HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT"

Transkript

1 Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box Stockholm SAKEN Utlämnande av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut i mål Ö Hovrättens beslut se Bilaga Dok.Id HÖGSTA DOMSTOLEN Riddarhustorget 8 Postadress Box Stockholm Telefon Telefax E-post: högsta. se Expeditionstid 08:45-12:00 13:15-15:00

2 HÖGSTA DOMSTOLEN Sida 2 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta domstolen bifaller Erik Bloms begäran att få ut en kopia av tingsrättens aktbilaga l i omaskerat skick. YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN Erik Blom har yrkat att en kopia av tingsrättens aktbilaga l ska lämnas ut till honom i omaskerat skick. Riksåklagaren har motsatt sig att yrkandet bifalls. SKÄL 1. Åklagaren gav in en framställan till tingsrätten om förordnande av offentlig försvarare för en namngiven person, som uppgavs vara misstänkt för bl.a. grovt bokföringsbrott och svindleri, och upplyste att den misstänkte föreslog en namngiven advokat (tingsrättens aktbilaga 1). Åklagaren hemställde att tingsrätten skulle sekretessbelägga framställningen. Tingsrätten tecknade "Framställningen bifalles" på handlingen. Vidare försåg tingsrätten handlingen med en sekretessmarkering. 2. Erik Blom begärde att få ut en kopia av tingsrättens aktbilaga l i omaskerat skick. Tingsrätten avslog hans begäran med hänvisning till att sekretess enligt 35 kap. l offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) rådde för uppgifter om den misstänktes identitet. Enligt tingsrätten hade uppgifterna inte blivit offentliga genom beslutet att förordna en offentlig försvarare, eftersom det i beslutet hade förordnats om fortsatt sekretess.

3 HÖGSTA DOMSTOLEN Sida 3 3. Hovrätten har avslagit Erik Bloms överklagande av tingsrättens beslut. 4. Riksåklagaren har anfört att det från åklagarens sida inte görs gällande att förundersökningssekretess föreligger enligt 18 kap. l offentlighets- och sekretesslagen men att hovrättens bedömning av sekretessfrågan inte kan anses oförenlig med 35 kap. l samma lag. 5. En uppgift om att någon är misstänkt för brott får i allmänhet anses vara så känslig att den misstänkte eller någon närstående till honom skulle lida skada eller men om uppgiften röjdes (jfr prop. 2003/04:93 s. 65 f.). 6. Enligt 35 kap. l första stycket l offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden som förekommer i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Bestämmelsen innehåller ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär att det råder en presumtion för sekretess avseende uppgifter av detta slag. För uppgift om en misstänkts identitet i en förundersökning råder således normalt sekretess. 7. När en domstol i sin rättskipande eller rättsvårdande verksamhet tar emot en sekretessreglerad uppgift gäller enligt 43 kap. 2 första stycket offentlighets- och sekretesslagen att sekretessbestämmelsen blir tillämplig på uppgiften även hos domstolen. Huvudregeln när det gäller uppgifter för vilka sekretess råder enligt 35 kap. l första stycket l offentlighets- och sekretesslagen är dock att dessa är offentliga hos den mottagande domstolen. 143 kap. 3 andra stycket offentlighets- och sekretesslagen föreskrivs nämligen att sekretess enligt 35 kap. l första stycket l samma lag gäller hos en domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den

4 HÖGSTA DOMSTOLEN Ö Sida 4 enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. Domstolen ska således tillämpa ett rakt skaderekvisit, dvs. en presumtion mot sekretess. Som har anförts i det föregående (p. 5) är en uppgift om att någon är misstänkt för brott känslig och den omfattas i normalfallet av sekretess även när ett rakt skaderekvisit tillämpas (se prop. 2003/04:93 s. 65 f.) kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser som begränsar sekretessen för uppgifter som har tagits in i en domstols dom eller beslut. En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål eller ett ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör sålunda att vara tillämplig i målet eller ärendet, om uppgiften tas in i en dom eller ett annat beslut i samma mål eller ärende. Domstolen kan dock enligt paragrafens andra stycke förordna att sekretessbestämmelsen ska vara tilllämplig även i fortsättningen. 9. Bestämmelserna i 43 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen måste anses vara tillämpliga på beslut om förordnande av offentlig försvarare Gfr prop. 2003/04:93 s. 67). 10. Genom att anbringa en sekretessmarkering på aktbilaga l får tingsrätten anses ha förordnat om fortsatt sekretess för uppgifterna i sitt beslut. 11. Om ett mål eller ärende rör någons civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse mot någon för brott, får ett förordnande om fortsatt sekretess i fråga om domslutet eller motsvarande del av ett annat beslut meddelas endast om riket befinner sig i krig eller krigsfara eller om det råder andra utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig (se 43 kap. 8 tredje stycket andra meningen offentlighets- och sekretesslagen). Denna inskränkning i möjligheten att förordna om fortsatt sekretess kan inte anses gälla ett beslut att förordna

5 HÖGSTA DOMSTOLEN Ö Sida 5 en offentlig försvarare (se Sigurd Heuman och Anna Tansjö, Sekretess m.m. hos allmän domstol. En handbok, 3 uppl. 2010, s. 46; jfr prop. 2003/04:93 s. 66). 12. För sådana beslut gäller dock den generella bestämmelsen i 43 kap. 8 tredje stycket första meningen offentlighets- och sekretesslagen att ett sekretessförordnande inte får omfatta en uppgift som har tagits in i den delen av beslutet som motsvarar domslutet i en dom, såvida inte rikets säkerhet eller annat intresse av synnerlig vikt oundgängligen påkallar det. Den misstänktes intresse av att dennes identitetsuppgifter hemlighålls är typiskt sett inte ett sådant intresse av synnerlig vikt som avses i bestämmelsen (jfr prop. 1979/80:2 del A s. 103). För det fall att den del av ett beslut att förordna en offentlig försvarare som motsvarar domslutet i en dom innehåller den misstänktes namn kan sekretess för namnet således normalt sett inte upprätthållas. 13. Avgörande för om den handling som Erik Blom har begärt utlämnad ska lämnas ut i omaskerat skick är således om den misstänktes namn ska anses vara intaget i den delen av beslutet att förordna en offentlig försvarare som motsvarar domslutet i en dom. 14. Genom att bifalla åklagarens framställning har tingsrätten förordnat en namngiven advokat som offentlig försvarare för en namngiven person, som är misstänkt för vissa angivna brott. Några egentliga skäl förutom brottsmisstanken anges inte i beslutet. Namnen på försvararen och den misstänkte är avgörande för beslutets innebörd och måste anses ingå i den del av beslutet som motsvarar ett domslut.

6 HÖGSTA DOMSTOLEN Ö Sida Med hänsyn till det anförda kan sekretess inte upprätthållas för de känsliga uppgifterna i beslutet. Detta ska därför lämnas ut omaskerat till Erik Blom. I avgörandet har deltagit: justitieråden Stefan Lindskog, Severin Blomstrand (referent), Gudmund Toijer, Ingemar Persson och Martin Borgeke Föredragande justitiesekreterare: Marie Göransson Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:

7 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga Z Avdelning Mål nr Ö Rotel 0506 Föredragning i Stockholm Sid l (1) RÄTTEN Hovrättslagmannen Göran Karlstedt samt hovrättsråden Linda Hallstedt, referent, och Mats Walberg FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Hovrättsfiskalen Johan Lundqvist KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A Stockholm SAKEN Utlämnande av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts beslut i mål B Erik Blom har överklagat tingsrättes beslut att avslå hans begäran om utfående av en omaskerad kopia av tingsrättens aktbilaga l. Målet föredras och hovrätten fattar följande BESLUT (att meddelas ZZ) Hovrätten avslår överklagandet. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A Överklagande senast j Johan Lundqvist Protokollet uppvisat/ Dok.Idl Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg l O måndag - fredag Stockholm :00-15:00 E-post:

8 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 13 Avdelning Mål nr Handläggning i B Stockholm Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Christer Thornefors PROTOKOLLFÖRARE Tingsnotarien Sigrid Törnsten PARTER Åklagare Statsåklagare Berndt Berger Ekobrottsmyndigheten Nationella ekobrottskammaren i Stockholm MISSTÄNKT Sekretess Sekretess Sekretess Offentlig försvarare: Advokat Tomas Nilsson Sju Advokater KB Box Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott och svindleri; nu fråga om utlämnande av uppgifter i allmänna handlingar Följande antecknas. Dok.Id Åklagaren framställde den 10 november 2011 en begäran om att offentlig försvarare skulle förordnas för Sekretess Sekretess (aktbilaga 1), inkommen till tingsrätten den 11 november sin begäran hemställde åklagaren, som det får förstås, att tingsrätten skulle förordna om sekretess avseende den misstänktes identitetsuppgifter. Tingsrätten biföll den 11 november 2011 framställan om förordnande av offentlig försvarare i enlighet med åklagarens begäran. Som offentlig försvarare förordnades advokat Tomas Nilsson. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

9 2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL B Avdelnings Erik Blom har begärt att få ta del av omaskad kopia av framställan om begäran om förordnande av offentlig försvarare (aktbilaga 1) i målet. Efter genomgång av handlingarna meddelar tingsrätten följande BESLUT Slut Tingsrätten avslår Erik Bloms begäran om utfående av omaskad kopia av aktbilaga 1. Skäl I det stadium målet befinner sig gäller som utgångspunkt sekretess för den misstänktes identitet enligt 35 kap l offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det står inte klart att uppgifterna därom kan röjas utan att den misstänkte eller någon närstående till denne lider skada eller men. I tingsrättens beslut om förordnande av offentlig försvarare den 11 november 2011 förordnade tingsrätten om att sekretess fortsättningsvis skulle bestå beträffande uppgifter om den misstänktes identitet. Uppgifterna har inte blivit offentliga. Sekretess gäller således för uppgift om den misstänktes identitet och uppgifterna kan inte lämnas ut. Erik Bloms begäran att få ta del av uppgifterna om den misstänktes identitet kan därför inte bifallas. Handlingen i övrigt, dvs. med undantag för uppgifterna om den misstänktes identitet, ska lämnas ut till Erik Blom. ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga l (DV 407) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 8 mars Prövningstillstånd krävs inte. Sigrid Törnsten Protokollet uppvisat./.

10 Bil SVERIGES DOMSTOLAR Bilaga ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - BESLUT l BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens beslut ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av beslutet. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom treveckor från beslutets datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i beslutet. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. det beslut som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för beslutet, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens beslut som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av beslutet. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit. Q > 1 i

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14 KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO Ombud: Advokat PES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häktning

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 12 mars 2015 Ö 3703-13 KLAGANDE 1. BL 2. OL. Ombud för 1 och 2: Jur.kand.

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 12 mars 2015 Ö 3703-13 KLAGANDE 1. BL 2. OL. Ombud för 1 och 2: Jur.kand. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 mars 2015 Ö 3703-13 KLAGANDE 1. BL 2. OL Ombud för 1 och 2: Jur.kand. SL MOTPART Skatteverket Ombud: Verksjuristen MZ Rättsavdelningen

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2013 T 2938-12 KLAGANDE Dickson & Co. AB, 556612-9234 Fiskmyrevägen 12 134 63 Ingarö Ombud: Advokat TD och jur.kand. ER MOTPARTER

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juli 2013 Ö 1526-13 SÖKANDE JS Ombud: Advokat CO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 5 juni 2015 Ö 338-15. KLAGANDE AB Dagens Nyheter, 556246-8172 105 15 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 5 juni 2015 Ö 338-15. KLAGANDE AB Dagens Nyheter, 556246-8172 105 15 Stockholm Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juni 2015 Ö 338-15 KLAGANDE AB Dagens Nyheter, 556246-8172 105 15 Stockholm Ombud: Advokat UI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-11-26 Stockholm

DOM 2014-11-26 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0113 DOM 2014-11-26 Stockholm Mål nr T 803-14 Sid 1 (12) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom 2013-12-23 i mål T 1958-12, se bilaga A KLAGANDE 1. P K 2. S E 3. L C Ombud för 1-3:

Läs mer

DOM 2014-06-19 Stockholm

DOM 2014-06-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2014-06-19 Stockholm Mål nr P 8269-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-21 i mål nr P 551-13, se

Läs mer