Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggkontoret 15 mars 2011 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-15 32. Miljö- och byggkontoret 15 mars 2011 kl 08.30-11.30"

Transkript

1 Miljö- och byggkontoret 15 mars 2011 kl Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Frank Norgren (s) Kristina SturesDotter (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg (s) Georg Schuisky (m) Hans Gunnarsson (m) Hans Karlsson (c) Bo Jernberg förvaltningschef sekreterare Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Joacim Lundgren (s) suppleant Ulf Andersson (m) suppleant Anna-Lisa Engström (c) suppleant Lars Runesson (c) suppleant Håkan Söderlund ekonom Kristina SturesDotter (s) Miljö- och byggkontoret Miljö- och byggkontoret

2 ÄRENDELISTA Ärende Paragrafnr Sidnr 1. Delegationsbeslut redovisas i slutet av protokollet (sid 1-3) Detaljplan Stimmerbo 6:11, Bostäder vid Gladtjärn Detaljplan del av Vad 4:18, Söderbärke Station Detaljplan för bostäder vid Kolbäcksån Detaljplan, ändring, Björsbo Tillsynsplan, alkohol och tobak Vanbo Gård 1:1, ansökan om förlängt bygglov, Sväventyr För yttr till Miljödomstolen ang ansökan från Borlänge Energi avs Tunsandammens ombyggnad vid Bråfallet 9. För yttr till Skogsstyrelsen ang anmälan från Stora Enso AB avs skogsgödsling För yttr till Skogsstyrelsen ang anmälan från Sveaskog avs skogsgödsling Delegationsändringar Smedjebacken 3:1 m fl, anläggande av gång- och cykelväg, marklov och strandskyddsdispens, Smedjebackens kommun, Tekniska kontoret 13. Sörbo 36:2, nybyggnad av stall, Per Herbertsson, Söderbärke 35 52

3 Ärende Paragrafnr Sidnr 14. Vägnamn Malingsbo, Fridagården Meddelanden 37 54

4 SMEDJEBACKENS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Mbn 23 Delegationsbeslut redovisas som bilaga i slutet av protokollet (sid 1-3)

5 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 24 Dnr Fastighet: Stimmerbo 6:11 och del av 15:13 Ärende: Detaljplan för bostäder vid Gladtjärn Kommunstyrelsen beslutade att, efter hemställan från Barken Konferens AB, uppdra åt miljö- och byggkontoret att upprätta en detaljplan för bostäder vid Gladtjärns nordöstra del. beslutade att ge ett för projektet nybildat företag; Barken Waterfront of Sweden AB, i uppdrag att själva genomföra delar av planarbetet som inte måste genomföras av kommunen och att avtal upprättas mellan parterna för att reglera villkoren för planläggningen. Företaget har anlitat Sweco Architects i Falun för att upprätta en genomförandebeskrivning och samrådshandling vilka nu föreligger för plansamråd (Bil). Planområdet är beläget vid Gladtjärns nordöstra strand och omfattar ca 3,9 ha. Området ägs av Barken Waterfront of Sweden AB och Smedjebackens kommun. Planen syftar till att möjliggöra byggnation av tolv friliggande villkor för fritids- eller permanentboende. Planområdet omfattas, till största delen, av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB). En kommun får enligt 5 kap 7 a plan- och bygglagen, i en detaljplan bestämma att strandskyddet ska upphävas om det finns särskilda skäl. Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen ska då väga tyngre än strandskyddsintresset. Frågan om strandskyddet kommer i detta fall att hanteras som ett särskilt ärende. Motivering till beslut Föreliggande planhandlingar har upprättats i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut Enligt 6 kap 11 miljöbalken och 4-6 förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska kommunen bedöma om genomförandet av bl a en detaljplan medför betydande miljöpåverkan och redovisa detta i planärendet.

6 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 24 Dnr Forts beslöt - att genomföra samråd om detaljplaneförslaget - att planarbetet genomförs med normalt planförfarande - att detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan - att planen kompletteras med bestämmelse om att tomter som gränsar mot naturmark vid strandområdet ska markeras med stängsel, gärdesgård eller annan avgränsning för att motverka privatisering av stranden

7 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 25 Dnr Ärende: Detaljplan, del av Vad 4:18, Söderbärke Station har upprättat ett förslag till detaljplan för Söderbärke stationsområde. Avsikten med detaljplanen är att fastställa markområdets användning inför försäljning och att säkerställa att markområdet inte ska kunna användas för bostadsändamål. Planen genomförs enligt plan- och bygglagens regler för enkelt planförfarande. Fastigheten där en del ingår i planområdet ägs idag av Trafikverket. Enligt ett köpekontrakt säljer Banverket området till Bengt Karlsson. Köpet gäller under villkor att en detaljplan upprättas. Planområdet är beläget utanför Söderbärke tätort intill länsjärnvägen Ludvika Fagersta. Området omfattar Söderbärke stationsbyggnad och ett 6800 kvm stort område till största delen söder om stationen. Planen har varit föremål för samråd under perioden 9 december januari har beslutat om upphävande av strandskydd inom kvartersmark. Underrättelse av detaljplaneförslaget, med ändringar efter samrådet, har skett 4 februari - 18 februari Inga yttranden har inkommit efter underrättelsen. Ett särskild utlåtande har upprättats beslöt att anta detaljplanen, att genomförandet av planen inte innebär betydande miljöpåverkan.

8 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 26 Dnr Ärende: Detaljplan bostäder vid Kolbäcksån har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder vid Kolbäcksån. Planområdet är beläget norr om Kolbäcksån i Morgårdshammar. Syftet med planen är att kunna erbjuda bostäder i ett attraktivt, sjönära läge centralt i Smedjebackens tätort. Området förväntas rymma bostäder i form av radhusbebyggelse och tvåvånings flerbostadshus. beslutade att ställa ut detaljplanen, samt att genomförandet av planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samtidigt beslutades också om upphävande av strandskyddet inom planområdets kvartersmark, inom vattenområde för bryggor och badplats samt inom öppet vattenområde där bro får finnas. Detaljplanen har varit utställd under tiden 5 januari-16 februari Utlåtande har upprättats (Bil). Under utställningstiden har inget framkommit som föranleder ändringar av planförslaget. beslöt - att godkänna detaljplanen för bostäder vid Kolbäcksån, - att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

9 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 27 Dnr Ärende: Ändring av detaljplan, Björsbo 17:2, 17:3, 17:4, 17:5, 17:6, 17:7 och 17:8 I kommunen finns ett antal områden som ursprungligen planlagts för fritidsändamål under perioden Under 1997 genomfördes en planändring på fem av områdena, innebärande att den tillåtna byggnadsarean på respektive område utökades till 120 m 2 ovan mark för huvudbyggnad och uthus till en sammanlagd byggnadsarea på 40 m 2. På grund av olika omständigheter blev aldrig planområdet vid Björsbo, omfattande fastigheterna Björsbo 17:2 till och med 17:8 föremål för ändringen innebärande utökning av byggrätten. I samband med ett bygglovsärende inom Björsboplanen har en översyn av byggrätten aktualiserats. beslöt - att uppdra åt miljö- och byggkontoret att utarbeta förslag till ändring av planbestämmelserna för Björsboplanen med syfte att medge största bruttoarean för huvudbyggnad till 120 m 2 och största byggnadsarean för uthus till 40 m 2, - att ändringen av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan.

10 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 28 Dnr Ärende: Tillsynsplanering 2011 för alkohol-, folköl-, tobaksärenden samt receptfria läkemedel Från och med 1 januari 2011 gäller en ny alkohollag. Den nya lagen innebär inga större förändringar vad gäller syftet, utan alkohollagen är fortfarande en skyddslag. Vissa av kraven i lagen har moderniserats och alkoholservering tillåts i några fler sammanhang än tidigare. En nyhet är att kommunen ska examinera dem som söker serveringstillstånd. Varje kommun ska ta fram riktlinjer för tillståndsgivning och tillsynsplan. Alkoholpolitiken syftar till god folkhälsa och begränsning av alkoholens skadeverkningar. Alltför hög konsumtion ska motverkas och unga personer ska förhindras tillgång till alkohol. Tillsyn enligt alkohollagen bygger på tre delar: - Förebyggande tillsyn - Inre tillsyn - Yttre tillsyn Förebyggande tillsyn innebär information, rådgivning och utbildning. Inre tillsyn innebär kontroll och uppföljning av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållande t e x genomgång av skatte- och avgiftsinbetalningar, ordningsrapporter från polismyndigheten och serveringsställenas annonsering i medier. Yttre tillsyn innebär kontrollbesök på serveringsställena och uppföljning av gjorda iakttagelser. har förordnat två restauranginspektörer som utför kontrollbesök i den yttre tillsynen. Planeringen av yttre tillsyn 2011 framgår av förslag till tillsynsplan 2011 (Bil 1). För närvarande finns 13 serveringsställen med permanenta tillstånd i kommunen. Innehavare av serveringstillstånd får utan särskild anmälan till kommunen servera folköl. (Bil 2) För varje försäljningsställe för folköl planeras minst ett tillsynsbesök per år. Uppföljande tillsyn kan bli aktuellt, om brister uppdagas vid tillsynen eller rapporteras till tillsynsmyndigheten.

11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 28 Dnr Forts Enligt tobakslagen och lagen om handeln med vissa receptfria läkemedel har kommunen den omedelbara tillsynen av dessa lagars efterlevnad. För varje försäljningsställe för tobak (Bil 3) och receptfria läkemedel planeras minst ett tillsynsbesök per år. beslöt - att anta förslaget till tillsynsplan för alkoholärenden 2011, - att tillsyn av försäljningsställen för folköl och tobak bör ske minst en gång per år. Under 2011 genomförs en särskild informationssatsning riktad till tobaksförsäljare, - att årlig tillsyn bör genomföras vid respektive försäljningsställe för receptfria läkemedel

12 Mbn TILLSYNSPLAN 2011 FÖR RESTAURANGTILLSYN M M I SMEDJEBACKEN I Smedjebackens kommun finns vanligen ett 10-tal permanenta serveringstillstånd. Alla typer av serveringar finns från konferensgårdar med hotell till restauranger. Bland tillståndshavare finns ett par restauranger med danstillstånd, så att andelen nöjesrestauranger inte är särskilt stor. En tillståndshavare har servering för slutna sällskap och en förening har tillstånd för servering i slutet sällskap för föreningsmedlemmar. Restaurangskolan, som finns i Smedjebacken, har också ett serveringstillstånd. Det finns även ett trafiktillstånd med servering för slutna sällskap. För närvarande finns det 13 gällande tillstånd. Några ägarbyten sker årligen. Den övergripande målsättningen är en sund restaurangnäring i kommunen och dialog med verksamhetsutövare. Målsättningen för tillsynsverksamheten är att varje restaurang får åtminstone ett tillsynsbesök årligen. Om det visar sig, att fler tillsynsbesök är befogat på något serveringsställe, ska de genomföras. Planeringen av detta baseras på gjorda iakttagelser. Tillsynsbesök företas ungefär varannan månad och ett par restauranger tillsynas åt gången. Även bokade besök kan förekomma. Under de senaste åren har Smedjebacken haft många tillfälliga serveringar till allmänheten speciellt på sommartid. Många av dem har också inspekterats årligen. Det är angeläget att fortsätta med dessa inspektioner, eftersom berusningsgraden hittills har varit hög på många tillfälliga serveringar och det har också varit anmärkningar på den ekonomiska delen. Tillgängliga resurser tillåter inte inspektion på varje tillfällig servering. Inspektionskriterierna avgörs av inspektörerna utifrån serveringsställenas karaktär. Vårt mål är att ha en samordnad inspektion per år. Till polismyndigheten har handläggaren lämnat ett önskemål om ett par med polismyndigheten samordnad inspektioner per år, företrädesvis i mars och oktober/november månad. Andra berörda myndigheter såsom räddningstjänsten, Skatteverket och tullen kan närvara och medverka vid samordnade inspektioner.

13 Mbn TILLSYN ÖVER DETALJHANDEL OCH SERVERING AV FOLKÖL 2011 Detaljhandel och servering av folköl är inte tillståndspliktigt enligt alkohollagen. Däremot gäller att lokalen skall vara godkänd av eller registrerad av miljö- och byggnadsnämnden. Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl skall anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när verksamheten påbörjas. Den som är anmälningsskyldig skall utöva särskild kontroll över försäljningen/serveringen (egenkontroll) och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program. Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter. Tillsynen innebär kontroll av följande: att försäljning ej sker till personer under 18 år att försäljning inte sker till berusade personer att försäljning inte sker om det finns misstanke att ölen kommer att lämnas till en minderårig eller berusad person att mat serveras/säljs i lokalen att lokalen är godkänd av miljö- och byggnadsnämnden att godkänt egenkontrollprogram finns upprättat. I skrivandets stund finns det i Smedjebackens kommun ett 10-tal försäljningsställen för folköl. Restauranger med serveringstillstånd har också rätt att servera folköl. Minst ett tillsynsbesök görs årligen till försäljnings- och serveringsställen. Tillsynen dokumenteras i tillsynsprotokoll. Om brister eller fel upptäcks, görs ytterligare tillsynsbesök eller öppnas ett tillsynsärende.

14 Mbn TILLSYN ÖVER HANDEL MED TOBAKSVAROR 2011 Under den senaste tiden har tobaksfrågan lyfts bl a genom Tobaksuppdraget och tobakens skadeeffekter har stått i fokus. Det har skett ändringar i tobakslagstiftningen, senast från 1 augusti Syftet med ändringarna är att åldersgränsen om 18 år skall följas bättre och att tillsynen av att tobakslagen följs blir effektivare. Varje försäljningsställe som säljer eller ämnar sälja tobaksprodukter såsom cigaretter, cigarrer, snus och piptobak skall anmäla detta till kommunen. Till anmälan skall bifogas ett egenkontrollprogram. Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument såväl permanent som tillfällig. Även ideella föreningar som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet omfattas av anmälningsplikten. Kommunen har tillsammans med polisen tillsynsansvaret över försäljningen. Tillsynen skall huvudsakligen inrikta sig på information, rådgivning samt att tobakslagens regler efterlevs. De viktigaste kraven är: att försäljning ej får ske till personer som är under 18 år, obligatorisk skyltning om åldersgränsen på varje försäljningsställe att försäljning ej får ske till någon som man misstänker har tänkt langa till någon som ej fyllt 18 år; förbud mot försäljning av cigaretter styckevis eller i paket om mindre än 19 stycken att märkningen är korrekt att förbud mot tobaksreklam utanför säljställen eller i skyltfönster efterlevs. att tobaksförsäljare har ett egenkontrollprogram och utövar egentillsyn över försäljningen Kommunen har rätt att ta ut en avgift av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksvaror. För närvarande finns i kommunen 13 affärsidkare och två restauranger som säljer tobaksvaror. Alkoholhandläggaren har hittills under socialnämnden skött om tobakstillsyn. Målsättningen har varit, att varje försäljningsställe får åtminstone ett tillsynsbesök årligen. Tillsynen dokumenteras i tillsynsprotokoll. Den 15 mars anordnas ett informationsmöte i Ludvika om tobakslagens regler till alla tobakshandlare i Ludvika och Smedjebacken.

15 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 29 Dnr Fastighet: Vanbo Gård 1:1 Ärende: Sökande: Ansökan om förlängt bygglov Sväventyr AB Christian Steen Kronovägen SMEDJEBACKEN Fastigheten är belägen utanför detaljplan och utanför samlad bebyggelse. I översiktsplanen är området betecknad som jordbruksområde med stora kulturmiljövärden (Jk6). För området råder även strandskydd enligt 7 kap på grund av närheten till Vanbobäcken. Bäckområdet berörs inte av åtgärden eftersom anläggningen med tillhörande barackmoduler omgärdas av stängsel och allmänhetens tillgång till bäcken påverkas ej. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig och hade inget att erinra. Motivering till beslut Åtgärden är av tillfällig art och tidsbegränsat bygglov meddelades beslöt att återremittera ärendet.

16 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 30 Dnr Ärende: Sökande: Ombyggnation av Tunsandammen AB Borlänge Energi Box BORLÄNGE Från Nacka tingsrätt, miljödomstolen, föreligger för yttrande AB Borlänge Energi:s ansökan om ombyggnation m.m av den s k Tunsandammen. Ansökan avser ombyggnation av den befintliga dammen vid sjön Tunsans utlopp samt förstärkning och förbättring av dammens avbördningsförmåga. Tunsan och nedströms belägna vattendrag och sjöar ingår i Dalälvens avrinningsområde. Dammbyggnationen berör åtgärder inom Säters och Smedjebackens kommuner. I en bilagd miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämnas en redogörelse för företagets miljöpåverkan för den sökta vattenverksamheten. Av MKB:N framgår att åtgärderna inte innebär någon förändring av idag rådande förhållanden annat än att dammen kommer att klara högre flöden utan överrinning och därigenom inte medföra någon ökad miljöpåverkan. Den utökade avbördningsförmågan kommer att medföra ett skydd för den kulturhistoriskt värdefulla miljön i området. I samband med arbetena förbereds möjligheten att anordna en fiskvandringsväg. beslöt att avge följande yttrande: Över den befintliga Tunsandammen finns en nygjord vandrings- och entréväg till naturreservatet Jätturn. En hel del gångtrafik kan förväntas passera på denna gångväg. När ombyggnadsarbetena genomförs bör bro eller annat anordnas så att besökande till naturreservatet kan passera vattendraget. I övrig avges inga erinringar i ärendet.

17 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 31 Dnr Ärende: Sökande: Samråd skogsgödsling Stora Enso Skog AB Region Öst Hagge Distrikt LUDVIKA Från Skogsstyrelsen föreligger för yttrande anmälan från Stora Enso Skog AB om skogsgödslingar under sommaren Gödslingen avser 849 ha skogsmark. Gödselmedlet är kalkammonsalpeter och spridningen skar med traktor. Gödslingsområdena är belägna norr om Larsbo och sjön Jörken. Spridningsfria områden och skyddszoner enligt Skogsstyrelsens allmänna råd (SKSFS 2007:3) undantas från gödsling. beslöt att inte avge några erinringar i ärendet

18 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 32 Dnr Ärende: Sökande: Samråd skogsgödsling Sveaskog Förvaltning AB Box SKINNSKATTEBERG Från Skogsstyrelsen föreligger för yttrande Sveaskog AB:s anmälan om skogsgödslingar sommaren Gödslingsmedel är kalkammonsalpeter ca 150 kg N/ ha. Gödslingsområdena är, till största delen, belägna öster och väster om Björsjö. Spridningsfria områden och skyddszoner enligt Skogsstyrelsens allmänna råd (SKSFS 2007:3) undantas från gödsling. beslöt att avge följande yttrande: Ett gödslingsområde vid Saxheden omedelbart öster om grustaget och norr om länsvägen Ludvika-Björsjö utgörs av en talldominerad barrskog på rullstensås. Området är påverkat av skogsbruket, men hyser ändå förutsättningar för betydande naturvärden samtidigt som marken är mycket genomsläpplig. Objektet ligger också inom grundvattenbildningsområde för dricksvattentäkten i Snöån. Hela detta område bör undantas från gödsling. I övrigt avges inga erinringar i ärendet.

19 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 33 Dnr Ärende: Delegationsändringar I miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning, avsnittet livsmedels- och foderkontroll har beslutanderätten gällande vissa ärenden delegerats till miljöskyddsinspektör. För att tydliggöra delegatens benämning bör titeln i delegationsordningen, vad gäller beslut enligt livsmedels- och foderkontrollen, ändras till miljöskydds-/livsmedelsinspektör. Vid miljö- och byggnadsnämndens beslut angående beviljande av serveringstillstånd enligt alkohollagen, ska särskilt tillståndsbevis överlämnas till tillståndsinnehavaren. Undertecknandet av detta tillståndsbevis bör delegeras. beslöt - att benämningen på delegaten vad gäller beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen ska vara miljöskydds-/livsmedelsinspektör, - att delegera undertecknandet av tillståndsbevis enligt alkohollagen till miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

20 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 34 Dnr Fastighet: Ärende: Sökande: Smedjebacken 3:1 m fl Anläggande av gång- och cykelväg, marklov och strandskyddsdispens Smedjebackens kommun Tekniska kontoret SMEDJEBACKEN Smedjebackens kommun ansöker om marklov och strandskyddsdispens för anläggandet av en gång- och cykelväg mellan avloppsreningsverket vid Bylandet, Smedjebacken till bostadsområdet vid Vikersvik. Marklovet avser de delar av vägen som berör detaljplan. Vid norra delen av Ålsängsviken leds vägen över en tillfällig pontonbro. Syftet med vägen är att tillskapa en trafiksäker förbindelse för gång- och cykeltrafik från bebyggelse öster om Smedjebacken, men även som en komplettering av det gångstråk som ingår i natur- och upplevelseprojektet besöksmål Smedjebacken. Den aktuella vägen är i sin helhet belägen inom område, som omfattas av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) Vid Ålsängsvikens västra del, berörs områden där mer betydande naturvärden kan förekomma, bl a äldre bestånd av asp och salix. Vägsträckningen utformas därför vid detaljprojekteringen så att värdefull vegetation inte skadas eller så att livsvillkoren för djureller växtarter inte förändras på något väsentligt sätt. Motivering till beslut Enligt 7 kap 15 MB är det inte tillåtet att inom strandskyddsområde uppföra byggnader eller anläggningar. Kommunen kan, i det enskilda fallet, ge dispens från förbuden i 15 om det finns särskilda skäl. Skälen framgår av 7 kap 18c MB. Vad som då bl a ska beaktas är bl a om området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. bedömer att denna beaktandepunkt uppfylls i detta fall. Naturvärdesbedömningen behöver dock kompletteras innan beslut. beslöt att delegera åt förvaltningschefen att besluta i detta ärende.

21 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 35 Dnr Fastighet: Sörbo 36:2 Ärende: Sökande: Nybyggnad av stall Per Herbertsson Huggnora SÖDERBÄRKE Fastigheten är belägen utanför detaljplan men inom samlad bebyggelse. I översiktsplanen är området betecknad som jordbruksområde med stora kulturmiljövärden (Jk8). Området bör i huvudsak användas för jordbruksändamål. Fastighetens storlek är m² och den är obebyggd, men gränsar till fastigheten Sörbo 36:1 som är en jordbruksfastighet och bebos av sökanden. Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig och hade ingen erinran. Motivering till beslut Åtgärden uppfyller kraven i 3 kap. Plan- och bygglagen (Krav på byggnader m m). Den uppfyller också krav på anpassning till den äldre bebyggelsen. beslöt att bevilja bygglov. Upplysningar Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

22 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 36 Dnr Ärende: Vägnamn Föreligger vägnamnsförslag till Malingsbo, Fridagården 1 Vägnamnsförslaget har översänts till Kulturnämnden, Räddningstjänsten och Posten för yttrande. Räddningstjänsten och Kulturnämnden har inget att erinra mot vägnamnsförslaget. beslöt att godkänna det föreslagna vägnamnet Malingsbo, Fridagården 1.

23 SMEDJEBACKENS KOMMUN Meddelanden, läggs till handlingarna Mbn Förvaltningsrätten Dom avs beviljad strandskyddsdispens för båtuppläggning och parkering på fastigheten Vad 7:2. Länsstyrelsen har upphävt strandskyddsdispensen. Sökanden har överklagat Länsstyrelsens beslut. Förvaltningsrätten avslår överklagandet 2. Länsstyrelsen Inventering av förorenade områden i Dalarnas län, industrideponier

24 Ärendelista Sida 1 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR Utskriven av: BON Diarienr Datum I/U/M Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Adress Ärendemening / Rubrik Arkivplats Sökbegrepp FastAdress Handling A BAB AKT DELB JOHANSSON,BENGT BOS305 BERGAVÄGEN 19 B, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG flerbostadshus Montering av handikapphiss B-lift typ Mini 1000 DELEGATIONSBESLUT TJÄDERN 12 BERGSLAGSVÄGEN 24B Handling A BNB AKT DELB VB ELNÄT BYG590 BOX 860, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av transformatorbyggnad DELEGATIONSBESLUT SÖRBO 1:29 SÖRBOVÄGEN 59 Handling A BOT AKT DELB MASERFRAKT AB BYG591 BOX 740, BORLÄNGE ANSÖKAN OM BYGGLOV, fasadändring på industribyggnad, garageport ersätts med vägg DELEGATIONSBESLUT ÅKAREN 5 BJÖRSJÖVÄGEN 2 Handling A BOT AKT DELB LARSSON,JAN BYG592 KAVELBROBACKEN 15, FAGERSTA ANSÖKAN OM BYGGLOV, tillbyggnad av gäststuga DELEGATIONSBESLUT VAD 5:41 Uppgift saknas Handling A BÖB AKT DELB G.I.A.-GÅRDEN AB BYG593 HALLSTA GÅRDSG 11, VÄSTERÅS ANSÖKAN OM FÖRLÄNGNING AV BYGGLOV för 3 st tält DELEGATIONSBESLUT BÄVERN 15 VARGSTIGEN 4

25 Ärendelista Sida 2 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR Handling A BNB AKT DELB TIMLING,LARS ERIK BYG594 VADMALSVÄGEN 3, VÄSTERÅS ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av fritidshus DELEGATIONSBESLUT SÖDERBÄRKE KYRKBY 8:95 SÖDRA LARSSVEDEN 7 Handling A BAN AKT DELB ERIKSSON,PÄR BYG595 KURBERGSVÄGEN 5, SMEDJEBACKEN BYGGANMÄLAN ELDSTAD, installation av kamin DELEGATIONSBESLUT KROOK 6 KURBERGSVÄGEN 5 Handling A MFV KHE DELB MACKEN I SMEBACKEN AB MIL548 NYA ÅGATAN 10, SMEDJEBACKEN NY TAXA MILJÖTILLSYN DELEGATIONSBESLUT BYGGMÄSTAREN 16 NYA ÅGATAN 10 Handling A MFV BJG DELB SMEDJEBACKENS KOMMUN MIL549 TEKNISKA KONTORET, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN OM SLAGGANVÄNDNING, nybyggnad av väg till Aktivitetshallen DELEGATIONSBESLUT SÖDERBÄRKE KYRKBY 8:57 TORNVÄGEN 7 Handling A MVP BJG DELB KARLSSON,LENNART MIL550 NARVGÅRDSVÄGEN 8, LUDVIKA ANLÄGGNING FÖR VÄRMEUTVINNING UR BERG DELEGATIONSBESLUT HAGGE 7:69 NARVGÅRDSVÄGEN 8 Handling A MLÄ BJG DELB SMEBACKSBAGARN AB MIL551 BÄRKEV 22, SÖDERBÄRKE ANMÄLAN, REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING DELEGATIONSBESLUT VÄSTERBY 30:1 BÄRKEVÄGEN 22

26 Ärendelista Sida 3 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR Handling Ö MFV KHE DELB ULESTIG,IVAR MIL552 NEDRE TUNKARLSBO 44, SÖDERBÄRKE ANMÄLAN, uppodling av mark DELEGATIONSBESLUT TUNKARLSBO 11:1 NEDRE TUNKARLSBO Handlingar utskrivna

27

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 218.

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 218. Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 218. Miljö- och byggkontoret 13 dec 2011 kl 08.30-12.00 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Margareta Åhrman (s) Frank Norgren (s) Christina Sturesdotter (s) Anders

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-13 158. Miljö- och byggkontoret 13 sept 2011 kl 08.30-11.30

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-13 158. Miljö- och byggkontoret 13 sept 2011 kl 08.30-11.30 2011-09-13 158. Miljö- och byggkontoret 13 sept 2011 kl 08.30-11.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Margareta Åhrman (s) Nils-Erik Lundmark (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-17 101. Miljö- och byggkontoret 17augusti 2010 kl 08.30 10.30

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-17 101. Miljö- och byggkontoret 17augusti 2010 kl 08.30 10.30 Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-17 101. Miljö- och byggkontoret 17augusti 2010 kl 08.30 10.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Ingemar Hellström (s) Frank Norgren (s) Nils-Erik Lundmark (s) Roger

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL SN2009/73 1 (5) Ulrica Fornstedt Tillståndshandläggare Tfn: 0171-62 51 90 E-post ulrica.fornstedt@enkoping.se RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL Kommunens ansvar Kommunen

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av Individnämnden 2013-04-04, IN 131/13 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Skyddslagstiftningar... 5 1.2 Kommunens ansvar... 5 2 Folköl 6 2.1 Försäljning och servering av folköl... 6 2.2 Anmälan och egenkontroll...

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 2 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1

HÖRBY KOMMUN. Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1 Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1 MILJÖNÄMNDEN 2009 Inledning Ett tillsynsprojekt har utförts i 21 butiker av miljökontoret, i Hörby kommun. Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner.

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. 871 86 Härnösand 0611-34 90 00 vasternorrland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Regler och råd vid försäljning av tobak

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Information om serveringstillstånd

Information om serveringstillstånd 1 Information om serveringstillstånd 2011-09-20 2 Information om serveringstillstånd Innehållsförteckning: Innehållsförteckning 2 Inledning 3 När tillstånd inte behövs 3 Alkohollagen 3 Om riktlinjer 3-4

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och läkemedelsförordningen Fastställda av Kommunfullmäktige 66, 2010-08-30 Justerade av Kommunfullmäktige 15, 2012-03-26 1 2 Kommunens

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl TOBAK Försäljning av tobak Vad är tobak? En tobaksvara är en vara som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak,

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer