksandel och fordonshastighet SLB 2:2008 Genomsnittliga emissionsfaktorer för PM10 i Stockholmsregionen som funktion av dubbdäcksandel och fordonshastighet Christer Johansson 1,2, Michael Norman 2 & Mats Gustafsson 3 1 Institutionen

Läs mer

Vad kan Reflab - modeller hjälpa till med? Rådgivning inom

Vad kan Reflab - modeller hjälpa till med? Rådgivning inom Vad kan Reflab - modeller hjälpa till med? Rådgivning inom Val av modell Användning av modeller Kvalitetssäkring av beräkningar och resultat Lagstiftning Rapportering i samarbete med NV och IVL Hur erbjuder

Läs mer

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013 LVF 2014:2 Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013 Magnus Brydolf SLB-ANALYS, APRIL 2014 Förord Kartläggningarna av kvävedioxidhalter (NO

Läs mer

Ny energianläggning i Upplands Bro

Ny energianläggning i Upplands Bro LVF 2009:9 uppdaterad 090828 Ny energianläggning i Upplands Bro SPRIDNINGSBERÄKNING AV HALTER KVÄVEDIOXID, SVAVELDIOXID OCH INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) ÅR 2015 Boel Lövenheim SLB-ANALYS, AUGUSTI 2009

Läs mer

Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län

Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län Underhandsresultat från Kronobergs luftvårdsförbunds samordnade program för kontroll av luftkvalitet Bruno Bjärnborg Samordnat program

Läs mer

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006 Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Marie Haeger-Eugensson Jenny Westerdahl Karin Sjöberg Lin Tang IVL Svenska Miljöinstitutet Scenarier Tre scenarier Nu-scenarie: 26 Framtidsscenarie

Läs mer

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande.

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande. 212-2-15 M211/382/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för miljö B-149 BRYSSEL Belgien Svar på Europeiska kommissionens skrivelse angående tillämpningen av

Läs mer

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman LVF 2010:7 Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman SLB-ANALYS, MAJ 2010 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen

Läs mer

Hans Backström och Sven Kindell. RAPPORT NR 2010-7 Nationella beräkningar med SIMAIR

Hans Backström och Sven Kindell. RAPPORT NR 2010-7 Nationella beräkningar med SIMAIR Hans Backström och Sven Kindell RAPPORT NR 2010-7 Nationella beräkningar med SIMAIR Pärmbild. Bilden föreställer beräknade och uppmätta halter av inhalerbara partiklar (PM-10) i bakgrundsluft på landsbygd

Läs mer

Infra City Öst, Upplands-Väsby

Infra City Öst, Upplands-Väsby 2009:12 Infra City Öst, Upplands-Väsby SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) SLB-ANALYS, AUGUSTI 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

Luftföroreningar i Nyköping

Luftföroreningar i Nyköping Samhällsbyggnad Miljöenheten Utredningsingenjör Bo Gustaver Tfn 0155-24 89 29 e-post: bo.gustaver@nykoping.se Datum 2010-04-22 2011-03-11 Dnr 2008-1353 421 1 (11) Luftföroreningar i Nyköping Miljöenheten

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Tjänster och tillämpad forskning. Luftmiljö på SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23

Tjänster och tillämpad forskning. Luftmiljö på SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23 Tjänster och tillämpad forskning Luftmiljö på SMHI Mallversion 1.0 2009-09-23 Ett tjugotal personer engageras i luftmiljö Gruppen Produktion luft på avdelning Miljö & Säkerhet består av 19 personer, som

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

VÄGDAMM OCH DUBBDÄCK.

VÄGDAMM OCH DUBBDÄCK. VÄGDAMM OCH DUBBDÄCK. En faktabroschyr från Nokian. 1 2 Sammanfattning Det allmänna miljömedvetandet har ökat kraftigt den senaste tiden. Det fi nns också ett stort och viktigt engagemang för att minska

Läs mer

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg Vinterdäck inverkan påverkan? Gudrun Öberg Nya vinterdäcksregler Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 om följande ändringar i trafikförordningen från den 15 november 2009 Ge kommunerna möjlighet att,

Läs mer

SIMAIR. ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde. Användarbeskrivning SIMAIR med ARTEMIS

SIMAIR. ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde. Användarbeskrivning SIMAIR med ARTEMIS SIMAIR ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde Användarbeskrivning SIMAIR med ARTEMIS September 2011 Innehållsförteckning SIMAIR - EN ANVÄNDARBESKRIVNING... 1 1. Bakgrund...1

Läs mer

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort LVF 2010:23b Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORM SLB-ANALYS, UPPDATERAD DECEMBER 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Bild: Mjölby kommun 26 augusti 2011 9 oktober 2012 Luftmätningen är utförd av miljökontoret i Mjölby och Boxholms kommun och miljökontoret i Norrköpings

Läs mer

Bilaga 4 Nationell presentation av emissioner och halter. Lars Gidhagen m.fl. SMHI

Bilaga 4 Nationell presentation av emissioner och halter. Lars Gidhagen m.fl. SMHI Bilaga 4 Nationell presentation av emissioner och halter Lars Gidhagen m.fl. SMHI 101 102 Nationell presentation av emissioner och halter Finansiär: Naturvårdsverket avtal 501 0711 Slutrapport september

Läs mer

Valet av vinterdäck påverkar luften i Stockholm.

Valet av vinterdäck påverkar luften i Stockholm. Valet av vinterdäck påverkar luften i Stockholm. Ett problem som uppmärksammats på senare år är att dubbdäck river loss mikroskopiskt små partiklar från vägbanan. De kallas PM 10 och kan följa med luften

Läs mer

Nomogram för uppskattning av halter av PM 10 och NO 2. Gata: lokalt bidrag PM 10. - reviderad version (december 2004) Emissionsfaktor (mg/fordon km)

Nomogram för uppskattning av halter av PM 10 och NO 2. Gata: lokalt bidrag PM 10. - reviderad version (december 2004) Emissionsfaktor (mg/fordon km) Nr 12, 21 Meteorologi Gata: lokalt bidrag PM 1 Bredd 2m Bredd m Emissionsfaktor (mg/fordon km) 2 1 Miljökvalitetsnorm: µg/m 3 8 2 5 3 2 PM 1 (µg/m 3 ) årsmedelvärde 1 1 2 3 Fordonsmängd ( fordon/dygn )

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Delrapport 1 Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI 2 För att öka

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Dagens presentation Tidigare utvärdering av den rättsliga konstruktionen Presentation

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se 0 2 Uppmätta dygnsmedelvärden (µg/m 3 ) av svaveldioxid och sot Dygnsmedelvärden av sot (µg/m 3 ) i mars 1965 - samvariationen visar på långdistanstransportens genomslag Smältverket i Vargön 1974 3 120

Läs mer

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa.

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Är luften verkligen fri? Varje gång dubbarna i dina dubbdäck träffar asfalten slits små partiklar loss. De heter PM 10 och är mikroskopiskt små

Läs mer

Ny bussdepå vid Tomtebodaterminalen, Solna

Ny bussdepå vid Tomtebodaterminalen, Solna LVF 2013:3 Ny bussdepå vid Tomtebodaterminalen, Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR ÅR 2020 AVSEENDE HALTER AV PARTIKLAR, PM10 OCH KVÄVEDIOXID, NO 2 Lars Burman SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord Denna utredning är

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) Drottninggatan/Rv 50 i Motala

Mätning av partiklar (PM10) Drottninggatan/Rv 50 i Motala Mätning av partiklar (PM10) Drottninggatan/Rv 50 i Motala Foto: Cajsa Eriksson 19 oktober 2012 14 oktober 2013 Dnr 2012-MH1155-3 Luftmätningen är utförd av miljö- och hälsoskyddsenheten i Motala kommun

Läs mer

Utsläpp till luft Bilaga till Program för detaljplan Airport City

Utsläpp till luft Bilaga till Program för detaljplan Airport City Utsläpp till luft Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 Upprättad av: Sara Janhäll Granskad av: Jesper Lindgren Godkänd av: Sara Janhäll RAPPORT Utsläpp till luft Airport City Härryda Kommun Beställare

Läs mer

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort LVF 2010:23b Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORM SLB-ANALYS, UPPDATERAD MAJ 2011 Innehållsförteckning JÄMFÖRELSER

Läs mer

Åtgärder mot höga halter av partiklar (PM10) på platser där människor vistas intill hårt trafikbelastade vägar i Stockholms län

Åtgärder mot höga halter av partiklar (PM10) på platser där människor vistas intill hårt trafikbelastade vägar i Stockholms län Åtgärder mot höga halter av partiklar (PM10) på platser där människor vistas intill hårt trafikbelastade vägar i Stockholms län Titel: Åtgärder mot höga halter av partiklar (PM10) på platser där människor

Läs mer

SLB 2:2006. Stockholmsförsöket EFFEKTER PÅ LUFTKVALITET OCH HÄLSA

SLB 2:2006. Stockholmsförsöket EFFEKTER PÅ LUFTKVALITET OCH HÄLSA SLB 2:26 EFFEKTER PÅ LUFTKVALITET OCH HÄLSA STOCKHOLM JUNI 26 Kort sammanfattning Det är väl dokumenterat att luftföroreningar, speciellt partiklar, har betydande effekter på Stockholmarnas hälsa, både

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Mer säker och miljövänlig vinterkörning Mer säker och miljövänlig vinterkörning Nokian Tyres första prioritet är att utveckla säkra och miljövänliga däck. Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres, som anser

Läs mer

Luftkvalitet och småskalig biobränsleeldning Tillämpningar av SIMAIRved för några kommuner. Meteorologi

Luftkvalitet och småskalig biobränsleeldning Tillämpningar av SIMAIRved för några kommuner. Meteorologi Nr 135, 2008 Meteorologi Luftkvalitet och småskalig biobränsleeldning Tillämpningar av SIMAIRved för några kommuner Gunnar Omstedt, Stefan Andersson, Christer Johansson och Bengt-Erik Löfgren Nr 135,

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan 101495 2012-04-10 Bo Lindelöf Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf 031-727 25 00 Innehåll 1 Bakgrund och förutsättningar...4 2 Förslag...9

Läs mer

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Förord Denna utredning är genomförd av miljöförvaltningen i Göteborg. Utredningen och rapporten är framtagna för att beskriva hur trängselskatten

Läs mer

Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås

Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås Sven Kindell och Jörgen Jones RAPPORT NR 2014-44 Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås Pärmbild. Årsmedelhalt bensen (µg/m 3 ), beräkningsår 2013. RAPPORT

Läs mer

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Det ligger i luften ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF Volvo Anläggningsmaskiner och Volvo Bussar ansluter sig till Volvokoncernens samarbete med WWFs program Climate

Läs mer

Nr 120, 2006. Meteorologi. - mätningar i några olika nordiska trafikmiljöer. Utvärdering av PM 10. Gunnar Omstedt

Nr 120, 2006. Meteorologi. - mätningar i några olika nordiska trafikmiljöer. Utvärdering av PM 10. Gunnar Omstedt Nr 12, 26 Meteorologi Utvärdering av PM 1 - mätningar i några olika nordiska traikmiljöer Gunnar Omstedt Nr 12, 26 Meteorologi Nr 12, 26 Meteorologi Utvärdering av PM 1 - mätningar i några olika nordiska

Läs mer

Uppdatering och förbättring

Uppdatering och förbättring SMED Rapport Nr 79 2007 Uppdatering och förbättring av beräknade partikelemissioner till luft i Sverige Delrapport/Lägesrapport NFR 1 A 3 b, Road transportation Helena Danielsson, IVL 2007-06-17 Avtal

Läs mer

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon.

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. Vägverket; Ssat 2003-12-09 Östen Johansson Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. 1. Inledning Den 1 januari 1999 trädde Miljöbalken

Läs mer

Rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HAoljefria däck och dubbdäck.

Rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HAoljefria däck och dubbdäck. Landstingsstyrelsens förvaltning Miljö 2007-01-17 1 (7) Rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HAoljefria däck och dubbdäck. I SLL:s budget för 2006 fick LSF Miljö i uppdrag att utreda möjligheten

Läs mer

Effekter av dagens o morgondagens fordonsutsläpp på befolkningens exponering för gaser och partiklar

Effekter av dagens o morgondagens fordonsutsläpp på befolkningens exponering för gaser och partiklar Effekter av dagens o morgondagens fordonsutsläpp på befolkningens exponering för gaser och partiklar Christer Johansson ITM Stockholms universitet SLB Miljöförvaltningen, Stockholm Effekter av dagens jämfört

Läs mer

Luftkvaliteten i Malmö med fokus på arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2. Henric Nilsson, Malmö stad

Luftkvaliteten i Malmö med fokus på arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2. Henric Nilsson, Malmö stad Luftkvaliteten i Malmö med fokus på arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2. Henric Nilsson, Malmö stad Hälsoeffekter Där det finns mest luftföreoreningar finns en ökad risk att barn föds underviktiga.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? Fi2015/2020

Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? Fi2015/2020 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-03611-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning

Läs mer

Modellsimuleringar av NOx och PM10 i Västra Götaland år 2010 och 2011

Modellsimuleringar av NOx och PM10 i Västra Götaland år 2010 och 2011 Enger K M-konsult AB Modellsimuleringar av NOx och PM10 i Västra Götaland år 2010 och 2011 Uppsala 2014-02-10 Leif Enger KM-konsult AB Sammanfattning Genom att jämföra spridningsberäkningar för olika ämnen

Läs mer

SLB 8:2009. Trängselskattens inverkan på utsläpp och luftkvalitet

SLB 8:2009. Trängselskattens inverkan på utsläpp och luftkvalitet SLB 8:2009 Trängselskattens inverkan på utsläpp och luftkvalitet UTVÄRDERING TILL OCH MED ÅR 2008 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. SLB-analys är operatör

Läs mer

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Antagen på Luftvårdsförbundets styrelsemöte 11 juni 2012, kostnadsfördelning justerad på styrelsemöte 23 november 2012 Bakgrund

Läs mer

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Om IVL Fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut Ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning

Läs mer

Remiss angående utredningen Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? (SOU 2015:27)

Remiss angående utredningen Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? (SOU 2015:27) YTTRANDE Dnr: 2015/0336-1:3 2015-08-26 Sida 1(6) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remiss angående utredningen Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? (SOU 2015:27) Statens väg- och transportforskningsinstitut,

Läs mer

Framtidens översvämningsrisker

Framtidens översvämningsrisker -1-1 Framtidens översvämningsrisker Bakgrund Med början våren driver SMHI med medel från Länsförsäkringars Forskningsfond forskningsprojektet Framtidens Översvämningsrisker. Projektet skall pågå till och

Läs mer

Vedrök i Västerbotten mätningar, beräkningar och hälsokonsekvenser

Vedrök i Västerbotten mätningar, beräkningar och hälsokonsekvenser METEOROLOGI NR 156, 2014 Vedrök i Västerbotten mätningar, beräkningar och hälsokonsekvenser Gunnar Omstedt, Bertil Forsberg 1* och Karin Persson 2* 1* Umeå universitet, 2* IVL Svenska Miljöinstitutet METEOROLOGI

Läs mer

Renare luft i centrum

Renare luft i centrum Fastställt av kommunfullmäktige 31 oktober 2011 Renare luft i centrum Åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten i Örnsköldsviks centrum och uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) Del

Läs mer

Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljö - kartläggningsstudie Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl.

Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljö - kartläggningsstudie Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl. Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljö - kartläggningsstudie Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl Finansiär: Miljökvalitetsnorm för partiklar i utomhusluft 2005 Årsmedelkoncentrationen

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun LVF 2011:19 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim SLB-ANALYS, FEBRUARI 2012 Förord Denna

Läs mer

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-17 Ärendenr: NV-05127-14 Regeringskansliet Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se magnus.moreau@regeringskansliet.se Underlag

Läs mer

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1 Fortsättning från pdf nr 1 Dagbefolkning 5 1 Kilometer 3-15 151-35 351-6 61-1 11-165 1651-27 271-43 431-7 71-125 1251-232 Figur 8. Fördelning av befolkning i Storstockholm år 2 (5 meters upplösning). Nattbefolkning

Läs mer

Klimatsimuleringar. Torben Königk, Rossby Centre/ SMHI

Klimatsimuleringar. Torben Königk, Rossby Centre/ SMHI Klimatsimuleringar Torben Königk, Rossby Centre/ SMHI Översikt Vad är klimat? Hur skiljer sig klimatmodeller från vädermodeller? Hav- och havsis processer Vad är klimatscenarier? Vad är klimatprognoser?

Läs mer

Olyckor på olika väglag och med olika däck

Olyckor på olika väglag och med olika däck Olyckor på olika väglag och med olika däck 5 Mellersta Sverige, olyckskvot för olika väglag Gudrun Öberg Olyckor per miljon fkm 4 3 2 1 Saltade vägar Osaltade vägar Torr barmark Våt barmark Packad snö

Läs mer

Källa: SNA, Klimat, sjöar och vattendrag

Källa: SNA, Klimat, sjöar och vattendrag Varje vinter faller snö över Sverige och bäddar in landet i ett täcke av snö. I södra Sverige omväxlar i regel köldperioder med snö med milda perioder när snön smälter, medan man i norr får ett mer sammanhängande

Läs mer

Regeringen fastställde i december

Regeringen fastställde i december JUNI 2005 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen Regeringen fastställde i december 2004 åtgärdsprogram för att klara MKN i Stockholm och Göteborg. Det betyder

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 10 PM En redovisning av beräknad energiåtgång och beräknad mängd klimatgaser under drifttid och byggtid 2009-01-16 3 (16) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 10... 4 2 Energianvändning

Läs mer

Luftkvalitet inom Östra Sveriges luftvårdsförbund

Luftkvalitet inom Östra Sveriges luftvårdsförbund LVF 2015:1 Luftkvalitet inom Östra Sveriges luftvårdsförbund MÄTNINGAR ÅR 2014 SLB-ANALYS, MAJ ÅR 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Sammanfattning... 5 Abstract... 8 Inledning...10

Läs mer

Simulering av möjliga klimatförändringar

Simulering av möjliga klimatförändringar Simulering av möjliga klimatförändringar Torben Königk, Rossby Centre/SMHI Bakgrund, observationer IPCC AR4, globala scenarier Regionala scenarier IPCC AR5 Bakgrund Observationer visar en tydlig uppvärmning

Läs mer

Flygtrafik 4 % Arbetsfordon 3 %

Flygtrafik 4 % Arbetsfordon 3 % 3. Luft och klimat I Örebro län finns det förhållandevis få luftmätningar i tätorterna och kunskapen om luftkvaliteten är därför bristfällig. De mätningar som görs indikerar emellertid att luftkvaliteten

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för luft. En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet

Miljökvalitetsnormer för luft. En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet Miljökvalitetsnormer för luft En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet Möjligheterna att utveckla Stockholmsregionen är av väsenlig betydelse för hela Sverige. Efterfrågan på

Läs mer

Långvarig torka kontra extrem nederbörd

Långvarig torka kontra extrem nederbörd Halmstad 2011-05-03 Carin Nilsson Långvarig torka kontra extrem nederbörd Hur ser klimatet ut i ett 30 års perspektiv i Sydvästra Sverige? Några utmaningar: Hur ska vi bygga våra hus? Var ska vi bygga

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Sveby. Klimatfiler för energiberäkningar

Sveby. Klimatfiler för energiberäkningar Sveby Klimatfiler för energiberäkningar Tidigare typår framtagna av SMHI På 80-talet tog SMHI fram typår för programvaran VIP+, tex Stockholm-77 Åren är utvalda inom perioden 1965-1984. Enbart urval på

Läs mer

Miljöpåverkan från dieselpersonbilar

Miljöpåverkan från dieselpersonbilar RAPPORTER FRÅN SLB-ANALYS NR 1:99 Miljöpåverkan från personbilar EN UNDERSÖKNING I STOCKHOLMS STAD OCH LÄN MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, AUGUSTI 1999 Miljöpåverkan från personbilar EN UNDERSÖKNING I

Läs mer

I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1

I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1 YTTRANDE 1 (3) 2013-05-20 magnus.moreau@regeringskansliet.se m.registrator@regeringskansliet.se Europeiska kommissionens formella underrättelse angående Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG

Läs mer

PUBLIKATION 2006:149. Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg

PUBLIKATION 2006:149. Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg PUBLIKATION : Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg Titel: Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck

Läs mer

Modell för beräkning av luftkvalitet vid småskalig biobränsle eldning

Modell för beräkning av luftkvalitet vid småskalig biobränsle eldning Modell för beräkning av luftkvalitet vid småskalig biobränsle eldning -förslag till utvecklingsprojekt November 2004 Gunnar Omstedt Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Krav på modellen...

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholm 2013-10-02 1 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP)

Läs mer

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Mallversion 1.0 2009-09-23 Carin Nilsson och Katarina Norén Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Några utmaningar: Hur ska vi bygga våra hus? Var ska vi bygga dem? Och vad gör vi med byggnader

Läs mer

Trängselavgifter i Stockholm

Trängselavgifter i Stockholm LVF 2003:6 Trängselavgifter i Stockholm EFFEKTER PÅ LUFTKVALITET ÅR 2015 Christer Johansson, Lars Burman och Boel Lövenheim SLB-analys, Miljöförvaltningen, Stockholm samt Bo Segerstedt Institutionen för

Läs mer

CFD Vindstudie RegionCity

CFD Vindstudie RegionCity CFD Vindstudie RegionCity För: Jernhusen AB Upprättad av: Ting Liu Affärsområde Stadsprojekt Granskad av: Will Sibia Uppdragsnummer: 4028766000 2014-09-12 Sammanfattning Vindberäkningar har utförts med

Läs mer

Klimatet och våra utomhusanläggningar

Klimatet och våra utomhusanläggningar Klimatet och våra utomhusanläggningar Katarina Losjö Hydrolog SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut ) Tryck & Svets 2012 Luftens volym Havens volym Volymen av allt land över havets nivå

Läs mer