VERKSAMHETSPLAN. June folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN. June folkhögskola 2013-2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN June folkhögskola Utvärderas årligen 10 sidor Fastställd av Skolstyrelsen June folkhögskola

2 1. Inledning June folkhögskola är en skola för utbildning och gemenskap. June folkhögskola är en av fyra folkhögskolor i stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet, PSK. Styrdokument för verksamheten är Folkbildningsförordningen och de beslut som fattas av riksdag och regering. Viktiga dokument är Måldokument, Reglemente, Stadgar, Personalpolitiskt program, Jämställdhetsplan, Policydokument förstärkningsbidrag, Handlingsplaner för internkontroll, FSR på June folkhögskolans studeranderättsliga standard. Huvudmannens måldokument för June folkhögskola säger att skolans verksamhet ska ske i en gemenskap som stimulerar till utveckling och kreativitet. Folkhögskolan skall vara en mötesplats för människor och idéer. En grundläggande målsättning är att den kristna människosynen utifrån en biblisk grund skall vara i centrum i både undervisning och i skolans övriga arbete. Skolan har stått i ett intensivt och omfattande förändringsarbete med flytt från Viebäck till nya lokaler i Jönköping i två etapper. Skolan står nu i utmaningar att utveckla verksamheten på ny plats med delvis nya förutsättningar. Skolans primära fokus är försöka vara en skola som ser varje individ och skapar de bästa förutsättningarna för personlig utveckling för varje enskild kursdeltagare. 2. Folkbildningsförordningen I förordningen om statsbidrag till folkbildningen anger staten fyra huvudsyften: 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 2. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. I förarbeten till föreliggande utredning om statens bidrag till folkbildningen, som ska presenteras hösten 2012 och leds av Erik Amnå, har nämnts vikten av att nå nya målgrupper. Detta stämmer väl överens med June folkhögskolas arbete just nu och ambitioner för framtiden. 3. Verksamhet 3.1 Övergripande verksamhetsmål June folkhögskolas deltagarveckor med statsbidrag är för närvarande 6987 deltagarveckor. Skolans veckovisa arbete berör ca 300 personer inräknat kursdeltagare långkurser, distanskurser, kurser i församlingsmiljö, kurser på behandlingshem. Under planeras en satsning på ideella ledare inom Pingströrelsen - kortkursen Pingst Ledarutveckling. Skolan bedriver också två kortkurser i samarbete med Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet (Pingst Socialt) - Gemenskapsveckor på Bjärka Säby utanför Linköping och i Furubuda, Åhus. 2

3 Skolan har just nu 28 anställda. Skolan är organiserad med styrelse, presidium, skolledning och kursledare. Verksamheten leds av en rektor. För samordning av det dagliga arbetet finns en ledningsgrupp bestående av rektor, ekonomiansvarig, kursledare och SFHL-representant. För planeringen av servicepersonalens arbete finns en planeringsgrupp med rektor, ekonomiansvarig, skoladministratör, café- och städansvarig och vaktmästare. Skolans lärarkår har bred kompetens och är organiserad i arbetslag teamorganisation med en kursledare som ansvarig i varje arbetslag. Skolan präglas av demokrati på alla nivåer. Skolan har en mängd viktiga råd och kommittéer för demokratiska processer. Reglementet styr bl.a. uppgifter för personalråd, lärarråd, och kursråd. Viktiga råd är också fortbildningsgruppen, skyddskommitté, byggnadskommitté, datagruppen och pedagogiskt forum. Dessutom har skolan regelbundet linjeplaneringar, klassens planering för alla kurser på skolan och kommittéer för arrangemang etc. - att skolan erbjuder en god studie- och arbetsmiljö för kursdeltagare och personal med ändamålsenliga lokaler. - att skolans ledarskap präglas av struktur, tydlighet och verkar för att alla anställda på skolan upplever att det är roligt på jobbet. - att skolans ledarskap kontinuerligt arbetar med skolans mål, profil, värdegrund och visioner för framtiden. - att stödja och utveckla demokratiska arbetsformer och processer bland personal och kursdeltagare där delaktighet skapar engagemang för skolan som helhet. - att aktivt arbeta med kursdeltagarnas personliga utveckling utifrån skolans kristna värdegrund både i respektive kurs och i skolgemensamt arbete. - att it-frågor blir en tydligare del av skolans utvecklingsarbete och att processer runt it-frågor präglas av god kommunikation och förståelse för varje individs frågor och funderingar. - att arbeta med miljöfrågor som att minska pappersanvändning, alltid välja miljövänligaste alternativet för resor, byta skolans bil till miljöbil och ha miljömärkt kopieringspapper. 4. Samverkan 4.1 Pingst Fria församlingar i samverkan - Pingstförsamlingarna Pingströrelsen Pingst FFS är huvudman för stiftelsen PSK Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet. PSK säger i sitt måldokument att PSK:s folkhögskolor ska utgöra en naturlig och aktiv del av pingstförsamlingarnas gemensamma arbete. Pingst Utbildning, Pingst Socialt, PMU InterLife m.fl. är viktiga samarbetspartners. - att utveckla och fördjupa dynamiska relationer med Pingst FFS och övriga gemensamma organ. - att arbeta för att svara upp mot församlingarns önskemål om flexibla utbildningssatsningar. - att försöka erbjuda församlingarna besök av personal och kursdeltagare. 3

4 - att personal och kursdeltagare ges möjlighet att delta i konferenser, mötesplatser och andra arrangemang som ordnas av pingstförsamlingarna när det är av vikt för skolan att vara med. 4.2 Övrig samverkan - samarbete June folkhögskola är angelägen att bygga goda och dynamiska relationer med Jönköpings Kommun, Jönköpings läns Landsting etc. June folkhögskola vill vara en betydelsefull resurs i regionen. Kontakter med olika intresseorganisationer och föreningsliv är viktiga för skolans framtid. Goda relationer till kyrkor och samfund är också av stor vikt. Skolans internationella arbete är också viktigt. Skolan bedriver sedan 1996 vänskolesamarbete med en folkhögskola i Kahama, Tanzania. - att utveckla och fördjupa dynamiska relationer till samarbetspartners med speciell satsning på en fortsatt etablering i Jönköpings Kommun. - att June folkhögskola ska uppfattas som en naturlig vuxenutbildningsresurs i regionen. - att när tillfälle ges undersöka möjligheter att delta i utbildningsuppdrag åt myndigheter etc. - att undersöka möjligheter att i samarbete med Arbetsförmedlingen starta upp en Studiemotiverande Kurs SMK. - att försöka erbjuda varje anställd minst ett tillfälle varje år att besöka en folkhögskola för inspiration och utbyte av erfarenheter. - att utveckla och förnya skolans internationella engagemang med samarbetspartners gärna så nära Sverige geografiskt att utbyte med resor och besök för kursdeltagare och personal är genomförbart. 5. Ekonomi och budget June folkhögskolas ekonomi är baserat på intäkter i form av statsbidrag, landstingsbidrag, uthyrning av fastigheter (Viebäck) mm. - att långsiktigt leva upp till PSK:s resultatmål på ett årligt budgeterat överskott på 2% av omsättningen. - att ge styrelsens relevant information och analyser genom budgetuppföljningar och övriga ekonomiska rapporter. - att all personal har insikt om de ekonomiska villkoren genom budgetberedning och regelbunden budgetuppföljning. - att ge kursledare stöd för funktion i budgetansvar för respektive kurs. - att utveckla förståelsen i personalen runt personalplaneringen kopplat till ekonomiska konsekvenser och möjligheten att bedriva verksamhet med god kvalitet. - att i enlighet om löneavtal utveckla arbetet med lönesamtal, lönekriterier och lönepolicy. - att fortsätta arbetet med att försöka sälja hela anläggningen Viebäck - att undersöka möjligheter att satsa mer resurser på kursövergripande aktiviteter typ resor, mitt i veckan, besök, temadagar, internationella projekt etc. - att undersöka möjligheter för ökad digital tillgänglighet för varje enskild kursdeltagare genom leasing/hyrköp av datorer, surfplattor, läsplattor etc. 4

5 6. Kursverksamhet 6.1 Definition Enligt Folkbildningsrådets regler definieras en kurs som omfattar minst 15 kursdagar som lång kurs. Kurs som omfattar högst 14 kursdagar betecknas som kort kurs. Deltagare i en lång kurs är den som påbörjat kursen och är närvarande den femtonde kursdagen. Deltagare i kortkurs är den som är närvarande den första kursdagen. Lång kurs betecknas antingen som allmän kurs eller särskild kurs. Allmän kurs skall omfatta minst 15 % av den totala verksamheten. 6.2 Långa kurser Allmän linje Allmän linje på folkhögskola är ett alternativ till annan vuxenutbildning på grund- och gymnasienivå. Flertalet av kursdeltagarna önskar uppnå behörighet i olika ämnen, för att kunna söka vidare till t.ex. yrkesinriktade kurser på gymnasienivå eller till högskolan. Många har som övergripande mål att utvecklas i svenska språket. Allmän linje på grundnivå riktar sig till personer med svenska som andraspråk, men även på gymnasiedelen utgör i nuläget andraspråkstalarna en stor andel. Allmän linje har under ett antal år haft tre profiler; Svenska som andraspråk, Allmän och Digitalt skapande. - att arbeta om upplägget på Allmän linje. De studerande har hittills gjort individuella val utifrån en ämneslista, och på så sätt lagt upp sitt eget schema, men vi önskar att hitta en modell med mer blockläsning och/ eller ämnesintegrering. Även profilerna kan komma att ändras. - att fortbilda oss kring vilka konsekvenser Gy11 får för kurserna och behörighetsgivningen och att till hösten 2013 implementera det. - att bättre jobba språkutvecklande i olika ämnen. - att utveckla digitalt användande, i kommunikation och undervisning. - att bättre stödja kursdeltagare med psykiska problem eller neuropsykiatriska funktionshinder i deras studier. - att ha hög kvalitet och kompetens i ämnesundervisningen. - att ha mentorssystem och studiesamtal, för att följa kursdeltagarna genom studierna på ett tydligt sätt. - att ge möjlighet för de studerande att reflektera kring trosfrågor. - att ha en varm studiemiljö där människor möts Akademi för ledarskap och Teologi Akademi för Ledarskap och teologi är en tvåårig kurs på eftergymnasialnivå som genom ett samarbete med högskolor kan byggas på till en fyraårig pastors- och ledarutbildning. Kursen bedrivs i en samverkan mellan fem folkhögskolor där June är en. Kursen har i Jönköping 21 studenter LÅ 12/13 och alla dessa har är knutna till en utbildningsförsamling där de får möjlighet till praxislärande och har tillgång till en mentor. Undervisningen bedrivs delvis över Videokonferens och detta kompletteras med bearbetning i de lokala årsvisa grupperna tillsammans med en studieledare 5

6 Det vi vill gör är: - att fortsätta att arbeta med pedagogiska och personlighetsutvecklande redskap för utveckling hos kursdeltagarna - att fortsätta att utveckla och kvalitetssäkra mentorskapet inom utbildningen - att utveckla en tydlig struktur för deltaganas samtalsprocess under utbildningen - att utveckla biblioteket dels för uppgradering och samordning av bibliotekskatalog och utlån, dels genom att förstärka de digitala resurserna - att utveckla internationella kontakter i syfte att deltagarna ska kunna läsa delar av utbildningen i internationell miljö - att rekrytera ytterligare personal för arbete vid studiecentret Assistentutbildning Assistentutbildningen är en ettårig yrkesutbildning med inriktning på elevassistent och personlig assistent. Profil teckenspråk. - att ha regelbundna studiebesök och praktik för att förankra teorin i en praktisk verklighet. - att förankra assistentutbildningen i Jönköping genom kontakter med såväl den kommunala verksamheten som andra aktörer inom det sociala området. - att etablera ett sammarbete med Jönköpings dövas förening. - att fortsätta att utveckla antagningsarbetet. - att beakta behovet av kontinuerlig fortbildning hos lärarna på kursen Teckenspråksutbildning - distans Skolan har genomfört ett utvecklingsarbete i samarbete med Infotek/Sofia Einarsson med målet att starta en Teckenspråkutbildning på halvfart läsåret 2012/2013. Kursen fick för få sökanden och ställdes in. Nu tror vi att en omformning av kursen till distanskurs med upplägg liknande Behandlingsassistentutbildningen distans vore att föredra. Målet är att starta upp kursen till hösten 2013 med max 30 kursdeltagare. Utvecklingsarbetet leds av Niklas Ahnstedt och sker i samarbete med Infotek/Sofia Einarsson och rektor. Kursen kan förläggas till SVF:s kursgård, Jönköping. Kursen beräknas i ett första steg kunna genomföras vartannat år. Vi vänder oss till dem som jobbar med teckenspråk i någon form eller vill läsa vidare inom detta område från t.ex. Assistentutbildningen. - att försöka starta upp utbildningen hösten att förankara utbildningen både geografiskt men även lokalt - att samverka med arbetsgivare och dövorganisationen som finns lokalt. - att införa ny undervisningsteknik - att jobba för att få en bärkraftig och långsiktig utbildning Behandlingspedagogutbildning Utbildningen till behandlingspedagog är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning. Kursen utbildar för arbete inom den sociala sektorn med särskild inriktning mot missbruks- och beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. Aktuell forskning och kunskapsutveckling är viktigt att bevaka samtidigt som vi vill värna om att utbildningen ska ses som en del av den kristna församlingens diakonala uppdrag. Etik och Människosynsfrågor är centrala områden för kursen. 6

7 Det vill vi göra är: - att förankra utbildningen i Jönköping genom kontakter med såväl den kommunala verksamheten som andra aktörer inom det sociala arbetet. - att fortsätta samverkansarbetet med praktikplatserna där handledarträffar och praktikbesök är viktiga inslag samt utveckla arbetet med referensgruppen samt - tillsammans med Behandlingsassistentutbildningen fortsätta arbetet med att bygga ett regionalt nätverk med aktörer som är relevanta för utbildningen. - att verka för att utbildningen ska ha en kunskapsnivå som motsvarar arbetsmarknadens behov, bl a genom möten med olika företrädare för sektorn. - att fortsätta att utveckla antagningsarbetet samt göra en översyn av vår utbildningsplan och praktikperiodernas placering i utbildningen. - att lägga stor vikt vid kontinuerlig fortbildning och utveckling av lärarpersonal för att kunna hålla hög kvalité på utbildningen. - att tillsammans med Behandlingsassistentutbildningen erbjuda olika former av fortbildning /seminarier i samarbete med våra samarbetspartner. - att införa enskild handledning för våra kursdeltagare Behandlingsassistentutbildning Utbildningen till Behandlingsassistent är en fyra terminers distanskurs på halvfart och är till för den som arbetar med människor med missbruks- och beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. Ett nära samarbete finns med Behandlingspedagogutbildningen och samarbetspartner som de har. - att verka för att utbildningen ska ha en kunskapsnivå som motsvarar arbetsmarknadens och den enskilde studerandes behov. - att se till så att utbildningen svarar upp mot den aktuella forskningen och kunskapsutvecklingen inom området. - att hålla oss ajour med det yrkesområde som våra sökande kommer ifrån, bland annat genom mentorsträffar referensgrupp (tillsammans med Behandlingspedagogutbildningen) och möten med Balsam. - att beakta behovet av kontinuerlig fortbildning hos lärarna på linjen. - att tillsammans med Behandlingspedagogutbildningen erbjuda olika former av fortbildning/seminarier för kursdeltagarnas arbetsplatser Påbyggnadsutbildning till Behandlingspedagog Påbyggnadsutbildningen till Behandlingspedagog läsåret är en två terminers distanskurs på halvfart och är till för den som har gått Behandlingsassistentutbildning vid Viebäcks/June folkhögskola. - att genom denna kurs ge ytterligare kompetens för arbete inom den sociala/diakonala sektorn och därmed öka anställningsbarheten. - att ytterligare möta arbetsmarknaden genom att möta kursdeltagarna tillsammans med föreståndare eller motsvarande i regionala träffar. - i övrigt, se Behandlingsassistentutbildningen. 7

8 6.2.8 Fotoskolan Fotoskolan är en ettårig yrkesförberedande utbildning på heltid. Utbildningen vänder sig till den som vill skaffa en grund för ett arbete som fotograf eller vill gå vidare till de 2-åriga YH-utbildningarna, respektive Högskolan för Fotografi. Det är också en utbildning som vill stärka det allmänna intresset för bild och höja kunskapen kring bildens betydelse. I vår nya situation i Jönköping vill vi utforska och hitta vägar i de nätverk som finns. Det finns olika plattformar som kan bidra med kvalitet till fotoskolan och våra elever. Vi vill också landa i Jönköping med utställningar, kanske med vår examensutställning till våren. Närheten till Scandinavian Photo har gjort att vi inlett ett samtal med dem om stipendium, något som vi vill gå vidare med och se vilka möjligheter som finns. Under verksamhetsperioden ligger focus på nyetableringen på alla plan. Vi har gemensamma lokaler på Södra Vätterbygdens folkhögskola och där har vi både utvecklings- och samarbetsmöjligheter. - att hålla en nära kontakt med fotobranschen. Detta ska ske genom expertbesök på skolan, där vi inte ska glömma de lokala fotograferna för kontakten i närmiljön. - att studiebesök och praktikmöjligheter är en viktig del i branschkontakten. - att engagera oss i Jönköpings lokala kulturutbud och vara med och bidra. - att undersöka stipendiemöjligheten i samtal med Scandinavian Photo. - att undersöka gallerimöjligheter för examensutställningen. - att utveckla samarbetet med Södra Vätterbygdens folkhögskola Kurser i församlingsmiljö Bibelskola Grow, Jönköping Bibelskola Grow är en ettårig bibelskola stationerad i Pingstkyrkan, Jönköping. Fokus ligger på personlig utveckling, bibelkunskap, lärjungaskap, församlingsbyggande och ledarskap. Den är ett samarbete mellan June folkhögskola och pingstförsamlingarna i Södra Vätterbygden. Kursen erbjuder följande valbara profiler som omfattar en dag/vecka: Praise & Worship, Social Ministry, Sport & Leadership, Mission & Leadership, Creative Arts. Kursen planeras ha ett 25-tal studerande. - att ge eleverna tillfälle att utveckla sin relation till Gud, sig själv och andra. - att ge eleverna en grundläggande teologisk och praktisk undervisning som syftar till ett aktivt liv som kristen och som lärjunge till Jesus. - att stärka elevernas egen förmåga att läsa, tolka och praktisera bibelns undervisning. - att hjälpa eleverna identifiera och utveckla sina gåvor. - att förbereda eleverna för ledarskap i nästa generations församlingar i Sverige. - att genom resan utomlands, praktik samt bearbetning av samhällsaktuella frågor stärka elevernas sociala och samhälleliga engagemang Bibelskola United Academy United Academy är en ettårig bibelskola stationerad i United Öresundskyrkan, Malmö. United Academys inriktning är Bibel, Ledarskap & Församlingsbygge. Kursspråket är engelska, vilket ger ökade möjligheter att ta emot kursdeltagare med annan nationell och kulturell bakgrund och där svenska inte är modersmål. Kursen planeras ha ett 25-tal studerande. 8

9 - att de studerande ska få de tolkningsverktyg de behöver för att själva kunna läsa och förstå Bibeln så att de kan applicera dess undervisning i sin vardag. - att de studerande systematiskt studerar ett antal av Bibelns böcker med hjälp av den historiskt grammatiska bibelstudiemetoden - att de studerande ska få en grundläggande förståelse inom den systematiska teologin. - att de studerande ska utbildas inom personligt och utåtriktat ledarskap. - att de studerande genom att vara en del av en växande församling ska tränas i att leda andra, och få möjlighet att på olika sätt bidra till församlingsbygget med sina gåvor och talanger Teamträningsskola United Trainee Program United Trainee Program är en ettårig ledarutbildning med inriktning på församlingsbygge som bedrivs på heltid i United, Malmö. Från hösten 2013 planeras Kaggeholms folkhögskola ta över annordnarskapet för United Trainee Program. På så sätt kan Teamträningsskolor inom PSK samordnas med ett gemensamt koncept för ännu bättre kvalité på planering, genomförande och uppföljning av kursen. - att de studerande genom handledning ska tränas i ledarskap och församlingsbygge. - att de studerande ska utvecklas i sitt ledarskap både på ett personligt och utåtriktat plan. - att de studerande genom att leda olika typer av projekt och ansvarsområden ska praktisera sina kunskaper och få en omfattande erfarenhet av församlingsbygge och församlingstjänst. - att de studerande genom att vara en del av en växande församling ska tränas i att leda andra, och få möjlighet att på olika sätt bidra till församlingsbygget med sina gåvor och talanger - överföra annordnarskapet för kursen till Kaggeholms folkhögskola från hösten Kurser på behandlingshem June folkhögskola bedriver utbildningssamarbete med LP-verksamheten. Skolan ansvarar för två halvfartskurser Allmän linje på behandlingshemmen Torpa och Lillvik. LP hyr fastigheter av PSK/June folkhögskola i Viebäck till att kontinuerligt se över samarbetet med LP:s behandlingshem Torpa och Lillvik för bra funktion i kurser som bedrivs just nu. - att arbeta med hur verksamheten ska se ut från 1 januari 2014 utifrån frågan om LP:s behandlingshem Torpa och Lillvik ska vara kvar på Viebäck eller inte. - att i ökad omfattning vara med att inspirera för fortsatta studier på folkhögskola efter rehabilitering på behandlingshem. 9

10 6.5 Kortkursverksamhet Pingst Ledarutveckling Pingst Ledarutveckling är en tvåårig webb/distans utbildning på församlingarna villkor som varvas med fyra lördagar av föreläsningar, samtal och gemenskap. Fokus ligger på personlig andlig utveckling, visionsarbete och förändringsledning. Det planeras utbildningsdagar på tre platser Värnamo, Västerås och Umeå. Arbete fungerar med projektledare och ledningsgrupp där rektor ingår. - att skapa en utvecklingsprocess där ideella ledare, tillsammans med pastorer, tränas och rustas för tjänst i församling och samhälle. - att skapa bättre förutsättningar för att leda i utveckling, förändring och svårigheter. - att konkretisera undervisningen i fem valbara spår, leda styra, under 20, kreativ kommunikation, mission och andlig tjänst. - att bygga nätverk som befrämjar erfarenhetsutbyte mellan ledare lokalt, regionalt och nationellt. - att skapa en gemensam plattform för församlingens uppdrag i samhället och samverka June Folkhögskola, Pingst Utbildning och Höyskolen for Ledelse og Teologi på bästa sätt Gemenskapsveckor Furuboda och Bjärka Säby Under två veckor sommartid träffas kursdeltagare med funktionshinder och deras anhöriga och assistenter till gemenskapsveckor. Varje kursdag varvas kurs/lektionspass med gemenskap. Veckorna är ett samarbete mellan June folkhögskola och Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet, PHV (Pingst Socialt). Kursveckorna är förlagda till Bjärka Säby utanför Linköping och till Furuboda, Åhus. - att erbjuda gemenskapsveckor med god kvalitetet i kursinnehåll, mat, logi och kringaktiviteter. - att ge de bästa förutsättningarna för ansvariga att planera, genomföra och utvärdera veckorna. - att stärka upp varje led i de administrativa rutinerna i allt arbete med gemenskapsveckorna och inte minst runt rapporteringen till Specialpedagogiska Skolmyndigheten - SPSM. - att öka närvaron på plats i Bjärka Säby och Furuboda av fast anställd personal på skolan i Jönköping Övrigt kortkurs Kursgården Viebäck hyrs sedan hösten 2012 av LP-verksamheten. Nu kan möjligheter öppnas att erbjuda olika korta kurser i lokalerna vid Juneporten, Jönköping. Utvecklingsarbetet leds av rektor i samarbete med personal på skolan. - att undersöka möjligheter för kortkursverksamhet i våra lokaler vid Juneporten Jönköping på kvällar, helger och sommarveckor. - att försöka starta upp kortkursverksamhet på distans inom området mission/bistånd med praktisk förankring av kursen i Pingst/PMU:s arbete. 10

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola 2011-2012 Utvärderas årligen Faställd av Skolstyrelsen Viebäcks folkhögskola 2010-11-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion sid 3 2. Folkbildningsförordningen mm

Läs mer

2013-2014. www.junefolkhogskola.se

2013-2014. www.junefolkhogskola.se 2013-2014 www.junefolkhogskola.se 4 6 8 10 12 14 16 20 22 2 Bra att veta allmän linje assistentutbildning BehandlingsutBildningarna Behandlingspedagog Behandlingsassistent Fotoskolan jönköping övriga utbildningar

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Arbetarrörelsens folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskolor Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor än r fö g n i dr ut ve c fo kl lkb ild nin g in g En resurs för folkbildning, utveckling och förändring i arbetarrörelsen Vi vägleds av arbetarrörelsensrötter

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE

ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE ansök senast 8 maj! ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE En utbildning för församlingar som vill utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang. arrangörer: ideellt forum, sensus linköping, växjö stift, linköping

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Vägledning för bidrag vid vissa studier

Vägledning för bidrag vid vissa studier 2015-02-24 ALL 2015/341 Vägledning för bidrag vid vissa studier Till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Beslutad 2015-02-13 av Leif Näfver, Avdelningschef Inledning Syftet med den här

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan 2013-12-02 Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola program och anmälan Rektorsutbildningen vid Uppsala Universitet anordnar en utbildning för

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Det var en gång en villrådig student

Det var en gång en villrådig student Det var en gång en villrådig student Som sen blev socionomstudent.. Som så småningom blev skolkurator Som sen blev socialkonsulent Som sen blev statlig utredare. Som sen blev byrådirektör (salig i minnet

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Förändringsarbete. Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund. Se lärare som lärande. Vad är viktigt i undervisningen

Förändringsarbete. Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund. Se lärare som lärande. Vad är viktigt i undervisningen 2015-02-03 Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund Karin Rönnerman 27 januari, 2015 Förändringsarbete Se lärare som lärande Vad är viktigt i undervisningen Lärare är nyckeln till förändring Karin.ronnerman@gu.se

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

Vi skall ge våra deltagare en yrkesutbildning som är hållbar och bidrar att utveckla yrket att möta framtidens krav.

Vi skall ge våra deltagare en yrkesutbildning som är hållbar och bidrar att utveckla yrket att möta framtidens krav. Verksamhetsplan 2015 Övergripande Skurups folkhögskola ska kontinuerligt arbeta med att stärka sitt varumärke. En viktig utgångspunkt i förankringen folkhögskolan är att arbeta från ett lokalt perspektiv

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till fortbildning för arkitekter på Capella gården i kreativitetens tecken. Vi utforskar

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Föräldrastödjare. MOSAIK en blandning av människor och erfarenheter

Föräldrastödjare. MOSAIK en blandning av människor och erfarenheter Föräldrastödjare MOSAIK en blandning av människor och erfarenheter Tanke 1 Behov av personer som kan stötta föräldrar med intellektuella funktionshinder Föräldrar som behöver stöd under lång tid Tanke

Läs mer