VERKSAMHETSPLAN. June folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN. June folkhögskola 2013-2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN June folkhögskola Utvärderas årligen 10 sidor Fastställd av Skolstyrelsen June folkhögskola

2 1. Inledning June folkhögskola är en skola för utbildning och gemenskap. June folkhögskola är en av fyra folkhögskolor i stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet, PSK. Styrdokument för verksamheten är Folkbildningsförordningen och de beslut som fattas av riksdag och regering. Viktiga dokument är Måldokument, Reglemente, Stadgar, Personalpolitiskt program, Jämställdhetsplan, Policydokument förstärkningsbidrag, Handlingsplaner för internkontroll, FSR på June folkhögskolans studeranderättsliga standard. Huvudmannens måldokument för June folkhögskola säger att skolans verksamhet ska ske i en gemenskap som stimulerar till utveckling och kreativitet. Folkhögskolan skall vara en mötesplats för människor och idéer. En grundläggande målsättning är att den kristna människosynen utifrån en biblisk grund skall vara i centrum i både undervisning och i skolans övriga arbete. Skolan har stått i ett intensivt och omfattande förändringsarbete med flytt från Viebäck till nya lokaler i Jönköping i två etapper. Skolan står nu i utmaningar att utveckla verksamheten på ny plats med delvis nya förutsättningar. Skolans primära fokus är försöka vara en skola som ser varje individ och skapar de bästa förutsättningarna för personlig utveckling för varje enskild kursdeltagare. 2. Folkbildningsförordningen I förordningen om statsbidrag till folkbildningen anger staten fyra huvudsyften: 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 2. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. I förarbeten till föreliggande utredning om statens bidrag till folkbildningen, som ska presenteras hösten 2012 och leds av Erik Amnå, har nämnts vikten av att nå nya målgrupper. Detta stämmer väl överens med June folkhögskolas arbete just nu och ambitioner för framtiden. 3. Verksamhet 3.1 Övergripande verksamhetsmål June folkhögskolas deltagarveckor med statsbidrag är för närvarande 6987 deltagarveckor. Skolans veckovisa arbete berör ca 300 personer inräknat kursdeltagare långkurser, distanskurser, kurser i församlingsmiljö, kurser på behandlingshem. Under planeras en satsning på ideella ledare inom Pingströrelsen - kortkursen Pingst Ledarutveckling. Skolan bedriver också två kortkurser i samarbete med Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet (Pingst Socialt) - Gemenskapsveckor på Bjärka Säby utanför Linköping och i Furubuda, Åhus. 2

3 Skolan har just nu 28 anställda. Skolan är organiserad med styrelse, presidium, skolledning och kursledare. Verksamheten leds av en rektor. För samordning av det dagliga arbetet finns en ledningsgrupp bestående av rektor, ekonomiansvarig, kursledare och SFHL-representant. För planeringen av servicepersonalens arbete finns en planeringsgrupp med rektor, ekonomiansvarig, skoladministratör, café- och städansvarig och vaktmästare. Skolans lärarkår har bred kompetens och är organiserad i arbetslag teamorganisation med en kursledare som ansvarig i varje arbetslag. Skolan präglas av demokrati på alla nivåer. Skolan har en mängd viktiga råd och kommittéer för demokratiska processer. Reglementet styr bl.a. uppgifter för personalråd, lärarråd, och kursråd. Viktiga råd är också fortbildningsgruppen, skyddskommitté, byggnadskommitté, datagruppen och pedagogiskt forum. Dessutom har skolan regelbundet linjeplaneringar, klassens planering för alla kurser på skolan och kommittéer för arrangemang etc. - att skolan erbjuder en god studie- och arbetsmiljö för kursdeltagare och personal med ändamålsenliga lokaler. - att skolans ledarskap präglas av struktur, tydlighet och verkar för att alla anställda på skolan upplever att det är roligt på jobbet. - att skolans ledarskap kontinuerligt arbetar med skolans mål, profil, värdegrund och visioner för framtiden. - att stödja och utveckla demokratiska arbetsformer och processer bland personal och kursdeltagare där delaktighet skapar engagemang för skolan som helhet. - att aktivt arbeta med kursdeltagarnas personliga utveckling utifrån skolans kristna värdegrund både i respektive kurs och i skolgemensamt arbete. - att it-frågor blir en tydligare del av skolans utvecklingsarbete och att processer runt it-frågor präglas av god kommunikation och förståelse för varje individs frågor och funderingar. - att arbeta med miljöfrågor som att minska pappersanvändning, alltid välja miljövänligaste alternativet för resor, byta skolans bil till miljöbil och ha miljömärkt kopieringspapper. 4. Samverkan 4.1 Pingst Fria församlingar i samverkan - Pingstförsamlingarna Pingströrelsen Pingst FFS är huvudman för stiftelsen PSK Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet. PSK säger i sitt måldokument att PSK:s folkhögskolor ska utgöra en naturlig och aktiv del av pingstförsamlingarnas gemensamma arbete. Pingst Utbildning, Pingst Socialt, PMU InterLife m.fl. är viktiga samarbetspartners. - att utveckla och fördjupa dynamiska relationer med Pingst FFS och övriga gemensamma organ. - att arbeta för att svara upp mot församlingarns önskemål om flexibla utbildningssatsningar. - att försöka erbjuda församlingarna besök av personal och kursdeltagare. 3

4 - att personal och kursdeltagare ges möjlighet att delta i konferenser, mötesplatser och andra arrangemang som ordnas av pingstförsamlingarna när det är av vikt för skolan att vara med. 4.2 Övrig samverkan - samarbete June folkhögskola är angelägen att bygga goda och dynamiska relationer med Jönköpings Kommun, Jönköpings läns Landsting etc. June folkhögskola vill vara en betydelsefull resurs i regionen. Kontakter med olika intresseorganisationer och föreningsliv är viktiga för skolans framtid. Goda relationer till kyrkor och samfund är också av stor vikt. Skolans internationella arbete är också viktigt. Skolan bedriver sedan 1996 vänskolesamarbete med en folkhögskola i Kahama, Tanzania. - att utveckla och fördjupa dynamiska relationer till samarbetspartners med speciell satsning på en fortsatt etablering i Jönköpings Kommun. - att June folkhögskola ska uppfattas som en naturlig vuxenutbildningsresurs i regionen. - att när tillfälle ges undersöka möjligheter att delta i utbildningsuppdrag åt myndigheter etc. - att undersöka möjligheter att i samarbete med Arbetsförmedlingen starta upp en Studiemotiverande Kurs SMK. - att försöka erbjuda varje anställd minst ett tillfälle varje år att besöka en folkhögskola för inspiration och utbyte av erfarenheter. - att utveckla och förnya skolans internationella engagemang med samarbetspartners gärna så nära Sverige geografiskt att utbyte med resor och besök för kursdeltagare och personal är genomförbart. 5. Ekonomi och budget June folkhögskolas ekonomi är baserat på intäkter i form av statsbidrag, landstingsbidrag, uthyrning av fastigheter (Viebäck) mm. - att långsiktigt leva upp till PSK:s resultatmål på ett årligt budgeterat överskott på 2% av omsättningen. - att ge styrelsens relevant information och analyser genom budgetuppföljningar och övriga ekonomiska rapporter. - att all personal har insikt om de ekonomiska villkoren genom budgetberedning och regelbunden budgetuppföljning. - att ge kursledare stöd för funktion i budgetansvar för respektive kurs. - att utveckla förståelsen i personalen runt personalplaneringen kopplat till ekonomiska konsekvenser och möjligheten att bedriva verksamhet med god kvalitet. - att i enlighet om löneavtal utveckla arbetet med lönesamtal, lönekriterier och lönepolicy. - att fortsätta arbetet med att försöka sälja hela anläggningen Viebäck - att undersöka möjligheter att satsa mer resurser på kursövergripande aktiviteter typ resor, mitt i veckan, besök, temadagar, internationella projekt etc. - att undersöka möjligheter för ökad digital tillgänglighet för varje enskild kursdeltagare genom leasing/hyrköp av datorer, surfplattor, läsplattor etc. 4

5 6. Kursverksamhet 6.1 Definition Enligt Folkbildningsrådets regler definieras en kurs som omfattar minst 15 kursdagar som lång kurs. Kurs som omfattar högst 14 kursdagar betecknas som kort kurs. Deltagare i en lång kurs är den som påbörjat kursen och är närvarande den femtonde kursdagen. Deltagare i kortkurs är den som är närvarande den första kursdagen. Lång kurs betecknas antingen som allmän kurs eller särskild kurs. Allmän kurs skall omfatta minst 15 % av den totala verksamheten. 6.2 Långa kurser Allmän linje Allmän linje på folkhögskola är ett alternativ till annan vuxenutbildning på grund- och gymnasienivå. Flertalet av kursdeltagarna önskar uppnå behörighet i olika ämnen, för att kunna söka vidare till t.ex. yrkesinriktade kurser på gymnasienivå eller till högskolan. Många har som övergripande mål att utvecklas i svenska språket. Allmän linje på grundnivå riktar sig till personer med svenska som andraspråk, men även på gymnasiedelen utgör i nuläget andraspråkstalarna en stor andel. Allmän linje har under ett antal år haft tre profiler; Svenska som andraspråk, Allmän och Digitalt skapande. - att arbeta om upplägget på Allmän linje. De studerande har hittills gjort individuella val utifrån en ämneslista, och på så sätt lagt upp sitt eget schema, men vi önskar att hitta en modell med mer blockläsning och/ eller ämnesintegrering. Även profilerna kan komma att ändras. - att fortbilda oss kring vilka konsekvenser Gy11 får för kurserna och behörighetsgivningen och att till hösten 2013 implementera det. - att bättre jobba språkutvecklande i olika ämnen. - att utveckla digitalt användande, i kommunikation och undervisning. - att bättre stödja kursdeltagare med psykiska problem eller neuropsykiatriska funktionshinder i deras studier. - att ha hög kvalitet och kompetens i ämnesundervisningen. - att ha mentorssystem och studiesamtal, för att följa kursdeltagarna genom studierna på ett tydligt sätt. - att ge möjlighet för de studerande att reflektera kring trosfrågor. - att ha en varm studiemiljö där människor möts Akademi för ledarskap och Teologi Akademi för Ledarskap och teologi är en tvåårig kurs på eftergymnasialnivå som genom ett samarbete med högskolor kan byggas på till en fyraårig pastors- och ledarutbildning. Kursen bedrivs i en samverkan mellan fem folkhögskolor där June är en. Kursen har i Jönköping 21 studenter LÅ 12/13 och alla dessa har är knutna till en utbildningsförsamling där de får möjlighet till praxislärande och har tillgång till en mentor. Undervisningen bedrivs delvis över Videokonferens och detta kompletteras med bearbetning i de lokala årsvisa grupperna tillsammans med en studieledare 5

6 Det vi vill gör är: - att fortsätta att arbeta med pedagogiska och personlighetsutvecklande redskap för utveckling hos kursdeltagarna - att fortsätta att utveckla och kvalitetssäkra mentorskapet inom utbildningen - att utveckla en tydlig struktur för deltaganas samtalsprocess under utbildningen - att utveckla biblioteket dels för uppgradering och samordning av bibliotekskatalog och utlån, dels genom att förstärka de digitala resurserna - att utveckla internationella kontakter i syfte att deltagarna ska kunna läsa delar av utbildningen i internationell miljö - att rekrytera ytterligare personal för arbete vid studiecentret Assistentutbildning Assistentutbildningen är en ettårig yrkesutbildning med inriktning på elevassistent och personlig assistent. Profil teckenspråk. - att ha regelbundna studiebesök och praktik för att förankra teorin i en praktisk verklighet. - att förankra assistentutbildningen i Jönköping genom kontakter med såväl den kommunala verksamheten som andra aktörer inom det sociala området. - att etablera ett sammarbete med Jönköpings dövas förening. - att fortsätta att utveckla antagningsarbetet. - att beakta behovet av kontinuerlig fortbildning hos lärarna på kursen Teckenspråksutbildning - distans Skolan har genomfört ett utvecklingsarbete i samarbete med Infotek/Sofia Einarsson med målet att starta en Teckenspråkutbildning på halvfart läsåret 2012/2013. Kursen fick för få sökanden och ställdes in. Nu tror vi att en omformning av kursen till distanskurs med upplägg liknande Behandlingsassistentutbildningen distans vore att föredra. Målet är att starta upp kursen till hösten 2013 med max 30 kursdeltagare. Utvecklingsarbetet leds av Niklas Ahnstedt och sker i samarbete med Infotek/Sofia Einarsson och rektor. Kursen kan förläggas till SVF:s kursgård, Jönköping. Kursen beräknas i ett första steg kunna genomföras vartannat år. Vi vänder oss till dem som jobbar med teckenspråk i någon form eller vill läsa vidare inom detta område från t.ex. Assistentutbildningen. - att försöka starta upp utbildningen hösten att förankara utbildningen både geografiskt men även lokalt - att samverka med arbetsgivare och dövorganisationen som finns lokalt. - att införa ny undervisningsteknik - att jobba för att få en bärkraftig och långsiktig utbildning Behandlingspedagogutbildning Utbildningen till behandlingspedagog är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning. Kursen utbildar för arbete inom den sociala sektorn med särskild inriktning mot missbruks- och beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. Aktuell forskning och kunskapsutveckling är viktigt att bevaka samtidigt som vi vill värna om att utbildningen ska ses som en del av den kristna församlingens diakonala uppdrag. Etik och Människosynsfrågor är centrala områden för kursen. 6

7 Det vill vi göra är: - att förankra utbildningen i Jönköping genom kontakter med såväl den kommunala verksamheten som andra aktörer inom det sociala arbetet. - att fortsätta samverkansarbetet med praktikplatserna där handledarträffar och praktikbesök är viktiga inslag samt utveckla arbetet med referensgruppen samt - tillsammans med Behandlingsassistentutbildningen fortsätta arbetet med att bygga ett regionalt nätverk med aktörer som är relevanta för utbildningen. - att verka för att utbildningen ska ha en kunskapsnivå som motsvarar arbetsmarknadens behov, bl a genom möten med olika företrädare för sektorn. - att fortsätta att utveckla antagningsarbetet samt göra en översyn av vår utbildningsplan och praktikperiodernas placering i utbildningen. - att lägga stor vikt vid kontinuerlig fortbildning och utveckling av lärarpersonal för att kunna hålla hög kvalité på utbildningen. - att tillsammans med Behandlingsassistentutbildningen erbjuda olika former av fortbildning /seminarier i samarbete med våra samarbetspartner. - att införa enskild handledning för våra kursdeltagare Behandlingsassistentutbildning Utbildningen till Behandlingsassistent är en fyra terminers distanskurs på halvfart och är till för den som arbetar med människor med missbruks- och beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. Ett nära samarbete finns med Behandlingspedagogutbildningen och samarbetspartner som de har. - att verka för att utbildningen ska ha en kunskapsnivå som motsvarar arbetsmarknadens och den enskilde studerandes behov. - att se till så att utbildningen svarar upp mot den aktuella forskningen och kunskapsutvecklingen inom området. - att hålla oss ajour med det yrkesområde som våra sökande kommer ifrån, bland annat genom mentorsträffar referensgrupp (tillsammans med Behandlingspedagogutbildningen) och möten med Balsam. - att beakta behovet av kontinuerlig fortbildning hos lärarna på linjen. - att tillsammans med Behandlingspedagogutbildningen erbjuda olika former av fortbildning/seminarier för kursdeltagarnas arbetsplatser Påbyggnadsutbildning till Behandlingspedagog Påbyggnadsutbildningen till Behandlingspedagog läsåret är en två terminers distanskurs på halvfart och är till för den som har gått Behandlingsassistentutbildning vid Viebäcks/June folkhögskola. - att genom denna kurs ge ytterligare kompetens för arbete inom den sociala/diakonala sektorn och därmed öka anställningsbarheten. - att ytterligare möta arbetsmarknaden genom att möta kursdeltagarna tillsammans med föreståndare eller motsvarande i regionala träffar. - i övrigt, se Behandlingsassistentutbildningen. 7

8 6.2.8 Fotoskolan Fotoskolan är en ettårig yrkesförberedande utbildning på heltid. Utbildningen vänder sig till den som vill skaffa en grund för ett arbete som fotograf eller vill gå vidare till de 2-åriga YH-utbildningarna, respektive Högskolan för Fotografi. Det är också en utbildning som vill stärka det allmänna intresset för bild och höja kunskapen kring bildens betydelse. I vår nya situation i Jönköping vill vi utforska och hitta vägar i de nätverk som finns. Det finns olika plattformar som kan bidra med kvalitet till fotoskolan och våra elever. Vi vill också landa i Jönköping med utställningar, kanske med vår examensutställning till våren. Närheten till Scandinavian Photo har gjort att vi inlett ett samtal med dem om stipendium, något som vi vill gå vidare med och se vilka möjligheter som finns. Under verksamhetsperioden ligger focus på nyetableringen på alla plan. Vi har gemensamma lokaler på Södra Vätterbygdens folkhögskola och där har vi både utvecklings- och samarbetsmöjligheter. - att hålla en nära kontakt med fotobranschen. Detta ska ske genom expertbesök på skolan, där vi inte ska glömma de lokala fotograferna för kontakten i närmiljön. - att studiebesök och praktikmöjligheter är en viktig del i branschkontakten. - att engagera oss i Jönköpings lokala kulturutbud och vara med och bidra. - att undersöka stipendiemöjligheten i samtal med Scandinavian Photo. - att undersöka gallerimöjligheter för examensutställningen. - att utveckla samarbetet med Södra Vätterbygdens folkhögskola Kurser i församlingsmiljö Bibelskola Grow, Jönköping Bibelskola Grow är en ettårig bibelskola stationerad i Pingstkyrkan, Jönköping. Fokus ligger på personlig utveckling, bibelkunskap, lärjungaskap, församlingsbyggande och ledarskap. Den är ett samarbete mellan June folkhögskola och pingstförsamlingarna i Södra Vätterbygden. Kursen erbjuder följande valbara profiler som omfattar en dag/vecka: Praise & Worship, Social Ministry, Sport & Leadership, Mission & Leadership, Creative Arts. Kursen planeras ha ett 25-tal studerande. - att ge eleverna tillfälle att utveckla sin relation till Gud, sig själv och andra. - att ge eleverna en grundläggande teologisk och praktisk undervisning som syftar till ett aktivt liv som kristen och som lärjunge till Jesus. - att stärka elevernas egen förmåga att läsa, tolka och praktisera bibelns undervisning. - att hjälpa eleverna identifiera och utveckla sina gåvor. - att förbereda eleverna för ledarskap i nästa generations församlingar i Sverige. - att genom resan utomlands, praktik samt bearbetning av samhällsaktuella frågor stärka elevernas sociala och samhälleliga engagemang Bibelskola United Academy United Academy är en ettårig bibelskola stationerad i United Öresundskyrkan, Malmö. United Academys inriktning är Bibel, Ledarskap & Församlingsbygge. Kursspråket är engelska, vilket ger ökade möjligheter att ta emot kursdeltagare med annan nationell och kulturell bakgrund och där svenska inte är modersmål. Kursen planeras ha ett 25-tal studerande. 8

9 - att de studerande ska få de tolkningsverktyg de behöver för att själva kunna läsa och förstå Bibeln så att de kan applicera dess undervisning i sin vardag. - att de studerande systematiskt studerar ett antal av Bibelns böcker med hjälp av den historiskt grammatiska bibelstudiemetoden - att de studerande ska få en grundläggande förståelse inom den systematiska teologin. - att de studerande ska utbildas inom personligt och utåtriktat ledarskap. - att de studerande genom att vara en del av en växande församling ska tränas i att leda andra, och få möjlighet att på olika sätt bidra till församlingsbygget med sina gåvor och talanger Teamträningsskola United Trainee Program United Trainee Program är en ettårig ledarutbildning med inriktning på församlingsbygge som bedrivs på heltid i United, Malmö. Från hösten 2013 planeras Kaggeholms folkhögskola ta över annordnarskapet för United Trainee Program. På så sätt kan Teamträningsskolor inom PSK samordnas med ett gemensamt koncept för ännu bättre kvalité på planering, genomförande och uppföljning av kursen. - att de studerande genom handledning ska tränas i ledarskap och församlingsbygge. - att de studerande ska utvecklas i sitt ledarskap både på ett personligt och utåtriktat plan. - att de studerande genom att leda olika typer av projekt och ansvarsområden ska praktisera sina kunskaper och få en omfattande erfarenhet av församlingsbygge och församlingstjänst. - att de studerande genom att vara en del av en växande församling ska tränas i att leda andra, och få möjlighet att på olika sätt bidra till församlingsbygget med sina gåvor och talanger - överföra annordnarskapet för kursen till Kaggeholms folkhögskola från hösten Kurser på behandlingshem June folkhögskola bedriver utbildningssamarbete med LP-verksamheten. Skolan ansvarar för två halvfartskurser Allmän linje på behandlingshemmen Torpa och Lillvik. LP hyr fastigheter av PSK/June folkhögskola i Viebäck till att kontinuerligt se över samarbetet med LP:s behandlingshem Torpa och Lillvik för bra funktion i kurser som bedrivs just nu. - att arbeta med hur verksamheten ska se ut från 1 januari 2014 utifrån frågan om LP:s behandlingshem Torpa och Lillvik ska vara kvar på Viebäck eller inte. - att i ökad omfattning vara med att inspirera för fortsatta studier på folkhögskola efter rehabilitering på behandlingshem. 9

10 6.5 Kortkursverksamhet Pingst Ledarutveckling Pingst Ledarutveckling är en tvåårig webb/distans utbildning på församlingarna villkor som varvas med fyra lördagar av föreläsningar, samtal och gemenskap. Fokus ligger på personlig andlig utveckling, visionsarbete och förändringsledning. Det planeras utbildningsdagar på tre platser Värnamo, Västerås och Umeå. Arbete fungerar med projektledare och ledningsgrupp där rektor ingår. - att skapa en utvecklingsprocess där ideella ledare, tillsammans med pastorer, tränas och rustas för tjänst i församling och samhälle. - att skapa bättre förutsättningar för att leda i utveckling, förändring och svårigheter. - att konkretisera undervisningen i fem valbara spår, leda styra, under 20, kreativ kommunikation, mission och andlig tjänst. - att bygga nätverk som befrämjar erfarenhetsutbyte mellan ledare lokalt, regionalt och nationellt. - att skapa en gemensam plattform för församlingens uppdrag i samhället och samverka June Folkhögskola, Pingst Utbildning och Höyskolen for Ledelse og Teologi på bästa sätt Gemenskapsveckor Furuboda och Bjärka Säby Under två veckor sommartid träffas kursdeltagare med funktionshinder och deras anhöriga och assistenter till gemenskapsveckor. Varje kursdag varvas kurs/lektionspass med gemenskap. Veckorna är ett samarbete mellan June folkhögskola och Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet, PHV (Pingst Socialt). Kursveckorna är förlagda till Bjärka Säby utanför Linköping och till Furuboda, Åhus. - att erbjuda gemenskapsveckor med god kvalitetet i kursinnehåll, mat, logi och kringaktiviteter. - att ge de bästa förutsättningarna för ansvariga att planera, genomföra och utvärdera veckorna. - att stärka upp varje led i de administrativa rutinerna i allt arbete med gemenskapsveckorna och inte minst runt rapporteringen till Specialpedagogiska Skolmyndigheten - SPSM. - att öka närvaron på plats i Bjärka Säby och Furuboda av fast anställd personal på skolan i Jönköping Övrigt kortkurs Kursgården Viebäck hyrs sedan hösten 2012 av LP-verksamheten. Nu kan möjligheter öppnas att erbjuda olika korta kurser i lokalerna vid Juneporten, Jönköping. Utvecklingsarbetet leds av rektor i samarbete med personal på skolan. - att undersöka möjligheter för kortkursverksamhet i våra lokaler vid Juneporten Jönköping på kvällar, helger och sommarveckor. - att försöka starta upp kortkursverksamhet på distans inom området mission/bistånd med praktisk förankring av kursen i Pingst/PMU:s arbete. 10

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola 2011-2012 Utvärderas årligen Faställd av Skolstyrelsen Viebäcks folkhögskola 2010-11-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion sid 3 2. Folkbildningsförordningen mm

Läs mer

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Statsbidrag till folkhögskolor 2015 Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Innehåll Utgångspunkter för bidragssystemet som gäller från 2012

Läs mer

[STYRDOKUMENT AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI]

[STYRDOKUMENT AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI] Januari 2011 Slutrapport för Arbetsgruppen för Ny pastors- och ledarutbildning [STYRDOKUMENT AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI] [ Tillsammans med ett Beslutsunderlag, Budget och förslag till Avtal utgör

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre).

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). Välkommen En folkhögskola med plats för dig Välkommen till Åredalens Folkhögskola just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014

VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014 VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014 2 Årsberättelse för Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 2014 Innehållsförteckning Sida 1. Föreningens och styrelsens berättelse....

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013 Lokal Utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen Axevalla Folkhögskola 2012/2013 1 Inledning Huvudman för Axevalla folkhögskola är Stiftelsen Axevalla folkhögskola, där stiftaren är Sverigefinska Riksförbundet.

Läs mer

SST Rapport 2013: Ledarskaps- och kompetensutveckling för trossamfundens ledare

SST Rapport 2013: Ledarskaps- och kompetensutveckling för trossamfundens ledare SST Rapport 2013: Ledarskaps- och kompetensutveckling för trossamfundens ledare Slutversionen av SSTs redovisning av regeringsuppdraget rörande analys av behovet av och förslag till återgärder angående

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Hållands Folkhögskola

Hållands Folkhögskola Hållands Folkhögskola Årsredovisning 2013 Den blå färgen i årsredovisningen symboliserar vatten, fjäll och himmel viktiga närheter i Hållands Folkhögskolas arbete. Hållands Folkhögskola Org. nr: 893202-2661

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010 I 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag folkhögskola,

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 HEJ! Kurspresentationen är till för dig som är intresserad av att gå kursen Hållbar omställning driva lokala projekt. Här kan du läsa om kursens innehåll

Läs mer

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 1(2) KALLELSE Kultursekretariatet Referens Datum Staffan Rydén/Charlotte Gerd 2014-03-10 Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 Tid: 17.30 ca 21.30 19:30-20:30 Medborgardialog/frågestund

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer