Miljö- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 218."

Transkript

1 Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggkontoret 13 dec 2011 kl Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Margareta Åhrman (s) Frank Norgren (s) Christina Sturesdotter (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg (s) Georg Schuisky (m) Hans Gunnarsson (m) Hans Karlsson (c) Bo Jernberg förvaltningschef, sekreterare Linn Josefsson miljöingenjör Kerstin Angberg-Morgården energirådgivare Lars Persson (s) suppleant Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Joakim Lundgren (s) suppleant Ulf Andersson (m) suppleant Anna-Lisa Engström (c) suppleant Lars Runesson (c) suppleant Hans Karlsson (c) Miljö- och byggkontoret Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggkontoret

2 ÄRENDELISTA Ärende Paragrafnr Sidnr 1. Delegationsbeslut i slutet av protokollet (sid 1-11) Detaljplan Pjantbo Energi- och klimatstrategin för Dalarna Nätkoncession för luftledning mellan Kilforsen och Hallsberg Återkallelse av gällande serveringstillstånd för Malte Söderbärkes Ölvänner Förslag till strategi och tillsynsplan Miljöbalken Användande av stålslagg till halkbekämpning, MaserFrakt Meddelanden

3 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 137 Delegationsbeslut redovisas som bilaga i slutet av protokollet (sid 1-11)

4 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 138 Dnr Fastighet: Pjantbo 5:1 Ärende: Detaljplan Pjantbo Beskrivning av ärendet Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att ställa ut för granskning ett förslag till detaljplan för Pjantbo vid sjön Haggens Norra strand, nära gränsen mot Ludvika kommun. Detaljplanen möjliggör exploatering för sex villatomter i sjönära läge. Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under tiden 17 oktober-14 november. Under granskningstiden har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen och Trafikverket. Förutom ett minde tillägg i planbeskrivningen angående trädfällning har det efter granskningsutställningen inte gjorts några ändringar i planförslaget. Ett granskningsutlåtande har upprättats (Bil). Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att godkänna planförslaget samt överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande.

5 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 139 Dnr Ärende: Remiss av energi- och klimatstrategin för Dalarna Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har överlämnat, för förslag till yttrande, en remiss från länsstyrelsen angående energi- och klimatstrategin för Dalarna, samt underlag för regeringsuppdraget Färdplan Energi- och klimatstrategin består av två dokument, dels själva strategin och dels en underlagsrapport. Båda dokumenten är nu föremål för remiss. Världens utsläpp av växthusgaser riskerar att ge så stora klimatförändringar att hela världssamfundet sätts på hårda prövningar. Uppgiften för Dalarna är att genomföra åtgärder som bidrar till att klara Sveriges utsläppsmål och energiomställningen. De åtgärdsområden som valts ut i strategin riktar in sig på det som vi i Dalarna kan påverka. Utöver det som tas upp i strategin tillkommer nationella och internationella åtgärder och styrmedel för att kunna uppnå strategins vision. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att uppdra åt klimat- och energirådgivaren att utarbeta förslag till yttrande i ärendet.

6 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 140 Dnr Ärende: För yttrande; Svenska Kraftnäts ansökan om förlängning av nätkoncession Beskrivning av ärendet Affärsverket Svenska Kraftnät inlämnade 1998 en ansökan till Statens Energimyndighet avseende förlängning av nätkoncession för befintliga 400 kv-ledningen på sträckan Kilforsen-Hallsberg. I ärendet föreligger nu en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för yttrande. Den befintliga ledningen passerar genom Smedjebackens kommun i nordsydlig riktning på en sträcka av ca 29 km mellan Gränsgruvan och Bredsjön. För Smedjebackens kommun gäller översiktsplan antagen 2003 (aktualiserad 2010) där den aktuella ledningen finns markerad som riksintresse. Ledningen passerar detaljplaner för bebyggelse i Halvars och Hagge Nedre. I övrigt förekommer spridd bebyggelse utefter ledningen. I MKB:s bedöms ingå åtgärder nödvändiga vad beträffar Natur- och kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, mark- och vattenanvändning, planförhållanden eller bebyggelse och boendemiljö. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att avge följande yttrande: Anläggningen bedöms förenlig med kommunens gällande fysiska planer. Nämnden har i övrigt inge erinringar mot föreliggande miljökonsekvensbeskrivning.

7 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 141 Dnr Fastighet: Västerby 6:5 Ärende: Återkallelse av serveringstillstånd Beskrivning av ärendet Malte Söderbärkes Ölvänner, har sedan , ett stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl och vin i slutet sällskap på Maltes föreningslokal, Bärkevägen 27 i Söderbärke. Föreningen har i september 2011 informerat tillståndsmyndigheten om att föreningen sagt upp hyreskontraktet för sitt serveringställe och flyttat från lokalen, bl a på grund av att brandsäkerhetsbestämmelserna inte uppfylldes. Föreningen inväntar nya lokaler för sin verksamhet i Folkets Hus, Söderbärke. Varje stadigvarande serveringstillstånd är kopplat till en lokal. Enligt 8 kap 14 alkohollagen ska serveringstillståndet omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Den omständigheten att Malte Söderbärkes Ölvänner saknar serveringslokal innebär att det åligger tillståndsmyndigheten att återkalla gällande serveringstillstånd. Tillståndet kan inte heller utan vidare överflyttas. Tillståndshandläggaren har i skrivelse kommunicerat Malte Söderbärkes Ölvänner. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att återkalla Malte Söderbärkes Ölvänners (org.nr , restaurangnummer ) serveringstillstånd fr o m

8 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 142 Dnr Ärende: Förslag till strategi och tillsynsplan enligt miljöbalken m fl för Beskrivning av ärendet Miljö- och byggnadsnämnden ska bedriva tillsyn utifrån miljöbalkens bestämmelser och de föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken. Hur tillsynen ska bedrivas finns beskrivet i 26 kap i miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Från miljö- och byggkontoret föreligger förslag till strategi och tillsynsplan enligt miljöbalken m fl (Bil). Tillsynsplanen anger på vilket sätt miljö- och byggnadsnämnden kan planera att uppfylla sitt uppdrag enligt miljöbalken och näraliggande lagstiftning. Planen ska ange hur de tillgängliga resurserna ska användas för att ge mest miljönytta. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att anta strategi och tillsynsplan enligt miljöbalken m fl för

9 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 143 Dnr Ärende: Sökande: Användande av stålslagg till halkbekämpning MaserFrakt Anläggning AB Verkstadsvägen LUDVIKA Beskrivning av ärendet Från MaserFrakt Anläggning AB föreligger ansökan om tillstånd att använda stålslagg från Ovako för halkbekämpning till vägar inom Malingsbo-Klotenområdet. Ärendet har remitterats till länsstyrelsen, miljövårdsenheten för yttrande. Länsstyrelsen avstår från att yttra sig. Motivering till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att medge halkbekämpningsförsök med stålslagg på delar av länsvägarna 623, 620, 670, 671, 673 och 624. Maserfrakt ålades i beslutet att upprätta ett kontrollprogram för sandningsförsöket i samråd med miljö- och byggkontoret. Provtagning ska ske på ett antal metaller och syftet med kontrollen är att redovisa eventuell spridning utanför vägbanan. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att medge halkbekämpningsförsök med stålslagg på de vägsträckor inom Malingsbo- Klotenområdet, som angetts i ansökan. Beslutet omfattar endast de vägsträckor som är belägna inom Smedjebackens kommun. Sandningsförsöket ska följas upp i ett kontrollprogram som ska upprättas i samråd med Miljö- och byggkontoret. Utvärdering ska ske efter ett år.

10 SMEDJEBACKENS KOMMUN 227. Miljö- och byggnadsnämnden Meddelanden, läggs till handlingarna Mbn Länsstyrelsen Miljöenheten Beslut till Ovako Bar AB, Smedjebacken, ang anmälan om installation av ny brikettanläggning Samhällsplanering Detaljplan för Hållbrändan Norra i Malung-Sälens kommun Rättsenheten Beslut till skrotindustri Boo AB, Smedjebacken ang överklagat ärende Malmhunden 3, om förbud mot miljöstörande verksamhet. Länsstyrelsen avslår överklagandet 2. Kommunfullmäktige Ny taxa för tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 3. Ovako Bar AB Säkerhetsrapport

11 Ärendelista Sida 1 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR Utskriven av: BON Diarienr Datum I/U/M Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Adress Ärendemening / Rubrik Arkivplats Sökbegrepp FastAdress A BAB AKT DELB OLSSON,BENGT BOS358 SKOLGATAN 20 B, LGH.1001, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, flerbostadshus Anpassning av trösklar BEVILJAT BIDRAG kr GLÄNTAN 1 Skolgatan 20C A BAB AKT DELB LYCKNER,ASTRID BOS359 KOLVIKEN, GUBBOVÄGEN 122, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, småhus Borttagande av 4 st trösklar BEVILJAT BIDRAG kr KOLVIKEN 1:26 Gubbovägen A BAB AKT DELB ANDERSSON,INGRID BOS360 VASAGATAN 20 B, LGH.1103, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, flerbostadshus Anpassning av trösklar BEVILJAT BIDRAG kronor TULPANEN 7 Vasagatan 20D A BAB AKT DELB ANDERSSON,LISE-LOTTE BOS361 LÄNSMANSGATAN 23 A, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, servicehus Anpassning av tröskel till balkong BEVILJAT BIDRAG kr GLÄNTAN 2 Länsmansgatan 23C A BAB AKT DELB BTS AB BOS362 BOX 49, MOCKFJÄRD SERVICE AV HANDIKAPPHISSAR, 5 st. BEVILJAT BIDRAG kr

12 Ärendelista Sida 2 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BAB AKT DELB GARFVE-PERSSON,ANNICA BOS363 BANGATAN 25, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, småhus Flytt av friggebod till elrullstol TILLÄGGSBESLUT kr SMEDJEBACKEN 2:12 Bangatan A BAB AKT DELB LINDVALL,JAN ERIK BOS364 PARKVÄGEN 21, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, småhus Montering av ramp vid yttertrapp BEVILJAT BIDRAG kr BYGGMÄSTAREN 14 Parkvägen A BAB AKT DELB BERGLUND,BERNT BOS365 LÄNSMANSGATAN 23 B, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, servicehus Utjämnande åtgärd till balkong BEVILJAT BIDRAG kr GLÄNTAN 2 Länsmansgatan 23C A BAB AKT DELB JANSSON,LARS BOS366 SKEPPARGATAN 4, SÖDERBÄRKE REPARATION AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL, handikapphiss typ Globus B-1000 Felsökning, returvajer hakat i BEVILJAT BIDRAG kr SÖDERBÄRKE KYRKBY 6:34 Skeppargatan A BAB AKT DELB ÅKERLUND,HEMMI BOS367 MARKMANS VÄG 23, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, småhus Anpassning av trösklar samt montering av handtag BEVILJAT BIDRAG kr SKIDAN 2 Markmans väg 23

13 Ärendelista Sida 3 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A ANM AKT DELB WIDMARK,HENRIK BOS368 HARNÄSVÄGEN 47, LUDVIKA ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL HARNÄS 2:72 Harnäsvägen A BAB AKT DELB KIVIRANTA,KAARINA BOS369 LÄNSMANSGATAN 23 A, SMEDJEBACKEN REPARATION AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL, handikapp-wc, Svan Bidette BEVILJAT BIDRAG 785 kr GLÄNTAN 2 Länsmansgatan 23C A BAB AKT DELB ALM,AGNETA BOS370 TALLRISVÄGEN 1, LUDVIKA REPARATION AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL, handikapphiss Globus Stopp, felsökning, återställning motorskydd BEVILJAT BIDRAG kr BJÖRSJÖ 1:55 Tallrisvägen A BAB AKT DELB LUNDQVIST,ALICE BOS371 VASAGATAN 18 B, SMEDJEBACKEN REPARATION AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL, flerbostadshus Demontering och utbyte av felaktig dörrautomatik entrédörr BEVILJAT BIDRAG kr NEJLIKAN 7 Vasagatan 18E A BAB AKT DELB VARGSÄTER,HANS BOS372 LÄNSMANSGATAN 23 A, SMEDJEBACKEN REPARATION AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL, servicehus Felsökning, utbyte samt avprovning av spisvakt efter incident BEVILJAT BIDRAG 794 kr GLÄNTAN 2 Länsmansgatan 23C A BAB AKT DELB PELASOJA,PIRJO BOS373 VASAGATAN 22 A, LGH.1001, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, montering av dörröppnare vid entrédörr BEVILJAT BIDRAG KR GULLVIVAN 2 Vasagatan 22A

14 Ärendelista Sida 4 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BAB AKT DELB JOHANSSON,BENGT BOS374 BERGAVÄGEN 19 B, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, flerbostadshus Montering av spisvakt BEVILJAT BIDRAG kr TJÄDERN 12 Bergavägen 17B A BAB AKT DELB JOHANSSON,NILS BOS375 GUBBOVÄGEN 188, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, flerbostadshus Montering av spisvakt BEVILJAT BIDRAG kr GUBBO 7:10 Gubbovägen A BNB AKT DELB P-FORM AB BYG732 FORMVÄGEN 9, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN OM BYGGLOV för nybyggnad av materialförråd samt rivning av mindre industribyggnad VÄSTERBY 24:2 Uppgift saknas A BRL AKT DELB OVAKO BAR AKTIEBOLAG SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM RIVNINGSLOV, rivning av utrangerad oljetankcistern SMEDJEBACKEN 2:3 Smedjegatan A BOT AKT DELB NORDENSON,CLAES GRYTVÄGEN 12, TÄBY ANSÖKAN OM BYGGLOV om-och tillbyggnad av fritidshus, utökning av boyta NOR 11:18 Yxsmedsvägen A BNB AKT DELB JOHNSSON, LARS OCH ULLA-BRITT HÖKÅSVÄGEN 100, VÄSTERÅS ANSÖKAN OM BYGGLOV nybyggnad av fritidshus och garage TORRBO 10:7 Lillängsvägen 14 BYG733 BYG734 BYG735

15 Ärendelista Sida 5 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BAN AKT DELB GRANQVIST,TOM BYG736 LAVENDELVÄGEN 53, VÄSTERÅS ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL, installation av vedspis VÄSTRA LERNBO 1:68 Strandstigen A BAN AKT DELB HEDLUND,TORBJÖRN BYG737 MARKÖRVÄGEN 7, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL, installation av kamin och rökrör MARKÖREN 4 Markörvägen A BOT AKT DELB BERGMAN,JAN BYG738 BOMVÄGEN 4, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/ rökkanal KÖLNÄS 8:2 KÖLNÄSVÄGEN A BAN AKT DELB LEINONEN,MATTI BYG739 BJÖRKSTIGEN 8, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN byte från elpanna till kombipanna DOPPINGEN 2 Björkstigen A BOT AKT DELB OLSSON,ROGER BYG740 RUSENS VÄG 5, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, om- och tillbyggnad av enbostadshus KÄLLDALEN 3:3 RUSENS VÄG A BNB AKT DELB VB ELNÄT BOX 860, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV nybyggnad av transformatorbyggnad STIMMERBO 23:3 Stimmerbovägen 31 BYG741

16 Ärendelista Sida 6 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BNB AKT DELB VB ELNÄT BOX 860, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av transformatorbyggnad STIMMERBO S:12 Hultvägen 5 BYG Ö BOT AKT DELB NATT OCH DAG,ÅKE LITSBYVÄGEN 89, TÄBY ANSÖKAN OM BYGGLOV, om-och tillbyggnad av fritidshus SAXE 1:14 Saxenäsvägen A BAN AKT DELB WIKSTRÖM,MALIN KILAVÄGEN 2, LUDVIKA ANMÄLAN ELDSTAD HARNÄS 2:69 Kilavägen A BAN AKT DELB BRANDIN,ANDERS SKOTTVALLSVÄGEN 16, FALUN ANMÄLAN ELDSTAD/RÖKKANAL installation av Contura 52T och premodulskorsten BY OCH BENGTSGÅRD 28:51 Björnövägen A BOT AKT DELB PERSSON,PER OLOF NORSBERGSVÄGEN 4, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV, om-och tillbyggnad av bef. uthus med garage och uterum HARNÄS 20:7 Norsbergsvägen A BOT AKT DELB HAGGE BYALAG RÄTTAREVÄGEN 14, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV om-och tillbyggnad av enbostadshus HAGGE 1:180 Johan pers väg 3 BYG743 BYG744 BYG745 BYG746 BYG747

17 Ärendelista Sida 7 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BNK AKT DELB LAGERTÄPPAN AB, ANNA-LENA LINDBERG SNÖÅN SNÖÅVÄGEN 210, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av lagerhall STORA SNÖÅN 9:14 Snöån snöåvägen 210 BYG A BOT AKT DELB VS-HUS AKTIEBOLAG BYG749 BISKOPSGATAN 7, VÄSTERÅS ANSÖKAN OM BYGGLOV, om-och tillbyggnad av affärslokal, samt ändrad användning från bank till livsmedelsbutik SÖDERBÄRKE KYRKBY 12:11 Bärkevägen A BOT AKT DELB VESTIN,ANDERS SKOLGATAN 31, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND byte av takbeläggning SPINDELN 6 Skolgatan 31 BYG A ANM AKT DELB LINDROOS,CHRISTIAN BYG751 JÄRNTORGSGATAN 2 LGH 1402, ESKILSTUNA ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL MATSBO 5:27 Uppgift saknas A BNB AKT DELB OVAKO BAR AKTIEBOLAG SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av kontorslokal SMEDJEBACKEN 2:3 Smedjegatan 7 BYG A BNB AKT DELB GRANQVIST,JIM BYG753 KORSHEDEN 28, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av stall och förråd samt rivning av gammal ladugårdsbyggnad ändring i bygglov SAXE 5:6 KORSHEDEN 28

18 Ärendelista Sida 8 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BÖB AKT DELB FRIDHEMS BLOMMOR JOHAN AHLBÄCKS PLATS 8, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, uppsättande av skylt POSTEN 12 Postgränd 3 BYG A BOT AKT DELB ÖHMAN,JOHAN UVBERGSGATAN 2, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, tillbyggnad av enbostadshus med altan BERGSMANNEN 6 Dalagatan Ö BOT AKT DELB HANNI,JARMO ÅHMANS VÄG 9, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, om-och tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan MALTEN 3 Åhmans väg 9 BYG755 BYG A ANM AKT DELB NILSSON,BO-ERIK BYG758 RAKSTRÄCKAN 9, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL Installation av Jötul kamin och skorsten IDEN 1 Raksträckan A ANM AKT DELB JOHANSSON,GUN-MARIE BYG759 CARLAVÄGEN 31 LGH 1001, LUDVIKA ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL HAGGE 7:11 Backslogsvägen A MRÄ MWN DELB HANNING,LENA MIL699 ÖNNEMOVÄGEN 122, TULLINGE DISPENSANSÖKAN ANGÅENDE SLAMTÖMNING vartannat år SÖDRA BISEN 2:5 Södra Bisen 2

19 Ärendelista Sida 9 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A MVP MWN DELB LJUNG,ANITA MIL700 RISBOVÄGEN 3, SMEDJEBACKEN ANLÄGGNING FÖR VÄRMEUTVINNING UR BERG ABBORREN 2 Risbovägen A MVP MWN DELB GÖTHBERG,RONNY MIL701 TROLLTJÄRNSVÄGEN 6, SÖDERBÄRKE ANLÄGGNING FÖR VÄRMEUTVINNING UR BERG MALINGSBO 1:14 Trolltjärnsvägen A MFV KHE DELB MASERFRAKT MIL702 VERKSTADSVÄGEN 3, LUDVIKA ANMÄLAN blandad slagg i skogsbilväg BJÖRSJÖ SKOG 1:2 Uppgift saknas A MFV KHE DELB ESSTVÄTT AB /NORRBÄRKETVÄTTEN MIL703 ÅGATAN 11, SMEDJEBACKEN NY TAXA MILJÖTILLSYN SANDÅSEN A MÖM BJG DELB POLISMYNDIGHETEN DALARNA MIL704 BOX 739, FALUN Hemställan om yttrande ang. ansökan från Smbns.Kommun, Utv.enheten om julmarknad i centrala delar av Smbn A MFV BJG DELB HULT,MALIN MIL705 PARKGATAN 9 LGH 1102, BORLÄNGE ANMÄLAN användning av överskottsmassor för utfyllnad BY OCH BENGTSGÅRD 9:56 Uppgift saknas

20 Ärendelista Sida 10 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A MRÄ MWN DELB KRISTIANSSON,RAGNHILD MIL706 LEKVÄGEN 31, STRÖMSHOLM DISPENSANSÖKAN ANGÅENDE SLAMTÖMNING vartannat år BY OCH BENGTSGÅRD 46:1 Jobsbovägen A MFV KHE DELB OLSSON, CARINA MIL707 VILMORVÄGEN 28, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN OM SLAGGANVÄNDNING på Västansjö 5:4 och 5:9 VÄSTANSJÖ 5:4 Vilmorvägen A MLÄ TFK DELB FRIDHEMS BLOMMOR JOHAN AHLBÄCKS PLATS 8, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN, REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING POSTEN 12 Postgränd 3 MIL A MLÄ TFK DELB TOLVSBO KULTUR-OCH KONFERENSGÅRD AB MIL709 VÄRDSHUSVÄGEN 13, SÖDERBÄRKE ANMÄLAN, REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING STORA TOLVSBO 7:7 Värdshusvägen A MAV KHE DELB ERIKSDOTTER,EMMA MIL711 VRETEN 1, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING NOR 45:1 Vreten A MLÄ TFK DELB BARKEN KONFERENS AB MIL712 GLADTJÄRN, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN, REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING STIMMERBO 6:10 Gladtjärns camping 61

21 Ärendelista Sida 11 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR Ö MFV KHE DELB RAMQUIST,STEFAN MIL713 LILLA TOLVSBOVÄGEN 10, SÖDERBÄRKE ANMÄLAN UPPLÄGGNING AV AVFALL för underlag till ridbana LILLA TOLVSBO 3:6 Lilla Tolvsbovägen A SOT RTJ DELB SÖDERBERG,JOHAN OVR106 SÖDRA ÅRÄNGSVÄGEN 16, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ UTFÖRA SOTNING PÅ DEN EGNA FASTIGHETEN LILLA TOLVSBO 8:1 Södra Årängsvägen A SOT RTJ DELB SANDBERG,BENGT OVR107 ÖVRE FALLBYN 1, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ UTFÖRA SOTNING PÅ DEN EGNA FASTIGHETEN TUNKARLSBO 6:6 Övre fallbyn A SOT RTJ DELB SEGERSTEDT,BIRGIT OVR108 HÄLLTORPSVÄGEN 24, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ UTFÖRA SOTNING PÅ DEN EGNA FASTIGHETEN MÅRTSBO 7:7 Hälltorpsvägen A SOT RTJ DELB ANDERSSON,ULF OVR109 STARBOVÄGEN 54, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ UTFÖRA SOTNING PÅ DEN EGNA FASTIGHETEN SKISSHYTTAN 1:37 Starbovägen ar utskrivna

22

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen?

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Handling Datum Sammanställning 16 kap. 4 miljöbalken 2010-12-07 Ägare/författare Weronica Andersson 16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Sammanställning av erfarenheter och enkätsvar med synpunkter som

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:46

Regeringens proposition 2013/14:46 Regeringens proposition 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län Prop. 2013/14:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november

Läs mer