Miljö- och byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 218."

Transkript

1 Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggkontoret 13 dec 2011 kl Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Margareta Åhrman (s) Frank Norgren (s) Christina Sturesdotter (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg (s) Georg Schuisky (m) Hans Gunnarsson (m) Hans Karlsson (c) Bo Jernberg förvaltningschef, sekreterare Linn Josefsson miljöingenjör Kerstin Angberg-Morgården energirådgivare Lars Persson (s) suppleant Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Joakim Lundgren (s) suppleant Ulf Andersson (m) suppleant Anna-Lisa Engström (c) suppleant Lars Runesson (c) suppleant Hans Karlsson (c) Miljö- och byggkontoret Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggkontoret

2 ÄRENDELISTA Ärende Paragrafnr Sidnr 1. Delegationsbeslut i slutet av protokollet (sid 1-11) Detaljplan Pjantbo Energi- och klimatstrategin för Dalarna Nätkoncession för luftledning mellan Kilforsen och Hallsberg Återkallelse av gällande serveringstillstånd för Malte Söderbärkes Ölvänner Förslag till strategi och tillsynsplan Miljöbalken Användande av stålslagg till halkbekämpning, MaserFrakt Meddelanden

3 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 137 Delegationsbeslut redovisas som bilaga i slutet av protokollet (sid 1-11)

4 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 138 Dnr Fastighet: Pjantbo 5:1 Ärende: Detaljplan Pjantbo Beskrivning av ärendet Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att ställa ut för granskning ett förslag till detaljplan för Pjantbo vid sjön Haggens Norra strand, nära gränsen mot Ludvika kommun. Detaljplanen möjliggör exploatering för sex villatomter i sjönära läge. Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under tiden 17 oktober-14 november. Under granskningstiden har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen och Trafikverket. Förutom ett minde tillägg i planbeskrivningen angående trädfällning har det efter granskningsutställningen inte gjorts några ändringar i planförslaget. Ett granskningsutlåtande har upprättats (Bil). Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att godkänna planförslaget samt överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande.

5 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 139 Dnr Ärende: Remiss av energi- och klimatstrategin för Dalarna Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har överlämnat, för förslag till yttrande, en remiss från länsstyrelsen angående energi- och klimatstrategin för Dalarna, samt underlag för regeringsuppdraget Färdplan Energi- och klimatstrategin består av två dokument, dels själva strategin och dels en underlagsrapport. Båda dokumenten är nu föremål för remiss. Världens utsläpp av växthusgaser riskerar att ge så stora klimatförändringar att hela världssamfundet sätts på hårda prövningar. Uppgiften för Dalarna är att genomföra åtgärder som bidrar till att klara Sveriges utsläppsmål och energiomställningen. De åtgärdsområden som valts ut i strategin riktar in sig på det som vi i Dalarna kan påverka. Utöver det som tas upp i strategin tillkommer nationella och internationella åtgärder och styrmedel för att kunna uppnå strategins vision. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att uppdra åt klimat- och energirådgivaren att utarbeta förslag till yttrande i ärendet.

6 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 140 Dnr Ärende: För yttrande; Svenska Kraftnäts ansökan om förlängning av nätkoncession Beskrivning av ärendet Affärsverket Svenska Kraftnät inlämnade 1998 en ansökan till Statens Energimyndighet avseende förlängning av nätkoncession för befintliga 400 kv-ledningen på sträckan Kilforsen-Hallsberg. I ärendet föreligger nu en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för yttrande. Den befintliga ledningen passerar genom Smedjebackens kommun i nordsydlig riktning på en sträcka av ca 29 km mellan Gränsgruvan och Bredsjön. För Smedjebackens kommun gäller översiktsplan antagen 2003 (aktualiserad 2010) där den aktuella ledningen finns markerad som riksintresse. Ledningen passerar detaljplaner för bebyggelse i Halvars och Hagge Nedre. I övrigt förekommer spridd bebyggelse utefter ledningen. I MKB:s bedöms ingå åtgärder nödvändiga vad beträffar Natur- och kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, mark- och vattenanvändning, planförhållanden eller bebyggelse och boendemiljö. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att avge följande yttrande: Anläggningen bedöms förenlig med kommunens gällande fysiska planer. Nämnden har i övrigt inge erinringar mot föreliggande miljökonsekvensbeskrivning.

7 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 141 Dnr Fastighet: Västerby 6:5 Ärende: Återkallelse av serveringstillstånd Beskrivning av ärendet Malte Söderbärkes Ölvänner, har sedan , ett stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl och vin i slutet sällskap på Maltes föreningslokal, Bärkevägen 27 i Söderbärke. Föreningen har i september 2011 informerat tillståndsmyndigheten om att föreningen sagt upp hyreskontraktet för sitt serveringställe och flyttat från lokalen, bl a på grund av att brandsäkerhetsbestämmelserna inte uppfylldes. Föreningen inväntar nya lokaler för sin verksamhet i Folkets Hus, Söderbärke. Varje stadigvarande serveringstillstånd är kopplat till en lokal. Enligt 8 kap 14 alkohollagen ska serveringstillståndet omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Den omständigheten att Malte Söderbärkes Ölvänner saknar serveringslokal innebär att det åligger tillståndsmyndigheten att återkalla gällande serveringstillstånd. Tillståndet kan inte heller utan vidare överflyttas. Tillståndshandläggaren har i skrivelse kommunicerat Malte Söderbärkes Ölvänner. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att återkalla Malte Söderbärkes Ölvänners (org.nr , restaurangnummer ) serveringstillstånd fr o m

8 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 142 Dnr Ärende: Förslag till strategi och tillsynsplan enligt miljöbalken m fl för Beskrivning av ärendet Miljö- och byggnadsnämnden ska bedriva tillsyn utifrån miljöbalkens bestämmelser och de föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken. Hur tillsynen ska bedrivas finns beskrivet i 26 kap i miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Från miljö- och byggkontoret föreligger förslag till strategi och tillsynsplan enligt miljöbalken m fl (Bil). Tillsynsplanen anger på vilket sätt miljö- och byggnadsnämnden kan planera att uppfylla sitt uppdrag enligt miljöbalken och näraliggande lagstiftning. Planen ska ange hur de tillgängliga resurserna ska användas för att ge mest miljönytta. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att anta strategi och tillsynsplan enligt miljöbalken m fl för

9 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 143 Dnr Ärende: Sökande: Användande av stålslagg till halkbekämpning MaserFrakt Anläggning AB Verkstadsvägen LUDVIKA Beskrivning av ärendet Från MaserFrakt Anläggning AB föreligger ansökan om tillstånd att använda stålslagg från Ovako för halkbekämpning till vägar inom Malingsbo-Klotenområdet. Ärendet har remitterats till länsstyrelsen, miljövårdsenheten för yttrande. Länsstyrelsen avstår från att yttra sig. Motivering till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att medge halkbekämpningsförsök med stålslagg på delar av länsvägarna 623, 620, 670, 671, 673 och 624. Maserfrakt ålades i beslutet att upprätta ett kontrollprogram för sandningsförsöket i samråd med miljö- och byggkontoret. Provtagning ska ske på ett antal metaller och syftet med kontrollen är att redovisa eventuell spridning utanför vägbanan. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att medge halkbekämpningsförsök med stålslagg på de vägsträckor inom Malingsbo- Klotenområdet, som angetts i ansökan. Beslutet omfattar endast de vägsträckor som är belägna inom Smedjebackens kommun. Sandningsförsöket ska följas upp i ett kontrollprogram som ska upprättas i samråd med Miljö- och byggkontoret. Utvärdering ska ske efter ett år.

10 SMEDJEBACKENS KOMMUN 227. Miljö- och byggnadsnämnden Meddelanden, läggs till handlingarna Mbn Länsstyrelsen Miljöenheten Beslut till Ovako Bar AB, Smedjebacken, ang anmälan om installation av ny brikettanläggning Samhällsplanering Detaljplan för Hållbrändan Norra i Malung-Sälens kommun Rättsenheten Beslut till skrotindustri Boo AB, Smedjebacken ang överklagat ärende Malmhunden 3, om förbud mot miljöstörande verksamhet. Länsstyrelsen avslår överklagandet 2. Kommunfullmäktige Ny taxa för tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 3. Ovako Bar AB Säkerhetsrapport

11 Ärendelista Sida 1 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR Utskriven av: BON Diarienr Datum I/U/M Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Adress Ärendemening / Rubrik Arkivplats Sökbegrepp FastAdress A BAB AKT DELB OLSSON,BENGT BOS358 SKOLGATAN 20 B, LGH.1001, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, flerbostadshus Anpassning av trösklar BEVILJAT BIDRAG kr GLÄNTAN 1 Skolgatan 20C A BAB AKT DELB LYCKNER,ASTRID BOS359 KOLVIKEN, GUBBOVÄGEN 122, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, småhus Borttagande av 4 st trösklar BEVILJAT BIDRAG kr KOLVIKEN 1:26 Gubbovägen A BAB AKT DELB ANDERSSON,INGRID BOS360 VASAGATAN 20 B, LGH.1103, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, flerbostadshus Anpassning av trösklar BEVILJAT BIDRAG kronor TULPANEN 7 Vasagatan 20D A BAB AKT DELB ANDERSSON,LISE-LOTTE BOS361 LÄNSMANSGATAN 23 A, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, servicehus Anpassning av tröskel till balkong BEVILJAT BIDRAG kr GLÄNTAN 2 Länsmansgatan 23C A BAB AKT DELB BTS AB BOS362 BOX 49, MOCKFJÄRD SERVICE AV HANDIKAPPHISSAR, 5 st. BEVILJAT BIDRAG kr

12 Ärendelista Sida 2 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BAB AKT DELB GARFVE-PERSSON,ANNICA BOS363 BANGATAN 25, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, småhus Flytt av friggebod till elrullstol TILLÄGGSBESLUT kr SMEDJEBACKEN 2:12 Bangatan A BAB AKT DELB LINDVALL,JAN ERIK BOS364 PARKVÄGEN 21, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, småhus Montering av ramp vid yttertrapp BEVILJAT BIDRAG kr BYGGMÄSTAREN 14 Parkvägen A BAB AKT DELB BERGLUND,BERNT BOS365 LÄNSMANSGATAN 23 B, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, servicehus Utjämnande åtgärd till balkong BEVILJAT BIDRAG kr GLÄNTAN 2 Länsmansgatan 23C A BAB AKT DELB JANSSON,LARS BOS366 SKEPPARGATAN 4, SÖDERBÄRKE REPARATION AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL, handikapphiss typ Globus B-1000 Felsökning, returvajer hakat i BEVILJAT BIDRAG kr SÖDERBÄRKE KYRKBY 6:34 Skeppargatan A BAB AKT DELB ÅKERLUND,HEMMI BOS367 MARKMANS VÄG 23, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, småhus Anpassning av trösklar samt montering av handtag BEVILJAT BIDRAG kr SKIDAN 2 Markmans väg 23

13 Ärendelista Sida 3 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A ANM AKT DELB WIDMARK,HENRIK BOS368 HARNÄSVÄGEN 47, LUDVIKA ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL HARNÄS 2:72 Harnäsvägen A BAB AKT DELB KIVIRANTA,KAARINA BOS369 LÄNSMANSGATAN 23 A, SMEDJEBACKEN REPARATION AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL, handikapp-wc, Svan Bidette BEVILJAT BIDRAG 785 kr GLÄNTAN 2 Länsmansgatan 23C A BAB AKT DELB ALM,AGNETA BOS370 TALLRISVÄGEN 1, LUDVIKA REPARATION AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL, handikapphiss Globus Stopp, felsökning, återställning motorskydd BEVILJAT BIDRAG kr BJÖRSJÖ 1:55 Tallrisvägen A BAB AKT DELB LUNDQVIST,ALICE BOS371 VASAGATAN 18 B, SMEDJEBACKEN REPARATION AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL, flerbostadshus Demontering och utbyte av felaktig dörrautomatik entrédörr BEVILJAT BIDRAG kr NEJLIKAN 7 Vasagatan 18E A BAB AKT DELB VARGSÄTER,HANS BOS372 LÄNSMANSGATAN 23 A, SMEDJEBACKEN REPARATION AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL, servicehus Felsökning, utbyte samt avprovning av spisvakt efter incident BEVILJAT BIDRAG 794 kr GLÄNTAN 2 Länsmansgatan 23C A BAB AKT DELB PELASOJA,PIRJO BOS373 VASAGATAN 22 A, LGH.1001, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, montering av dörröppnare vid entrédörr BEVILJAT BIDRAG KR GULLVIVAN 2 Vasagatan 22A

14 Ärendelista Sida 4 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BAB AKT DELB JOHANSSON,BENGT BOS374 BERGAVÄGEN 19 B, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, flerbostadshus Montering av spisvakt BEVILJAT BIDRAG kr TJÄDERN 12 Bergavägen 17B A BAB AKT DELB JOHANSSON,NILS BOS375 GUBBOVÄGEN 188, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, flerbostadshus Montering av spisvakt BEVILJAT BIDRAG kr GUBBO 7:10 Gubbovägen A BNB AKT DELB P-FORM AB BYG732 FORMVÄGEN 9, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN OM BYGGLOV för nybyggnad av materialförråd samt rivning av mindre industribyggnad VÄSTERBY 24:2 Uppgift saknas A BRL AKT DELB OVAKO BAR AKTIEBOLAG SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM RIVNINGSLOV, rivning av utrangerad oljetankcistern SMEDJEBACKEN 2:3 Smedjegatan A BOT AKT DELB NORDENSON,CLAES GRYTVÄGEN 12, TÄBY ANSÖKAN OM BYGGLOV om-och tillbyggnad av fritidshus, utökning av boyta NOR 11:18 Yxsmedsvägen A BNB AKT DELB JOHNSSON, LARS OCH ULLA-BRITT HÖKÅSVÄGEN 100, VÄSTERÅS ANSÖKAN OM BYGGLOV nybyggnad av fritidshus och garage TORRBO 10:7 Lillängsvägen 14 BYG733 BYG734 BYG735

15 Ärendelista Sida 5 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BAN AKT DELB GRANQVIST,TOM BYG736 LAVENDELVÄGEN 53, VÄSTERÅS ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL, installation av vedspis VÄSTRA LERNBO 1:68 Strandstigen A BAN AKT DELB HEDLUND,TORBJÖRN BYG737 MARKÖRVÄGEN 7, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL, installation av kamin och rökrör MARKÖREN 4 Markörvägen A BOT AKT DELB BERGMAN,JAN BYG738 BOMVÄGEN 4, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/ rökkanal KÖLNÄS 8:2 KÖLNÄSVÄGEN A BAN AKT DELB LEINONEN,MATTI BYG739 BJÖRKSTIGEN 8, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN byte från elpanna till kombipanna DOPPINGEN 2 Björkstigen A BOT AKT DELB OLSSON,ROGER BYG740 RUSENS VÄG 5, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, om- och tillbyggnad av enbostadshus KÄLLDALEN 3:3 RUSENS VÄG A BNB AKT DELB VB ELNÄT BOX 860, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV nybyggnad av transformatorbyggnad STIMMERBO 23:3 Stimmerbovägen 31 BYG741

16 Ärendelista Sida 6 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BNB AKT DELB VB ELNÄT BOX 860, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av transformatorbyggnad STIMMERBO S:12 Hultvägen 5 BYG Ö BOT AKT DELB NATT OCH DAG,ÅKE LITSBYVÄGEN 89, TÄBY ANSÖKAN OM BYGGLOV, om-och tillbyggnad av fritidshus SAXE 1:14 Saxenäsvägen A BAN AKT DELB WIKSTRÖM,MALIN KILAVÄGEN 2, LUDVIKA ANMÄLAN ELDSTAD HARNÄS 2:69 Kilavägen A BAN AKT DELB BRANDIN,ANDERS SKOTTVALLSVÄGEN 16, FALUN ANMÄLAN ELDSTAD/RÖKKANAL installation av Contura 52T och premodulskorsten BY OCH BENGTSGÅRD 28:51 Björnövägen A BOT AKT DELB PERSSON,PER OLOF NORSBERGSVÄGEN 4, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV, om-och tillbyggnad av bef. uthus med garage och uterum HARNÄS 20:7 Norsbergsvägen A BOT AKT DELB HAGGE BYALAG RÄTTAREVÄGEN 14, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV om-och tillbyggnad av enbostadshus HAGGE 1:180 Johan pers väg 3 BYG743 BYG744 BYG745 BYG746 BYG747

17 Ärendelista Sida 7 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BNK AKT DELB LAGERTÄPPAN AB, ANNA-LENA LINDBERG SNÖÅN SNÖÅVÄGEN 210, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av lagerhall STORA SNÖÅN 9:14 Snöån snöåvägen 210 BYG A BOT AKT DELB VS-HUS AKTIEBOLAG BYG749 BISKOPSGATAN 7, VÄSTERÅS ANSÖKAN OM BYGGLOV, om-och tillbyggnad av affärslokal, samt ändrad användning från bank till livsmedelsbutik SÖDERBÄRKE KYRKBY 12:11 Bärkevägen A BOT AKT DELB VESTIN,ANDERS SKOLGATAN 31, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND byte av takbeläggning SPINDELN 6 Skolgatan 31 BYG A ANM AKT DELB LINDROOS,CHRISTIAN BYG751 JÄRNTORGSGATAN 2 LGH 1402, ESKILSTUNA ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL MATSBO 5:27 Uppgift saknas A BNB AKT DELB OVAKO BAR AKTIEBOLAG SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av kontorslokal SMEDJEBACKEN 2:3 Smedjegatan 7 BYG A BNB AKT DELB GRANQVIST,JIM BYG753 KORSHEDEN 28, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av stall och förråd samt rivning av gammal ladugårdsbyggnad ändring i bygglov SAXE 5:6 KORSHEDEN 28

18 Ärendelista Sida 8 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BÖB AKT DELB FRIDHEMS BLOMMOR JOHAN AHLBÄCKS PLATS 8, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, uppsättande av skylt POSTEN 12 Postgränd 3 BYG A BOT AKT DELB ÖHMAN,JOHAN UVBERGSGATAN 2, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, tillbyggnad av enbostadshus med altan BERGSMANNEN 6 Dalagatan Ö BOT AKT DELB HANNI,JARMO ÅHMANS VÄG 9, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, om-och tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan MALTEN 3 Åhmans väg 9 BYG755 BYG A ANM AKT DELB NILSSON,BO-ERIK BYG758 RAKSTRÄCKAN 9, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL Installation av Jötul kamin och skorsten IDEN 1 Raksträckan A ANM AKT DELB JOHANSSON,GUN-MARIE BYG759 CARLAVÄGEN 31 LGH 1001, LUDVIKA ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL HAGGE 7:11 Backslogsvägen A MRÄ MWN DELB HANNING,LENA MIL699 ÖNNEMOVÄGEN 122, TULLINGE DISPENSANSÖKAN ANGÅENDE SLAMTÖMNING vartannat år SÖDRA BISEN 2:5 Södra Bisen 2

19 Ärendelista Sida 9 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A MVP MWN DELB LJUNG,ANITA MIL700 RISBOVÄGEN 3, SMEDJEBACKEN ANLÄGGNING FÖR VÄRMEUTVINNING UR BERG ABBORREN 2 Risbovägen A MVP MWN DELB GÖTHBERG,RONNY MIL701 TROLLTJÄRNSVÄGEN 6, SÖDERBÄRKE ANLÄGGNING FÖR VÄRMEUTVINNING UR BERG MALINGSBO 1:14 Trolltjärnsvägen A MFV KHE DELB MASERFRAKT MIL702 VERKSTADSVÄGEN 3, LUDVIKA ANMÄLAN blandad slagg i skogsbilväg BJÖRSJÖ SKOG 1:2 Uppgift saknas A MFV KHE DELB ESSTVÄTT AB /NORRBÄRKETVÄTTEN MIL703 ÅGATAN 11, SMEDJEBACKEN NY TAXA MILJÖTILLSYN SANDÅSEN A MÖM BJG DELB POLISMYNDIGHETEN DALARNA MIL704 BOX 739, FALUN Hemställan om yttrande ang. ansökan från Smbns.Kommun, Utv.enheten om julmarknad i centrala delar av Smbn A MFV BJG DELB HULT,MALIN MIL705 PARKGATAN 9 LGH 1102, BORLÄNGE ANMÄLAN användning av överskottsmassor för utfyllnad BY OCH BENGTSGÅRD 9:56 Uppgift saknas

20 Ärendelista Sida 10 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A MRÄ MWN DELB KRISTIANSSON,RAGNHILD MIL706 LEKVÄGEN 31, STRÖMSHOLM DISPENSANSÖKAN ANGÅENDE SLAMTÖMNING vartannat år BY OCH BENGTSGÅRD 46:1 Jobsbovägen A MFV KHE DELB OLSSON, CARINA MIL707 VILMORVÄGEN 28, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN OM SLAGGANVÄNDNING på Västansjö 5:4 och 5:9 VÄSTANSJÖ 5:4 Vilmorvägen A MLÄ TFK DELB FRIDHEMS BLOMMOR JOHAN AHLBÄCKS PLATS 8, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN, REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING POSTEN 12 Postgränd 3 MIL A MLÄ TFK DELB TOLVSBO KULTUR-OCH KONFERENSGÅRD AB MIL709 VÄRDSHUSVÄGEN 13, SÖDERBÄRKE ANMÄLAN, REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING STORA TOLVSBO 7:7 Värdshusvägen A MAV KHE DELB ERIKSDOTTER,EMMA MIL711 VRETEN 1, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING NOR 45:1 Vreten A MLÄ TFK DELB BARKEN KONFERENS AB MIL712 GLADTJÄRN, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN, REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING STIMMERBO 6:10 Gladtjärns camping 61

21 Ärendelista Sida 11 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR Ö MFV KHE DELB RAMQUIST,STEFAN MIL713 LILLA TOLVSBOVÄGEN 10, SÖDERBÄRKE ANMÄLAN UPPLÄGGNING AV AVFALL för underlag till ridbana LILLA TOLVSBO 3:6 Lilla Tolvsbovägen A SOT RTJ DELB SÖDERBERG,JOHAN OVR106 SÖDRA ÅRÄNGSVÄGEN 16, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ UTFÖRA SOTNING PÅ DEN EGNA FASTIGHETEN LILLA TOLVSBO 8:1 Södra Årängsvägen A SOT RTJ DELB SANDBERG,BENGT OVR107 ÖVRE FALLBYN 1, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ UTFÖRA SOTNING PÅ DEN EGNA FASTIGHETEN TUNKARLSBO 6:6 Övre fallbyn A SOT RTJ DELB SEGERSTEDT,BIRGIT OVR108 HÄLLTORPSVÄGEN 24, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ UTFÖRA SOTNING PÅ DEN EGNA FASTIGHETEN MÅRTSBO 7:7 Hälltorpsvägen A SOT RTJ DELB ANDERSSON,ULF OVR109 STARBOVÄGEN 54, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ UTFÖRA SOTNING PÅ DEN EGNA FASTIGHETEN SKISSHYTTAN 1:37 Starbovägen ar utskrivna

22

förvaltningschef, sekreterare Margareta Åhrman (s) suppleant Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Joakim Lundgren (s) suppleant

förvaltningschef, sekreterare Margareta Åhrman (s) suppleant Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Joakim Lundgren (s) suppleant Miljö- och byggnadsnämnden 2011-08-17 140. Miljö- och byggkontoret 17 aug 2011 kl 08.30-12.00 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Frank Norgren (s) Christina Sturesdotter (s) Anders

Läs mer

förvaltningschef sekreterare Linn Josefsson miljöingenjör Kerstin Angberg-Morgården energirådgivare Ulf Andersson (m) suppleant

förvaltningschef sekreterare Linn Josefsson miljöingenjör Kerstin Angberg-Morgården energirådgivare Ulf Andersson (m) suppleant 2011-05-17 85. Miljö- och byggkontoret 17 maj 2011 kl 08.30-11.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Nils-Erik Lundmark (s) Christina Sturesdotter (s) Anders Karlsson (s) Stefan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggkontoret 14 april 2010 kl

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggkontoret 14 april 2010 kl 2010-04-14 42. Miljö- och byggkontoret 14 april 2010 kl 08.30 11.00 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Ingemar Hellström (s) Frank Norgren (s) Vesa Panula (s) Roger Jansson(s) Roland Nilsson (s) Urban

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-17 101. Miljö- och byggkontoret 17augusti 2010 kl 08.30 10.30

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-17 101. Miljö- och byggkontoret 17augusti 2010 kl 08.30 10.30 Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-17 101. Miljö- och byggkontoret 17augusti 2010 kl 08.30 10.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Ingemar Hellström (s) Frank Norgren (s) Nils-Erik Lundmark (s) Roger

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Miljö- och byggkontoret, klockan 08.30-10.30 Beslutande Övriga deltagare Roland Nilsson (S) Joacim Lundgren (S) Frank Norgren (S) Margareta Åhrman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-17 112. Miljö- och byggkontoret 17 juni 2011 kl 08.30-12.00

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-17 112. Miljö- och byggkontoret 17 juni 2011 kl 08.30-12.00 2011-06-17 112. Miljö- och byggkontoret 17 juni 2011 kl 08.30-12.00 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Frank Norgren (s) Christina Sturesdotter (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-08 197.

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-08 197. 2011-11-08 197. Miljö- och byggkontoret 8 nov 2011 kl 08.30-12.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Frank Norgren (s) Christina Sturesdotter (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-10-07 182. Miljö- och byggkontoret 7 okt 2011 kl 08.30-11.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Frank Norgren (s) Christina Sturesdotter (s) Anders Karlsson (s) Nils-Erik Lundmark

Läs mer

miljöskyddsinspektör, sekreterare Margareta Åhrman (s) Håkan Söderlund Frank Norgren (s) Miljö- och byggkontoret 2011-02-17

miljöskyddsinspektör, sekreterare Margareta Åhrman (s) Håkan Söderlund Frank Norgren (s) Miljö- och byggkontoret 2011-02-17 2011-02-15 10. Miljö- och byggkontoret 15 februari 2011 kl 08.30-12.00 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Frank Norgren (s) Nils Erik Lundmark (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg

Läs mer

Stefan Wallner förvaltningschef, sekreterare Stefan Dorg (s) suppleant Nils-Erik Lundmark (s) suppleant

Stefan Wallner förvaltningschef, sekreterare Stefan Dorg (s) suppleant Nils-Erik Lundmark (s) suppleant 2010-09-21 119. Miljö- och byggkontoret 21 september 2010 kl 08.30-12.00 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Ingemar Hellström (s) Frank Norgren (s) Vesa Panula (s) Anders Karlsson (s) Roland Nilsson

Läs mer

Stefan Wallner förvaltningschef, sekreterare Kristina Hjerppe miljöinspektör Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Anders Karlsson (s) suppleant

Stefan Wallner förvaltningschef, sekreterare Kristina Hjerppe miljöinspektör Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Anders Karlsson (s) suppleant 2010-06-15 80. Miljö- och byggkontoret 15 juni 2010 kl 08.30 12.00 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Ingemar Hellström (s) Stefan Dorg (s) Vesa Panula (s) Roger Jansson (s) Roland Nilsson (s) Ulf

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-13 158. Miljö- och byggkontoret 13 sept 2011 kl 08.30-11.30

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-13 158. Miljö- och byggkontoret 13 sept 2011 kl 08.30-11.30 2011-09-13 158. Miljö- och byggkontoret 13 sept 2011 kl 08.30-11.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Margareta Åhrman (s) Nils-Erik Lundmark (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-12 55. Miljö- och byggkontoret 12 april 2011 kl 08.30-12.00

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-12 55. Miljö- och byggkontoret 12 april 2011 kl 08.30-12.00 2011-04-12 55. Miljö- och byggkontoret 12 april 2011 kl 08.30-12.00 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Frank Norgren (s) Nils-Erik Lundmark (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg (s)

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 143 Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 143 Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 143 Plats och tid Miljö- och byggkontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Övriga deltagare Lena Ludvigsson-Olafsen (S) Roland Nilsson (S) Frank Norgren (S) Margareta Åhrman (S) Anders Karlsson (S) Stefan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-15 32. Miljö- och byggkontoret 15 mars 2011 kl 08.30-11.30

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-15 32. Miljö- och byggkontoret 15 mars 2011 kl 08.30-11.30 2011-03-15 32. Miljö- och byggkontoret 15 mars 2011 kl 08.30-11.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Frank Norgren (s) Kristina SturesDotter (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-11-25 201. Miljö- och byggkontoret 25 november 2010 kl 08.30-11.30

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-11-25 201. Miljö- och byggkontoret 25 november 2010 kl 08.30-11.30 2010-11-25 201. Miljö- och byggkontoret 25 november 2010 kl 08.30-11.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Nils-Erik Lundmark (s) Frank Norgren (s) Stefan Dorg (s) Roger Jansson (s) Roland Nilsson

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Ingemar Hellström (s) Stefan Dorg (s) Vesa Panula (s) Nils-Erik Lundmark (s)

Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Ingemar Hellström (s) Stefan Dorg (s) Vesa Panula (s) Nils-Erik Lundmark (s) 2010-05-12 51. Miljö- och byggkontoret 12 maj 2010 kl 08.30 11.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Ingemar Hellström (s) Stefan Dorg (s) Vesa Panula (s) Nils-Erik Lundmark (s) Roland Nilsson (v)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Stefan Wallner förvaltningschef, sekreterare. Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Stefan Dorg (s) suppleant

Stefan Wallner förvaltningschef, sekreterare. Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Stefan Dorg (s) suppleant 2010-12-14 232. Miljö- och byggkontoret 14 december 2010 kl 08.30-11.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Ingemar Hellström (s) Frank Norgren (s) Vesa Panula (s) Roger Jansson (s) Roland Nilsson (s)

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Ärendelista Sida 1

Ärendelista Sida 1 Ärendelista 2014-06-27-2014-07-04 Sida 1 Utskriven av: MFB, Avdelning: KS, Förvaltning: Kommunstyrelsen Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22

Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF DIARIENUMMER FASTIGHET ÄRENDEMENING ' -Tf. förvaltningschef -Bygg lovarkitekt -Byggnadsinspektör

Läs mer

Ändrad användning från bostad till lokal för

Ändrad användning från bostad till lokal för Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av plan- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF FASTIGHET ÄRENDEMENING BESLUT TFC-Tf. förvaltningschef -Bygg lovarkitekt Bi-Byggnadsinspektör

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Dnr Kommun Fastighet Ärende Beslut Handl 2015 A131 BMB Tf Förvaltningschef Förordnande som tf förvaltningschef Förordnande som tf förvltningschef PRG 2015 BAB084

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Rivning av Fritsla stationshus

Rivning av Fritsla stationshus Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av plan- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF. ÄRENDEMENING TFC-Tf. förvaltningschef -Bygglovarkitekt Bi-Byggnadsinspektör -WS-inspektör D245

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyns kommun. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson. Magnus Danielsson, c Esbjörn Henriksson, L

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyns kommun. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson. Magnus Danielsson, c Esbjörn Henriksson, L PROTOKOLL 1(13) Tid: Kl 09:00-11:15 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyns kommun Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande Sara Risberg, s vice ordförande Anneli Johansson, s Magnus Danielsson,

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8) 2011-01-17 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 31 oktober 2011 klockan 14 00 14.50 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Börje Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Johanna

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-01-24 8:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Hans Stevander

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-01-24 8:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Hans Stevander 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08.30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Kajutan,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-08-31 63 (71) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 31 augusti 2015, kl. 08.00-09.10 Beslutande Leif Skeppstedt (S) ordf Björn Andersson (M) Övriga deltagande Thorsten Schnaars, enhetschef

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5) 2011-03-14 1 (5) Plats och tid Ramnäs konferens Måndagen den 14 mars 2011, klockan 15.30 16.10 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny Andersson (V) Erkki

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Sören Nord, teknisk chef Hans Törnblom 105 Mona Hyttsten, sekreterare

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Sören Nord, teknisk chef Hans Törnblom 105 Mona Hyttsten, sekreterare 1(17) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 14 november 2016 klockan 08:30-11.00 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga närvarande Sören

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (12) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-10-20 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Kenneth

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS au Sammanträdesprotokoll

BYGGNADSNÄMNDENS au Sammanträdesprotokoll BYGGNADSNÄMNDENS au Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2010-09-01 kl 8.30 16.30 i Kommunhuset. Beslutande Lennart Nilsson (M) ordförande Adam Reuterskiöld (M) jäv 233 Dan Melin (FP) Peter Östergren (KD)

Läs mer

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm Förbundsdirektion 2013-09-18 Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör kl.13.30-15.00 Beslutande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Ingolf

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (10) Sidnr s arbetsutskott 2015-08-20 1 (10) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 8.00-12.10, 13.00-14.00 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Peter

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 16.30 Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Protokoll 2011-04-28

Protokoll 2011-04-28 2011-04-28 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-04-28, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer