Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggkontoret 15 mars 2011 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-15 32. Miljö- och byggkontoret 15 mars 2011 kl 08.30-11.30"

Transkript

1 Miljö- och byggkontoret 15 mars 2011 kl Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Frank Norgren (s) Kristina SturesDotter (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg (s) Georg Schuisky (m) Hans Gunnarsson (m) Hans Karlsson (c) Bo Jernberg förvaltningschef sekreterare Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Joacim Lundgren (s) suppleant Ulf Andersson (m) suppleant Anna-Lisa Engström (c) suppleant Lars Runesson (c) suppleant Håkan Söderlund ekonom Kristina SturesDotter (s) Miljö- och byggkontoret Miljö- och byggkontoret

2 ÄRENDELISTA Ärende Paragrafnr Sidnr 1. Delegationsbeslut redovisas i slutet av protokollet (sid 1-3) Detaljplan Stimmerbo 6:11, Bostäder vid Gladtjärn Detaljplan del av Vad 4:18, Söderbärke Station Detaljplan för bostäder vid Kolbäcksån Detaljplan, ändring, Björsbo Tillsynsplan, alkohol och tobak Vanbo Gård 1:1, ansökan om förlängt bygglov, Sväventyr För yttr till Miljödomstolen ang ansökan från Borlänge Energi avs Tunsandammens ombyggnad vid Bråfallet 9. För yttr till Skogsstyrelsen ang anmälan från Stora Enso AB avs skogsgödsling För yttr till Skogsstyrelsen ang anmälan från Sveaskog avs skogsgödsling Delegationsändringar Smedjebacken 3:1 m fl, anläggande av gång- och cykelväg, marklov och strandskyddsdispens, Smedjebackens kommun, Tekniska kontoret 13. Sörbo 36:2, nybyggnad av stall, Per Herbertsson, Söderbärke 35 52

3 Ärende Paragrafnr Sidnr 14. Vägnamn Malingsbo, Fridagården Meddelanden 37 54

4 SMEDJEBACKENS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT Mbn 23 Delegationsbeslut redovisas som bilaga i slutet av protokollet (sid 1-3)

5 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 24 Dnr Fastighet: Stimmerbo 6:11 och del av 15:13 Ärende: Detaljplan för bostäder vid Gladtjärn Kommunstyrelsen beslutade att, efter hemställan från Barken Konferens AB, uppdra åt miljö- och byggkontoret att upprätta en detaljplan för bostäder vid Gladtjärns nordöstra del. beslutade att ge ett för projektet nybildat företag; Barken Waterfront of Sweden AB, i uppdrag att själva genomföra delar av planarbetet som inte måste genomföras av kommunen och att avtal upprättas mellan parterna för att reglera villkoren för planläggningen. Företaget har anlitat Sweco Architects i Falun för att upprätta en genomförandebeskrivning och samrådshandling vilka nu föreligger för plansamråd (Bil). Planområdet är beläget vid Gladtjärns nordöstra strand och omfattar ca 3,9 ha. Området ägs av Barken Waterfront of Sweden AB och Smedjebackens kommun. Planen syftar till att möjliggöra byggnation av tolv friliggande villkor för fritids- eller permanentboende. Planområdet omfattas, till största delen, av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB). En kommun får enligt 5 kap 7 a plan- och bygglagen, i en detaljplan bestämma att strandskyddet ska upphävas om det finns särskilda skäl. Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen ska då väga tyngre än strandskyddsintresset. Frågan om strandskyddet kommer i detta fall att hanteras som ett särskilt ärende. Motivering till beslut Föreliggande planhandlingar har upprättats i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut Enligt 6 kap 11 miljöbalken och 4-6 förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska kommunen bedöma om genomförandet av bl a en detaljplan medför betydande miljöpåverkan och redovisa detta i planärendet.

6 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 24 Dnr Forts beslöt - att genomföra samråd om detaljplaneförslaget - att planarbetet genomförs med normalt planförfarande - att detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan - att planen kompletteras med bestämmelse om att tomter som gränsar mot naturmark vid strandområdet ska markeras med stängsel, gärdesgård eller annan avgränsning för att motverka privatisering av stranden

7 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 25 Dnr Ärende: Detaljplan, del av Vad 4:18, Söderbärke Station har upprättat ett förslag till detaljplan för Söderbärke stationsområde. Avsikten med detaljplanen är att fastställa markområdets användning inför försäljning och att säkerställa att markområdet inte ska kunna användas för bostadsändamål. Planen genomförs enligt plan- och bygglagens regler för enkelt planförfarande. Fastigheten där en del ingår i planområdet ägs idag av Trafikverket. Enligt ett köpekontrakt säljer Banverket området till Bengt Karlsson. Köpet gäller under villkor att en detaljplan upprättas. Planområdet är beläget utanför Söderbärke tätort intill länsjärnvägen Ludvika Fagersta. Området omfattar Söderbärke stationsbyggnad och ett 6800 kvm stort område till största delen söder om stationen. Planen har varit föremål för samråd under perioden 9 december januari har beslutat om upphävande av strandskydd inom kvartersmark. Underrättelse av detaljplaneförslaget, med ändringar efter samrådet, har skett 4 februari - 18 februari Inga yttranden har inkommit efter underrättelsen. Ett särskild utlåtande har upprättats beslöt att anta detaljplanen, att genomförandet av planen inte innebär betydande miljöpåverkan.

8 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 26 Dnr Ärende: Detaljplan bostäder vid Kolbäcksån har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder vid Kolbäcksån. Planområdet är beläget norr om Kolbäcksån i Morgårdshammar. Syftet med planen är att kunna erbjuda bostäder i ett attraktivt, sjönära läge centralt i Smedjebackens tätort. Området förväntas rymma bostäder i form av radhusbebyggelse och tvåvånings flerbostadshus. beslutade att ställa ut detaljplanen, samt att genomförandet av planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samtidigt beslutades också om upphävande av strandskyddet inom planområdets kvartersmark, inom vattenområde för bryggor och badplats samt inom öppet vattenområde där bro får finnas. Detaljplanen har varit utställd under tiden 5 januari-16 februari Utlåtande har upprättats (Bil). Under utställningstiden har inget framkommit som föranleder ändringar av planförslaget. beslöt - att godkänna detaljplanen för bostäder vid Kolbäcksån, - att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

9 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 27 Dnr Ärende: Ändring av detaljplan, Björsbo 17:2, 17:3, 17:4, 17:5, 17:6, 17:7 och 17:8 I kommunen finns ett antal områden som ursprungligen planlagts för fritidsändamål under perioden Under 1997 genomfördes en planändring på fem av områdena, innebärande att den tillåtna byggnadsarean på respektive område utökades till 120 m 2 ovan mark för huvudbyggnad och uthus till en sammanlagd byggnadsarea på 40 m 2. På grund av olika omständigheter blev aldrig planområdet vid Björsbo, omfattande fastigheterna Björsbo 17:2 till och med 17:8 föremål för ändringen innebärande utökning av byggrätten. I samband med ett bygglovsärende inom Björsboplanen har en översyn av byggrätten aktualiserats. beslöt - att uppdra åt miljö- och byggkontoret att utarbeta förslag till ändring av planbestämmelserna för Björsboplanen med syfte att medge största bruttoarean för huvudbyggnad till 120 m 2 och största byggnadsarean för uthus till 40 m 2, - att ändringen av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan.

10 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 28 Dnr Ärende: Tillsynsplanering 2011 för alkohol-, folköl-, tobaksärenden samt receptfria läkemedel Från och med 1 januari 2011 gäller en ny alkohollag. Den nya lagen innebär inga större förändringar vad gäller syftet, utan alkohollagen är fortfarande en skyddslag. Vissa av kraven i lagen har moderniserats och alkoholservering tillåts i några fler sammanhang än tidigare. En nyhet är att kommunen ska examinera dem som söker serveringstillstånd. Varje kommun ska ta fram riktlinjer för tillståndsgivning och tillsynsplan. Alkoholpolitiken syftar till god folkhälsa och begränsning av alkoholens skadeverkningar. Alltför hög konsumtion ska motverkas och unga personer ska förhindras tillgång till alkohol. Tillsyn enligt alkohollagen bygger på tre delar: - Förebyggande tillsyn - Inre tillsyn - Yttre tillsyn Förebyggande tillsyn innebär information, rådgivning och utbildning. Inre tillsyn innebär kontroll och uppföljning av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållande t e x genomgång av skatte- och avgiftsinbetalningar, ordningsrapporter från polismyndigheten och serveringsställenas annonsering i medier. Yttre tillsyn innebär kontrollbesök på serveringsställena och uppföljning av gjorda iakttagelser. har förordnat två restauranginspektörer som utför kontrollbesök i den yttre tillsynen. Planeringen av yttre tillsyn 2011 framgår av förslag till tillsynsplan 2011 (Bil 1). För närvarande finns 13 serveringsställen med permanenta tillstånd i kommunen. Innehavare av serveringstillstånd får utan särskild anmälan till kommunen servera folköl. (Bil 2) För varje försäljningsställe för folköl planeras minst ett tillsynsbesök per år. Uppföljande tillsyn kan bli aktuellt, om brister uppdagas vid tillsynen eller rapporteras till tillsynsmyndigheten.

11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 28 Dnr Forts Enligt tobakslagen och lagen om handeln med vissa receptfria läkemedel har kommunen den omedelbara tillsynen av dessa lagars efterlevnad. För varje försäljningsställe för tobak (Bil 3) och receptfria läkemedel planeras minst ett tillsynsbesök per år. beslöt - att anta förslaget till tillsynsplan för alkoholärenden 2011, - att tillsyn av försäljningsställen för folköl och tobak bör ske minst en gång per år. Under 2011 genomförs en särskild informationssatsning riktad till tobaksförsäljare, - att årlig tillsyn bör genomföras vid respektive försäljningsställe för receptfria läkemedel

12 Mbn TILLSYNSPLAN 2011 FÖR RESTAURANGTILLSYN M M I SMEDJEBACKEN I Smedjebackens kommun finns vanligen ett 10-tal permanenta serveringstillstånd. Alla typer av serveringar finns från konferensgårdar med hotell till restauranger. Bland tillståndshavare finns ett par restauranger med danstillstånd, så att andelen nöjesrestauranger inte är särskilt stor. En tillståndshavare har servering för slutna sällskap och en förening har tillstånd för servering i slutet sällskap för föreningsmedlemmar. Restaurangskolan, som finns i Smedjebacken, har också ett serveringstillstånd. Det finns även ett trafiktillstånd med servering för slutna sällskap. För närvarande finns det 13 gällande tillstånd. Några ägarbyten sker årligen. Den övergripande målsättningen är en sund restaurangnäring i kommunen och dialog med verksamhetsutövare. Målsättningen för tillsynsverksamheten är att varje restaurang får åtminstone ett tillsynsbesök årligen. Om det visar sig, att fler tillsynsbesök är befogat på något serveringsställe, ska de genomföras. Planeringen av detta baseras på gjorda iakttagelser. Tillsynsbesök företas ungefär varannan månad och ett par restauranger tillsynas åt gången. Även bokade besök kan förekomma. Under de senaste åren har Smedjebacken haft många tillfälliga serveringar till allmänheten speciellt på sommartid. Många av dem har också inspekterats årligen. Det är angeläget att fortsätta med dessa inspektioner, eftersom berusningsgraden hittills har varit hög på många tillfälliga serveringar och det har också varit anmärkningar på den ekonomiska delen. Tillgängliga resurser tillåter inte inspektion på varje tillfällig servering. Inspektionskriterierna avgörs av inspektörerna utifrån serveringsställenas karaktär. Vårt mål är att ha en samordnad inspektion per år. Till polismyndigheten har handläggaren lämnat ett önskemål om ett par med polismyndigheten samordnad inspektioner per år, företrädesvis i mars och oktober/november månad. Andra berörda myndigheter såsom räddningstjänsten, Skatteverket och tullen kan närvara och medverka vid samordnade inspektioner.

13 Mbn TILLSYN ÖVER DETALJHANDEL OCH SERVERING AV FOLKÖL 2011 Detaljhandel och servering av folköl är inte tillståndspliktigt enligt alkohollagen. Däremot gäller att lokalen skall vara godkänd av eller registrerad av miljö- och byggnadsnämnden. Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl skall anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när verksamheten påbörjas. Den som är anmälningsskyldig skall utöva särskild kontroll över försäljningen/serveringen (egenkontroll) och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program. Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter. Tillsynen innebär kontroll av följande: att försäljning ej sker till personer under 18 år att försäljning inte sker till berusade personer att försäljning inte sker om det finns misstanke att ölen kommer att lämnas till en minderårig eller berusad person att mat serveras/säljs i lokalen att lokalen är godkänd av miljö- och byggnadsnämnden att godkänt egenkontrollprogram finns upprättat. I skrivandets stund finns det i Smedjebackens kommun ett 10-tal försäljningsställen för folköl. Restauranger med serveringstillstånd har också rätt att servera folköl. Minst ett tillsynsbesök görs årligen till försäljnings- och serveringsställen. Tillsynen dokumenteras i tillsynsprotokoll. Om brister eller fel upptäcks, görs ytterligare tillsynsbesök eller öppnas ett tillsynsärende.

14 Mbn TILLSYN ÖVER HANDEL MED TOBAKSVAROR 2011 Under den senaste tiden har tobaksfrågan lyfts bl a genom Tobaksuppdraget och tobakens skadeeffekter har stått i fokus. Det har skett ändringar i tobakslagstiftningen, senast från 1 augusti Syftet med ändringarna är att åldersgränsen om 18 år skall följas bättre och att tillsynen av att tobakslagen följs blir effektivare. Varje försäljningsställe som säljer eller ämnar sälja tobaksprodukter såsom cigaretter, cigarrer, snus och piptobak skall anmäla detta till kommunen. Till anmälan skall bifogas ett egenkontrollprogram. Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument såväl permanent som tillfällig. Även ideella föreningar som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet omfattas av anmälningsplikten. Kommunen har tillsammans med polisen tillsynsansvaret över försäljningen. Tillsynen skall huvudsakligen inrikta sig på information, rådgivning samt att tobakslagens regler efterlevs. De viktigaste kraven är: att försäljning ej får ske till personer som är under 18 år, obligatorisk skyltning om åldersgränsen på varje försäljningsställe att försäljning ej får ske till någon som man misstänker har tänkt langa till någon som ej fyllt 18 år; förbud mot försäljning av cigaretter styckevis eller i paket om mindre än 19 stycken att märkningen är korrekt att förbud mot tobaksreklam utanför säljställen eller i skyltfönster efterlevs. att tobaksförsäljare har ett egenkontrollprogram och utövar egentillsyn över försäljningen Kommunen har rätt att ta ut en avgift av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksvaror. För närvarande finns i kommunen 13 affärsidkare och två restauranger som säljer tobaksvaror. Alkoholhandläggaren har hittills under socialnämnden skött om tobakstillsyn. Målsättningen har varit, att varje försäljningsställe får åtminstone ett tillsynsbesök årligen. Tillsynen dokumenteras i tillsynsprotokoll. Den 15 mars anordnas ett informationsmöte i Ludvika om tobakslagens regler till alla tobakshandlare i Ludvika och Smedjebacken.

15 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 29 Dnr Fastighet: Vanbo Gård 1:1 Ärende: Sökande: Ansökan om förlängt bygglov Sväventyr AB Christian Steen Kronovägen SMEDJEBACKEN Fastigheten är belägen utanför detaljplan och utanför samlad bebyggelse. I översiktsplanen är området betecknad som jordbruksområde med stora kulturmiljövärden (Jk6). För området råder även strandskydd enligt 7 kap på grund av närheten till Vanbobäcken. Bäckområdet berörs inte av åtgärden eftersom anläggningen med tillhörande barackmoduler omgärdas av stängsel och allmänhetens tillgång till bäcken påverkas ej. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig och hade inget att erinra. Motivering till beslut Åtgärden är av tillfällig art och tidsbegränsat bygglov meddelades beslöt att återremittera ärendet.

16 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 30 Dnr Ärende: Sökande: Ombyggnation av Tunsandammen AB Borlänge Energi Box BORLÄNGE Från Nacka tingsrätt, miljödomstolen, föreligger för yttrande AB Borlänge Energi:s ansökan om ombyggnation m.m av den s k Tunsandammen. Ansökan avser ombyggnation av den befintliga dammen vid sjön Tunsans utlopp samt förstärkning och förbättring av dammens avbördningsförmåga. Tunsan och nedströms belägna vattendrag och sjöar ingår i Dalälvens avrinningsområde. Dammbyggnationen berör åtgärder inom Säters och Smedjebackens kommuner. I en bilagd miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämnas en redogörelse för företagets miljöpåverkan för den sökta vattenverksamheten. Av MKB:N framgår att åtgärderna inte innebär någon förändring av idag rådande förhållanden annat än att dammen kommer att klara högre flöden utan överrinning och därigenom inte medföra någon ökad miljöpåverkan. Den utökade avbördningsförmågan kommer att medföra ett skydd för den kulturhistoriskt värdefulla miljön i området. I samband med arbetena förbereds möjligheten att anordna en fiskvandringsväg. beslöt att avge följande yttrande: Över den befintliga Tunsandammen finns en nygjord vandrings- och entréväg till naturreservatet Jätturn. En hel del gångtrafik kan förväntas passera på denna gångväg. När ombyggnadsarbetena genomförs bör bro eller annat anordnas så att besökande till naturreservatet kan passera vattendraget. I övrig avges inga erinringar i ärendet.

17 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 31 Dnr Ärende: Sökande: Samråd skogsgödsling Stora Enso Skog AB Region Öst Hagge Distrikt LUDVIKA Från Skogsstyrelsen föreligger för yttrande anmälan från Stora Enso Skog AB om skogsgödslingar under sommaren Gödslingen avser 849 ha skogsmark. Gödselmedlet är kalkammonsalpeter och spridningen skar med traktor. Gödslingsområdena är belägna norr om Larsbo och sjön Jörken. Spridningsfria områden och skyddszoner enligt Skogsstyrelsens allmänna råd (SKSFS 2007:3) undantas från gödsling. beslöt att inte avge några erinringar i ärendet

18 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 32 Dnr Ärende: Sökande: Samråd skogsgödsling Sveaskog Förvaltning AB Box SKINNSKATTEBERG Från Skogsstyrelsen föreligger för yttrande Sveaskog AB:s anmälan om skogsgödslingar sommaren Gödslingsmedel är kalkammonsalpeter ca 150 kg N/ ha. Gödslingsområdena är, till största delen, belägna öster och väster om Björsjö. Spridningsfria områden och skyddszoner enligt Skogsstyrelsens allmänna råd (SKSFS 2007:3) undantas från gödsling. beslöt att avge följande yttrande: Ett gödslingsområde vid Saxheden omedelbart öster om grustaget och norr om länsvägen Ludvika-Björsjö utgörs av en talldominerad barrskog på rullstensås. Området är påverkat av skogsbruket, men hyser ändå förutsättningar för betydande naturvärden samtidigt som marken är mycket genomsläpplig. Objektet ligger också inom grundvattenbildningsområde för dricksvattentäkten i Snöån. Hela detta område bör undantas från gödsling. I övrigt avges inga erinringar i ärendet.

19 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 33 Dnr Ärende: Delegationsändringar I miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning, avsnittet livsmedels- och foderkontroll har beslutanderätten gällande vissa ärenden delegerats till miljöskyddsinspektör. För att tydliggöra delegatens benämning bör titeln i delegationsordningen, vad gäller beslut enligt livsmedels- och foderkontrollen, ändras till miljöskydds-/livsmedelsinspektör. Vid miljö- och byggnadsnämndens beslut angående beviljande av serveringstillstånd enligt alkohollagen, ska särskilt tillståndsbevis överlämnas till tillståndsinnehavaren. Undertecknandet av detta tillståndsbevis bör delegeras. beslöt - att benämningen på delegaten vad gäller beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen ska vara miljöskydds-/livsmedelsinspektör, - att delegera undertecknandet av tillståndsbevis enligt alkohollagen till miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

20 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 34 Dnr Fastighet: Ärende: Sökande: Smedjebacken 3:1 m fl Anläggande av gång- och cykelväg, marklov och strandskyddsdispens Smedjebackens kommun Tekniska kontoret SMEDJEBACKEN Smedjebackens kommun ansöker om marklov och strandskyddsdispens för anläggandet av en gång- och cykelväg mellan avloppsreningsverket vid Bylandet, Smedjebacken till bostadsområdet vid Vikersvik. Marklovet avser de delar av vägen som berör detaljplan. Vid norra delen av Ålsängsviken leds vägen över en tillfällig pontonbro. Syftet med vägen är att tillskapa en trafiksäker förbindelse för gång- och cykeltrafik från bebyggelse öster om Smedjebacken, men även som en komplettering av det gångstråk som ingår i natur- och upplevelseprojektet besöksmål Smedjebacken. Den aktuella vägen är i sin helhet belägen inom område, som omfattas av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) Vid Ålsängsvikens västra del, berörs områden där mer betydande naturvärden kan förekomma, bl a äldre bestånd av asp och salix. Vägsträckningen utformas därför vid detaljprojekteringen så att värdefull vegetation inte skadas eller så att livsvillkoren för djureller växtarter inte förändras på något väsentligt sätt. Motivering till beslut Enligt 7 kap 15 MB är det inte tillåtet att inom strandskyddsområde uppföra byggnader eller anläggningar. Kommunen kan, i det enskilda fallet, ge dispens från förbuden i 15 om det finns särskilda skäl. Skälen framgår av 7 kap 18c MB. Vad som då bl a ska beaktas är bl a om området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. bedömer att denna beaktandepunkt uppfylls i detta fall. Naturvärdesbedömningen behöver dock kompletteras innan beslut. beslöt att delegera åt förvaltningschefen att besluta i detta ärende.

21 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 35 Dnr Fastighet: Sörbo 36:2 Ärende: Sökande: Nybyggnad av stall Per Herbertsson Huggnora SÖDERBÄRKE Fastigheten är belägen utanför detaljplan men inom samlad bebyggelse. I översiktsplanen är området betecknad som jordbruksområde med stora kulturmiljövärden (Jk8). Området bör i huvudsak användas för jordbruksändamål. Fastighetens storlek är m² och den är obebyggd, men gränsar till fastigheten Sörbo 36:1 som är en jordbruksfastighet och bebos av sökanden. Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig och hade ingen erinran. Motivering till beslut Åtgärden uppfyller kraven i 3 kap. Plan- och bygglagen (Krav på byggnader m m). Den uppfyller också krav på anpassning till den äldre bebyggelsen. beslöt att bevilja bygglov. Upplysningar Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

22 SMEDJEBACKENS KOMMUN Mbn 36 Dnr Ärende: Vägnamn Föreligger vägnamnsförslag till Malingsbo, Fridagården 1 Vägnamnsförslaget har översänts till Kulturnämnden, Räddningstjänsten och Posten för yttrande. Räddningstjänsten och Kulturnämnden har inget att erinra mot vägnamnsförslaget. beslöt att godkänna det föreslagna vägnamnet Malingsbo, Fridagården 1.

23 SMEDJEBACKENS KOMMUN Meddelanden, läggs till handlingarna Mbn Förvaltningsrätten Dom avs beviljad strandskyddsdispens för båtuppläggning och parkering på fastigheten Vad 7:2. Länsstyrelsen har upphävt strandskyddsdispensen. Sökanden har överklagat Länsstyrelsens beslut. Förvaltningsrätten avslår överklagandet 2. Länsstyrelsen Inventering av förorenade områden i Dalarnas län, industrideponier

24 Ärendelista Sida 1 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR Utskriven av: BON Diarienr Datum I/U/M Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Adress Ärendemening / Rubrik Arkivplats Sökbegrepp FastAdress Handling A BAB AKT DELB JOHANSSON,BENGT BOS305 BERGAVÄGEN 19 B, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG flerbostadshus Montering av handikapphiss B-lift typ Mini 1000 DELEGATIONSBESLUT TJÄDERN 12 BERGSLAGSVÄGEN 24B Handling A BNB AKT DELB VB ELNÄT BYG590 BOX 860, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av transformatorbyggnad DELEGATIONSBESLUT SÖRBO 1:29 SÖRBOVÄGEN 59 Handling A BOT AKT DELB MASERFRAKT AB BYG591 BOX 740, BORLÄNGE ANSÖKAN OM BYGGLOV, fasadändring på industribyggnad, garageport ersätts med vägg DELEGATIONSBESLUT ÅKAREN 5 BJÖRSJÖVÄGEN 2 Handling A BOT AKT DELB LARSSON,JAN BYG592 KAVELBROBACKEN 15, FAGERSTA ANSÖKAN OM BYGGLOV, tillbyggnad av gäststuga DELEGATIONSBESLUT VAD 5:41 Uppgift saknas Handling A BÖB AKT DELB G.I.A.-GÅRDEN AB BYG593 HALLSTA GÅRDSG 11, VÄSTERÅS ANSÖKAN OM FÖRLÄNGNING AV BYGGLOV för 3 st tält DELEGATIONSBESLUT BÄVERN 15 VARGSTIGEN 4

25 Ärendelista Sida 2 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR Handling A BNB AKT DELB TIMLING,LARS ERIK BYG594 VADMALSVÄGEN 3, VÄSTERÅS ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av fritidshus DELEGATIONSBESLUT SÖDERBÄRKE KYRKBY 8:95 SÖDRA LARSSVEDEN 7 Handling A BAN AKT DELB ERIKSSON,PÄR BYG595 KURBERGSVÄGEN 5, SMEDJEBACKEN BYGGANMÄLAN ELDSTAD, installation av kamin DELEGATIONSBESLUT KROOK 6 KURBERGSVÄGEN 5 Handling A MFV KHE DELB MACKEN I SMEBACKEN AB MIL548 NYA ÅGATAN 10, SMEDJEBACKEN NY TAXA MILJÖTILLSYN DELEGATIONSBESLUT BYGGMÄSTAREN 16 NYA ÅGATAN 10 Handling A MFV BJG DELB SMEDJEBACKENS KOMMUN MIL549 TEKNISKA KONTORET, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN OM SLAGGANVÄNDNING, nybyggnad av väg till Aktivitetshallen DELEGATIONSBESLUT SÖDERBÄRKE KYRKBY 8:57 TORNVÄGEN 7 Handling A MVP BJG DELB KARLSSON,LENNART MIL550 NARVGÅRDSVÄGEN 8, LUDVIKA ANLÄGGNING FÖR VÄRMEUTVINNING UR BERG DELEGATIONSBESLUT HAGGE 7:69 NARVGÅRDSVÄGEN 8 Handling A MLÄ BJG DELB SMEBACKSBAGARN AB MIL551 BÄRKEV 22, SÖDERBÄRKE ANMÄLAN, REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING DELEGATIONSBESLUT VÄSTERBY 30:1 BÄRKEVÄGEN 22

26 Ärendelista Sida 3 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR Handling Ö MFV KHE DELB ULESTIG,IVAR MIL552 NEDRE TUNKARLSBO 44, SÖDERBÄRKE ANMÄLAN, uppodling av mark DELEGATIONSBESLUT TUNKARLSBO 11:1 NEDRE TUNKARLSBO Handlingar utskrivna

27

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggkontoret 14 april 2010 kl

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggkontoret 14 april 2010 kl 2010-04-14 42. Miljö- och byggkontoret 14 april 2010 kl 08.30 11.00 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Ingemar Hellström (s) Frank Norgren (s) Vesa Panula (s) Roger Jansson(s) Roland Nilsson (s) Urban

Läs mer

förvaltningschef sekreterare Linn Josefsson miljöingenjör Kerstin Angberg-Morgården energirådgivare Ulf Andersson (m) suppleant

förvaltningschef sekreterare Linn Josefsson miljöingenjör Kerstin Angberg-Morgården energirådgivare Ulf Andersson (m) suppleant 2011-05-17 85. Miljö- och byggkontoret 17 maj 2011 kl 08.30-11.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Nils-Erik Lundmark (s) Christina Sturesdotter (s) Anders Karlsson (s) Stefan

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Stefan Wallner förvaltningschef, sekreterare Stefan Dorg (s) suppleant Nils-Erik Lundmark (s) suppleant

Stefan Wallner förvaltningschef, sekreterare Stefan Dorg (s) suppleant Nils-Erik Lundmark (s) suppleant 2010-09-21 119. Miljö- och byggkontoret 21 september 2010 kl 08.30-12.00 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Ingemar Hellström (s) Frank Norgren (s) Vesa Panula (s) Anders Karlsson (s) Roland Nilsson

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun Antagen av Bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 39 Dnr 16/0020-490 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Läs mer

förvaltningschef, sekreterare Margareta Åhrman (s) suppleant Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Joakim Lundgren (s) suppleant

förvaltningschef, sekreterare Margareta Åhrman (s) suppleant Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Joakim Lundgren (s) suppleant Miljö- och byggnadsnämnden 2011-08-17 140. Miljö- och byggkontoret 17 aug 2011 kl 08.30-12.00 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Frank Norgren (s) Christina Sturesdotter (s) Anders

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare En näringsidkare som har sitt

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 218.

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 218. Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 218. Miljö- och byggkontoret 13 dec 2011 kl 08.30-12.00 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Margareta Åhrman (s) Frank Norgren (s) Christina Sturesdotter (s) Anders

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-01 Kommunstyrelsen Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

miljöskyddsinspektör, sekreterare Margareta Åhrman (s) Håkan Söderlund Frank Norgren (s) Miljö- och byggkontoret 2011-02-17

miljöskyddsinspektör, sekreterare Margareta Åhrman (s) Håkan Söderlund Frank Norgren (s) Miljö- och byggkontoret 2011-02-17 2011-02-15 10. Miljö- och byggkontoret 15 februari 2011 kl 08.30-12.00 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Frank Norgren (s) Nils Erik Lundmark (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-17 112. Miljö- och byggkontoret 17 juni 2011 kl 08.30-12.00

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-17 112. Miljö- och byggkontoret 17 juni 2011 kl 08.30-12.00 2011-06-17 112. Miljö- och byggkontoret 17 juni 2011 kl 08.30-12.00 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Frank Norgren (s) Christina Sturesdotter (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO (5)

Bilaga till Dnr: VoO (5) Bilaga till Dnr: VoO.2014.0051 1 (5) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Uppföljning av Tillsynsplan 2013 Alkoholservering I Eslövs kommun fanns, vid årsskiftet 2012/2013, 30 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Miljö- och byggkontoret, klockan 08.30-10.30 Beslutande Övriga deltagare Roland Nilsson (S) Joacim Lundgren (S) Frank Norgren (S) Margareta Åhrman

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-03-23 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, Hörnet, Hallsberg, kl 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Torbjörn Linell Krister Eklund Emma Ode

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Stefan Wallner förvaltningschef, sekreterare. Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Stefan Dorg (s) suppleant

Stefan Wallner förvaltningschef, sekreterare. Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Stefan Dorg (s) suppleant 2010-12-14 232. Miljö- och byggkontoret 14 december 2010 kl 08.30-11.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Ingemar Hellström (s) Frank Norgren (s) Vesa Panula (s) Roger Jansson (s) Roland Nilsson (s)

Läs mer

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017 Tjänsteskrivelse 2017-01 - 17 Handläggare Renée Roslycke Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2017SCN/0007 Socialnämnden Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl? Folköl & tobak FOLKÖL Vad är folköl? Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen alkoholdryck.

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-13 158. Miljö- och byggkontoret 13 sept 2011 kl 08.30-11.30

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-13 158. Miljö- och byggkontoret 13 sept 2011 kl 08.30-11.30 2011-09-13 158. Miljö- och byggkontoret 13 sept 2011 kl 08.30-11.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Margareta Åhrman (s) Nils-Erik Lundmark (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL OJUSTERAT Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL OJUSTERAT Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552 Kommunstyrelsens arbetsutskott 159 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-10-05 Avgifter för serveringstillstånd samt kontrollavgifter för tillsyn KS-2015/552 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622)

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) 2016-11-28 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (SFS 1993:581) samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) Fastställd

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 180 Tillsynsplan för utövande av tillsyn i Vallentuna kommun enligt alkohollagen och tobakslagen (SN 2016.184) Beslut Arbetsutskottet beslutar

Läs mer

Tillsynsplan 2015-2018

Tillsynsplan 2015-2018 Dnr 2015/402.700 Id 22829 Socialförvaltningen Tillsynsplan 2015-2018 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Antagna av socialnämnden

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Dnr 2016/KS 0041 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017 Tyresö kommun / 2016-01-18 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Tillsyn över serveringstillstånd... 3 Serveringstillstånd

Läs mer

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65 1 (20) Plats och tid 08.00-1130, i Mus-olle (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 52-65 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 52-65 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 52-65 Mikael Karlsson,

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Dnr MBN17-243 214 Tillägg till planbeskrivning Ändring av detaljplan för kvarteren SMEDEN och SVARVAREN m.m. inom Österbackaområdet Bjurholms kommun, Västerbottens län Upprättad 2017-06-14

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Ändring av detaljplan för Aspe 11:1 m. fl. inom Vitsand Torsby kommun, Värmlands län

Ändring av detaljplan för Aspe 11:1 m. fl. inom Vitsand Torsby kommun, Värmlands län Ändring av detaljplan för Aspe 11:1 m. fl. inom Vitsand Torsby kommun, Värmlands län 1 1 Tillägg till PLANBESKRIVNING 1.1 HANDLINGAR Planbeskrivning Planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014-2015 Tyresö kommun / 2014-01-30 2 (10) Tyresö kommun / 2014-01-30 3 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Tillsyn över serveringstillstånd...

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-02-19 1 (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser 1 Tillägg till

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Dalarna Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer