Kungl. biblioteket SVERIGES NATIONALBIBLIOTEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungl. biblioteket SVERIGES NATIONALBIBLIOTEK"

Transkript

1 Kungl. biblioteket SVERIGES NATIONALBIBLIOTEK Årsredovisning ( 116)

2 Kungl. biblioteket SVERIGES NATIONALBIBLIOTEK Box 5039, STOCKHOLM Telefon , fax E-post: Hemsida: ISSN

3 Riksbibliotekariens inledning... 5 KB:s organisation... 9 Resultatredovisning Utgångspunkter för resultatredovisningen Återrapportering Verksamhetsgren Förvärva och Bevara KB:s insamling och förvärv Insamling av svensk tryckproduktion samt svensk produktion av nya medietyper och informationsbärare Övrigt förvärv Särskilda insatser som nationalbibliotek Identifikatorer KB:s insatser inom bevarandet KB:s arbete inom bevarandeområdet samt särskilda insatser för kulturarvet och som nationalbibliotek Bevarande inom Avdelningen för specialsamlingar Bevarandeinsatser inom digitaliseringsområdet Verksamhetsgren Beskriva och Tillhandahålla Beskriva Den svenska utgivningen: Monografier Analys av den svenska utgivningen Den svenska utgivningen: Seriella publikationer : tidskrifter, monografiserier och årsböcker Katalogisering av utländskt förvärv Samordning och utveckling inom det bibliografiska området: Tillhandahålla Service till låntagare och besökare Låneverksamhet Reproduktionsverksamhet Tillhandahållande inom avdelningen för specialsamlingar Det lokala bibliotekssystemet Regina Verksamhetsgren Infrastruktur och informationsförsörjning Sammanfattande inledning av verksamhetsgren Infrastruktur och informationsförsörjning LIBRIS LIBRIS Drift Användningen av LIBRIS LIBRIS Utveckling Avdelningen för nationell samordning och utveckling, BIBSAM Ansvarsbibliotekssystemet Övrig samordning och utveckling...84 Kompensation för expeditionskostnader i samband med fjärrutlåning Sammanfattande bedömning av kvalitetsaspekter Övrig rapportering PR och information Redovisning avseende Kungl. bibliotekets kompetensförsörjning m.m Redovisning av sjukfrånvaron Styrelsen Ekonomisk redovisning Sammanställning över väsentliga uppgifter Resultar och balansräkning Anslagsavräkning Finansieringsanalys Tilläggsupplysningar och noter Noter

4 4

5 Riksbibliotekariens inledning Nationalbibliotekets uppdrag Årsredovisningar bygger på en kombination av upprepningar och nyheter. För en myndighet med en så aktningsvärd ålder som Kungl. biblioteket, där uppdragets karaktär är en blandning av återkommande uppgifter och betydande utvecklingsinsatser, blir detta växelspel intressant. Verksamheten spänner över områden från medeltida handskrifter och tidiga tryck till de nyaste digitala söksystemen. I digitaliseringen av viktigt material förenas insatser inom dessa olika områden. Bredden och djupet liksom betydelsen för kultur, utbildning och forskning karakteriserar KB. Nationalbiblioteket är dessutom inne i ett omfattande utvecklingsskede. För att allt detta skall fungera på ett tillfredsställande sätt fordras kompetenta och engagerade medarbetare. Huvuduppdraget är att samla, beskriva, bevara och tillhandahålla det svenska trycket. I viss mån innefattar uppgiften även den digitala, nätbaserade informationen. Med det svenska trycket och rika utländska samlingar är KB ett av de ledande svenska forskningsbiblioteken med höga besökssiffror, fysiskt men framför allt på webben. Utställningar och seminarier lyfter fram de omfattande samlingarna. Genom nationalbibliografin beskrivs utgivningen av svensk litteratur och KB:s utveckling inom det bibliografiska området kommer även andra bibliotek till del. Nya publiceringsformer, ökad informationsmängd och ökade krav på tillgänglighet kräver en väl utbyggd infrastruktur och ökad samordning, nationellt och internationellt. Informationsförsörjningen får en allt tydligare strategisk betydelse i utvecklingen från tryckta medier till nätbaserad, digital information. I nationalbibliotekets uppdrag ingår att samordna och utveckla informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning, och detta bedrivs i BIBSAM:s regi. LIBRIS roll är att sköta och utveckla den nationella samkatalogen och uppgiften vidgas nu med en nationell portal. Några väsentliga områden Ett viktigt och svårt krav som ställs på svenska myndigheter är utvecklingen mot en e-myndighet och att utforma en 24-timmarsmyndighet. KB arbetar målmedvetet med detta. LIBRIS webbsök, den egna katalogen Regina och andra webbresurser är nåbara dygnet runt. En digital referenstjänst vidgar tillgänglighet hos KB och andra bibliotek. Jourhavande bibliotekarie är tillsammans med Fråga biblioteken en digital referenstjänst som samtidigt är ett samarbetsprojekt mellan folk- och forskningsbibliotek. Genom BIBSAM samordnas Jourhavande bibliotekarie och LIBRIS ansvarar för driften av båda systemen. Samordningsorganet Nabis (som Kulturrådet och Kungl. biblioteket delar ansvaret för) har varit en koordinator i utformandet av dessa integrerade referenstjänster. KB satsar målmedvetet på att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Vi har en förhållandevis låg sjukfrånvaro. En aktiv rekryteringspolitik är, liksom en medveten kompetenshöjning, nödvändiga inslag för att kunna uppfylla allt högre ställda kompetenskrav.. Den personalsammansättning som finns på KB bygger på jämställdhet och integration. Tillsammans med Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet och Nationalmuseum inledde KB ett ABM-samarbete för ett par år sedan. Ett ABM-centrum (placerat på KB) inrättades för detta samarbete mellan arkiv, bibliotek och muséer, främst i digitaliseringsfrågor. Under året har fler myndigheter anslutit sig. För KB:s del kommer intensifierade samarbeten med andra myndigheter att stå i centrum under kommande år. Under det gångna året har informationsverksamheten byggts ut och en ny informationschef rekryterades. En serie informationsåtgärder påbörjades under året för att få till stånd bättre information om KB och förbättrad kommunikation med omvärlden. Utställningar är en viktig del för att presentera KB:s rika samlingar. Den mest spektakulära utställningen under året genomfördes tillsammans med Jan Myrdal och Gun Kessle och handlade om affischer från 1900-talets båda världskrig. KB har också genomfört åtskilliga seminarier, vilka 5

6 omfattat såväl kunskapsuppbyggnad för bibliotekarier som kulturaktiviteter för allmänheten. I detta sammanhang bör också nämnas att Astrid Lindgrens arkiv, som i sin helhet finns på KB, har förts upp på Unescos världsminneslista. Det internationella samarbetet växer KB deltar aktivt på den internationella arenan. Det gäller kunskapsutbyte men också direkta utvecklingsinsatser. Flera medarbetare har ledande positioner i internationella organisationer. Det nordiska samarbetet sker främst genom nordiska riksbibliotekariemöten (Noron). Medverkan i den internationella biblioteksorganisationen IFLA är betydelsefullt för KB. Vi har viktiga positioner i ett flertal kommittéer och har numera också en plats i organisationens styrelse. Vi deltar även i det internationella standardiseringsarbetet och i ett internationellt samordningsorgan för insamling av webbsidor. Andra exempel på KB:s internationella engagemang är SIDA-finansierade projekt för utveckling av nationalbibliotek i Centralamerika och Vietnam/Laos samt biblioteket i Alexandria. KB deltar sedan länge i europeiska organisationer som LIBER, EBLIDA, CERL, ONE med flera. Det europeiska samarbetet mellan nationalbiblioteken, främst genom organisationen CENL, är nu inne i en expanderande fas och KB ökar här sitt engagemang. EU-kommissionen har intresserat sig för aktuella biblioteksuppgifter som digitalisering och långsiktigt bevarande. KB gick tillsammans med andra aktörer in med flera ansökningar om EU-projekt. KB:s ökade aktiviteter tillsammans med andra europeiska nationalbibliotek är en av de tydligaste trenderna i vår utveckling. Viktiga utvecklingsområden under 2005 Sammanfattningar från respektive verksamheter presenteras i samband med de olika avsnitten. Här ges en kort presentation av några väsentliga händelser: KB fortsätter oförtrutet sitt förberedelsearbete för digitala pliktleveranser. Vi har under året genomfört ett omfattande projekt med digitala leveranser för att stå väl rustade inför en e- pliktlag. Dessutom fortsätter insamlandet av de svenska webbsidorna. Forskningspropositionens enda tydliga besked för KB:s del var ett utlovande om en kommande lag. Tyvärr har det ännu inte blivit något konkret resultat av detta besked. Internationellt sker desto mer inom detta område. För att travestera en betydande svensk poet - det är inom detta område Sent i Sverige. Digitalisering av tryckt och handskrivet material är ett av de mest aktuella utvecklingsområdena. EU-kommissionen har visat ett stort intresse och det europeiska samarbetet kring detta intensifieras. KB har bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete och från 2006 beräknas digitaliseringsinsatserna komma igång i större skala. Det långsiktiga bevarandet av digitalt material är en väsentlig del av e-pliktleveranser och digitalisering. Under kommande år kommer ett omfattande utvecklingsarbete kring detta att bedrivas tillsammans med andra organisationer såväl nationellt som internationellt. LIBRIS som ett lokalt system har under många år ansetts vara en väg att rationalisera arbetet med biblioteksdatasystemen vid svenska forskningsbibliotek. KB har nu tagit tag i denna fråga och har under 2005 genomfört en förstudie. Detta förberedelsearbete kommer att fortsätta under det kommande året för att komma fram till ett beslut hur vi skall gå vidare. I syfte att förbättra och rationalisera det bibliografiska arbetet på och mellan forskningsbiblioteken har KB under året påbörjat fyra översyner inom katalogiseringsområdet. Dessa arbeten, som till stor del genomförs på några av universitetsbiblioteken, kommer att fortsätta under Det måste också nämnas att KB ökar insatserna för utbildning inom katalogiseringsområdet. Ytterligare ett exempel på en omfattande katalogiseringsutveckling är uppbyggnaden av en databas för katalogisering av handskrifter tillsamman med andra forskningsbibliotek och arkiv. 6

7 Under året har KB varit involverat i planeringen av ett söksystem för myndigheternas e- publikationer. Detta kommer att byggas upp under kommande år och där kommer KB att inta en central roll. Under året har en omfattande säkerhetsarbetsöversyn genomförts internt för KB och i december 2005 lämnades en rapport. Under året har några åtgärder genomförts men den stora genomförandefasen ligger under Dessutom har det påbörjats ett nationellt säkerhetssamarbete. Uppbyggnaden av informationsförsörjningen till forskning och högre utbildning har gradvis byggts upp det senare decenniet. Det finns en vision om Sveriges nätbibliotek som formas av olika delar i denna informationsförsörjning. Här ryms en rad olika utvecklingsinsatser, varav särskilt tre områden bör nämnas: 1. Sedan tio år finns ett framgångsrikt nationellt konsortium för e-licenser, vilket KB koordinerar och enskilda universitet och högskolor ansluter sig till. 2. Under 2005 har implementeringen av Samsök, den nationella portalen, fortsatt med de 43 forskningsbibliotek som har anslutit sig. Detta omfattande och viktiga projekt kommer att förbättra användningen av respektive lärosätes informationsresurser. 3. Den elektroniska publiceringen av forskningsresultat byggs nu upp på landets universitet och högskolor. Inom projektet SVEP ges stöd till denna uppbyggnad och till samordningen av de öppna arkiven. Samlad bedömning av verksamheten Nationalbiblioteket står väl rustat inför kommande års utmaningar och kan samtidigt se tillbaka på ett framgångsrikt KB:s insatser för att genomföra de traditionella uppgifterna att samla, beskriva, bevara och tillhandahålla det svenska trycket har hanterats på samma skickliga sätt som tidigare år. Detta framgår av statistik och de skriftliga presentationerna i denna årsredovisning. KB är ett forskningsbibliotek med rika samlingar och kunniga medarbetare. Det gäller dock att hela tiden utveckla bibliotekets insatser i byggnaden och på webben - för bibliotekets alla användare. KB strävar efter att kontinuerligt förbättra och utveckla informationsförsörjningen för landets universitet och högskolor. I denna utveckling och samordning av stora, övergripande systemfrågor kring informationsförsörjningen har KB en central roll, liksom i den stora utmaningen att långsiktigt bevara digitalt material. KB måste i allt högre utsträckning, som koordinator och pådrivare, ta itu med nya uppgifter samtidigt som vi fortsätter att utveckla den mera traditionella verksamheten. Detta ställer stora krav på medarbetarnas förmåga samt kräver noggrann, strategisk planering och förmåga till prioriteringar. För att klara av de kommande årens utmaningar måste KB genomföra nödvändiga åtgärder för att utveckla organisationen. Förbättrad kvalité och ökad effektivitet är naturliga utgångspunkter. Det gäller också att anpassa verksamheten till de krav som användarna och andra bibliotek ställer samt utnyttja de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger. Denna organisationsutveckling är påbörjad men kommer att intensifieras under det kommande året. KB måste hantera balansen mellan det tryckta och det digitala samt mellan traditionella och nya uppgifter. Detta har vi hittills klarat av och har gjort det med i stort sett oförändrade resurser. Kommande år innebär flera svåra avgöranden om färdriktning och investeringar. Inte minst gäller det digitalisering och det långsiktiga digitala bevarandet. Det fordras särskilda och omfattande resurser för att genomföra dessa insatser och de måste genomföras i samarbete med andra aktörer. Dessutom måste kultur- och utbildningsdepartementet skyndsamt arbeta fram en e-pliktlag. Senfärdigheten med detta innebär att delar av det svenska kulturarvet nu skingras i cyberspace. En väl fungerande samordning mellan forskningsbiblioteken har bidragit till utvecklingen av nya tjänster. För att kunna genomföra flera av de tidigare nämnda utvecklingsinsatserna måste dock kontakterna med omvärlden intensifieras och breddas. Omfattande, tekniskt komplicerade och dyra 7

8 utvecklingsprojekt kräver ökat samarbete med såväl andra myndigheter som andra nationalbibliotek i främst Europa var ett framgångsrikt och händelserikt år för det svenska nationalbiblioteket. De löpande uppgifter som följer med vårt uppdrag kompletteras av ett nödvändigt och omfattande utvecklingsarbete. Detta kräver goda insatser av kompetenta och engagerade medarbetare. Gamla och nya roller lever sida vid sida och de traditionella uppgifterna vidgas och utvecklas samtidigt som nya uppgifter tillkommer. Under året har hela organisationen varit delaktig i att arbeta fram en vision för KB 2010 med mål, strategiska områden och värderingar. Utmaningen består i att förverkliga visionen. Gunnar Sahlin Riksbibliotekarie 8

9 KB:s organisation Personal Antalet anställda den 31 december 2005 var 293 personer. Det är 12 personer fler än budgetåret innan, vilket bl.a. beror på att vi under året haft fler tjänstlediga ( 9 friårslediga) än året innan. Årsarbetskraften 2005 var 253,6. Antalet anställda Kvinnor Män Totalt Andelen kvinnor män förändrades under 2005 efter att ha varit densamma under tre åren tidigare från 61% kvinnor och 39% män till % kvinnor och 38% män. De största yrkeskategorierna Bibliotekarier Biblioteksassistenter Förste bibliotekarier

10 Kompetensområden Kärn Ledning Stöd Pensionsavgångar Förtidsp/sjukp/sjukers Ålderspension Totalt Personalomsättning Slutat Pensionsavgångar Totalt Anställda på KB, antal personer anställda mer än 20, 30 respektive 40 år nyanställda > 20 år > 30 år > 40 år

11 Avdelning Antal årsarbetskrafter LEDNING MED STAB 7,2 5,8 5,8 Riksbibliotekarien 2,0 2,0 2,0 Rb:s sekretariat + PR & Info 4,8 3,4 3,4 Facklig verksamhet 0, ,4 ADMINISTRATION 29,6 30,7 31,4 Ledning 0,3 1,0 1,0 Ekonomienhet 3,0 3,0 3,0 Personalenhet 3,8 4,3 4,8 Kontorsserviceenhet 8,0 8,0 9,0 Lokalenhet 2,0 2,0 2,0 Data- och IT-enheten 12,5 12,4 11,6 INSAMLING OCH DOKUMENTATION 65,8 68,3 71,3 Ledning 1,3 1,0 2,2 Pliktleveransenheten 11,2 10,9 10,0 NBp-enheten 16,2 16,6 15,0 NBm-enheten 12,2 12,4 14,9 Förvärvsenheten 0 9,4 9,0 Katalogenheten 0 11,0 11,7 Enhet för Utländsk litteratur 16,9 0 0 Bibliografisk utveckling och samordning 8,0 7,0 8,5 BEVARANDE O TILLHANDAHÅLLANDE 70,5 69,1 65,9 Ledning 5,8 3,0 3,3 Bokhistoria, magasin och nybindning 11,2 11,5 11,4 Bevarandeenheten 5,0 6,6 5,6 Repro- och fotoenheten 10,7 9,4 9,5 Låneenheten 14,5 14,6 12,8 Framtagningsenheten, SBD 11,4 10,7 11,3 Referensenheten 8,4 9,6 8,8 Reginaenheten 2,6 3,0 2,5 Biblioteksbistånd till Centralamerika 0,9 0,7 0,7 SPECIALSAMLINGAR 52,1 55,3 56,4 Ledning 3,6 3,6 2,7 Tidningsenheten 10,1 12,5 13,0 Handskriftsenheten 9,9 9,4 11,0 Enh. för okat. tryck med affischsamlingen 7,1 7,6 8.0 Enh för kartor, kartor, musiktryck, affischer 7,3 7,3 7,1 Roggebiblioteket 14,1 14,9 14,6 LIBRIS 18,1 17,8 17,6 BIBSAM 10,3 9,5 9,6 253,6 256,4 258,0 Antalet årsarbetskrafter uppgick år 2005 till 253,6 vilket är 2,8 årsarbetskrafter mindre än budgetåret innan. Katalog- och förvärvsenheterna har slagits samman till Enhet för utländsk litteratur. 11

12 Resultatredovisning 12

13 Utgångspunkter för resultatredovisningen Årsredovisningen omfattar kalenderåret 2005 Fr.o.m. den 1 januari 1997 blev organisationen tydligare strukturerad med hänsyn till KB:s verksamhet. Detta har medfört positiva effekter för mål- och verksamhetsuppföljning. Regleringsbrevet förändrades fr.o.m. år 2002 jämfört med tidigare år. Antalet verksamhetsgrenar minskade från sex stycken 2000, fyra år 2001 till tre år De gamla verksamhetsgrenarna Förvärva respektive Bevara slogs ihop till en verksamhetsgren Förvärva och bevara, Beskriva och Tillhandahålla slogs ihop till en under namnet Beskriva och tillhandahålla. Verksamhetsgrenarna LIBRIS och BIBSAM slogs ihop till en verksamhetsgren under namnet Infrastruktur och informationsförsörjning. Respektive verksamhetsgren återrapporteras i resultatredovisningen i två huvudblock som i stort motsvarar de gamla verksamhetsgrenarna. De "gamla" verksamhetsgrenarna går i KB:s redovisningsplan under beteckningen "aktivitet". De organisatoriska förändringar som skett under 2005 har inte påverkat redovisningen på aktiveteterna Under verksamhetsgren Förvärva och bevara Beskriva och tillhandahålla Infrastruktur och informationsförsörjning Redovisas KB:s aktiviteter Samla Bevara Beskriva Tillhandahålla LIBRIS BIBSAM Alla kostnader bokförs på en aktivitet. Förutom de ovannämna aktiviteterna finns aktiviteter för informationsverksamhet och KB gemensamt för ledning, administration och gemensamma kostnader. De interna verksamhetsmålen har fastställts med utgångspunkt i de av regeringen i regleringsbrev och instruktion föreskrivna. Intäkter och kostnader är fördelade på verksamhetsgrenarna. De direkta kostnaderna, t.ex. lönekostnader, har fortlöpande fördelats direkt på verksamhetsgrenarna. De indirekta kostnaderna, t.ex. ledningsfunktionen inom respektive avdelning, har fördelats efter schablon. Gemensamma kostnader för Stab och Administration har fördelats enligt tidigare fördelningsprinciper, dvs. lokalhyror som är direkt hänförbara till en verksamhetsgren har påförts denna. Övriga gemensamma intäkter och kostnader har fördelats med hänsyn till antalet årsarbetskrafter per avdelning. De intäkter och kostnader som inte kan hänföras till viss verksamhet redovisas under rubrik Övrigt. Dit hör bidrag till de Sida-finansierade projekten i Nicaragua m.fl. länder. Kostnadsutvecklingen redovisas totalt per verksamhetsgren. Beräkningsgrunder och fördelningsprinciper är oförändrade sedan tidigare år. Fördelningsprocent av gemensamma kostnader Den använda metoden för fördelning av gemensamma kostnader, som ändrades 2004, bygger på respektive avdelnings direkta lönekostnader per verksamhetsgren. I tidigare årsredovisningar, t.o.m 2003 användes en schablonmodell. Jämförtalen för tidigare år har räknats om med den nya metoden. Som produktivitetsmått används styckkostnad per enhet. Måttet bör ses som en grov skattning. 13

14 Kostnader per verksamhetsgren Fördelning av gemensamma kostnader Gemensamma kostnader och intäkter för stab och administration har fördelats på respektive biblioteksavdelning inom KB enligt en fördelningsmodell beräknad på antalet årsarbetskrafter under verksamhetsåret. Vissa direkta lokalkostnader, såsom magasinshyror som hör till en viss aktivitet, har påförts denna direkt Avdelning Procentuell fördelning Avd Insamling och dokumentation IDA 30,4 Avd Bevarande och tillhandahållande BERTIL 32,5 Avd för Specialsamlingar 24,0 LIBRIS 8,3 BIBSAM 4,8 Respektive avdelnings andel av de gemensamma kostnaderna Avdelningarnas andel av de gemensamma kostnaderna, både direkta och indirekta, har fördelats på aktiviteterna samla, bevara, beskriva, tillhandahålla, LIBRIS och BIBSAM enligt nedanstående tabell. Fördelningen bygger på avdelningarnas direkta lönekostnader. Fördelningsprocent för varje avdelning på respektive aktivitet 2005 Samla Bevara Beskriva Tillh LIBRIS BIBSAM Avd Insamling och dokumentation IDA 30 % 70 % Avd Bevarande och tillhandahållande 28 % 72 % BERTIL Avd för Specialsamlingar 7 % 30 % 31 % 32 % LIBRIS 100 % BIBSAM 100 % 14

15 Verksamhetsgrenarna enligt regleringsbrevet består av en eller flera aktiviteter. Genom ovan beskrivna fördelningar har samtliga kostnader med undantag av Sida-finansierade bidrag till utvecklingsprojekt i Centralamerika tkr, fördelats på respektive verksamhetsgren Intäkter och kostnader per verksamhetsgren 2005 Totala kostnader Totala intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenarna Förvärva och bevara Beskriva och tillhandahålla Infrastruktur och informationsförsörjning Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa kostnader Bidrag (ej någon v-gren) Verksamhetsutfall Transfereringar Medel som erhållits från statsbudget Medel som erhållits från myndigh Övriga medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Saldo Årets kapitalförändring

16 Återrapportering Regeringen har beslutat att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Kungl. biblioteket och nedan angivna anslag. Politikområde: Forskningspolitik Verksamhetsområde: Forskningsbibliotek och arkiv Verksamhetsgren: - Förvärva och bevara - Beskriva och tillhandahålla - Infrastruktur och informationsförsörjning Verksamhetsstyrning Politikområde Forskningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet. Verksamhetsområde Forskningsbibliotek och arkiv Mål Förbättra informationsförsörjningen inom forskningen och öka tillgängligheten till svenskt tryck, ljud och rörliga bilder. Återrapportering Kungl. biblioteket skall redovisa en samlad bedömning av hur bibliotekets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet. Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Kungl. biblioteket och Statens ljud- och bildarkiv. 16

17 Verksamhetsgren Förvärva och Bevara Mål Säkra det svenska tryckets informationsinnehåll och originalutformning. Återrapportering Kungl. biblioteket skall redovisa - utvecklingen vad gäller insamlandet av svensk tryckproduktion och svensk produktion av nya medietyper och informationsbärare, - sina särskilda insatser för kulturarvet och som nationalbibliotek, - sitt arbete inom bevarandeområdet, - utveckling och verksamhet vad gäller bevarande av nya medietyper och redogöra för bevarandeinsatser inom digitaliseringsområdet, samt - kostnadsutvecklingen för verksamhetsgrenen och en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter. Verksamhetsgrenen rapporteras i två huvudavsnitt, Förvärva och Bevara. De två avsnitten motsvarar KB:s aktiviteter Samla och Bevara. Kostnadsutveckling för verksamhetsgren Förvärva och Bevara Totalt för verksamhetsgrenen Direkta kostnader Gemensamma kostnader Aktivitet SAMLA Direkta kostnader Gemensamma kostnader Aktivitet BEVARA Direkta kostnader Gemensamma kostnader

18 KB:s insamling och förvärv Mål Säkra det svenska tryckets informationsinnehåll och originalutformning. Återrapportering verksamhetsdel Samla Kungl. biblioteket skall redovisa - utvecklingen vad gäller insamlandet av svensk tryckproduktion och svensk produktion av nya medietyper och informationsbärare, - sina särskilda insatser som nationalbibliotek, Målformulering Målet är att samla in det svenska trycket i sin helhet samt att förvärva en samling utländsk litteratur och svensk textproduktion i nya medier som är representativa. Detta skall göras i enlighet med upphovsrättsliga bestämmelser. KB skall också samla annat material som stärker biblioteket i dess roll som nationalbibliotek och humanistiskt forskningsbibliotek, såsom handskrifter, författararkiv, porträtt och andra bilder i olika tekniker. Aktivitet SAMLA Kostnadsutveckling Samla tkr Direkta kostnader Gemensamma kostnader Tillväxt i meter Pliktleveranser Periodica Förvärv Tidningar, (mikrofilmsrullar) Handskrifter Okatalogiserat tryck ANTAL ENHETER Pliktleveranser Förvärv och gåvor

19 Inledning Förvärva/Samla Genom ett internt utvecklingsprojekt har KB kommit avsevärt närmare fungerande rutiner och teknik för att ta emot och hantera digitala publikationer och garantera deras långsiktiga tillgänglighet. Utvecklingsarbetet har omfattat såväl bibliografiska som tekniska uppgifter, deskriptiva och tekniska metadata, som autenticitetskontroller och användningen av unika identifikatorer för att kunna administrera det digitala arkivet. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under KB har under 2005 fått ta emot en stor donation från stiftelsen Alvar Appeltofts minnesfond. Donationen består av mer än häften av så kallade SF-fanziner, amatörtidskrift med science fiction som ämne, både svenska och utländska och omspännande tiden från 1950-talet och framåt. KB fick redan år 2003 en ungefär hälften så stor samling SF-fanziner av liknande karaktär och med ungefär samma täckning, Roger Sjölanders donation. Under 2005 har KB även fått en liten samling av rollspels-fanziner, 155 stycken. Genom dessa donationer kan biblioteket erbjuda en gedigen forskningskälla för detta material, som nästan inte alls går att få in som pliktleverans. Insamling av svensk tryckproduktion samt svensk produktion av nya medietyper och informationsbärare Monografier, seriella publikationer, affischer, kartor, broschyrer m.m. november Tabell Förvärva 1 Resultat Svensk tryck produktion 1) Nya media Summa ) Exklusive dagstidningar. Summan av den svenska tryckproduktionen omfattar tryck som inkommit som pliktleveranser eller gåvor med automatik och tryck som inkommit efter åtgärd av något slag. Uppgifterna grundar sig på manuellt förd statistik. Med nya media avses s.k. kombinerat material och elektroniska dokument i fixerad form (cd-rom och disketter). 1 Totalt finns idag omkring 5100 leverantörer av olika slag registrerade i Kungl. bibliotekets pliktleverantörsregister. De kommersiella tryckerierna och kopieringsföretagen utgör fortfarande den i särklass största enskilda kategorin av pliktleverantörer. Drygt 600 tryckerier erhöll krav på leveranser som uteblivit föregående år. Detta kan jämföras med 620 tryckerier år De årliga kraven till tryckerier vars leveranser helt eller delvis uteblivit under föregående år, har även år 2005 förlagts med start under hösten. Eventuella vitesförelägganden kommer därför att utfalla först under första kvartalet nästa år. Noteras kan dock att antalet pliktleverantörer, som erhåller årliga krav för uteblivna leveranser fortsätter att minska, vilket tyder på att de vidtagna åtgärderna har god effekt. Under året har också lagts särskild vikt vid insamlingsrutiner för kategorierna kartor, bilder, affischer, vykort och musiktryck. KB har försökt att kartlägga det egna beståndet i förhållande till den faktiska utgivningen och försökt hitta metoder för att säkra beståndet av dessa kategorier även för framtiden. Arbetet med affischer har varit särskilt framgångsrikt. Nästa år fortsätter arbetet mer 1 Kombinerat material: material, som innehåller dels en eller flera (tryckta) skrifter, dels ett eller flera dokument, som utgörs av film, videogram, fonogram eller dokument för elektronisk återgivning. Elektroniska dokument: ett dokument som i fixerad form lagrar text, ljud och/eller bild och vars innehåll kan återges enbart med hjälp av elektroniska hjälpmedel. 19

Årsredovisning 2008 KUNGL. BIBLIOTEKET / NATIONAL LIBRARY OF SWEDEN

Årsredovisning 2008 KUNGL. BIBLIOTEKET / NATIONAL LIBRARY OF SWEDEN Årsredovisning 2008 KUNGL. BIBLIOTEKET / NATIONAL LIBRARY OF SWEDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riksbibliotekariens inledning 3 Samlad bedömning över kostnadsutvecklingen 7 Utgångspunkter för resultatredovisningen

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

KB 2005. Fakta och siffror

KB 2005. Fakta och siffror KB 2005 Fakta och siffror 1. Riksbibliotekariens inledning Kb:s verksamheter omfattar allt från medeltida handskrifter och tidiga tryck till de nyaste digitala söksystemen. I digitaliseringen av intressant

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Britt Sagnert LIBRIS Nationella bibliotekssystem LIBRIS fjärrlånerutin en fjärrlånerutin i LIBRIS har funnits sedan slutet av 1988 LIBRIS fjärrlån introducerades för lånecentraler

Läs mer

Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet

Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet YTTRANDE 1(5) 2004-03-16 02-676-2003 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på promemorian Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet 1. Sammanfattning KB menar att promemorian utgår

Läs mer

Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Kungl. biblioteket YTTRANDE 1(7) 2004-04-21 02-51-2004 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende ITPS slutrapport: En lärande IT-politik för tillväxt och välfärd (A2003:015) N2002/9592/ITFoU

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

2012:3. Myndighetsanalys av Kungliga biblioteket

2012:3. Myndighetsanalys av Kungliga biblioteket 2012:3 Myndighetsanalys av Kungliga biblioteket MISSIV DATUM DIARIENR 2012-01-17 2011/180-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 U2011/3827/F Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

KB, E-boken och den egna digitaliseringen.

KB, E-boken och den egna digitaliseringen. KB, E-boken och den egna digitaliseringen. E-boken en gräddtårta för biblioteken? Örebro 2013-09-04 Göran Konstenius Verksamhetsutredare Kungliga biblioteket Föredragets upplägg Från ABM-centrum till Digisam

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

2003-09-22 02-461-2003. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM

2003-09-22 02-461-2003. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM 1(5) 2003-09-22 02-461-2003 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek.

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek. Välkommen till 2009 års forskningsbiblioteksstatistik! Tack för att du loggat in i frågeformuläret om 2009 års forskningsbiblioteksstatistik!!! sbiblioteksstatistik!!! Titta hur mycket klockan är, du behöver

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning. Innehåll. Expertgruppen för metadata. Version 1.0 2014-04-14

Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning. Innehåll. Expertgruppen för metadata. Version 1.0 2014-04-14 Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning Expertgruppen för metadata Version 1.0 2014-04-14 Innehåll Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning... 1 Från manuell kontroll till digitala flöden... 2

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Det Europeiska Digitala Biblioteket (EDL) - förenklad beskrivning av ett komplicerat företag

Det Europeiska Digitala Biblioteket (EDL) - förenklad beskrivning av ett komplicerat företag Det Europeiska Digitala Biblioteket (EDL) - förenklad beskrivning av ett komplicerat företag Kjell Nilsson, internationell sekreterare, Kungl. biblioteket i2010: Digital Libraries Hösten 2005 presenterade

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005

NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005 NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005 Plats: Kungl. biblioteket Tid: 10.00-15.00 Deltagare: Kerstin Andersson, utredare (punkt 4) Louise Brunes, Södertörns högskolebibliotek

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Arkivering av webbplatser några anvisningar

Arkivering av webbplatser några anvisningar Arkivering av webbplatser några anvisningar Sammanfattning Webbplatsen för en organisation är ett fönster ut mot både medlemmar och allmänhet, ett sätt på vilket organisationen presenterar sig för omvärlden,

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

världsvida väven www.kb.se

världsvida väven www.kb.se Kulturarw! Insamling och bevarande av elektroniska dokument eller, att bevara världsvida väven /kw3 Innehåll Bakgrund Kulturarw 3 mål strategi Sverige på webben? Insamlingsrobot robotmjukvara flödesdiagram

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering 1 (7) Tillämpningsanvisningar E-Lin projektet 2015-06-18 Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering Upprättad: 2015-06-12 Reviderad: Fastställt av Styrgrupp för E-Linprojektet

Läs mer

Kungliga biblioteket. Sveriges nationalbibliotek

Kungliga biblioteket. Sveriges nationalbibliotek Kungliga biblioteket Sveriges nationalbibliotek Kungliga biblioteket Gå till den säkra källan KB en del av nationens minne Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. Sedan den första lagen om

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Handläggare Jerker Rydén Datum 2015-05-12 Dnr 1.4.1-2015-163 Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Beslut Kungl. biblioteket instämmer i utredningens förslag. Ärendet, överväganden

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl.

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. 1 Kataloger över kart- och bildsamlingarna 2014-11-28/ÅH Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. Gravyrkatalog, svenska och utländska gravörer Inventorkatalog till gravyrerna 28 kortlådor

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2005

Verksamhetsberättelse för år 2005 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2005 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2005. Sällskapets medlemsmöte på hösten

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument Stefan Andersson Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering http://publications.uu.se SVEP Svenska högskolans elektroniska publicering Projektet syftar till att främja en mer samordnad

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se. Till statsrådet

Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se. Till statsrådet Till statsrådet Regeringskansliet uppdrog den 19 februari 2009 åt Sören Öman, föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet, att utreda frågan om skyldighet att till myndighet

Läs mer

Vem ska parallellpublicera? Jenny Ericsson & Urban Ericsson, SLU-biblioteket

Vem ska parallellpublicera? Jenny Ericsson & Urban Ericsson, SLU-biblioteket Vem ska parallellpublicera? Jenny Ericsson & Urban Ericsson, SLU-biblioteket Bakgrund och syfte Parallellpublicering av artiklar i Epsilons öppna arkiv. Ett utvärderingsprojekt kring parallellpubliceringen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL I svensk rätt har den som skapat en upphovsrättsligt skyddad prestation upphovsrätten till den. Detta är huvudregeln enligt 1 kap 1 lagen

Läs mer

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0 Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning En medieinventering är ett steg i att ta fram en lokal klimateffektprofil. Här gör man en genomgång av lokaltidningarna och letar

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Katalogisering av handpresstryck

Katalogisering av handpresstryck Katalogisering av handpresstryck Börja med att fundera ett ögonblick på vad man egentligen gör när man katalogiserar en bok: Man beskriver ett fysiskt föremål som utgör en manifestation av ett verk, normalt

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut Sammanhållen hantering En ansökan och ett beslut Bakgrund och syfte När det nuvarande studiestödssystemet infördes år 2001, valde CSN att varje studiestödsform skulle hanteras som separata ärenden (ärendeklasser).

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Övergripande beskrivning När du beställer medier från vissa leverantörers webbplatser kan du få orderbekräftelser skickade direkt till ditt inköp i BOOK-IT. Därmed skapas

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer