VERKSAMHETSPLAN. June folkhögskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN. June folkhögskola 2013-2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN June folkhögskola Utvärderas årligen 10 sidor Fastställd av Skolstyrelsen June folkhögskola

2 1. Inledning June folkhögskola är en skola för utbildning och gemenskap. June folkhögskola är en av fyra folkhögskolor i stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet, PSK. Styrdokument för verksamheten är Folkbildningsförordningen och de beslut som fattas av riksdag och regering. Viktiga dokument är Måldokument, Reglemente, Stadgar, Personalpolitiskt program, Jämställdhetsplan, Policydokument förstärkningsbidrag, Handlingsplaner för internkontroll, FSR på June folkhögskolans studeranderättsliga standard. Huvudmannens måldokument för June folkhögskola säger att skolans verksamhet ska ske i en gemenskap som stimulerar till utveckling och kreativitet. Folkhögskolan skall vara en mötesplats för människor och idéer. En grundläggande målsättning är att den kristna människosynen utifrån en biblisk grund skall vara i centrum i både undervisning och i skolans övriga arbete. Skolan har stått i ett intensivt och omfattande förändringsarbete med flytt från Viebäck till nya lokaler i Jönköping i två etapper. Skolan står nu i utmaningar att utveckla verksamheten på ny plats med delvis nya förutsättningar. Skolans primära fokus är försöka vara en skola som ser varje individ och skapar de bästa förutsättningarna för personlig utveckling för varje enskild kursdeltagare. 2. Folkbildningsförordningen I förordningen om statsbidrag till folkbildningen anger staten fyra huvudsyften: 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 2. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. I förarbeten till föreliggande utredning om statens bidrag till folkbildningen, som ska presenteras hösten 2012 och leds av Erik Amnå, har nämnts vikten av att nå nya målgrupper. Detta stämmer väl överens med June folkhögskolas arbete just nu och ambitioner för framtiden. 3. Verksamhet 3.1 Övergripande verksamhetsmål June folkhögskolas deltagarveckor med statsbidrag är för närvarande 6987 deltagarveckor. Skolans veckovisa arbete berör ca 300 personer inräknat kursdeltagare långkurser, distanskurser, kurser i församlingsmiljö, kurser på behandlingshem. Under planeras en satsning på ideella ledare inom Pingströrelsen - kortkursen Pingst Ledarutveckling. Skolan bedriver också två kortkurser i samarbete med Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet (Pingst Socialt) - Gemenskapsveckor på Bjärka Säby utanför Linköping och i Furubuda, Åhus. 2

3 Skolan har just nu 28 anställda. Skolan är organiserad med styrelse, presidium, skolledning och kursledare. Verksamheten leds av en rektor. För samordning av det dagliga arbetet finns en ledningsgrupp bestående av rektor, ekonomiansvarig, kursledare och SFHL-representant. För planeringen av servicepersonalens arbete finns en planeringsgrupp med rektor, ekonomiansvarig, skoladministratör, café- och städansvarig och vaktmästare. Skolans lärarkår har bred kompetens och är organiserad i arbetslag teamorganisation med en kursledare som ansvarig i varje arbetslag. Skolan präglas av demokrati på alla nivåer. Skolan har en mängd viktiga råd och kommittéer för demokratiska processer. Reglementet styr bl.a. uppgifter för personalråd, lärarråd, och kursråd. Viktiga råd är också fortbildningsgruppen, skyddskommitté, byggnadskommitté, datagruppen och pedagogiskt forum. Dessutom har skolan regelbundet linjeplaneringar, klassens planering för alla kurser på skolan och kommittéer för arrangemang etc. - att skolan erbjuder en god studie- och arbetsmiljö för kursdeltagare och personal med ändamålsenliga lokaler. - att skolans ledarskap präglas av struktur, tydlighet och verkar för att alla anställda på skolan upplever att det är roligt på jobbet. - att skolans ledarskap kontinuerligt arbetar med skolans mål, profil, värdegrund och visioner för framtiden. - att stödja och utveckla demokratiska arbetsformer och processer bland personal och kursdeltagare där delaktighet skapar engagemang för skolan som helhet. - att aktivt arbeta med kursdeltagarnas personliga utveckling utifrån skolans kristna värdegrund både i respektive kurs och i skolgemensamt arbete. - att it-frågor blir en tydligare del av skolans utvecklingsarbete och att processer runt it-frågor präglas av god kommunikation och förståelse för varje individs frågor och funderingar. - att arbeta med miljöfrågor som att minska pappersanvändning, alltid välja miljövänligaste alternativet för resor, byta skolans bil till miljöbil och ha miljömärkt kopieringspapper. 4. Samverkan 4.1 Pingst Fria församlingar i samverkan - Pingstförsamlingarna Pingströrelsen Pingst FFS är huvudman för stiftelsen PSK Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet. PSK säger i sitt måldokument att PSK:s folkhögskolor ska utgöra en naturlig och aktiv del av pingstförsamlingarnas gemensamma arbete. Pingst Utbildning, Pingst Socialt, PMU InterLife m.fl. är viktiga samarbetspartners. - att utveckla och fördjupa dynamiska relationer med Pingst FFS och övriga gemensamma organ. - att arbeta för att svara upp mot församlingarns önskemål om flexibla utbildningssatsningar. - att försöka erbjuda församlingarna besök av personal och kursdeltagare. 3

4 - att personal och kursdeltagare ges möjlighet att delta i konferenser, mötesplatser och andra arrangemang som ordnas av pingstförsamlingarna när det är av vikt för skolan att vara med. 4.2 Övrig samverkan - samarbete June folkhögskola är angelägen att bygga goda och dynamiska relationer med Jönköpings Kommun, Jönköpings läns Landsting etc. June folkhögskola vill vara en betydelsefull resurs i regionen. Kontakter med olika intresseorganisationer och föreningsliv är viktiga för skolans framtid. Goda relationer till kyrkor och samfund är också av stor vikt. Skolans internationella arbete är också viktigt. Skolan bedriver sedan 1996 vänskolesamarbete med en folkhögskola i Kahama, Tanzania. - att utveckla och fördjupa dynamiska relationer till samarbetspartners med speciell satsning på en fortsatt etablering i Jönköpings Kommun. - att June folkhögskola ska uppfattas som en naturlig vuxenutbildningsresurs i regionen. - att när tillfälle ges undersöka möjligheter att delta i utbildningsuppdrag åt myndigheter etc. - att undersöka möjligheter att i samarbete med Arbetsförmedlingen starta upp en Studiemotiverande Kurs SMK. - att försöka erbjuda varje anställd minst ett tillfälle varje år att besöka en folkhögskola för inspiration och utbyte av erfarenheter. - att utveckla och förnya skolans internationella engagemang med samarbetspartners gärna så nära Sverige geografiskt att utbyte med resor och besök för kursdeltagare och personal är genomförbart. 5. Ekonomi och budget June folkhögskolas ekonomi är baserat på intäkter i form av statsbidrag, landstingsbidrag, uthyrning av fastigheter (Viebäck) mm. - att långsiktigt leva upp till PSK:s resultatmål på ett årligt budgeterat överskott på 2% av omsättningen. - att ge styrelsens relevant information och analyser genom budgetuppföljningar och övriga ekonomiska rapporter. - att all personal har insikt om de ekonomiska villkoren genom budgetberedning och regelbunden budgetuppföljning. - att ge kursledare stöd för funktion i budgetansvar för respektive kurs. - att utveckla förståelsen i personalen runt personalplaneringen kopplat till ekonomiska konsekvenser och möjligheten att bedriva verksamhet med god kvalitet. - att i enlighet om löneavtal utveckla arbetet med lönesamtal, lönekriterier och lönepolicy. - att fortsätta arbetet med att försöka sälja hela anläggningen Viebäck - att undersöka möjligheter att satsa mer resurser på kursövergripande aktiviteter typ resor, mitt i veckan, besök, temadagar, internationella projekt etc. - att undersöka möjligheter för ökad digital tillgänglighet för varje enskild kursdeltagare genom leasing/hyrköp av datorer, surfplattor, läsplattor etc. 4

5 6. Kursverksamhet 6.1 Definition Enligt Folkbildningsrådets regler definieras en kurs som omfattar minst 15 kursdagar som lång kurs. Kurs som omfattar högst 14 kursdagar betecknas som kort kurs. Deltagare i en lång kurs är den som påbörjat kursen och är närvarande den femtonde kursdagen. Deltagare i kortkurs är den som är närvarande den första kursdagen. Lång kurs betecknas antingen som allmän kurs eller särskild kurs. Allmän kurs skall omfatta minst 15 % av den totala verksamheten. 6.2 Långa kurser Allmän linje Allmän linje på folkhögskola är ett alternativ till annan vuxenutbildning på grund- och gymnasienivå. Flertalet av kursdeltagarna önskar uppnå behörighet i olika ämnen, för att kunna söka vidare till t.ex. yrkesinriktade kurser på gymnasienivå eller till högskolan. Många har som övergripande mål att utvecklas i svenska språket. Allmän linje på grundnivå riktar sig till personer med svenska som andraspråk, men även på gymnasiedelen utgör i nuläget andraspråkstalarna en stor andel. Allmän linje har under ett antal år haft tre profiler; Svenska som andraspråk, Allmän och Digitalt skapande. - att arbeta om upplägget på Allmän linje. De studerande har hittills gjort individuella val utifrån en ämneslista, och på så sätt lagt upp sitt eget schema, men vi önskar att hitta en modell med mer blockläsning och/ eller ämnesintegrering. Även profilerna kan komma att ändras. - att fortbilda oss kring vilka konsekvenser Gy11 får för kurserna och behörighetsgivningen och att till hösten 2013 implementera det. - att bättre jobba språkutvecklande i olika ämnen. - att utveckla digitalt användande, i kommunikation och undervisning. - att bättre stödja kursdeltagare med psykiska problem eller neuropsykiatriska funktionshinder i deras studier. - att ha hög kvalitet och kompetens i ämnesundervisningen. - att ha mentorssystem och studiesamtal, för att följa kursdeltagarna genom studierna på ett tydligt sätt. - att ge möjlighet för de studerande att reflektera kring trosfrågor. - att ha en varm studiemiljö där människor möts Akademi för ledarskap och Teologi Akademi för Ledarskap och teologi är en tvåårig kurs på eftergymnasialnivå som genom ett samarbete med högskolor kan byggas på till en fyraårig pastors- och ledarutbildning. Kursen bedrivs i en samverkan mellan fem folkhögskolor där June är en. Kursen har i Jönköping 21 studenter LÅ 12/13 och alla dessa har är knutna till en utbildningsförsamling där de får möjlighet till praxislärande och har tillgång till en mentor. Undervisningen bedrivs delvis över Videokonferens och detta kompletteras med bearbetning i de lokala årsvisa grupperna tillsammans med en studieledare 5

6 Det vi vill gör är: - att fortsätta att arbeta med pedagogiska och personlighetsutvecklande redskap för utveckling hos kursdeltagarna - att fortsätta att utveckla och kvalitetssäkra mentorskapet inom utbildningen - att utveckla en tydlig struktur för deltaganas samtalsprocess under utbildningen - att utveckla biblioteket dels för uppgradering och samordning av bibliotekskatalog och utlån, dels genom att förstärka de digitala resurserna - att utveckla internationella kontakter i syfte att deltagarna ska kunna läsa delar av utbildningen i internationell miljö - att rekrytera ytterligare personal för arbete vid studiecentret Assistentutbildning Assistentutbildningen är en ettårig yrkesutbildning med inriktning på elevassistent och personlig assistent. Profil teckenspråk. - att ha regelbundna studiebesök och praktik för att förankra teorin i en praktisk verklighet. - att förankra assistentutbildningen i Jönköping genom kontakter med såväl den kommunala verksamheten som andra aktörer inom det sociala området. - att etablera ett sammarbete med Jönköpings dövas förening. - att fortsätta att utveckla antagningsarbetet. - att beakta behovet av kontinuerlig fortbildning hos lärarna på kursen Teckenspråksutbildning - distans Skolan har genomfört ett utvecklingsarbete i samarbete med Infotek/Sofia Einarsson med målet att starta en Teckenspråkutbildning på halvfart läsåret 2012/2013. Kursen fick för få sökanden och ställdes in. Nu tror vi att en omformning av kursen till distanskurs med upplägg liknande Behandlingsassistentutbildningen distans vore att föredra. Målet är att starta upp kursen till hösten 2013 med max 30 kursdeltagare. Utvecklingsarbetet leds av Niklas Ahnstedt och sker i samarbete med Infotek/Sofia Einarsson och rektor. Kursen kan förläggas till SVF:s kursgård, Jönköping. Kursen beräknas i ett första steg kunna genomföras vartannat år. Vi vänder oss till dem som jobbar med teckenspråk i någon form eller vill läsa vidare inom detta område från t.ex. Assistentutbildningen. - att försöka starta upp utbildningen hösten att förankara utbildningen både geografiskt men även lokalt - att samverka med arbetsgivare och dövorganisationen som finns lokalt. - att införa ny undervisningsteknik - att jobba för att få en bärkraftig och långsiktig utbildning Behandlingspedagogutbildning Utbildningen till behandlingspedagog är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning. Kursen utbildar för arbete inom den sociala sektorn med särskild inriktning mot missbruks- och beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. Aktuell forskning och kunskapsutveckling är viktigt att bevaka samtidigt som vi vill värna om att utbildningen ska ses som en del av den kristna församlingens diakonala uppdrag. Etik och Människosynsfrågor är centrala områden för kursen. 6

7 Det vill vi göra är: - att förankra utbildningen i Jönköping genom kontakter med såväl den kommunala verksamheten som andra aktörer inom det sociala arbetet. - att fortsätta samverkansarbetet med praktikplatserna där handledarträffar och praktikbesök är viktiga inslag samt utveckla arbetet med referensgruppen samt - tillsammans med Behandlingsassistentutbildningen fortsätta arbetet med att bygga ett regionalt nätverk med aktörer som är relevanta för utbildningen. - att verka för att utbildningen ska ha en kunskapsnivå som motsvarar arbetsmarknadens behov, bl a genom möten med olika företrädare för sektorn. - att fortsätta att utveckla antagningsarbetet samt göra en översyn av vår utbildningsplan och praktikperiodernas placering i utbildningen. - att lägga stor vikt vid kontinuerlig fortbildning och utveckling av lärarpersonal för att kunna hålla hög kvalité på utbildningen. - att tillsammans med Behandlingsassistentutbildningen erbjuda olika former av fortbildning /seminarier i samarbete med våra samarbetspartner. - att införa enskild handledning för våra kursdeltagare Behandlingsassistentutbildning Utbildningen till Behandlingsassistent är en fyra terminers distanskurs på halvfart och är till för den som arbetar med människor med missbruks- och beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. Ett nära samarbete finns med Behandlingspedagogutbildningen och samarbetspartner som de har. - att verka för att utbildningen ska ha en kunskapsnivå som motsvarar arbetsmarknadens och den enskilde studerandes behov. - att se till så att utbildningen svarar upp mot den aktuella forskningen och kunskapsutvecklingen inom området. - att hålla oss ajour med det yrkesområde som våra sökande kommer ifrån, bland annat genom mentorsträffar referensgrupp (tillsammans med Behandlingspedagogutbildningen) och möten med Balsam. - att beakta behovet av kontinuerlig fortbildning hos lärarna på linjen. - att tillsammans med Behandlingspedagogutbildningen erbjuda olika former av fortbildning/seminarier för kursdeltagarnas arbetsplatser Påbyggnadsutbildning till Behandlingspedagog Påbyggnadsutbildningen till Behandlingspedagog läsåret är en två terminers distanskurs på halvfart och är till för den som har gått Behandlingsassistentutbildning vid Viebäcks/June folkhögskola. - att genom denna kurs ge ytterligare kompetens för arbete inom den sociala/diakonala sektorn och därmed öka anställningsbarheten. - att ytterligare möta arbetsmarknaden genom att möta kursdeltagarna tillsammans med föreståndare eller motsvarande i regionala träffar. - i övrigt, se Behandlingsassistentutbildningen. 7

8 6.2.8 Fotoskolan Fotoskolan är en ettårig yrkesförberedande utbildning på heltid. Utbildningen vänder sig till den som vill skaffa en grund för ett arbete som fotograf eller vill gå vidare till de 2-åriga YH-utbildningarna, respektive Högskolan för Fotografi. Det är också en utbildning som vill stärka det allmänna intresset för bild och höja kunskapen kring bildens betydelse. I vår nya situation i Jönköping vill vi utforska och hitta vägar i de nätverk som finns. Det finns olika plattformar som kan bidra med kvalitet till fotoskolan och våra elever. Vi vill också landa i Jönköping med utställningar, kanske med vår examensutställning till våren. Närheten till Scandinavian Photo har gjort att vi inlett ett samtal med dem om stipendium, något som vi vill gå vidare med och se vilka möjligheter som finns. Under verksamhetsperioden ligger focus på nyetableringen på alla plan. Vi har gemensamma lokaler på Södra Vätterbygdens folkhögskola och där har vi både utvecklings- och samarbetsmöjligheter. - att hålla en nära kontakt med fotobranschen. Detta ska ske genom expertbesök på skolan, där vi inte ska glömma de lokala fotograferna för kontakten i närmiljön. - att studiebesök och praktikmöjligheter är en viktig del i branschkontakten. - att engagera oss i Jönköpings lokala kulturutbud och vara med och bidra. - att undersöka stipendiemöjligheten i samtal med Scandinavian Photo. - att undersöka gallerimöjligheter för examensutställningen. - att utveckla samarbetet med Södra Vätterbygdens folkhögskola Kurser i församlingsmiljö Bibelskola Grow, Jönköping Bibelskola Grow är en ettårig bibelskola stationerad i Pingstkyrkan, Jönköping. Fokus ligger på personlig utveckling, bibelkunskap, lärjungaskap, församlingsbyggande och ledarskap. Den är ett samarbete mellan June folkhögskola och pingstförsamlingarna i Södra Vätterbygden. Kursen erbjuder följande valbara profiler som omfattar en dag/vecka: Praise & Worship, Social Ministry, Sport & Leadership, Mission & Leadership, Creative Arts. Kursen planeras ha ett 25-tal studerande. - att ge eleverna tillfälle att utveckla sin relation till Gud, sig själv och andra. - att ge eleverna en grundläggande teologisk och praktisk undervisning som syftar till ett aktivt liv som kristen och som lärjunge till Jesus. - att stärka elevernas egen förmåga att läsa, tolka och praktisera bibelns undervisning. - att hjälpa eleverna identifiera och utveckla sina gåvor. - att förbereda eleverna för ledarskap i nästa generations församlingar i Sverige. - att genom resan utomlands, praktik samt bearbetning av samhällsaktuella frågor stärka elevernas sociala och samhälleliga engagemang Bibelskola United Academy United Academy är en ettårig bibelskola stationerad i United Öresundskyrkan, Malmö. United Academys inriktning är Bibel, Ledarskap & Församlingsbygge. Kursspråket är engelska, vilket ger ökade möjligheter att ta emot kursdeltagare med annan nationell och kulturell bakgrund och där svenska inte är modersmål. Kursen planeras ha ett 25-tal studerande. 8

9 - att de studerande ska få de tolkningsverktyg de behöver för att själva kunna läsa och förstå Bibeln så att de kan applicera dess undervisning i sin vardag. - att de studerande systematiskt studerar ett antal av Bibelns böcker med hjälp av den historiskt grammatiska bibelstudiemetoden - att de studerande ska få en grundläggande förståelse inom den systematiska teologin. - att de studerande ska utbildas inom personligt och utåtriktat ledarskap. - att de studerande genom att vara en del av en växande församling ska tränas i att leda andra, och få möjlighet att på olika sätt bidra till församlingsbygget med sina gåvor och talanger Teamträningsskola United Trainee Program United Trainee Program är en ettårig ledarutbildning med inriktning på församlingsbygge som bedrivs på heltid i United, Malmö. Från hösten 2013 planeras Kaggeholms folkhögskola ta över annordnarskapet för United Trainee Program. På så sätt kan Teamträningsskolor inom PSK samordnas med ett gemensamt koncept för ännu bättre kvalité på planering, genomförande och uppföljning av kursen. - att de studerande genom handledning ska tränas i ledarskap och församlingsbygge. - att de studerande ska utvecklas i sitt ledarskap både på ett personligt och utåtriktat plan. - att de studerande genom att leda olika typer av projekt och ansvarsområden ska praktisera sina kunskaper och få en omfattande erfarenhet av församlingsbygge och församlingstjänst. - att de studerande genom att vara en del av en växande församling ska tränas i att leda andra, och få möjlighet att på olika sätt bidra till församlingsbygget med sina gåvor och talanger - överföra annordnarskapet för kursen till Kaggeholms folkhögskola från hösten Kurser på behandlingshem June folkhögskola bedriver utbildningssamarbete med LP-verksamheten. Skolan ansvarar för två halvfartskurser Allmän linje på behandlingshemmen Torpa och Lillvik. LP hyr fastigheter av PSK/June folkhögskola i Viebäck till att kontinuerligt se över samarbetet med LP:s behandlingshem Torpa och Lillvik för bra funktion i kurser som bedrivs just nu. - att arbeta med hur verksamheten ska se ut från 1 januari 2014 utifrån frågan om LP:s behandlingshem Torpa och Lillvik ska vara kvar på Viebäck eller inte. - att i ökad omfattning vara med att inspirera för fortsatta studier på folkhögskola efter rehabilitering på behandlingshem. 9

10 6.5 Kortkursverksamhet Pingst Ledarutveckling Pingst Ledarutveckling är en tvåårig webb/distans utbildning på församlingarna villkor som varvas med fyra lördagar av föreläsningar, samtal och gemenskap. Fokus ligger på personlig andlig utveckling, visionsarbete och förändringsledning. Det planeras utbildningsdagar på tre platser Värnamo, Västerås och Umeå. Arbete fungerar med projektledare och ledningsgrupp där rektor ingår. - att skapa en utvecklingsprocess där ideella ledare, tillsammans med pastorer, tränas och rustas för tjänst i församling och samhälle. - att skapa bättre förutsättningar för att leda i utveckling, förändring och svårigheter. - att konkretisera undervisningen i fem valbara spår, leda styra, under 20, kreativ kommunikation, mission och andlig tjänst. - att bygga nätverk som befrämjar erfarenhetsutbyte mellan ledare lokalt, regionalt och nationellt. - att skapa en gemensam plattform för församlingens uppdrag i samhället och samverka June Folkhögskola, Pingst Utbildning och Höyskolen for Ledelse og Teologi på bästa sätt Gemenskapsveckor Furuboda och Bjärka Säby Under två veckor sommartid träffas kursdeltagare med funktionshinder och deras anhöriga och assistenter till gemenskapsveckor. Varje kursdag varvas kurs/lektionspass med gemenskap. Veckorna är ett samarbete mellan June folkhögskola och Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet, PHV (Pingst Socialt). Kursveckorna är förlagda till Bjärka Säby utanför Linköping och till Furuboda, Åhus. - att erbjuda gemenskapsveckor med god kvalitetet i kursinnehåll, mat, logi och kringaktiviteter. - att ge de bästa förutsättningarna för ansvariga att planera, genomföra och utvärdera veckorna. - att stärka upp varje led i de administrativa rutinerna i allt arbete med gemenskapsveckorna och inte minst runt rapporteringen till Specialpedagogiska Skolmyndigheten - SPSM. - att öka närvaron på plats i Bjärka Säby och Furuboda av fast anställd personal på skolan i Jönköping Övrigt kortkurs Kursgården Viebäck hyrs sedan hösten 2012 av LP-verksamheten. Nu kan möjligheter öppnas att erbjuda olika korta kurser i lokalerna vid Juneporten, Jönköping. Utvecklingsarbetet leds av rektor i samarbete med personal på skolan. - att undersöka möjligheter för kortkursverksamhet i våra lokaler vid Juneporten Jönköping på kvällar, helger och sommarveckor. - att försöka starta upp kortkursverksamhet på distans inom området mission/bistånd med praktisk förankring av kursen i Pingst/PMU:s arbete. 10

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola 2011-2012 Utvärderas årligen Faställd av Skolstyrelsen Viebäcks folkhögskola 2010-11-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion sid 3 2. Folkbildningsförordningen mm

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. June folkhögskola

VERKSAMHETSPLAN. June folkhögskola VERKSAMHETSPLAN June folkhögskola 2015-2016 Utvärderas årligen 9 sidor Sammanställd av rektor och ledningsgrupp hösten 2014 Fastställd av Skolstyrelsen June folkhögskola 2014-11-11 1 1. Inledning och skolans

Läs mer

2013-2014. www.junefolkhogskola.se

2013-2014. www.junefolkhogskola.se 2013-2014 www.junefolkhogskola.se 4 6 8 10 12 14 16 20 22 2 Bra att veta allmän linje assistentutbildning BehandlingsutBildningarna Behandlingspedagog Behandlingsassistent Fotoskolan jönköping övriga utbildningar

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget Datum: 2016-04-14 Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Innehåll 1. Syfte och mål för Fellingsbro

Läs mer

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan en mycket självständig

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2015 1 Innehåll Innehåll... sidan 2 Studeranderätt June folkhögskola... sidan 3 Huvudman/Profil... sidan 3 Statens syfte med statsbidraget...

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Uppdaterad 2014 Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. I Sverige

Läs mer

Mål och handlingsplaner för 2011-2014

Mål och handlingsplaner för 2011-2014 Mål och handlingsplaner för 2011-2014 1 Distriktsmissionen Distriktsorganisation med styrelse och anställda. Mål Handlingsplan Målen nås genom att 1. Att skapa förutsättningar för tillväxt genom - Information/nya

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

Folkhögskoleplan 2014-2016

Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskoleplan 2014-2016 Tjänsteställe, handläggare 2014-01-21 1(8) Distribution Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskolors uppdrag Landstinget Västernorrlands folkhögskolor ska genom sina kurser, utbildningar

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola Verksamhetsplan Fristads folkhögskola 1 Sammanfattning Fristads folkhögskola med cirka 220 studerande har fyra fokusområden: miljö & hållbarhet, kreativitet & skapande, hälsa & funktionsnedsättning samt

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2015 2016

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2015 2016 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2015 2016 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 1(5) KULTURNÄMNDEN Referens Datum Diarienummer Kultursekretariatet/JL 2011-10-19 KUN 6-2011 UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

Etableringskurs för nyanlända

Etableringskurs för nyanlända Etableringskurs för nyanlända Kursens mål är att skapa en stärkt självbild och självkänsla genom ett nätverk med personliga relationer i såväl förenings- som arbetsliv i Jönköping. Ledord: utbildning,

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

SKOLPLAN 11 jan 2008

SKOLPLAN 11 jan 2008 SKOLPLAN Skolplan för KF Gymnasiet Kooperativa Förbundets skola för handel och ekonomi KF Gymnasiet erbjuder en bred ekonomisk utbildning med nära koppling mellan teori och praktik. Skolan har ambitionen

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya folkhögskolor

Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya folkhögskolor KUN 2012-09-25, p 15 1 (6) Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-05 KUN 390/2012 Handläggare: Göran Rosander Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya

Läs mer

Folkbildningens flexibla lärande

Folkbildningens flexibla lärande Folkbildningens flexibla lärande Digitalisering ger ökat behov av folkbildning Demokratisera digitaliseringen! Stora förväntningar och utmaningar för studieförbunden och folkhögskolorna Utvärdering av

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Regionpolitik för barn och ungdomar

Regionpolitik för barn och ungdomar 2006-09-11 Regionpolitik för barn och ungdomar Rapport från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen www.socialdemokraterna.se/vastsverige Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i Sverige

Läs mer

Mål för Västerås folkhögskola 2014 - den samhällsengagerade och nytänkande folkhögskolan

Mål för Västerås folkhögskola 2014 - den samhällsengagerade och nytänkande folkhögskolan Till styrelsen 18/12-2013 Mål för Västerås folkhögskola 2014 - den samhällsengagerade och nytänkande folkhögskolan 1. Inledning mer än bara en skola Västerås är en samhällsengagerad och nytänkande folkhögskola

Läs mer

Arbetarrörelsens folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskolor Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor än r fö g n i dr ut ve c fo kl lkb ild nin g in g En resurs för folkbildning, utveckling och förändring i arbetarrörelsen Vi vägleds av arbetarrörelsensrötter

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Uppsala län. Västmanland. Örebro län. Region. Sörmland. Region. Östergötland

Uppsala län. Västmanland. Örebro län. Region. Sörmland. Region. Östergötland Uppsala län Västmanland Örebro län Region Sörmland Region Östergötland Det här är #jagmed unga till utbildning och arbete Arbetet kommer att beröra c:a 2000 unga män och 1900 unga kvinnor i åldrarna 15-24

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE

GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE 2010 www.fritidsledare.se GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE Styrdokument för lokal utbildningsplanering 2010 Fritidsledarskolorna

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE

ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE ansök senast 8 maj! ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE En utbildning för församlingar som vill utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang. arrangörer: ideellt forum, sensus linköping, växjö stift, linköping

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

Skolplan Aspero Friskolor

Skolplan Aspero Friskolor Skolplan Aspero Friskolor 2015-2017 Antagen av skolstyrelsen 2014-12-04! 1 av 5! Skolplanens syfte Skolplanen är Asperos styrdokument för den dagliga verksamheten för samtliga, elever och personal, vid

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

4-5 6-7 8-9 10 11 11 12-13 2

4-5 6-7 8-9 10 11 11 12-13 2 KURSKATALOG 2016-2017 4-5 6-7 8-9 10 11 11 12-13 2 När jag började på den här skolan hade jag ganska nyligen tagit mig ur en depression, en ganska djup sådan. När jag fick beskedet att jag kommit in på

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt På lika villkor SAMMANFATTNING - integration kan vara drama BAKGRUND delaktighet, självförtroende och engagemang På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt som pågår under tiden 1 april 2013-31 mars

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer