Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad"

Transkript

1 Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad Upprättad: Datum: Enhet: Vård och omsorg Projektledare: Sara Makboul

2 Innehållsförteckning Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Bakgrund Sveriges jämställdhetsmål Malmö stads jämställdhetsmål Projektets övergripande mål Hur kan vård och omsorgsverksamhet bidra till jämställdhetspolitiken? R metoden Representation Resurser Kategorisering av insatser... 8 Resultat av Kartläggning av SoL Hemtjänsten Serviceinsatser och personliga omvårdnadsinsatser Befolkningen och brukarna Hemtjänstens insatser uppdelade i nivåer Brukare med samtliga insatser enligt SoL i ordinärt boende Boendestöd, ledsagarservice och dagverksamhet Avlösning för anhöriga Kontaktperson och personlig assistans Korttidsplats, korttidsplats med rehabilitering och växelboende Vårdboende och gruppboende Andelen brukare på som bor på särskilt boende i förhållande till befolkningen Antal brukare och andel av befolkning Sammanfattning Resultat av kartläggning av LSS Brukare inom LSS, enligt samtliga personkretsar Åldersfördelning av brukare Befolkningen och brukarna Insatser enligt LSS Personlig assistans uppdelat på ålder Ledsagarservice uppdelat på ålder Kontaktperson uppdelat på ålder Avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn Familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga Familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga uppdelat på ålder Boende med särskild service för vuxna och daglig verksamhet Boende med särskild service för vuxna uppdelat på ålder Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

3 Antalet kvinnor och män som har beviljats boende med särskild service för vuxna, uppdelat på ålder Daglig verksamhet uppdelat på ålder Antalet brukare som har beviljats daglig verksamhet, uppdelat på ålder Individuell plan Individuell plan Individuell plan uppdelat på ålder Sammanfattning Realia Analys av SoL Realia Analys av LSS Värt att undersöka vidare Realisering Jämställdhetsplan Referenser Bilaga Bilaga Inplanerade datum hösten Bilaga Sammanställning av mötet om den jämställda verksamheten den 20/ Bakgrund Syfte Presentation Övning Resultat Diskussion Enskild uppgift Uppdrag Slutsats Bilaga Utvärdering av utbildning Bilaga Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

4 1. Bakgrund I augusti 2007 undertecknade Malmö stad CEMR: s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå 1, och anslöt sig därmed till arbetet för jämställdhet. Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade i september 2011 att en utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering skulle utföras. Kommunfullmäktige avsatte i 2012 års budget fyra miljoner kronor som har fördelats till stadens förvaltningar och bolag för att bidra till att de nationella jämställdhetsmålen ska uppnås. Enligt Malmö stads utvecklingsplan är huvudsyftet med jämställdhetsintegrering att kvalitetssäkra kommunens verksamheter riktade till medborgarna 2. Beslutet att genomföra en jämställdhetsintegrering av vård- och omsorgsverksamhet har tagits av samtliga tio stadsdelsförvaltningars vård- och omsorgschefer samt Sociala resursförvaltningen. Vård- och omsorgs verksamhet har beviljats medel för att jämställdhetssäkra biståndsbedömningen i Malmö stad. 1.1 Sveriges jämställdhetsmål Övergripande mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv (proposition 2005/06:155) Delmål: 1. Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 3. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. 4. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 1.2 Malmö stads jämställdhetsmål Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för likvärdig verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. 3 1 Counsil of European Municipalities and Regions 2 Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 3 Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 4 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

5 1.3 Projektets övergripande mål Att integrera jämställdhetsperspektivet i vård och omsorgsverksamhet, i syfte att på ett hållbart sätt säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar får en likvärdig fördelning av verksamhetens resurser, tillgodosedda efter behovet, oavsett kön. 1.4 Hur kan vård och omsorgsverksamhet bidra till jämställdhetspolitiken? Enligt Socialtjänstlagen, SoL, 5 kap. 5 ska socialnämnden verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Nämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet, eller annan liknande socialtjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 5 ska verksamhet enligt denna lag främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer som tillhör någon av följande personkretsar: Personkrets 1. Utvecklingsstörning, autism, eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada förvärvad i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personkrets 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Socialtjänstens insatser har inverkan på kvinnor och mäns möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare. Beroende på vilka insatser som beviljas samt kvaliteten på insatserna som utförs. En individ som är helt beroende av insatser som städning, avklädning, toalettbesök, duschning, inköp, medföljning till läkare, utförande av ärenden, personlig assistans osv. påverkar möjligheten till aktivt medborgarskap och livskvalitet. Insatser enligt SoL och LSS är därmed en förutsättning för att män och kvinnor i behov av vård och omsorg, ska få möjlighet till makt och inflytande genom delaktighet och valfrihet i samhället. Ledsagarservice är ett exempel på insats som hjälper brukaren att bryta isolering och ger möjlighet till delaktighet i samhällsaktiviteter. Avlösning för anhöriga är likaså en förutsättning för delaktighet i samhället och ger den anhörige möjlighet till avlastning i omsorgen till den behövande. För att säkerställa en jämställd biståndsbedömning, utan risk för könsmärkta insatser baserade på traditionella könsroller, är vård och omsorgs huvudmål att integrera jämställdhetsperspektivet i vård och omsorgs verksamhet. 5 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

6 Detta i syfte att på ett hållbart sätt säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar får en likvärdig fördelning av verksamhetens resurser, tillgodosedda efter behovet, oavsett kön. Det ska uppnås genom att öka medvetenhet och kunskap om jämställdhetsperspektivets betydelse i socialtjänstens arbete samt genom att införa verktyg för att jämställdhetssäkra biståndsbedömningen. 1. 5R metoden Analysen utgår från 5R metoden vars syfte är att mäta: Representation målgruppen (R1), Resurser vem får vad (R2), Resultat av kartläggning (R3), Realia analys av resultat i relation till samhällets normer (R4), samt Realisering - åtgärder (R5) (SOU 2007:15). 2.1 Representation Jämställdhetsarbetet fokuserar på jämställdhetsintegrering av verksamheten gentemot brukarna. I utvecklingsarbetet är målgruppen brukarna, därmed kartläggs könsfördelningen för brukare som beviljats insatser enligt SoL och enligt LSS. Mätningar har utförts på brukarna uppdelade i åldersgrupperna 0-19, 20-44, 45-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, samt 95+. Mätning har också utförts på brukarna i förhållande till befolkningen i Malmö, samt befolkningen uppdelade i ovanstående åldersgrupper. 6 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

7 2.2. Resurser I syfte att synliggöra antalet män och kvinnor som tar del av kommunens insatser, har det kartlagts hur följande resurser är fördelade mellan könen: Tabell 1 Resurser enligt SoL Hemtjänst totalt Personliga omvårdnadsinsatser Serviceinsatser Hemtjänstinsatser utifrån kostnadsnivåer Boendestöd Ledsagarservice Dagverksamhet Avlösning för anhöriga Kontaktperson Personlig assistans Korttidsboende Växelboende Vårdboende Gruppboende Resurser enligt LSS 9 2 Personlig assistent 9 3 Ledsagarservice 9 4 Kontaktperson 9 5 Avlösarservice 9 6 Korttidsvistelse 9 7 Korttidstillsyn 9 8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn & unga 9 9 Bostad med särskild service för vuxna 9 10 Daglig verksamhet 10 Individuell plan 7 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

8 3. Kategorisering av insatser Statistiken är stadsövergripande grundad på alla biståndsbeslut som tagits enligt SoL och LSS inom vård- och omsorgsverksamhet i Malmö stad, under perioden Figur 1 8 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

9 RESULTAT AV KARTLÄGGNING AV SOL 1. Hemtjänsten Diagram 1 Brukare med hemtjänst Antal Kvinnor Män Totalt: 9382, Kvinnor: 6502 (69 %), Män: 2880 (31 %) Ovanstående statistik beskriver det totala antalet brukare inom hemtjänsten i Malmö stad, fördelat på kvinnor och män under perioden Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

10 Brukare med hemtjänst inom respektive stadsdel Tabell 2 Stadsdelar Antal Könsfördelning Kvinnor Män Kvinnor Män Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn/Bunkeflo Oxie Rosengård S Innerstan V Innerstan Totalt Totalt: 9426 brukare. Att det totala antalet brukare är fler än i föregående diagram förklaras av att brukare har flyttat mellan stadsdelarna, och därmed under en kort period stått inskrivna i två stadsdelar samtidigt Tabellen visar antalet kvinnor och män med hemtjänstinsatser inom respektive stadsdel. Det är ingen större skillnad i fördelningen mellan könen inom stadsdelarna. Kvinnor som brukare är fler än män inom samtliga stadsdelar. 10 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

11 Tabell 3 Beviljade insatser inom hemtjänsten Insatser Antal Procent Könsfördelning Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Bädda sängen Fönsterputsning Kasta sopor Diskning Hjälp med husdjur Inköp Måltidsservice Städning Telefonservice Tvätt Trygghetslarm Tömma brevlådan Byte av ink.skydd, stomi och uribag Duschning Förflyttning Medföljning Måltidsservice med hjälp att äta Måltidsservice med måltidstillsyn Personlig hygien Post- och bankärenden Promenader På- och avklädning Tillsyn Toalettbesök Tömma fristående toalettstol Totalt Antal insatser i genomsnitt per person 5,2 4,7 Totalt beviljades brukarna insatser. Kvinnor beviljades 71 procent och män beviljades 29 procent av insatserna. Kvinnor hade i genomsnitt 5,2 insatser medan män hade 4,7 insatser i genomsnitt Tabellen visar vilka hemtjänstinsatser som beviljas samt hur insatserna är fördelade mellan könen i både antal och andel. Den visar också vilka insatser som är vanligast. Det påvisas ingen större skillnad mellan könen i hur insatserna är fördelade. Trygghetslarm och städning är de vanligast beviljade insatserna för båda könen. 11 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

12 1.1 Serviceinsatser och personliga omvårdnadsinsatser Hemtjänstens insatser delas upp i serviceinsatser och personliga omvårdnadsinsatser. Serviceinsatser är ofta insatser som innefattar praktiskt hushållsarbete. Trygghetslarm inbegrips inom serviceinsatser då det fungerar som en larmanordning där brukaren med en enkel knapptryckning kan få akut hjälp. Personliga omvårdnadsinsatser är insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. 4 Diagram 2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Brukare med omvårdnadsinsats Brukare med serviceinsats Kvinnor Män Andelen brukare som har beviljats någon form av personlig omvårdnadsinsats respektive serviceinsats, uppdelat på kön Enligt diagrammet har 51 procent av de kvinnliga brukarna och 48 procent av de manliga brukarna någon form av personlig omvårdnadsinsats. Statistiken visar att 99 procent av både kvinnliga brukare och manliga brukare har någon form av serviceinsats. Den oftast förekommande insatsen är trygghetslarm. Vid exkluderande av insatsen trygghetslarm framstår en skillnad mellan könen inom serviceinsatser, där kvinnor är fler. 73 procent av de kvinnliga brukarna och 71 procent av de manliga brukarna har någon form av serviceinsats. 4 Malmö stads gemensamma riktlinjer vid biståndsbedömning 12 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

13 Personliga omvårdnadsinsatser Tabell 4 Insatser Kvinnor % Män % Byte av inkontinensskydd, stomipåse, uribag 7 12 Duschning Förflyttning Medföljning Måltidsservice med hjälp att äta 1 1 Måltidsservice med måltidstillsyn 5 4 Personlig hygien Promenader På- och avklädning Tillsyn Toalettbesök Tömma fristående toalettstol 2 1 Genomsnitt Andelen brukare som har beviljats personliga omvårdnadsinsatser, beräknat på underlaget: 6502 st kvinnor och 2880 st män Det framgår att 40 procent av de kvinnliga brukarna och 34 procent av de manliga brukarna beviljas insatsen duschning. Det är för båda könen den vanligast förekommande insatsen inom personlig omvårdnad. Det är även en av de insatser där skillnaden mellan kvinnor och män är störst i förhållande till antalet brukare, där kvinnor är fler. Andra insatser där kvinnor är markant fler än män är vid promenader och medföljning (till frisör, läkare, tandläkare osv.). Större andel män än kvinnor har hjälp med byte av inkontinensskydd, stomispåse, och uribag. Den största förklaringen till det är att fler män än kvinnor har kateter, och har därmed oftare behov av att byta uribag. I genomsnitt beviljas 14 procent av de kvinnliga brukarna och 13 procent av de manliga brukarna personliga omvårdnadsinsatser. 13 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

14 Serviceinsatser Tabell 5 Insatser Kvinnor % Män % Bädda sängen Fönsterputsning 2 2 Kasta sopor Diskning Hjälp med husdjur 1 1 Inköp Post- och bankärenden 3 3 Måltidsservice Städning Telefonservice 2 2 Tvätt Trygghetslarm Tömma brevlådan 2 2 Genomsnitt Andelen brukare som har beviljats serviceinsatser, beräknat på underlaget: 6502 st kvinnor och 2880 st män Det framgår att 29 procent av de kvinnliga brukarna och 22 procent av de manliga brukarna beviljas hjälp med att kasta sopor. Det är den insatsen där skillnaden mellan könen är störst, och där kvinnor är fler. Andra insatser där kvinnor är markant fler än män är vid inköp och hjälp med att bädda sängen. Tabellen visar att det finns en skillnad i beviljade serviceinsatser, där i genomsnitt 27 procent av de kvinnliga brukarna beviljas serviceinsatser, och av de manliga brukarna beviljas i genomsnitt 24 procent serviceinsatser. 14 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

15 1.2 Befolkningen och brukarna Diagram 3 Antal Befolkningen i Malmö i januari Kvinnor Män Åldersfördelningen för kvinnor och män i Malmö Källa: SCB Diagrammet visar att skillnaderna mellan könen börjar efter 65 år och ökar med åldern. Kvinnor är överrepresenterade i befolkningen efter 65 års ålder. 15 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

16 Brukare uppdelade på ålder Diagram 4 Antal Kvinnor Män Åldersfördelningen av kvinnliga och manliga brukare Diagrammet visar att största antalet brukare för både kvinnor och män är i åldersgruppen år, följt av åldersgrupperna och Det lägsta antalet brukare av hemtjänstinsatser finns i åldersgruppen år. Störst skillnad i antal mellan könen finns i de äldre åldersgrupperna. 16 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

17 Brukare i förhållande till befolkningen Diagram 5 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Kvinnor Män 20% 10% 0% Andelen kvinnor och män inom respektive åldersgrupp, som erhåller hemtjänst i förhållande till befolkningen Det framgår att kvinnor är överrepresenterade efter 65 års ålder i både befolkningen och som brukare. Endast vid 95 års ålder och äldre är manliga brukare i förhållande till befolkningen överrepresenterade inom hemtjänsten. 17 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

18 Brukare med serviceinsatser i förhållande till befolkningen Diagram 6 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Kvinnor Män 20% 10% 0% Andelen kvinnor och män inom respektive åldersgrupp som erhåller serviceinsatser, i förhållande till befolkningen Då 99 procent av alla brukare har någon form av serviceinsats är siffrorna nästan identiska med tabellen för samtliga insatser inom hemtjänsten. Kvinnor är överrepresenterade inom serviceinsatser, inom samtliga åldersgrupper efter 65 år, även i förhållande till befolkningen. Män är överrepresenterade inom hemtjänsten efter 95 år. 18 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

19 Brukare med personliga omvårdnadsinsatser i förhållande till befolkningen Diagram 7 60% 50% 40% 30% 20% kvinnor män 10% 0% Andelen kvinnor och män inom respektive åldersgrupp som erhåller personliga omvårdnadsinsatser, i förhållande till befolkningen Diagrammet visar att kvinnor är överrepresenterade inom personliga omvårdnadsinsatser inom samtliga åldersgrupper efter 65 år, även i förhållande till befolkningen. 19 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

20 1.3 Hemtjänstens insatser uppdelade i nivåer Hemtjänstens insatser bekostar kommunen olika mycket. Det finns därmed en uppdelning av hemtjänstens insatser i avgiftsnivåer, där varje insats tillhör en särskild nivå. På nivå 0 är ersättningen för kommunen lägst, på nivå 4 är ersättningen högst 5. Följande fördelning föreligger: Nivå 0: Telefonservice, trygghetslarm Nivå 1: Byte av uribag och stomipåse, bädda sängen, diskning, hjälp med husdjur, inköp, medföljning, post- och bankärende, promenader, kasta sopor, städning, tillsyn, tvätt, tömma fristående toalettstol, tömma brevlåda Nivå 2: Duschning, måltidsservice, personlig hygien Nivå 3: Måltidsservice och måltidstillsyn, på- och avklädning Nivå 4: Byte av inkontinensskydd, förflyttning, måltidsservice och hjälp att äta, toalettbesök Brukare uppdelade på insatsnivå Diagram 8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå4 Kvinnor Män Fördelningen av brukare i förhållande till totala antalet brukare, uppdelat utifrån insatsnivå 5 Insatsnivåerna är ett internt resursfördelningssystem där Vård och omsorg ersätter sin egen produktion med olika belopp för de olika nivåerna utifrån respektive stadsdels totala budget för Vård och omsorg 20 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

21 Tabell 6 Insatsnivå Antal Andel Differens Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Fördelning av brukare angivet i antal och i andel av det totala antalet brukare inom respektive insatsnivå Enligt diagrammet och tabellen beviljas större andel kvinnor insatser som kräver mindre resurser, medan större andel män beviljas insatser som kräver större resurser. 2. Brukare med samtliga insatser enligt SoL i ordinärt boende Diagram 9 Antal Kvinnor Män Totala antalet brukare med insatser enligt SoL, i ordinärt boende (ej särskilt boende). Det totala antalet brukare är Kvinnor är brukare av 68 procent av insatserna, män är brukare av 32 procent av insatserna Enligt diagrammet beviljas fler kvinnor än män insatser enligt SoL i ordinärt boende. 21 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

22 2.1 Boendestöd, ledsagarservice och dagverksamhet Boendestöd och ledsagarservice är för den enskilde brukaren avgiftsfria, medan dagverksamhet är avgiftsbelagd. Boendestöd ges till personer med långvariga psykiska funktionshinder och syftar till att ge stöd och trygghet i livet. Stödet kan bland annat bestå av pedagogiskt och socialt stöd i vardagslivet eller praktiskt stöd vid inköp, ärenden, promenader eller vid kontakt med myndigheter. Det är en insats som innefattar många av insatserna enligt hemtjänsten. Ledsagarservice beviljas i syfte att möjliggöra för brukaren att leva ett aktivt socialliv. Dagverksamhet beviljas i syfte att utgöra stöd för brukaren på ordinärt boende eller verka som avlastning för anhöriga. 6 Diagram 10 Antal Antal brukare med boendestöd, ledsagarservice, och dagverksamhet Kvinnor Män Boendestöd Ledsagarservice Dagverksamhet Antal brukare med boendestöd, ledsagarservice, och dagverksamhet Enligt diagrammet beviljas ungefär lika många män och kvinnor boendestöd. Mer än dubbelt så många kvinnor än män beviljas ledsagarservice och dagverksamhet. 6 Malmö stads gemensamma riktlinjer vid biståndsbedömning 22 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

23 Andel brukare med boendestöd, ledsagarservice, och dagverksamhet i förhållande till totala antalet brukare inom SoL Diagram 11 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Boendestöd Ledsagarservice Dagverksamhet Kvinnor Män Andelen brukare med boendestöd, ledsagarservice, och dagverksamhet, uppdelat på kön. Beräknat på det totala antalet brukare inom SoL i ordinärt boende (T: 9993, K: 6819, M: 3173) Diagrammet visar att en markant större andel män än kvinnor beviljas boendestöd. En något större andel kvinnor än män beviljas ledsagarservice, medan lika stor andel kvinnor och män beviljas dagverksamhet. 23 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

24 Boendestöd uppdelat på ålder Diagram 12 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som beviljats boendestöd, uppdelat på ålder Diagrammet visar att boendestöd är vanligast för män och kvinnor i åldern 45-64, följt av åldersgruppen Fram till 65 års ålder är män fler än kvinnor. Kvinnor är fler än män i åldern 65 år och äldre. Att det är så få som har boendestöd efter 64 år beror på att antalet hemtjänstinsatser ökar vid den åldern. 24 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

25 Ledsagarservice uppdelat på ålder Diagram 13 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som beviljats ledsagarservice, uppdelat på ålder Diagrammet tyder på att kvinnor är fler inom insatsen ledsagarservice i alla åldrar, framförallt inom de äldre åldersgrupperna. I åldern är skillnaderna mellan könen mindre, vilket troligtvis beror på att det finns fler kvinnor efter 65 års ålder. 25 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

26 Dagverksamhet uppdelat på ålder Diagram 14 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som beviljats ledsagarservice, uppdelat på ålder Diagrammet tyder på att kvinnor är fler i antal inom insatsen dagverksamhet i åldern 80 år och äldre. Inom de yngre åldersgrupperna är skillnaden mellan könen mindre, ju högre upp i åldern desto större är skillnaderna. 26 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

27 2.2 Avlösning för anhöriga Brukare som vårdas av anhörig kan beviljas insatsen Avlösare i hemmet. Det är en avgiftsfri insats som kan beviljas upp till tolv timmar i månaden. Om brukaren önskar mer hjälp med avlösning kan han/hon beviljas Avlösarservice, som är avgiftsbelagd. Över tolv timmar per månad debiteras avgift motsvarande två procent av nettoinkomsten. Avlösarinsatsen, både avgiftsfria och avgiftsbelagda är insatser som beviljas brukaren men som nyttjas av brukarens anhöriga. 7 Diagram 15 Antal Avlösare i hemmet och avlösarservice Avlösare i hemmet Avlösarservice Kvinnor Män Antal brukare som beviljats avlösare i hemmet och avlösarservice Diagrammet visar att den avgiftsfria insatsen är vanligare än den avgiftsbelagda, för både män och kvinnor. Enligt diagrammet beviljas fler män än kvinnor avlösning, både avgiftsfri och avgiftsbelagd. 7 Malmö stads gemensamma riktlinjer vid biståndsbedömning 27 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

28 Avlösare i hemmet uppdelat på ålder Diagram 16 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som beviljats avlösning i hemmet, uppdelat på ålder Diagrammet visar att fler män än kvinnor inom samtliga åldersgrupper beviljas avlösning i hemmet. Skillnaden mellan könen är minst i åldersgruppen och störst i åldersgruppen Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

29 Avlösarservice uppdelat på ålder Diagram 17 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som beviljats avlösarservice, uppdelat på ålder Diagrammet visar att fler män än kvinnor beviljats insatsen i alla åldersgrupper, undantaget i åldersgruppen 65-74, där fördelningen mellan könen är jämn. Den åldersgrupp där flest antal kvinnor och män beviljas avlösarservice är år. 29 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

30 2.3 Kontaktperson och personlig assistans Kontaktperson är en avgiftsfri insats som beviljas brukare som upplever svårigheter i vardagen i syfte att bistå hjälp med personliga angelägenheter eller för att bryta isolering. Personlig assistans beviljas vid omfattande funktionsnedsättning i syfte att hjälpa brukaren klara sin vardag, för att leva ett så självständigt liv som möjligt. 8 Antalet brukare med kontaktperson och personlig assistans Diagram 18 Antal Kvinnor Män 10 0 Kontaktperson Personlig assistans Antalet brukare som beviljats insatserna kontaktperson och personlig assistans Diagrammet visar att mätt som enskild insats, är det fler antal kvinnor som beviljas insatsen kontaktperson. Vid mätning av kontaktperson i relation till totala antalet brukare, beviljas större andel män insatsen kontaktperson. Insatsen personlig assistans beviljas oftast som enskild insats och kan därför inte mätas i relation till det totala. Diagrammet visar en relativt jämn fördelning av insatsen mellan könen vid personlig assistans. Det är dock ovanligt att beviljas insatsen personlig assistans enligt SoL, hälften av stadsdelarna har inga brukare med insatsen. 8 Malmö stads gemensamma riktlinjer vid biståndsbedömning 30 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

31 Kontaktperson uppdelat på ålder Diagram 19 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som beviljas insatsen kontaktperson, uppdelat på ålder Diagrammet visar att flest brukare, både kvinnor och män beviljas kontaktperson i åldersgruppen år. Fler män än kvinnor beviljas kontaktperson i åldersgruppen år. Inom resterande åldersgrupper, undantaget åldersgruppen år beviljas fler kvinnor insatsen. I åldersgruppen år beviljas lika många kvinnor och män insatsen. 31 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

32 Personlig assistans uppdelat på ålder Diagram 20 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som har beviljas personlig assistans, uppdelat på ålder Diagrammet visar att flest brukare, både kvinnor och män beviljas personlig assistans i åldersgruppen år. Fler män än kvinnor beviljas personlig assistans i åldersgrupperna år, år, och år. Fler kvinnor än män beviljas personlig assistans i åldersgrupperna 0-19 år, år, år och år. 32 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

33 2.4 Korttidsplats, korttidsplats med rehabilitering och växelboende Enligt socialtjänstlagen är en korttidsplats ett boende som beviljas för att ge den enskilde rehabilitering, återhämtning, avlösning av anhörig, eller vård i livets slut. Växelboende beviljas i avlösningssyfte för anhörig. 9 Diagram 21 Antal Antalet brukare med korttidsplats, korttidsplats med rehabilitering, och växelboende Kvinnor Män Korttidsplats Korttidsplats med rehabilitering Växelboende Antalet brukare med korttidsplats, korttidsplats med rehabilitering, samt växelboende. Diagrammet visar att antalet kvinnor är fler inom insatsen korttidsplats. Korttidsplats med rehabilitering är relativt jämnt fördelat mellan könen, växelboende likaså. 9 Malmö stads gemensamma riktlinjer vid biståndsbedömning 33 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

34 Andelen brukare med korttidsplats, korttidsplats med rehabilitering, och växelboende i förhållande till antalet brukare Diagram 22 12% 10% 8% 6% 4% Kvinnor Män 2% 0% Korttidsplats Korttidsplats med rehabilitering Växelboende Andelen brukare med korttidsplats mätt i förhållande till totala antalet brukare Diagrammet visar att en något större andel män beviljas korttidsplats, korttidsplats med rehabilitering och växelboende. 34 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

35 Korttidsplats uppdelat på ålder Diagram 23 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som har beviljats korttidsplats, uppdelat på ålder Diagrammet visar att upp till 69 års ålder beviljas något fler män korttidsplats. Från 70 års ålder och äldre är kvinnor fler, ju högre upp i åldern desto större blir skillnaden. 35 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

36 Diagram 24 Antal 12 Korttidsplats med rehabilitering uppdelat på ålder Kvinnor Män Antalet brukare som har beviljats korttidsplats med rehabilitering, uppdelat på ålder Enligt diagrammet är fördelningen mellan könen i åldrarna relativt jämn. Något fler kvinnor i åldersgruppen beviljas insatsen medan något fler män i åldersgruppen beviljas insatsen. 36 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

37 Växelboende uppdelat på ålder Diagram 25 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som har beviljats korttidsplats med rehabilitering, uppdelat på ålder Enligt diagrammet är fördelningen mellan könen i åldrarna relativt jämn. Något fler kvinnor än män i åldersgruppen år beviljas insatsen medan något fler män inom resterande åldersgrupper beviljas insatsen. 37 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

38 3. Vårdboende och gruppboende Bostad i särskilt boende kan erhållas när brukarens behov inte längre kan tillgodoses på annat sätt. 10 Diagram 26 Antal 1200 Antalet brukare som bor på särskilt boende Kvinnor Män Vårdboende Gruppboende Fördelningen av brukare som bor på särskilt boende. Det totala antalet brukare på särskilt boende är Kvinnor: 1848 (71%) och män 738 (29%) Diagrammet visar att fler kvinnor än män bor på särskilt boende, både vårdboende och gruppboende. Större antal kvinnor och män bor på vårdboende än gruppboende. 10 Malmö stads gemensamma riktlinjer vid biståndsbedömning 38 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

39 Brukare på vårdboende uppdelat på ålder Diagram 27 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som bor på vårdboende, uppdelat på ålder Diagrammet visar att de flesta brukare på vårdboende är i åldern 80 år och äldre. Män är fler på vårdboende i åldersgruppen 45-74, därefter är kvinnor fler. 39 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

40 Brukare på gruppboende uppdelat på ålder Diagram 28 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som bor på gruppboende, uppdelat på ålder Diagrammet visar att de flesta brukare på gruppboende är i åldern 80 år och äldre. Män är något fler på gruppboende i åldersgruppen och 70-74, därefter är kvinnor fler. 40 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

41 3.1 Andelen brukare på som bor på särskilt boende i förhållande till befolkningen Andelen brukare på vårdboende i förhållande till befolkningen Diagram 29 Andelen kvinnor och män inom respektive åldersgrupp, som bor på vårdboende, i förhållande till befolkningen Diagrammet visar att kvinnor är fler än män på vårdboende efter 80 års ålder, även i förhållande till befolkningen. 41 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

42 Andelen brukare på gruppboende i förhållande till befolkningen Diagram 30 Andelen män och kvinnor inom respektive åldersgrupp, som bor på gruppboende, i förhållande till befolkningen Diagrammet visar att kvinnor är fler än män på gruppboende efter 80 års ålder, även i förhållande till befolkningen. 42 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 4/2009. Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL

Åstorps kommun. Revisionsrapport 4/2009. Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL Revisionsrapport 4/2009 Åstorps kommun Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL Bengt Sebring, ordf. Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport. LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10 Avesta kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Antal sidor: 10 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 201-09-21 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 Säters kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Rapport 1 från Kunskapsprojektet: En kostnadsanalys av olika former av stöd och service till personer med omfattande funktionsnedsättningar Priset

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Hemtjänsten i Botkyrka kommun

Hemtjänsten i Botkyrka kommun PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Hemtjänsten i Botkyrka kommun - EN GENDER BUDGET-ANALYS Förord en ojämställd budget är inte i balans Detta dokument är en gender budget-analys av hemtjänsten i Botkyrka

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer