Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggkontoret 15 mars 2011 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-15 32. Miljö- och byggkontoret 15 mars 2011 kl 08.30-11.30"

Transkript

1 Miljö- och byggkontoret 15 mars 2011 kl Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Frank Norgren (s) Kristina SturesDotter (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg (s) Georg Schuisky (m) Hans Gunnarsson (m) Hans Karlsson (c) Bo Jernberg förvaltningschef sekreterare Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Joacim Lundgren (s) suppleant Ulf Andersson (m) suppleant Anna-Lisa Engström (c) suppleant Lars Runesson (c) suppleant Håkan Söderlund ekonom Kristina SturesDotter (s) Miljö- och byggkontoret Miljö- och byggkontoret

2 ÄRENDELISTA Ärende Paragrafnr Sidnr 1. Delegationsbeslut redovisas i slutet av protokollet (sid 1-3) Detaljplan Stimmerbo 6:11, Bostäder vid Gladtjärn Detaljplan del av Vad 4:18, Söderbärke Station Detaljplan för bostäder vid Kolbäcksån Detaljplan, ändring, Björsbo Tillsynsplan, alkohol och tobak Vanbo Gård 1:1, ansökan om förlängt bygglov, Sväventyr För yttr till Miljödomstolen ang ansökan från Borlänge Energi avs Tunsandammens ombyggnad vid Bråfallet 9. För yttr till Skogsstyrelsen ang anmälan från Stora Enso AB avs skogsgödsling För yttr till Skogsstyrelsen ang anmälan från Sveaskog avs skogsgödsling Delegationsändringar Smedjebacken 3:1 m fl, anläggande av gång- och cykelväg, marklov och strandskyddsdispens, Smedjebackens kommun, Tekniska kontoret 13. Sörbo 36:2, nybyggnad av stall, Per Herbertsson, Söderbärke 35 52

3 Ärende Paragrafnr Sidnr 14. Vägnamn Malingsbo, Fridagården Meddelanden 37 54

4 SMEDJEBACKENS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Mbn 23 Delegationsbeslut redovisas som bilaga i slutet av protokollet (sid 1-3)

5 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 24 Dnr Fastighet: Stimmerbo 6:11 och del av 15:13 Ärende: Detaljplan för bostäder vid Gladtjärn Kommunstyrelsen beslutade att, efter hemställan från Barken Konferens AB, uppdra åt miljö- och byggkontoret att upprätta en detaljplan för bostäder vid Gladtjärns nordöstra del. beslutade att ge ett för projektet nybildat företag; Barken Waterfront of Sweden AB, i uppdrag att själva genomföra delar av planarbetet som inte måste genomföras av kommunen och att avtal upprättas mellan parterna för att reglera villkoren för planläggningen. Företaget har anlitat Sweco Architects i Falun för att upprätta en genomförandebeskrivning och samrådshandling vilka nu föreligger för plansamråd (Bil). Planområdet är beläget vid Gladtjärns nordöstra strand och omfattar ca 3,9 ha. Området ägs av Barken Waterfront of Sweden AB och Smedjebackens kommun. Planen syftar till att möjliggöra byggnation av tolv friliggande villkor för fritids- eller permanentboende. Planområdet omfattas, till största delen, av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB). En kommun får enligt 5 kap 7 a plan- och bygglagen, i en detaljplan bestämma att strandskyddet ska upphävas om det finns särskilda skäl. Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen ska då väga tyngre än strandskyddsintresset. Frågan om strandskyddet kommer i detta fall att hanteras som ett särskilt ärende. Motivering till beslut Föreliggande planhandlingar har upprättats i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut Enligt 6 kap 11 miljöbalken och 4-6 förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska kommunen bedöma om genomförandet av bl a en detaljplan medför betydande miljöpåverkan och redovisa detta i planärendet.

6 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 24 Dnr Forts beslöt - att genomföra samråd om detaljplaneförslaget - att planarbetet genomförs med normalt planförfarande - att detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan - att planen kompletteras med bestämmelse om att tomter som gränsar mot naturmark vid strandområdet ska markeras med stängsel, gärdesgård eller annan avgränsning för att motverka privatisering av stranden

7 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 25 Dnr Ärende: Detaljplan, del av Vad 4:18, Söderbärke Station har upprättat ett förslag till detaljplan för Söderbärke stationsområde. Avsikten med detaljplanen är att fastställa markområdets användning inför försäljning och att säkerställa att markområdet inte ska kunna användas för bostadsändamål. Planen genomförs enligt plan- och bygglagens regler för enkelt planförfarande. Fastigheten där en del ingår i planområdet ägs idag av Trafikverket. Enligt ett köpekontrakt säljer Banverket området till Bengt Karlsson. Köpet gäller under villkor att en detaljplan upprättas. Planområdet är beläget utanför Söderbärke tätort intill länsjärnvägen Ludvika Fagersta. Området omfattar Söderbärke stationsbyggnad och ett 6800 kvm stort område till största delen söder om stationen. Planen har varit föremål för samråd under perioden 9 december januari har beslutat om upphävande av strandskydd inom kvartersmark. Underrättelse av detaljplaneförslaget, med ändringar efter samrådet, har skett 4 februari - 18 februari Inga yttranden har inkommit efter underrättelsen. Ett särskild utlåtande har upprättats beslöt att anta detaljplanen, att genomförandet av planen inte innebär betydande miljöpåverkan.

8 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 26 Dnr Ärende: Detaljplan bostäder vid Kolbäcksån har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder vid Kolbäcksån. Planområdet är beläget norr om Kolbäcksån i Morgårdshammar. Syftet med planen är att kunna erbjuda bostäder i ett attraktivt, sjönära läge centralt i Smedjebackens tätort. Området förväntas rymma bostäder i form av radhusbebyggelse och tvåvånings flerbostadshus. beslutade att ställa ut detaljplanen, samt att genomförandet av planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samtidigt beslutades också om upphävande av strandskyddet inom planområdets kvartersmark, inom vattenområde för bryggor och badplats samt inom öppet vattenområde där bro får finnas. Detaljplanen har varit utställd under tiden 5 januari-16 februari Utlåtande har upprättats (Bil). Under utställningstiden har inget framkommit som föranleder ändringar av planförslaget. beslöt - att godkänna detaljplanen för bostäder vid Kolbäcksån, - att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

9 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 27 Dnr Ärende: Ändring av detaljplan, Björsbo 17:2, 17:3, 17:4, 17:5, 17:6, 17:7 och 17:8 I kommunen finns ett antal områden som ursprungligen planlagts för fritidsändamål under perioden Under 1997 genomfördes en planändring på fem av områdena, innebärande att den tillåtna byggnadsarean på respektive område utökades till 120 m 2 ovan mark för huvudbyggnad och uthus till en sammanlagd byggnadsarea på 40 m 2. På grund av olika omständigheter blev aldrig planområdet vid Björsbo, omfattande fastigheterna Björsbo 17:2 till och med 17:8 föremål för ändringen innebärande utökning av byggrätten. I samband med ett bygglovsärende inom Björsboplanen har en översyn av byggrätten aktualiserats. beslöt - att uppdra åt miljö- och byggkontoret att utarbeta förslag till ändring av planbestämmelserna för Björsboplanen med syfte att medge största bruttoarean för huvudbyggnad till 120 m 2 och största byggnadsarean för uthus till 40 m 2, - att ändringen av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan.

10 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 28 Dnr Ärende: Tillsynsplanering 2011 för alkohol-, folköl-, tobaksärenden samt receptfria läkemedel Från och med 1 januari 2011 gäller en ny alkohollag. Den nya lagen innebär inga större förändringar vad gäller syftet, utan alkohollagen är fortfarande en skyddslag. Vissa av kraven i lagen har moderniserats och alkoholservering tillåts i några fler sammanhang än tidigare. En nyhet är att kommunen ska examinera dem som söker serveringstillstånd. Varje kommun ska ta fram riktlinjer för tillståndsgivning och tillsynsplan. Alkoholpolitiken syftar till god folkhälsa och begränsning av alkoholens skadeverkningar. Alltför hög konsumtion ska motverkas och unga personer ska förhindras tillgång till alkohol. Tillsyn enligt alkohollagen bygger på tre delar: - Förebyggande tillsyn - Inre tillsyn - Yttre tillsyn Förebyggande tillsyn innebär information, rådgivning och utbildning. Inre tillsyn innebär kontroll och uppföljning av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållande t e x genomgång av skatte- och avgiftsinbetalningar, ordningsrapporter från polismyndigheten och serveringsställenas annonsering i medier. Yttre tillsyn innebär kontrollbesök på serveringsställena och uppföljning av gjorda iakttagelser. har förordnat två restauranginspektörer som utför kontrollbesök i den yttre tillsynen. Planeringen av yttre tillsyn 2011 framgår av förslag till tillsynsplan 2011 (Bil 1). För närvarande finns 13 serveringsställen med permanenta tillstånd i kommunen. Innehavare av serveringstillstånd får utan särskild anmälan till kommunen servera folköl. (Bil 2) För varje försäljningsställe för folköl planeras minst ett tillsynsbesök per år. Uppföljande tillsyn kan bli aktuellt, om brister uppdagas vid tillsynen eller rapporteras till tillsynsmyndigheten.

11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 28 Dnr Forts Enligt tobakslagen och lagen om handeln med vissa receptfria läkemedel har kommunen den omedelbara tillsynen av dessa lagars efterlevnad. För varje försäljningsställe för tobak (Bil 3) och receptfria läkemedel planeras minst ett tillsynsbesök per år. beslöt - att anta förslaget till tillsynsplan för alkoholärenden 2011, - att tillsyn av försäljningsställen för folköl och tobak bör ske minst en gång per år. Under 2011 genomförs en särskild informationssatsning riktad till tobaksförsäljare, - att årlig tillsyn bör genomföras vid respektive försäljningsställe för receptfria läkemedel

12 Mbn TILLSYNSPLAN 2011 FÖR RESTAURANGTILLSYN M M I SMEDJEBACKEN I Smedjebackens kommun finns vanligen ett 10-tal permanenta serveringstillstånd. Alla typer av serveringar finns från konferensgårdar med hotell till restauranger. Bland tillståndshavare finns ett par restauranger med danstillstånd, så att andelen nöjesrestauranger inte är särskilt stor. En tillståndshavare har servering för slutna sällskap och en förening har tillstånd för servering i slutet sällskap för föreningsmedlemmar. Restaurangskolan, som finns i Smedjebacken, har också ett serveringstillstånd. Det finns även ett trafiktillstånd med servering för slutna sällskap. För närvarande finns det 13 gällande tillstånd. Några ägarbyten sker årligen. Den övergripande målsättningen är en sund restaurangnäring i kommunen och dialog med verksamhetsutövare. Målsättningen för tillsynsverksamheten är att varje restaurang får åtminstone ett tillsynsbesök årligen. Om det visar sig, att fler tillsynsbesök är befogat på något serveringsställe, ska de genomföras. Planeringen av detta baseras på gjorda iakttagelser. Tillsynsbesök företas ungefär varannan månad och ett par restauranger tillsynas åt gången. Även bokade besök kan förekomma. Under de senaste åren har Smedjebacken haft många tillfälliga serveringar till allmänheten speciellt på sommartid. Många av dem har också inspekterats årligen. Det är angeläget att fortsätta med dessa inspektioner, eftersom berusningsgraden hittills har varit hög på många tillfälliga serveringar och det har också varit anmärkningar på den ekonomiska delen. Tillgängliga resurser tillåter inte inspektion på varje tillfällig servering. Inspektionskriterierna avgörs av inspektörerna utifrån serveringsställenas karaktär. Vårt mål är att ha en samordnad inspektion per år. Till polismyndigheten har handläggaren lämnat ett önskemål om ett par med polismyndigheten samordnad inspektioner per år, företrädesvis i mars och oktober/november månad. Andra berörda myndigheter såsom räddningstjänsten, Skatteverket och tullen kan närvara och medverka vid samordnade inspektioner.

13 Mbn TILLSYN ÖVER DETALJHANDEL OCH SERVERING AV FOLKÖL 2011 Detaljhandel och servering av folköl är inte tillståndspliktigt enligt alkohollagen. Däremot gäller att lokalen skall vara godkänd av eller registrerad av miljö- och byggnadsnämnden. Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl skall anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när verksamheten påbörjas. Den som är anmälningsskyldig skall utöva särskild kontroll över försäljningen/serveringen (egenkontroll) och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program. Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter. Tillsynen innebär kontroll av följande: att försäljning ej sker till personer under 18 år att försäljning inte sker till berusade personer att försäljning inte sker om det finns misstanke att ölen kommer att lämnas till en minderårig eller berusad person att mat serveras/säljs i lokalen att lokalen är godkänd av miljö- och byggnadsnämnden att godkänt egenkontrollprogram finns upprättat. I skrivandets stund finns det i Smedjebackens kommun ett 10-tal försäljningsställen för folköl. Restauranger med serveringstillstånd har också rätt att servera folköl. Minst ett tillsynsbesök görs årligen till försäljnings- och serveringsställen. Tillsynen dokumenteras i tillsynsprotokoll. Om brister eller fel upptäcks, görs ytterligare tillsynsbesök eller öppnas ett tillsynsärende.

14 Mbn TILLSYN ÖVER HANDEL MED TOBAKSVAROR 2011 Under den senaste tiden har tobaksfrågan lyfts bl a genom Tobaksuppdraget och tobakens skadeeffekter har stått i fokus. Det har skett ändringar i tobakslagstiftningen, senast från 1 augusti Syftet med ändringarna är att åldersgränsen om 18 år skall följas bättre och att tillsynen av att tobakslagen följs blir effektivare. Varje försäljningsställe som säljer eller ämnar sälja tobaksprodukter såsom cigaretter, cigarrer, snus och piptobak skall anmäla detta till kommunen. Till anmälan skall bifogas ett egenkontrollprogram. Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument såväl permanent som tillfällig. Även ideella föreningar som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet omfattas av anmälningsplikten. Kommunen har tillsammans med polisen tillsynsansvaret över försäljningen. Tillsynen skall huvudsakligen inrikta sig på information, rådgivning samt att tobakslagens regler efterlevs. De viktigaste kraven är: att försäljning ej får ske till personer som är under 18 år, obligatorisk skyltning om åldersgränsen på varje försäljningsställe att försäljning ej får ske till någon som man misstänker har tänkt langa till någon som ej fyllt 18 år; förbud mot försäljning av cigaretter styckevis eller i paket om mindre än 19 stycken att märkningen är korrekt att förbud mot tobaksreklam utanför säljställen eller i skyltfönster efterlevs. att tobaksförsäljare har ett egenkontrollprogram och utövar egentillsyn över försäljningen Kommunen har rätt att ta ut en avgift av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksvaror. För närvarande finns i kommunen 13 affärsidkare och två restauranger som säljer tobaksvaror. Alkoholhandläggaren har hittills under socialnämnden skött om tobakstillsyn. Målsättningen har varit, att varje försäljningsställe får åtminstone ett tillsynsbesök årligen. Tillsynen dokumenteras i tillsynsprotokoll. Den 15 mars anordnas ett informationsmöte i Ludvika om tobakslagens regler till alla tobakshandlare i Ludvika och Smedjebacken.

15 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 29 Dnr Fastighet: Vanbo Gård 1:1 Ärende: Sökande: Ansökan om förlängt bygglov Sväventyr AB Christian Steen Kronovägen SMEDJEBACKEN Fastigheten är belägen utanför detaljplan och utanför samlad bebyggelse. I översiktsplanen är området betecknad som jordbruksområde med stora kulturmiljövärden (Jk6). För området råder även strandskydd enligt 7 kap på grund av närheten till Vanbobäcken. Bäckområdet berörs inte av åtgärden eftersom anläggningen med tillhörande barackmoduler omgärdas av stängsel och allmänhetens tillgång till bäcken påverkas ej. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig och hade inget att erinra. Motivering till beslut Åtgärden är av tillfällig art och tidsbegränsat bygglov meddelades beslöt att återremittera ärendet.

16 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 30 Dnr Ärende: Sökande: Ombyggnation av Tunsandammen AB Borlänge Energi Box BORLÄNGE Från Nacka tingsrätt, miljödomstolen, föreligger för yttrande AB Borlänge Energi:s ansökan om ombyggnation m.m av den s k Tunsandammen. Ansökan avser ombyggnation av den befintliga dammen vid sjön Tunsans utlopp samt förstärkning och förbättring av dammens avbördningsförmåga. Tunsan och nedströms belägna vattendrag och sjöar ingår i Dalälvens avrinningsområde. Dammbyggnationen berör åtgärder inom Säters och Smedjebackens kommuner. I en bilagd miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämnas en redogörelse för företagets miljöpåverkan för den sökta vattenverksamheten. Av MKB:N framgår att åtgärderna inte innebär någon förändring av idag rådande förhållanden annat än att dammen kommer att klara högre flöden utan överrinning och därigenom inte medföra någon ökad miljöpåverkan. Den utökade avbördningsförmågan kommer att medföra ett skydd för den kulturhistoriskt värdefulla miljön i området. I samband med arbetena förbereds möjligheten att anordna en fiskvandringsväg. beslöt att avge följande yttrande: Över den befintliga Tunsandammen finns en nygjord vandrings- och entréväg till naturreservatet Jätturn. En hel del gångtrafik kan förväntas passera på denna gångväg. När ombyggnadsarbetena genomförs bör bro eller annat anordnas så att besökande till naturreservatet kan passera vattendraget. I övrig avges inga erinringar i ärendet.

17 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 31 Dnr Ärende: Sökande: Samråd skogsgödsling Stora Enso Skog AB Region Öst Hagge Distrikt LUDVIKA Från Skogsstyrelsen föreligger för yttrande anmälan från Stora Enso Skog AB om skogsgödslingar under sommaren Gödslingen avser 849 ha skogsmark. Gödselmedlet är kalkammonsalpeter och spridningen skar med traktor. Gödslingsområdena är belägna norr om Larsbo och sjön Jörken. Spridningsfria områden och skyddszoner enligt Skogsstyrelsens allmänna råd (SKSFS 2007:3) undantas från gödsling. beslöt att inte avge några erinringar i ärendet

18 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 32 Dnr Ärende: Sökande: Samråd skogsgödsling Sveaskog Förvaltning AB Box SKINNSKATTEBERG Från Skogsstyrelsen föreligger för yttrande Sveaskog AB:s anmälan om skogsgödslingar sommaren Gödslingsmedel är kalkammonsalpeter ca 150 kg N/ ha. Gödslingsområdena är, till största delen, belägna öster och väster om Björsjö. Spridningsfria områden och skyddszoner enligt Skogsstyrelsens allmänna råd (SKSFS 2007:3) undantas från gödsling. beslöt att avge följande yttrande: Ett gödslingsområde vid Saxheden omedelbart öster om grustaget och norr om länsvägen Ludvika-Björsjö utgörs av en talldominerad barrskog på rullstensås. Området är påverkat av skogsbruket, men hyser ändå förutsättningar för betydande naturvärden samtidigt som marken är mycket genomsläpplig. Objektet ligger också inom grundvattenbildningsområde för dricksvattentäkten i Snöån. Hela detta område bör undantas från gödsling. I övrigt avges inga erinringar i ärendet.

19 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 33 Dnr Ärende: Delegationsändringar I miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning, avsnittet livsmedels- och foderkontroll har beslutanderätten gällande vissa ärenden delegerats till miljöskyddsinspektör. För att tydliggöra delegatens benämning bör titeln i delegationsordningen, vad gäller beslut enligt livsmedels- och foderkontrollen, ändras till miljöskydds-/livsmedelsinspektör. Vid miljö- och byggnadsnämndens beslut angående beviljande av serveringstillstånd enligt alkohollagen, ska särskilt tillståndsbevis överlämnas till tillståndsinnehavaren. Undertecknandet av detta tillståndsbevis bör delegeras. beslöt - att benämningen på delegaten vad gäller beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen ska vara miljöskydds-/livsmedelsinspektör, - att delegera undertecknandet av tillståndsbevis enligt alkohollagen till miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

20 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 34 Dnr Fastighet: Ärende: Sökande: Smedjebacken 3:1 m fl Anläggande av gång- och cykelväg, marklov och strandskyddsdispens Smedjebackens kommun Tekniska kontoret SMEDJEBACKEN Smedjebackens kommun ansöker om marklov och strandskyddsdispens för anläggandet av en gång- och cykelväg mellan avloppsreningsverket vid Bylandet, Smedjebacken till bostadsområdet vid Vikersvik. Marklovet avser de delar av vägen som berör detaljplan. Vid norra delen av Ålsängsviken leds vägen över en tillfällig pontonbro. Syftet med vägen är att tillskapa en trafiksäker förbindelse för gång- och cykeltrafik från bebyggelse öster om Smedjebacken, men även som en komplettering av det gångstråk som ingår i natur- och upplevelseprojektet besöksmål Smedjebacken. Den aktuella vägen är i sin helhet belägen inom område, som omfattas av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) Vid Ålsängsvikens västra del, berörs områden där mer betydande naturvärden kan förekomma, bl a äldre bestånd av asp och salix. Vägsträckningen utformas därför vid detaljprojekteringen så att värdefull vegetation inte skadas eller så att livsvillkoren för djureller växtarter inte förändras på något väsentligt sätt. Motivering till beslut Enligt 7 kap 15 MB är det inte tillåtet att inom strandskyddsområde uppföra byggnader eller anläggningar. Kommunen kan, i det enskilda fallet, ge dispens från förbuden i 15 om det finns särskilda skäl. Skälen framgår av 7 kap 18c MB. Vad som då bl a ska beaktas är bl a om området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. bedömer att denna beaktandepunkt uppfylls i detta fall. Naturvärdesbedömningen behöver dock kompletteras innan beslut. beslöt att delegera åt förvaltningschefen att besluta i detta ärende.

21 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 35 Dnr Fastighet: Sörbo 36:2 Ärende: Sökande: Nybyggnad av stall Per Herbertsson Huggnora SÖDERBÄRKE Fastigheten är belägen utanför detaljplan men inom samlad bebyggelse. I översiktsplanen är området betecknad som jordbruksområde med stora kulturmiljövärden (Jk8). Området bör i huvudsak användas för jordbruksändamål. Fastighetens storlek är m² och den är obebyggd, men gränsar till fastigheten Sörbo 36:1 som är en jordbruksfastighet och bebos av sökanden. Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig och hade ingen erinran. Motivering till beslut Åtgärden uppfyller kraven i 3 kap. Plan- och bygglagen (Krav på byggnader m m). Den uppfyller också krav på anpassning till den äldre bebyggelsen. beslöt att bevilja bygglov. Upplysningar Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

22 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 36 Dnr Ärende: Vägnamn Föreligger vägnamnsförslag till Malingsbo, Fridagården 1 Vägnamnsförslaget har översänts till Kulturnämnden, Räddningstjänsten och Posten för yttrande. Räddningstjänsten och Kulturnämnden har inget att erinra mot vägnamnsförslaget. beslöt att godkänna det föreslagna vägnamnet Malingsbo, Fridagården 1.

23 SMEDJEBACKENS KOMMUN Meddelanden, läggs till handlingarna Mbn Förvaltningsrätten Dom avs beviljad strandskyddsdispens för båtuppläggning och parkering på fastigheten Vad 7:2. Länsstyrelsen har upphävt strandskyddsdispensen. Sökanden har överklagat Länsstyrelsens beslut. Förvaltningsrätten avslår överklagandet 2. Länsstyrelsen Inventering av förorenade områden i Dalarnas län, industrideponier

24 Ärendelista Sida 1 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR Utskriven av: BON Diarienr Datum I/U/M Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Adress Ärendemening / Rubrik Arkivplats Sökbegrepp FastAdress Handling A BAB AKT DELB JOHANSSON,BENGT BOS305 BERGAVÄGEN 19 B, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG flerbostadshus Montering av handikapphiss B-lift typ Mini 1000 DELEGATIONSBESLUT TJÄDERN 12 BERGSLAGSVÄGEN 24B Handling A BNB AKT DELB VB ELNÄT BYG590 BOX 860, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av transformatorbyggnad DELEGATIONSBESLUT SÖRBO 1:29 SÖRBOVÄGEN 59 Handling A BOT AKT DELB MASERFRAKT AB BYG591 BOX 740, BORLÄNGE ANSÖKAN OM BYGGLOV, fasadändring på industribyggnad, garageport ersätts med vägg DELEGATIONSBESLUT ÅKAREN 5 BJÖRSJÖVÄGEN 2 Handling A BOT AKT DELB LARSSON,JAN BYG592 KAVELBROBACKEN 15, FAGERSTA ANSÖKAN OM BYGGLOV, tillbyggnad av gäststuga DELEGATIONSBESLUT VAD 5:41 Uppgift saknas Handling A BÖB AKT DELB G.I.A.-GÅRDEN AB BYG593 HALLSTA GÅRDSG 11, VÄSTERÅS ANSÖKAN OM FÖRLÄNGNING AV BYGGLOV för 3 st tält DELEGATIONSBESLUT BÄVERN 15 VARGSTIGEN 4

25 Ärendelista Sida 2 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR Handling A BNB AKT DELB TIMLING,LARS ERIK BYG594 VADMALSVÄGEN 3, VÄSTERÅS ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av fritidshus DELEGATIONSBESLUT SÖDERBÄRKE KYRKBY 8:95 SÖDRA LARSSVEDEN 7 Handling A BAN AKT DELB ERIKSSON,PÄR BYG595 KURBERGSVÄGEN 5, SMEDJEBACKEN BYGGANMÄLAN ELDSTAD, installation av kamin DELEGATIONSBESLUT KROOK 6 KURBERGSVÄGEN 5 Handling A MFV KHE DELB MACKEN I SMEBACKEN AB MIL548 NYA ÅGATAN 10, SMEDJEBACKEN NY TAXA MILJÖTILLSYN DELEGATIONSBESLUT BYGGMÄSTAREN 16 NYA ÅGATAN 10 Handling A MFV BJG DELB SMEDJEBACKENS KOMMUN MIL549 TEKNISKA KONTORET, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN OM SLAGGANVÄNDNING, nybyggnad av väg till Aktivitetshallen DELEGATIONSBESLUT SÖDERBÄRKE KYRKBY 8:57 TORNVÄGEN 7 Handling A MVP BJG DELB KARLSSON,LENNART MIL550 NARVGÅRDSVÄGEN 8, LUDVIKA ANLÄGGNING FÖR VÄRMEUTVINNING UR BERG DELEGATIONSBESLUT HAGGE 7:69 NARVGÅRDSVÄGEN 8 Handling A MLÄ BJG DELB SMEBACKSBAGARN AB MIL551 BÄRKEV 22, SÖDERBÄRKE ANMÄLAN, REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING DELEGATIONSBESLUT VÄSTERBY 30:1 BÄRKEVÄGEN 22

26 Ärendelista Sida 3 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR Handling Ö MFV KHE DELB ULESTIG,IVAR MIL552 NEDRE TUNKARLSBO 44, SÖDERBÄRKE ANMÄLAN, uppodling av mark DELEGATIONSBESLUT TUNKARLSBO 11:1 NEDRE TUNKARLSBO Handlingar utskrivna

27

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 218.

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 218. Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 218. Miljö- och byggkontoret 13 dec 2011 kl 08.30-12.00 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Margareta Åhrman (s) Frank Norgren (s) Christina Sturesdotter (s) Anders

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-14 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2015-08-18, kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Håkan Johansson

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer