Aktieindexobligation 509

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieindexobligation 509"

Transkript

1 Aktieindexobligation 509 Kapitalskyddad placering! Naturtillgångar och Latinamerika Teckningsperiod 23 augusti 17 september 2010

2 Kapitalskyddad placering! Genom en aktieindexobligation får du en trygg placering med möjlighet till god avkastning. Nu erbjuder vi två nya aktieindexobligationer som var och en är utmärkande på sitt sätt. Till begränsad risk kan du enkelt placera på intressanta marknader som vi tror har stor potential att utvecklas bra framöver. Krydda din portfölj med de spännande alternativen Naturtill gångar och Latinamerika. Löptiderna är fem respektive fyra år men du kan när som helst sälja din placering om du så önskar. Löptid är alltså inte lika med bindningstid. Aktieindexobligationerna erbjuds 2 i poster om nominellt kronor. Du tecknar dig snabbt och enkelt antingen via hembanken eller genom att besöka något av våra kontor. Det går också bra att lämna in en intresseanmälan på vår hemsida, Eventuella rekommendationer i denna broschyr är inte så kallade investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före spridningen av dessa. Obser vera att en investering i en aktieindexobligation är förknippad med vissa risker. Läs mer på sidan 12.

3 Aktieindexobligation Återhämtningen fortsätter Den globala återhämtning som vi fick uppleva under förra året väntas fortsätta. Bland annat visar Internationella valutafondens reviderade vårprognos fortsatt på en global tillväxt på cirka 4,5 procent under 2010 och 4,3 procent Även om turbulensen inom Euroområdet bromsar den ekonomiska utvecklingen är många ändå överens om att tillväxtmarknader, främst de med en stark råvaruexponering, har goda förutsättningar för en stark tillväxt de närmaste åren. De finansiella marknaderna har under den senaste tiden präglats av stor oro för den höga skuldsättningen i flera europeiska länder. Trots osäkerheten för vilken riktning världsekonomin ska ta är utsikterna ändå positiva för en global ekonomisk återhämtning. Flera länder i till exempel Latinamerika har en exportmarknad som är stark och industriproduktionen visar på fortsatt hög aktivitet. Tillväxten i de latinamerikanska länderna drivs även av en hög privatkonsumtion 3

4 och en stark global efterfrågan på råvaror. I takt med den globala ekonomiska återhämtningen har efterfrågan på naturtillgångar fortsatt att öka. Då flera tillväxtländer är inne i en intensiv industrialiseringsprocess är behovet av framförallt basmetaller stort. Samtidigt har en högre välfärd ändrat konsumtionsmönstret i tillväxtländerna vilket har ökat efterfrågan än mer för jordbruksprodukter och energi. För företag specialiserade inom råvarusektorn bör dessa signaler skapa stora affärsmöjligheter och tillväxt. Även om det på kort sikt finns risker för en avmattning i den globala konjunkturen är förhoppningarna stora att framförallt tillväxtmarknaderna är redo att ta tillvara sin fulla potential och agera som drivkraften bakom den ekonomiska återhämtningen. 4

5 Aktieindexobligation 509 A Naturtillgångar Pris kr per post Nominellt belopp kr per post Kapitalskydd 100 % av nominellt belopp Omräkningsfaktor 65 % 1) Löptid Index ca 5 år S&P Global Natural Resources Daily Risk Control 15 % Index Excess Return (SEK) Aktieindexobligation Naturtillgångar är ett intressant alternativ för dig som vill få möjlighet till en avkastning kopplad till ett globalt aktieindex till en låg risk. Tillväxtländernas starka utveckling fortsätter att öka fokuset på råvaror. Till den växande industrisektorn är behovet av basmetaller, till exempel aluminium, koppar och zink, stort. Samtidigt har ett ändrat konsumtionsbeteende gjort jordbruksrelaterade produkter och olja ännu mer eftertraktade. För företag verksamma inom råvarusektorn kan detta mönster vara en guldgruva till fler och större affärer Indexutveckling för de senaste fem åren 2) S&P Global Natural Resources Risk Control MSCI WORLD Källa: Bloomberg (data mellan och ) Placeringen är knuten till S&P Global Natural Resources Daily Risk Control 15 % Index Excess Return (SEK). Indexet ger exponering mot 60 ledande bolag med verksamhet inom energi, jordbruk och metaller. Indexet är ett riskkontrollerat index vilket innebär att utvecklingen baseras både på kursutvecklingen och kurssvängningarna på underliggande marknad. Det riskkontrollerade indexet har en starkare koppling till den underliggande marknaden när kursrörelserna är små och en svagare koppling när kursrörelserna är stora. Läs mer om det riskkontrollerade indexet på sidan 10. 1) Omräkningsfaktorn är preliminär och fastställs senast på likviddagen den 24 september ) Utvecklingen för S&P Global Natural Resources Daily Risk Control 15 % Index Excess Return (SEK) är simulerad från 6 augusti 2005 och fram till den 6 augusti Indexets startdag är 22 februari Simulerad indexutveckling har under åren varit ca: 47 %, 7 %, 21 %, -23 % respektive 19 % per år. Det bör observeras att historisk utveckling och/eller simulerad historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att aktieindexobligationens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Simulerad information är baserad på emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå andra resultat. Jämförelseindex är ett brett världsindex (MSCI World). 5

6 509 B Latinamerika Pris kr per post Nominellt belopp kr per post Kapitalskydd 100 % av nominellt belopp Omräkningsfaktor 100 % 1) Löptid Index ca 4 år S&P Latin America 40 Risk Control 18 % Index EUR (ER) Indexutveckling för de senaste fem åren 2) S&P Latin America 40 Risk Control MSCI WORLD Källa: Bloomberg (data mellan och ) Latinamerika betraktas av många investerare som en av de starkaste tillväxtmarknaderna. Med Brasilien i spetsen befinner sig regionen i en stark tillväxtfas som bland annat drivs av en hög efterfrågan som är väl balanserad mellan utländsk och inhemsk privat sektor. Därtill har den ekonomiska utvecklingen i regionen gynnats av övriga tillväxtmarknaders stora behov av råvaror. Aktieindexobligationen är knuten till S&P Latin America 40 Risk Control 18 % Index EUR (ER) och ger exponering mot 40 ledande bolag från Brasilien, Chile, Mexico och Peru. Indexet är ett riskkontrollerat index vilket innebär att utvecklingen baseras både på kursutvecklingen och kurssvängningarna på underliggande marknad. Det riskkontrollerade indexet har en starkare koppling till den underliggande marknaden när kursrörelserna är små och en svagare koppling när kursrörelserna är stora. Läs mer om det riskkontrollerade indexet på sida ) Omräkningsfaktorn är preliminär och fastställs senast på likviddagen den 24 september ) Utvecklingen för S&P Latin America 40 Risk Control 18 % Index EUR (ER) är simulerad från 6 augusti 2005 och fram till den 6 augusti Indexets startdag är 17 november Simulerad och/eller historisk indexutveckling har under åren varit ca: 63 %, 19 %, 13 %, -27 % respektive 30 % per år. Det bör observeras att historisk utveckling och/ eller simulerad historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att aktieindexobligationens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Simulerad information är baserad på emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå andra resultat. Jämförelseindex är ett brett världsindex (MSCI World).

7 Aktieindexobligation Exempel på indexutveckling och återbetalningsbelopp Tabellen nedan visar hypotetiska exempel på hur en beräknad indexutveckling påverkar beloppet som du får tillbaka från de olika aktieindexobligationerna på återbetalningsdagen. Inriktning Naturtillgångar Latinamerika Underliggande index S&P Global Natural Resources S&P Latin America 40 Risk Control Daily Risk Control 15 % Index ER (SEK) 18 % Index EUR (ER) Löptid 5 år 4 år Överkurs 10 % Prel omräkningsfaktor 65 % 100 % Courtage 2 % 2 % Pris per post kr kr Nominellt belopp kr kr Kapitalskydd 100 % av nominellt belopp 100 % av nominellt belopp Avläsningsperiod Slutindex månadsvis sista året månadsvis sista året Obligationslån DDBO 509 A DDBO 509 B ISIN-kod SE SE Likviddag 24 september september 2010 Återbetalningsdag 13 oktober oktober 2014 Indexutveckling 1) Återbetalningsbelopp och årseffektiv avkastning inkl courtage 85 % kr 8,76 % kr 13,32 % 70 % kr 7,36 % kr 10,95 % 45 % kr 4,85 % kr 6,62 % 25 % kr 2,65 % kr 2,74 % 15 % kr 1,48 % kr 0,62 % 0 % kr -0,40 % kr -2,84 % -20 % kr -0,40 % kr -2,84 % 1) Återbetalningsbeloppet beräknas som: Nominellt belopp + Nominellt belopp x Omräkningsfaktorn x MAX[0; Indexutveckling] Indexutveckling beräknas som: (Slutindex-Startindex)/Startindex för varje Index. Startindex fastställs i början av löptiden Slutindex fastställs i slutet av löptiden och beräknas som ett medelvärde av ett antal mätningar under avläsningsperioden Årseffektiv avkastning utgörs av: (Återbetalningsbelopp/Investerat belopp inkl courtage)^(1/antal år*) - 1 *) i exemplet har vi avrundat löptiden till hela år Investerat belopp är: pris per post plus 2 % i courtage, dvs kr för 509 A och kr för 509 B 7

8 Så här fungerar en aktieindexobligation Ett säkert och enkelt sätt att spara Att komplettera sitt sparande med en eller flera aktieindexobligationer är både smart och säkert. Tack vare kapitalskyddet, som säkrar dina investerade pengar vid börsfall, får du både trygghet och möjlighet i en och samma placering. En smart sparform En aktieindexobligation är en kapital skyddad placering som är en kombina tion av två delar en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen av en underliggande marknad. Obligationsdelen skyddar ditt kapital vid ned gång medan den andra delen ger dig möjlighet att få avkastning från en underliggande marknad som exempelvis aktie-, råvaru- eller valutamarknaden. Den vanligaste underlig gande marknaden i Sverige är aktiemark naden och därav är begreppet DU HAR MINST 3 SKÄL ATT SPARA I EN AKTIEINDEXOBLIGATION 1 Låg risk! Kapitalskyddet gör att du placerar till låg risk. 2 Tillgång till intressanta marknader! En placering på en eller flera marknader, branscher och företag. 3 Chans till god avkastning! Möjlighet att delta i underliggande marknads uppgång. aktieindexobligationer det som vi använder som ett samlingsbegrepp för våra kapitalskyddade placeringar. Aktieindex obli gationer kan vara bra placeringar när du vill ha möjlighet till lite högre avkastning än vad du kan få på andra typer av säkert sparande. Sam tidigt som du inte är riktigt beredd att ta de ekonomiska risker som ett sparande direkt i aktier eller fonder kan innebära. Eftersom våra aktieindexobligationer är kapitalskyddade får du minst tillbaka det nominella beloppet när löptiden är slut. Kapitalskydd och kreditrisk Alla våra aktieindexobligationer ges ut av Danske Bank, vilket innebär att det är Danske Bank som svarar för återbetalningen och därmed också står för kapitalskyddet i placeringen på ordinarie återbetalningsdag. När du placerar i någon av våra aktieindexobligationer tar du alltså en kreditrisk på Danske Bank. Danske Bank har en god kreditvärdighet (6 augusti 2010), vilket motsvarar A från Standard & Poor s och Aa3 från Moody s Investors 8

9 Aktieindexobligation Service. Läs mer om Kreditrisk på sidan 12. Skydd mot börsfall Även om utvecklingen på flera mark nader ser positiv ut, finns det alltid risker med att placera på vissa mark nader och branscher. Tillväxtmark nader kan till exempel bli överhettade, marknader kan även påverkas negativt av politiska och finansi ella oroligheter, konjunktursvängningar med mera, vilket i sin tur kan leda till kraftiga börs rörelser. Därför kan det vara tryggt att spara i aktieindexobligationer. Så beräknas avkastningen Den avkastning du kan få genom att placera i en aktieindexobligation beror dels på den framräknade indexutvecklingen under löptiden och dels på omräkningsfaktorn. Indexutvecklingen beräknas som en procentuell förändring mellan startindex och slutindex. För att minimera effekterna av en eventuell nedgång i slutet av löptiden stäms index av vid olika tillfällen på så kallade värderingsdagar. Medel värdet av dessa avstämningar fastställer därmed slutindex. Medelvärdesavstämningar innebär att avkastningen kan bli lägre eller högre än det underliggande indexets utveckling. För att få fram placeringens avkastning multipliceras indexutvecklingen med omräkningsfaktorn. Ju högre omräkningsfaktor, desto större del av indexutvecklingen får du ta del av. Överkursen kan ge högre avkastning Är du beredd att i utbyte mot en något högre risk få möjlighet till högre avkastning, kan en aktieindexobligation med så kallad överkurs vara intressant för dig. Överkursen, som i detta fall är 10 procent, betyder att du köper aktieindexobligationen till mer än det nominella beloppet. Detta extra belopp höjer omräkningsfaktorn och ger dig därför en placering med möjlighet till ännu högre avkastning om utvecklingen på underliggande marknad har varit positiv. Skulle kursen ha fallit eller varit oförändrad under löptiden, riskerar du att förlora de 10 procenten eftersom kapitalskyddet endast omfattar det nominella beloppet. Valutasäkrad placering Med en aktieindexobligation får du möjlighet att placera på internationella marknader utan att valutakursföränd ringar påverkar avkastningen direkt. Alla beräkningar och betalningar görs i svenska kronor. Du tar alltså inte någon direkt valutakursrisk när du köper aktie indexobligationer. Sälj när du vill Grundtanken med en aktieindexobligation är att du behåller den till förfallo dagen, men du kan också när som helst sälja din aktieindexobligation till mark nadsvärdet om du till exempel vill ta hem en vinst då aktieindexobligationen stigit i värde. Eftersom kapitalskyddet gäller först vid löptidens slut kan försäljning på andrahandsmarknaden ske till kurser som såväl överstiger som understiger det nominella beloppet beroende på hur aktie-, råvaru- eller valutamarknaden samt räntemarknaden ser ut för tillfället. 9

10 Vad är ett riskkontrollerat index? Det senaste året har det varit stor osäkerhet på aktiemarknaderna världen över och kurssvängningarna har varit onormalt stora samtidigt som det varit svårt att bedöma företagens framtida vinster och aktieutdelningar. Medan vanliga aktieindex speglar börsens utveckling fungerar ett riskkontrollerat aktieindex något annorlunda. Den största skillnaden är att exponeringen mot underliggande aktieindex anpassas efter hur stora kurssvängningarna (volatiliteten) är i underliggande aktieindex. När volatiliteten är 10 hög är kopplingen mot underliggande aktie index liten. Omvänt, när volatiliteten är låg är kopplingen mot underliggande aktieindex stor. Kopplingen mot underliggande aktieindex är endast beroende av hur stora kurssvängningarna varit och varierar alltså såväl när underliggande aktieindex utvecklas positivt som negativt. Historiskt när det varit stor osäkerhet och höga kursrörelser på aktiemarknaden har det varit vanligt att aktiemarknaden har utvecklats negativt och om vänt när kursrörelserna har varit lägre har aktiemarknaden utvecklats posi tivt. På så sätt har det vid turbulenta marknadslägen, med hög volatilitet, många gånger varit mer lönsamt att placera på en aktie marknad genom ett riskkontrollerat index jämfört med ett vanlig aktieindex. Det är dock viktigt att notera att om marknaderna utvecklas positivt samtidigt som det är höga kurssvängningar eller om det sker snabba nedgångar kan ett riskkontrollerat index utvecklas sämre än ett vanligt aktieindex. Eftersom kopplingen mot underliggande aktieindex varierar kan det riskkontrollerade indexet sägas ha en strävan att ha en konstant risk istället för en konstant exponering mot aktiemarknaden. Kopplingen bestäms varje dag och då utifrån en jämförelse mellan den faktiska historiska volatiliteten och det riskkontrollerade indexets målvolatilitet.

11 Aktieindexobligation Aktieindexobligation Natur tillgångar och Latinamerika är knutna till S&P Global Natural Resources Daily Risk Control 15 % Index Excess Return (SEK) respektive S&P Latin America 40 Risk Control 18 % Index EUR (ER) vilka är riskkontrollerade aktieindex. Detta innebär att index kommer att anpassa kopplingen mot underliggande aktieindex beroende på kursvängningarna (volatiliteten) i under liggande aktieindex. Kvoten mellan målvolatilitet och realiserad volatilitet bestämmer hur stor del av varje dags kursutveckling för underliggande aktieindex som ska påverka det riskkontrollerade indexet. S&P Global Natural Resources Daily Risk Control 15 % Index Excess Return har en målvolatilitet på 15 procent och riskjusteringen sker genom att den dagligen beräknade volatiliteten sätts i relation till målvolatiliteten på 15 procent. S&P Latin America 40 Risk Control 18 % Index EUR (ER) har en målvolatilitet på 18 procent och riskjusteringen sker genom att den dagligen beräknade volatiliteten sätts i relation till målvolatiliteten på 18 procent. Att index är så kallade excess return index innebär att aktieutdelningar återinvesteras i index samt att den riskfria räntan därefter dras ifrån. Detta kan jäm föras med så kallade prisindex, som annars är den vanligaste typen i våra aktieindexobligationer, där aktieutdelningar inte återinvesteras och där det inte dras av en riskfri ränta. Jämfört med prisindex gynnas excess return index av höga utdelningar och låga räntor. Den regelbaserade investeringsstrategin som finns inbyggd i ett riskkontrollerat index har konstruerats utifrån historiska marknadsdata och under antagandet att framtida marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster men det finns inte någon garanti för att så kommer bli fallet. Exempel på exponering i underliggande aktieindex när målvolatiliteten är 18 procent Om den faktiska volatiliteten är 18 procent blir exponeringen 100 procent i underliggande aktieindex. Om den faktiska volatiliteten är 24 procent blir exponeringen 75 procent (dvs 18 dividerat med 24) i underliggande aktieindex. Om den faktiska volatiliteten är 15 procent blir exponeringen 120 procent (dvs 18 dividerat med 15) i underliggande aktieindex. S&P Global Natural Resources Daily Risk Control 15 % Index Excess Return (SEK) och S&P Latin America 40 Risk Control 18 % Index EUR (ER) kan maximalt vara exponerade 150 procent i underliggande aktieindex oavsett hur låg den faktiska volatiliteten blir. I och med att riskkontrollerade index återspeglar en dynamisk investeringsstrategi med varierande exponeringsgrad påverkas nivån för index inte bara av utvecklingen för de vid var tid ingående aktieindex utan även av en komponent för transaktionskostnader. 11

12 Viktig information Placeringar i aktieindexobligationer är förenade med vissa risker. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna med aktieindexobligationer, vänligen se erbjudandets fullständiga prospekt för mer riskinformation. En investering i en aktieindexobligation är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investe ringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Danske Bank lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom broschyren eller prospektet. Investerare bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. Dessutom bör investerare noggrant överväga investeringen mot bakgrund av egna förhållanden och informationen i erbjudandets fullständiga prospekt. Danske Bank tar inget ansvar för att aktieindexobligationen ska ge en positiv avkastning för investeraren. Riskbedömningen för denna aktieindexobligation ska investeraren ansvara för. Kreditrisk: Emittenten (utgivaren) av Aktieindexobligation 509 A och B är Danske Bank A/S. Vid köp av aktieindexobligationer tar investerare en kreditrisk på Danske Bank A/S. Danske Bank har en god kreditvärdighet (6 augusti 2010), vilket motsvarar A från Standard & Poor s och Aa3 från Moody s Investors Service. Såväl kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av 12

13 Aktieindexobligation Danske Banks finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om Danske Bank skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Danske Banks kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Andrahandsmarknad och förtida avveckling: Kapitalskyddet gäller endast på ordinarie återbetalningsdag. Aktieindexobligationer kan säljas under löptiden till rådande marknadspris eftersom Danske Bank under normala marknadsförhållanden ställer dagliga köpkurser. Aktieindexobligationer är dock främst avsedd att behållas till förfall, då formeln för beräkningen av återbetalningsbeloppet endast kan tillämpas fullt ut på återbetalningsdagen. Om investerare väljer att sälja den aktuella produkten före förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadspriset kan även vara lägre än det nominella beloppet. Courtage utgår enligt vid var tid gällande prislista. Ju närmare emissionsdagen förtida avveckling sker desto högre är risken att värdet på aktieindex obligationen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Danske Bank kan i vissa begränsade situationer lösa in aktieindexobligationerna i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Det förtida inlösenbeloppet kan även vara lägre än det nominella beloppet. Exponeringsrisk: Utvecklingen för den underliggande exponeringen 13

14 är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på aktieindexobligationen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, volatilitet, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i aktieindexobligationerna kan ge en annan av kast ning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Om den underliggande marknaden har sjunkit i värde på återbetalningsdagen får investeraren tillbaka det nominella beloppet och tar således en risk motsvarande den ränta som hade kunnat erhållas om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande placeringar. Eventuell överkurs och courtage är inte kapitalskyddat. Valutarisk: Aktieindexobligationer ger möjlighet att placera på den globala marknaden utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt. Alla beräkningar och betalningar görs i svenska kronor. Utvecklingen för underliggande tillgång(ar) kan dock påverkas av olika valutakursförändringar. Exempelvis kan, i de fall aktier som ingår i ett index denomineras i olika valutor, som till exempel för ett globalt index, utvecklingen för underliggande tillgångar inom indexet påverkas av olika valutakursförändringar. Prospekt och villkor: Detta material utgör endast marknadsföring. Investerare uppmanas därför att, innan ett investeringsbeslut tas, ta del av det fullständiga prospektet för Aktieindexobligation 509 A och B vilket utgörs av grundprospekt för Danske Banks MTN-program och Slutliga Villkor för Aktieindexobligation 509 A och B. Det fullständiga prospektet finns tillgängliga på under Spara & Placera och kan även hämtas på något av Danske Banks kontor. 14

15 Sammanfattning Aktieindexobligation 509 A-B Anmälan Senast den 17 september 2010 Börskod 509 A: DDBO 509A 509 B: DDBO 509B Börsregistrering Nasdaq OMX Stockholms Privatobligationslista eller annan svensk börs. Courtage Courtaget tillkommer med 2 % av placerat likvidbelopp per alternativ. Minimicourtaget är dock 250 kronor per alternativ för kunder med depå i Danske Bank och för kunder med VP-konto 300 kronor per alternativ. Kunder som tecknar sig online via Hembanken betalar ett courtage på 2 % av placerat likvidbelopp per alternativ utan minimicourtage. Emittent Danske Bank A/S ( Danske Bank ) Index 509 A: S&P Global Natural Resources Daily Risk Control 15 % Index ER (SEK) 509 B: S&P Latin America 40 Risk Control 18 % Index EUR (ER) Indexutveckling Slutindex Startindex Startindex ISIN-kod 509 A: SE B: SE Likviddag 24 september 2010 Lägsta placeringsbelopp 509 A: kr 509 B: kr (varav kr är överkurs) Löptid 509 A: ca 5 år 509 B: ca 4 år Nominellt belopp kronor eller hela multiplar därav. Omräkningsfaktor Omräkningsfaktorn fastställs senast på Likviddagen. Indikativ Omräkningsfaktor för respektive alternativ är: 509 A: 65 % 509 B: 100 % Riskhanteringsmarginal Aktieindexobligationernas konstruktion innebär att Danske Bank har iklätt sig ett åtagande som avviker från traditionell upplåning. Danske Bank har härigenom påtagit sig en risk som Danske Bank måste hantera aktivt. Beroende på hur väl Danske Bank lyckas med detta uppkommer en riskhanteringsmarginal för Danske Bank som kan vara såväl positiv som negativ. Det exakta utfallet av denna marginal kan fastställas först i efterhand på lånets Återbetalningsdag och beror bland annat på ränteförändringar, förändringar i optionspriser och emissionsvolym. Baserat på historiska värden för liknande aktieindexobligationer och med antagande om att placeringen behålls till Återbetalningsdagen uppskattar Danske Bank att den förväntade riskhanteringsmarginalen på årsbasis för dessa aktieindexobligationer uppgår till ca 0,3 1,3 procent av emitterat belopp. Riskhanteringsmarginalen är inkluderad i placeringsbeloppet/i aktieindexobligationens pris. Räntekonstruktion Obligationerna löper utan ränta 15

16 Aktieindexobligation Slutindex För 509 A fastställs Slutindex den 24 september För 509 B fastställs Slutindex den 24 september Slutindex är respektive Index aritmetiska medelvärde beräknat på basis av respektive Index officiella stängningskurs på varje Värderingsdag. Startindex Den officiella stängningskursen på respektive Index den 24 september Värderingsdag Slutindex 509 A: 24 september 2014, 24 oktober 2014, 24 november 2014, 29 december 2014, 26 januari 2015, 24 februari 2015, 24 mars 2015, 24 april 2015, 25 maj 2015, 24 juni 2015, 24 juli 2015, 24 augusti 2015 och 24 september B: 24 september 2013, 24 oktober 2013, 25 november 2013, 27 december 2013, 24 januari 2014, 24 februari 2014, 24 mars 2014, 24 april 2014, 26 maj 2014, 24 juni 2014, 24 juli 2014, 25 augusti 2014 och 24 september Återbetalningsbelopp Återbetalningsbeloppet utgörs av: Nominellt belopp + Nominellt belopp x Omräkningsfaktor x MAX [0; Indexutveckling] Återbetalningsdag 509 A: 13 oktober B: 13 oktober 2014 Skatter Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i aktieindexobligationerna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Fullständiga villkor Obligationslån 509 A och B emitteras under Danske Bank A/S svenska MTN-program. Det fullständiga prospektet för obligationslån 509 A och B utgörs av Grundprospekt för MTN-programmet och Slutliga Villkor för obligationslån 509 A och B. Grundprospektet för Danske Bank A/S har godkänts av Finansinspektionen och kan erhållas på något av Danske Banks kontor i Sverige. Grundprospektet och Slutliga Villkor för obligationslån 509 A och B återfinns även via Denna broschyr är ett försäljningsmaterial. Mottagare av broschyren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med ovannämnda prospekt samt med det material som i övrigt bedöms som nödvändigt i det enskilda fallet. En investering i obligationslån 509 A och B, kan medföra risk och investeraren bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. Obligationslånet får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i landet ifråga. Detta erbjudande riktar sig därför inte till personer vars deltagande kräver andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 16

17 Aktieindexobligation Förbehåll Danske Bank förbehåller sig rätten att ställa in det/de alternativ i obligationslån 509 A och B i händelse av: att det sammanlagda tecknade Nominella beloppet för något av obligationslånen 509 A och B understiger 30 miljoner kronor. att någon omständighet inträffar som enligt Danske Bank bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Danske Bank förbehåller sig rätten att ställa in det/ de obligationslån, 509 A och B för vilket omräkningsfaktorn ej kan fastställas över 50 % (509 A), respektive 80 % (509 B) Uppgift om att obligationslån 509 A och B helt eller delvis ställts in meddelas skriftligt snarast möjligt efter inställandet. S&P Global Natural Resources Daily Risk Control 15 % Index Excess Return S&P Global Natural Resources Daily Risk Control 15 % Index is a trademark of Standard & Poor s and has been licensed for use by Danske Bank A/S. The DDBO 509 A is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor's and Standard & Poor's does not make any representation regarding the advisability of investing in the DDBO 509 A. S&P Latin America 40 Risk Control 18 % Index Excess Return S&P Latin America 40 Risk Control 18 % Index is a trademark of Standard & Poor s and has been licensed for use by Danske Bank A/S. The DDBO 509 B is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor's and Standard & Poor's does not make any representation regarding the advisability of investing in the DDBO 509 B. DANSKE BANK Danske Bank är Danmarks största bank och en av Nordens ledande finanskoncerner. Koncernen som omfattar Sampo Bank, Fokus Bank, Northern Bank, National Irish Bank, Realkredit Danmark, Danica Pension och ett antal dotterbolag, erbjuder omfattande finansiella tjänster som försäkring, krediter, kapitalförvaltning, fastighetsförmedling samt leasingtjänster. Koncernen har också en av de största enheterna för Corporate Finance, handel i aktier, obligationer och valutor i Norden. Banken inriktar sig på privatkunder, små och mellanstora företag, övrig företagsverksamhet samt den offentliga och den institutionella sektorn i norra Europa. Totalt representeras Danske Bankkoncernen i 16 länder i norra Europa. Danske Bank i Sverige är en fullsortimentsbank och har genom provinsbankerna för närvarande 50 kontor i Sverige. Emittenten har enligt licensavtal rätt att använda vidstående index. Följande texter är Emittenten enligt licensavtalen förpliktigad att inkludera i denna broschyr. 17

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 Placeringar med stora möjligheter och låg risk Nu lanserar vi fem nya aktieindexobligationer

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 Ett säkert sätt att spara i aktier Ett säkert sätt att spara i aktier

Läs mer

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012.

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012. Indexbevis Europa Intervall är en placering som erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex eller en kupong även om index skulle utvecklas negativt. Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Kreditindexbevis Europa

Kreditindexbevis Europa Kreditindexbevis Europa är en placering som är knuten till kreditrisken i 50 europeiska bolag genom itraxx Crossover Europe S17. Placeringen är avsedd för dig som vill ha ett alternativ till ränte- och

Läs mer

Kreditindexbevis Hi h Yield Europa. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 20 februari 2012.

Kreditindexbevis Hi h Yield Europa. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 20 februari 2012. Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Arrangör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Kreditindexbevis High Yield Europa är en placering som är knuten till kreditrisken i 50 europeiska

Läs mer

Autocall Global 16 +/-

Autocall Global 16 +/- Autocall Global 16 +/- är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen är avsedd för

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö 1218 Autocall Europa & Sverige HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Öresundsbron, Malmö Europa & Sverige Placeringen ger exponering mot två index, Europa och Sverige, och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

öp billiga råvaror och sälj dem dyrt.

öp billiga råvaror och sälj dem dyrt. Råvaruobligation Dynamisk nr 3 Teckna dig senast 10 juni 2008 öp billiga råvaror och sälj dem dyrt. Teckningskurs* 112 % Kapitalskydd 100 % Deltagandegrad 1 1,5 Löptid 3,5 år Genomsnittsberäkning 12 mån

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer