Förslag till Program för stadsodling i Falun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till Program för stadsodling i Falun"

Transkript

1 falun.se/ Dnr: T&F 00/-0 Boverksnr: -0/0 Slutrapport Projekt Från gruva till grönsak Förslag till Program för stadsodling i Falun 0--

2 Genom odling i stadens parker kan den lokala produktionen av grönsaker öka. Odling kan stärka den sociala hållbarheten. För pollinering behövs bin.

3 Förord Projektet Från gruva till grönsak syftar till att öka den lokala ekologiska produktionen av grönsaker i Falun och därmed stärka den ekonomiska och sociala hållbarheten. Genom odling i stadens parker samt genom att öka produktionen av ekologiskt odlade grönsaker på jordbruksföretag i stadens närhet kan detta bli en verklighet på sikt. Falu kommun har erhållit medel från Delegationen för Hållbara städer samt Länsstyrelsen i Dalarna för att genomföra projektet. Falu kommun har även stöttat projektet genom egen tid. I dialog med stadens medborgare, berörda kommunala förvaltningar och andra intressenter har under sommaren 0 data samlats in vad gäller förutsättningar för odling på stadens parkmark. Detta har skett genom fältinventeringar och intervjuer. Allmänna möten och ett seminarium har hållits. Materialet har bearbetats och analyserats under hösten och under våren 0 kompletterats med ytterligare intervjuer. Under sommaren har odling skett på fem nya områden i kommunen. Hela processen har genomförts i en dialog med odlarna där diskussionerna hela tiden har fått styra inriktningen. Resultatet har utvärderats och ligger till grund för denna rapport. Projektledare har varit landskapsarkitekt Inger Berglund, dotgreen Landskap och Miljö AB och landskapsingenjör Peter Garvö, Falu kommun. Arbetet har följts av en referensgrupp bestående av Karl Bakos Länsstyrelsen i Dalarna, Katarina Nilsson Borlänge kommun, Annika Stålberg, Kopparstaden och Bert Wikström, Hökvikens koloniförening. Erfarenheterna från projektet har sammanställts och beskrivits i denna rapport, som också innehåller ett program för framtida odling. Det är vår förhoppning att vår arbetsmetod och våra resultat ska vara till vägledning för andra kommuner. Vidare vill vi genom projektet stimulera till ökat odling av grönsaker och en ökad långsiktig hållbarhet i kommunen. Vi vill tacka alla engagerade odlare för ett lyckosamt projekt. Vi vill också tacka Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen för deras engagemang i odlingen vid Medborgarplatsen. Innehåll Sammanfattning Utgångspunkter Inledning Stadsodlingens utveckling Exempel Nulägesbeskrivning Odling idag Styrande dokument Kulturhistoriska värden Förorenad mark Parker och grönområden Medborgardialog 0 Odlaren önskemål, drivkraft och odlingserfarenhet Förutsättningar för en lyckad odling Inventering och analys Lokaliseringsalternativ Sociala faktorer Kommunikation och lärande Utvärdering och program Steg för steg mot målet ungfrun Medborgarplatsen Gasverkstomten Verkstadsvägen Främbyviken Långsiktiga mål Slutord Litteratur Bilaga Ekonomisk redovisning

4 Sammanfattning För att kunna nå ett långsiktigt hållbart Falun, måste staden utformas, planeras och utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv, där de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling är väl tillgodosedda och integrerade. Urban odling kan ses som en strategi som berör alla hållbarhetsaspekter med tonvikten på den sociala hållbarheten. I flera länder runt om i världen odlas grönsaker i staden vilket framför allt syftar till en ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I Sverige handlar stadsodlingen snarare om att bidra till en social hållbarhet genom sina rekreativa värden och den initiativrikedom, kreativitet och de möten mellan människor som odlingar bidrar till. I Falu kommun finns tre styrdokument för en hållbar utveckling: ett miljöprogram, ett folkhälsoprogram och ett tillväxtprogram. Dokumenten utgår från de nationella miljökvalitetsmålens fem grundläggande värden: Främja människors hälsa Värna den biologiska mångfalden Ta till vara kulturhistoriska värden Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga Trygga god hushållning med naturresurser Målet om att skydda särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer och hotade arter gäller överallt i kommunen för sjöar och vattendrag, våtmarker, skogar samt i odlingslandskapet. För att minska transporternas användning av fossila bränslen understryks vikten av en övergång till förnybara drivmedel liksom en ökad användning av förnybara energikällor. I flera länder runtom i världen odlas grönsaker i staden. Den föreslagna odlingen kan inrymmas i den urbana grönstrukturen och tillföra den många nya värden såväl av estetisk som social betydelse. Vi kommer att ta hänsyn till antagna målsättningar och gällande planer för stadens grönstruktur. Den gamla gruvstaden med sin delvis förorenade mark sätter en bestämd gräns var man kan odla. Flera av tätortens friytor har en kulturhistorisk betydelse. Det kan gälla historiska parker, äldre odlingslandskap, rester från gruvnäringen men

5 också gränser i landskapet av historisk betydelse. Områdena berättar något om Faluns historia på ett eller annat sätt och här har vi ej lokaliserat någon odling Falun har på många ställen höga halter av tungmetaller i marken. Vid odling måste i princip det översta jordlagret bytas ut inom dessa områden. Lämningarna från gruvepoken i Falun påverkar oss än idag. I första hand har vi försökt lokalisera odlingarna utanför gränsen för höga blyhalter. Om starka skäl talar för en lokalisering innanför gränsen för bly- och arsenikhalten har utarbetas odlingsmetoder för att kunna genomföra den tänkta odlingen. Falun är en stad med historiska anor, som rikets största stad, då gruvverksamheten var på sin höjdpunkt. Den gamla stadskärnan finns kvar som en tät rutnätsstad kopplad till den gamla gruvverksamheten. Ett kommersiellt centrum med torg och butiker ansluter staden till sjön Tisken. Här finns få parker och odlingsverksamhet här skulle få ett stort symbolvärde och stort genomslag. Vi ville lokalisera odlingsverksamhet i någon av de befintliga parkerna i centrumområdet, gärna i anslutning till vatten. Växthus, försäljning och kursverksamhet skulle här kunna få möjlighet till en exponering och implementering. Detta skulle vara navet i odlingsverksamheten och en mötespunkt för alla odlingsentusiaster i staden. I Falun finns många med egen trädgård som är mycket intresserade att lära mer, få råd och tips och kunna byta eller köpa plantor. Går man utanför det egentliga centrum till mer moderna lager befinner man sig fortfarande centralt och här öppnar sig nya möjligheter. Parkstråk följer stränderna av Faluån, Tisken och den uppdämda Östaforsån. Dessa stråk är spatiösa till sin omfattning och relativt outnyttjade. De tjänar mer som gång- och cykelstråk och en lummig inramning av strandområdena. Utanför de centrala delarna finns områden med flerbostadsbebyggelse och relativt stora parker och grönområden. Här har vi lokalisera två av områdena, naturligtvis med hänsyn till dagens användning och anläggningar. odla själva. Ingen vandalisering har förkommit, vilket kan tyckas förvånande. Den odling som gett de största avtrycken i stadslandskapet är kanske den vid Medborgarplatsen. Här har många kommenterat odlingarna, visat sin uppskattning och sitt intresse. Eftersom de centrala odlingarna har skötts väl har de gett ett prydligt intryck och har också annonserat en vilja från staden att främja hållbarhetstanken genom att till och med här i stadens hjärta upplåta mark för odling. Kan odlingarna utvidgas och utvecklas och till pedagogiskt centrum för diskussion och lärande om grönsaksodling och hållbarhetstänkande har vi nått långt. Grunden är lagd, det gäller att hålla intresset vid liv och arbeta vidare. Gamla och unga har deltagit i odlandet. Vid Gasverkstomten har en grupp av föräldrar och barn tagit initiativ till odling i pallar. Detta kan med fördel fortsätta i skolans regi under nästa säsong. Vid den kommande anläggningen av parken kan odlingarna flyttas till ett bättre läge och på ett naturligt sätt ingå i parken. Det finns också utrymme för fler odlingar. En social betydelse har odlandet i parkerna haft, dels för de deltagande och dels för förbipasserande. Däremot har ej så många deltagare haft utländskt ursprung. Vi tror att detta kan ändras när odlingen kommit igång och man på ett naturligt sett kan se odlandet som en del i parkerna. I skogskommunen Falun finns inte så många kommersiella grönsaksodlare idag. Det är svårt att få lönsamhet på grönsaksodling och det finns ett latent dräneringsbehov som kräver stora investeringar. Utvecklande av biogasanläggningar har heller ingen lönsamhet idag då gårdarna är för få och ligger långt ifrån varandra. Målen om en ökad kommersiell grönsaksproduktion i närzonen får ses som långsiktiga och beroende av faktorer som vi inte kunnat ändra på inom de resurser vi haft till förfogande. Har då denna första säsong utfallit? En grönsaksproduktion av betydelse har kanske inte åstadkommits under 0 men vi kan utan tvivel konstatera att många har startat att odla i stadens parker. Förutom de redan etablerade odlingarna har fyra nya områden startats och dessutom har ett befintligt område sanerats och startats om. Odlingen har på intet sätt inkräktat i befintliga parker utan snarare gett liv och rörelse. Många har stannat och pratat några har inspirerats att börja

6 Utgångspunkter Allt fler människor flyttar till städerna och en stor del av den framtida urbaniseringen kommer att ske även i mindre samhällen. För att minska de transporter som ständigt krävs för stadens försörjning, vill detta projekt utveckla lokala lösningar för kretslopp och försörjning. Stadens parker och övriga öppna ytor kan få en roll som potentiell resurs för självorganiserade initiativ där stadens invånare kan förverkliga sina idéer om egen odling. Dagens parker kan göras mer attraktiva och levande om här bedrivs odlingsverksamhet. Stadsodling som en del av hållbar utveckling är viktigt i dagens urbana samhälle med miljöproblem, ökad segregation och dålig ekonomi. Att ha tillgång till en bit odlingsbar mark kan innebära både färska grönsaker och mindre utgifter samtidigt som det bidrar till en bättre närmiljö. Odlingslotter inom ett område ger också möjlighet för människor att lära känna varandra genom delade odlingserfarenheter. Med anläggande av stadsträdgårdar i stadens grönstruktur kommer en ny aspekt in i parkerna. Användningen ökar med nya koncept och nya funktioner. Ett läge nära bostaden eller i stadens centrum ökar tillgängligheten för gående och cyklande. Transportsträckor minskas om ekologisk odling i stadens gränszon uppmuntras. Stadsträdgården kan bli en mötesplats och samlingspunkt i stadens parker, öppen och tillgänglig för alla. Kolonirörelsen handlade ursprungligen om att ge stadsborna möjlighet att odla mat, och i bistra tider har parker odlats upp. Falun kan komma upp i en större självförsörjningsgrad om man bara tänker kreativt kring obebyggda ytor. Stadsodling kan här få en ekonomisk-strategisk betydelse. Stadsodling kan bli en mötesplats och samlingspunkt i stadens parker.

7 Vi ställde oss följande frågor: Är det möjligt att få igång en grönsaksproduktion av betydelse i Falun och dess närzon? Hur finner vi en hållbar balans mellan grönstruktur och urban struktur? Hur kan den produktiva jordbruksmarken i stadens randzon utvecklas? Hur kan lokal kretsloppsteknik involveras i odlingen? Vilken social betydelse har stadsodlingen för deltagare och övriga invånare? Vilka nya upplevelser och gestaltningsgrepp ger involverande av stadsodling i den urbana strukturen? Hur påverkas de boende i områden där stadsodling pågått ett par år? Leder odlandet till samverkan och möten mellan människor av olika åldrar och med skilda bakgrunder? Hur involveras barnen och ungdomarna? Hittills har diskussionen förts framför allt i storstäder och få exempel finns hur små och mellanstora städer kan tänkas tackla problemet. Projektet Från gruva till Grönsak sätter fokus på den gamla gruvstaden Falun med sin historia, natur och kultur. Vi har undersökt och dokumenterat situationen idag och utarbetat en strategi för framtiden tillsammans med stadens invånare, ansvariga tjänsteman och politiker. Projektet vill verka som ett exempel för andra mindre städer och exemplifiera ett hållbarhetstänkande. Idag finns koloniområden i stadens utkanter. Lokala matproducenter säljer sina produkter varje vecka på Bondens marknad. Sedan ett flertal år har man sorterat och återanvänt hushållssopor. Miljömedvetandet är relativt stort och man bor nära naturen. Här finns kulturhistoriska värden som måste beaktas. Vår bedömning var att här finns mycket att bygga vidare på och vidareutveckla. Nya gestaltningsgrepp ger nya upplevelser i stadens parker. För att pröva oss fram bland olika typer av stadsodlingar föreslog vi att ett flertal typer prövas och utvärderas: Kolonilotter. Odlingsbar mark som arrenderas ut av kommunen och som kan bebyggas. Odlingslotter. Odlingsbar mark som arrenderas ut av kommunen och som inte kan bebyggas. Gemensamhetsträdgårdar. En grupp av odlare tar obebyggd mark i besittning för odling och/eller för att försköna sin omgivning Skolträdgårdar. Odlingen integreras i skolans undervisning och knyter på så sätt ihop teori med praktik Containerodling: odling i krukor, pallar, korgar, burkar, plastpåsar mm

8 Inledning Kårarvets koloniområde.

9 Stadsodlingens utveckling Stadsodling har en lång tradition, välkända exempel från historien är de hängande trädgårdarna i Babylon, indianernas terrasserade bergsstäder i Sydamerika och medeltida klosterstäder i Europa. Under första och andra världskriget odlades det i många städer i världen. Det finns bilder från bland annat amerikanska, engelska och svenska städer som visar hur publika platser odlats upp för att folket skulle få mat. På 0-talet startades Green Guerillas i New York av Liz Christy som ville förändra staden och människors sätt att tänka. lade hon och hennes vänner beslag på en övergiven plats och gjorde om den till en prunkande trädgård. Det blev den första av många community gardens och dessa skyddas i dag av parkdepartementet. Denna typ av odling är i dag en kommunal angelägenhet men drivs av de boende. Rörelsen har dock fortlevt och finns i många av västvärldens städer. Utövarna kallar sig ofta för guerrilla gardeners eftersom de planterar växter på offentliga ytor utan tillåtelse. Stadsodling var vanligt förekommande i Sverige under förindustriell tid. Städerna ägde egna jordar som fördelades mellan invånarna och varje familj hade kålgårdar och djurhållning. Enligt den svenska folkskolestadgan från skulle eleverna lära sig att odla. Även läroplanen från tog upp odling. Målet var att elevernas kunskap om trädgårdsskötsel skulle skapa en kärlek till naturen. Följden var att de flesta skolor i början av förra seklet hade en egen skolträdgård. Under 0-talet försvann trädgårdarna, bättre tider innebar att odling inte längre behövdes och ämnet togs bort ut läroplanen. Koloniträdgårdsrörelsen introducerades i Sverige i slutet av 00-talet då många människor flyttade till städerna. Områdena mellan staden och landsbygden användes av dem som tidigare var vana att bruka jorden. När levnadsstandarden höjdes och marken bebyggdes i början av 0-talet lades många koloniområden ner. De senaste åren har stadsodlingen kommit tillbaka och i Falun finns idag två välskötta områden Hökviken och Kårarvet som drivs av föreningar. Föreningen arrendrar kostnadsfritt marken av kommunen.

10 Exempel Matparken i Gottsunda. Slottsparken i Malmö. Stadsodling är ett begrepp som diskuteras på allt fler platser över jorden. Det handlar dels om möjlighet till en utökad egen försörjning, dels om att själv vara delaktig i produktionen av mat och på så sätt bestämma själv över hantering och produktion. Odling utan bekämpningsmedel och tillsammans med barn, där lärande blir en viktig del, är andra positiva effekter. Flera städer i Sverige och utomlands arbetar med att utveckla stadsodlingen. I Malmö har odlingar anlagts i parker, i Göteborg har storodlingsområden anlagts utanför staden. I Uppsala har ideella krafter satt i gång Matparken i Gottsunda. London satsar främst på ökningen av lokalproducerad mat och räknar med hjälp från invånarna att starta och driva projekten. Organisationerna Sustain, Capital Growth och Landshare vill öka odlingsmöjligheterna i staden framförallt av nyttoväxter. Detta för att bidra till en bättre miljö och privatekonomi för de som odlar. Då odling på offentlig plats ökar chansen för kontakter uppnås även sociala mål. I Vancouver ligger fokus på matodling och kompostering för att minska soporna och för att få människor att tänka på vad de äter. Cityfarmers jobbar mycket med kompostering, de utbildar invånarna inom detta och annat som stödjer odling i staden. Projektet Greenest City jobbar för en grönare stad, vilket förväntas bidra till bättre miljö och ekonomi samt sociala fördelar. Green Street projektet handlar om att få invånarna att ta större ansvar för sin omgivning samtidigt som de skapar en grönare stadsbild. Prinzessinnengärten i Berlin framhålls som ett annat inspirationsexempel. Före trädgården var här bara en 000 stor kvadratmeter plats som legat öde i mer än 0 år, en del av tiden gömd av berlinmuren. I juni 00 hjälpte mer än hundra frivilliga till att städa och de röjde bort mer än två ton skräp. Trädgården har bara kontrakt på årsbasis så därför är alla växter och plantor flyttbara, odlade i gamla mjölkkartonger, rissäckar och plastbackar från bagerier. Stadsodling är numera lite av ett begrepp och en trend. Stadsodling är numera ett begrepp och lite av en trend. I Malmö har kommunen sedan ganska många år arbetat med att ordna ställen att odla på samt även med 0

11 att aktivt inspirera till odling på olika sätt. Slottsträdgården centralt i Malmö erbjuder möjligheter att titta på odlande samt även att aktivt delta själv om man går med i föreningen. Projekten i Seved och Rosengård nedan är i hög grad sociala och/eller integrationsprojekt. I Seved och flera andra stadsdelar arbetar man med odlingslotter både på kvartersmark och på annan mark. Intressant är att man driver projekten som sociala projekt där syftet är att inbjuda till gemenskap och öka tryggheten i området. Bullbak, sång och dans liksom odling ingår t ex. Man har odlingsträffar där man arbetar tillsammans, man har även ofta gemensamma odlingar där alla hjälps åt och man delar på skörden. I Rosengård drivs projektet Matresan där man driver café och erbjuder matlagningskurser och kryddvandringar runt odlingarna i området som ju bär spår av olika kulturers vanor kring matlagning och odling. Inom området finns allt från större lotter till små odlingar inne på gårdar. Några som är första generationens invandrare med stor kunskap om odling har här fått arbete inom projektet. I Borlänge har ett nytt odlingsområde har anlagts i Tjärna Ängars stadsdelspark. Området är inhägnat och mycket prydligt. Odlingarna ligger i ett större parkområde och man avser också att bygga demonstrationsträdgårdar där trädgårdsägare kan hämta idéer. Kommunen har även tankar på att väva in skolträdgårdar. Trädgårdsavfall komposteras vid Fogelmyra. Plan över Tjärna ängars stadsdelspark som innehåller ett stort odlingsområde.

12 Nulägesbeskrivning Odling idag På flera platser i Falun finns sedan tidigare mark för den som vill odla grönsaker och andra växter. I vissa parker finns odlingslotter som är gratis och till för alla medborgare. Här kan man odla ettåriga växter och kommunen plöjer och harvar dessa lotter vår och höst. Dessutom finns fristående koloniföreningar där man kan få en egen täppa. På Kårarvet finns även stugor. Totalt fanns det 0 stuglotter och odlingslotter innan projektet tog sin start. Möjlighet fanns att ställa sig i kö för att få en kolonilott. I projektet har vi utvärderat den odling som finns och vad som fungerat och inte fungerat. Vissa av odlingslotterna har inte fungerat väl och kanske kan man genom kunskap om problemen och tillsammans med odlarna förbättra och utvidga odlingen. Utvidgning av odlingarna i Hökviken. Grönsaksodlingen runt Falun idag I Falu kommun finns idag endast två kommersiella grönsaksodlare. De ligger i Sundborn och Rostberg. I länet finns också företag som odlar på kontrakt åt större producenter eller åt livsmedelsindustrin. De mindre företagen säljer huvudsakligen produkterna under skördesäsongen och tidig vinter eftersom många saknar bra lagringsmöjligheter. De små odlingarna är, enligt länsstyrelsen, ofta lågt mekaniserade vilket leder till hög arbetsinsats och höga produktionskostnader. De säljer normalt inte till grossist utan utvecklar olika former av direktförsäljning till konsument, t.ex. torghandel, gårdsbutik eller lådprenumerationer. Några odlare med lite större arealer specialiserar sig på några grödor, t.ex. morot, vitkål och potatis, och säljer direkt till butik, storkök eller mindre grossister. På Kårarvet finns även stugor. Runt Falun finns goda jordar men de behöver ofta dräneras. Hela lantbruket står inför ett dräneringsproblem. Klimatkrisen gör att det regnar mer. Klimatet är också gott nog för grönsaksodling. Det är idag svårt att få lönsamhet på grönsaksodling då den är orationell och hög arbetsinsats fordras. I Falubygden odlas av tradition potatis och kunskap och intresse för kommersiell grönsaksodling

13 fattas. Man behärskar ej distributionstekniken som behövs och är van att leverera till SCAN och Lantmännen. Försök med bondekooperativ har inte lyckats. Grönsaksbönder kan vara intresserade att upplåta sin mark för odlare från staden. Bondens egen marknad Bland konsumenterna finns idag en allmän utveckling mot att efterfråga hälsosamma produkter som är miljövänliga och bidrar till en hållbar utveckling. Man söker alternativ till mat som rest över hela jordklotet, besprutats för att klara transporten samt lagrats i månader. Bondens egen Marknad är ett svar på denna efterfrågan. Det som utmärker Bondens egen Marknad är att alla produkter har kommit från gårdar som ligger nära marknadsplatsen. Lantbrukaren ska ha odlat eller fött upp allt han/hon säljer på marknaden. Även huvudingrediensen i förädlad mat som sylt, saft eller korv måste komma från lantbrukarens egen gård. Alla involverade gårdar ligger inom 0 km radie från marknaden och räknas därför som närproducenter. Marknaden utgör en plats för direktförsäljning utan några mellanhänder. Bondens egen marknad i Falun har ca 0 odlare anslutna. Av dessa är fem grönsaksodlare. Två till hade anmält intresse i år men hoppade av. Den äger rum på Folkets hus parkering. Här finns gott om plats och är luftigt och man har tillgång till toaletter och parkering. För detta betalar man hyra till Folkets hus. väder förhållanden och skörden har blivit bra undantag kål som har angripits av ohyra. Sammanslaget är det dålig lönsamhet att odla grönsaker på en liten gård och i ett hårt klimat. Ägorna skulle behöva dräneras och det har man inte råd med. Större gårdar har klarat sig bättre. Man samkomposterar växt och djuravfall och allt används i de egna odlingarna. Man vill utöka sin fårbesättning och fortsätta att röja ny mark. Har diskuterat att erbjuda privatpersoner att adoptera ett får under en säsong för att kunna följa dess utveckling och veta att köttet man äter har framställts på ett riktigt sätt. Bjuda in till visning när lammen släpps ut och när fåren klipps. Man är också intresserad att kontraktsodla grödor till konsumentkooperativ enligt italienskt mönster. På detta sätt skulle man våga utöka sin produktion genom att ha delar av skörden säkrad. Hultåsa gård, Rostberg Gården ligger vackert belägen i södra delen av Rostbergs dalgång och är omgiven av björkhagar och betande får. Det är ett litet familjeföretag som ägnar sig åt snickeri, fåravel och odling av grönsaker och blommor. All produktion är KRAV-godkänd. Gårdsbutiken är öppen från mitten av juli till och med mitten av oktober. Tomat, gurka och störbönor odlas i kallväxthus. De egna växthusen är små och man har endast kapacitet att dra upp plantor till egna odlingar. Eterneller och snittblommor på friland. Dessutom odlas broccoli, vitkål, dill, persilja, sallad, mangold, grönkål sockerärt och purjolök på friland. Rotsaker är ej lönsamt. Grönsakerna och blommorna säljs i gårdsbutiken eller på Bondens egen marknad i Falun. Självplock finns av vissa grödor. Grönsaker och blommor säljs efter säsong och tillgång. 0 års skörd var dålig pga. vädret. 0 har haft gynnsamma Hultåsa gård ligger vackert belägen i Rostbergs dalgång.

14 Sundborns lantbruk Sundborns lantbruk är beläget på en gård i Sundborns socken, km från Falun i riktning mot Svärdsjö. Här bedrivs mjölk- och nötköttsproduktion, odling av potatis och grönsaker rybsoljepressning samt entreprenadarbeten i form av snöröjning, vägunderhåll med mera. Självplock av majs söndagar i september. Gården drivs av de två bröderna med hjälp av två heltidsanställda ( halvtid) samt säsongsanställda. Man arrenderar 0 ha mark och odlar vall, rågvete, vete, korn, ärtor, åkerböna, vårvete och rybs. Dessutom odlar man potatis och morötter och majs. I år blev det ingen majs. Man är ansluten till KRAV vilket ställer krav på fröer mm. Dessutom har man 0 kor och är mjölkbönder. Anna Lorentzson arrenderar en mindre areal där hon sätter lök som hon säljer. Bengtsson plöjer, harvar och gödslar. Man kan tänka sig att utöka denna verksamhet om man bildar ett kooperativ som då får arrendera en åker. Det är då viktigt att beakta växtföljden och växla området för grönsaksodling. Maten vi äter är till största deln lokalt producerad utan bekämpningsmedel och konstgödsling. Biogas För stunden ej realistiskt med biogasanläggning i kommunen enligt LRF. Det är en osäker framtid för mindre anläggningar. Frågan om biogasanläggningar är intimt kopplad till djurproduktion och när priset på mjölk var högre så var intresset större. Enligt uppgift har luften för biogas gått ur eftersom det är svårt att få lönsamhet för anläggningarna. I Fogelmyra har funnits en biogasanläggning. Man valde dock fel teknik och det uppstod arbetsmiljöproblem. Den las ned år 000. I Borlänge finns biogas vid avloppsreningsverket men inte i Falun. Främbyverket har en biogasanläggning men metallresterna gör att man ej kan nyttiggöra resterna (rötslammet). Omställningsrörelsen Omställningsrörelsen, med sitt ursprung i England, arbetar med andelsodling hos grönsaksodlare i stadens närhet. Den är ett globalt nätverk av människor som tar lokala omställningsinitiativ för att möta de som klimatförändringen ställer mänskligheten inför. Rörelsen arbetar för att ställa om energiförbrukning och matproduktion i kommunerna för att klara omställningen från ett fossilberoende till ett fossilfritt samhälle. I Sverige finns rörelsen sedan 00 under namnet Omställning Sverige med en mängd lokala grupper, även i Falu kommun. Vision: Maten vi äter är till största delen lokalt producerad utan bekämpningsmedel och konstgödsling. Närheten mellan bebyggelse och odlingslandskap gör att näringen går att återföra från bebyggelsen till jorden. Matavfall och rent toalettavfall rötas till biogas i lokala anläggningar. Denna vision stämmer väl med de mål vi har för projektet och skapandet av de nya möjligheterna till odling får ses som ett av stegen i arbetet att ställa om vår kommun till ett samhälle som kan stå emot kriser av olika slag och att minska långväga transporter.

15 Kollektivet Lindsberg Huset byggdes 0 som fattighus och användes senare som sanatorium och ålderdomshem fram till 0-talet. Olika kollektiv flyttade så småningom in och Lindsberg blev en viktig plats för den svenska miljöhistorien. Miljöförbundet ordens Vänner köpte Lindsberg för att använda det som sin kursgård. Så småningom donerades huset till den ideella stiftelsen Kursgården Lindsberg som äger huset än idag. Aktiviteten har varit stor på Lindsberg genom alla år för att dala kraftigt de senaste åren. I april 0 tog nya entusiaster över Lindsberg för att genomföra en nystart, uppdatering och utveckling. Idag odlas grönsaker på ca 00 m och målet på kort sikt är att bli självförsörjande. På tre års sikt räknar man med att odla upp hela åkern och kunna sälja grönsaker i byn och genom en gårdsbutik och på bondens marknad. Man är också intresserad av att erbjuda självplock. Man har påbörjat ett växthusbygge där man kommer att odla från och med nästa år. Man avser också att bygga ett växthus ihop med källarplanet på huset och driva ett café. Vidare vill man bygga upp en pool för uthyrning av redskap, verktyg och maskiner vad gäller trädgårdsodling. Man odlar ekologiskt och har ett brett sortiment av grönsaker, kryddor och blommor. Bikupor finns också. Lindsbergs kursverksamhet kommer att breddas på alla plan. Främsta inriktningen på kursverksamheten är mot hållbar utveckling, global rättvisa och kreativitet samt kurser som riktar sig mer mot bygden med inriktning mot t.ex trädgårdskurser där man också får arbeta praktiskt i odlingarna. Kollektivets medlemmar är alla med i Stiftelsen Lindsberg som driver och förvaltar huset. Idag består den av ett tiotal medlemmar och man ser - medlemmar som ett ideal. Man har två katter och bin. Huset har ca 0 rum och används för kurser och konferenser. Där finns idag vattentoaletter där avloppet samlas i en tank som töms av kommunen. På sikt vill man gå över till mulltoa. Idag sker all verksamhet genom eget arbete där ingen tar ut lön. Några gånger om året ordnas arbetshelger då man bjuder in alla som vill vara med och renovera, bygga, odla, arbeta i trädgården och med andra projekt. Hjälp med bidrag utifrån behövs till växthus, övrigt byggnadsmaterial och verktygspool. Idag odlas grönsaker på Lindsberg och målet på kort sikt är att bli självförsörjande.

16 Styrande dokument För Falu kommun som geografiskt område finns tre styrdokument för en hållbar utveckling. Ett miljöprogram med miljömål, ett folkhälsoprogram med folkhälsomål och ett tillväxtprogram med tillväxtmål. Det finns inga skarpa gränser mellan de olika målen utan många av dem har betydelse för mer än en hållbarhetsaspekt. Dokumenten utgår från de nationella miljökvalitetsmålens fem grundläggande värden: falun.se/ Främja människors hälsa Värna den biologiska mångfalden Ta till vara kulturhistoriska värden Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga Trygga god hushållning med naturresurser Grönstrukturplan för Falu tätort I Falu kommun gäller målet om att skydda särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer och hotade arter överallt i kommunen för sjöar och vattendrag, våtmarker, skogar samt i odlingslandskapet. För att minska transporternas användning av fossila bränslen understryks vikten av en övergång till förnybara drivmedel liksom en ökad användning av förnybara energikällor. En grönstrukturplan finns antagen i kommunen som ett planeringsunderlag i stadsbyggnads- processen och som målsättning för utveckling av parkmarken. Den kartlägger och redovisar Falu tätorts grönstruktur idag och ger förslag till utveckling. En målsättning är antagen om tillgång till parker, ströv- och naturområden. Dessutom ska alla, med undantag för boende i vissa områden i Faluns innerstad, ha tillgång till friytor i direkt anslutning till bostaden. Den föreslagna odlingen kan mycket väl inrymmas i den urbana grönstrukturen och tillföra den många nya värden såväl av estetisk som social betydelse. Vi kommer att ta hänsyn till antagna målsättningar och gällande planer för stadens grönstruktur. Antagen av Trafik- och Fritidsnämnden 00x-xx-xx Antagen av Kommunstyrelsen 00x-xx-xx Antagen av Kommunfullmäktige 00x-xx-xx Falu kommuns grönstrukturplan ger förslag till utveckling av stadens parker.

17 Kulturhistoriska värden Den gamla gruvstaden med sin delvis förorenade mark sätter en bestämd gräns var man kan odla. Naturligtvis kommer vi att vörda och respektera världsarvet Falun. Flera av tätortens friytor har en kulturhistorisk betydelse. Det kan gälla historiska parker, äldre odlingslandskap, rester från gruvnäringen men också gränser i landskapet av historisk betydelse. Dessa områden berättar något om Faluns historia på ett eller annat sätt och vi kommer ej att lokalisera någon odling där. Världsarvet - det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun - består av flera geografiska områden kring Kopparberget; gruvlandskapet, stadslandskapet och bergsmanslandskapet. Världsarvsutnämningen innebär inte automatiskt att området är skyddat men området är i huvudsak utpekat som riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken. Inom Världsarvet är i dagsläget ett 0-tal byggnader/miljöer skyddade som byggnadsminne. I Hållbarhetsplanen är Världsarvets olika delar redovisade med områdesvisa rekommendationer. Kulturhistoriska värden.

18 Förorenad mark Falun har på många ställen höga halter av tungmetaller i marken. Vid odling måste i princip det översta jordlagret bytas ut inom dessa områden. Lämningarna från gruvepoken i Falun påverkar oss än idag. Stora mängder metaller och försurande svaveldioxid spreds över det som är dagens tätort och trots att gruvdriften är nedlagd syns spåren efter gruvan överallt. Nu försöker vi minska miljöeffekterna av den unika miljöhistoria som gruvdriften skapat. Det finns riktvärden för hur mycket metaller som får finnas i marken utan att människor och natur misstänks ta skada. Metallhalterna i Falu tätort ligger stundtals tio gånger högre än dessa riktvärden. Markundersökningar har klarlagt vilka metaller som finns, var och hur de är bundna i marken. Även flera undersökningar av människor, skog och åkermark har gjorts. Eventuella risker med de höga värdena av bly, koppar, arsenik och kvicksilver har då undersökts. Trots höga metallhalter i marken finns inga tecken på påverkan på människor. Det beror bland annat på att metallerna är bundna till andra ämnen, då minskar risken att de tas upp och lagras i kroppen. Som en försiktighetsåtgärd har Falu Kommun ändå tagit fram rekommendationer som gäller odling och bärplockning inom de mest förorenade områdena. I första hand har vi försökt lokalisera odlingarna utanför gränsen för höga blyhalter. Om starka skäl talar för en lokalisering innanför gränsen för bly- och arsenikhalten görs en jordanalys av den organiska delen av marken. I dialog och samverkan med Miljöförvaltningen utarbetas odlingsmetoder för att kunna genomföra den tänkta odlingen.

19 Parker och grönområden Falu kommun har drygt 00 ha parkmark, varav 00 ha är naturpark. I genomsnitt har varje kommuninvånare 0 kvadratmeter parkmark. Stadens uterum är till för lek, rekreation, undervisning och motion. I centrum finns stadsparker på relativt små ytor och i varje bostadsområde finns en bostadsområdespark som rymmer lekplats och naturmark. I Falun är det aldrig långt till naturen. Ett rikt utbyggt parkvägnät gör det lätt för de flesta att nå dit. Genom naturliga skötselmetoder bidrar man till ett uthålligare samhälle och större mångfald. Målsättningen är att gå från skötselintensiva gräsmattor till parker med mer träd och grönska och att öka den biologiska mångfalden. Den urbana strukturen kommer att kunna få ett positivt komplement med den föreslagna stadsodlingen. Projektet kommer inte att medföra någon egentlig strukturell förändring. De kommunala marker som kommer att användas för odling är idag är i huvudsak parkmark/allmän plats. Val av marker och ytor kommer att ske utifrån ett antagna riktlinjer om ett hållbart samhälle. Rekreationsområden i Falun. I centrum finns stadsparker på relativt små ytor.

20 Medborgardialog I kommunen finns en antagen demokratiplan som innehåller riktlinjer för arbetet med demokrati- och medborgardialogfrågor. Planen beskriver en strategisk satsning på den deltagande demokratin i Falu kommun. Vårt arbete har prövat att utveckla nya sätt att forma allmänhetens deltagande och inflytande. Initialt gjordes en kartläggning av redan befintliga koloniträdgårdar och skolträdgårdar där odlarna intervjuades. Problem och möjligheter till förbättringar diskuterades. Likaså intervjuades grönsaksodlare i stadens närzon. Resultatet analyserades av projektgruppen och ett antal frågeställningar formulerades. Därefter inbjöds allmänheten till ett startmöte. Lokala medier hjälpte till att sprida informationen. Vid mötet informerades om projektet och de presumtiva odlarna fick diskutera i smågrupper. Resultatet av gruppdiskussionerna presenterades på post-it-lappar som systematiserades och penetrerades. Resultatet sammanställdes och fick ligga till grund för organisation och inriktning av verksamheten. Metoder för stegvis planering har används för att hela tiden dra slutsatser av projektets erfarenheter och låta dessa styra den fortsatta planeringen. En viktig uppgift för projektledningen har varit att tillsammans med stadens planerare och förvaltare skapa möten och lotsa projektet framåt, liksom att verka sektorsövergripande. Kontakt med skolan har etableras liksom med föreningslivet. Under våren 0 kallades allmänheten till ytterligare ett möte där tankar och förslag till odlingsverksamhet presenteras. Vi har involverat landsbygdens organisationer och odlare tidigt i processen och att deras visioner och utvecklingsplaner för bygden samordnas med programmet. Dialogen med odlarna skedde genom intervjuer. Bondens marknad utvärderas och dess erfarenheter utgör en av grundstenarna. Kontakter har etableras med Biogas Mitt, LRF mm samt med liknande projekt i andra kommuner. Lokala medier hjälpte till att sprida informationen. Vid möte med allmänheten den oktober 0 framkom att de flesta vill odla enbart grönsaker. Specificerar inte vilka sorter förutom att några nämner potatis. Allt som går att äta skriver en. Många vill ha bredd i sin odling och involverar 0

Från gruva till grönsak program för stadsodling i Falun Fördjupad prövning

Från gruva till grönsak program för stadsodling i Falun Fördjupad prövning Från gruva till grönsak program för stadsodling i Falun Fördjupad prövning Hur påverkas den urbana grönstrukturen av stadsodlingen? Styrande dokument För Falu kommun som geografiskt område finns tre styrdokument

Läs mer

ATT ODLA ÄR ATT MÖTAS. 2015-01-29 Av: Ekologigruppen

ATT ODLA ÄR ATT MÖTAS. 2015-01-29 Av: Ekologigruppen ATT ODLA ÄR ATT MÖTAS 2015-01-29 Av: Ekologigruppen För att kunna nå en långsiktig och hållbar stadsutveckling, måste våra städer utformas, planeras och utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv, där sociala,

Läs mer

Riktlinjer för stadsodling på kommunägd mark

Riktlinjer för stadsodling på kommunägd mark 2016-02-052016-01- 11 1 (5) Kommunstyrelsen Riktlinjer för stadsodling på kommunägd mark Dessa riktlinjer ska vara ett stöd för kommunens förvaltningar i kontakten med odlingsinitiativ från både privatpersoner

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Elsa Palmheden och Emelie Adamek Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Beskrivning: I kursen hållbart samhälle ska vi utveckla en plats i Sollentuna. Vi har valt torparängen och sollentunaholm i

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Gröna skolgårdar, rapport 2013

Gröna skolgårdar, rapport 2013 Gröna skolgårdar, rapport 2013 Sinnenas trädgård, Förskolan Blomman Förskolan Blomman ligger i Nilstorp i Lund och består av två avdelningar. Det är en ganska liten men personlig förskola som har ett nära

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ Lektionsupplägg: Det här är vårt kvarter om vi får bestämma! Hur skulle det se ut där ni bor om ni fick bestämma? Här är en uppgift där klassen utifrån medborgardialogskonceptet

Läs mer

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skåne är Sveriges kornbod. Här finns landets bästa jordbruksmark. Här odlas också 70 procent av Sveriges grönsaker, frukt och bär.

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

ODLING SKAPAR GEMENSKAP OCH TRYGGHET I BAGIS Av: Stockholmshem

ODLING SKAPAR GEMENSKAP OCH TRYGGHET I BAGIS Av: Stockholmshem ODLING SKAPAR GEMENSKAP OCH TRYGGHET I BAGIS 2016-06-27 Av: Stockholmshem Det är något med blommor, plantor och jord som är magiskt. Det för samman människor på ett sätt som få andra saker kan. I stadsdelsutvecklingsprojektet

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun KS-2013/592

Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun KS-2013/592 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/592 2014-01-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Checklista för trädgårdsdesign

Checklista för trädgårdsdesign Denna checklista är tänkt att vara en inspirationskälla och ge mer vidgade vyer, inom ett område som man inte nödvändigtvis är insatt i. I de fall då man vill ha en designad trädgård, skall den också ligga

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

Från gruva till grönsak - program för stadsodling i Falun. Falu kommun, Trafik- och Fritidsförvaltningen 21 20 00-22 21.

Från gruva till grönsak - program för stadsodling i Falun. Falu kommun, Trafik- och Fritidsförvaltningen 21 20 00-22 21. Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Höglunds Blommor AB Journalnummer:

Läs mer

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk }

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } Deltagaröverenskommelse 2015 GRÖNSAKSLÅDA Bondgård Adress Email STACKVALLEN Krokshult Stackvallen 570 91 Kristdala info@stackvallen.se Org.nr.

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Mat, miljö och myterna

Mat, miljö och myterna Mat, miljö och myterna Kansliet 2007-03-08 1 Naturskyddsföreningen en grön konsumentrörelse! Handla Miljövänligt-nätverket - 88 Egen miljömärkning BRA MILJÖVAL 89 Miljövänliga veckan - 90 Butiksundersökningar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Görande 11 Skapa goda förutsättningar för en odlande förskola

Görande 11 Skapa goda förutsättningar för en odlande förskola Görande 11 Skapa goda förutsättningar för en odlande förskola Att ha ett lättillgängligt förråd eller en förvaringsplats där all odlingsutrustning är samlad är det bästa sättet för att slippa leta efter

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

FÖRSTUDIE. Nya områden för odlingslotter inom Härnösands tätort

FÖRSTUDIE. Nya områden för odlingslotter inom Härnösands tätort FÖRSTUDIE Nya områden för odlingslotter inom Härnösands tätort 1 Sammanfattning Det har valts ut några lämpliga platser i förstudien för odlingslotter med bra lägen och förutsättningar på ett antal olika

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Pressrelease. Årets lantbruksföretag 2010 i Gävleborgs län tre gårdar är nu nominerade.

Pressrelease. Årets lantbruksföretag 2010 i Gävleborgs län tre gårdar är nu nominerade. Pressrelease Årets lantbruksföretag 2010 i Gävleborgs län tre gårdar är nu nominerade. Tävlingen Årets lantbruksföretag 2010 anordnas för tredje året. Juryn har nu nominerat tre gårdar. En av gårdarna

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Tegelstugans förskola, rapport Gröna skolgårdar 2016

Tegelstugans förskola, rapport Gröna skolgårdar 2016 Växter och stubbar Tegelstugans förskola, rapport Gröna skolgårdar 2016 Tegelstugans Förskola ligger i Veberöd och består av åtta avdelningar. Förskolan har en stor grön gård med många outnyttjade möjligheter

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4. Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7. Vision & Filosofi 8

Innehållsförteckning. Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4. Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7. Vision & Filosofi 8 1 Innehållsförteckning Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4 Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7 Vision & Filosofi 8 Framtida systemkomponenter 8 Design Bild 9, Bild 10 9 10 Behovsinventering

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Gruvlig miljö unik i världen

Gruvlig miljö unik i världen falun.se/ Gruvlig miljö unik i världen Det är många år sedan malmen från Falu Gruva medverkade till att göra Sverige till en stormakt. Den perioden ingår i historieböckerna. Men lämningarna efter gruvepoken

Läs mer

Den som har egen täppa är lyckligt lottad

Den som har egen täppa är lyckligt lottad Den som har egen täppa är lyckligt lottad Varje vår flyttar Mait och Tord Hallin från Bosvedjan ut till kolonistugan i Sidsjöområdet. "Det är så skönt, och har vi ett underbart läge", säger Mait. Frihet!

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer