Grundläggande övningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundläggande övningar"

Transkript

1 Grundläggande övningar Del 1 i laboration i SIMAIR-verktyget Syfte Syftet med denna övning är att ge grundläggande färdigheter i SIMAIR-användning. Vi kommer att gå igenom: Inloggning, verktygets utseende och menyfunktioner. Hur man skapar en lokal kopia av en emissionsdatabas (dvs. en lokal EDB ) och utför modifieringar av den lagrade informationen. Visning och export av beräkningsresultaten. Beräkning av NO 2 - och PM10 halter på olika typer av vägar samt känslighetstest av väg- och trafikdata. 1

2 1. Inloggning, verktygets utseende och menyfunktioner Gå till klicka på länken Logga in i SIMAIR i högerspalten. Välj SIMAIR väg. Använd det användarnamn och lösenord du fick av handledaren. Ange domain SIMAIR innehåller tre huvudfunktionaliteter; VISA, BERÄKNA och EDITERA, vilket du finner längst ned i vänsterspalten. I VISA kan man presentera och granska förberäknade fält av emissioner och bakgrundshalter för olika luftföreningsämnen och år. I funktionen BERÄKNA kan lokala spridningsmodeller användas för att beräkna det lokala bidraget från vägtrafiken i enskilda väglänkar. Väglänkarnas utformning och trafikdata kan ändras i funktionen EDITERA. Efter inloggning hamnar du i den meny (av VISA, BERÄKNA och EDITERA) som användaren sist var inne i. Notera att i VISA-menyn kan man få upp felmeddelanden Fält ej tillgängligt, vilket beror på att bakgrundshalter saknas för För att slippa dessa felmeddelande, välj t.ex i VISA-menyn. Kartrepresentationen är flexibel och går att ändra med knapparna som finns över kartan, se Figur 1. Observera att knapparna enbart kan användas i EDITERA och BERÄKNA, ej i VISA. Figur 1 EDITERA: Kartrepresentationen i SIMAIR kan ändras med knapparna Hela, Zooma in, Zooma ut, Panorera och Rensa, se röd markering. 2

3 Övning 1 Utför följande uppgifter: a) Pröva att växla mellan VISA BERÄKNA EDITERA (längst ned i vänsterspalten). b) Ställ Dig i BERÄKNA eller EDITERA-menyn och bekanta dig med de olika karthanteringsfunktionerna: - zooma in - zooma ut - panorera - hela 2. VISA förberäknade bakgrundshalter och emissioner I huvudfunktionen VISA, som kan väljas längst ned till vänster i den blå spalten, kan användaren presentera förberäknad rumslig fördelning av bakgrundshalter samt emissioner. 2.1 VISA bakgrundskoncentrationer Bakgrundshalter av olika ämnen går att presentera i SIMAIR. Man har valmöjlighet att visa totalhalter av bakgrundshalter eller dela upp bidraget i regionalt (internationellt eller från övriga Sverige) och urbant bidrag. Förklaring av begreppen följer nedan. Regionalt bidrag internationellt Regionalt bidrag Sverige Urbant bidrag Representerar bidragen från alla källor utanför Sverige. Representerar bidragen från övriga Sverige, exklusive aktuell tätort (Umeå). Representerar bidragen från källor inom tätorten Umeå. OBS! För vissa kombinationer av ämnen och år kan det komma upp en dialogruta med meddelandet Fält ej tillgängligt. Det betyder att information om bakgrundshalter för ämnet i fråga saknas. 3

4 Exempel 1: Visa bakgrundshalter 1. Se till att du har markerat huvudfunktionen VISA längst ned till vänster. 2. Välj vilket år du vill studera i menyn högst upp till vänster. 3. Välj vilket ämne som ska studeras i menyn under år. Välj mellan bensen, CO, NO 2, NO X, ozon och PM Välj om du vill studera årsmedelvärde eller extremvärde. För årsmedelvärde kan du välja om du vill visa totalhalt eller dela upp bidraget i regionalt eller urbant bidrag. 5. Resultatet plottas på kartan med standardinställning på färgskalan. Ett exempel på presentation finns i Figur 2. Det finns en standardinställning på färgerna, se t.ex. Figur 2, men man kan även ställa in en personlig färgskala. Samma bakgrundshalt som i Figur 2, men med personlig inställning av färger, finns i Figur 3. Exempel 2: Personlig färgskala 1. Tryck på knappen färg som finns i den blå vänsterspalten. 2. Kryssa för Personliga inställningar, för exempel se Figur Skriv in dina gränser för färgskalan. 4. Tryck på OK. 4

5 Figur 2 VISA: Presentation av bakgrundshalter av NO 2 för jämförelse med MKN (rött), övre (orange) och undre (gult) utvärderingströsklel. Figur 3 VISA: Samma presentation av bakgrundshalter av NO 2 som i figur 4.1, men med personlig färgskala. 5

6 Figur 4 VISA: Färgskalan går att ställa in manuellt. Detta görs genom att klicka på knappen färg, se röd markering, och sedan kan önskad skala ställas in. Man kan också exportera VISA-fälten till bildformat (GIF eller PDF) eller som numeriskt fält i EXCEL-format. Detta gör man genom att klicka på Export i mitten av det blå fältet under knappen Färg. 6

7 Övning 2 Växla till VISA-menyn om du inte har gjort det tidigare. Observera att det inte går att zooma i denna meny. a) För år 2007, visa regionalt bidrag av årsmedelvärde av PM10. Visa också urbant bidrag av årsmedelvärde av PM10. Välj därefter totalhalt av årsmedelvärdet. Vad kan man säga om de olika bidragens betydelse för totalhalten av PM10 i taknivå i kommunen varifrån härstammar merparten av föroreningarna? Hur förhåller sig totala bakgrundshalterna till MKN? För ledning hur man visar bakgrundshalter, se Exempel 1. b) Undersök också extremvärden i form av 90- respektive 98-percentils dygnsmedelvärde av PM10. Vad menas med percentilen? Hur förhåller sig värdena till MKN och utvärderingströsklar? c) Grundinställningen för färgrepresentationen är enligt MKN, men det går att ändra inställningen. Pröva att ändra till en personlig färginställning som du anser lämplig. För ledning hur man ställer in personlig färgskala, se Exempel 2. d) Exportera aktuell kartvy genom att trycka på Export och sedan GIF. Resultaten kan på så sätt sparas i gif-format. OBS! Om webbläsaren blockerar fönstret med Excel, PDF eller GIF, tryck samtidigt på Ctrl när du klickar på länkarna. OBS! Om du har svensk inställning på Excel måste du dessutom justera decimalkomman, från punkter till komma. Gör det genom funktionen Sök: Sök efter:. Ersätt med:, Ersätt alla e) För att visa numeriska haltvärden för respektive ruta i figuren, tryck på Export och därefter på Excel. Excel-filen som du får innehåller halten av PM10 för varje gridpunkt på kartan. Detta kan vara användbart då man exempelvis ska ställa in en personlig färgskala. Vad är det maximala värdet? (Utnyttja exempelvis Excelfunktionen =MAX( ) f) Repetera a) c), men för NO 2! g) Visa extremvärde av marknära ozon (O 3 ). Är de högst i centrum? Varför/varför inte? Ledning: Vägtrafikens emission av NO X (=NO+NO 2 ) består till en övervägande del (ca %) av NO som reagerar med O 3. 7

8 2.2 VISA emissioner I SIMAIR kan användaren undersöka emissionen (utsläppen) genom att klicka på de olika alternativen som finns i vänsterspalten under emission, se Figur 5. Dessa är: Totalt Trafik Lokal trafik Representerar emissionen totalt för tätorten (baseras på SMED). Representerar emissionen från vägtrafiken (baseras på SMED). Representerar emissionen från vägtrafiken på de lokala emissionsdatabaser som finns för tätorten, vilka kan väljas i en lista. Om röd Edb används visas emissionen enligt NVDB/SIMAIR. För exempel hur emissionen kan undersökas, se Figur 5, 6 och 7. Figur 5 VISA: Presentation av totala emissionen av PM10 (1 km x 1 km upplösning). Röd markering visar var ändringar görs mellan olika alternativ för emissionen. 8

9 Figur 6 VISA: Presentation av vägtrafikens emission av PM10 (1x1 km upplösning). Figur 7 VISA: Presentation av emissionen av PM10 (500 m x 500 m upplösning), från lokal Edb. 9

10 Övning 3 Se till att du fortfarande är i VISA-menyn. Följande övning syftar till att visa emissioner. a) Visa NO X emissioner Totalt och Trafik. Jämför! Var finns de största emissionerna? Anmärkning: Skillnaden mellan Totalt och Trafik utgörs huvudsakligen av utsläpp från småskalig biobränsleeldning, energiproduktion, industri och sjöfart. b) Undersök Trafik och Lokal trafik. Välj röd emissionsdatabas Hur stor är skillnaden i emissionen (avläs ovanför kartan)? Orsaken till skillnaden är att det är olika emissionsdatabaser som används; för Trafik används SMEDs emissioner på 1 km x 1 km, medan Lokal trafik använder NVDB/SIMAIRs emissioner med en upplösning på 500 m x 500 m för den lokala emisionsdatabasen. 3. EDITERA - kontrollera och ändra emissionsdatabaser I huvudfunktionen EDITERA, som väljs längst ned till vänster i blåa spalten, kan användaren kontrollera, ändra och lägga till ny emissionsdata. Högst upp till vänster, se Figur 8, kan man välja vilken emissionsdatabas (Edb) man vill arbeta med. Det finns tre olika färger att välja mellan när det gäller databaser: Röd Edb Blå Edb Emissionsdatabaser med röd färg är databaser som varken kan ändras eller raderas, enbart kopieras. De blå emissionsdatabaserna är lokala kopior av original-edb som användaren har skapat. För dessa databaser kan viss information ändras. Ofta rekommenderar vi användaren att använda dessa. Syftet med lokala emissionsdatabaser är att kommuner ska kunna uppdatera information och skicka den vidare så att SMHI småningom kan inkludera den i original-edb (röd). Grön Edb I dessa gröna, experimentella emissionsdatabaser, kan användaren göra mer avancerade inställningar. 10

11 Figur 8 EDITERA: Man kan välja mellan olika emissionsdatabaser, se röd markering. De emissionsdatabaser som är namngivna 2007, 2020, representerar original-edb, dvs de databaser som finns i original från SMHI bygger på troliga lokala emissionsscenarier till år Att skapa och radera Edb går att utföras enkelt i SIMAIR. Exempel 3: Skapa ny Edb 1. Se till så att du har tryckt på huvudfunktionen EDITERA längst ned till vänster. 2. Välj vilken original-edb som du vill utgå ifrån. 3. Tryck på knappen Kopiera som finns under Edb-menyn. 4. Välj, beroende på vad du vill skapa, en lokal (blå) eller experimentell (grön) Edb. 5. Skriv in namnet på den nya Edb. 6. Tryck på OK. 11

12 Exempel 4: Radera Edb 1. Välj i Edb-menyn vilken emissionsdatabas som du vill radera. 2. Tryck på knappen Radera, som finns under Kopiera. 3. Tryck på OK. Övning 4 Se till att du är i EDITERA-menyn. a) Skapa en lokal (blå) kopia av emissionsdatabasen 2007 och kalla den 2007lab. För ledning hur man skapar ny Edb, se Exempel Editera lokala (blå) emissionsdatabaser Detta delmoment kommer att visa hur man gör ändringar med det förenklade gränssnittet i lokala (blå) emissionsdatabaser (funktionen i blåa databaser täcker de flesta användares behov). Linjekällor, dvs vägkällor, representeras av svarta linjer på kartan. För att kontrollera eller ändra en viss linjekälla kan man klicka på den, se Figur 9, vilket öppnar en meny med tre funktionsknappar: Lägg till Ändra Ta bort Ger möjlighet att skapa en ny linjekälla. Öppnar ett gränssnitt för modifiering av data för aktuell väglänk. Med denna knapp kan man radera aktuell linjekälla. 12

13 Figur 9 EDITERA: Om man klickar på en linjekälla har man valmöjligheterna: Lägga till, Ändra eller Ta bort. Exempel 5: Ändra linjekälla 1. Markera önskad linjekälla. I menyn som dyker upp kan man se väglänkens namn och ÅDT (årsdygnstrafik; fordon/dygn). 2. Tryck på Ändra. 3. Information om väglänken dyker upp, se Figur 10. Ändra önskad parameter och tryck sedan på OK. Samma gränssnitt fås även upp med original-edb (röd), men då går informationen bara att läsa, ej ändra. Data som är viktigast att granska och ändra, se Figur 10, är: ÅDT, årsdygnstrafik (fordon/dygn) Andel tunga fordon (%) Skyltad hastighet Sandning (på/av) Max dubbdäcksandel (%) Gaturumsbredd (m) Hushöjd på respektive sida om gatan (m) Fordon/Bränsle 13

14 Figur 10 EDITERA: Förenklat gränssnitt med information som användaren kan ändra. Övning 5 Se till att du fortfarande är i EDITERA-menyn. a) Välj Edb 2007lab som du skapade i Övning 4. b) Zooma in över centrum. c) Pröva att klicka på olika linjekällor i området. Lägg märke till att årsdygnstrafiken för aktuell väglänk står i menyn som kommer upp. d) Uppgifterna bygger på Trafikverkets Nationella Vägdatabas (NVDB), som främst täcker statliga vägar. Det kanske visar sig att någon uppgift inte stämmer? Därför ska du nu ändra informationen. e) Markera någon linjekälla, exempelvis Kungsgatan, och klicka på Ändra. Uppgifterna som står här är de uppgifter som för tillfället finns för väglänken i aktuell emissionsdatabas. Fundera på hur de olika parametrarna kan tänkas påverka emissionerna/halterna. f) Pröva att ändra några uppgifter. Sätt exempelvis ÅDT till fordon/dygn, gaturumsbredd till 15 meter och hushöjder till 10 respektive 15 meter. g) Lagra dessa ändringar genom att trycka på OK. h) Kontrollera, genom att markera samma linjekälla och trycka på Ändra, att dina ändringar nu är lagrade. i) Markera istället en linjekälla utanför bebyggelsen, exempelvis E4an norrut. Granska genom att välja Ändra. Kontrollera informationen. Vad skiljer denna väglänk från gatan i centrum, i synnerhet vad gäller vägens utformning? 14

15 Övning 6 a) Du kanske vill lägga till vägar (linjekällor) i emissionsdatabasen? Detta är möjligt att göra i SIMAIR. b) Klicka på en valfri linjekälla och tryck på knappen Lägg till. c) Dialogfönstret Dra vägen på kartan dyker upp. Tryck på OK och klicka därefter med vänster musknapp på kartan var du vill att linjekällan ska starta respektive sluta. När du är klar trycker du på höger musknapp. d) Fyll i information, analogt med Övning 5, om väg- och trafikdata. Efter att du har gjort några ändringar, tryck på OK. Du har nu lagt till en ny linjekälla! e) Man kan även ta bort linjekällor. Som övning, radera väglänken som du skapade genom att markera den och trycka på Ta bort. OBS! För att se att väglänken verkligen är borttagen kan man ibland behöva välja en annan emissionsdatabas och återgå till den aktuella igen. 5. BERÄKNA lokala totalhalter för enskilda väglänkar 5.1 BERÄKNA och visa årsmedelvärden och extremvärden I SIMAIR kan användaren själv med hjälp av huvudfunktionen BERÄKNA (väljs längst ned till vänster i den blå spalten) beräkna totala halter av luftföroreningar i trafikmiljöer. SIMAIR använder informationen från vald emissionsdatabas, därefter utförs beräkningen och resultatet presenteras på kartan. Innan man utför beräkningar har man flera valmöjligheter att anpassa beräkningarna efter eget önskemål, se Figur 11. Beräkningar sparas i så kallade sessioner. När man trycker på BERÄKNA startar automatiskt en ny session med namnet Ses följt av ett nummer. Man har också möjlighet att ladda sessioner och byta namn på dem. Här följer en översikt över valmöjligheterna man har i BERÄKNA: Nytt Ladda Spara som Byt namn Radera Skapar en ny session Laddar en session som man tidigare har arbetat med Spara ny session med ett namn Byter namn på gammal session Tar bort aktuell session 15

16 År Edb Ämne Här kan man välja vilket år man vill utföra beräkningarna för (avseende meteorologi och bakgrundshalter) Anger vilken lokal emissionsdatabas man vill utföra beräkningarna för Här anger man vilket ämne man vill studera Figur 11 BERÄKNA: Röd heldragen markering visar var man kan göra inställningar för session. Gul streckad markering visar var man väljer år, Edb och ämne. Exempel 6: Utför beräkning 1. Se till att du har tryckt på huvudfunktionen BERÄKNA längst ned till vänster i den blå spalten. 2. Zooma in området som du vill studera. 3. Ställ in år, Edb samt vilket ämne du vill studera, se Figur Markera en väglänk. 5. Tryck på knappen Beräkna. Beräkningen tar vanligtvis enbart några sekunder. Notera att haltnivån på respektive sida om gatan anges. 6. Ställ ev. in egen färgskala (genom att trycka på Färg) om du vill ha någon annan än standardinställningen som visar överträdelse av MKN. 7. Välj i menyn som finns över kartan om du vill visa årsmedelvärden eller extremvärden, exempelvis 90- eller 98 percentil dygnsmedelvärden för PM10, se Figur

17 Figur 12 BERÄKNA: Resultatet av beräkningarna presenteras. Observera att personlig färgskala används i figuren. Årsmedelvärden, 90- och 98-percentil dygnsmedelvärden kan väljas i menyn uppe till höger. Övning 7 Växla till BERÄKNA-menyn längst ned till vänster. a) Ställ in År: 2007, Edb: 2007lab och Ämne: PM10. b) Zooma in centrala Umeå. c) Markera en central väglänk med stor trafikmängd, exempelvis Västra Esplanaden (E4an genom Umeå), och beräkna. För handledning hur du utför en beräkning, se Exempel 6. d) Markera en annan väglänk med stor trafikmängd längre bort från stadskärnan, som inte är kantad av hus. Exempelvis E4an söder om Umeå. Utför beräkning 5.0 meter från vägkanten. e) Visa 90-percentils dygnsmedelvärde och ställ in en lämplig personlig färgskala. f) Vilka resultat får du, vid vilken väglänk är halterna av PM10 högst? Vad är orsaken till detta? g) Byt namn på din körning (session) till lab01. h) När du är helt klar, radera sessionen. 17

18 5.2 Presentera resultat från BERÄKNA Resultat från BERÄKNA går att exporteras i SIMAIR. Alternativen man kan välja, se Figur 13, är: GIF PDF Excel Shape Aktuell kartrepresentation öppnas i ett nytt fönster som en bild i gif-format Aktuell kartrepresentation öppnas i ett nytt fönster som ett pdf-dokument Information för varje beräknad väglänk visas i Excel Resultaten exporteras till Shape-format, om man exempelvis vill analysera beräkningarna ned någon GIS-programvara. Om du vill granska beräkningen från en enskild väglänk finns två valmöjligheter, se Figur 13: PDF rapport Excel tidsserie Beräkningar av halter för aktuell väglänk öppnas som en rapport i ett nytt fönster i pdf-format Resultatet för beräkningen i aktuell väglänk öppnas i ett nytt fönster i Excel-format. Samtliga timmedelvärden av emissioner och halter för valt beräkningsår visas. Exempel 7: Presentera resultat 1. Utför först en beräkning, för handledning, se Exempel Om du enbart är intresserad av aktuell väglänk, tryck på Rapport PDF eller Tidsserier i Excel. 3. Om du vill exportera resultaten för alla beräknade väglänkar, tryck på GIF, PDF, Excel eller Shape som finns i vänsterspalten under Export. 18

19 Figur 13 BERÄKNA: Resultat kan presenteras för enskilda väglänkar, exempelvis genom en PDF-rapport, genom att trycka på knapparna inom rödmarkeringen. Det är även möjligt att exportera resultaten från samtliga beräknade väglänkar, se gul streckad markering. Resultatet kan presenteras i form av en Excel-fil. Där tabelleras timvisa medelvärden för hela året, se Figur 14. Figur 14 Exempel på en Excel tidsserie. Om man har valt PDF-rapport öppnas pdf-dokumentet i ett nytt fönster och resultatet visas (en A4-sida i omfång). Hela rapporten går att spara på disk och kan således granskas utan att beräkningarna repeteras. Rapporten är anpassad efter aktuella miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar för respektive ämne. 19

20 Rapporten inleds med beräkningsår, aktuell emissionsdatabas, väglänkens namn och ämne. Till höger står receptorpunktens läge (i Excel-filen anges receptorpunkterna R1 och R2, som representerar halter på ömse sidor om gatan). För exempel, se Figur 15. I rapporten presenteras ett antal tabeller. Här följer en kort förklaring till varje: Tabell 1a Tabell 2 Tabell 3 I tabell 1a redovisas lokala årsemissioner för aktuell väglänk, uppdelade i olika källor (totalt, lätta fordon, tunga fordon, icke-avgaser etc.) Här återfinns årsmedelvärden, både totalhalt och även uppdelade i regionalt bidrag, urbant bidrag samt lokalt bidrag, där man med lokalt bidrag menar bidraget från aktuell väglänk. I Tabell 2 finns även information om hur värdena förhåller sig till MKN och övre och undre utvärderingströskel. Här återfinns extremvärden i form av percentiler, i jämförelse med MKN och utvärderingströsklarna. Figur 15 Exempel på en PDF-rapport. 20

21 Övning 8 Se till att du fortfarande är i BERÄKNA-menyn. a) Zooma in centrala Umeå och gör en beräkning vid en väglänk med stort trafikflöde. Gör beräkningen för året 2007, Edb 2007lab och välj ämne PM10. b) Spara den nya körningen som lab02. c) Öppna Pdf-rapporten. - Vad säger det som står ovanför Tabell 1? - Vad kan man utläsa av Tabell 1? Hur stor del av trafikemissionen av PM10 härstammar från icke-avgaser - varför? - Analysera Tabell 2! Hur förhåller sig halterna i receptorpunkterna i förhållande till MKN? Varifrån kommer merparten av föroreningarna? Vad säger tabellen om kommunens möjligheter att sänka PM10-halterna? Vilken sida om gatan har högst halt? - I Tabell 3 ges extremvärdena i form av 90-pecentils dygnsmedelvärde. Hur förhåller sig denna till MKN respektive utvärderingströsklarna? d) Stäng Pdf-rapporten och tryck på Excel Tidsserie. Spara Excel-filen lokalt på något diskutrymme. e) Öppna Excel-filen. Justera kolumn-bredden så att det går att läsa rubrikerna på rad 1. Om du har svensk inställning på Excel måste du dessutom justera decimalkomman, från punkter till komma. Gör det genom funktionen Sök: Sök efter:. Ersätt med:, Ersätt alla f) Gå igenom vad informationen betyder! g) Plotta totalhalten av PM10 under hela år Vilken del av året är halterna högst enligt SIMAIR? Vad kan vara orsaken till detta? 21

SIMAIR. ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde. Användarbeskrivning SIMAIR med ARTEMIS

SIMAIR. ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde. Användarbeskrivning SIMAIR med ARTEMIS SIMAIR ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde Användarbeskrivning SIMAIR med ARTEMIS September 2011 Innehållsförteckning SIMAIR - EN ANVÄNDARBESKRIVNING... 1 1. Bakgrund...1

Läs mer

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones Jörgen Jones 201 6-06 - 16 Luftkvalitetsberäkningar Djurgårdsstaden för nytt parkeringsgarage i Norra 1 Sammanfattning Ett nytt garage planeras att byggas i norra Djurgårdsstaden vid Hjorthagen. I samband

Läs mer

Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen i Oskarshamn

Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen i Oskarshamn Jörgen Jones RAPPORT NR 2015-24 Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen i Oskarshamn Pärmbild. Bilden visar beräknad 90-percentil av dygnsmedelhalt för partiklar PM10 för i scenario 2030. Gul färg

Läs mer

SIMAIR. ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde. Användarbeskrivning

SIMAIR. ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde. Användarbeskrivning SIMAIR ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde Användarbeskrivning Juni 2005 Innehållsförteckning SIMAIR - EN ANVÄNDARBESKRIVNING... 1 1. Bakgrund... 1 2. Översikt över SIMAIRs

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Nationell presentation av emissioner och halter

Nationell presentation av emissioner och halter Nationell presentation av emissioner och halter Finansiär: Naturvårdsverket avtal 501 0711 Slutrapport september 2007 Följande personer har bidragit till rapporten (samtliga SMHI): - Lars Gidhagen (lars.gidhagen@smhi.se)

Läs mer

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun Miljöförvaltningen Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun Utredningsrapport 2017:10 www.goteborg.se Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål...

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun 2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Förord... 2 Miljökvalitetsnormer... 3

Läs mer

3FrontOffice Statistik Direkt

3FrontOffice Statistik Direkt 3FrontOffice Statistik Direkt visar statistik och KPIer i realtid för nummer i växeln på webbsidor som är anpassade för stora displayer i exempelvis ett call center. Här visas bland annat antal samtal

Läs mer

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning Innehåll FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning... 1 Välkommen!... 2 Kort om olika de olika vyerna... 2 Laborera med färdiga historier... 3 Animering av tidsserier...

Läs mer

SIMAIR ett webbaserat verktyg för bedömning av luftkvalitet i svenska tätorter

SIMAIR ett webbaserat verktyg för bedömning av luftkvalitet i svenska tätorter SIMAIR ett webbaserat verktyg för bedömning av luftkvalitet i svenska tätorter Användarbeskrivning för nytt användargränssnitt (SIMAIR2) 2016-10-07 Innehållsförteckning Inledning... 1 Inloggning i SIMAIR...

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå UPPDRAG Spridningsberäkningar, Skellefteå UPPDRAGSNUMMER 1321631000 UPPDRAGSLEDARE Leif Axenhamn UPPRÄTTAD AV Carl Thordstein DATUM Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå Sammanfattning

Läs mer

Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI

Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI inledning dagens luftkvalitet och trender framtidens luftkvalitet, scenario beräkningar slutsatser Dagens och framtidens luftkvalitet i

Läs mer

Luftkvalitetsutredningar vid fysisk planering

Luftkvalitetsutredningar vid fysisk planering Luftkvalitetsutredningar vid fysisk planering Anders Nylén, SLB-analys The Capital of Scandinavia Del av Miljöförvaltningen i Stockholm SLB-analys är en fristående enhet under förvaltningschefen Vår roll

Läs mer

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM)

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) Sitevision på HiG BOL /2010-06-07 Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) För att lägga in text eller redigera text på HiG s nya webb måste du tillhöra någon grupp som har behörighet

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta HIR-Växt och Näsgård Karta Allmänt Denna instruktion visar hur du kan presentera uppgifter från HIRVäxt på en karta i Näsgård Karta Advicer. Mer ingående instruktioner om t.ex. import av kartor, kart redigering,

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Så rapporterar du modelldata för luftkvalitet

Så rapporterar du modelldata för luftkvalitet Så rapporterar du modelldata för luftkvalitet Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2013:11) ska kommunerna varje år rapportera in luftkvalitetsdata. Då modellberäkningar

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

[ HUR DU UPPDATERAR FÖRSTASIDAN PÅ OTHELLO.NU ]

[ HUR DU UPPDATERAR FÖRSTASIDAN PÅ OTHELLO.NU ] Logga in på backend www.othello.nu/admin Välj Site för att få upp trädvyn över alla sidor Uppdatera Nyheter Klicka på sidan nyheter i trädvyn och tryck Edit Väl inne på kan du Skapa, Uppdatera och Radera

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered R 2005:04 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Metoder... 5 Beräkningar... 5 Osäkerhet i beräkningarna... 5 Scenarier... 5 Undersökningsområde...

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Hans Backström. RAPPORT NR 2014-38 Luftkvalitet i kvarteret Pottholmen, Karlskrona

Hans Backström. RAPPORT NR 2014-38 Luftkvalitet i kvarteret Pottholmen, Karlskrona Hans Backström RAPPORT NR 2014-38 Luftkvalitet i kvarteret Pottholmen, Karlskrona Pärmbild. Bilden föreställer en vy över det utbyggda Pottholmen i Karlskrona Rapport Pottholmen 1 Senast sparad 2014-10-20

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Lathund - TimeEdit Introduktion

Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit 3.4 - Introduktion v1.3 Kort om TimeEdit Syftet med denna lathund är att beskriva och förklara en del av de begrepp som används i TimeEdit. Vi hoppas

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan

Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan Miljöförvaltningen Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan Utredningsrapport 2016:9 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Hogrefe TestSystem Web Edition. Manual HTS

Hogrefe TestSystem Web Edition. Manual HTS Hogrefe TestSystem Web Edition Manual HTS 1 Inloggning för testledare Gå till www.hts-admin.net med valfri webbläsare. För att logga in som testledare anger du ditt löpnummer och lösenord i de två rutorna.

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Snabbguide till CtrlPrint

Snabbguide till CtrlPrint Snabbguide till CtrlPrint För InCopy-användare September 2015 Gå till innehållsförteckningen Innehåll Inloggning och lösenord 3 Logga in i CtrlPrint 4 Byta lösenord 5 Dokument och PDF 6 Öppna för att redigera

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala PM 2016-10-06 Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv., Uppsala SLB-analys har på uppdrag av Uppsalahem AB (Annika Billstam) bedömt luftföroreningshalterna för ny bebyggelse längs Luthagsesplanaden i Uppsala

Läs mer

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan LATHUND Att komma igång med Pecar E Plan E Plan Lathund Hej och välkommen till E Plan, det digitala verktyg som bl.a. gör kontrollplaner och egenkontroller digitala, sökbara samt samlar all dokumentation

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Kartläggning av PM10 och NO 2 i ABC län samt Gävle och Sandviken

Kartläggning av PM10 och NO 2 i ABC län samt Gävle och Sandviken Kartläggning av PM10 och NO 2 i ABC län samt Gävle och Sandviken Kartläggning och tilläggsprogram - Kartläggning av 2015 års halter av PM10 och NO 2 i ABC län samt Gävle kommun och Sandvikens kommun. -

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Den här manualen beskriver i 7 steg inrapportering i verktyget Signe för mätning av tillgänglighet inom första linjen. Om

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction.

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction. ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.3 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ä ndra

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

1 Starta Internet Explorer och surfa till www.bokadinfrisor.nu/login. Ange användarnamn och lösenord för att logga in i bokningssystemet.

1 Starta Internet Explorer och surfa till www.bokadinfrisor.nu/login. Ange användarnamn och lösenord för att logga in i bokningssystemet. Innehållsförteckning Snabbstart... 1 Kom igång med bokningssystemet.... 2 Innan Du börjar... 2 Logga in i systemet.... 2 System menyn... 2 Start... 3 Inställningar... 3 Behandlingar... 3 Schema... 4 Bokningar...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås

Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås Sven Kindell och Jörgen Jones RAPPORT NR 2014-44 Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås Pärmbild. Årsmedelhalt bensen (µg/m 3 ), beräkningsår 2013. RAPPORT

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper.

Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper. Skapa nästa års cup Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper. OBS! Ni ska aldrig återanvända en tidigare cup. Den har

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING Innehållsförteckning Justera storlek och antalet decimaler för måttsättning...2 Ändra färg på ritningselement...4 Justera färg för ett enskilt element genom att byta

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Att sälja biljetter med Tickster BoxPoint. Användarmanual för Direktenkedjan

Att sälja biljetter med Tickster BoxPoint. Användarmanual för Direktenkedjan Att sälja biljetter med Tickster BoxPoint Användarmanual för Direktenkedjan Innehållsförteckning Skapa din butik och lägg upp kassan/kassorna... 3 Ladda ner BoxPoint:... 3 Konfigurera BoxPoint... 3 Konfigurera

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Sysadmin Dexter P&B och O&U v2.4.x Användarmanual för systemadministratör i Dexter

Sysadmin Dexter P&B och O&U v2.4.x Användarmanual för systemadministratör i Dexter Sysadmin Dexter P&B och O&U v2.4.x Användarmanual för systemadministratör i Dexter 1 1 Innehållsförteckning 2 Användargrupper... 3 2.1 Se och ändra befintliga användargrupper... 3 2.2 Rättigheter till

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer