Prinsippene for dommernes utdannelse og utnevnelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prinsippene for dommernes utdannelse og utnevnelse"

Transkript

1 Prinsippene for dommernes utdannelse og utnevnelse 69 I sektion B behandlades under ordförandeskap av professor ARNHOLM ämnet Prinsippene for dommernes utdannelse og utnevnelse Referenten, høyesterettsjustitiarius TERJE WOLD, Norge: Herr formann, mine damer og herrer! I. De bestemmelser som gjelder for dommernes utdannelse og utnevnelse er meget forskjellige i de enkelte land. Vi har ikke på dette område bestemte generelle prinsipper som uten videre får anvendelse i alle rettssamfunn. Selv i de nordiske land som står hverandre så nær, er det stor forskjell. Dette henger sammen med rettstradisjonen og samfunnsforholdene. Skal man vurdere ordningen i hvert land, må man i første rekke holde seg til hvordan den virker i det praktiske rettsliv. Men selv om jeg erkjenner dette fullt ut, mener jeg likevel at vi på dette område bør søke å følge visse prinsipielle retningslinjer. Dommerne skal dømme rettferdig, selvstendig og upartisk. Prinsippene for deres utdannelse og utnevnelse må søke å fremme denne målsetting. Dommernes status er heller ikke et indre anliggende for hvert land i samme grad som før. Jeg nevner at den europeiske menneskerettskonvensjon, som er bindende for 17 europeiske stater, fastsetter at det er en menneskerett å få sin sak prøvet av en domstol. Men hva er en domstol i konvensjonens forstand? Det er klart at Europakonvensjonen medfører at det i prinsippet må stilles visse krav til den utdannelse dommerne har og den fremgangsmåte som følges ved deres utnevnelse. Jeg har villet nevne dette. Men jeg legger straks til, at når jeg i referatet har dristet meg til å formulere visse konklusjoner, må dette ikke misforstås. Jeg mener ikke at vi på dette område i enhver henseende skal ha den samme ordning. Vi må ta hensyn til samfunnsforholdene og rettstradisjonen. Konklusjonene er ment som retningslinjer vi bør drøfte. Ikke bare når det gjelder dommernes utdannelse og utnevnelse, men på hele domstolsforvaltningens område kan vi i de nordiske land lære meget av hverandre med sikte på å rasjonalisere rettspleien og å styrke domstolenes stilling. Selv om vår dornstolsforvaltning i mange henseender er og må være forskjellig, skulle det likevel være muligheter for å nå fram til et feiles syn når det gjelder de grunnleggende prinsipper. Jeg tror derfor det er viktig

2 70 Terje Wold at Nordens jurister drøfter domstolsforvaltningen, og jeg håper at konklusjonene vil lette diskusjonen. II. La meg nevne dommernes utdannelse først. Domstolene har i vår tid en vanskeligere oppgave og et større ansvar enn noen gang, og det er helt naturlig at det spørsmål stilles: Kan domstolene makte den oppgave det moderne velferdssamfunn har lagt på dem, og hva kan vi gjøre for å gi våre fremtidige dommere den utdannelse, de kunnskaper og den selvstendighet som kan gjøre dem best mulig skikket for dommergjerningen i et samfunn under stadig og hurtig vekst og utvikling? I min konklusjon har jeg uten videre lagt til grunn at juridisk fagutdannelse bør være et vilkår for dommervervet og at den teoretiske juristutdannelse i våre nordiske land er god og står på et høyt nivå. Men jusen skal anvendes på en riktig mate. Den vanskeligste og viktigste del av dommeroppgaven er den samfunnsmessige vurdering og det skjønn som uvegerlig kreves i hver eneste rettssak. Her er teoretiske kunnskaper ikke nok. Jeg vil tro at vi alle erkjenner hvor viktig det er for en dommer å ha erfaring og kjennskap til livs- og leveforhold i det samfunn han arbeider. Det er min faste overbevisning at det bør legges stor vekt på dommernes praktiske utdannelse. Denne side av dommerutdannelsen er så viktig at praktisk dommerutdannelse prinsipielt bør være et vilkår for dommervervet. Men hvordan skal den praktiske dommerutdannelse organiseres? Her vil meningene sikkert være meget delte. Skal den praktiske dommerutdannelse gå inn som et ledd i den alminnelige juristutdannelse, eller skal den være en særskilt utdannelse i tillegg til juridisk eksamen? I et lite land som Norge vil sikkert mange mene at juristutdannelsen ikke bør deles. Det juridiske studium hos oss tar i dag gjennomsnittlig 5 til 5^ år. For å bli advokat kreves det i tillegg minst 2 års praktisk virksomhet i bestemte i loven fastsatte juridiske stillinger. - For dommere har vi ingen slike virksomhetskrav. Det er et spørsmål om ikke den praktiske dommerutdannelse og advokatutdannelsen bør ses sammen. Etter min mening kunne dette bli en stor vinning for rettspleien. Hva skal så den praktiske dommerutdannelse ta sikte på? I Norge har dette spørsmål ikke vært drøftet. Det er derfor bare min personlige mening jeg kan gi uttrykk for. Jeg vil tro at siktepunktet må være å skape en rimelig og fornuftig balanse mellom den teoretiske og praktiske dommerutdannelse. Jeg antar videre at den praktiske utdannelse ikke bare må gi kjennskap til arbeidet ved dom-

3 Prinsippene for dommernes utdannelse og utnevnelse 7 1 stolene slik det faktisk foregår, men også forberede den fremtidige dommer på den oppgave dommerne i vår tid har. Domstolene er med på å skape ny rett på det rent privatrettslige felt, men også mer og mer på personrettens og den offentlige retts område. I sitt utmerkede referat om»den högsta instansens uppgift» (s. 12) hevder professor Bo Palmgren at»domstolen skall låta allmänna rättsgrundsatser och allmän rättfärdighet komma till uttryck i sina avgöranden». Jeg er enig. Men dette stiller de største krav til dommerne, krav som vi nok ofte føler at vi ikke helt ut makter å oppfylle. I vår tid påkalles også domstolenes bistand i høyere grad enn før hvor det oppstår strid om de fundamentale menneskerettigheter og innholdet og omfanget av de grunnprinsipper rettssamfunnet bygger på. Den holdning domstolene i det enkelte land inntar her, har stor betydning innad, men også utad. For oss jurister skulle det ikke være vanskelig å se hvor viktig det er at domstolene holder mål, og at dommerne følger med i utviklingen. Vi lever i en brytnings- og modningstid. Dommeren må ha styrke nok til å treffe sin avgjørelse i den dragkamp som utspilles i rettssalen under en rettsordning som er i stadig utvikling hvor den enkelte borgers personlige og politiske rett ofte står mot hensynet til samfunnsinteressene og hvor endog politisk makt kan søke å øve press på den judisielle funksjon. Jeg tror at når rettspleien så lett har brutt sammen under makt og diktatur, skyldes det at vi dommere i for høy grad har ansett oss som fagjurister og ikke har hatt klart for oss den samfunnsmessige side av dommeroppgaven som jeg her har pekt på. Jeg tror det er viktig for rettspleien at de fremtidige dommere gjennom den praktiske dommerutdannelse også blir best mulig forberedt på denne viktige del av dommervervet. III. La meg så nevne dommernes utnevnelse. Jeg skal ikke innlate meg på å vurdere den fremgangsmåte som følges i de andre nordiske land. Jeg føler meg ikke kompetent til det, og jeg må også be unnskyldt de faktiske feil og ufullstendigheter som måtte finnes i den fremstilling jeg har gitt om ordningen i andre land. Forskjellen er stor. Men én erfaring tror jeg nok vi har feiles: Når det reises spørsmål om reformer på domstolsforvaltningens område, møter man regelmessig den innvending at den ordning vi har, har virket godt i praksis og at det er betenkelig å røre ved noe som gjennom rettstradisjonen er vokst inn i det praktiske rettsliv. Og når det gjelder spørsmålet om endring av den fremgangsmåte

4 72 Terje Wold som følges for dommerutnevnelser, kan dette også lett bli misforstått av dommerne selv. Men det skulle det ikke være grunn til. Jeg vil tro at alle dommere i dag ser dette spørsmål som et prinsippspørsmål. Selve ordningen må i prinsippet være den best mulige. Det fremgår da også av den översikt jeg har gitt i mitt referat at man i årene etter krigen i en rekke land har funnet det nødvendig å ta opp til vurdering prinsippene for dommernes utnevnelse og å gå til viktige reformer på dette område for å styrke domstolenes stilling deres selvstendighet og uavhengighet. Forklaringen finner man først og fremst i de erfaringer mange europeiske folk har høstet under diktatur og krig, men også i den samfunnsutvikling som pågår, hvor kravet om bedre og sterkere rettsgarantier har trengt seg fram. I mitt referat har jeg på side 30 under punkt 4 oppstilt følgende konklusjon når det gjelder utnevnelse av dommere:»dommerutnevnelsene bør ta sikte på mest mulig å styrke domstolenes stilling, deres selvstendighet og uavhengighet. Dommerutnevnelsene bør ikke skje av regjeringen alene. En domstolsrepresentasjon dommerråd eller dommerutvalg hvor også representanter for de praktiserende jurister er med, bør delta og ha adgang til å øve innflytelse ved dommerembetenes besettelse.» Også her er selvfølgelig ikke konklusjonen ment som noe endelig fastlagt standpunkt. I Norge er det regjeringen som eksklusivt uten noen deltakelse av andre ansvarlige organ företar alle utnevnelser, forfremmelser og konstitusjoner av dommere. Denne ordning er i prinsippet angripelig og derfor uheldig. Dette kommer særlig sterkt fram hvor det samme politiske parti sitter med regjeringen i en lang årrekke. Etter min mening bør vi i Norge ta disse spørsmål opp til vurdering. Vår ordning er fremdeles den samme som under eneveldet. Spørsmålet har ikke vært vurdert siden vi i 1814 fikk vår frie forfatning. Det norske justisdepartement har også stilt seg meget positivt til at utnevnejsesspørsmålene og andre deler av domstolsforvaltningen blir utredet. Det bør kanskje også nevnes i denne sammenheng at dommerne har en annen funksjon og ikke står i samme stilling som forvaltningens embetsmenn. Det er derfor i og for seg ikke unaturlig at man ved dommerutnevnelser følger en fremgangsmåte forskjellig fra fremgangsmåten ved utnevnelsen av andre embetsmenn. Det har lite med saken å gjøre at vi dommere er og selv føler oss fullt selvstendige og uavhengige av de andre statsmakter. Utnevnelsesordningen må i prinsippet være slik at det er åpenbart for alle i samfunnet at dette også er en realitet.

5 Prinsippene for dommernes utdannelse og utnevnelse 7 3 Det som kan gjøres for denne målsetting vil uten tvil tjene til å styrke domstolenes stilling. Korreferenten, lagman ARVO HELMINEN, Finland: Herr ordförande, mina damer och herrar! Jag får tacka justitiarius Wold för hans gedigna referat. Då diskussionen främst rör sig om principerna för domarutbildningen i de nordiska staterna, berör jag icke några andra, för oss främmande system. Månne man överhuvudtaget kan tala om någon»nordisk ordning»? Rättssystemen i Norden är på historisk grund delade i tvenne grupper: å ena sidan rättsordningen i Sverige och Finland och på den andra sidan det dansk-norsk-isländska systemet. Denna tudelning är mycket utpräglad så vitt gäller utbildningen och tillsättandet av domare. Den senaste utvecklingen i Sverige har dock fjärmat det svenska systemet även från det finska, som vi egentligen kunde beteckna som gammalsvenskt. Jag vill göra några jämförelser och kommer därför att vara tvungen att göra upprepningar jag hoppas åhörarna har överseende! I Sverige är ju karriären noga fastställd. Den blivande domaren har till en början underrättstjänstgöring som aspirant och därefter som tingsnotarie i någon domsaga. Vicehäradshövdingstiteln, som tidigare tilldelades av vederbörande hovrätt efter tjänstgöringen i en domsaga, har frångåtts redan på 1890-talet. Den, som avslutat denna tingstjänstgöring, kallas numera»tingsmeriterad». Sedan följer hovrättstjänstgöring för den blivande domaren, först som fiskalsaspirant och sedan som fiskal, därefter tjänstgöring som tingssekreterare i någon domsaga, varvid den unga juristen får vikariera. Sedan åter överrättstjänstgöring vid hovrätt och adjunktion vid förfall av någon ledamot i hovrätten. Därefter förordnande till hovrättsassessor. Då torde genomsnittsåldern vara år. Sedan tjänstgöring som revisionssekreterare vid nedre justitierevisionen, vilket innebär föredragningsskyldighet, och därefter befordran till hovrättsråd eller till tingsdomare. Då torde genomsnittsåldern vara omkring 40 år. Hovrättsråd och tingsdomare söker sig ofta till häradshövdingar. Vid utnämningen torde genomsnittsåldern vara cirka år. Befordring till lagman, hovrättspresident eller justitieråd står utanför den normala karriären. Domarutnämningar utanför den egentliga domarkarriären är möjliga, men lär vara mycket sällsynta. Det har dock hänt att advokater

6 74 Arvo Helminen eller rättsvetenskapsmän utnämnts till justitieråd. Transport från en hovrätt till en annan förekommer knappast, transport från en domsaga till en annan är också sällsynt. Transportrestriktionerna torde numera ha lättat. Konungen utnämner hovrättspresidenter, justitieråd och lagmän utan ansökningsförfarande, initiativet tager justitieministern. Regeringen utnämner efter ansökan tingsdomare, revisionssekreterare, hovrättsråd och häradshövdingar. Hovrätten ställer tre sökande på förslag till hovrättsråd- och tingsdomartjänster, förslaget är icke bindande. Utnämningen av häradshövdingar sker efter att ett kollegium, bestående av Högsta domstolens ordförande och hovrättspresidenterna, yttrat sig. I praktiken torde detta yttrande vara utslagsgivande. Jämsides med denna karriär har det funnits intill senaste tid en annan avvikande domarbana, stadsdomarbanan. Ända till år 1965 var rådhusrätterna kommunala organ. Cirkulationen mellan de statliga och kommunala domarna torde ha varit mycket ringa. Enär stadsfullmäktige ställer tre sökande på förslag till borgmästare och rådmän, har domarkarriären antagligen icke på samma sätt beaktats, då det gäller tillsättandet av stadsdomare, såsom när det gäller tillsättandet av statliga domare. Sedan år 1965 har rådhusrätterna emellertid förstatligats. Lägre tjänster inom justitieförvaltningen besattes av hovrätterna utan lediganslående, assessorsförordnandena meddelas visserligen av Kungl. Majestät, men på förslag av hovrätt och utan ansökan. Systemet i Finland var ända till skilsmässan från Sverige samma som i detta land, utom att häradshövdingarna var hemma i Finland de hade utan undantag tjänstgjort i Åbo hovrätt eller Vasa hovrätt. Efter skilsmässan har utvecklingen i Finland varit långsam jämförd med utvecklingen i det reformvänliga Sverige. Sålunda har vi till en stor del ännu kvar det äldre svenska systemet. Domarutbildningen följer en ämbetskarriär, som icke är lika bunden som i Sverige. Efter fullgjorda studier antages den unga juristen till auskultant i någon av rikets fyra hovrätter, varefter han i någon domsaga regelbundet följer med tingsförhandlingarna. Vid varje domsaga tjänstgör en notarie, som på en tid av 1/2 1 år tillsättes på förslag av häradshövdingen. Tingsberättigande uppnår han efter att ha fyllt 25 år och verkat som notarie i ett års tid. Tjänstgöring vid rådstuvurätt kan ersätta halva notarietiden, men förekommer inte. De flesta unga jurister, också sådana, som inte har för avsikt att fortsätta på domarbanan, önskar skaffa sig tingspraktik, framförallt för att uppnå vicehäradshövdingstiteln, som vi ännu har kvar och som tillmätes stort värde. Tillströmningen av unga jurister till domsagorna är därför

7 Prinsippene for dommernes utdannelse og utnevnelse 75 sådan, att alla inte kan få notarie tjänster, det finns nämligen endast en notarie i varje domsaga. Till följd härav har det bildats en parallell linje, som innebär att en auskultant, som fyllt 25 år och varit minst ett halvt år notarie och minst ett halvt år regelbundet varit närvarande vid alla ordinarie ting eller ock tjänstgjort såsom biträde hos häradshövding under två år och minst under ett år varit regelbundet närvarande vid ting och under minst tre månader haft till huvudsyssla arbete på ett domsagokansli, uppnår tingsberättigande. Härefter kan han förordnas att handha domarsysslor vid förhinder av häradshövding. Efter att ha suttit ting i cirka 30 dagar och förvaltat domartjänst i 3 4 veckor tilldelas honom vicehäradshövdingstitel. Staten avlönar endast en del av de auskultanter, som utan att vara notarier tjänstgör vid domsagokanslierna. De flesta av de hovrättsauskultanter, som icke har avlöning, följer av ekonomiska orsaker med på tingen sålunda, att de har tillika anställning på annat håll: någon bank, något bolag eller någon advokatbyrå. När de sitter ting eller förvaltar häradshövdingetjänsten får de avlöning. Hovrätterna bestämmer storleken av arvodet, som betalas av den ordinarie häradshövdingen, som uppbär sportler. Hovrättsfiskalstjänsterna är fasta och begränsade till antalet. Fiskalerna tillsättes av hovrätterna. Över utnämningen kan sökandena besvära sig till Högsta domstolen. Justitieministeriet förbereder alla justitieförvaltningsärenden, som hör till Högsta domstolens handläggning, och justitieministern deltager i ärendenas handläggning i Högsta domstolen. En fiskalsbefordran är alltså beroende av omsättningen i hovrätten. Genomsnittligt uppnås en fiskalstjänst ungefär vid års ålder. Handläggningen i överrätt är nästan helt och hållet skriftlig. Fiskalerna har föredragningsskyldighet. Härefter följer befordran till hovrättssekreterare eller advokatfiskal. Vid utnämningen till yngre hovrättsråd är genomsnittsåldern omkring år. Häradshövdinge tjänsterna sökes vanligen av hovrättsråd. Vid utnämningen är medelåldern i genomsnitt år. Häradshövdingetjänsterna är visserligen slutposter, men transport från en domsaga till en annan förekommer ofta. Hovrättsråden utnämnas av Republikens President efter föredragning av justitieministern och efter förslag av vederbörande hovrätt. Högsta domstolens president, hovrättspresidenterna och justitieråden utnämnes av Republikens President utan ansökan, hovrättspresidenterna och justitieråden på framställning av Högsta domstolen, varvid justitieministern föredrar ärendena. Referendarieråden och justitiesekreterarna, vilka är föredragande vid Högsta domstolen, utnämnes också av Rikets President på framställning av Högsta domstolen.

8 76 Arvo Helminen Häradshövdingstjänsterna besattes på sådant sätt, att vederbörande hovrätt ställer tre på förslag, över förslaget får sökandena besvära sig till Högsta domstolen, som utnämner häradshövdingarna i samråd med justitieministern. Jämte den statliga domarkåren har vi i Finland allt fortfarande kommunala domare. På grund av städernas privilegier är nämligen rådstuvurätterna i gamla städer kommunala organ, t. o. m. i mycket små städer. De nya städerna tillhör domsagornas domkretsar. Även de gamla städerna har möjlighet att anslutas till någon domsaga, men det är tillsvidare endast en småstad, som har kommit på sådana tankar. Borgmästartjänsterna sökes, varefter stadsfullmäktige ställer tre jurister på förslag. Högsta domstolen utnämner en av de föreslagna. Stadsfullmäktige väljer självständigt rådmännen. Tjänsterna ansökes. Domarkompetens är erforderlig, men eljest beaktas naturligtvis icke meriterna på samma sätt som när det gäller statliga domare. Cirkulation mellan den statliga domarkåren och de kommunala domarna förekommer såtillvida, att borgmästare och rådmän ibland söker sig och utnämnes till häradshövdingar. Hovrättsråden har dock i allmänhet företräde. I de större städerna har åklagare ofta utsetts till rådmän. Jag vill inte beröra förhållandena i Danmark, Norge och Island. Referenten har redan behandlat dem utförligt. Systemen i de nordiska länderna är alltså mycket olika. Från den normerade domarkarriären i Sverige till det norska systemet, där inga verksamhetskrav uppställts. Också så vitt gäller utnämnande av myndigheter är systemen olika, från det norska systemet, där regeringen har hand om utnämningarna, till det finska systemet, där utnämningen av underdomare på landet och borgmästare i städer i sista hand beror på Högsta domstolen och där rådmännen i de äldre städerna utses av stadsfullmäktige. Vart och ett av dessa system vidlådes av svagheter. Ett felfritt system är omöjligt att uppnå det finns ingen lösning, som skulle lämpa sig överallt, olika historisk utveckling och olika förhållanden skapar skiljaktiga system. Något världsförbättrarpatent har jag icke i bakfickan. Den slutna domarkarriären i Sverige är enligt min åsikt i många hänseenden utomordentlig, framförallt skapar den en enhetlig och väl utbildad domarkår. Om jurister utanför karriären komme att i större mängd placeras i domstolarna, så skulle detta utan tvivel ha till följd rekryteringssvårigheter, så vitt gäller lägre tjänster i domstolarna och så vitt gäller domartjänster på avlägsna orter. Emellertid finns det vissa svagheter i systemet. En ung jurist måste redan i

9 Prinsippene for dommernes utdannelse og utnevnelse 7 7 början av sin bana ha klart för sig, om han vill beträda domarbarian. Man kan även befara att det komme att utvecklas något av kastbildning inom domarkåren. I en ämbetsmannakarriär sker urvalet dessutom sålunda, att olämpliga personer utgallras, men alla övriga följer i en tågordning enligt tjänsteåldern. Genomsnittsåldern vid utnämningen till häradshövdingar är rätt hög, antagligen för hög. Det finska utbildningssystemet har tvenne svagheter. Tingsfoljandet i domsagorna har blivit alltmera formellt och motsvarar icke de krav, som ursprungligen avsetts. Då förfarandet är muntligt-protokollariskt i underrätt och nästan helt och hållet skriftligt i de högre instanserna, är uppsättningen av protokoll i underrätt och föredragningen av mål i överrätt en god skolning för unga jurister, antagligen nyttigare än motsvarande tjänstgöring i Sverige, där protokollen ersätts av bandupptagning och det muntliga förfarandet i överrätt ersätter föredragningen. Men av ekonomiska skäl är de unga finska auskultanterna tvungna att tjäna sitt levebröd utom domstolen. Man träffar auskultanterna på kanslierna tidigt på morgonen och sent på kvällen, men icke under normal arbetstid. Domaren har bara ett juridiskt utbildat fast biträde, notarien, och han har icke tillräckligt tid att inlära de andra, oregelbundet arbetande auskultanterna. En auskultant uppnår sedan tingsberättigande efter bara tre månaders regelbundet kansliarbete. De traditionella fordringarna på tingssittning har haft till följd att alla auskultanter, också sådana, som själva förstår, att de har bristfällig praktisk utbildning och aldrig ens haft för avsikt att fortsätta på domarbanan, eftersträvar tingsförordnanden. Man frågar sig, om det kan vara riktigt, att ting förrättas av unga jurister, vilka har denna ganska bristfälliga praktik. I varje fall ökas överrätternas arbetsbörda genom systemet. Den andra svagheten är, att hovrättsråd, som utnämnes till häradshövdingar, före utnämningen har varit i en fortsättning cirka 15 år vid någon hovrätt, där handläggningen mycket sällan är muntlig. Anpassningen till ett muntligt förfarande i underrätt och till organiseringen av ett kansli med flera biträden är försvårad efter en så pass lång tid. Det svenska systemet med cirkulation mellan olika domstolar är att föredraga. Så vitt gäller det danska, norska och isländska systemet, vill jag icke uttala mig, då jag saknar kompetens att bedöma saken. Enligt min åsikt behöver domarna i varje fall en allsidig praktisk utbildning, som kan ernås endast genom flera års tjänstgöring vid någon domstol. I annat fall kan en kvalitativt jämn domarkår icke upprätthållas. Denna anmärkning gäller kanske det dansk-norska systemet, men i varje fall rådstuvurätterna i finska småstäder, där urvalet av sökande vanligen är rätt begränsat. Den kritik, som jag

10 78 Arvo Helminen riktat mot det finska systemet, som tillåter, att unga jurister med bristfällig praktik förrättar ting, kan måhända också riktas mot det dansk-norska systemet med dommerfullmäktige. Av de nordiska systemen torde kanske det svenska böra ställas främst. Vissa juristgrupper, som icke följer den egentliga karriären - t. ex. vetenskapligt utbildade jurister och åklagare - borde väl dock på något sätt beredas plats inom karriären. Advokater kan man knappast räkna med. En framstående advokat har väl i allmänhet goda inkomster och är antagligen sällan hågad att inträda i en domstol, möjligen kan någon enstaka utnämning av en advokat till ledamot i Högsta domstolen tänkas. Genomsnittsadvokaters indragande i domarkarriären kan knappast vara till nytta. Domarkårens självständiga och oberoende ställning i samhället är nödvändig, om rätt skall gå före makt och icke makt före rätt. Om domarna utnämnes på grund av en noggrant normerad karriär såsom i Sverige torde det vara ganska likgiltigt, vem som utnämner domarna, ifall domarkåren eller domstolarna hörs, men om regeringen har helt fritt val såsom i Norge, Danmark och Island torde det finnas en fara att utnämningarna följer partipolitiska linjer och att lämpligheten till domarkallet i själva verket icke tillräckligt beaktas. Att systemet i dessa länder torde ha fungerat klanderfritt bevisar, att makten varit i dugliga händer, men ingenting om själva systemet. Så vitt gäller utnämningen av underrättsdomare, kan man konstatera, att det finska systemet med tillsättande av häradshövdingar och borgmästare har fungerat bra. Att domare i högre instanser bör på föredragning av justitieministeriet och, sedan Högsta domstolen eller något annat domarkollegium hörts, utnämnas av riksöverhuvudet är utan tvivel riktigt. Däremot kan jag inte inse nyttan av att höra advokatkåren i samband med dessa domarutnämningar. Konklusionerna av det jag anfört är följande: Såsom referenten framhållit bör en praktisk domarutbildning vara ett villkor för domarvärvet. Härom borde i lagen intagas speciella stadganden. Skolningen efter studierna kunde vidtaga med handhavande av kanslioch sekreterarsysslor vid någon underrätt och fortsätta med tjänstgöring helst föredragning vid någon överrätt. En lämplig cirkulation mellan underrätter och överrätter även vid ett senare stadium torde antagligen vara en god lösning. Även yngre jurister borde beredas tillfälle att få vikariera för underrättsdomare, varvid hänsyn naturligtvis bör tagas till arten av mål och ärenden och skolningstiden. En domare bör ju visserligen ha livserfarenhet, men han måste i varje fall i tid lära sig att leda ett förhör vid rätten och att påtaga sig ansvar. Trots alla betänkligheter är en fast karriär en trygg

11 Prinsippene for dommernes utdannelse og utnevnelse 79 lösning. Fordringarna får dock icke fastslås så snävt, att cirkulationen mellan statliga och kommunala domare, där sådana finnes eller funnits, omöjliggöres och att vetenskapligt utbildade jurister och åklagare utestänges. En något smidigare lämplighetsprövning kunde kanske godtagas, i synnerhet då det gäller kollegiala domstolar i första instans. Såvitt gäller domstolar med endast en lagfaren ledamot och domstolar i andra instans, torde det knappast vara välbetänkt att tillsätta domare, som saknar överrättspraktik. Helt utom den normerade karriären står tillsättandet av domare i högsta instans. Där gäller det att få in de bästa förmågorna. Dessutom har man i högsta instans en erfaren tjänstemannakår, varför sådana ofta ganska besvärliga och förtretliga praktiska små detaljer, som möter en domare i hans värv, icke betungar oskäligt överrättsdomarna. Att domstolarna själva eller något domarkollegium hörs vid tillsättande av domare vore väl önskvärt. I varje fall bör systemet vara sådant, att domarnas oberoende och domstolarnas självständighet icke äventyras. Utbildningen och tillsättandet av domare är ingen oviktig detalj i rättsvården, ty såsom det framhållits redan för fyrahundra år sedan i de gamla svenska domarreglerna:»en god och beskedlig domare är bättre än en god lag»! Højesteretsdommer MOGENS HVIDT, Danmark: Hr. formand, mine damer og herrer! Må jeg som første menige deltager i diskussionen takke både referent og korreferent for disse udmærkede oplæg til diskussionen om et særdeles vigtigt emne. Jeg skal gøre nogle bemærkninger set fra dansk side og på grundlag af den redegørelse for danske forhold, som Terje Wold har givet i sit oplæg. Til de danske dommerstillinger i underretterne fører i hovedsagen to veje. By- og herredsretternes dommere er som regel dommerfuldmægtige, der er udnævnt til dommere, når de er henved 50 år. Københavns byrets dommere kommer derimod for største delen fra justitsministeriet. Nogle enkelte er dommerfuldmægtige eller folk fra anklagemyndigheden. Østre Landsrets dommere hentes normalt fra Københavns byret eller blandt justitsministeriets kontorchefer, medens Vestre Landsret får tilgang både af dommerfuldmægtige og af nogle yngre folk fra justitsministeriet. Det er rigtigt, som Terje Wold har skrevet, at vi i Danmark ikke har nogen egentlig uddannelse af dommere, men by- og herredsretternes dommere har ofte virket i over 20 år som dommerfuldmægtige, og hvis de herved har haft lejlighed til efterhånden at passe alle embedets forretninger, både skiftevæsen, fogedsager, notarialforretninger og tinglysning, er det i sig selv en særdeles god forskole til den egentlige dommergerning. Tidligere var det almindeligt, at de unge fuldmægtige førte protokollen for dommeren i retten. Jeg har selv som nybagt kandidat haft meget udbytte af at

12 80 Mogens Hvidt føre retsbogen for en fremragende dommer i Helsingør. Men rationaliserings- og besparelseshensyn har vist desværre nu ført til, at denne for fuldmægtigenes uddannelse nyttige virksomhed overlades til kontorpersonale. Med mange års virke som dcmmerfuldmægtig vil naturligvis i reglen følge konstitutioner i dommerembedet under dommerens ferie eller forfald og ved de større embeder faste konstitutioner for ældre fuldmægtige til at beklæde retten i visse grupper af sager, navnlig politisager (de små kriminelle sager) og faderskabssager. Det er dog i hvert fald i Østre Landsret indtrykket, at en del af dommerfuldmægtigene ikke har opnået tilstrækkelig indsigt i behandlingen af større civile og kriminelle sager, når de når til at skulle udnævnes til dommere. I den af Terje Wold omtalte betænkning om demmeres uddannelse fra 1951 foreslog man da også, at alle til dommerembeder aspirerende fuldmægtige skulle gøre tjeneste ved landsretterne i mindst et og hojst to år og herunder deltage i sagernes behandling og påkendelse, også i voteringen, dog uden stemmeret. Denne landsretstjeneste skulle dels være en uddannelse og dels give grundlag for at bedømme aspirantens evne som dommer. Til forbillede tog betænkningen den svenske ordning, hvorom det anførte:, at den giver aspiranterne en omhyggelig og grundig uddannelse, og at den navnlig giver en betydelig grad af sikkerhed for, at kun personer af høj menneskelig og faglig standard udnævnes til dommere. Jeg skulle tro, at alle svenske dommere kan tiltræde denne cætning! Betænkningens forslag er ikke gennemført, men det er blevet praksis, at dommerfuldmægtigene konstitueres som landsdommere i cirka seks måneder, hvad utvivlsomt er for kort en tid. Det rigtige ville være konstitutioner fra halvandet til to år, men dette hindres af andre personalemæssige hensyn. Det er, som fremhævet af begge indledere, af største vigtighed, at den, der udnævnes til dommer, kender samfundet og de mennesker, blandt hvilke han får sit virke. Terje Wold har her skitseret en samfundsmæssig dommeruddannelse i seminarform. Personlig er jeg noget skeptisk overfor, om man på dette område når større resultater ad teoretisk vej. Sine medmennesker og deres levevilkår lærer man at kende ved at leve og arbejde blandt dem med den strid og møje, de opmuntringer og skuffelser, de sejre og nederlag, som arbejdet giver, og netop dommerfuldmægtigene har ikke mindst ved de mindre embeder en meget nær kontakt med retskredsens beboere. Men i denne forbindelse skal jeg fremhæve, at den største svaghed ved den danske ordning er den, at båsesystemet praktiseres altfor strengt. Indlederne har ret i, at jo mere alsidig en uddannelse er, jo bedre. Fremfor alt må det i Danmark være en opgave at knytte en nærmere forbindelse til advokaterne. Ikke blot således at dygtige advokater får adgang til dommerstillinger. Dette har ofte været drøftet i Danmark uden endnu at have ført til noget resultat, hvad der hovedsaglig skyldes, at egnede advokater og her må jeg ligesom korreferenten fremhæve, at der nok må stilles ret store krav til egnetheden endnu ikke har vist tilstrækkelig interesse for at søge dommerstillinger. Men ligeså vigtigt er det, at en vis tids virke som advokatfuldmægtig og advokat med de fordele netop i relation til den menneskelige og samfundsmæssige side af dommergerningen, som dette virke kan give, kan indgå i forberedelsen til dommergerningen på linie med tjeneste som dommerfuldmægtig eller i administrationen. Den opløsning af tjenestemandsforholdet, som foregår også i Danmark ved over-

Fredagen den 2 september

Fredagen den 2 september Fredagen den 2 september Vid plenarmöte i Folkets hus behandlades under ordförandeskap av hovrättspresidenten PETREN ämnet Personlighetsskyddet och massmedia Referenten, professor KURT GRÖNFORS, Sverige:

Läs mer

SEKSJON II. Borns erstatningsansvar. Behandling av emnet: Bilag V

SEKSJON II. Borns erstatningsansvar. Behandling av emnet: Bilag V SEKSJON II Behandling av emnet: Borns erstatningsansvar Bilag V Professor THEODOR B. LINDÅL Jeg maa til at begynde med bede undskyldt at mit sprog hverken er dansk norsk eller svensk, men en slags skandinavisk

Läs mer

Privaträttslig ogiltighet och beskattning

Privaträttslig ogiltighet och beskattning Privaträttslig ogiltighet och beskattning 193 Onsdagen den 19 augusti 1987 kl. 14.15 Sektionsmöte Privaträttslig ogiltighet och beskattning Referat: Del I s. 93 ss. Debattledare: Advokat Claes Peyron,

Läs mer

Tolkning av samnordisk lagstiftning

Tolkning av samnordisk lagstiftning Tolkning av samnordisk lagstiftning 49 Onsdagen den 19 augusti 1987 kl. 14.15 Sektionsmöte Tolkning av samnordisk lagstiftning Referat: Del I s. 9 ss. Debattledare: Professor Berndt Godenhielm, Finland

Läs mer

Erstatning Forsikring: Den nuværende tilstand og udviklingstendenserne

Erstatning Forsikring: Den nuværende tilstand og udviklingstendenserne Torsdag den 24. august 1978 kl. 14 Sektionsmöde Erstatning Forsikring: Den nuværende tilstand og udviklingstendenserne Se bilag 12 Debatleder: Justitierådet Henry Ådahl, Finland: Debatlederen indledte

Läs mer

Lemping av morarente - seksjonsmøte

Lemping av morarente - seksjonsmøte Lemping av morarente - seksjonsmøte Referenten, konsultativ tjänsteman, Anne Ekblom-Wörlund, Finland: Rubriken som sådan är neutral och antyder ingen problematik. Den kan dock ge upphov till två frågor.

Läs mer

Accept af risiko (risikoovertagelse) og samtykke som civil- og strafferetligt problem

Accept af risiko (risikoovertagelse) og samtykke som civil- og strafferetligt problem Torsdag den 23. august 1990 kl. 14.00 Sektionsmøde Accept af risiko (risikoovertagelse) og samtykke som civil- og strafferetligt problem Referat: Del I, s. 373. Debatleder: Justitierådet Henry Ådahl, Finland

Läs mer

Etisk og rettslig ansvar for skatterådgivere - seksjonsmøte

Etisk og rettslig ansvar for skatterådgivere - seksjonsmøte Etisk og rettslig ansvar for skatterådgivere - seksjonsmøte Professor Jan Kleineman, Sverige: Det här är ett förelagt ämne och det är ett väldigt brett ämne. Det tvingade mig till att försöka sammanställa

Läs mer

Editionsplikt, discovery och andra metoder för att skaffa fram bevis

Editionsplikt, discovery och andra metoder för att skaffa fram bevis Editionsplikt, discovery och andra metoder för att skaffa fram bevis Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 09.30 Sektionsmöte Editionsplikt, discovery och andra metoder för att skaffa fram bevis (Se sidorna

Läs mer

Utanförskapet välfärdssamhällets baksida

Utanförskapet välfärdssamhällets baksida Utanförskapet välfärdssamhällets baksida Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 24 25 april 2007 Utanförskapet välfärdssamhällets baksida Socialtjänstforum

Läs mer

Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 12.00. Sektionsmöte. Aktivt försvar

Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 12.00. Sektionsmöte. Aktivt försvar Aktivt försvar Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 12.00 Sektionsmöte Aktivt försvar (Se sidorna 23-36 i Del I) Debattledare: Førstelagmann Nils Erik Lie, Norge Referent: Advokatyrke Gunnar Aas, Norge Korreferent:

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L Nordens Välfärdscenter Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L 1 Forord Andelen eldre øker både i Norden og i resten av verden. Når færre skal forsørge flere, øker også utforingene for velferdssystemet

Läs mer

Glastak? NIKK. magasin 1.2008. Tema: LEDARSKAP. Brist på kvinnliga ledare inget lyxproblem. Mangfoldighed betaler sig for organisationen

Glastak? NIKK. magasin 1.2008. Tema: LEDARSKAP. Brist på kvinnliga ledare inget lyxproblem. Mangfoldighed betaler sig for organisationen NIKK Margot magasin 1.2008 Wallström EU:s mäktigaste kvinna Knirkefritt å finne kvinner til styrene Mangfoldighed betaler sig for organisationen Jämställt bara på posi tioner med offentligt tryck Nordisk

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Nordens Välfärdscenter Fokus på U N G E O G N A R K O T I K A 1 Forord Selv om ungdom i de nordiske landene nesten ligger lavest i Europa i bruk av illegale stoffer, er det svært viktig å sette ungdom

Läs mer

Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning

Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning Texter om svenska med didaktisk inriktning Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning Tala, lyssna, skriva, läsa, lära modersmålsundervisning

Läs mer

Arbetsfreden som problem för lagstiftaren

Arbetsfreden som problem för lagstiftaren I sektion C behandlades under ordförandeskap av presidenten Sture Petrén ämnet Arbetsfreden som problem för lagstiftaren Följande referat av professor Folke Schmidt, Sverige, hade före mötet utdelats till

Läs mer

Ungdomens Nordiska Råd Årsrapport 2009

Ungdomens Nordiska Råd Årsrapport 2009 Ungdomens Nordiska Råd Årsrapport 2009 Hilsen fra præsidenten Kære venner Velkommen til UNRs session i Stockholm. Endnu et år er gået, og UNR har også i år fået sat sine fingeraftryk på en masse forskellige

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

Hur tryggar vi studiestödet i Norden?

Hur tryggar vi studiestödet i Norden? Hur tryggar vi studiestödet i Norden? -Erfarenheter om orsaker, åtgärder och omfattning av felaktiga utbetalningar Arbetsgruppen för studiestöd i Norden 2 Innehåll Inledning... 3 1. Begreppet felaktiga

Läs mer

Juridisk sprog i Norden

Juridisk sprog i Norden Juridisk sprog i Norden Rapport fra en nordisk konference om klarsprog Reykjavík 11. 12. oktober 2011 Juridisk sprog i Norden 1 Juridisk sprog i Norden Rapport fra en nordisk konference om klarsprog Reykjavík

Läs mer

Små barn stora bekymmer?

Små barn stora bekymmer? Små barn stora bekymmer? Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 27 28 april 2004 Små barn stora bekymmer? En konferens i Göteborg 27 28 april 2004 Konferensen

Läs mer

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet. Rapport 2007:1. Redaktörer: Hanns von Hofer & Anders Nilsson

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet. Rapport 2007:1. Redaktörer: Hanns von Hofer & Anders Nilsson Brott i välfärden Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Rapport 2007:1 Redaktörer: Hanns von Hofer & Anders Nilsson Kriminologiska institutionen och författarna 2007 ISSN 1400-853X Brott

Läs mer

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011 Ökat behov av nordisk samverkan i en föränderlig omvärld TemaNord 2011:559 Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011 Ökat behov av nordisk samverkan i en föränderlig

Läs mer

Professionsansvar för advokater och andra rådgivare - omfattning, försäkringsmöjligheter och friskrivningsklausuler

Professionsansvar för advokater och andra rådgivare - omfattning, försäkringsmöjligheter och friskrivningsklausuler Professionsansvar för advokater och andra rådgivare - omfattning, försäkringsmöjligheter och friskrivningsklausuler Torsdagen den 15 augusti 2002 kl. 13.30 Sektionsmöte Professionsansvar för advokater

Läs mer

AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED

AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED Advokatväsendet har i flertalet kulturländer sedan långt tillbaka varit föremål för rättslig reglering. Den ledande grundtanken

Läs mer

Nordiskt Seminarium: Administrativa sanktioner Utmaningar och möjligheter

Nordiskt Seminarium: Administrativa sanktioner Utmaningar och möjligheter Nordiskt Seminarium: Administrativa sanktioner Utmaningar och möjligheter Helsingfors, 24 oktober 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Olli Mäenpää 03 Administrativa sanktioner och de nordiska rättssystemen

Läs mer

DE NORDISKA RIKSARKIVENS HERALDISKA VERKSAMHET

DE NORDISKA RIKSARKIVENS HERALDISKA VERKSAMHET DE NORDISKA RIKSARKIVENS HERALDISKA VERKSAMHET ARKISTOLAITOS/ARKIVVERKET RIKSARKIVET ARKIVVERKET/RIKSARKIVET STATENS ARKIVER ÞJÓÐSKJALASAFN ÍSLANDS De nordiska riksarkivens heraldiska verksamhet En jämförande

Läs mer

SKADESTÅND OCH FÖRSÄKRING

SKADESTÅND OCH FÖRSÄKRING IVAR STRAHL Bil. 1. SKADESTÅND OCH FÖRSÄKRING Overlag gningsämne vid det nittonde nordiska juristmötet SKADESTÅND OCH FÖRSÄKRING. AV PROFESSOR IVAR STRAHL. INLEDNING. En utgångspunkt för den följande behandlingen

Läs mer

Vem väljer? Olika logik för toppledare i politik och näringsliv

Vem väljer? Olika logik för toppledare i politik och näringsliv Norden inte längre bäst i världen Kvotering plager ikke kvinner i norske aksjeselskaper magasin 3.2009 Krav på jämställdhet när det nya Island byggs En af tre er nok i Danmark Nordisk institutt for kunnskap

Läs mer

Studiestö dets på verkån på genömströ mningen

Studiestö dets på verkån på genömströ mningen Studiestö dets på verkån på genömströ mningen Henrik Strömberg Croné, CSN Sverige Jenny Wäsström, CSN Sverige Heidi Maaniittu, FPA Finland Edda Kristjansdottir, LÍN Island Chris Andre Eidsaunet, LK Norge

Läs mer