ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABF Skånes strategiska utvecklingsplan"

Transkript

1 ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden

2 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden ABF Skånes prioriteringar års vägval och plan... 11

3 ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden Utgångspunkten för ABF Skånes strategiska plan, är ABF:s idéprogram Gör en annan värld möjlig. ABF är en ideell idérörelse, vår värdegrund ger oss ett tydligt uppdrag -att via våra grundsatser aktivt arbeta med folkbildning och kultur-. ABF Skåne består av en mångfald av folkrörelser och medlemsorganisationer som förenas i gemensamma värderingar. Tillsammans är vi en ömsesidig resurs till varandra, för att stärka individen och ett fortsatt byggande av demokratin lokalt och regionalt. Grundfundamentet i denna plan hämtas också ur ABFs stadgar och dess ändamålsparagraf; Genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundat på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer, vill Arbetarnas Bildningsförbund: främja och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar; utbilda sina anslutna medlemsorganisationers medlemmar för uppgifter i föreningsliv, arbetsliv och samhälle; skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla. ABF och folkbildningen i Skåne ska vara en kraft för de många människor som bor och lever i vår mångfacetterade region. Kulturdelaktighet både genom det egna skapandet och i mötet med de skiftande kulturformer som finns att tillgå i Skåne, ska vara en självklarhet och göras tillgänglig för alla människor. ABF Skåne har som uppgift att sprida amatörkulturen, ge kulturarbetare möjlighet till forum för sin konstart samt underlätta, vägleda och inspirera människor till att ta del av Skånes breda kulturutbud. För ABF Skåne är det en positiv utmaning att stärka samverkan mellan de professionella kulturaktörerna, bibliotek, kulturarv och övriga som ett led i tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet. Med avstamp i vår kultursyn anser vi ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden

4 det av största vikt att människors kreativa förmågor och det egna skapandet, stimuleras och ges utrymme i samverkan med den teknologiska utvecklingen i samhället. Människors lust och nyfikenhet att uttrycka sig i olika kulturformer bidrar till individens och samhällets utveckling. ABF Skånes bildningssyn, grundar sig i att alla människor har rätt att få bilda och utveckla sig själv, att bildning och kunskap är en livslång process som inte får hindras av; ålder, kön, samhällsklass, etnicitet, religion eller annan form av segregering. ABF Skånes bildningssträvan är att tillgängliggöra fri och frivillig bildningsverksamhet, där nyfikenhet och lärande är centrala delar för ett de- 4 ABF SkåneS StrAtegiSkA utvecklingsplan för perioden

5 mokratiskt samhälle. Med bildning och kunskap baserat på mötet mellan olika erfarenheter och kunskaper, skapas förutsättningar för människans frigörelse både som individ och kollektiv. ABF Skåne har också att förhålla sig till vad stat och region sätter upp för ramoch regelverk för verksamhetens genomförande. I Skånes regionala kulturplan under rubriken Folkbildning (ej slutgiltigt antagen ännu) talas det om att folkbildningen, utgör en viktig lokal tillväxtfaktor och är en självklar del i den kulturella näringskedjan för både bildning och kultur. Region Skåne vill: Särskilt stimulera studieförbundens arbete med unga vuxna. Stärka förutsättningar för samverkan mellan studieförbunden och folkhögskolorna samt med övriga aktörer. Stimulera interkommunal samverkan mellan studieförbunden och kommunerna. I Region Skånes kulturplan för har det satts upp sju kulturpolitiska prioriteringar. Fyra av dessa har direkt anknytning till ABF:s breda kultur- och folkbildningsarbete och kommer att kopplas ihop med ABF Skånes strategi och prioriterade utvecklingsområden. Dessa fyra är: Stärkt kulturell infrastruktur. Utveckling av kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga. Ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden. Stärkt dialog inom kultursektorn. ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden

6 6 ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden

7 ABF Skånes prioriteringar ABF Skåne prioriterar tre viktiga verksamhetsområden för perioden , som kommer att innebära en tydlig fokusering av organisationens samlade resurser på följande områden: Stärka folkrörelserna Kultur för alla Bilden av ABF Alla tre områden är var och en och tillsammans, strategiskt viktiga för en fortsatt positiv utveckling av folkrörelserna, folkbildningen och ABF Skånes medlemsorganisationer och samverkansparter. Den fria och frivilliga folkbildningen har över tid spelat stor roll för människors möjligheter till bildning och kultur. En verksamhet som dels har bidragit till vårt öppna demokratiska samhälle och som dels idag, ifrågasätts av en allt mer teknokratisk och kontrollerande syn på människors lärande och tillgång till kultur. En stark folkrörelse med aktiva föreningar som spänner över alla samhällsområden med ideella engagemang, som både fostrar och ifrågasätter, är en förutsättning för en fungerande demokrati. Stärka folkrörelserna ABF vill med prioriteringen Stärka folkrörelserna, långsiktigt och tillsammans, samverkansparter och med gamla och nya medlemmar, genom vår kunskapssyn och vårt pedagogiska förhållningssätt, gemensamt stärka kunskapen och kompentens bland styrelser, förtroendevalda och medlemmar. ABF Skåne måste därför gemensamt med medlemsorganisationer och samverkansparter rusta och utveckla folkrörelserna. För att detta arbete ska bli framgångsrikt behövs det ett långsiktigt och strategiskt arbete med utbildnings- och utvecklings insatser, riktade till våra regionala organisationer och lokala föreningar i samarbete med ABF-avdelningarna. För detta behöver vi gemensamt bygga upp en resursgrupp med kompetenta ledare, som både lokalt i cirkelform såväl som regionalt i utbildningsinsatser, har förmåga att genomföra insatser inom området. ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden

8 kultur för alla Kultur för alla allas lika rätt till kultur. För ABF är kultur i alla dess former en viktig del av folkbildningen och grundförutsättning för människors utveckling, delaktighet och livsglädje. Kultur är och ska vara en angelägenhet som är tillgänglig för alla, inte ett privilegium för de som har råd. Kultur är både eget skapande och beskådande. Människan är en skapande varelse och har i alla tider strävat efter att använda sina förmågor till att uttrycka, forma, försköna, gestalta, provocera och påverka med kultur. Amatörkulturen är en demokratifråga, en rättighet att använda utveckla och synliggöra sina kreativa förmågor. Den icke kommersiella kulturen är för samhället en viktig aktör, för människors möjlighet till upplevelser likväl som att ta del av kulturens olika utbud som åskådare, för att frigöra tankar och skapa lust. ABF Skånes uppgift är att både tillvarata och bidra till att utveckla människors skapande förmågor, som att sprida olika kulturformer. ABF Skåne måste därför i samarbete med regionala kulturorganisationer, kulturarbetare, fria aktörer och ABF-avdelningarna möjliggöra mötet mellan amatörer och professionella, inspirera till eget skapande, stödja spridning av kultur i hela Skåne och tillvarata ABFs medlemmars intresse och engagemang för kultur. 8 ABF SkåneS StrAtegiSkA utvecklingsplan för perioden

9 Bilden av ABF ABF har under 100 år verkat för allas rätt till bildning och kultur. Ett samhälle som ser och förstår att människan till sin natur är nyfiken, ansvarsfull, kreativ och kollektiv i den bemärkelsen av att vilja påverka och vara delaktig. ABF har som organisation alltid levt med och verkat i en ständigt pågående samhällsutveckling. En utveckling som går allt snabbare och omfattas av en alltmer global värld. Vi har ett ansvar för att tydligt beskriva och synliggöra på vilket sätt och i vilka samhällssituationer ABFs folkbildning skapar mervärde och gör skillnad för människor och samhällets utveckling. Insikten och kunskapen av att folkbildning och kultur är en av förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle, måste stärkas. Det är vårt ansvar att kommunicera bilden av ABF i Skåne, utåt i samhället och i beslutande församlingar, likväl som inåt i organisationen, så att ABFs vision Gör en annan värld möjlig förverkligas. ABF Skåne måste därför intensifiera arbetet, med en för Skåne gemensam kommunikationsplan och tydlighet i den grafiska profilen. Till detta krävs utbildningsinsatser för medarbetare och förtroendevalda, för ökade insikter och kunskaper kring en samsyn i bilden av ABF. ABF SkåneS StrAtegiSkA utvecklingsplan för perioden

10 10 ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden

11 2014 års vägval och plan Inledning ABF Skånes halvårsmöte 2012 antog en långsiktig strategisk utvecklingsplan för I denna del av dokumentet beskrivs 2014 års plan och vägval för verksamheten. Utgångspunkten för 2014 är fortsatt, våra tre prioriterade områden och målgruppen unga åldern år. I planen framgår även ABF Skånes mål, i förhållande till Kulturnämndens beslutade, tre utvecklingsområden för verksamhetsbidrag. I planen finns även beskrivet de behov och insatser som kommer att göras för ABF-organisationens medarbetare och förtroendevalda i Skåne. Ett nytt avgränsat område för 2014 är projektet Valet 2014 ett KULTURuppdrag för demokrati och delaktighet, projektet beskrivs under egen rubrik. Inom varje område tar medarbetarna fram detaljerad handlingsplan. I handlingsplanen beskrivs varje enskilt arrangemang, utbildning och händelse utifrån mål och syfte. Handlingsplanerna följs regelbundet upp under året av ABF Skånes styrelse. Handlingsplanerna fungerar som ett arbetsredskap där dokumentation av verksamheten ger oss en tydlig bild av vad som är pågående, vad som genomförts och utvärderats. Handlingsplanen tydliggör att ABF Skåne följer och håller ihop organisationen kring de prioriterade områdena. Stärka folkrörelserna Skåne är en mångfacetterad region, med ett rikt och aktivt förenings- och folkrörelseengagemang. Organisationer, små som stora, har i grunden en ambition att vara med och påverka samt förändra det samhälle man lever och verkar i. Inte minst för den yngre generationen och de ungdomar och unga vuxna som idag söker sin tillhörighet i nya former av nätverksbaserade organisationer, är demokratifrågan en utmaning. De unga har inte bara att tackla den livssituation de idag befinner sig i, med alla dess både nära men också globaliserade utmaningar, utan även dess mångkulturella utmaningar, miljöfrågor och samhällsförändringar. Att tro på demokratins möjligheter och se resultaten av att ett starkt engagemang, där påverkan via kunskap leder till förändring, är mo- ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden

12 torn i folkrörelsearbetet. Demokratin är inget vi ärver, varje människa måste själv erövra och erfara demokratins kraft. ABF Skåne kommer intensifiera samarbetet och med långsiktig planering, stärka och samordna utvecklingsarbetet tillsammans med våra medlemsorganisationer, nya rörelser och samarbetspartners. ABF ska fungera som ett utvecklingsstöd för medlemsorganisationerna, utifrån deras mål och syften. Grunden för ett framgångsrikt förenings- och folkrörelsearbete är, att man vet vad man vill, hur man tar sig dit och vilka kunskaper som behövs. ABF-organisationen har tagit fram utbildningsmaterial som ger vägledning och verktyg i att öka styrelsens och medlemmarnas förmågor, kunskaper och kompetens för att utveckla både sin organisation och sina ledamöter till att arbete mer framtidsoch processinriktat. ABF Skåne ska under 2014: Föra samtal med tio av våra regionalt anslutna medlemsorganisationer, för att tillsammans utröna och planera vilka deras utvecklingsbehov är och under vilka former ABF kan stödja organisationerna och medlemmars kunskapsbehov kring föreningsarbete. Utifrån vårt förbundsgemensamma beslut, erbjuda medlemsorganisationer och samverkansparter i första hand styrelseutbildning, funktionsutbildningar och utbildning för valberedningar i samverkan med organisationer och ABF-avdelningar. Samverka med våra medlemsorganisationer för att bygga resurslag och utbilda handledare som lokalt och regionalt kan genomföra utbildningsinsatser, inom området Stärka folkrörelsen. Fortsätta rekrytera och kompetensutveckla ABF i Skånes gemensamma pedagogiska resursgrupp. Anordna informella dialogträffar tillsammans med och gemensamt för våra regionala medlemsorganisationer. Cirkelledarutvecklingen; grundläggande pedagogisk utbildning och ämnesrelaterad kompetensutveckling för ABFs cirkelledare. Analysera och ta fram statistiska underlag för att följa utvecklingen. För att motverka den ökade främlingsfientligheten och intoleransen kommer vi att intensifiera vårt arbete med olika insatser och utbildningar i antirasism och främlingsfientlighet. Utbildning i användandet av sociala medier i folkrörelsearbetet. 12 ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden

13 kultur För AllA I ABFs idéprogram ges uttryck för vår syn och vårt syfte med kulturarbetet. ABFs kulturverksamhet ska värna om traditioner, förmedla nya kulturupplevelser och ge möjlighet till eget skapande. Vår kulturverksamhet har två dimensioner. Den ena är att ge människor förutsättningar för eget skapande, den andra är att låta människor ta del av det redan skapade. Dessa utgångspunkter ger utrymme för möte mellan professionalism och folkbildning. ABF ska vara en viktig lokal kulturbärare och bedriva kulturverksamhet i alla 33 kommunerna i Skåne. vårt uppdrag är tudelat; Vi ska möjliggöra för människor att finna och utveckla sina skapande förmågor, oavsett vilken form skapandet gestaltar sig. Detta kräver väl utbildade och kompetenta ledare, ett öppet sinne för nya kulturyttringar och samverkan mellan ABF-avdelningarna. Mötet med och upplevelsen av alla de kulturformer som finns att tillgå, musik, dans, teater, film, litteratur, konst och mycket mer är minst lika viktig. ABFs uppgift är att möjliggöra och överbrygga de hinder som finns för människor att upptäcka och uppleva kultur. ABF SkåneS StrAtegiSkA utvecklingsplan för perioden

14 För att utveckla kulturverksamheten krävs en öppen dialog och samsyn kring ABFs syfte med kultur. En utmaning är att möta de ungas kultur som ofta är kreativ, utmanande och nyskapande. De ungas kulturformer ska ha sin givna plats i ABF. Tillsammans ska vi möjliggöra olika arenor och mötesplatser för de ungas uttryck, för att bidra till att synliggöra och underlätta deras skapande. ABF Skåne ska under 2014: Samtala med främjandeorganisationerna i syfte att utveckla samarbetsformer inom deras kulturområden. Samverka med regionala kulturorganisationer för lokal utveckling och spridning av kulturformer. Påbörja kartläggning av kulturombud inom våra medlemsorganisationer samt rekrytera i syfte att påbörja utbildnings- och utvecklingsinsatser för målgruppen. Initiera och samverka i regionala och lokala kulturprojekt. Skapa nätverk och kompetensutveckla ABFs cirkelledare inom de estetiska områdena. Ta fram en för ABF i Skåne gemensam strategi för gemensamma kulturarrangemang. Dialogsamtal med medlemsorganisationerna i kulturens betydelse för den egna utvecklingen. Spridning av och turnélägga föreläsningar och arrangemang, i de skånska kommunerna och i dess mindre orter. Aktivt arbeta för nya mötesplatser och arenor där kulturformer möter både vana och ovana besökare. Stärkt fokus på läsfrämjande aktiviteter, författarmöten och läsprojekt och samarbeten med bibliotek och ABF-avdelningar. Samarbeta med bibliotek och kulturhus, nya mötesplatser med nya möjligheter. 14 ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden

15 Statarmuseet ABF Skåne är en av stiftarorganisationerna som var med och bildade Statarmuseet En resa som började många år innan och som föregicks av ett brett och omfattande folkbildningsarbete. I dag är Statarmuseet en del av det samlande skånska museiväsendet, inte minst i ambitionen att dela det regionala ansvarstagandet och kulturarvsfrågorna. Statarmuseet arbetar hela tiden med utveckling av verksamhets- och samarbetsformer och är till sin form, en sinnenas historiska verkstad där människor i alla åldrar, från olika generationer, kulturer och kunskapstraditioner får möjlighet att mötas samt arbeta både teoretiskt och praktiskt. ABF Skåne SkA under 2014: Samverka med museet med föreläsningar och författarbesök. Stödja museets pedagogiska verksamhet riktat till ungdomar och unga vuxna. Sprida information om museet som mötesplats för kulturarv, miljö och upplevelser. ABF SkåneS StrAtegiSkA utvecklingsplan för perioden

16 Bilden av ABF Skåne ABF Skåne ska under 2014, systematiskt lyfta fram den nytta som ABFs arbete med bildning och kultur bidrar till, i förhållande till Region Skånes utvecklingsoch tillväxtmål. Med analyser, fakta, statistik och mänskliga berättelser, visar vi vilken betydelse bildning och kultur har för en demokratisk samhällsutveckling. En utveckling där människors delaktighet och föreningslivets aktiviteter i hög grad bidrar till och påverkar lokalsamhället och Skånes tillväxt. En viktig förutsättning för vår egen förmåga till framgång, är att vi för konstruktiva dialoger med de delar av samhällslivet som ger oss förutsättningar till vår verksamhet, att det upplevs att vi via vår verksamhet gör skillnad och är till nytta för det demokratiska samhället. Med ett fördjupat fokus baserat på ovansående arbete, har vi själva möjligheter att påvisa och föra samtal med politiken och omvärlden kring ABFs särart och profil. Vår kultur- och bildningssyn tar sitt avstamp i vår värdegrund och leder till de många människornas deltagande i vår breda verksamhet. ABF Skåne ska under 2014: Ta fram en kommunikations- och opinionsplan för ABF i Skåne. Ta fram omvärldsanalys, fakta och statistik som underlag för dialoger. Gemensamt med ABF-avdelningarna föra samtal med politiker och tjänstemän om ABFs mervärde med den breda folkbildningen och kultur för utveckling och samhällskraft. Träffa våra medlemsorganisationers politiska företrädare, för erfarenhetsutbyte och kommunikation kring betydelsen av ABFs folkbildningsarbete i Skåne. Kommunicera ABFs idé och syften med de anslutna medlemsorganisationerna. Påbörja arbetet med, en för Skåne, gemensamma strategisk framtidsanalys tillsammans med ABF-avdelningarna. Utbilda personal och förtroendevalda. 16 ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden

17 Specifik målgrupp unga åldern år ABF Skåne kommer under 2014 fortsätta vårt långsiktiga arbete med fokus på målgruppen ungdomar och unga vuxna. Fler och fler unga vuxna och ungdomar lever i en osäker tillvaro, arbetslösheten ökar, möjligheten till arbete och utbildning minskar. Många unga idag lever i ett moment 22, ingen inkomst, ingen bostad och därmed ingen möjlighet till en framtid där de kan flytta hemifrån och börja bygga sitt eget liv. Många har inte tillräckliga betyg från skolan för att ta sig vidare i ett allt hårdare utbildningssystem. Många har en arbetssituation som är från dag till dag, timarbete eller korta tillfälliga arbete. Många tvingas leva på sina föräldrars välvilja utan jobb, utan utbildning och utan A-kassa, vilket gör livssituationen tuff. Uppräkningen av ökade klyftor kan göras lång. Många tvingas till en tillvaro som bara känns hopplös!. I en livsituation som kan leda till utanförskap och destruktivitet, kan och ska ABF vara en öppen plats för ungdomar och unga vuxna. Tillsammans med våra ungdomsorganisationer och enskilt engagerade unga kan vi finna och möta ungdomar och unga vuxna med kulturverksamheter, projekt och utbildningsinsatser. Med ABFs engagemang, kontaktnät, aktiviteter och mötesplatser, kan unga finna plats till gemenskap och en öppning för ett steg i ny riktning i att komma vidare i livet. ABF Skåne ska under 2014: Fortsättningsvis samverka med regionala kulturorganisationer och ABF-avdelningar för ungas ökade intresse för samhällsfrågor. Samverka med ABF-avdelningarna kring ungas estetiska utrycksmedel såsom musik, dans, konst, teater, litteratur och film. Samordna kommande engagemang i festivaler och musikscener i hela Skåne. Aktivt stödja anslutna ungdomsorganisationer. Samverka med ABF-avdelningarna kring både kulturella och arbetsmarknadsinriktade projekt. Utveckla metoder och samarbete i de ungas intresse för film som utrycksmedel och verktyg för påverkan. Delta och aktivt söka ungdomskulturella projekt och samarbeten ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden

18 18 ABF SkåneS StrAtegiSkA utvecklingsplan för perioden

19 Internationellt och vår omvärld ABF Skånes har ett långvarigt engagemang i globaliseringsfrågor och internationella projekt. Vi har utifrån vår värdegrund lyft frågor kring demokrati, mänskliga rättigheter och fackliga orättvisor i världen. ABF har inte minst i samverkan med mottagarländer, jobbat med bildnings- och organisationsprojekt. Världen kryper allt närmre och synliggör allt tydligare bilden av orättvisor, mänskligt lidande, maktstrukturer, konflikter och odemokratiska förhållanden. ABF Skåne har initierat en dialog med WEA (Workers Educational Association) och LEECP (La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular) för att gemensamt söka ett EU-projekt som har i sitt syfte att möta unga arbetslösa. Projektets syfte är att tillsammans med unga finna nya former för att förändra och påverka sin livsituation, via kultur, bildning och nätverkande. Vid positivt besked kommer arbetet att starta upp Som medlem i OPC (Olof Palmes Center) för ABF-förbundet samtal kring våra kommande engagemang i internationellt folkbildningsarbete. Vilka insatser ABF Skåne tar sig an för 2014 och framåt är beroende av de nationella besluten. Självklart är dock att vårt internationella folkbildningsarbete inte slutar vid Sverige eller Europas gränser. Ökade spänningar i världen och i Europa ställer solidariteten och demokratin inför stora utmaningar. Främlingsfientligheten och rädslan för det annorlunda, eller för att mista det man har, leder till trångsynthet och egoism. ABF vill motverka ett samhälle och en värld som bygger på rädslor. Vår uppgift är att verka för insikter med kunskap som verktyg. ABF Skåne ska under 2014: Delta i ABF-förbundets arbetsgrupp för internationella och globala frågor, i syfte att ta fram förslag till prioritering och strategi för engagemang och verksamhet. Genomföra föreläsningsserie kring händelser i Europa och världen. Sprida kunskap om kommande studieprojekt. Fortsätta arbetet för att starta projektsamarbete med WEA och LEECP med unga arbetslösa. Kartlägga möjliga folkbildningsinsatser i vårt närområde - Öresundsregionen närheten till Danmark och Tyskland. Fortsätta nätverksarbetet och föreläsningsinsatser för att motverka de ökande tendenserna till intolerans och främlingsfientlighet i Skåne. ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden

20 20 ABF SkåneS StrAtegiSkA utvecklingsplan för perioden

21 Internt utvecklingsarbete och utbildningsbehov I ABF-organisationens sker en allt snabbare utveckling av olika tekniska lösningar för att underlätta och förenkla administrationen. Med allt fler gemensamma verktyg och förbundsgemensamma beslut, krävs det en fokusering på kompetensutveckling av medarbetare i Skåne. ABFs förtroendevalda ställs inför allt mer komplexa organisationssituationer, såsom arbetsgivarfrågor, ekonomi och förändrade förutsättningar i verksamheterna. Detta ställer krav på nya kompetenser och kunskap i uppdraget. ABF förbundet har byggt upp en kompetens- och utbildningsstege för intern utbildning. ABF i Skånes förtroendevalda, medarbetare och chefer kommer att kunna ta del av dessa olika utbildningsinsatser. De utbildningar som inte läggs central, kommer ABF Skåne att genomföra i regionen. Förutom de centrala utbildningarna har ABF Skåne uppdraget att ombesörja kompetensutveckling utifrån ABF avdelningarnas behov. Vår styrka bygger delvis på vår förmåga att tillsammans med och mellan ABF avdelningarnas medarbetare och förtroendevalda, föra dialog kring gemensamma insatser och samsyn kring vårt ABF-uppdrag. ABF Skånes ska under 2014, samordna utbildningsinsatser för ABFs medarbetare och förtroendevalda. Gustavutbildning, öka kunskaperna kring användarmöjligheterna i Gustav. Statistik, rapporter och analyser. Öka kunskapen i användandet av sociala medier och i ABFs Community. Samrådskonferenser ordförande och ombudsmän. Samråd och verksamhetsutveckling med ABF i Skånes utvecklingsgrupper. Intern kompetensutveckling i ABFs kultursyn. Betydelsen av ABFs kultur- och bildning i dagens samhälle. Att kommunicera och förmedla budskap. Workshop för ABF i Skånes anställda och förtroendevalda på temat Härifrån och framåt. ABF har beslutat och antagit en tillgänglighetspolicy. Utifrån denna påbörjas arbetet att tillsammans med ABF avdelningar genomföra inventeringen och utbildningsinsatser för anställda och förtroendevalda. ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden

22 Valen 2014 ett KULTURuppdrag för demokrati och delaktighet Svenska folket och inte minst skåningar har rättigheten och skyldigheten att gå till valurnorna, både den 25 maj och den 14 september 2014, för att bestämma vem/vilka som ska ha det politiska ansvaret och inflytandet över samhällets utveckling och medborgarnas väl och ve, de kommande fyra åren. Ett fungerande demokratiskt parlamentariskt system i både Skåne, Sverige och Europa! Trenden är tyvärr att vi ser ett minskat valdeltagande och allt fler som ger uttryck för att det spelar ingen roll min röst gör ingen skillnad. En demokrati riskerar att sluta fungera den dagen människor inte längre tror att just deras röst spelar någon roll. ABF har sedan 1912 varit en organisation som tagit människors möjlighet att nå kunskap, insikter och påverkan på största allvar är inget undantag! Som folkbildningsorganisation vill vi medvetandegöra och engagera människor till att ta ett aktivt ställningstagande i att gå och rösta! ABF bryr sig och ska utifrån vårt idéprogram och värdegrund belysa det samhälle vi lever i, bland de växande orättvisorna och de ökande klyftorna, ska vi finnas mitt i debatten! ABF skriver i sitt idéprogram Kultur är ett redskap för människors sökande efter identitet och strävan till utveckling. Kultur ger människor möjlighet att förstå sig själv och andra. Kultur frigör idéer, tankar och reflektioner. Den ger oss kunskaper att ifrågasätta konventioner, samhället och maktstrukturer. Vidare beskrivs ett av uppdragen att; ABF ska aktivt medverka till att stödja mångfalden, idén, offentliga debatten och den massmediala offentligheten. Med denna skrivning som utgångspunkt är det angeläget att vi som Arbetarnas Bildningsförbund möjliggör, tillgängliggör och aktivt arbetar för att tillsammans med våra medlemmar, ABF-avdelningar och samverkande organisationer, sprider och använder de mångfacetterade kulturformerna som tankeväckare under valåret För att lyckas nå ut med kulturväckarklocka som verktyg under den intensiv period som ett valår är, krävs specifika avgränsade resurser, en satsning som ligger utanför ABF Skånes ordinarie arbete och resurser. 22 ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden

23 ABF Skåne SkA under 2014: Anställa genomförande projektledare på 50 % med målet att samarbeta med medlemsorganisationer och ABF-avdelningarna i att placera kulturprogram, föreläsningar och dialogforum i lokalsamhället. Kontraktera och sprida aktuella teateruppsättningar, filmer och musikgrupper. Boka och turnélägga samhällsdebattörer och författare. Utvärdera projektet. Skriva projektrapport som underlagt för utvärdering och slutsatser av kulturinsatsen. Ta del av ABFs politiska medlemorganisationers valplattform och samarbeta för kultur i det lokala och regionala valarbetet. I samarbete med övriga medarbetare koordinera övriga planerade verksamheter inom kulturområdet. ABF ska engagera, provocera och aktivera till kunskaper och insikter där kulturuttrycken skapar tankeväckare och insikter. ABF Skånes distriktsstyrelse har fattat beslut att projektställa ABF Skånes specifika kulturinsatser inför valåret 2014 och därmed frigöra ekonomiska resurser från eget kapital. Övrigt valrelaterat arbete så som valstudier eller utbildningsinsatser sköts av ordinarie verksamhetsutvecklare. ABF SkåneS StrAtegiSkA utvecklingsplan för perioden

24 ABF Skåne i samarbete med sina medlemmar, samverkansparter och ABF avdelningar Gör en annan värld möjlig Välkommen till ABF en mötesplats för kunskap och bildning, för mångfald, delaktighet och demokrati. Hela listan av ABFs medlemsorganisationer och samverkanspartners samt kontaktuppgifter till ABFavdelningarna i Skåne hittar du på ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND ABF Skåne Södergatan 6B Eslöv Gör en annan värld möjlig

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Backa Teaters föreställning 5boys.com. Fotograf: Ola Kjelbye Statens kulturråd 2014 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-87583-02-5

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer