nationellt centrum för kvinnofrid Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nationellt centrum för kvinnofrid Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 nationellt centrum för kvinnofrid Verksamhetsberättelse 2010

2

3 Förord 2010 års arbete på NCK har präglats av högt arbetstempo och hög produktion. Parallellt med det ordinarie arbetet har tre fleråriga regeringsuppdrag slutförts och en nationell kunskapsbank introducerats. Centrumet har genom årets arbete befäst sin roll som nationellt expertcentrum. Det nära samarbetet mellan NCK:s olika enheter gör det möjligt att skapa och utveckla modeller för ett bättre omhändertagande av dem som utsatts för mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck eller våld i samkönade relationer. Patientverksamhet, utbildning, forskning, information och analys skapar möjligheter till nya lärdomar och ett interdisciplinärt arbetssätt. Fokus har under året lagts på att ta fram konkreta hjälpmedel för yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete. Ett flertal rapporter med tillhörande pedagogiskt material har producerats. Kunskap förändrar attityder och ger kompetens. Utbildningsinsatser har utvecklats, utvärderats och intensifierats. Ytterligare ett betydelsefullt led i arbetet med att sprida kunskap är NCK:s kunskapsbank som lanserades i september 2010 och fortlöpande utvecklas i nära samarbete med alla de forskare och myndigheter som medverkar med sitt material. Kunskapsbanken ska vara en länk mellan forskare och praktiker, överblicka forskning och erfarenhetsbaserad kunskap och sprida kunskap om forskningsresultat och metoder. NCK har under året utvecklats snabbt och flera nya medarbetare har rekryterats. Det ligger en stor utmaning i att samtidigt som verksamheten växer upprätthålla ett effektivt arbete och hög kompetens hos alla. Stor vikt har därför lagts på NCK:s inre arbete såsom arbetsmiljö och organisation. Uppsala i februari 2011 Gun Heimer Professor, föreståndare för NCK 1

4 Kontakt Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset, ingång Uppsala Telefon: Telefon informationsenheten: E-post: Webbplats: Produktion: Matador Kommunikation, Uppsala Tryck: Edita Västra Aros, 2011 Foto: Nationellt centrum för kvinnofrid

5 Innehållsförteckning Förord... 1 Viktiga händelser under året... 5 Utbildning... 9 Utbildningsinventering... 9 Universitetskurser och andra utbildningar... 9 Utbildningskompetens...12 Utbildningar på uppdrag av myndigheter och organisationer...12 Information...15 Press...16 Egen utgivning...17 Mässor och kongresser Marknadsföring Informationsmaterial...19 Studiebesök...19 Kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov Rapporter Seminarier Referensbibliotek Forskning och metodutveckling Forskning Metodutveckling Klinisk verksamhet Organisation och personal Arbetsmiljö och jämställdhet Officiella uppdrag Remisser Referens- och samverkansgrupper

6 Ekonomi Bilaga 1: Publikationer Publikationer i NCK:s rapportserie Övriga publikationer Artiklar Filmer Bilaga 2: Sammanställning av NCK:s utbildningsverksamhet Bilaga 3: Externa evenemang

7 Viktiga händelser 2010 Regeringsuppdrag Under 2010 har NCK:s verksamhet i hög grad präglats av arbetet med tre regeringsuppdrag från Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr 2007/08:39). Alla enheter vid NCK har i någon form varit delaktiga i arbetet med att genomföra regeringsuppdragen, som redovisades till regeringen i december Utvidgning av uppdrag att utveckla program för omhändertagande av sexualbrottsoffer NCK:s mest omfattande regeringsuppdrag har varit att utveckla och senare implementera ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp, som från 1 januari 2011 kan börja användas i hela Sverige. Med det som grund kan alla läkare som möter en patient som utsatts för ett sexuellt övergrepp ställa rätt frågor, ta rätt prover och se till att prover och dokument hanteras rättssäkert. Den första delen av uppdraget fick NCK av Justitiedepartementet Syftet var att förbättra omhändertagandet, utarbeta rutiner för hur provtagning och dokumentation ska genomföras samt förtydliga hälso- och sjukvårdens roll inom rättskedjan i förhållande till rättsväsendets myndigheter. Detta redovisades som Handbok: Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. I regeringens handlingsplan (Skr 2007/08:39) fick NCK sedan ett utökat uppdrag att implement era det nationella handlingsprogrammet inom hälso- och sjukvården. Det nära samarbetet med Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, som inleddes under det första uppdraget fortsatte även under implementeringsfasen. Arbetet har bestått av flera integrerade delmoment: Ett pilotprojekt har genomförts på fem orter. Från 1 januari 2011 innehåller Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp förutom material för spårsäkring även Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp. Justitieminister Beatrice Ask inledde seminariet om sexuellt våld i juni. Utbildningsseminarier för personal inom hälso- och sjukvården har hållits i Malmö, Göteborg, Örebro och Umeå. Instruktionsfilmen Spårsäkring vid sexuella övergrepp har producerats och skickats ut till akutmottagningar och gynekologiska kliniker i hela landet. Handboken och utbildningsfilmen har introducerats till utbildningsansvariga på samtliga läkarprogram i landet. Två serienoveller som vänder sig till ungdomar har tagits fram. För att ytterligare fördjupa och bredda kunskapen om sexuellt våld har NCK även tagit fram en tvärvetenskaplig rapport, Sju perspektiv på våldtäkt. Forskningsområdet sexuella övergrepp sträcker sig över många vetenskapliga discipliner och rapporten är en faktaantologi med Sveriges experter på området som författare. Den presenterades i juni vid ett seminarium om sexuellt våld som inleddes av justitieminister Beatrice Ask och där såväl generaldirektörerna inom rättsväsendet som andra myndighetschefer deltog. Det nationella handlingsprogrammet har presenterats vid ett flertal mässor, konferenser och symposier, och 2010 arrangerade NCK två seminarier under Almedalsveckan i Visby: Vården får inte svika efter en våldtäkt och Visioner räcker inte i kampen mot sexuella övergrepp, det senare i samarbete med Brottsoffermyndigheten och Justitiekanslern. Viktiga händelser

8 Metoder för att upptäcka förekomst av våldsutsatthet Våldsutsatta kvinnor söker ofta hjälp inom hälsooch sjukvården för såväl akuta som kroniska symtom, men det är få som berättar spontant om våldet om personalen inte ställer direkta frågor. I regeringens handlingsplan (Skr 2007/08:39) fick därför NCK i uppdrag att vidareutveckla metoder för att inkludera frågor om personlig erfarenhet av våld som en del av anamnesen inom hälso- och sjukvården. Uppdraget har resulterat i en antologi, Att ställa frågan om våldsutsatthet som en del av i anamnesen, som tydliggör hur och när frågor om våld bör ställas i olika situationer inom den svenska hälso- och sjukvården. Ett tjugotal experter medverkar i antologin, och samtliga forskare som har studerat frågan för antologin har dragit slutsatsen att man bör fråga patienter som söker vård inom deras speciella områden om personliga erfarenheter om våld. Antologin ingår NCK:s rapportserie och ska presenteras vid ett seminarium under Som komplement har även ett paket med åtta korta utbildningsfilmer för hälso- och sjukvården tagits fram. Inom ramen för uppdraget genomfördes fyra delstudier: en systematisk litteraturgenomgång en studie av betydelsen av kulturella skillnader för hur frågan ska ställas en hälsoekonomisk studie av effekten av tidig upptäckt av våldsutsatthet för sjukvårdskostnaderna en enkätstudie av läkares medvetenhet om förekomsten av våldsutsatthet i den kliniska vardagen. I september 2010 anordnades också ett rundabordssamtal där en expertgrupp fick ta del av rapportens innehåll. NCK arrangerade två seminarier under Almedalsveckan i Visby Viktiga händelser 2010

9 Informations- och kunskapsspridning om frågor rörande hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Tre kunskaps- och forskningsöversikter, en utbildningsfilm, ett pedagogiskt material samt nio temasidor i NCK:s kunskapsbank det är det konkreta resultatet av NCK:s regeringsuppdrag att sprida information och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr 2007/08:39). Våren 2010 publicerades rapporten Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt. I den kartlades svensk och internationell forskning på området, både för att ge en samlad bild av den kunskap som finns i dag och för att identifiera framtida behov av forskning. Rapporten presenterades vid ett seminarium i maj som avslutades med en paneldebatt med forskare inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Under hösten gjordes en forskningsöversikt om kvinnlig omskärelse/könsstympning. Syftet var att kartlägga svensk forskning och debatt om frågan samt att teckna en bild av uttryck och förekomst i Sverige. Kunskaps- och forskningsöversikten kommer att publiceras i NCK:s rapportserie under Ett omfattande delprojekt har varit produktionen av en utbildningsfilm om våld i samkönade relationer, Blott du mig älskar, och ett därtill hörande pedagogiskt material som är framtaget med forskning om våld i nära relationer och hbt-personers utsatthet för våld som grund. Hela utbildningspaketet är ett komplement till rapporten Våld i samkönade relationer en kunskaps- och forskningsöversikt som NCK publicerade hösten Tanken är att materialet ska användas i utbildnings- och informationsprojekt för yrkesverksamma som möter våldsutsatta personer i sitt arbete. En viktig del av arbetet med att samla in och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer har gjorts i samband med att NCK har utvecklat sin webbaserade kunskapsbank om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har dessutom utvecklat en ny fördjupningskurs om 7,5 högskolepoäng vid Uppsala universitet med fokus på våldsutsatta kvinnor med särskild sårbarhet, där hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer särskilt behandlas. NCK:s kunskapsbank Efter ett år av intensivt uppbyggnadsarbete kunde NCK:s webbaserade kunskapsbank invigas i september Kunskapsbanken ska fungera som en länk mellan forskare och praktiker, och erbjuder en smidig ingång för alla som söker forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om NCK:s verksamhetsområden. Tanken är att användarna snabbt ska kunna navigera till aktuell forskning, sammanfattande ämnesguider och fördjupad läsning om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Vid årsskiftet 2010/2011 innehöll kunskapsbanken ett 80-tal forskarpresentationer och forskningsprojekt, 70 nyskrivna ämnesguider samt publikationer från 16 nationella myndigheter och 20 länsstyrelser. På webbplatsen NCK:s kunskapsbank erbjuder både snabba översikter och fördjupad läsning. Viktiga händelser

10 finns en sökfunktion som även är kopplad till de externa söktjänsterna Swepub och Libris. Målgruppen är främst yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete och söker kunskap, metoder och vägledning. Kunskapsbanken är en del av webbplatsen och de tekniska lösningarna har utvecklats i nära samarbete med Uppsala universitets avdelning för it och inköp. En projektgrupp på NCK har arbetat med att strukturera webbplatsen, skriva texter, etablera kontakt med forskare och samverka med övriga myndigheter. Huvudansvaret för uppbyggnadsarbetet har legat på enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov samt informationsenheten, men även övriga enheter vid NCK har medverkat i såväl det aktiva arbetet som i referensgrupper. Kunskapsbanken ska fortsätta att utvecklas i nära samarbete med forskare och de samverkande myndigheterna och uppdateras kontinuerligt med nyheter, nya forskare och publikationer. Ett stort antal besökare hittade till webbplatsen redan från starten. Från invigningen i september och fram till sista december 2010 gjordes närmare besök pdf-filer (publikationer) öppnades och forskarpresentationerna visades gånger. Under hösten har kunskapsbanken bland annat presenterats vid ett seminarium i riksdagen på FN:s dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, på Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens i Stockholm, vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg samt vid en konferens i Norge. Utbildningsinventering delrapport 2 I november 2010 publicerades Nationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i grundutbildningar vid universitet och högskolor (NCK-rapport 2010:3). I kartläggningen ingår grundutbildningar som leder till yrken där man möter våldsutsatta kvinnor, deras barn och förövarna. Kartläggningen genomfördes i form av en enkät som skickades ut till 36 universitet och högskolor och omfattade 20 olika program. Sammanlagt skickades 172 enkäter ut. Respondenterna för respektive program svarade på frågor som: Vilka program har undervisning om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck? När i utbildningen sker undervisningen? Hur mycket undervisning får studenterna? Är undervisningen obligatorisk för studenterna? Finns mäns våld mot kvinnor inskrivet i studie- och kursplaner? Vilka är det som undervisar? Hur ser examinationen ut? Resultatet visade att endast vart tredje program undervisade om mäns våld mot kvinnor och att ännu färre undervisade om hedersrelaterat våld och förtryck eller våld i samkönade relationer. Resultatet visade också att variationerna är stora mellan såväl program som lärosäten. Rapporten fick stor medial uppmärksamhet och spridning i landet. 8 Viktiga händelser 2010

11 Utbildning Utbildning är en av hörnstenarna i NCK:s verksamhet. Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer utgör egna kompetensområden och att ha kunskap om våldet och dess konsekvenser är nödvändigt för att kunna möta våldsutsatta kvinnor, deras barn och förövarna. Kunskap är också en förutsättning för att kunna skapa effektiva rutiner, arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. Centrumets mångåriga erfarenhet av utbildning, forskning, kliniskt arbete och samverkan har gett en trovärdighet som gjort det möjligt att nå ut på alla nivåer i samhället. NCK är regeringens expertorgan när det gäller att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och utbildningsarbetet är därför modellskapande. NCK:s nationella kartläggning av hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer beaktas i grundutbildningar vid universitet och högskolor som presenterades 2010 visar att kunskapsbehovet fortfarande är stort trots de omfattande utbildningsinsatser som gjorts de senaste åren i Sverige. Många yrkesverksamma, inom myndigheter och organisationer, och studenter vid universitet och högskolor som läser program som leder till yrken där man kommer att konfronteras med våldsproblematiken saknar kunskap om våldet och dess konsekvenser. Efterfrågan på utbildning från NCK har under 2010 varit fortsatt stor och totalt har 153 utbildningsuppdrag genomförts. Dessa finns sammanställda i bilaga 2. Utbildningsinventering NCK genomför en nationell inventering om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i fristående kurser vid universitet och högskolor, i grundutbildningar och inom myndigheters fortbildning. Utöver den redan nämnda kartläggningen om hur kompetensområdena beaktas i grundutbildningar, har även huvuddelen av den tredje och sista delen av utbildningsinventeringen som handlar om berörda myndigheters utbildning/fortbildning för sina anställda genomförts under Universitetskurser och andra utbildningar Efterfrågan på att få formell kompetens i ämnet mäns våld mot kvinnor har ökat från såväl studenter som yrkesverksamma. I ett långsiktigt perspektiv kan detta också komma att bli ett krav för att arbeta med frågan. Såväl kurser som anpassats för särskilda yrkes-/studentgrupper som kurser som är yrkes-/fakultetsövergripande har därför utarbetats och genomförts. Efterfrågan på kursplatser har varit stor och samtliga kurser har haft hög en hög andel examinerade (95 procent). Utvärdering är viktigt för att kvalitetssäkra och vidareutveckla utbildningarna. Kursrapporter sammanställs efter varje genomförd utbildning. Dessa innehåller förutom beskrivning av genomförande och examination också deltagarnas utvärderingar och kursledarnas reflektioner. NCK:s universitetskurser har genomförts i samarbete med institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Fristående kurser i Uppsala universitets ordinarie utbud Våld mot kvinnor 7,5 hp Två kurser har genomförts, en på vårterminen och en på höstterminen De fakultetsövergripande kurserna har riktats till studenter som läser program som leder till yrken där man kommer att möta våld mot kvinnor i olika former. Kurserna har som tidigare år varit förlagda på kvällstid med tio kurstillfällen och genomförts på halvfart. Kursdeltagarna har framför allt varit stude rande från jurist-, socionom-, läkar-, sjuk sköterske- och psykologprogrammet. Kursmålet kräver att studenterna ska ha erhållit god insikt i och förståelse för de grundläggande orsakerna till mäns våld mot kvinnor samt god insikt i och förståelse för livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld. De ska efter avslutad kurs även ha god kunskap om samhällets ansvar för att motverka mäns våld Utbildning 9

12 mot kvinnor och kunna reflektera kring sina egna värderingar och attityder. Kurserna har genomförts med föreläsningar, seminarier, gruppövningar och panelsamtal. Alla kurstillfällen har också givit deltagarna utrymme för egna reflektioner och djupare diskussioner. Deltagarna har examinerats genom aktivt deltagande vid kurstillfällena och en hemtentamen. Mäns våld mot kvinnor, fördjupningskurs 7,5 hp Fördjupningskursen som sedan 2009 ges varje termin riktar sig till studenter. Kravet är att man genomgått NCK:s grundkurs Våld mot kvinnor 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Kursens syfte är att ge fördjupande kunskaper i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Innehållet i kursen har omfattat kunskap om hur våld, manlighet och sexualitet är intimt förknippade med varandra samt lyft fram betydelsen av ett intersektionellt perspektiv. Den kunskapen har legat till grund för kursens i övrigt huvudsakliga fokusering på särskilt sårbara grupper, exempelvis kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Deltagarna har huvudsakligen varit studenter som studerar till läkare, jurist, socionom, sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog eller lärare. Kurserna har genomförts på halvfart och undervisningen varit förlagd till kvällstid. Kurstillfällena har innehållit föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Examinationen har skett genom aktivt deltagande vid kurstillfällena och godkänd hemtentamen. Övriga fristående universitetskurser Våld mot kvinnor 15 hp, distansutbildning En fakultetsövergripande distansutbildning för yrkesverksamma har genomförts för andra året i rad Antalet sökande till kursen var denna gång dubbelt så stort som antalet platser. De sökande var yrkesverksamma från hela landet, en övervägande andel var anställda i kommuner. Flera var kvinnofridssamordnare, en tjänst som många kommuner inrättat för att upprätta och samordna kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor, deras barn och våldsutövande män. De 35 som deltog i kursen representerade socialtjänsten, kriminalvården och hälso- och sjukvården. Kurslängden var som tidigare 20 veckor på halvfart, motsvarande 15 hp. Kursen genomfördes huvudsakligen via internet med hjälp av Uppsala universitets utbildningsverktyg Pingpong. Föreläsningar och filmer kunde ses på nätet, och även gruppövningar och diskussioner genomfördes med Pingpong som verktyg. Kursen inleddes och avslutades med gemensamma sammankomster för deltagarna med föreläsningar och diskussioner. Kursen gav grundläggande kunskaper i ämnet mäns våld mot kvinnor. Examinationen bestod av en hemtentamen och dessutom krävdes ett aktivt deltagande i gruppdiskussionerna och inlämnande av gruppuppgifter. Nittiosju procent av deltagarna genomgick kursen med godkänt resultat. En majoritet av deltagarna gav kursen som helhet betyget mycket bra. Många sade sig också vara intresserade av att fördjupa sig ytterligare inom kunskapsområdet. Våld i nära relationer 7,5 hp, distanskurs för åklagare I början av 2010 slutfördes kursen Våld i nära relationer 7,5 hp, distanskurs för åklagare, en specialistkurs för åklagare som genomförts av NCK i samarbete med Åklagarmyndighetens utbildningscentrum. Målet var att få fördjupad insikt och förståelse för våldsproblematiken i nära relationer, förbättra utredningsmetodiken i den här typen av brottslighet samt förbättra bemötandet av bevispersoner. Utvärderingarna som utfördes dels av NCK, dels av Åklagarmyndigheten visade positiva omdömen och att åklagarna haft stor nytta av kunskaperna i sitt arbete. Detta resulterade i beslut om ytterligare en kurs. Denna startade i oktober och slutar i januari Medverkan i universitetskurser Utredningsmetodik för poliser Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra vidareutbildning för poliser. För tredje året i rad har NCK 10 UTBILDNING

13 Gruppövningar och diskussioner är viktiga inslag i NCK:s kurser. medverkat i kurserna Utredningsmetodik med inriktning på brott i nära relation, 4,5 hp och Utredningsmetodik med inriktning på brott mot barn och ungdomar, 15 hp. Ansvarig för utbildningarna är Polishögskolan. Kurserna är ett samarbete mellan NCK, juridiska fakulteten, sociologiska institutionen och avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet. NCK har varit med i framtagandet av kursplanerna och medverkat med föreläsningar, bedömning av PM och vid muntlig examination. Kurs om våld mot unga kvinnor Ungdomsstyrelsen har för tredje året i rad genomfört kursen Hur kan vi förebygga våld mot unga kvinnor 7,5 hp. Utbildningsenheten har varit med i utformandet av kursen och medverkat vid de tre kurserna i Höör, Stockholm och Göteborg. NCK har bidragit med ett inledande utbildningstillfälle där grundläggande kunskap om mäns våld mot unga kvinnor togs upp. Medverkan i grundutbildningar vid universitet och högskolor NCK medverkar regelbundet i flera grundutbildningar vid Uppsala universitet och vid andra universitet och högskolor runt om i landet. I Uppsala universitets sjuksköterske-, barnmorske- och läkarprogram har NCK skapat så kallade strimmor med undervisning om mäns våld mot kvinnor, vilket innebär att kunskapsområdet återkommer under flera terminer i utbildningen, både i form av utbildningstillfällen och examination. NCK har även medverkat i följande ut bildningar vid Uppsala universitet: röntgen sjuksköterskeprogrammet, juristprogrammet, psykologprogrammet, socionomprogrammet och genusvetenskapens A-kurs. Dessutom har NCK under året medverkat i barnmorskeprogrammet vid Mälardalens högskola och på Polishögskolan i Umeå. Andra utbildningar Tvådagarskurs NCK har genomfört en nationell yrkesövergripande tvådagarskurs, Våld mot kvinnor samhällets ansvar, för inemot 200 deltagare från hela landet. Kursen återkommer årligen och vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter våldsutsatta kvinnor, deras barn och förövarna. Under två dagar fick deltagarna ta del av grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor. Kursen avslutades med en paneldiskussion om det svenska samhällets ansvar Utbildning 11

14 för offer och förövare, med representanter från hälso- och sjukvård, rättsväsende, socialtjänst och frivilligorganisationer. Internutbildning NCK:s anställda erbjuds kontinuerligt internutbildning i form av seminarier. Nya rapporter, undervisningsfilmer och utredningar är exempel på vad som presenteras. Förutom kunskapstillförsel ges också tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte över yrkesgränserna. Under året har personalseminarier hållits vid sex tillfällen. Utbildningskompetens Kvalitetssäkring och dokumentation Att utbilda inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer kräver särskild kompetens. Enheten har under 2010 arbetat med att utveckla metodik och pedagogik anpassad till olika målgrupper, och för såväl när- som distansundervisning. NCK:s kurser utvärderas och utvecklas kontinuerligt vilket är viktigt för att kunna bibehålla hög kvalitet. Eftersom kurserna är modellskapande har särskilda manualer tagits fram. Nya kurser Nya forskningsrön och ny erfarenhetsbaserad kunskap skapar behov av att utveckla fler kurser och undervisningsmaterial för såväl när- som distansundervisning. Utbildarkurs Kunskapsbehovet är stort och det behövs fler som kan utbilda inom kompetensområdet. Under 2010 har en utbildarkurs om 7,5 hp utvecklats. Den vänder sig till professionella som har en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap. Kursen avser att ge en fördjupning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor samt pedagogik och metodik för att som utbildare kunna ge grundläggande kunskap till yrkesverksamma. Samtalskurs Deltagare i tidigare utbildningar efterfrågar ofta fortsättnings- och fördjupningskurser inom ämnesområdet mäns våld mot kvinnor. Ett specifikt område som är angeläget för många är kurser i att kunna fråga om våld och föra samtal med våldsutsatta kvinnor. Under 2010 har en samtalskurs som ger 4,5 hp tagits fram med hälso- och sjukvårdspersonal som första målgrupp. Kursen bygger bland annat på den kunskap och det undervisningsmaterial som tagits fram inom NCK:s regeringsuppdrag Metoder för att upptäcka förekomst av våldsutsatthet. Utbildningar på uppdrag av myndigheter och organisationer Många av NCK:s utbildnings- och föreläsningsuppdrag härrör från den mångåriga samverkan som bedrivits med andra myndigheter och organisationer och som är en viktig del i arbetet för att utbyta erfarenheter och kunskap samt för att initiera samarbete när det gäller utbildning. Kriminalvården NCK har sedan flera år tillbaka ett givande samarbete med Kriminalvården, framför allt när det gäller utbildning med fokus på brottsofferproblematik. Återkommande föreläsningsuppdrag är inom basutbildningen för medarbetare som arbetar med kvinnliga intagna och inom utbildning för personal som arbetar med brottsofferslussverksamhet. Föreläsningar för personal vid flera anstalter och häkten har också genomförts. NCK har under 2010 även genomfört en uppskattad tvådagarskurs för ett trettiotal chefer som arbetar vid anstalter med kvinnliga intagna. Uppdraget kom från Kriminalvårdens kvinnonätverk och syftet med denna specialutbildning var att ge grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor ur ett samhällsperspektiv och kunskap om våldets konsekvenser i nära relationer. Även våldsutsatta kvinnor med särskild sårbarhet som till exempel kvinnor med missbruksproblematik belystes. 12 UTBILDNING

15 NCK har också varit representerade i Kriminalvårdens projektgrupp för framtagande av en nationell partnerkontaktorganisation och planering av basutbildning för medarbetare som arbetar på enheter med sexualbrottsdömda och dömda för våld i nära relation. Statens folkhälsoinstitut Regeringen har gett Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att undersöka vilken beredskap och kunskap det finns hos myndigheter i möten med våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna. De nationella minoriteterna är tornedalingar, judar, samer, sverigefinnar och romer. En del av uppdraget har varit att genomföra utbildning för att öka kunskaperna om mäns våld mot kvinnor, bemötandefrågor och om de nationella minoriteternas särskilda livsvillkor och förutsättningar. NCK har medverkat i framtagandet av utbildningsprogrammen och hållit i kunskapsdelen gällande mäns våld mot kvinnor. Under november månad har det hållits tvådagarskurser i Oxelösund och Östersund och ett nationellt seminarium i Stockholm. Projekt Lilja Projekt Lilja, som under 2010 drivits av Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, och Sveriges kvinnojourers riksorganisation, SKR, har syftat till att utveckla arbetet vid vissa kvinnojourer för att kunna erbjuda stöd, skydd och säkert återvändande för utsatta kvinnor i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Ett av målen har varit att skapa samverkan mellan myndigheter och kvinnojourer och aktörer som kommer i kontakt med utsatta kvinnor. Personalen vid Kvinnofridslinjen har tidigare utbildats om människohandel och kan erbjuda stöd till den som utsatts eller har frågor om detta. Under hösten 2010 har personal från Kvinnofridslinjen medverkat i samverkansseminarier som hållits runt om i landet; i Malmö, Karlskrona, Göteborg, Linköping, Stockholm och Skellefteå. Seminarierna har genomförts i samarbete med länsstyrelsen i respektive län. Sida-utbildning Kursen Women s Human Rights: Towards Gender Equality ges för yrkesverksamma från länder som får bistånd från Sverige och arrangeras Efterfrågan på att få formell kompetens om mäns våld mot kvinnor har ökat från såväl studenter som yrkesverksamma. Utbildning 13

16 av avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet. Under året har två kurser getts med deltagare från Afrika och Asien i den ena, och från Mellanöstern och Nordafrika i den andra. NCK:s medverkan har bestått av en heldagsutbildning med fokus på grundläggande förståelse av mäns våld mot kvinnor och på Nationellt centrum för kvinnofrids organisation och arbete. Föreläsningsuppdrag Förfrågningar om medverkan i andra myndigheters och organisationers kurser, konferenser och seminarier inkommer löpande. Under 2010 kan nämnas uppdrag från Svenska kyrkan, Regiondjursjukhuset i Strömsholm, Åres, Danderyds, Karlshamns, Vingåkers och Burlövs kommuner, Samverkansgruppen för Kvinnofrid i nordöstra Skåne, Brottsofferjourernas riksförbund, BOJ, och Rotary. Särskilda projekt Sydafrika Under 2010 inleddes diskussioner om ett tvåårigt Sidaprojekt med Foundation for Professional Development, FPD, en privat organisation som har grundats av The South African Medical Association och som arbetar med utbildning, utveckling och forskning. FPD har bland annat utbildat sydafrikanska läkare i hiv- och aidsfrågor. Projektet innebär ett utbildningssamarbete för att öka kunskapen bland läkare och lärare i Sydafrika om våld mot kvinnor med särskilt fokus på sexuellt våld. NCK:s uppgift är att ta fram kursplaner och kursscheman för två utbildningar, en som riktar sig till hälso- och sjukvården och en som riktar sig till lärare. I projektet ingår även att genomföra en utbildarkurs. Den handbok med tillhörande guide, spårsäkringssats och instruktionsfilm som tagits fram inom NCK:s regeringsuppdrag angående hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexualbrott (Skr 2007/08:39) kommer att användas som utbildningsmaterial. Projektet finansieras i sin helhet inom ramen för Sidas satsningar i Sydafrika och kommer att genomföras under Samverkan i utbildningsfrågor Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid Samverkansgruppen bildades 2000 för att utveckla och vidmakthålla samverkan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, och var från början ett uppdrag från regeringen till en rad myndigheter. Fjorton myndigheter och en intresseorganisation ingår och NCK har en sammankallande funktion. Under året har syftet med och formerna för arbetet tydliggjorts. Gruppen ska arbeta för att hålla frågan om kvinnofrid på agendan och vara en arena för att utbyta erfarenheter, bolla idéer, sprida kunskap och möjliggöra samverkan kring specifika projekt. Gruppen ska också arbeta för att sprida kunskap till personer som i sitt yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor, barn och unga som upplever våld och/eller män som utövar våld. Under året sammanträdde gruppen vid fyra tillfällen. Förutom möten har en framtidsverkstad genomförts. Nationell samverkansgrupp med frivilligorganisationer kring utbildningsfrågor Den samverkansgrupp kring utbildningsfrågor som NCK initierat med frivilligorganisationer har under året fortsatt sitt arbete. Ett tiotal organisationer ingår och syftet är att utbyta idéer, kunskap och erfarenheter för att initiera samarbete när det gäller utbildning. Under 2010 träffades gruppen två gånger. 14 UTBILDNING

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Ett jämställt samhälle fritt från våld

Ett jämställt samhälle fritt från våld Ett jämställt samhälle fritt från våld Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014 DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN SOM SKA FÖRESLÅ EN NATIONELL STRATEGI MOT MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SOU 2014:71 Ett jämställt

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Den nya kvinnofridslagen

Den nya kvinnofridslagen Domstolsverket Den nya kvinnofridslagen Särtryck av en artikelserie i tidningen Nämndemannen i samarbete med DV Januari 2001 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer

Brottsoffer. Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Brottsoffer. Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Brottsoffer Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet 15 IDÈSKRIFT NR 15 OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Brottsoffer Perspektiv på det förebyggande arbetet IDÉSKRIFT

Läs mer

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen 1 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala

Läs mer

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2008 Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen sidan 5 Fördomar påverkar rättens beslut sidorna 6-7 Brottsplats Internet I den virtuella

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Redovisning av ett regeringsuppdrag Ju2007/4690/KRIM Ju2005/9830/KRIM Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10

Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter. Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2012 årgång 17 Brottsoffer- och kvinnojour i ett BOJ Sydöstra Skåne ger våldsutsatta stöd Sid 10 Kvinnofrid En fråga om mänskliga rättigheter

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län FOU-RAPPORT 2009:4 Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län Susann Swärd FoU Välfärd i Södra Småland och författaren Bearbetning av omslagsbilden:

Läs mer

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 Filmade förhör i tingsrätten sidan 4 Barnahus på försök i Tyresö sidan 8 Sedan då? Om behovet av hjälp för att komma vidare när man utsatts

Läs mer

Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock,

Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock, Årsberättelse och Årsredovisning 2014 Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock, Brottsofferjouren och Jessica

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta!

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Jag vill bli medlem i RFSU! Medlemsavgiften är 150 kr och jag får tidningen Ottar på köpet. NAMN ADRESS POSTADRESS E-POST TELEFON

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012 Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012 Sociala Resursförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-03-28 1.0 Emma Söderström, Margot Olsson Sociala resursförvaltningen

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor i elva utbildningar

Läs mer

Kunskap och praktik i utveckling

Kunskap och praktik i utveckling Kunskap och praktik i utveckling Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld mot kvinnor och barn Maria Eriksson och Lena Berg Uppsala Universitet, december 2010 Kunskap och praktik

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer