Miljö- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 218."

Transkript

1 Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggkontoret 13 dec 2011 kl Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Margareta Åhrman (s) Frank Norgren (s) Christina Sturesdotter (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg (s) Georg Schuisky (m) Hans Gunnarsson (m) Hans Karlsson (c) Bo Jernberg förvaltningschef, sekreterare Linn Josefsson miljöingenjör Kerstin Angberg-Morgården energirådgivare Lars Persson (s) suppleant Nils-Erik Lundmark (s) suppleant Joakim Lundgren (s) suppleant Ulf Andersson (m) suppleant Anna-Lisa Engström (c) suppleant Lars Runesson (c) suppleant Hans Karlsson (c) Miljö- och byggkontoret Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggkontoret

2 ÄRENDELISTA Ärende Paragrafnr Sidnr 1. Delegationsbeslut i slutet av protokollet (sid 1-11) Detaljplan Pjantbo Energi- och klimatstrategin för Dalarna Nätkoncession för luftledning mellan Kilforsen och Hallsberg Återkallelse av gällande serveringstillstånd för Malte Söderbärkes Ölvänner Förslag till strategi och tillsynsplan Miljöbalken Användande av stålslagg till halkbekämpning, MaserFrakt Meddelanden

3 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 137 Delegationsbeslut redovisas som bilaga i slutet av protokollet (sid 1-11)

4 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 138 Dnr Fastighet: Pjantbo 5:1 Ärende: Detaljplan Pjantbo Beskrivning av ärendet Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att ställa ut för granskning ett förslag till detaljplan för Pjantbo vid sjön Haggens Norra strand, nära gränsen mot Ludvika kommun. Detaljplanen möjliggör exploatering för sex villatomter i sjönära läge. Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under tiden 17 oktober-14 november. Under granskningstiden har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen och Trafikverket. Förutom ett minde tillägg i planbeskrivningen angående trädfällning har det efter granskningsutställningen inte gjorts några ändringar i planförslaget. Ett granskningsutlåtande har upprättats (Bil). Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att godkänna planförslaget samt överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande.

5 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 139 Dnr Ärende: Remiss av energi- och klimatstrategin för Dalarna Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har överlämnat, för förslag till yttrande, en remiss från länsstyrelsen angående energi- och klimatstrategin för Dalarna, samt underlag för regeringsuppdraget Färdplan Energi- och klimatstrategin består av två dokument, dels själva strategin och dels en underlagsrapport. Båda dokumenten är nu föremål för remiss. Världens utsläpp av växthusgaser riskerar att ge så stora klimatförändringar att hela världssamfundet sätts på hårda prövningar. Uppgiften för Dalarna är att genomföra åtgärder som bidrar till att klara Sveriges utsläppsmål och energiomställningen. De åtgärdsområden som valts ut i strategin riktar in sig på det som vi i Dalarna kan påverka. Utöver det som tas upp i strategin tillkommer nationella och internationella åtgärder och styrmedel för att kunna uppnå strategins vision. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att uppdra åt klimat- och energirådgivaren att utarbeta förslag till yttrande i ärendet.

6 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 140 Dnr Ärende: För yttrande; Svenska Kraftnäts ansökan om förlängning av nätkoncession Beskrivning av ärendet Affärsverket Svenska Kraftnät inlämnade 1998 en ansökan till Statens Energimyndighet avseende förlängning av nätkoncession för befintliga 400 kv-ledningen på sträckan Kilforsen-Hallsberg. I ärendet föreligger nu en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för yttrande. Den befintliga ledningen passerar genom Smedjebackens kommun i nordsydlig riktning på en sträcka av ca 29 km mellan Gränsgruvan och Bredsjön. För Smedjebackens kommun gäller översiktsplan antagen 2003 (aktualiserad 2010) där den aktuella ledningen finns markerad som riksintresse. Ledningen passerar detaljplaner för bebyggelse i Halvars och Hagge Nedre. I övrigt förekommer spridd bebyggelse utefter ledningen. I MKB:s bedöms ingå åtgärder nödvändiga vad beträffar Natur- och kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, mark- och vattenanvändning, planförhållanden eller bebyggelse och boendemiljö. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att avge följande yttrande: Anläggningen bedöms förenlig med kommunens gällande fysiska planer. Nämnden har i övrigt inge erinringar mot föreliggande miljökonsekvensbeskrivning.

7 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 141 Dnr Fastighet: Västerby 6:5 Ärende: Återkallelse av serveringstillstånd Beskrivning av ärendet Malte Söderbärkes Ölvänner, har sedan , ett stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl och vin i slutet sällskap på Maltes föreningslokal, Bärkevägen 27 i Söderbärke. Föreningen har i september 2011 informerat tillståndsmyndigheten om att föreningen sagt upp hyreskontraktet för sitt serveringställe och flyttat från lokalen, bl a på grund av att brandsäkerhetsbestämmelserna inte uppfylldes. Föreningen inväntar nya lokaler för sin verksamhet i Folkets Hus, Söderbärke. Varje stadigvarande serveringstillstånd är kopplat till en lokal. Enligt 8 kap 14 alkohollagen ska serveringstillståndet omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Den omständigheten att Malte Söderbärkes Ölvänner saknar serveringslokal innebär att det åligger tillståndsmyndigheten att återkalla gällande serveringstillstånd. Tillståndet kan inte heller utan vidare överflyttas. Tillståndshandläggaren har i skrivelse kommunicerat Malte Söderbärkes Ölvänner. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att återkalla Malte Söderbärkes Ölvänners (org.nr , restaurangnummer ) serveringstillstånd fr o m

8 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 142 Dnr Ärende: Förslag till strategi och tillsynsplan enligt miljöbalken m fl för Beskrivning av ärendet Miljö- och byggnadsnämnden ska bedriva tillsyn utifrån miljöbalkens bestämmelser och de föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken. Hur tillsynen ska bedrivas finns beskrivet i 26 kap i miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Från miljö- och byggkontoret föreligger förslag till strategi och tillsynsplan enligt miljöbalken m fl (Bil). Tillsynsplanen anger på vilket sätt miljö- och byggnadsnämnden kan planera att uppfylla sitt uppdrag enligt miljöbalken och näraliggande lagstiftning. Planen ska ange hur de tillgängliga resurserna ska användas för att ge mest miljönytta. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att anta strategi och tillsynsplan enligt miljöbalken m fl för

9 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Mbn 143 Dnr Ärende: Sökande: Användande av stålslagg till halkbekämpning MaserFrakt Anläggning AB Verkstadsvägen LUDVIKA Beskrivning av ärendet Från MaserFrakt Anläggning AB föreligger ansökan om tillstånd att använda stålslagg från Ovako för halkbekämpning till vägar inom Malingsbo-Klotenområdet. Ärendet har remitterats till länsstyrelsen, miljövårdsenheten för yttrande. Länsstyrelsen avstår från att yttra sig. Motivering till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att medge halkbekämpningsförsök med stålslagg på delar av länsvägarna 623, 620, 670, 671, 673 och 624. Maserfrakt ålades i beslutet att upprätta ett kontrollprogram för sandningsförsöket i samråd med miljö- och byggkontoret. Provtagning ska ske på ett antal metaller och syftet med kontrollen är att redovisa eventuell spridning utanför vägbanan. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att medge halkbekämpningsförsök med stålslagg på de vägsträckor inom Malingsbo- Klotenområdet, som angetts i ansökan. Beslutet omfattar endast de vägsträckor som är belägna inom Smedjebackens kommun. Sandningsförsöket ska följas upp i ett kontrollprogram som ska upprättas i samråd med Miljö- och byggkontoret. Utvärdering ska ske efter ett år.

10 SMEDJEBACKENS KOMMUN 227. Miljö- och byggnadsnämnden Meddelanden, läggs till handlingarna Mbn Länsstyrelsen Miljöenheten Beslut till Ovako Bar AB, Smedjebacken, ang anmälan om installation av ny brikettanläggning Samhällsplanering Detaljplan för Hållbrändan Norra i Malung-Sälens kommun Rättsenheten Beslut till skrotindustri Boo AB, Smedjebacken ang överklagat ärende Malmhunden 3, om förbud mot miljöstörande verksamhet. Länsstyrelsen avslår överklagandet 2. Kommunfullmäktige Ny taxa för tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 3. Ovako Bar AB Säkerhetsrapport

11 Ärendelista Sida 1 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR Utskriven av: BON Diarienr Datum I/U/M Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Adress Ärendemening / Rubrik Arkivplats Sökbegrepp FastAdress A BAB AKT DELB OLSSON,BENGT BOS358 SKOLGATAN 20 B, LGH.1001, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, flerbostadshus Anpassning av trösklar BEVILJAT BIDRAG kr GLÄNTAN 1 Skolgatan 20C A BAB AKT DELB LYCKNER,ASTRID BOS359 KOLVIKEN, GUBBOVÄGEN 122, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, småhus Borttagande av 4 st trösklar BEVILJAT BIDRAG kr KOLVIKEN 1:26 Gubbovägen A BAB AKT DELB ANDERSSON,INGRID BOS360 VASAGATAN 20 B, LGH.1103, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, flerbostadshus Anpassning av trösklar BEVILJAT BIDRAG kronor TULPANEN 7 Vasagatan 20D A BAB AKT DELB ANDERSSON,LISE-LOTTE BOS361 LÄNSMANSGATAN 23 A, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, servicehus Anpassning av tröskel till balkong BEVILJAT BIDRAG kr GLÄNTAN 2 Länsmansgatan 23C A BAB AKT DELB BTS AB BOS362 BOX 49, MOCKFJÄRD SERVICE AV HANDIKAPPHISSAR, 5 st. BEVILJAT BIDRAG kr

12 Ärendelista Sida 2 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BAB AKT DELB GARFVE-PERSSON,ANNICA BOS363 BANGATAN 25, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, småhus Flytt av friggebod till elrullstol TILLÄGGSBESLUT kr SMEDJEBACKEN 2:12 Bangatan A BAB AKT DELB LINDVALL,JAN ERIK BOS364 PARKVÄGEN 21, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, småhus Montering av ramp vid yttertrapp BEVILJAT BIDRAG kr BYGGMÄSTAREN 14 Parkvägen A BAB AKT DELB BERGLUND,BERNT BOS365 LÄNSMANSGATAN 23 B, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, servicehus Utjämnande åtgärd till balkong BEVILJAT BIDRAG kr GLÄNTAN 2 Länsmansgatan 23C A BAB AKT DELB JANSSON,LARS BOS366 SKEPPARGATAN 4, SÖDERBÄRKE REPARATION AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL, handikapphiss typ Globus B-1000 Felsökning, returvajer hakat i BEVILJAT BIDRAG kr SÖDERBÄRKE KYRKBY 6:34 Skeppargatan A BAB AKT DELB ÅKERLUND,HEMMI BOS367 MARKMANS VÄG 23, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, småhus Anpassning av trösklar samt montering av handtag BEVILJAT BIDRAG kr SKIDAN 2 Markmans väg 23

13 Ärendelista Sida 3 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A ANM AKT DELB WIDMARK,HENRIK BOS368 HARNÄSVÄGEN 47, LUDVIKA ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL HARNÄS 2:72 Harnäsvägen A BAB AKT DELB KIVIRANTA,KAARINA BOS369 LÄNSMANSGATAN 23 A, SMEDJEBACKEN REPARATION AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL, handikapp-wc, Svan Bidette BEVILJAT BIDRAG 785 kr GLÄNTAN 2 Länsmansgatan 23C A BAB AKT DELB ALM,AGNETA BOS370 TALLRISVÄGEN 1, LUDVIKA REPARATION AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL, handikapphiss Globus Stopp, felsökning, återställning motorskydd BEVILJAT BIDRAG kr BJÖRSJÖ 1:55 Tallrisvägen A BAB AKT DELB LUNDQVIST,ALICE BOS371 VASAGATAN 18 B, SMEDJEBACKEN REPARATION AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL, flerbostadshus Demontering och utbyte av felaktig dörrautomatik entrédörr BEVILJAT BIDRAG kr NEJLIKAN 7 Vasagatan 18E A BAB AKT DELB VARGSÄTER,HANS BOS372 LÄNSMANSGATAN 23 A, SMEDJEBACKEN REPARATION AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL, servicehus Felsökning, utbyte samt avprovning av spisvakt efter incident BEVILJAT BIDRAG 794 kr GLÄNTAN 2 Länsmansgatan 23C A BAB AKT DELB PELASOJA,PIRJO BOS373 VASAGATAN 22 A, LGH.1001, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, montering av dörröppnare vid entrédörr BEVILJAT BIDRAG KR GULLVIVAN 2 Vasagatan 22A

14 Ärendelista Sida 4 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BAB AKT DELB JOHANSSON,BENGT BOS374 BERGAVÄGEN 19 B, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, flerbostadshus Montering av spisvakt BEVILJAT BIDRAG kr TJÄDERN 12 Bergavägen 17B A BAB AKT DELB JOHANSSON,NILS BOS375 GUBBOVÄGEN 188, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG, flerbostadshus Montering av spisvakt BEVILJAT BIDRAG kr GUBBO 7:10 Gubbovägen A BNB AKT DELB P-FORM AB BYG732 FORMVÄGEN 9, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN OM BYGGLOV för nybyggnad av materialförråd samt rivning av mindre industribyggnad VÄSTERBY 24:2 Uppgift saknas A BRL AKT DELB OVAKO BAR AKTIEBOLAG SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM RIVNINGSLOV, rivning av utrangerad oljetankcistern SMEDJEBACKEN 2:3 Smedjegatan A BOT AKT DELB NORDENSON,CLAES GRYTVÄGEN 12, TÄBY ANSÖKAN OM BYGGLOV om-och tillbyggnad av fritidshus, utökning av boyta NOR 11:18 Yxsmedsvägen A BNB AKT DELB JOHNSSON, LARS OCH ULLA-BRITT HÖKÅSVÄGEN 100, VÄSTERÅS ANSÖKAN OM BYGGLOV nybyggnad av fritidshus och garage TORRBO 10:7 Lillängsvägen 14 BYG733 BYG734 BYG735

15 Ärendelista Sida 5 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BAN AKT DELB GRANQVIST,TOM BYG736 LAVENDELVÄGEN 53, VÄSTERÅS ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL, installation av vedspis VÄSTRA LERNBO 1:68 Strandstigen A BAN AKT DELB HEDLUND,TORBJÖRN BYG737 MARKÖRVÄGEN 7, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL, installation av kamin och rökrör MARKÖREN 4 Markörvägen A BOT AKT DELB BERGMAN,JAN BYG738 BOMVÄGEN 4, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/ rökkanal KÖLNÄS 8:2 KÖLNÄSVÄGEN A BAN AKT DELB LEINONEN,MATTI BYG739 BJÖRKSTIGEN 8, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN byte från elpanna till kombipanna DOPPINGEN 2 Björkstigen A BOT AKT DELB OLSSON,ROGER BYG740 RUSENS VÄG 5, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, om- och tillbyggnad av enbostadshus KÄLLDALEN 3:3 RUSENS VÄG A BNB AKT DELB VB ELNÄT BOX 860, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV nybyggnad av transformatorbyggnad STIMMERBO 23:3 Stimmerbovägen 31 BYG741

16 Ärendelista Sida 6 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BNB AKT DELB VB ELNÄT BOX 860, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av transformatorbyggnad STIMMERBO S:12 Hultvägen 5 BYG Ö BOT AKT DELB NATT OCH DAG,ÅKE LITSBYVÄGEN 89, TÄBY ANSÖKAN OM BYGGLOV, om-och tillbyggnad av fritidshus SAXE 1:14 Saxenäsvägen A BAN AKT DELB WIKSTRÖM,MALIN KILAVÄGEN 2, LUDVIKA ANMÄLAN ELDSTAD HARNÄS 2:69 Kilavägen A BAN AKT DELB BRANDIN,ANDERS SKOTTVALLSVÄGEN 16, FALUN ANMÄLAN ELDSTAD/RÖKKANAL installation av Contura 52T och premodulskorsten BY OCH BENGTSGÅRD 28:51 Björnövägen A BOT AKT DELB PERSSON,PER OLOF NORSBERGSVÄGEN 4, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV, om-och tillbyggnad av bef. uthus med garage och uterum HARNÄS 20:7 Norsbergsvägen A BOT AKT DELB HAGGE BYALAG RÄTTAREVÄGEN 14, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV om-och tillbyggnad av enbostadshus HAGGE 1:180 Johan pers väg 3 BYG743 BYG744 BYG745 BYG746 BYG747

17 Ärendelista Sida 7 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BNK AKT DELB LAGERTÄPPAN AB, ANNA-LENA LINDBERG SNÖÅN SNÖÅVÄGEN 210, LUDVIKA ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av lagerhall STORA SNÖÅN 9:14 Snöån snöåvägen 210 BYG A BOT AKT DELB VS-HUS AKTIEBOLAG BYG749 BISKOPSGATAN 7, VÄSTERÅS ANSÖKAN OM BYGGLOV, om-och tillbyggnad av affärslokal, samt ändrad användning från bank till livsmedelsbutik SÖDERBÄRKE KYRKBY 12:11 Bärkevägen A BOT AKT DELB VESTIN,ANDERS SKOLGATAN 31, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV I EFTERHAND byte av takbeläggning SPINDELN 6 Skolgatan 31 BYG A ANM AKT DELB LINDROOS,CHRISTIAN BYG751 JÄRNTORGSGATAN 2 LGH 1402, ESKILSTUNA ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL MATSBO 5:27 Uppgift saknas A BNB AKT DELB OVAKO BAR AKTIEBOLAG SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av kontorslokal SMEDJEBACKEN 2:3 Smedjegatan 7 BYG A BNB AKT DELB GRANQVIST,JIM BYG753 KORSHEDEN 28, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN OM BYGGLOV, nybyggnad av stall och förråd samt rivning av gammal ladugårdsbyggnad ändring i bygglov SAXE 5:6 KORSHEDEN 28

18 Ärendelista Sida 8 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A BÖB AKT DELB FRIDHEMS BLOMMOR JOHAN AHLBÄCKS PLATS 8, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, uppsättande av skylt POSTEN 12 Postgränd 3 BYG A BOT AKT DELB ÖHMAN,JOHAN UVBERGSGATAN 2, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, tillbyggnad av enbostadshus med altan BERGSMANNEN 6 Dalagatan Ö BOT AKT DELB HANNI,JARMO ÅHMANS VÄG 9, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM BYGGLOV, om-och tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan MALTEN 3 Åhmans väg 9 BYG755 BYG A ANM AKT DELB NILSSON,BO-ERIK BYG758 RAKSTRÄCKAN 9, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL Installation av Jötul kamin och skorsten IDEN 1 Raksträckan A ANM AKT DELB JOHANSSON,GUN-MARIE BYG759 CARLAVÄGEN 31 LGH 1001, LUDVIKA ANMÄLAN ELDSTAD/ RÖKKANAL HAGGE 7:11 Backslogsvägen A MRÄ MWN DELB HANNING,LENA MIL699 ÖNNEMOVÄGEN 122, TULLINGE DISPENSANSÖKAN ANGÅENDE SLAMTÖMNING vartannat år SÖDRA BISEN 2:5 Södra Bisen 2

19 Ärendelista Sida 9 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A MVP MWN DELB LJUNG,ANITA MIL700 RISBOVÄGEN 3, SMEDJEBACKEN ANLÄGGNING FÖR VÄRMEUTVINNING UR BERG ABBORREN 2 Risbovägen A MVP MWN DELB GÖTHBERG,RONNY MIL701 TROLLTJÄRNSVÄGEN 6, SÖDERBÄRKE ANLÄGGNING FÖR VÄRMEUTVINNING UR BERG MALINGSBO 1:14 Trolltjärnsvägen A MFV KHE DELB MASERFRAKT MIL702 VERKSTADSVÄGEN 3, LUDVIKA ANMÄLAN blandad slagg i skogsbilväg BJÖRSJÖ SKOG 1:2 Uppgift saknas A MFV KHE DELB ESSTVÄTT AB /NORRBÄRKETVÄTTEN MIL703 ÅGATAN 11, SMEDJEBACKEN NY TAXA MILJÖTILLSYN SANDÅSEN A MÖM BJG DELB POLISMYNDIGHETEN DALARNA MIL704 BOX 739, FALUN Hemställan om yttrande ang. ansökan från Smbns.Kommun, Utv.enheten om julmarknad i centrala delar av Smbn A MFV BJG DELB HULT,MALIN MIL705 PARKGATAN 9 LGH 1102, BORLÄNGE ANMÄLAN användning av överskottsmassor för utfyllnad BY OCH BENGTSGÅRD 9:56 Uppgift saknas

20 Ärendelista Sida 10 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR A MRÄ MWN DELB KRISTIANSSON,RAGNHILD MIL706 LEKVÄGEN 31, STRÖMSHOLM DISPENSANSÖKAN ANGÅENDE SLAMTÖMNING vartannat år BY OCH BENGTSGÅRD 46:1 Jobsbovägen A MFV KHE DELB OLSSON, CARINA MIL707 VILMORVÄGEN 28, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN OM SLAGGANVÄNDNING på Västansjö 5:4 och 5:9 VÄSTANSJÖ 5:4 Vilmorvägen A MLÄ TFK DELB FRIDHEMS BLOMMOR JOHAN AHLBÄCKS PLATS 8, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN, REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING POSTEN 12 Postgränd 3 MIL A MLÄ TFK DELB TOLVSBO KULTUR-OCH KONFERENSGÅRD AB MIL709 VÄRDSHUSVÄGEN 13, SÖDERBÄRKE ANMÄLAN, REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING STORA TOLVSBO 7:7 Värdshusvägen A MAV KHE DELB ERIKSDOTTER,EMMA MIL711 VRETEN 1, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING NOR 45:1 Vreten A MLÄ TFK DELB BARKEN KONFERENS AB MIL712 GLADTJÄRN, SMEDJEBACKEN ANMÄLAN, REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING STIMMERBO 6:10 Gladtjärns camping 61

21 Ärendelista Sida 11 Urval: Åtgärdstyp = DELB, Avdelning = BOS,BYG,MIL,OVR Ö MFV KHE DELB RAMQUIST,STEFAN MIL713 LILLA TOLVSBOVÄGEN 10, SÖDERBÄRKE ANMÄLAN UPPLÄGGNING AV AVFALL för underlag till ridbana LILLA TOLVSBO 3:6 Lilla Tolvsbovägen A SOT RTJ DELB SÖDERBERG,JOHAN OVR106 SÖDRA ÅRÄNGSVÄGEN 16, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ UTFÖRA SOTNING PÅ DEN EGNA FASTIGHETEN LILLA TOLVSBO 8:1 Södra Årängsvägen A SOT RTJ DELB SANDBERG,BENGT OVR107 ÖVRE FALLBYN 1, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ UTFÖRA SOTNING PÅ DEN EGNA FASTIGHETEN TUNKARLSBO 6:6 Övre fallbyn A SOT RTJ DELB SEGERSTEDT,BIRGIT OVR108 HÄLLTORPSVÄGEN 24, SÖDERBÄRKE ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ UTFÖRA SOTNING PÅ DEN EGNA FASTIGHETEN MÅRTSBO 7:7 Hälltorpsvägen A SOT RTJ DELB ANDERSSON,ULF OVR109 STARBOVÄGEN 54, SMEDJEBACKEN ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ UTFÖRA SOTNING PÅ DEN EGNA FASTIGHETEN SKISSHYTTAN 1:37 Starbovägen ar utskrivna

22

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-17 101. Miljö- och byggkontoret 17augusti 2010 kl 08.30 10.30

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-17 101. Miljö- och byggkontoret 17augusti 2010 kl 08.30 10.30 Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-17 101. Miljö- och byggkontoret 17augusti 2010 kl 08.30 10.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Ingemar Hellström (s) Frank Norgren (s) Nils-Erik Lundmark (s) Roger

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-13 158. Miljö- och byggkontoret 13 sept 2011 kl 08.30-11.30

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-13 158. Miljö- och byggkontoret 13 sept 2011 kl 08.30-11.30 2011-09-13 158. Miljö- och byggkontoret 13 sept 2011 kl 08.30-11.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Margareta Åhrman (s) Nils-Erik Lundmark (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-15 32. Miljö- och byggkontoret 15 mars 2011 kl 08.30-11.30

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-15 32. Miljö- och byggkontoret 15 mars 2011 kl 08.30-11.30 2011-03-15 32. Miljö- och byggkontoret 15 mars 2011 kl 08.30-11.30 Lena Ludvigsson-Olafsen (s) ordförande Roland Nilsson (s) Frank Norgren (s) Kristina SturesDotter (s) Anders Karlsson (s) Stefan Dorg

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Dnr Kommun Fastighet Ärende Beslut Handl 2015 A131 BMB Tf Förvaltningschef Förordnande som tf förvaltningschef Förordnande som tf förvltningschef PRG 2015 BAB084

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Kajutan,

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-19

Kommunfullmäktige 2011-09-19 Kommunfullmäktige 2011-09-19 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Bengt Norrlén ordf (S) Håkan Svensson (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-11-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 10.40 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. för

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 26 april 2013, kl 9.00 14.30 Mötet ajourneras kl 10.00 10.40 för fika samt syn på

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Sammanträdesdatum Plats och tid Björnekullasalen, 2010-05-19, kl. 18.30-20.40 Beslutande Abrahamsson, Håkan (S), ordförande Malm Arne (C) Bresman, Lennart (M), Vernersson, Persson, Christina (S) Cronbring, Ulf (S) Lindskog,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 8.30-12.00 och 13.00 14.00 Bengt Bivrin (MP) Tore Lomgård (C), tjänstgörande ersättare Peter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01

Kommunstyrelsen 2009-12-01 Kommunstyrelsen 2009-12-01 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 16 05, Ajournering 14 45 14 55. Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1

Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1 Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1 Utskriven av:, Avdelning: KS, Förvaltning: Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Ärendemening

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum 14.00-15.30

Byggnadsnämndens sammanträdesrum 14.00-15.30 r. OLOFSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLUBYGGNADSNÄMNDEN 2014-02-12 1(9) Plats och tid Beslutande Ersättare Byggnadsnämndens sammanträdesrum 14.00-15.30 Pirjo Veteli, S ordf Ingrid Karlsson, S, 1 :e vice ordf deltog

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11) 2014-12-15 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 december 2014, klockan 14.00 15.25 Beslutande Tobias Nordlander (S) Ordförande Johanna Skottman (S) Markku Ollila (S) Erkki

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer