SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:"

Transkript

1 SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas, Stockholms, Lunds, Örebros, Göteborgs och Umeås universitet. Kontaktpersonerna från respektive förening utgör även styrelsen i SSJM. Representanterna i sammanslutningen står som huvudarrangör för varje tävling enligt följande ordning: Uppsala, Stockholm, Lund, Örebro, Göteborg, Umeå. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: Lokala antagningar sker på respektive ort där de juridiska föreningarna har sitt säte. De lokala antagningarna sker dels skriftligen där lagen ska framlägga inlagor baserade på ett hypotetiskt (svenskt) rättsligt problem, dels muntligen i form av en mindre plädering. En riksfinal hålls på den ort som den förening som är huvudarrangör bestämmer. I riksfinalen pläderar lagen muntligen inför en jury antingen för kärande- eller svarandesidan. SSJM får inför varje tävling fastställa det tillåtna antalet lag som får ställa upp i tävlingen. Tävlingen hålls i alla delar på svenska. 3 Fallet Det hypotetiska rättsliga problemet skall utformas av juridisk expertis efter förfrågan av den arrangerande juridiska föreningen. Olika rättsliga problem får ges vid de lokala antagningarna och riksfinalen. 4 Tidsschema Tidsschemat för SM i juridik bestäms vid varje tävling av den arrangerande juridiska föreningen i samarbete med SSJM. 5 Tävlingsgeneral Styrelsen i den juridiska föreningen som är arrangör för tävlingen skall utse en tävlingsgeneral. Tävlingsgeneralen har det övergripande ansvaret för tävlingens genomförande. Han eller hon utser tidtagare för varje förhandling och ansvarar för frågor rörande lokaler och domare till riksfinalen. Han eller hon är ansvarig för tävlingens finansiering och marknadsföring samt för kontakten med SSJM. 6 Ansvarig för lokala antagningar Styrelsen i varje juridisk förening som utgör SSJM skall inför varje tävling utse en person som har huvudansvaret för de lokala antagningarna på orten. Den lokalt ansvarige sköter kontakten mellan styrelsen på den juridiska föreningen på orten och den arrangerande juridiska föreningen. Han eller hon har ansvaret för utseende av tidtagare, lokal och jury till de lokala antagningarna. 7 Juryn Varje lags skriftliga inlagor och muntliga pläderingar bedöms av en oberoende jury. 1

2 Varje medlem av juryn skall vara insatt i det aktuella fallet och bedömningskriterierna innan han eller hon bedömer de skriftliga inlagorna och de muntliga pläderingarna. Juryn vid de lokala antagningarna skall bestå av tre till sex medlemmar. Juryn skall bestå av kvalificerade och yrkesarbetande jurister, företrädesvis domare, forskare och advokater. Juryn till riksfinalen utses av den arrangerande juridiska föreningen. Till de lokala antagningarna skall en jury för varje stad utses av den universitetsortens juridiska förening. REGLER 8 Tolkningskompetens Varje fråga rörande regeltolkning som uppstår under tävlingen avgörs av tävlingsgeneralen och de lokalt ansvariga. 9 Processregler Så långt det är möjligt skall Rättegångsbalkens regler för tingsrätt tillämpas i tävlingen. 10 Ändring av regler Tävlingsreglerna får endast ändras av SSJM efter varje avslutad tävling. 11 Bilagor Varje bilaga som finns med i dessa regler utgör en del av reglerna. DELTAGANDE 12 Kriterier för deltagande SM i juridik är öppen för varje jur.kand.-student vid något av universiteten i Uppsala, Stockholm, Lund, Örebro, Göteborg och Umeå, förutsatt att han eller hon är eller har varit inskriven på den för utbildningen erforderliga processrätten och att han eller hon inte har deltagit i riksfinalen tidigare. SSJM får tillåta juridikstuderande från andra orter med juristutbildning att delta under förutsättning att de uppfyller de övriga kriterierna för deltagande. Ledamöter i SSJM:s styrelse samt övriga engagerade i tävlingens anordnande får inte delta i tävlingen. Detta innebär att påbörjat engagemang utesluter deltagande i tävlingen för det SJM som engagemanget berör. 13 Lag Lagen består av två deltagare och en reserv. Reserven är tillåten att medverka i lösningen av processfrågan. Varje lags deltagare skall anmäla sig till sin lokala juridiska förening på en bestämd anmälningsblankett. Efter framläggandet av de skriftliga inlagorna är varje förändring i laguppställning förbjuden. Överträdande av denna regel kan leda till diskvalificering. 14 Anonymitet Lagen tävlar anonymt. Varje lag skall ges ett nummer under tävlingarna. Vid riksfinalen skall inget lags universitet nämnas for jury. 15 Hjälp utifrån Annan hjälp utifrån än allmänna diskussioner och råd om materialsökning är otillåtet. Hjälp i sakfrågan är ej tillåtet. Kontakt med de lokala domarna är ej tillåtet utanför 2

3 ordinarie undervisning. DE LOKALA ANTAGNINGARNA 16 Den skriftliga inlagan Varje lag skall skriva dataskrivna inlagor i enlighet med föreskrifterna i bilaga A. 17 Inlämning av inlaga Lagen skall lämna in de skriftliga inlagorna senast på utsatt datum till den lokalt ansvarige på orten. 18 Ändringar av inlaga Inget lag får på något sätt ändra de skriftliga inlagorna efter den utsatta tidens utgång. 19 Bedömning av skriftlig inlaga Varje skriftlig inlaga skall bedömas av juryn, så väl till form som till innehåll i enlighet med kriterierna i bilaga A. Juryn skall utse de sex inlagor som de anser vara bäst. Juryn skall även genom lottning utse kärande- respektive svarandesida inför pläderingen i tingsrätten. Juryns beslut behöver ej ytterligare motivering och kan ej överklagas. 20 Utbytande av yrkande och grunder När juryn genom förfarande i 19 utsett kärande- respektive svarandesida skall kärande, via till SJM-ansvariga på orten, skicka sina yrkanden och grunder. Dock ej plädering! SJM-ansvarig på respektive ort sörjer sedan för att skicka det vidare till svarandelagen. Svarandelagen skall därefter skicka sina bestridanden och grunder på samma sätt som kärandelagen. 21 Muntlig plädering Vart och ett av de sex lagen som juryn har valt ut skall plädera muntligen inför juryn. Kärandesidan är bunden av sina inlagor. Svarandesidan är tillåten att göra avsteg från sina inlagor för att möta kärandesidan. Båda deltagarna i varje lag måste delta i pläderingen. Den lokala juryn på varje universitetsort bestämmer, tillsammans med de lokalt ansvariga på orten, hur pläderingarna i de lokala antagningarna skall vara utformade. 22 Uttagning till riksfinalen Juryn skall utse de två bästa pläderande lagen till att representera orten vid riksfinalen. Juryn skall dessutom utse ett reservlag. I de fall något av de ordinarie lagen skulle bortfalla får reservlaget inträda i dess ställe fram till en vecka före riksfinal. Bedömningen av de muntliga pläderingarna sker utifrån riktlinjerna i bilaga B. Juryns beslut behöver ej ytterligare motivering och kan ej överklagas. RIKSFINALEN 23 Muntlig plädering I riksfinalen pläderar lagen muntligen inför juryn. 3

4 24 Roller Varje stad skall ha ett lag som företräder kärande- respektive svarandesidan. Rollfördelningen mellan de två lagen från varje ort sker lokalt, i sista hand genom lottning. Båda lagets deltagare måste delta i antingen plädering eller replik. 25 Utbyte av yrkande och grunder Lagen kommer av arrangerande ort att få information om vilka de skall möta i riksfinalen. Tävlingsdeltagarna ombesörjer därefter själva utbytet av yrkande och grunder. Kärandelagen mailar först över sina yrkanden och grunder (dock ej plädering), senast tio dagar efter att riksfinalfrågan släppts, till det svarandelag de skall möta i finalen. Därefter har svarandelaget fem dagar, den dag de mottog käranadelagets yrkande och grunder inräknat, på sig att svara med sina yrkanden och grunder. 26 Rådgivning Under plädering och replik får den talande konsultera sin lagkamrat. 27 Kommunikation Endast medlemmarna i juryn, talarna och deras lagkamrater får kommunicera under förhandlingen. Ingen kommunikation mellan lagdeltagarna och någon i publiken får förekomma. 28 Tid för muntlig framställning Lagen får 20 minuter på sig att framföra det de vill ha sagt. Det inkluderar grunder, plädering och replik. Den angivna tidsramen inkluderar ej yrkanden. Förslagsvis fördelas tiden på följande sätt: Grunder och plädering 15 minuter, replik 5 min. Förändringar i tiden för argumenteringen kan beslutas av överdomaren och skall då gälla lika för alla lag. 29 Kontrollerande av tiden Tidtagaren skall signalera hur många minuter talaren har kvar till sitt förfogande och skall meddela juryn när tiden gått ut. 30 Överskridande av tiden Juryns ordförande får utöka talarens tidsutrymme för denna skall få möjlighet att slutföra sin argumentation. Tiden för pläderingen får aldrig utökas mer än fem (5) minuter utöver den ursprungligt givna tiden. Tiden för repliken får inte utökas. 31 Frågor från juryn Juryns medlemmar får när som helst under framställningen ställa frågor till talaren. 32 Bedömning Bedömningen av pläderingen sker utifrån riktlinjerna i bilaga B. 33 Lottning Motståndarna i varje förhandling lottas fram. Två lag från samma stad får inte argumentera mot varandra. 4

5 34 Hjälpmedel Talaren får använda sig av stödanteckningar men uppmanas att inte läsa innantill. Andra hjälpmedel, såsom t.ex. böcker, skisser, dispositioner, OH, är tillåtna. 35 Sammanställning av resultat Tävlingsgeneralen ansvarar för att lagens resultat sammanställs och dokumenteras. PRISER 36 Bästa kärandelag Pris för bästa kärandelag utgår till det lag som av juryn givits den högsta poängen. 37 Bästa svarandelag Pris for bästa svarandelag utgår till det lag som av juryn har givits den högsta poängen. 38 Svenska mästare i juridik Priset för svenska mästare i juridik går till den ort vars två lags sammanlagda poäng är högst. 5

6 Bilaga A Instruktioner för de skriftliga inlagorna 1. Allmänt Beroende på instruktionerna i frågan skriver parterna inlagor för en eller två parter. Varje inlaga skall bestå av följande delar: Yrkande Grunder Plädering I sakframställningen får hänvisning till frågan göras. Inlagorna skall utformas på följande sätt: A4, 3 cm vänstermarginal, 1,5 radavstånd, 12 p teckenstorlek, typsnitt Times New Roman. Inlagorna skall tillsammans omfatta maximalt femton (15) sidor. I övrigt skall instruktionerna i frågan följas. Lagens identitet får inte framgå för juryn. 2. Riktlinjer vid bedömningen Varje inlaga bedöms individuellt av juryn med hänsyn till följande kriterier. Vid bedömning skall hänsyn tas till följande kriterier: (a) Juridisk skicklighet, kreativitet, och argumentationsförmåga. (b) Klarhet och elegans i presentationen. 3. Överträdelser Tävlande lag diskvalificeras om: (a) Inlagorna lämnas in för sent. (b) Det föreskrivna omfånget på inlagorna överskrids. (c) Hjälp mottas i strid med 15. 6

7 Bilaga B Instruktioner för riksfinalen Allmänt Ett lagresultat skall fastställas genom att poängerna i pläderingarna för käranderespektive svarandesidan läggs ihop. Pläderingarna bedöms enligt riktlinjerna i bilaga A. Lag med lika poäng skall rankas efter övergripande intryck, om juryn anser att en meningsfull åtskillnad kan göras. 7