Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad"

Transkript

1 Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad Upprättad: Datum: Enhet: Vård och omsorg Projektledare: Sara Makboul

2 Innehållsförteckning Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Bakgrund Sveriges jämställdhetsmål Malmö stads jämställdhetsmål Projektets övergripande mål Hur kan vård och omsorgsverksamhet bidra till jämställdhetspolitiken? R metoden Representation Resurser Kategorisering av insatser... 8 Resultat av Kartläggning av SoL Hemtjänsten Serviceinsatser och personliga omvårdnadsinsatser Befolkningen och brukarna Hemtjänstens insatser uppdelade i nivåer Brukare med samtliga insatser enligt SoL i ordinärt boende Boendestöd, ledsagarservice och dagverksamhet Avlösning för anhöriga Kontaktperson och personlig assistans Korttidsplats, korttidsplats med rehabilitering och växelboende Vårdboende och gruppboende Andelen brukare på som bor på särskilt boende i förhållande till befolkningen Antal brukare och andel av befolkning Sammanfattning Resultat av kartläggning av LSS Brukare inom LSS, enligt samtliga personkretsar Åldersfördelning av brukare Befolkningen och brukarna Insatser enligt LSS Personlig assistans uppdelat på ålder Ledsagarservice uppdelat på ålder Kontaktperson uppdelat på ålder Avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn Familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga Familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga uppdelat på ålder Boende med särskild service för vuxna och daglig verksamhet Boende med särskild service för vuxna uppdelat på ålder Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

3 Antalet kvinnor och män som har beviljats boende med särskild service för vuxna, uppdelat på ålder Daglig verksamhet uppdelat på ålder Antalet brukare som har beviljats daglig verksamhet, uppdelat på ålder Individuell plan Individuell plan Individuell plan uppdelat på ålder Sammanfattning Realia Analys av SoL Realia Analys av LSS Värt att undersöka vidare Realisering Jämställdhetsplan Referenser Bilaga Bilaga Inplanerade datum hösten Bilaga Sammanställning av mötet om den jämställda verksamheten den 20/ Bakgrund Syfte Presentation Övning Resultat Diskussion Enskild uppgift Uppdrag Slutsats Bilaga Utvärdering av utbildning Bilaga Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

4 1. Bakgrund I augusti 2007 undertecknade Malmö stad CEMR: s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå 1, och anslöt sig därmed till arbetet för jämställdhet. Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade i september 2011 att en utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering skulle utföras. Kommunfullmäktige avsatte i 2012 års budget fyra miljoner kronor som har fördelats till stadens förvaltningar och bolag för att bidra till att de nationella jämställdhetsmålen ska uppnås. Enligt Malmö stads utvecklingsplan är huvudsyftet med jämställdhetsintegrering att kvalitetssäkra kommunens verksamheter riktade till medborgarna 2. Beslutet att genomföra en jämställdhetsintegrering av vård- och omsorgsverksamhet har tagits av samtliga tio stadsdelsförvaltningars vård- och omsorgschefer samt Sociala resursförvaltningen. Vård- och omsorgs verksamhet har beviljats medel för att jämställdhetssäkra biståndsbedömningen i Malmö stad. 1.1 Sveriges jämställdhetsmål Övergripande mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv (proposition 2005/06:155) Delmål: 1. Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 3. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. 4. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 1.2 Malmö stads jämställdhetsmål Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för likvärdig verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. 3 1 Counsil of European Municipalities and Regions 2 Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 3 Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 4 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

5 1.3 Projektets övergripande mål Att integrera jämställdhetsperspektivet i vård och omsorgsverksamhet, i syfte att på ett hållbart sätt säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar får en likvärdig fördelning av verksamhetens resurser, tillgodosedda efter behovet, oavsett kön. 1.4 Hur kan vård och omsorgsverksamhet bidra till jämställdhetspolitiken? Enligt Socialtjänstlagen, SoL, 5 kap. 5 ska socialnämnden verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Nämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet, eller annan liknande socialtjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 5 ska verksamhet enligt denna lag främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer som tillhör någon av följande personkretsar: Personkrets 1. Utvecklingsstörning, autism, eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada förvärvad i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personkrets 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Socialtjänstens insatser har inverkan på kvinnor och mäns möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare. Beroende på vilka insatser som beviljas samt kvaliteten på insatserna som utförs. En individ som är helt beroende av insatser som städning, avklädning, toalettbesök, duschning, inköp, medföljning till läkare, utförande av ärenden, personlig assistans osv. påverkar möjligheten till aktivt medborgarskap och livskvalitet. Insatser enligt SoL och LSS är därmed en förutsättning för att män och kvinnor i behov av vård och omsorg, ska få möjlighet till makt och inflytande genom delaktighet och valfrihet i samhället. Ledsagarservice är ett exempel på insats som hjälper brukaren att bryta isolering och ger möjlighet till delaktighet i samhällsaktiviteter. Avlösning för anhöriga är likaså en förutsättning för delaktighet i samhället och ger den anhörige möjlighet till avlastning i omsorgen till den behövande. För att säkerställa en jämställd biståndsbedömning, utan risk för könsmärkta insatser baserade på traditionella könsroller, är vård och omsorgs huvudmål att integrera jämställdhetsperspektivet i vård och omsorgs verksamhet. 5 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

6 Detta i syfte att på ett hållbart sätt säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar får en likvärdig fördelning av verksamhetens resurser, tillgodosedda efter behovet, oavsett kön. Det ska uppnås genom att öka medvetenhet och kunskap om jämställdhetsperspektivets betydelse i socialtjänstens arbete samt genom att införa verktyg för att jämställdhetssäkra biståndsbedömningen. 1. 5R metoden Analysen utgår från 5R metoden vars syfte är att mäta: Representation målgruppen (R1), Resurser vem får vad (R2), Resultat av kartläggning (R3), Realia analys av resultat i relation till samhällets normer (R4), samt Realisering - åtgärder (R5) (SOU 2007:15). 2.1 Representation Jämställdhetsarbetet fokuserar på jämställdhetsintegrering av verksamheten gentemot brukarna. I utvecklingsarbetet är målgruppen brukarna, därmed kartläggs könsfördelningen för brukare som beviljats insatser enligt SoL och enligt LSS. Mätningar har utförts på brukarna uppdelade i åldersgrupperna 0-19, 20-44, 45-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, samt 95+. Mätning har också utförts på brukarna i förhållande till befolkningen i Malmö, samt befolkningen uppdelade i ovanstående åldersgrupper. 6 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

7 2.2. Resurser I syfte att synliggöra antalet män och kvinnor som tar del av kommunens insatser, har det kartlagts hur följande resurser är fördelade mellan könen: Tabell 1 Resurser enligt SoL Hemtjänst totalt Personliga omvårdnadsinsatser Serviceinsatser Hemtjänstinsatser utifrån kostnadsnivåer Boendestöd Ledsagarservice Dagverksamhet Avlösning för anhöriga Kontaktperson Personlig assistans Korttidsboende Växelboende Vårdboende Gruppboende Resurser enligt LSS 9 2 Personlig assistent 9 3 Ledsagarservice 9 4 Kontaktperson 9 5 Avlösarservice 9 6 Korttidsvistelse 9 7 Korttidstillsyn 9 8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn & unga 9 9 Bostad med särskild service för vuxna 9 10 Daglig verksamhet 10 Individuell plan 7 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

8 3. Kategorisering av insatser Statistiken är stadsövergripande grundad på alla biståndsbeslut som tagits enligt SoL och LSS inom vård- och omsorgsverksamhet i Malmö stad, under perioden Figur 1 8 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

9 RESULTAT AV KARTLÄGGNING AV SOL 1. Hemtjänsten Diagram 1 Brukare med hemtjänst Antal Kvinnor Män Totalt: 9382, Kvinnor: 6502 (69 %), Män: 2880 (31 %) Ovanstående statistik beskriver det totala antalet brukare inom hemtjänsten i Malmö stad, fördelat på kvinnor och män under perioden Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

10 Brukare med hemtjänst inom respektive stadsdel Tabell 2 Stadsdelar Antal Könsfördelning Kvinnor Män Kvinnor Män Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn/Bunkeflo Oxie Rosengård S Innerstan V Innerstan Totalt Totalt: 9426 brukare. Att det totala antalet brukare är fler än i föregående diagram förklaras av att brukare har flyttat mellan stadsdelarna, och därmed under en kort period stått inskrivna i två stadsdelar samtidigt Tabellen visar antalet kvinnor och män med hemtjänstinsatser inom respektive stadsdel. Det är ingen större skillnad i fördelningen mellan könen inom stadsdelarna. Kvinnor som brukare är fler än män inom samtliga stadsdelar. 10 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

11 Tabell 3 Beviljade insatser inom hemtjänsten Insatser Antal Procent Könsfördelning Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Bädda sängen Fönsterputsning Kasta sopor Diskning Hjälp med husdjur Inköp Måltidsservice Städning Telefonservice Tvätt Trygghetslarm Tömma brevlådan Byte av ink.skydd, stomi och uribag Duschning Förflyttning Medföljning Måltidsservice med hjälp att äta Måltidsservice med måltidstillsyn Personlig hygien Post- och bankärenden Promenader På- och avklädning Tillsyn Toalettbesök Tömma fristående toalettstol Totalt Antal insatser i genomsnitt per person 5,2 4,7 Totalt beviljades brukarna insatser. Kvinnor beviljades 71 procent och män beviljades 29 procent av insatserna. Kvinnor hade i genomsnitt 5,2 insatser medan män hade 4,7 insatser i genomsnitt Tabellen visar vilka hemtjänstinsatser som beviljas samt hur insatserna är fördelade mellan könen i både antal och andel. Den visar också vilka insatser som är vanligast. Det påvisas ingen större skillnad mellan könen i hur insatserna är fördelade. Trygghetslarm och städning är de vanligast beviljade insatserna för båda könen. 11 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

12 1.1 Serviceinsatser och personliga omvårdnadsinsatser Hemtjänstens insatser delas upp i serviceinsatser och personliga omvårdnadsinsatser. Serviceinsatser är ofta insatser som innefattar praktiskt hushållsarbete. Trygghetslarm inbegrips inom serviceinsatser då det fungerar som en larmanordning där brukaren med en enkel knapptryckning kan få akut hjälp. Personliga omvårdnadsinsatser är insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. 4 Diagram 2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Brukare med omvårdnadsinsats Brukare med serviceinsats Kvinnor Män Andelen brukare som har beviljats någon form av personlig omvårdnadsinsats respektive serviceinsats, uppdelat på kön Enligt diagrammet har 51 procent av de kvinnliga brukarna och 48 procent av de manliga brukarna någon form av personlig omvårdnadsinsats. Statistiken visar att 99 procent av både kvinnliga brukare och manliga brukare har någon form av serviceinsats. Den oftast förekommande insatsen är trygghetslarm. Vid exkluderande av insatsen trygghetslarm framstår en skillnad mellan könen inom serviceinsatser, där kvinnor är fler. 73 procent av de kvinnliga brukarna och 71 procent av de manliga brukarna har någon form av serviceinsats. 4 Malmö stads gemensamma riktlinjer vid biståndsbedömning 12 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

13 Personliga omvårdnadsinsatser Tabell 4 Insatser Kvinnor % Män % Byte av inkontinensskydd, stomipåse, uribag 7 12 Duschning Förflyttning Medföljning Måltidsservice med hjälp att äta 1 1 Måltidsservice med måltidstillsyn 5 4 Personlig hygien Promenader På- och avklädning Tillsyn Toalettbesök Tömma fristående toalettstol 2 1 Genomsnitt Andelen brukare som har beviljats personliga omvårdnadsinsatser, beräknat på underlaget: 6502 st kvinnor och 2880 st män Det framgår att 40 procent av de kvinnliga brukarna och 34 procent av de manliga brukarna beviljas insatsen duschning. Det är för båda könen den vanligast förekommande insatsen inom personlig omvårdnad. Det är även en av de insatser där skillnaden mellan kvinnor och män är störst i förhållande till antalet brukare, där kvinnor är fler. Andra insatser där kvinnor är markant fler än män är vid promenader och medföljning (till frisör, läkare, tandläkare osv.). Större andel män än kvinnor har hjälp med byte av inkontinensskydd, stomispåse, och uribag. Den största förklaringen till det är att fler män än kvinnor har kateter, och har därmed oftare behov av att byta uribag. I genomsnitt beviljas 14 procent av de kvinnliga brukarna och 13 procent av de manliga brukarna personliga omvårdnadsinsatser. 13 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

14 Serviceinsatser Tabell 5 Insatser Kvinnor % Män % Bädda sängen Fönsterputsning 2 2 Kasta sopor Diskning Hjälp med husdjur 1 1 Inköp Post- och bankärenden 3 3 Måltidsservice Städning Telefonservice 2 2 Tvätt Trygghetslarm Tömma brevlådan 2 2 Genomsnitt Andelen brukare som har beviljats serviceinsatser, beräknat på underlaget: 6502 st kvinnor och 2880 st män Det framgår att 29 procent av de kvinnliga brukarna och 22 procent av de manliga brukarna beviljas hjälp med att kasta sopor. Det är den insatsen där skillnaden mellan könen är störst, och där kvinnor är fler. Andra insatser där kvinnor är markant fler än män är vid inköp och hjälp med att bädda sängen. Tabellen visar att det finns en skillnad i beviljade serviceinsatser, där i genomsnitt 27 procent av de kvinnliga brukarna beviljas serviceinsatser, och av de manliga brukarna beviljas i genomsnitt 24 procent serviceinsatser. 14 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

15 1.2 Befolkningen och brukarna Diagram 3 Antal Befolkningen i Malmö i januari Kvinnor Män Åldersfördelningen för kvinnor och män i Malmö Källa: SCB Diagrammet visar att skillnaderna mellan könen börjar efter 65 år och ökar med åldern. Kvinnor är överrepresenterade i befolkningen efter 65 års ålder. 15 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

16 Brukare uppdelade på ålder Diagram 4 Antal Kvinnor Män Åldersfördelningen av kvinnliga och manliga brukare Diagrammet visar att största antalet brukare för både kvinnor och män är i åldersgruppen år, följt av åldersgrupperna och Det lägsta antalet brukare av hemtjänstinsatser finns i åldersgruppen år. Störst skillnad i antal mellan könen finns i de äldre åldersgrupperna. 16 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

17 Brukare i förhållande till befolkningen Diagram 5 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Kvinnor Män 20% 10% 0% Andelen kvinnor och män inom respektive åldersgrupp, som erhåller hemtjänst i förhållande till befolkningen Det framgår att kvinnor är överrepresenterade efter 65 års ålder i både befolkningen och som brukare. Endast vid 95 års ålder och äldre är manliga brukare i förhållande till befolkningen överrepresenterade inom hemtjänsten. 17 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

18 Brukare med serviceinsatser i förhållande till befolkningen Diagram 6 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Kvinnor Män 20% 10% 0% Andelen kvinnor och män inom respektive åldersgrupp som erhåller serviceinsatser, i förhållande till befolkningen Då 99 procent av alla brukare har någon form av serviceinsats är siffrorna nästan identiska med tabellen för samtliga insatser inom hemtjänsten. Kvinnor är överrepresenterade inom serviceinsatser, inom samtliga åldersgrupper efter 65 år, även i förhållande till befolkningen. Män är överrepresenterade inom hemtjänsten efter 95 år. 18 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

19 Brukare med personliga omvårdnadsinsatser i förhållande till befolkningen Diagram 7 60% 50% 40% 30% 20% kvinnor män 10% 0% Andelen kvinnor och män inom respektive åldersgrupp som erhåller personliga omvårdnadsinsatser, i förhållande till befolkningen Diagrammet visar att kvinnor är överrepresenterade inom personliga omvårdnadsinsatser inom samtliga åldersgrupper efter 65 år, även i förhållande till befolkningen. 19 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

20 1.3 Hemtjänstens insatser uppdelade i nivåer Hemtjänstens insatser bekostar kommunen olika mycket. Det finns därmed en uppdelning av hemtjänstens insatser i avgiftsnivåer, där varje insats tillhör en särskild nivå. På nivå 0 är ersättningen för kommunen lägst, på nivå 4 är ersättningen högst 5. Följande fördelning föreligger: Nivå 0: Telefonservice, trygghetslarm Nivå 1: Byte av uribag och stomipåse, bädda sängen, diskning, hjälp med husdjur, inköp, medföljning, post- och bankärende, promenader, kasta sopor, städning, tillsyn, tvätt, tömma fristående toalettstol, tömma brevlåda Nivå 2: Duschning, måltidsservice, personlig hygien Nivå 3: Måltidsservice och måltidstillsyn, på- och avklädning Nivå 4: Byte av inkontinensskydd, förflyttning, måltidsservice och hjälp att äta, toalettbesök Brukare uppdelade på insatsnivå Diagram 8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå4 Kvinnor Män Fördelningen av brukare i förhållande till totala antalet brukare, uppdelat utifrån insatsnivå 5 Insatsnivåerna är ett internt resursfördelningssystem där Vård och omsorg ersätter sin egen produktion med olika belopp för de olika nivåerna utifrån respektive stadsdels totala budget för Vård och omsorg 20 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

21 Tabell 6 Insatsnivå Antal Andel Differens Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Nivå Nivå Nivå Nivå Nivå Fördelning av brukare angivet i antal och i andel av det totala antalet brukare inom respektive insatsnivå Enligt diagrammet och tabellen beviljas större andel kvinnor insatser som kräver mindre resurser, medan större andel män beviljas insatser som kräver större resurser. 2. Brukare med samtliga insatser enligt SoL i ordinärt boende Diagram 9 Antal Kvinnor Män Totala antalet brukare med insatser enligt SoL, i ordinärt boende (ej särskilt boende). Det totala antalet brukare är Kvinnor är brukare av 68 procent av insatserna, män är brukare av 32 procent av insatserna Enligt diagrammet beviljas fler kvinnor än män insatser enligt SoL i ordinärt boende. 21 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

22 2.1 Boendestöd, ledsagarservice och dagverksamhet Boendestöd och ledsagarservice är för den enskilde brukaren avgiftsfria, medan dagverksamhet är avgiftsbelagd. Boendestöd ges till personer med långvariga psykiska funktionshinder och syftar till att ge stöd och trygghet i livet. Stödet kan bland annat bestå av pedagogiskt och socialt stöd i vardagslivet eller praktiskt stöd vid inköp, ärenden, promenader eller vid kontakt med myndigheter. Det är en insats som innefattar många av insatserna enligt hemtjänsten. Ledsagarservice beviljas i syfte att möjliggöra för brukaren att leva ett aktivt socialliv. Dagverksamhet beviljas i syfte att utgöra stöd för brukaren på ordinärt boende eller verka som avlastning för anhöriga. 6 Diagram 10 Antal Antal brukare med boendestöd, ledsagarservice, och dagverksamhet Kvinnor Män Boendestöd Ledsagarservice Dagverksamhet Antal brukare med boendestöd, ledsagarservice, och dagverksamhet Enligt diagrammet beviljas ungefär lika många män och kvinnor boendestöd. Mer än dubbelt så många kvinnor än män beviljas ledsagarservice och dagverksamhet. 6 Malmö stads gemensamma riktlinjer vid biståndsbedömning 22 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

23 Andel brukare med boendestöd, ledsagarservice, och dagverksamhet i förhållande till totala antalet brukare inom SoL Diagram 11 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Boendestöd Ledsagarservice Dagverksamhet Kvinnor Män Andelen brukare med boendestöd, ledsagarservice, och dagverksamhet, uppdelat på kön. Beräknat på det totala antalet brukare inom SoL i ordinärt boende (T: 9993, K: 6819, M: 3173) Diagrammet visar att en markant större andel män än kvinnor beviljas boendestöd. En något större andel kvinnor än män beviljas ledsagarservice, medan lika stor andel kvinnor och män beviljas dagverksamhet. 23 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

24 Boendestöd uppdelat på ålder Diagram 12 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som beviljats boendestöd, uppdelat på ålder Diagrammet visar att boendestöd är vanligast för män och kvinnor i åldern 45-64, följt av åldersgruppen Fram till 65 års ålder är män fler än kvinnor. Kvinnor är fler än män i åldern 65 år och äldre. Att det är så få som har boendestöd efter 64 år beror på att antalet hemtjänstinsatser ökar vid den åldern. 24 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

25 Ledsagarservice uppdelat på ålder Diagram 13 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som beviljats ledsagarservice, uppdelat på ålder Diagrammet tyder på att kvinnor är fler inom insatsen ledsagarservice i alla åldrar, framförallt inom de äldre åldersgrupperna. I åldern är skillnaderna mellan könen mindre, vilket troligtvis beror på att det finns fler kvinnor efter 65 års ålder. 25 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

26 Dagverksamhet uppdelat på ålder Diagram 14 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som beviljats ledsagarservice, uppdelat på ålder Diagrammet tyder på att kvinnor är fler i antal inom insatsen dagverksamhet i åldern 80 år och äldre. Inom de yngre åldersgrupperna är skillnaden mellan könen mindre, ju högre upp i åldern desto större är skillnaderna. 26 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

27 2.2 Avlösning för anhöriga Brukare som vårdas av anhörig kan beviljas insatsen Avlösare i hemmet. Det är en avgiftsfri insats som kan beviljas upp till tolv timmar i månaden. Om brukaren önskar mer hjälp med avlösning kan han/hon beviljas Avlösarservice, som är avgiftsbelagd. Över tolv timmar per månad debiteras avgift motsvarande två procent av nettoinkomsten. Avlösarinsatsen, både avgiftsfria och avgiftsbelagda är insatser som beviljas brukaren men som nyttjas av brukarens anhöriga. 7 Diagram 15 Antal Avlösare i hemmet och avlösarservice Avlösare i hemmet Avlösarservice Kvinnor Män Antal brukare som beviljats avlösare i hemmet och avlösarservice Diagrammet visar att den avgiftsfria insatsen är vanligare än den avgiftsbelagda, för både män och kvinnor. Enligt diagrammet beviljas fler män än kvinnor avlösning, både avgiftsfri och avgiftsbelagd. 7 Malmö stads gemensamma riktlinjer vid biståndsbedömning 27 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

28 Avlösare i hemmet uppdelat på ålder Diagram 16 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som beviljats avlösning i hemmet, uppdelat på ålder Diagrammet visar att fler män än kvinnor inom samtliga åldersgrupper beviljas avlösning i hemmet. Skillnaden mellan könen är minst i åldersgruppen och störst i åldersgruppen Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

29 Avlösarservice uppdelat på ålder Diagram 17 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som beviljats avlösarservice, uppdelat på ålder Diagrammet visar att fler män än kvinnor beviljats insatsen i alla åldersgrupper, undantaget i åldersgruppen 65-74, där fördelningen mellan könen är jämn. Den åldersgrupp där flest antal kvinnor och män beviljas avlösarservice är år. 29 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

30 2.3 Kontaktperson och personlig assistans Kontaktperson är en avgiftsfri insats som beviljas brukare som upplever svårigheter i vardagen i syfte att bistå hjälp med personliga angelägenheter eller för att bryta isolering. Personlig assistans beviljas vid omfattande funktionsnedsättning i syfte att hjälpa brukaren klara sin vardag, för att leva ett så självständigt liv som möjligt. 8 Antalet brukare med kontaktperson och personlig assistans Diagram 18 Antal Kvinnor Män 10 0 Kontaktperson Personlig assistans Antalet brukare som beviljats insatserna kontaktperson och personlig assistans Diagrammet visar att mätt som enskild insats, är det fler antal kvinnor som beviljas insatsen kontaktperson. Vid mätning av kontaktperson i relation till totala antalet brukare, beviljas större andel män insatsen kontaktperson. Insatsen personlig assistans beviljas oftast som enskild insats och kan därför inte mätas i relation till det totala. Diagrammet visar en relativt jämn fördelning av insatsen mellan könen vid personlig assistans. Det är dock ovanligt att beviljas insatsen personlig assistans enligt SoL, hälften av stadsdelarna har inga brukare med insatsen. 8 Malmö stads gemensamma riktlinjer vid biståndsbedömning 30 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

31 Kontaktperson uppdelat på ålder Diagram 19 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som beviljas insatsen kontaktperson, uppdelat på ålder Diagrammet visar att flest brukare, både kvinnor och män beviljas kontaktperson i åldersgruppen år. Fler män än kvinnor beviljas kontaktperson i åldersgruppen år. Inom resterande åldersgrupper, undantaget åldersgruppen år beviljas fler kvinnor insatsen. I åldersgruppen år beviljas lika många kvinnor och män insatsen. 31 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

32 Personlig assistans uppdelat på ålder Diagram 20 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som har beviljas personlig assistans, uppdelat på ålder Diagrammet visar att flest brukare, både kvinnor och män beviljas personlig assistans i åldersgruppen år. Fler män än kvinnor beviljas personlig assistans i åldersgrupperna år, år, och år. Fler kvinnor än män beviljas personlig assistans i åldersgrupperna 0-19 år, år, år och år. 32 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

33 2.4 Korttidsplats, korttidsplats med rehabilitering och växelboende Enligt socialtjänstlagen är en korttidsplats ett boende som beviljas för att ge den enskilde rehabilitering, återhämtning, avlösning av anhörig, eller vård i livets slut. Växelboende beviljas i avlösningssyfte för anhörig. 9 Diagram 21 Antal Antalet brukare med korttidsplats, korttidsplats med rehabilitering, och växelboende Kvinnor Män Korttidsplats Korttidsplats med rehabilitering Växelboende Antalet brukare med korttidsplats, korttidsplats med rehabilitering, samt växelboende. Diagrammet visar att antalet kvinnor är fler inom insatsen korttidsplats. Korttidsplats med rehabilitering är relativt jämnt fördelat mellan könen, växelboende likaså. 9 Malmö stads gemensamma riktlinjer vid biståndsbedömning 33 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

34 Andelen brukare med korttidsplats, korttidsplats med rehabilitering, och växelboende i förhållande till antalet brukare Diagram 22 12% 10% 8% 6% 4% Kvinnor Män 2% 0% Korttidsplats Korttidsplats med rehabilitering Växelboende Andelen brukare med korttidsplats mätt i förhållande till totala antalet brukare Diagrammet visar att en något större andel män beviljas korttidsplats, korttidsplats med rehabilitering och växelboende. 34 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

35 Korttidsplats uppdelat på ålder Diagram 23 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som har beviljats korttidsplats, uppdelat på ålder Diagrammet visar att upp till 69 års ålder beviljas något fler män korttidsplats. Från 70 års ålder och äldre är kvinnor fler, ju högre upp i åldern desto större blir skillnaden. 35 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

36 Diagram 24 Antal 12 Korttidsplats med rehabilitering uppdelat på ålder Kvinnor Män Antalet brukare som har beviljats korttidsplats med rehabilitering, uppdelat på ålder Enligt diagrammet är fördelningen mellan könen i åldrarna relativt jämn. Något fler kvinnor i åldersgruppen beviljas insatsen medan något fler män i åldersgruppen beviljas insatsen. 36 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

37 Växelboende uppdelat på ålder Diagram 25 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som har beviljats korttidsplats med rehabilitering, uppdelat på ålder Enligt diagrammet är fördelningen mellan könen i åldrarna relativt jämn. Något fler kvinnor än män i åldersgruppen år beviljas insatsen medan något fler män inom resterande åldersgrupper beviljas insatsen. 37 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

38 3. Vårdboende och gruppboende Bostad i särskilt boende kan erhållas när brukarens behov inte längre kan tillgodoses på annat sätt. 10 Diagram 26 Antal 1200 Antalet brukare som bor på särskilt boende Kvinnor Män Vårdboende Gruppboende Fördelningen av brukare som bor på särskilt boende. Det totala antalet brukare på särskilt boende är Kvinnor: 1848 (71%) och män 738 (29%) Diagrammet visar att fler kvinnor än män bor på särskilt boende, både vårdboende och gruppboende. Större antal kvinnor och män bor på vårdboende än gruppboende. 10 Malmö stads gemensamma riktlinjer vid biståndsbedömning 38 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

39 Brukare på vårdboende uppdelat på ålder Diagram 27 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som bor på vårdboende, uppdelat på ålder Diagrammet visar att de flesta brukare på vårdboende är i åldern 80 år och äldre. Män är fler på vårdboende i åldersgruppen 45-74, därefter är kvinnor fler. 39 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

40 Brukare på gruppboende uppdelat på ålder Diagram 28 Antal Kvinnor Män Antalet brukare som bor på gruppboende, uppdelat på ålder Diagrammet visar att de flesta brukare på gruppboende är i åldern 80 år och äldre. Män är något fler på gruppboende i åldersgruppen och 70-74, därefter är kvinnor fler. 40 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

41 3.1 Andelen brukare på som bor på särskilt boende i förhållande till befolkningen Andelen brukare på vårdboende i förhållande till befolkningen Diagram 29 Andelen kvinnor och män inom respektive åldersgrupp, som bor på vårdboende, i förhållande till befolkningen Diagrammet visar att kvinnor är fler än män på vårdboende efter 80 års ålder, även i förhållande till befolkningen. 41 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

42 Andelen brukare på gruppboende i förhållande till befolkningen Diagram 30 Andelen män och kvinnor inom respektive åldersgrupp, som bor på gruppboende, i förhållande till befolkningen Diagrammet visar att kvinnor är fler än män på gruppboende efter 80 års ålder, även i förhållande till befolkningen. 42 Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad

Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut enligt SoL och LSS Malmö stad Upprättad: Datum:2013-01-31 Enhet: Vård och omsorg Projektledare: Sara Makboul Innehållsförteckning Jämställdhetsanalys av biståndsbeslut

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Checklista för jämställd biståndsbedömning

Checklista för jämställd biståndsbedömning Checklista för jämställd biståndsbedömning Checklistan är en del av det jämställdhetsarbete som bedrivits inom Vård och Omsorg sedan 2012. Fullständig rapport och övrigt material finns tillgängligt på

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Personkrets LSS Utvecklingsstörda personer och personer med autism eller autismliknande

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Val av frågeställning/medborgarprocess LSS-insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggning av beslut enligt LSS

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan ansöka? I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer