Arbete pågår i tankens mönster och kroppens miljöer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbete pågår i tankens mönster och kroppens miljöer"

Transkript

1 Arbete pågår i tankens mönster och kroppens miljöer Redaktörer Anders Houltz, Brita Lundström, Lars Magnusson, Mats Morell, Marie Nisser, Eva Silvén

2

3 ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Uppsala Studies in Economic History, 86

4 Abstract Houltz, A., Lundström, B., Magnusson, L., Morell, M., Nisser, M., Silvén, E. (redaktörer), Arbete pågår i tankens mönster och kroppens miljöer. (Work in progress in mind and materiality). Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Economic History pp. Uppsala. ISBN Work is always in progress, somewhere, in some form. In a historical perspective the view of work has changed, as have the contexts where work takes place. Still there are strongly rooted images of what work is in the patterns of thought and material conditions. This book embarks from the idea that work is something both immaterial and material. It discusses work as a conception and cultural norm, but also as something very tangible and concrete. Researchers from an array of scientific fields have gathered together around these questions. The idea has been to twist and turn the conceptions of what work is and embarking from one s own discipline to contribute new perspectives on this topic. Keywords: work, conceptions of work, work conditions, multi-disciplinary approach, economic history, art history, industrial heritage, industrial relations, micro-history, museology, gender division of labour, history of sports, identity, branding The authors 2008 ISSN ISBN Department of Economic History, Uppsala University, Box 513, SE , Uppsala, Sweden Printed in Sweden by xxx 2008

5 Innehåll Förord...7 Inledning...9 I. Symboler och representation Marie Nisser Ett arbetets landskap Allart van Everdingen och Julita...19 Dag Avango & Anders Houltz Arbetets hjältar? Skildringar av liv och arbete i Arktis under tidigt 1900-tal...37 Ann-Sofi Forsmark Arbetsplats Stockholm Fotografiska visualiseringar av arbete och yrken...53 Ella Johansson Nationens pigor Dalkullor i nationell ikonografi och social praxis Brita Lundström Brännmärkt It takes a fool to remain sane...89 Eva Silvén Att tävla i yrkesskicklighet Om arbetslivets estetisering II. Metoder Janken Myrdal Kvinnor och kor Ägande och arbete i medeltidens Sverige

6 Bo Larsson Den agrara verkstaden En mikrohistorisk undersökning Anna Götlind & Helena Kåks Forskningscirkeln Ett redskap för att få perspektiv på det egna arbetet Johan Samuelsson & Anna Storm Inspektörens besök Ett fältarbete om skolarbete? III. Förändringsprocesser Anders Björklund Från landsbygdsknog till storstadslyx Livet genom en dagbok Susanna Hedenborg & Mats Morell Hästar och hästarbete Ett klass-, genus- och generationsperspektiv på förändringarna under 1900-talet Iréne A. Flygare Det bekönade fältet Kvinnors jordbruksarbete i politisk retorik och vardaglig praktik Susanna Fellman Finska företagsledare möter svensk modernitet Modeller för arbetets organisering och ledning Anja Kervanto Nevanlinna När arbetarna lämnar staden Industriarbetets miljöer som motorer för kontinuitet och omvandling Lars Magnusson Den svenska modellens förutsättningar och begränsningar Summary Författarpresentationer

7 Att tävla i yrkesskicklighet Om arbetslivets estetisering Eva Silvén I love work. It fascinates me. I could sit and watch it for hours. Jerome K. Jerome: Three men in a boat (1889) Att mäta arbetets resultat och värdera dess utförande är något som förekommer varje dag i olika sammanhang: telefonförsäljare och ackordsarbetare får lön efter prestation medan dansare, musiker och andra artister bedöms i dagspressens recensioner. Även till vardags identifierar kritiska blickar professionalitet, handlag eller raka motsatsen, samtidigt som många lockas att för sin egen skull överträffa tidigare mål. Den här texten handlar om när yrkesarbete blir formell tävlingssport, med exempel från bland annat plöjningstävlingar, Yrkes-VM, Årets Kock och World Latte Art Championship. I nära samspel med media blir evenemangens symboliska representationer av arbetslivet ett sätt att ge branscher marknadsfördelar, definiera kompetens och skänka yrken legitimitet. Precis som inom idrotten avgörs resultatet av en sammanvägning av både mätbara och icke mätbara faktorer, i den performativa prestation som varje yrkesutövande utgör. Avslutningsvis diskuteras tävlingarna som ett spel mellan att befästa normer och främja kreativitet, i en estetiserande konsumtionskultur. Nya plogar och raka fåror Inom de naturbruksanknutna näringarna har det sedan länge förekommit organiserade tävlingar i bland annat plöjning, mjölkning, slåtter och skogskörning med häst, evenemang där utförande och resultat samtidigt är en del av prestationen. Mer produktorienterade tävlingar har handlat om exempelvis trädgårdsodling, slöjd och hantverk, smörframställning och husdjursavel, där resultatet visats upp och belönats vid utställningar och premieringar. De här verksamheterna tog organiserad form runt 1800-talets mitt vid de lantbruksmöten som initierades av regionala hushållningssällskap med stöd av Lantbruksakademien och Patriotiska Sällskapet. Avsikten var inte bara att uppmuntra

8 Eva Silvén Första fåran. Tävlingsplöjning i Uppland, september (Foto: Paul Sandberg, Upplandsmuseet.) och premiera odlingsflit utan också att öka kännedomen om och stödja introduktionen av nya maskiner, grödor och metoder: De år 1840 [på Gotland] började plöjningstävlingarna voro upptakten till de utställningar och uppvisningar, expositioner, som i likhet med vad som redan var vanligt på fastlandet anordnades av hushållningssällskapet. Plöjningarna voro icke blott en arbetstävlan utan också en prövning av de många plogtyper, som vid denna tid utexperimenterades. 1 I början av 1900-talet hade tävlingsverksamheten blivit en del i en hel väv av verksamheter för att sprida kunskaper bland bönderna och fostra dem till självmedvetna marknadsproducenter. 2 Till följd av den ökande urbaniseringen bildades 1918 Jordbrukareungdomens Förbund, JUF, bland annat i syfte att motverka flykten från landsbygden. Genom studiegrupper och tävlingar erbjöds tillfällen för ungdomar att träffas och roa sig och samtidigt öka sina kunskaper om jordbruk och lanthushållning. 3 Tävlingsplöjning blev ett självklart inslag, och JUF ansvarar än idag för det årliga evenemanget SM i plöjning. Från 1930-talet och framåt tilltog tävlingsverksamheten markant, även med andra organisatörer, som en del av en bred informationssatsning till stöd för jordbrukets utveckling och för att bygga upp bondeungdomarnas självbild. 4 Vanligast var plöjning med hästar och handmjölkning av kor, den förra huvudsakligen utövad av män, den senare av kvinnor. Med mjölkningens mekanisering följde på 1950-talet tävlingar i maskinmjölkning, som dock snart försvann ur bilden. Med den nya tekniken hade mjölkningen maskuliniserats, men för männen lockade uppenbarligen en annan tävlingsgren mer nu när även åkerbruket genomgått ett teknikskifte och dragdjuren ersatts med traktorer. Inom 104

9 Att tävla i yrkesskicklighet de naturbruksrelaterade tävlingarna blev traktorplöjningen den helt dominerande grenen, efterhand än mer mekaniserad och maskuliniserad. 5 Tävlingsidrotten fick sitt breda genombrott både nationellt och internationellt efter andra världskriget, i ett ömsesidigt samspel med den framväxande medialiseringen och med återverkan också inom andra samhällssektorer. 6 Ibland talas om en allmän sportifiering, och även plöjningstävlingarna blev ett uttryck för denna process. Från att ha varit lokala uppgörelser hade de vuxit till distriktsmästerskap och från 1930-talet till svenska mästerskap organiserade det nybildade WPO, World Ploughing Organization, det första världsmästerskapet. Tävlingen hålls varje år och Sverige har hittills stått som värd tre gånger, nästa tillfälle blir Till 2008 års tävlingar i Österrike är femtiosex ekipage från tjugoåtta länder anmälda. Alla deltagare tituleras Mr., och är följaktligen män, och kommer huvudsakligen från västvärlden: Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Lika noga anges vilka maskintillverkare som är representerade: alla utom fyra deltagare använder plogar av märket Kverneland, nitton ekipage kör en traktor från Massey Ferguson medan de övriga trettiosju är spridda på tretton andra märken. 8 Betydelsen av att visa upp nymodigheter förefaller bestå, och det är lika mycket människan som maskinen som tävlar. I VM tävlas bara med moderna traktorer och plogar. På nationell nivå är tävlingarna däremot mer diversifierade, med olika klasser för juniorer och seniorer med moderna traktorer och plogar, parallellt med hästar eller veterantraktor. 9 De historiska teknikerna är inte bara uppvisningsobjekt utan även formella tävlingsgrenar. Liksom i VM är den manliga dominansen i det närmaste total, möjligen någon gång med undantag bland hästplöjarna. Bland hästplöjarna talas mycket om samspel och ögonblicklig kommunikation med djuren. Men när det gäller traktorplöjning handlar det idag mycket om teknik, om att mäta och skruva och om exakta inställningar av plogen. På en yta av tretusen kvadratmeter ska det gå jämnt upp mellan fårorna, på två och en halv centimeter när. Vissa delmoment är av mer teknisk natur, som till exempel plöjningsdjup, andra är en blandning mellan teknik och estetik: fårorna ska vara raka, tiltorna jämnstora, anslutningarna perfekta och det ska vara rent och prydligt vid vändtegen. Ett uttryck vid tävlingsarenan är: Det får inte lysa grönt (eller gult), det vill säga allt gräs (alternativt halmstubb) ska vara ordentligt nedplöjt. 10 Under de senaste decennierna har också traktorkörning utan plöjning utvecklats till en ren motorsport, frikopplad från den tidigare arbetsprocessen, i form av tractor pulling, styrketävlingar mellan specialbyggda traktorliknande fordon som ska dra tunga släp. 11 Även här är den manliga dominansen signifikant. Idag uppges ofta den första svenska tävlingen ha hållits 1982, men enligt andra uppgifter förefaller det ha förekommit tävlingar i traktorkörning utan plöjning redan Sporten har sannolikt en bakgrund i motsvarande kraftmätningar med hästar i det för- och tidigindustriella jordbruket och som fortfarande på vissa håll utövas som horse pulling

10 Eva Silvén En sista naturbruksanknuten tävlingsgren jag tänker nämna är westernridningen, som bygger på de arbetsmoment som cowboyen och hans häst ställdes inför, som att skilja ut och driva boskap, fånga kalvar med lasso och att ta sig över olika slags hinder som kan förekomma i naturen, som grindar, broar och stockar. Western Riders Association of Sweden, grundad 1982, är idag den största svenska organisationen, med olika regionala distrikt och tävlingar. 14 Enligt Riksidrottsförbundet är westernridning, både nationellt och internationellt, den snabbast växande ridsporten, trots att yrket inte har bedrivits vare sig i Sverige eller många andra länder. 15 Noteras bör att detta är en tävlingsform där åtminstone i Sverige kvinnorna dominerar stort över männen, i enlighet med den genusomkodning som hästarbetet och hästsporten här har genomgått. 16 Yrkeslandslaget Även yrken inom industri, hantverk, service och tjänsteutövning har sina nationella och internationella arenor för organiserad tävling brukar anges som startåret för det som ursprungligen kallades International Vocational Training Contest, senare International Youth Skill Olympics och som idag heter WorldSkills Competition, på svenska ofta kallat Yrkes-VM eller Yrkesolympiaden. Jämfört med VM i plöjning gör WorldSkills något mer skäl för sitt namn: tjugoen medlemsländer finns i Europa, sexton i Asien och Mellanöstern, sex i Syd- och Mellanamerika, tre i Afrika samt USA, Canada, Australien och Nya Zeeland. 17 Tävlingarna är öppna för ungdomar upp till tjugotvå års ålder och hålls numera vartannat år, Sverige har deltagit sedan 1994 men har hittills inte varit arrangör. För närvarande finns fyrtio officiella yrkesgrenar och vid senaste mästerskapet i Japan 2007 deltog Sverige i trettiotvå av dem och erövrade två brons- och fjorton hedersmedaljer. I maj 2008 korades vinnarna i årets Yrkes-SM: sju tjejer (billackerare, elinstallatör, florist, frisör, grafisk designer, kyltekniker samt omvårdnad och trädgårdsanläggning, de två sista vardera tillsammans med en kille) och tjugosex killar (bland annat bilskadereparatör, byggnadsplåtslagare, CNC-svarvare, lastbilsmekaniker, målare, möbelsnickare, offsettryckare, plattsättare, svetsare och webbdesigner). Dessa SM-vinnare utgör grunden för det yrkeslandslag som tävlar för Sverige i det allra första EuroSkills i Rotterdam, september 2008, och i det fyrtionde WorldSkills i Calgary, september Det svenska deltagandet organiseras av Youth Skills Sweden, ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt näringsliv samt staten genom Utbildningsdepartementet, Myndigheten för skolutveckling och Internationella programkontoret. Samtidigt som tävlingarna blir ett tillfälle för de stödjande företagen att visa upp sig och sina produkter, är den uttalade avsikten att höja intresset, statusen och kvaliteten på svensk yrkesverksamhet och yrkesutbildning

11 Att tävla i yrkesskicklighet De nationella uttagningarna uppmärksammas ofta i media, inte minst lokalpressen, det är inte sällan ungdomar från små orter och företag över hela landet som vinner SM och därmed en biljett till de internationella tävlingarna. Rubriken Robert laddar inför VM i morgon introducerar Robert Molin, vvs-montör från Visby, medan artikeln Anton vann yrkes-sm handlar om Anton Svensson, yrkesförare från Burgsvik års SM-vinnare i elinstallation, Kajsa Eriksson Rosenqvist, arbetar på Everöds Elbyrå i Skåne och Sverigemästaren i billackering, Camille Cederlund, finns på Avesta-Krylbo Billackering. 21 Tävlingarna ger status inte bara för arbetsgivaren och hemorten utan även för karriären, det menar snickaren Emil Karlsson: Det smäller högre att ha varit med i SM än att ha tagit gesällprov. Det visar att man är snabb och kan köra sitt eget race. 22 Synlighet och legitimitet Våren 2008 sändes i TV3 och TV6 en så kallad realityserie från 2007, Yrkeslandslaget: De utvalda, som följde de svenska representanterna i årets World- Skills i Japan. Serien är ett uttryck för hur yrkesutövning blivit medierad underhållning i tävlingsform. I Kanal 5:s populära inredningsprogram Roomservice är det en snickare och en målare som tillsammans kämpar mot klockan, medan det i TV4:s Kockduellen är två lag som, också med tidsbegränsning, konkurrerar om studiopublikens röster. Matlagning som tävling och underhållning är något som ökat kraftigt i Sverige på senare år. Ett exempel är Årets Kock, som arrangerats sedan 1983 och från 2000 med status av svenskt mästerskap i professionell matlagning. 23 En annan publikdragande tävling är Årets Konditor, som 2008 firar tjugoårsjubileum. 24 En Årets Kock och en Årets Konditor har varit kvinna, alla de övriga män. Bägge evenemangen uppmärksammas i media och sänds ibland i tv. De skänker glans inte bara åt de tävlande utan även åt arrangörer och sponsorer: Arla, Sveriges mejeriföretag och Sveriges bagare & konditorer. Den senare är bageriernas branschorganisation, som sedan 2002 även arrangerar Mack-SM, hittills med uteslutande kvinnliga segrare. 25 Långt äldre än Mack-SM är den internationellt sett mest prestigefyllda bland matlagningstävlingarna, nämligen den tyska IKA, Internationale Kochausstellung, som har arrangerats i princip vart fjärde år sedan Evenemanget har status som Olympiade der Köche, Culinary Olympics eller, på svenska, OS i matlagning. Sverige representeras av Kocklandslaget, som tog guldmedalj både år 2000 och 2004 i huvudklassen för seniorlandslag. Det finns också deltävlingar för juniorlag, militära kök och storkök. Det svenska kocklandslag som hösten 2008 tävlar i Erfurt mot över trettiofem andra nationella lag består av tretton kockar och konditorer, alla män utom en av kockarna. 26 Att på det här viset konstruera nationella och internationella mästerskap samt tv-sända tävlingsprogram är ett sätt att skaffa medial uppmärksamhet åt 107

12 Eva Silvén Martina Alm, finalist i Mack-SM (Foto: Jens Berming, Eggeborns Foto/ en bransch, i förhoppning om positiva kommersiella följdverkningar. Men det ses också som ett sätt att öka rekryteringen till och statusen på ett yrke. Just kockarna brukar lyftas fram som en förebild för framgång, genom ett skickligt samspel med media och olika tävlingsverksamheter. På 1990-talet hade ett annat yrkesområde, måleribranschen, hamnat i en komplicerad position mellan efterkrigstidens industrialiserade byggsektor och den kulturhistoriska byggnadsvården. Både anseendet och arbetstillfällena ansågs vara i fara. Facket och företagarna startade då en gemensam kampanj där måleribranschen beskrevs som ett varumärke som hade urholkats och nu måste fyllas med positiva värderingar. Färg och måleri skulle framöver inte associeras med det tunga underarbetet och den solkiga byggbranschen utan med den färdiga ytan, med upplevelser, fantasi, design och högre utbildning samt förknippas med ansvar för hälsa och miljö. I den här processen refererade 108

13 Att tävla i yrkesskicklighet Domarna kontrollerar och fotograferar. Kock-VM i Luxemburg (Foto: Per Erik Berglund/Znapshot, www. kocklandslaget.se.) måleriets företrädare gärna till de opinionsmässiga framgångar som kockyrket hade haft, och med uppenbar avund talades om den förändrade, höga status som de tidigare hamburgervändarna kommit att åtnjuta: I dag ser vi dem i tv, och Tina och Nigella och Jamie är lika kända som rockstjärnor. Därför ingick också finansieringen av det ovan nämnda programmet Roomservice i kampanjen. 27 Ett riktigt yrke Tävlingar och exponering i media har gett inte bara kockarna och konditorerna erkännande och ny legitimitet, det gäller även yrken inom den näraliggande dryckesbranschen bildades Svenska Bartenders Gille, en ideell förening med syfte att främja bartenderns yrkesstolthet och kompetens, bland annat genom de årliga Svenska mästerskapen i drinkblandning. 28 Föreningen var 1951 med och grundade International Bartenders Association, som från början hade på sin dagordning att ordna international mixed drink competitions en spegling inte bara av tävlingsidrottens ovan nämnda inverkan på samhället i stort utan även av själva tävlingsformens betydelse för kompetensutveckling och yrkesprofilering bytte de svenska mästerskapen namn till Årets Bartender, vars webbplats har som underrubrik ett riktigt yrke. I den egna beskrivningen av tävlingen talas om betydelsen av att branschen får ett evenemang att identifiera sig med: Namnet, Årets Bartender, kommunicerar en tydligare innebörd för yrket så att alla kan förstå 109

14 Eva Silvén dess mening. Det är mycket viktigt att även konsumenter uppmärksammar yrket. Den som blir Årets Bartender kan räkna med en rejäl uppmärksamhet, liksom vinnarens arbetsplats och själva drinkingredienserna. 30 Trademark-märket är givetvis ingen tillfällighet. Det varumärkestänkande som kännetecknar vår tid har inspirerat även olika yrkesföreträdare i deras önskan att profilera sig, och då fyller bland annat tävlingarna en medial funktion. 31 Något som ytterligare bidragit till att väcka intresse är att deltagarna numera inte bara tävlar i vad som kallas klassisk stil utan också i flair (flair bartending, freestyle bartending), som innefattar både artistisk uppvisning och helt fria nyskapande drinkar efter eget huvud. 32 Bartender är alltså gammalt yrke som än en gång ömsat skinn med hjälp av tävlingsformen, som en del av ett nutida varumärkesbygge. Barista, i sin nuvarande betydelse, får däremot snarast betraktas som ett helt nytt yrke för vår tid, och därtill ett extremt trendyrke. Ursprungligen är benämningen det italienska ordet för en vanlig bartender, men idag har innebörden växlat till en specialist på kaffedrycker och kaffedrinkar. 33 I Arbetsförmedlingens yrkeslista finns idag barista som en egen specialitet under huvudrubriken bartender: En kaffebartender som tillreder espresso, cappuccino och andra kaffedrycker kallas barista. En barista arbetar oftast på caféer, coffee shops, konditorier eller restauranger. 34 Också Nationalencyklopedin och Svenska Akademiens Ordlista innefattar sedan några år begreppet barista i denna betydelse. Börjar man åter en sökning på Internet, motsvarande de tidigare behandlade yrkesområdena, öppnar sig ännu en internationell värld av tävlingar, mästerskap, medaljörer, organisationer, sponsorer och intrikata kriterier för professionalitet och expertis. Här är fenomenet dock helt nytt, de svenska mästerskapen Barista Cup och Beige Award har bara funnits sedan millennieskiftet. I dessa tävlingar är uppgiften att tillreda en espresso, en cappuccino, en så kallad signaturdrink (espressobaserad dryck utan alkohol) samt en caffè latte till var och en av domarna. 35 De svenska tävlingarna arrangeras av SCAE Sweden, en gren av Speciality Coffee Association of Europe, och bakom Beige Award står även Beige Association, som väl får antas ha tagit sitt namn efter caffè lattens färg och som består av sponsorer och leverantörer: Arla Foods, Löfbergs Lila, Danisco Sugar, Milko, Skånemejerier och Norrmejerier. 36 Segrarna i respektive gren, Årets Barista och Beige Champion, går sedan vidare till de (likaledes nystartade) internationella tävlingarna World Barista Championship, WBC, och World Latte Art Championship, WLAC. 37 De stora internationella mästerskapen för bartenders och baristas kan i likhet med tidigare nämnda yrkesområden samla upp emot femtio deltagarländer. Västvärlden dominerar också här stort, även om den internationella spridningen är något större vad gäller baristas. Det finns kvinnor som tagit hem förstapriser men i sin helhet kvarstår den tidigare konstaterade manliga dominansen bland de tävlande. 38 Till skillnad mot alla idrottsgrenar utom 110

15 Att tävla i yrkesskicklighet ridsport konkurrerar dock män och kvinnor i alla yrkestävlingar med varandra på lika villkor. Mäta eller bedöma I många idrottsgenar jämförs prestationerna utifrån mått som tid, längd, höjd, antalet klarade eller missade mål, bollar och hinder. Men inom bedömningssporterna rangordnar domarna utifrån en kombinerad värdering av det tekniska och estetiska utförandet. Förutom att vissa rörelser ska utföras på ett bestämt sätt och inom en begränsad tid används begrepp som harmoni, ledighet, följsamhet och mjuka övergångar vid tävlingar i exempelvis konståkning och dressyrridning för övrigt grenar som mött ett allt större publikintresse för just de moment som innebär fria program till musik. Sportintresserade med inriktning på tider och andra mätbara prestationer kan här bli frustrerade. Det gällde bland andra Jens Littorin, journalist på Dagens Nyheter, när han under OS i Lillehammer 1994 kommenterade finalen i konståkning. Han hävdade då att idrott ska gå att mäta, med klocka eller måttband: När det blir upp till domare att bedöma kan det inte uteslutas att medaljer hamnar i fel händer. 39 Men i sporter där domarens bedömning i stunden avgör eller påverkar utgången av tävlingen är syftet att lyfta fram det omedelbara och totala intrycket som den tävlande ger, samspelet mellan det tekniskt-funktionella, det rörelseekonomiska och det visuellt estetiska. Det handlar om en helhetsupplevelse, som aldrig kan rekonstrueras hur många gånger man än kör videon fram och tillbaka. Det handlar om ett möte mellan människor, som ju alltid innehåller något mer än vad en teknisk registrering av detta möte någonsin kan återge. Det här svårfångade momentet aktualiseras vid alla yrkestävlingar, där handlar det aldrig bara om det rent mätbara utan alltid om en kombination av flera bedömningsgrunder. De objektivt mätbara dimensionerna är tid, prestation och precision och finns formulerade i tävlingsuppgiften: I Team Penning, en gren inom westerridningen, ska ett lag på tre ryttare inom angiven tid skilja ut och driva in optimalt tre djur, märkta med samma siffra eller med samma färg på halsbandet, i en fålla. Snabbaste tiden vinner. Kocklandslaget ska på fem timmar i deltävlingen det varma köket laga till en trerätters meny för etthundratio personer. Deltagarna i Barista Cup och Beige Award har tjugotvå minuter på sig att servera fyra domare de fyra ovan nämnda dryckerna. 40 Tidsramen är givetvis en praktisk nödvändighet, men begränsningen frammanar också en fokusering som både kan gynna kreativiteten och skilja de tävlande åt. Spänningen ökar och därmed även underhållningsvärdet för åskådarna. I det faktiska arbetslivet är ju tidsdimensionen också ständigt närvarande, oavsett om man arbetar på ackord eller med ständigt tickande deadlines för manusinlämning. Att kunna balansera tidsåtgång mot prestation och precision är en del av yrkesskickligheten. Jämfört med tävlingsarenan finns dock 111

16 Eva Silvén ett utrymme för förhandling, konsten är att lära sig göra relevanta kompromisser och avvägningar utifrån ett helhetsperspektiv på uppdraget ifråga. En ackordsarbetande byggnadsmålare läser beställningen, bestämmer precisionen utifrån en bedömning av projektets allmänna kvalitetsnivå och anpassar sedan arbetstakten efter den lön laget vill ha och vad produktionsläget kräver. 41 Det vardagliga yrkeslivets ursäkter, som när målaren säger de ska väl ha möbler också eller den plöjande bonden det växer lika bra där det är lite krokigt, har däremot ingen plats på tävlingsarenan. Där gäller inga undanflykter, där finns inget utrymme för kompromisser. Genom detta formuleras en vägledande förebild, där precisionen blir en del av yrkesskickligheten; det är viktigt för alla yrkens status att kunna ge gästen eller kunden exakt det som efterfrågats och att leverera i tid. Tävlingarna definierar en idealtypisk norm, närvarande också i vardagens arbete, men där förhandlingsbar. En professionell koreografi Parallellt med de mer objektiva kriterierna löper de subjektiva bedömningarna, med inriktning på estetiska kategorier som form och framträdande. Domarna följer de tävlande under arbetet, samlar sina intryck och sätter poäng på de olika delmomenten, såväl i de inledningsvis nämnda plöjningstävlingarna som när det gäller hantverk, mat och dryck. I kocklandslagets varma meny poängsätts varje rätt utifrån fyra aspekter: mis en place och renlighet, hantverk, tillagning och presentation samt smak. 42 I Barista Cup och Beige Award rangordnas de tävlande utifrån dryckernas smak och utseende samt baristans teknik och artisteri i framförandet. 43 Årets Barista 2007 korades exempelvis med följande motivering: En fulländad teknik, stark passion för kaffe och en personlig presentation med djup ledde denna barista till segern idag. 44 Här räcker det inte att åstadkomma ett perfekt resultat vad gäller form och smak, det ska också göras på ett visst sätt. Professionalitet i yrkeslivet inbegriper ett utförande, en gestaltning, som skänker utövaren auktoritet och legitimitet genom att överensstämma med den för situationen gällande normen. Professionalitet är i detta avseende något performativt som måste ges en form, iscensättas med kroppen, verktygen och råmaterialen och i relation till de eventuellt närvarande kunderna. 45 Detta blir särskilt viktigt i yrken med oklara gränser till amatörernas sfär, som exempelvis inredningsmåleri, matlagning och kaffebryggning. Professionalitetens exakta, välövade och målmedvetna rörelser kan, med Bourdieus terminologi, sägas utgöra ett yrkes eller en individs habitus, ett både fysiskt internaliserat kunnande och ett socialt erkänt värde, som i sin tur skapar distinktion gentemot amatörerna. 46 Jag har tidigare kallat detta en professionell koreografi; på samma sätt som ett dansframträdande kan ett välorganiserat och välövat arbete sägas vara styrt av en princip, ett slags manuskript. 47 Det fyller dock inte bara en avgränsande funktion, det är också nära sammanvävt med arbetets praktiskt funktionella sidor. När exempelvis antropologen Mi- 112

17 Att tävla i yrkesskicklighet chael Jackson under ett fältarbete i Sierra Leone lärde sig göra eld på samma sätt som kvinnorna där, upptäckte han det nära släktskapet mellan rörelseekonomi och det han kallade grace of movement. 48 På liknande sätt definierade sociologen Douglas Harper under sitt fältarbete hos en bilmekaniker dennes kroppsligt internaliserade kunskap med smoothly working rhythms och appropriate power. 49 Inom kultur- och samhällsvetenskapen har arbete, yrke och professionalitet dock förhållandevis sällan studerats ur ett utsagt performativt och estetiskt perspektiv, oavsett om de handlar om att producera varor, tjänster eller upplevelser, trots att begreppet yrkesutövare borde kunna leda tankarna åt det hållet och vilket alltså tävlingsverksamheten gör. 50 Här ligger ännu en jämförelse med tävlingsidrotten nära till hands, enligt idrottshistorikern Jan Lindroth det senaste seklets kanske mest expansiva kulturfenomen. Som bakomliggande faktorer brukar nämnas spänning, identifikation och gemenskap, vilket som vi sett även kan sägas gälla för yrkestävlingarna. Men på samma sätt som inom yrkes- och arbetslivsforskningen har idrotten som estetisk upplevelse underkommunicerats, de visuella intrycken av kroppar i rörelse har förbisetts och med andra ord även idrotten som performans. 51 Normer, nya stilar och artistisk kreativitet Som har framgått ovan präglas yrkestävlingarna av en spänning mellan att följa och bryta det etablerade. Å ena sidan upprepas och bekräftas den gällande normen, oavsett om det gäller traktorplöjning eller drinkblandning, en norm som samtidigt förändras successivt i takt med ny teknik, nya råvaror och nya smakmässiga preferenser såväl den sinnliga smaken som den socialtkulturella. Å andra sidan inbjuds uttryckligen till alternativa sätt att utöva verksamheten, vilka i sin tur kan utvecklas till nya normer eller egna specialiteter, såväl i tävlingssammanhang som i arbetslivet. Det är som inom idrotten, där exempelvis fjärilssim och längdåkningens skating eller fristil efter en tid som avvikelse i marginalen blev erkända som alternativa stilar eller till och med fristående olympiska grenar. 52 Kreativitet, det vill säga den mänskliga aktivitet som utifrån nya tankar och idéer omformar en existerande kulturell praktik, kan gälla såväl arbetets resultat som utförande. 53 Kategorierna förrätt, huvudrätt och efterrätt kvarstår för kockarna, men råvaror, tillagning, smaker och smakkombinationer samt inte minst presentationen på tallriken kan gå på tvärs mot tidigare normer, som när det för några år sedan byggdes mycket på höjden. I tävlingen Beige Award, som fångar upp det explosivt ökade intresset för kaffedrycker, handlar det om att göra en personlig tolkning av den klassiska caffè latten, avslutad med ett konstnärligt mönster Latte art. 54 Ett annat exempel är den signaturdrink som Årets Barista 2007 serverade: en kaffekräm gjord på espresso från en indisk kaffeböna, citronsås, socker, kakao, lättgrädde och 113

- om identitet och yrkesvardag bland frisörer

- om identitet och yrkesvardag bland frisörer Salongsliv - om identitet och yrkesvardag bland frisörer Petra Bäckman Magisteruppsats i etnologi, 20 p Uppsala universitet vt 2007 Handledare: Oscar Pripp INLEDNING...3 DEN STORE HÅRKLIPPAREN...3 FÄLTARBETE

Läs mer

Etnisk mångfald inom svensk elitidrott om förändring över tid och en nulägesanalys

Etnisk mångfald inom svensk elitidrott om förändring över tid och en nulägesanalys Etnisk mångfald inom svensk elitidrott om förändring över tid och en nulägesanalys Jesper Fundberg, Lars Lagergren FoU-rapport 2010:4 FoU-rapporter STOCKHOLM NOVEMBER 2010 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

Läs mer

Måltiden som symboliskt kapital

Måltiden som symboliskt kapital Måltiden som symboliskt kapital - en etnologisk studie av mat, medelklass & identitetsskapande Göteborgs universitet Kandidatuppsats Kurs: ET1501, Etnologisk fördjupning Författare: Julia Wennergren Glimstedt

Läs mer

Svensk Form om den svenska formen

Svensk Form om den svenska formen Linköpings universitet Institutionen för tematisk utbildning och forskning Kultur, samhälle, mediegestaltning D-uppsats Svensk Form om den svenska formen Title: Svensk Form About the Swedish Form Juni

Läs mer

Jag är en normal kille liksom. att göras och göra sig till ridsportkille

Jag är en normal kille liksom. att göras och göra sig till ridsportkille Eva Linghede och Håkan Larsson Jag är en normal kille liksom att göras och göra sig till ridsportkille Förord Våren 2010 arrangerade Svenska Ridsportförbundet en endagskonferens på Hotell Radisson, Arlanda

Läs mer

Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen?

Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen? Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen? STOCKHOLM NOVEMBER 2003 Förord Våren 2002 genomförde RF (Riksidrottsförbundet) en enkätundersökning tillsammans med SCB (Statistiska Centralbyrån)

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Allra helst minns jag framtiden

Allra helst minns jag framtiden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Allra helst minns jag framtiden - Den som inte har någon bakgrund kan inte forma någon framtid Preferably I do remember the future - Those who have no

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur utvecklar man ett matfestivalkoncept ur ett upplevelseproduktionsperspektiv?

EXAMENSARBETE. Hur utvecklar man ett matfestivalkoncept ur ett upplevelseproduktionsperspektiv? EXAMENSARBETE Hur utvecklar man ett matfestivalkoncept ur ett upplevelseproduktionsperspektiv? exemplifierat med en konceptutveckling för Vaxholms matfestival Sanna Ahlm Filosofie kandidatexamen Upplevelseproduktion

Läs mer

Att lära av förändringar

Att lära av förändringar Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Att lära av förändringar - en studie av yrkesverksammas upplevelser av lärande i och med förändringar på arbetsplatsen To learn from changes a study of employees

Läs mer

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet Tatiana Andreasson Examensarbete 15 hp, LAU 325 Handledare: Bo G Eriksson Rapportnummer: VT14-2480-21 Abstract Examensarbete inom lärarutbildningen

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/4. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/4. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/4 Samdok 1 Innehåll Vi vill fortsätta! Anna Ulfstrand 3 COMCOL. Eva Fägerborg 3 Samdok en organisation mittemellan. Bodil Axelsson 5 Refl exiva utmaningar

Läs mer

HumaNetten. NUMMER 31 Hösten 2013. HumaNetten utges av Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. ISSN: 1403-2279

HumaNetten. NUMMER 31 Hösten 2013. HumaNetten utges av Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. ISSN: 1403-2279 HumaNetten Om HumaNetten Tidigare nummer NUMMER 31 Hösten 2013 HumaNetten utges av Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. ISSN: 1403-2279 INNEHÅLL: Hans Hägerdal, Redaktören har ordet

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla.

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Johanna Hansson Socialhögskolan Lunds Universitet Magisteruppsats i socialt arbete, SOAM 01. Vt-12 Handledare: Staffan Blomberg Abstract Author:

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

80-talisters socialisation in i sjuksköterskeyrket.

80-talisters socialisation in i sjuksköterskeyrket. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskap/sociologi HOV 3, Jönköping Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 3, 41-60 poäng Vt 2004 Uppsats 10 poäng 80-talisters socialisation in

Läs mer

Inte som andra ämnen

Inte som andra ämnen Inte som andra ämnen En studie av niondeklassares åsikter om skolämnet Bild Sara Hanson Examensarbete i Bild och visuell kultur inom LAU370 Handledare: Karolina Westling Examinator: Ninni Trossholmen Rapportnummer:

Läs mer

Arbetslivsinstitutet och författarna 2003. Arbetslivsinstitutet 113 91 Stockholm www.arbetslivsinstitutet.se telefon: 08-619 67 00 fax: 08-656 30 25

Arbetslivsinstitutet och författarna 2003. Arbetslivsinstitutet 113 91 Stockholm www.arbetslivsinstitutet.se telefon: 08-619 67 00 fax: 08-656 30 25 Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag av regeringen bedriver institutet forskning, utbildning och utveckling. Arbetslivsinstitutets mål är att bidra till:

Läs mer

Den gränslösa slöjden Eva Melldahl

Den gränslösa slöjden Eva Melldahl Den gränslösa slöjden Eva Melldahl Nämnden för hemslöjdsfrågor 2013-09-26 Inledning Under det tvååriga projektet Den internationella och interkulturella hemslöjden har fokus varit på de faktorer som styr

Läs mer

Spindeln mellan teknik och människa

Spindeln mellan teknik och människa Spindeln mellan teknik och människa En studie om hur interaktionsdesigner beskriver sitt yrke Felix Kjäll & Ali Mohamed Pedagogiska institutionen Examensarbete 15 hp Pedagogik Multimedia: pedagogik teknik

Läs mer

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Operation Chef En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Byrån mot diskriminering i Östergötland 2012 Byrån mot diskriminering Gamla Rådstugugatan 37

Läs mer

OM UNGDOMSARBETE PÅ INTERNET OM UNGDOMSARBETE PÅ INTERNET

OM UNGDOMSARBETE PÅ INTERNET OM UNGDOMSARBETE PÅ INTERNET OM UNGDOMSARBETE PÅ INTERNET Adda en vuxen handlar om hur föreningslivet och kommunala ungdomsverksamheter kan arbeta med insatser för unga på nätet. Internet, datorspel och sociala medier har förändrat

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer