Stadskontoret Juridiska avdelningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadskontoret Juridiska avdelningen"

Transkript

1 Stadskontoret Juridiska avdelningen 1(1) Datum Handläggare Marie Pettersson Referens Kommunstyrelsen Uppdrag till ombud för Landskrona kommun, i sin egenskap av aktieägare, vid ordinarie bolagsstämma i AB Landskronahem Enligt 7 kap. 10 aktiebolagslagen (2005:551) skall aktieägarna i ett aktiebolag hålla ordinarie bolagsstämma inom sex (6) månader efter utgången av räkenskapsåret, där styrelsen skall lägga fram årsredovisning och revisionsberättelse (årsstämma). Av 7 kap 11 samma lag framgår att det vid årsstämman skall fattas beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, samt i annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller aktiebolagets bolagsordning skall behandla. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bemyndiga och uppdra åt det av kommunen valda ombudet att - rösta för fastställelse av den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen, - rösta för disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, - rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, - samt fatta övriga för bolagsstämmans genomförande nödvändiga beslut. Landskrona Stefan Johansson Kanslichef Marie Pettersson Stadsjurist Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2

3

4

5 Redan 1871 etablerades här Nya Varvs AB, som senare blev Gustafsson och Söners varv. Många träbåtar, som fiskebåtar, lotsbåtar, fraktskutor och lustbåtar, byggdes och reparerades här ända fram till mitten av 60-talet. Idag är vyn över området förändrad. Moderna, attraktiva bostäder, med fri utsikt över Öresund, Ven och Danmark, har efter 135 år uppförts på området. Nyhamnsområdet är därmed det senaste tillskottet på Landskronas allt hetare bostadsmarknad. Gustafsson och Söners varv revs Varvet låg på samma plats som de nybyggda husen i Nyhamn gör idag.

6 VD Göran Jingborg Innehållsförteckning Landskrona då och nu!: 4-5 Allmännyttan på 60- och 70-talet: 6-7 Förvaltningsberättelse: 8-15 Styrelsen: 15 Historien om Nyhamnshus: Resultaträkning: 20 Balansräkning: Kassaflödesanalys: 23 Bokslutskommentarer: Revision: 33 Fastighetsförteckning: Industrin och samhället tog fart Landskrona har en rik och omväxlande historia bakom sig. Det moderna samhället tog riktig fart i takt med att varvet utvecklades Under 50-och 60-talen präglades Landskrona av tung industri att varvet skapar välfärd goda inkomstnivåer ha drag av brukssamhälle att vara en cykelstad att flerbostadshus dominerar handel i staden Industrisamhällets ledstjärnor var bl.a. materiell grundtrygghet, hårt arbete, sparsamhet, kollektivism och värderingsmässig enhetlighet. Bostadsbristen skulle byggas bort och lägenhet med badrum och tillgång till eget rum blev något av en slogan. Varvet behövde arbetskraft och Karlslundsområdet exploaterades med flerfamiljshus. Det är, relativt kommunstorleken, ett av landets största miljonprogramsområden. Innan området var färdigexploaterat fick varvet lönsamhetsbekymmer. Landskrona gick in i en period med många utmaningar. Befolkningsminskning och därmed sviktande skatteunderlag var en sådan. Förändrad struktur och andra krav Idag är bilden något annorlunda talet präglas i någon mån av små och medelstora företag stort bidragsberoende relativt låga inkomster mångkultur att vara pendlarstad att småhus efterfrågas men flerbostadshus dominerar extern handel Industrisamhället har gradvis förändrats till ett kunskapssamhälle påverkat bland annat av strävan efter självförverkligande, glädje Grafisk utformning: LANDSBYGDENSHUS / NILSSON & PARTNERS. Repro: HELSINGBORGS REPROTJÄNST. Tryck: HALMSTAD TRYCKERI.

7 5 För Landskronahem är det glädjande att kunna erbjuda ett boende av villakaraktär i hyresrättsform. Ett exempel på ett sådant boende är kvarteret Nornan i Glumslöv som invigdes för något år sedan. och njutning för stunden, individualism och värderingsmässig mångfald. Skåne en het region Pendlingsmöjligheterna innebär att västra Skåne kan betraktas som en bostads- och arbetsmarknadsregion. För att Landskrona ska dra till sig pendlare måste dessa känna att det i kommunen finns mervärden som uppväger pendlingskostnaderna i vid bemärkelse. Det finns sådana mervärden! Det kräver emellertid att mervärdena kommuniceras och att boendet anpassas till de värderingsförskjutningar som har ägt rum. Lyckas vi inte med detta finns risk att kommunen marginaliseras. Ökad efterfrågan på marklägenheter/villor Boendet kännetecknas av en önskan att bo i villa eller under villaliknande former. I Landskrona finns ca 60 procent av boendet i hyreshus. Relativt många andra kommuner är det en hög andel. Det är därför glädjande att de kommunala ambitionerna för nybyggnation inriktas på att skapa boende med någon form av äganderätt och av villakaraktär. Kommunens program talar bland annat om en befolkningsökning på ca 4000 personer under en 10-årsperiod. Något förenklat innebär det cirka 200 nya bostäder per år. Erfarenheten visar emellertid att till nya bostäder flyttar även landskronabor. Flyttkedjor skapas, vilket är ett led i människors boendekarriärer. Det är positivt men det ställer också krav på fastighetsaktörerna. Om inflyttningsambitionerna ska nås måste många nyinflyttade flytta in i lägenheter i befintligt bestånd. Det innebär att fastighetsägarna, Landskronahem är en stor sådan, måste anpassa bostäderna till de värderingar som gäller på 2000-talet. Husen är byggda under perioder med andra värderingar! Segregation, trygghet, villkor för äldre och ungdom är också utmaningar som kräver nya lösningar och samarbete. En attraktiv kommun kräver utökat samarbete En attraktiv kommun förutsätter ett attraktivt centrum. Diskussioner har pågått i många år om hur ett sådant ska förverkligas. Här krävs sannolikt ett ännu bättre samarbete mellan fastighetsägare, näringsidkare och kommunen för att långsiktigt förändra centrumbilden. Landskrona har möjligheterna! Låt oss inte släppa taget!

8 6 Interjvu med Harry Nilsson. För att locka nya hyresgäster till de tomma lägenheterna började Lanskronahem i april 1978 visa upp fullt möblerade treor och premiärhelgen kunde hyreschef Börje Anderson visa runt närmare 200 intresserade besökare. Harry Nilsson var ordförande i AB Landskronahems styrelse på 60- och 70-talen. I styrelsen valdes han in som ersättare redan Han har genuin erfarenhet från företaget och var som murare handgripligen delaktig i uppförandet av Pilåkern Som tvillingföräldrar blev han och hustrun lyckliga när de fick sig tilldelade en tvårumslägenhet på Sandvången Bostadsbristen var på den tiden mycket stor och i bostadskön fick man snällt vänta i omkring åtta år innan man begåvades med en lägenhet. Sandvången betraktades på 50-talet som ganska dyrt och en tvåa gick lös på 180:- per månad. En modern lägenhet Miljonprogrammet innebar att en miljon lägenheter skulle produceras på tio år. Det fanns tvång på allmännyttan att delta i programmet. Detta ledde till att så många lägenheter som möjligt skulle produceras så billigt som möjligt. Krav på snabbt byggande kom också från stadens industrier, inte minst varvet. Även om det bara var volym och funktion som räknades, var detta trots allt ett stort lyft för de som flyttade in, jämfört med hur deras boende- standard varit tidigare. Kraven från hyresgästerna var nämligen små och omfattade endast tre ord En modern lägenhet. Minska segregationen På den här tiden fanns i kommunerna fungerande bostadsförmedlingar som skulle hantera det stora antalet bostadssökande. Alla som fick byggkvot, både privata och allmännyttiga bostadsföretag, var skyldiga att ställa cirka 90% av lägenheterna till bostadsförmedlingens förfogande. Detta för att alla, oavsett inkomst och samhällsstatus, skulle ha lika stor chans att få en lägenhet. Redan i början av 60-talet fanns det planer på att bygga 72 atriumhus i Borstahusen för att minska segregationen i staden. Dessa färdigställdes På grund av högt ekonomiskt risktagande behöll emellertid AB Landskonahem endast 12 stycken medan resten såldes. Vissa planer genomfördes inte Under arbetet med att bygga bort bostadsbristen gjordes, enligt Harry Nilsson, misstaget att inte prioritera egnahemsbebyggelse. Om detta gjorts hade det kunnat påverka vilken kategori

9 7 Sandvången var 50-talets stora byggprojekt, inte mindre än 813 lägenheter byggdes under en tioårsperiod. Bild från människor som flyttade in till Landskrona. Ett annat projekt, som bara genomfördes till hälften, var Västra Fäladen. Här ville AB Landskronahem bygga 15 våningar. Många protester och uppfattningen hos en del av styrelsen att ett så högt hus inte hör hemma i Landskrona gjorde att det istället för 15 endast blev 9 våningar högt. till 97% medan privata aktörer fick nöja sig med 85%. Idag anser Harry Nilsson att det behövs en helt annan anpassning till omvärlden och tycker att det är en bra tanke att AB Landskronahem försöker spränga in lägenheter i alla delar av staden. Han anser att Nyhamn omfattas av detta tänkande och att det är viktigt att hyresrätten finns även här. Dagens situation mycket annorlunda På 60- och 70-talen räckte det med att bygga mycket och snabbt. Det statliga bostadsstödet gynnade också allmännyttan som fick låna upp

10 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för AB Landskronahem, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för 2005, bolagets 64:e verksamhetsår. Samtliga aktier innehas av Landskrona Kommun. STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER Valda på ordinarie bolagsstämma den 20 maj Styrelseledamöter Lars Wallstén, ordf. Jac Nepérus, vice ordf. Gulli Mattsson Jan Nimmermark Per-Erik Persson Astrid Lejonqvist Mats Wilhelmsson Styrelsesuppleanter Björn Persson Anneli Savander De anställdas styrelseobservatörer har varit Ann-Christin Wickman och Janette Behmer, SKTF, Håkan Andersson, Fastighetsanställdas förbund, Karl Leandersson, Fastighetsanställdas förbund, suppleant. Inom styrelsen har funnits ett arbetsutskott bestående av Lars Wallstén, Jac Nepérus, Gulli Mattsson samt Håkan Andersson Revisorer Av Landskrona Kommun utsedda lekmannarevisorer är: Bengt Berglund Sven-Åke Göransson med suppleanter Anders Isberg Marie Nielsén Av bolagsstämman utsedda revisorer är Ulf Herrström, aukt. revisor, Yngve Lindells Revisionsbyrå AB, Krister Månsson, aukt. revisor, Yngve Lindells Revisionsbyrå AB, suppleant. LEDNINGSGRUPP Göran Jingborg, verkställande direktör Victoria Galbe, ekonomichef Helena Fremle, boendeprocessen Martin Persson, fastighetsprocessen Peter Danielsson, IT- chef ORGANISATIONSANSLUTNING SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Arbetsgivarorganisationen Fastigo Husbyggnadsvaror HBV Förening Andelsföreningen Skånehem ÄGARDIREKTIV Ägardirektiven anger syfte och inriktning med bolagets verksamhet. Ett av syftena är att vara kommunens instrument för en god bostadspolitik. Kommunfullmäktige kommer att besluta om nya ägardirektiv i början av AFFÄRSIDÉ Inom ramen för ägardirektiven arbetar vi efter följande affärsidé: Vi ska erbjuda ett kundanpassat och tryggt boende samt kundanpassade lokaler i centralorten, i Glumslöv och i Häljarp. Våra tjänster ska kännetecknas av affärsmässighet, miljötänkande och kvalitet så att vi uppfattas som det ledande bostadsföretaget. FASTIGHETSBESTÅND AB Landskronahem äger och förvaltar lägenheter samt 84 studentrum med en total yta på kvm. Lokalytor fördelas på kommersiella och enkla lokaler och uppgår till kvm respektive kvm. BOENDE Marknaden Uthyrningsgraden ligger fortfarande på en hög nivå, endast 19 (11) lägenheter fanns tillgängliga för uthyrning vid årets slut. Framförallt våra områden på Öster har haft en högre uthyrningsgrad än förväntat.

11 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Enligt vår omvärldsanalys kommer det att vara fortsatt ökad efterfrågan på lägenheter i västra Skåne, främst i de större centralorterna Malmö, Lund och Helsingborg vilket även kommer att påverka Landskrona i positiv riktning. Många barnfamiljer väljer att flytta till radhus och villa. Det innebär många gånger flyttning från Landskrona. Vår interna statistik bekräftar ett sådant flyttmönster. Viktiga framgångsfaktorer är därför nyproduktion av småhus i kombination med stadsförnyelse. AB Landskronahem fortsätter att fokusera på mjuka värden. Årets Nöjdkundenkät visar att trygghet fortfarande är det viktigaste för våra kunder. Under 2006 kommer vi att arbeta med individuell målstyrning utifrån NKI med målet att höja vårt serviceindex ytterligare. Vi fortsätter vårt trygghetsprojekt tillsammans med BoStaden, men vi arbetar även med det på egen hand. Rensning av buskage, översyn av entrédörrar och grannsamverkan är några exempel. Inom en snar framtid hoppas vi få trygghetscertifierade hus. En annan viktig del av vårt trygghetsarbete är snabb och kraftfull hantering av störningar. Vi har under året arbetat med att få vårt informationsmaterial enhetligt och överblickbart. Detta gäller även vår hemsida där antalet besök kontinuerligt ökar. Vi skickar månatligen ut ett informationsblad till våra hyresgäster. Det förmedlar små och stora nyheter men även olika erbjudanden. Under året har vi erbjudit förmånligt pris på cirkusbiljetter och jordlotter, men även kostnadsfria aktiviteter som golfdag för ungdomar, biopremiär, fotbollsmatch samt en exklusiv träff med Fame Factory artisterna. Under första kvartalet 2006 startar vi med uthyrning via ett webbaserat system. Nyhamn Under året har inflyttning skett i de nya lägenheterna i Nyhamn. Fastigheterna ägs av Nyhamnshus i Landskrona AB som är ett bolag samägt av Svenska Hus AB och AB Landskronahem. Svenska Hus AB ansvarar för uthyrning och förvaltning. IT i boendet För ett antal år sedan lanserade Landskrona Kommun visionen om den Digitala Staden. AB Landskronahem var ett av de första bostadsföretagen i landet som erbjöd sina hyresgäster en fast uppkoppling till Internet. Redan 1998 kunde hyresgästerna via kabeltevemodem surfa obegränsat för en fast månadsavgift. På ett år hade 10% av hyresgästerna anslutit sig till nätet. Vi visste redan då att den använda tekniken inte skulle klara av de framtida behoven avseende hastighet och tillförlitlighet. År 2000 kunde vi erbjuda ett modernt snabbt och säkert nät. I slutet av det året hade 24% av hyresgästerna anslutit sig. I dag använder 40% av våra hyresgäster möjligheten att för en fast kostnad nå Internet. Under 2005 fortsatte vi vår satsning att erbjuda hyresgästerna bästa möjliga bredbandstjänster. Från och med oktober 2005 kan våra kunder ansluta sig till det Öppna Stadsnätet. Det innebär att hyresgästen nu har flera leverantörer att välja på och till helt andra priser än tidigare, mellan 99 och 225 SEK/månad (tidigare SEK/månad) för internet och IP-telefoni. Boendeprojekt Projekt Öster AB Landskronahem har under tre år genomfört Projekt Öster. Arbetet har varit inriktat på att förbättra yttre och inre skötsel, öka tryggheten, rusta upp gårdar och fastigheter och förbättra för såväl barn/ungdomar (bättre fritid och mindre bus) och äldre (större trivsel och deltagande, mindre arbetslöshet). Arbetet har genomförts i ett brett samarbete mellan hyresgäster, fastighetsägare, idrottsorganisationer och personal inom kommunala organisationer. En utvärdering av projektet pågår och beräknas vara klar under mars månad Fröjdenborg I samarbete med Hyresgästföreningen bidrog vi till verksamhet med avsikt att ge ungdomar, som uppehöll sig i Fröjdenborgsområdet, bättre fritidssysselsättning.

12 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Idrott Under sommaren startade ett samarbete mellan Korpen, Pilängsskolan, BOSNA-LA, Hyresgästföreningen samt AB Landskronahem. I första skedet ledde det till en sommaraktivitet för barn och ungdomar på Karlslundsområdet, i form av Street-basket. Detta utvecklades under hösten till ett mer formaliserat samarbete, BIF = Bostadsnära idrotts- och fritidsverksamhet. En prova på dag med gymnastik, basket, innebandy samt pingis genomfördes. Tanken är att idrotts- och fritidsverksamheten skall kunna ske i barnens närmiljö. De barn och ungdomar som är motiverade skall via Korpens försorg ges utbildning till ungdomsledare. Projektet kommer att pågå under två år. Vi har börjat i liten skala i Kopparängen. Källsortering Hyresgästföreningen har gjort en enkätundersökning i Pilängen för att undersöka kunskapen om avfall och avfallshantering. I samarbete med hyresgästföreningen kommer vi att arbeta vidare med detta under Miljövärdar Vi har projektanställt sex miljövärdar vars uppgift är att informera och visa hyresgästerna hur och varför man skall källsortera samt att se över våra miljöhus. Stanislav Brankovic, Eva Sturesson, Jafar Raeisi, Suada Garibovic, Kamla Hasso, Isuf Sadrija. Hyresgäster med ansvar Hyresgäster med ansvar innebär att hyresgästen utför någon syssla mot en viss ersättning i området där man bor. Detta är ett sätt att påverka den egna boendemiljön samtidigt som det är ett sätt att lära känna grannarna. Verksamheten pågår i Karlslund och på Öster och kommer att utvecklas i fler områden. BYGG OCH UNDERHÅLL Byggnation och investeringar På Koppargården 1-15 har utemiljön förändrats och 50 garageplatser färdigställts. För att minska genomströmningen av trafik har även Emaljgatans karaktär förändrats. På Västra Fäladens centra har vi totalrenoverat och moderniserat lokaler för apotek, vårdcentral, tandvård och kommunal service. Inom kvarteret Pilängen (401 lägenheter) har samtliga ventilationsanläggningar renoverats. I samma kvarter har drygt tvåhundra badrum totalrenoverats. Projektet fortsätter under 2006 med resterande badrum. AB Landskronahem har på uppdrag av Landskrona Kommun arbetat med att återställa mark för byggnation inom fastigheterna Albano 30 och 32. Vid rivning av gamla Emondska huset under 2005 upptäcktes att marken på Kv Albano 32 var förorenad med eldningsolja. Sanering av området har inletts och utbyte av de förorenade jordmassorna kommer att utföras under våren/ sommaren Underhåll Följande fastighetsbevarande underhåll har utförts under året: Åtta papptak på Karlslundsområdet är omlagda Sex hissar är ombyggda på Karlslundsområdet Trapphusmålning på Karlslundsområdet samt på Öster och Centrum Fönstermålning på Sandvången Löpande byte av balkar ovan fönster på Larvi Byte av tvättstugeutrustning i olika kvarter Tilläggsisolerat en fasadvägg i Kv. Filaren

13 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Byte av div lekutrustning på Seminariet, Falken och Kung Karls Varv Underhåll av en stor uteplats till servicehuset på Koppargården Planerade projekt Trettiofem lägenheter kommer att totalrenoveras samt förses med hissar och balkonger i Kv Östra Förstaden. Ytterligare 18 lägenheter i samma kvarter kommer att renoveras med nya badrum och förbättrad ventilation. Följande projekt är under planering i olika stadier: Under 2006 planeras att uppföra tio stycken nya lägenheter på kv Seminariet. De två radhuslängorna kommer att påbörjas efter det att den gamla gymnastikhallen rivits och detaljplanen för området vinner laga kraft. Intresset för parkeringsgarage undersöks i ett antal områden och om intresse finns kommer garage att uppföras. Takten för badrumsombyggnader och stambyte inom Karlslundsområdet och på Väster kommer att öka. Lägenhetsfonder Vårt inre fastighetsunderhåll regleras i ett system med lägenhetsfonder, som respektive hyresgäst styr individuellt. Under året har underhållsåtgärder med lägenhetsfonder totalt utförts för 11,4 (11,9) mkr. Väljer hyresgästen att göra arbetet själv utgår ersättning för materialkostnaden. Av det totala fondunderhållet utgör eget arbete 0,7 (0,8) mkr. Sparsamma hyresgäster har under året erhållit rabatt med 0,4 (0,3) mkr. MILJÖ OCH ENERGI Källsorteringsanläggningar Våra källsorteringsanläggningar är väl utbyggda. Totalt finns nu källsorteringsanläggningar med minst sju fraktioner i 98 % av fastighetsbeståndet. Ambitionen är att alla våra områden skall byggas ut med miljöhus men i centrala lägen har vi ännu inte funnit någon bra lösning. Energi AB Landskronahem arbetar sedan flera år tillbaka med att minska energianvändningen och styra mot miljöanpassade energikällor för att minska miljöbelastningen. I diagrammet visas våra energikällor per kvm uthyrd yta och i tabellen anges de tre senaste årens absoluta förbrukningstal. Fördelning av energi för uppvärmning. El 1% Olja 1% Passiv hus, el 1% Energi- och vattenförbrukning Fjärrvärme 97% Ej graddagsjusterat Fjärrvärme, MWh El, MWh Olja, MWh Summa, MWh Vatten, 1000-tal m Uthyrningsbar yta 31 dec, tkvm Aktiviteter under 2005: Miljöinventering av Innemiljön i Befintlig Bebyggelse (MIBB) har fortsatt under 2005 och omfattat kvarteret Silverängen. En injustering av radiatorventiler och byte av känselkroppar påbörjades i kv. Pilängen för att uppnå en optimal energiförbrukning. I samband med trapphusmålning i olika kvarter så byts armaturer till energisnåla sådana. Systematiskt Brandskyddsarbete Under 2005 har en brandskyddsorganisation upprättats.

14 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE All personal har utbildats i brandsäkerhet och enklare släckningsarbete. Bovärdar, fastighetsarbetare och tekniker utbildades även i Heta arbeten. MEDARBETARE Organisation Organisationen behöver alltid gå i samklang med omgivningen. Vi försöker därför att öka kundfokuseringen. Det sker genom en fortsatt processorientering där Boendeprocessen (mjuka värden) utgör huvudprocess och Fastighetsprocessen (hårda värden) utgör stödprocess. Verksamhetsstöd finns i form av ekonomi, administration och IT. Kompetensutveckling Övergripande utbildningssatsningar för all personal har skett inom brandsäkerhet och IT. Därutöver genomfördes individuell kompetensutveckling både i extern regi, mentorsverksamhet och traineeprogram. Medarbetarnas hälsa Under året har samarbetet med Previa fortsatt och alla medarbetare har genomfört en funktionstest samt upprättat individuella friskprofiler. Utifrån resultaten finns förutsättningar att förbättra sin egen hälsa. Ambitionen är att vartannat år erbjuda sådan hälsokontroll. Sjukfrånvaron har minskat från 9,4 till 5,9 procent och avser fortfarande främst långtidssjukskrivningar, 4,1 (8) procent. Minskningen förklaras främst av att några medarbetare gått i pension. Anställda Bolaget hade vid årets slut 59 tillsvidare anställda. Medelåldern var 48 år och genomsnittlig anställningstid uppgick till 18 år. Under 2005 gick fyra medarbetare i pension och en medarbetare anställdes. Mot bakgrund av åldersfördelningen inom företaget kommer rekrytering av nya medarbetare att vara en central fråga framöver. För att bidra till en framtida rekryteringsbas inom branschen är bolagets VD engagerad i KY-utbildningsprogrammet för bovärdar i Eslöv. Vårt kontaktnät med gymnasieskolorna i Landskrona ger oss möjlighet att ta emot praktikanter och studiebesök för att attrahera unga människor till fastighetsbranschen. EKONOMI OCH FINANS Driftnetto Driftnettot, dvs. rörelseresultat justerat för avskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgår till 72,4 (76,5). Fastigheten Smeden 1, tomtmark, har sålts med en realisationsvinst på 5,2 mkr. Nedskrivning har skett med 2,0 mkr avseende fastigheten Jäntan 1. Saneringskostnader för marken på fd industrifastigheten Albano 32 belastar årets resultat med 13,6 mkr varav 8,7 mkr avser framtida kostnader. Hyresnivån för bostäder var för 2005 i genomsnitt 774 (758) kr per kvm inkluderat avgift för kabel- TV. Genomsnittlig hyreshöjning inför 2006 är 0,5 (2,1) %. Hyran höjs utöver det med 50 kr per lägenhet och månad avseende standardhöjande investeringar för installerat fibernät. Omräknat i procent motsvarar det en höjning på 1 %. Driftskostnaderna uppgår till 116,6 (111,2) mkr varav 4,0 mkr avser ökade kostnader för skadegörelse, försäkringsskador samt engångskostnader för personalåtgärder.

15 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Investeringar/underhåll 2005 års underhållskostnader uppgår till 56,2 (49,6) mkr, vilket skall jämföras med budgeterade 50,2 mkr. Lägre räntekostnader har möjliggjort utökade underhållsåtgärder. Investeringar i byggnader, mark, markanläggningar samt pågående ny-, till- och ombyggnader uppgår totalt till 24,7 (53,7) mkr och fördelar sig enligt följande: Lokalanpassningar 11,0 Markanläggningar och garage 3,8 Badrums-/ventilationsombyggnader 8,3 Standardförbättringar av byggnader 1,2 Pågående ny-, till- och ombyggnader 0,4 Finansiering Den totala lånevolymen på 1 070,4 mkr är fördelad på 25 krediter hos 7 kreditgivare. Kapitalbindningen är vid årsskiftet förlängd till 2,5 (2,1) år. Den vägda genomsnittsräntan har sjunkit under året från 4,1 % till 3,5 % samtidigt som den genomsnittliga räntebindningen har förlängts från 2,0 år till 2,2 år. Fastigheternas värde Under 2005 har fastigheterna värderats. Modellen som använts bygger på en kassaflödeskalkyl där framtida driftnetton samt ett restvärde vid kalkylperiodens slut räknats fram för respektive fastighet. De individuella avkastningskraven ligger mellan 5 9 % och kalkylräntan mellan 8 12 %. Driftkostnaden beräknades till kr/kvm exkl. fastighetsskatt. Värdena har justerats med hänsyn till fastighetens periodiska underhåll. Det planmässiga värdet på befintligt fastighetsbestånd uppgår till 1 227,9 (1 201,0) mkr vid årsskiftet. Värderingen indikerar ett övervärde på 858 mkr. Ingen enskild förvaltningsenhet är bokförd över sitt beräknade marknadsvärde. Känslighetsanalys I följande tabell åskådliggörs hur bolagets resultat påverkas vid förändring av värdet på vissa nyckelfaktorer. Siffrorna är schabloniserade på så sätt att effekten av hyresförändringar i lokaler omfattar hela hyresstocken medan effekten av sådana förändringar i verkligheten sker successivt när hyreskontrakten löper ut. Hyresförändring för bostäder +/- 1 % Hyresförändring för lokaler +/- 10 kr/ kvm Förändring av vakansgrad +/- 1 % Förändring av driftkostnad +/- 10 kr/kvm Genomsnittlig låneränta +/- 1 % Fastighetsskatt +/- 0,1 % +/- 2,2 mkr +/- 0,7 mkr +/- 2,6 mkr +/- 3,5 mkr +/- 4,9 mkr +/- 1,0 mkr

16 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nyckeltal, 9 år i sammandrag Lönsamhet Direktavkastning totalt kapital % 5,5 5,9 5,8 6,3 4,8 7,0 7,5 7,3 7,7 Räntabilitet totalt kapital % 2,9 3,4 3,3 3,9 4,9 5,1 5,4 6,0 9,2 Finansiering Soliditet % 12,1 13,1 13,1 12,9 13,1 12,5 12,3 12,4 12,2 Räntetäckningsgrad % 187, Medelränta %, per ,5 4,1 4,3 4,8 4,8 5,7 5,9 6,7 7,1 Medelbindningstid, lån och år 2,2 2,0 2,0 2,5 2,7 3,2 3,3 2,6 3,2 Antal lån, totalt Räntebidrag Räntebidrag, kr per kvm Förvaltning Hyra bostäder, kr per kvm Hyra lokaler, kr per kvm Vakansgrad bostäder % 1,7 2,3 3,5 3,5 2,9 5,2 8,1 6,6 5,3 Lämnade rabatter bostäder % 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 0,4 0,8 1,6 2,2 Vakansgrad lokaler % 5,8 6,2 5,4 3,8 3,2 2,3 1,8 3,9 4,4 Underhållskostnad, kr per kvm Driftkostnad, kr per kvm Driftnetto, kr per kvm DEFINITIONER Direktavkastning totalt kapital Rörelseresultat justerat för avskrivningar och jämförelsestörande poster i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Räntabilitet totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus jämförelsestörande poster och räntekostnader i % av genomsnittlig balansomslutning. Soliditet Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver (72 %) i % av balansomslutningen vid årets slut. Räntetäckningsgrad Resultat före finansiella poster, avskrivningar och jämförelsestörande poster med tillägg för ränteintäkter och räntebidrag i relation till räntekostnader. Räntebidrag, kr per kvm Räntebidrag i relation till genomsnittlig yta för bostäder. Hyra bostäder Utgående medelvarmhyra exklusive tillval. Fr o m 2001 ingår kabel-tv avgift. Hyra lokaler Lokalhyra i relation till vägd lokalyta. Vakansgrad bostäder Hyresbortfall i % av bostadshyror (brutto). Lämnade rabatter bostäder Lämnade rabatter i % av bostadshyror (brutto). Vakansgrad lokaler Hyresbortfall i % av lokalhyror (brutto). Underhållskostnad Underhållskostnader inkl hyresgäststyrt underhåll i relation till genomsnittlig yta för bostäder och lokaler. Driftkostnad Driftkostnader samt försäljnings- och administrationskostnader i relation till genomsnittlig yta för bostäder och lokaler. Driftnetto Rörelseresultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster i relation till genomsnittlig yta för bostäder och lokaler.

17 15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vinstdisposition (kr) Till årsstämmans förfogande står: Årets resultat :07 Balanserad vinst :91 Summa :84 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att : överförs från överkursfond till reservfond, att utdelning till aktieägaren görs med : samt att resterande belopp :84 balanseras i ny räkning. Årsstämman hålles tisdagen den 18 april Gulli Mattson Karl Leandersson Göran Jingborg Ann-Christin Wickman Per-Erik Persson Janette Behmer Jan Nimmermark Astrid Lejonqvist Lars Wallstén Håkan Andersson Saknas på bild: Mats Wilhelmsson, Jac Nepérus, Björn Persson och Anneli Savander

18 16 Intervju med Göran Jingborg, VD på AB Landskronahem och Hans Eliasson, VD på Svenska Hus AB. Vår medverkan i Nyhamnsprojektet är ytterligare ett exemplel på en strategisk satsning som AB Landskronahem gjort inom ramen för vår devis Bo som du vill, säger Göran Jingborg. Planerna på att uppföra bostäder på det gamla varvsområdet har funnits länge. När planerna skulle realiseras diskuterades det i bolagets styrelse om, och i så fall på vilket sätt, AB Landskronahem skulle medverka i förverkligandet av den nya stadsdelen. Styrelsens uppfattning var emellertid att det skulle innebära ett alltför stort risktagande för AB Landskronahem att i helt egen regi uppföra fastigheter i området. Bild tagen något år innan nybyggnationen av Nyhamn påbörjades. Unik lösning I början av 2000-talet etablerade sig Svenska Hus i Landskrona med ambitioner att växa vidare. Det Göteborgsbaserade företaget hade på senare år köpt en hel del fastigheter i Landskrona med avsikt att göra ytterligare investeringar i staden. Nyhamnsområdet sågs som klart intressant, men även AB Svenska Hus upplevde risktagandet vara för stort för att agera enskilt. Vid ett möte med ett antal aktörer på Landskronas fastighetsmarknad lärde jag känna VD:n för AB Svenska Hus, Hans Eliasson. Eftersom vi båda uppfattade riskmomentet på samma sätt blev lösningen att våra båda företag bildade företaget Nyhamnshus AB. Med detta bolag gick vi in i projektet och kunde därmed dela på riskerna. Att ett allmännyttigt bostadsbolag går in i ett bostadsprojekt tillsammans med ett privat företag är något helt unikt. Länge funderade styrelsen på om det låg inom ramen för bolagets policy. Styrelsen kom fram till att allmännyttan måste tänka om och våga gå utanför de tidigare normerna för att kunna uppnå de framtida målsättningarna fortsätter Göran. Ett lyft för Landskrona För båda företagen kändes detta som en trygg lösning. Inom AB Landskronahem uppfattades AB Svenska Hus som en seriös, långsiktigt satsande forts. på sid. 18

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer