Uppdragsanalys , uppdatering ANALYSGUIDEN BTS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsanalys 2015-05-20, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS"

Transkript

1 Uppdragsanalys , uppdatering BTS

2 BEHÅLL BTS UPPDATERING Riktkurs 73 kronor 2 BTS i linje med förväntningarna BTS senaste rapport kom in i linje med marknadens och våra förväntningar. Bolaget fortsätter utvecklas positivt, men vi betraktar aktien som fortsatt fullvärderad. BTS Group bildades 1986 av vd:n Henrik Ekelund. Affärsidén är att hjälpa företag med strategiimplementeringar. BTS erbjuder kundanpassade affärssimuleringar och andra utbildningar som är antingen IT-baserade eller tryckta. Deras erbjudande delas upp i tre områden: Strategi & Affärsmannaskap, Ledarskap & Företagsledning samt Försäljning. Bolaget har långa kundrelationer med några av världens största och mest kända företag så som Coca-Cola och Google. Försäljningen ökar genom att en individ som genomgått utbildningar byter arbetsgivare och då introducerar BTS till den nya organisationen. Den amerikanska marknaden är enskilt viktigast och utgör ungefär hälften av omsättningen. Förvärven har fortsatt sedan vår senaste uppdatering, senast med Sydafrikanska AVO Vision som gör liknande saker som BTS som helhet fast med fokus på Sydafrika. Första kvartalsrapporten ser inte så imponerande ut sett i isolering, men BTS har kraftiga säsongseffekter. Därför är vi inte oroade över att första kvartalets rörelseresultat är mindre än en åttondel av vad vi prognosticerar för helåret Vår nuvärdesvärdering ger riktkursen 73 kronor. En jämförelsevärdering med amerikanska managementkonsulter visar att riktkursen är rimligt satt. Vi ser en ännu större uppsida än vad vår riktkurs visar ifall BTS genomför lyckade förvärv eller märkbart ökar andelen av omsättningen hänförlig till licensförsäljning. Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK KORTA FAKTA Vd: Henrik Ekelund Styrelseordförande: Michael Grindfors Största ägare: Henrik Ekelund (21 % kapital/43 % rösterna) Börsvärde: MSEK Lista: Nasdaq OMX Small Cap Stockholm Aktuell börskurs: 76 kronor P/e-tal 2014: 19,2 BÖRSTEMPERATUR Ledning Ägare Finansiell ställning Potential Risk Nyckelpersonerna Henrik Ekelund (vd och grundare), Stefan Brown (CFO i BTS) och Jonas Åkerman (vd för BTS USA) har alla varit verksamma inom BTS-gruppen sedan Bolagets nyckelpersoner kontrollerar idag BTS tillsammans med institutioner såsom Nordea Fonder, Swedbank Robur, Lannebo och SEB Fonder med flera. BTS har en stor kassa och saknar räntebärande skulder den finansiella ställningen kan inte bli mycket starkare. Enligt vår nuvärdesvärdering och jämförelsevärdering är BTS i dagsläget fortsatt rimligt värderat. Vi ser potentialen på kort sikt som begränsad. Bolaget är beroende av nyckelpersoner men har visat sig stå emot lågkonjunkturer och har en hög andel återkommande intäkter. NYCKELTAL Miljoner kronor P 2015 P 2016 P 2017 Omsättning 688,2 781,5 900,2 954,2 1021,0 AKTIEKURS Rörelseresultat 69,8 82,4 108,0 119,3 127,6 Årets resultat 47,8 56,1 72,7 80,2 85,9 Resultat per aktie (SEK) 2,6 3,0 3,90 4,30 4,60 Nettokassa 108,8 114,3 121,6 147,1 173,9 Eget kapital 355,8 434,5 474,5 521,5 573,4 120 BTS OMXS-index BTS OMXSP Kassaflöde från löpande verks. 47,6 44,8 73,1 80,3 85,6 Källa: BFK och BTS

3 BTS Generella bolagskriterier Ledning (1 10) Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 3 Ägare (1 10) Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot småaktieägare är också väsentliga kriterier. Finansiell ställning (1 10) Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets finansiella ställning. Potential (1 10) Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess framtidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses ha hög potential, givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i aktiekursen. Risk (1 10) Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.

4 BTS Om bolaget och dess verksamhet BTS Group har drygt 400 anställda över 32 kontor runt om i världen. Verksamheten är uppdelad på fyra affärsenheter: BTS Nordamerika, BTS Europa, BTS Övriga marknader och Advanced Performance Group (APG). Koncerngemensamma funktioner Koncernledning BTS är en världsomspännande organisation med kontor nära kunderna i Nord- och Syd amerika, Europa, Asien, Australien, Afrika och Arabiska halvön. BTS Group har ett 30-tal kontor runt om i världen. BTS Nordamerika BTS Europa BTS Övriga marknader BTS Digital Services BTS Board Simulations Fokusområden APG Strategi & Affärsmannaskap Källa: BTS Årsredovisning Ledarskap & Företagsledning Försäljning BTS Nordamerika har historiskt stått i centrum, med ungefär hälften av koncernens nettoomsättning. Även APG har sin verksamhet i USA. APG levererar försäljnings- och ledarskapsutbildningar, med BTS som en av flera leverantörer till APG. På den europeiska marknaden har BTS Europa kontor i de flesta större västeuropeiska huvudstäderna samt några städer även av regional vikt så som Bilbao och München. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Affärsområdet BTS Övriga marknader består mest av Asien och Australien. Bolagets strategi är att bearbeta nya marknader från befintliga kontor innan de öppnar nya kontor. Det innebär att nya kontor är lönsamma från första etableringsdagen. BTS har även två kontor i Mumbai och Bangalore i Indien som spelar en viktig roll för BTS transformation och utveckling av digitala tjänster. BTS själva lyfter fram kontoren i Mexico City och São Paulo som centrala för framtida tillväxt.

5 BTS Fördelningen av omsättning för första kvartalet 2015 per affärsenhet nedan. Motsvarande siffra för helåret 2014 inom parentes. Omsättningsfördelning mellan geografiska marknader APG, 15 % (13 %) BTS övriga marknader, 20 % (16 %) BTS Nordamerika, 49 % (46 %) BTS Europa, 16 % (25 %) Källa: BTS 1:e kvartalsrapport BTS tillväxt av nya kontor väntas mest ske i Asien, där bolaget hyser förhoppningar om att öppna fler kontor framför allt i Kina, men även i Sydkorea, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Avgörande är att rätt personer finns tillgängliga samt de potentiella kunderna på den nya marknaden. Bolaget har dock varit försiktigt med etableringar i Ryssland och Östeuropa. Företagets stora framtidssatsning är BTS Digital, med dess 30 anställda varav hälften är i Indien. BTS Digital bygger på webbaserade och scenariobaserade lösningar, vilket är ett område med hög marginal och stor skalbarhet. Som alla mjukvarubolag kräver det dock en ganska stor skala innan det blir lönsamt. I mitten på oktober 2014 offentliggjordes förvärvet av amerikanska Fenestra, som består av ungefär 15 anställda som är specialiserade på utvärdering av medarbetare. I mars 2015 meddelade BTS att de förvärvat Sydafrikanska AVO Vision, som väntas omsätta ungefär 12 miljoner kronor under året. På bolagsbeskrivningen verkar det som att AVO Vision sysslar med samma saker som övriga BTS: lärarande och utvecklande med fokus på kommunikation, ledarskap och försäljning. Affärsmodellen Den viktigaste variabeln bland traditionella tjänsteföretag är tid för ett vanligt konsultbolag står antalet fakturerade konsulttimmar i direkt proportion till intäkterna. BTS försöker dock undvika timpriser och väljer istället att arbeta med fasta priser på fördefinierade projekt. Bolaget menar att det här upplägget löser en intressekonflikt: BTS blir därmed lösningsorienterat istället för att fokusera på att maximera antalet konsulttimmar. Detta bidrar till att förädla relationen till kunderna med kundanpassade fortsättningsprojekt och licensförsäljningar av programvaror som resultat. De starka kundrelationerna återspeglas i att bolaget uppskattar att ungefär 80 procent av de årliga intäkterna kommer från den befintliga kundstocken. Som bolaget själv beskriver finns där en återkommande efterfrågan beroende på det ständiga förändringsbehovet och företagens fortlöpande efterfrågan på affärsutbildning inom nästan samtliga branscher runt om i världen. Prishöjningar säger BTS är religiöst bestämda varje år, minst i nivå med inflationen. BTS säger själva att de har en stark entreprenörsanda i bolaget och att varje kontorschef fungerar lite som en franchise-ägare. BTS använder fasta priser för varje enskilt projekt snarare än timpriser.

6 BTS Kundrelationer och intäktsfördelning Nya kunder 20% Kundrealtioner Telekom 7% Intäktsfördelning per bransch Övrigt 8% Handel & Distribution 3% Energi 7% Tjänsteföretag 13% Läkemedel & sjukvård 14% Befintliga kunder 80% Källa: BTS Årsredovisning Tillverkande industri 11% IT 16% Finansiella tjänster 13% FMCG (Snabbrörliga konsumtionsvaror) 8% 6 Bolaget har lyckats väl med att bredda sin kundbas inom flera olika branscher. IT-sektorn stod för 16 procent av intäkterna under 2014, upp från 13 procent under Läkemedel & sjukvård med sina 14 procent följer som den näst största sektorn för BTS intäkter. Bland kunderna som använder sig av BTS tjänster återfinns bland annat 30 av världens 100 största bolag och välkända internationella varumärken som Google, Ericsson, Coca- Cola, Chevron, GlaxoSmithKline, Accenture, och Microsoft med flera. Nätverksorienterad försäljningspyramid Försäljningsprocessen är relativt långsam och BTS säger att de bedriver en så kallad nätverksorienterad försäljning och marknadsföring. Detta innebär att alla bolagets anställda med kundkontakt löpande arbetar med att vidareutveckla befintliga kundrelationer. BTS kunder är oftast globala företag vilket gör att de kan erbjuda sina tjänster till nya enheter men på andra geografiska orter inom samma organisation. Detta scenario beskriver bolaget bäst i sin årsredovisning genom följande bild: BTS kunder är oftast globala företag. Källa: BTS årsredovisning 2014.

7 BTS Nya kunder genereras oftast från det befintliga nätverket, därför att personer med goda erfarenhet av BTS byter arbetsgivare och köper sedan in BTS tjänster till den nya arbetsgivaren. Denna typ av nätverksförsäljning är viktig, men visar även på att bolaget är beroende av ett antal nyckelpersoner och deras relationsnätverk. BTS betonar också att kundrelationerna är långa: en genomsnittlig kundrelation varar ungefär 6 8 år efter att den första ordern tecknats. Bolaget redovisar inte någon orderbok och ger inte heller prognoser om den befintliga kundstocken. Istället släpper de med jämna mellanrum pressmeddelanden om större kontrakt. I mitten på februari tillkännagav de till exempel att de tecknat ett kontrakt som säkert kommer generera 35 miljoner kronor i försäljning och kan komma att förlängas med ytterligare 90 miljoner kronor. I mars meddelade de att de tecknat avtal med ett ledande bolag inom petrokemibranschen till ett värde av minst 23 miljoner kronor. Summan väntas kunna växa under året. Marknad BTS uppskattar att marknaden för deras kärnprodukter uppgår till närmare 10 miljarder dollar i omsättning per år, vilket skulle innebära att BTS idag har ungefär 1 procent av världsmarknaden. Det är i alla fall tydligt att marknadens storlek inte är den begränsande faktorn för BTS tillväxt den närmaste tiden. BTS konkurrerar inte med de stora managementkonsulterna utan utgör ett komplement till dem. McKinsey, BCG, Accenture och liknande bolag hjälper bolagen att ta fram nya strategier som BTS sedan hjälper till att implementera. BTS uppskattar marknaden för deras kärnprodukter till 10 miljarder dollar per år

8 BTS De huvudsakliga konkurrenterna kommer från universitetsvärlden och deras kommersiella företagsutbildningar samt lokala aktörer. Vi tycker att det är en styrka att BTS är etablerat globalt eftersom vi tror att globala kunder föredrar globala konsulter som kan erbjuda dem samma tjänster och processer över hela världen. Kunskap är makt! Vad erbjuder BTS sina kunder? Bolaget fokuserar primärt på tre olika områden: Strategi & Affärsmannaskap, Ledarskap & Företagsledning samt Försäljning. De använder skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserade utbildningsverktyg för att hjälpa sina kunder att till exempel implementera en strategiomläggning eller utbilda personalen i en ny försäljning. BTS har ett utarbetat ramverk för dess verksamhet som bygger på formeln E=AMC. E står för Utförande (Execution), A för Samsyn (Alignment), M för Engagemang (Mindset) och C för Förmåga (Capability). Detta ramverk används inom alla fokusområdena. För att BTS ska lyckas genomföra simuleringarna på bästa möjliga sätt krävs det att bolagets team av konsulter, intervjuare och utvecklare lyckas samla in tillräckligt mycket information kring kundens verksamhet. BTS har lyckats formalisera dessa processer och dokumentera den interna kunskapen, vilket minimerar mängden unikt arbete för varje case och ökar den operativa effektiviteten. Nyckeln är förståelse för kundens verksamhet, företagskultur och anställda samt att få en interaktion på individnivå med moderna IT-verktyg och simuleringsteknik. Ledning VD Henrik Ekelund (1955), civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Henrik grundade BTS 1986 och har varit vd sedan dess. Henrik har även medverkat som ägare och styrelseledamot i flera andra bolag såsom Jobline AB, Universum AB samt Strandfastigheter (numera Klövern). VD BTS USA Jonas Åkerman (1963), civilingenjör från KTH. Jonas började på BTS Group 1991 och är sedan 1992 ansvarig för BTS USA. Jonas är även ordförande för BTS South Africa och BTS Interactive. Jonas har tidigare grundat ett bolag och arbetat för Ericsson. CFO Stefan Brown (1963), civilekonom Stockholm Universitet. Stefan har varit ansvarig CFO inom BTS Group sedan Global partners Dessutom finns ungefär ett dussin så kallade global partners som är näst högst i hierarkin (efter ledningsgruppen). De flesta global partners är ansvariga för antingen ett geografiskt område såsom Europa, eller ett produktområde såsom säljutbildning. BTS ramverk bygger på tre hörnstenar.

9 BTS Styrelse Styrelseordförande Michael Grindfors (1956), civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Michael sitter i styrelsen för amerikanska Alixpartners LLC, och har tidigare jobbat hos bland annat Boston Consulting Group, Goldman Sachs och Etonic. Övriga ledamöter Henrik Ekelund (1955), se ledning. Fyra av fem styrelseledamöter har studerat på Handelshögskolan i Stockholm. Dag Sehlin (1945), civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Dag har erfarenhet från den finansiella sektorn som vice vd för OM Gruppen. Han har även varit verksam som CFO och ställföreträdande vd för Posten AB samt medverkat som konsult inom både noterade och onoterade bolag. 9 Mariana Burenstam Linder (1957), civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Mariana har haft ledande befattningar inom SEB-koncernen, vd för Ainax samt vd för ABB Financial Consulting. Idag sitter Mariana som styrelseordförande och vd för Burenstam & Partners AB samt i styrelserna för Latour AB, Kontanten AB och Svensk Lånemarknad AB. Stefan Gardefjord (1958), gymnasieekonom. Stefan är vd för Swedish Space Corporation. Stefan har varit verksam som vd för Logica Sverige AB och medlem i Logicas koncernledning, och har sedan 1987 haft ett flertal olika befattningar inom WM-datakoncernen. Ägare Bland bolagets största ägare ser vi framför allt bolagets nyckelpersoner och ett antal institutionella ägare. Vd Henrik Ekelund sticker ut med sitt stora innehav av A-aktierna, vilket ger honom ungefär dubbelt så stor andel röster som av kapital. Vi är mycket positiva till att bland annat Henrik äger så mycket av bolaget. Risken med konsultverksamheter är annars att de anställda genom bonusar plockar ut en alltför stor andel av överskottet som fördelas mellan konsulter och aktieägare. Att Henrik äger så mycket gör också att han agerar i aktie ägarnas intresse istället för att vara onödigt slösaktig med den stora kassan. Ägare BTS A BTS B KAPITAL RÖSTER Henrik Ekelund ,26% 42,95% Lannebo Fonder ,50% 8,86% Stefan Af Petersens ,50% 10,14% Nordea Fonder ,84% 8,38% Swedbank Robur Fonder ,09% 5,02% Danske Bank International S.A ,78% 3,39% Jonas Åkerman ,05% 2,86% PSG Capital Fonder ,08% 1,47% AMF Försäkring & Fonder ,06% 1,46% SEB Fonder ,95% 1,38%

10 BTS Under första kvartalet 2015 har Handelsbanken Fonder minskat sitt innehav med 64 procent, Andra AP-fonden har helt sålt av sitt (mindre) innehav och Länsförsäkringars Småbolagsfond har minskat sitt innehav med 18 procent. Samtidigt har storägaren Lannebo Fonder har ökat sitt innehav med 8 procent. En tolkning av att fler institutioner har valt att minskat sitt innehav än öka är att de numera ser BTS att vara mycket närmare fullvärderat än tidigare. SWOT-analys En SWOT-analys på BTS Group visar att bolaget har goda möjligheter att fortsätta vara framgångsrikt, men det finns även moln på himmeln som BTS ledning måste hantera. 10 Styrkor: l Globala kunder med betydande utbildningsbudgetar l Skalbar affärsmodell l Tekniskt försprång l Stabil och erfaren ledning l Finansiell styrka stor kassa och inga räntebärande skulder l Globalt etablerade Svagheter: l Risk för Fat Cat-scenario med chefer som fokuserar mindre på försäljning l Ett fåtal nyckelpersoner i bolaget vars ledarskap, kunskap och kontakter BTS är beroende av l BTS är ett litet bolag jämfört managementkonsulterna l Långa försäljningsprocesser Möjligheter: l Global tillväxt via etablerade kunder l Lyckade förvärv kan leda till snabb och lönsam expansion l Framgång med att sälja mer av licenser och programvara l BTS är en tänkbar uppköpskandidat för en större konsultfirma som vill bli bättre på implementering och säljutbildning samt få tillgång till BTS kundbok Hot: l Konsolidering bland utbildningsföretag l Breddning av managementkonsulternas erbjudande så att de börjar konkurrera med BTS l Utbildningsbesparingar hos företagen på grund av finansiella svårigheter och/eller långkonjunktur l Nya tekniska lösningar kan göra mycket av BTS verksamhet utdaterad

11 BTS Antaganden och förutsättningar för värdering Det är alldeles för tidigt att värdera bolaget som ett programvarubolag eftersom BTS Digital bara utgör cirka 15 procent av den årliga omsättningen. Således värderar vi bolaget som ett konsultbolag. BTS har ambitiösa finansiella mål: l Organisk tillväxt om 20 procent (efter justering för förändringar i valutakurser) l EBITA-marginal om 15 procent l Soliditet som varaktigt ej understiger 50 procent Genomsnitt Q Nettoomsättning 694,6 697,7 770,5 688,2 781,5 218,3 Tillväxt 16,7% 0,4% 10,4% -10,7% 13,6% 6,1% 11 EBITA-marginal 14,3% 13,1% 12,8% 10,4% 10,9% 12,3% 5,8% Soliditet 58% 60% 63% 68,60% 63,70% 62,7% 70% Soliditetsmålet har inte varit några problem, men bolaget varit ganska långt ifrån att uppnå sina mål om tillväxt och marginal under de senaste 5 åren. Vi tror heller inte att de gör det inom vår prognosperiod. Vi tar hänsyn till att framför allt amerikanska dollarn har ökat i värde jämfört med svenska kronan under det senaste året. BTS valutasäkrar inte och är därför helt exponerat till valutamarknadens svängningar. Eftersom de huvudsakliga kostnaderna (personalkostnader och kontor) är i samma valuta som intäkterna så är vinstmarginalen immun mot valutakurssvängningar, medan både försäljningen och vinsten i rena kronor påverkas kraftigt. För att illustrera detta har vi ett förenkelt och hypotetiskt räkneexempel med två olika exempel på växelkurs nedan: BTS valutasäkrar inte. USD SEK(1 USD = 6,5 SEK) SEK (1 USD = 8,5 SEK) Försäljning Kostnader Vinst Marginal 20% 20% 20% Som investerare bör man vara medveten om denna svårförutsägbara valutaexponering. På grund av sin geografiska spridning har BTS en komplex skattesituation. Det mesta av skatten betalas i USA där bolagsskatten är hög jämfört med till exempel Sverige 35 procent mot 22 procent. De senaste tre åren har BTS betalat i snitt 32,7 procent av sitt resultat före skatt och vi antar samma skattesats under prognosperioden. Mindre kompletteringsförvärv, likt Fenestra, står på agendan men vi har inte lagt in några antaganden om eventuella förvärv i vår prognos. Vi måste även vara försiktiga med att dra alltför stora växlar kortsiktigt på den starka kvartalsrapporten för sista kvartalet Som syns nedan så är BTS försäljning och vinst utsatta för starka säsongseffekter. BTS vinst har starka säsongseffekter.

12 BTS Försäljning per kvartal Vinst före skatt per kvartal Källa: BTS första kvartalsrapport för Alla första kvartalen är resultatmässigt svagare än alla andra kvartal. Vi ser även en tydlig trend att BTS gjort stora framsteg från och med tredje kvartalet 2014 jämfört med föregående år. Vi räknar med att de nyligen genomförda förvärven och tillkännagivna storaffärer kommer ge en rejäl skjuts till försäljningen under Sedan uppskattar vi att BTS hamnar på en årlig tillväxttakt om ungefär 7 procent under de närmaste åren. Jämfört med målen är vi även försiktiga med antagandena kring BTS marginaler. Skulle de lyckas uppnå sitt lönsamhetsmål så finns en kurspotential uppåt. Sammantaget leder våra antaganden till en kraftig lönsamhetsökning för I senaste kvartalsrapporten kommunicerade vd Henrik Ekelund fortfarande att vinsten för 2015 bara förväntas bli bättre än för Historiskt sett har han ibland använt ordvalet väsentligt bättre för att beskriva väntade kraftiga lönsamhetsökningar det verkar alltså som att vi är mer positiva till vinstökningen än ledningen. Å ena sidan har ledningen mycket mer inblick i verksamheten än vi som externa bedömare, men å andra sidan har de också tydliga incitament att vara mer konservativa eftersom de hellre vill överraska marknaden positivt än negativt. Beta är ett mått på risk i en aktie, där ett tal är ifrån noll indikerar högre risk. BTS har ett beta på ganska låga 0,75, vilket är att jämföra med index som helhet som per definition har ett beta på 1. Det relativt låga betat leder till en förhållandevis låg diskonteringsränta.

13 BTS Värdering med diskonterade kassaflöden DCF-VÄRDERING Diskonteringsränta 7,6% Riskfri ränta 2% Marknadsavkastning 7,5% Beta 0,75 Långsiktig tillväxt 2% Skatt 32,7% MSEK P2015 P2016 P2017 P2018 Slutvärde 13 Omsättning 900,2 954,2 1021,0 1092,5 Rörelseresultat 108,0 119,3 127,6 136,6 Marginal 12,0% 12,5% 12,5% 12,5% Skatt -35,4-39,0-41,8-44,7 Rörelseresultat efter skatt 72,7 80,2 85,9 91,9 Justeringar i kassaflöden Rörelsekapitalbindning -10,0-11,0-12,1-13,3 Kapitalinvesteringar -15,0-15,0-15,0-15,0 Avskrivningar 10,4 11,0 11,8 12,6 Fritt kassaflöde 58,1 65,3 70,6 76,2 1381,6 Nuvärde fritt kassaflöde 54,0 56,4 56,6 56,8 1029,7 Bolagsvärde 1253,4 Nettokassa 114,3 Värde eget kapital 1367,7 Antal aktier (miljoner) 18,6 MOTIVERAT AKTIEVÄRDE (SEK) 73,4 Källa: BFK och Bloomberg. Vår värdering av BTS bygger på diskonterade kassaflöden (DCF-värdering) och resultatet blir att aktien värderas till 73 kronor, givet våra antaganden. Om BTS lyckas öka sina licens- och mjukvaruintäkter (affärsområdet med högst marginal) mer än vad vi tror, så finns möjligheten att vinsten per aktien skulle kunna skjuta i höjden jämfört med vårt basscenario.

14 BTS Multipelvärdering och slutsats Vi jämförde BTS bolagsvärde samt prognosticerade framtida omsättning och vinst med motsvarande data för svenska och internationella managementkonsulter. Vår slutsats är att de resulterande multiplarna från våra prognoser om BTS är en hårsmån under internationella managementkonsulter såsom Accenture eller Capgemini. Multiplarna är dock tydligt över svenska konsultbolag. Eftersom bolagets överlägset största enskilda marknad är USA så tycker vi att det är rimligt att jämföra med internationella konsulter. Baserat på multipelvärderingen ser vi därför vår riktkurs som rimlig. Givet våra prognoser för 2015 och 2016 så värderas BTS en hårsmån under amerikanska konsulter. 14 Den senaste rapporten var i linje med både våra och marknadens förväntningar. Därför ligger vår riktkurs kvar på 73 kronor, vilket med dagens aktiekurs resulterar i rekommendationen att behålla.

15 BTS Birger Jarl Fondkommission ( BFK ) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. BFK har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Aktiespararen, som står bakom Aktiespararna Analysguiden, är en tidskrift med månatlig publicering. Informationen i denna analys baseras på vad utgivaren Aktiespararen och BFK bedömer som tillförlitliga källor. Vi kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av BFK och Aktiespararen. Aktiespararen och BFK ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. Analytikern Paul Regnell, som utarbetat denna analys, har inget ekonomiskt intresse av eller innehav av finansiella instrument i BTS. BFK, Aktiespararen eller analytikern är inte, vid tidpunkten för utarbetandet av denna analys, medvetna om någon faktisk eller eventuell intressekonflikt som avser berörd analytiker, BFK eller Aktiespararen. BFK har i enlighet med lag och föreskrift upprättat riktlinjer för intressekonflikter, varigenom analytikernas objektivitet och oberoende säkerställs.

Uppdragsanalys 2015-03-25, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS

Uppdragsanalys 2015-03-25, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS Uppdragsanalys 2015-03-25, uppdatering BTS AVVAKTA BTS 2015-03-25 UPPDATERING Riktkurs 73 kronor Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK 2 Vändningen ett faktum för BTS BTS överträffade både marknadens

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN BTS

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN BTS Uppdragsanalys BTS AVVAKTA UPPDRAGSANALYS BTS 2014-06-03 Riktkurs 54 kronor 2 Upp till bevis för BTS Group Analytiker: Lars-Erik Bratt Managementkonsult och utbildningsföretaget BTS Group tillhör en av

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering Hanza TECKNA Hanza 2015-08-10 UPPDATERING Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK Analys av Hanzas nyemission Notera att den här texten riktar sig främst till personer

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-12-17, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium

Uppdragsanalys 2014-12-17, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium Uppdragsanalys 2014-12-17, uppdatering Consilium KÖP analysguiden Consilium 2014-12-17 UPPDATERING Riktkurs 71 kronor 2 Fortsatt ljust för Consilium Consilium tillhandahåller säkerhetsprodukter och säkerhetssystem

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-09-26 ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys 2014-09-26 ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys 2014-09-26 QBNK öka analysguiden QBNK 2014-09-26 Riktkurs 4,10 kronor 2 Starka besked höjer riktkursen Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-11-21, uppdatering ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys 2014-11-21, uppdatering ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys 2014-11-21, uppdatering QBNK ÖKA QBNK 2014-11-21 UPPDATERING Riktkurs 3,80 kronor 2 Potential i QBNK Holding Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-03-, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-03- UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-09-09 ANALYSGUIDEN. Sotkamo Silver

Uppdragsanalys 2014-09-09 ANALYSGUIDEN. Sotkamo Silver Uppdragsanalys 2014-09-09 Sotkamo Silver öka KÖP analysguiden Sotkamo Silver 2014-09-09 Riktkurs 9 kronor Analytiker: Oscar Nyh Fortfarande god potential Finansiering krävs innan bolaget kan utvinna mineraler

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-27, uppdatering ANALYSGUIDEN. Cortus Energy

Uppdragsanalys 2015-03-27, uppdatering ANALYSGUIDEN. Cortus Energy Uppdragsanalys 201-03-27, uppdatering Cortus Energy AVVAKTA ÖKA Cortus Energy 201-03-27 UPPDATERING Riktkurs Analytiker: 1,20 kr (efter utspädning) Paul Regnell 2 Energibolag gör ambitiös emission Cortus

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Cortus Energy

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Cortus Energy Uppdragsanalys Cortus Energy ÖKA KÖP Cortus, 2014-04-02 Riktkurs 9 kronor Analytiker: Jimmy Hallberg Cortus Energy fortsatt köpvärd Vi ser fortsatt Cortus Energy som köpvärd, trots en sänkt riktkurs. Ny

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Till bolagsstämman i SCN, Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ)

Till bolagsstämman i SCN, Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ) Till bolagsstämman i SCN, Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ) Bakgrund Utlåtande till avseende styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i Nature Invest AB (Org nr 556684-8320) SCN har sitt

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Global Private Equity 2 AB

Global Private Equity 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 2 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Allmänt om

Läs mer