VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola Utvärderas årligen Faställd av Skolstyrelsen Viebäcks folkhögskola

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion sid 3 2. Folkbildningsförordningen mm sid 3 3. Verksamhet sid 4 4. Samverkan sid 5 5. Ekonomi och budget sid 6 6. Kursverksamhet sid 6 7. Kurser i församlingsmiljö och på sid 10 behandlingshem

3 1. Introduktion June folkhögskola vill vara en skola och mötesplats med massor av möjligheter för studerande, personal och övriga intresserade. Huvudman för June folkhögskola är stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet, PSK. Styrdokument för verksamheten är Folkbildningsförordningen och de beslut som fattas av riksdag och regering, samt Måldokument, Reglemente, Stadgar, Personalpolitiskt program, Jämställdhetsplan, Handikapplan, Handlingsplaner för internkontroll och Trivselregler för Viebäcks folkhögskola samt övriga aktuella dokument. I huvudmannens måldokument för June folkhögskola sägs att Folkhögskolans verksamhet skall ske i en gemenskap som stimulerar till utveckling och kreativitet. Folkhögskolan skall vara en mötesplats för människor och idéer. En grundläggande målsättning är att den kristna människosynen utifrån en biblisk grund skall vara i centrum både i undervisning och i skolans övriga arbete. Skolan står i ett intensivt och omfattande förändringsarbete och planerar att flytta skolan till Jönköping i två etapper. Till läsåret 2011/2012 flyttar Allmän Linje, Behandlingspedagog och Alterna till Jönköping. Till läsåret 2011/2012 planeras också en ny kurs en pastor och ledarutbildning i samarbete med Hyllie Park Folkhögskola förlagd till Jönköping. Det PSK vill att Folkhögskolorna skall göra är: - att aktivt medverka till att stärka och utveckla demokratin. - bidra till att göra det möjligt för kursdeltagarna att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. - bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i - samhället - bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. - stimulera kursdeltagarnas personliga och andliga utveckling. 2. Folkbildningsförordningen mm. Inom Folkhögskolan har de sk 4/7 blivit ett begrepp för att beskriva syften, mål och fokus område. I förordningen om statsbidrag till folkbildningen anger staten följande fyra huvudsyften för bidrag: 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 2. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

4 Verksamheten ska ske inom följande sju verksamhetsområden: 1. Den gemensamma värdegrunden. 2. Det mångkulturella samhällets utmaningar. 3. Den demografiska utmaningen. 4. Det livslånga lärandet. 5. Kulturverksamhet. 6. Personer med funktionshinder. 7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. 3. Verksamhet 3.1 Kursdeltagare, personal, organisation, internat Skolans veckovisa arbete berör ca 250 personer inräknat elever på långkurser, distanskurser, kurser i församlingsmiljö och kurser på behandlingshem. Till det ska läggas alla som gästar skolans kursgård. Skolan har just nu 37 anställda. Skolans internat planeras våren 2011 ha ca 45 boende och läsåret 2011/2012 ca 25 boende. Skolan planerar inte att ha internatsplatser från hösten Skolan söker samarbete med andra folkhögskolor för studerande med behov av internatsplatser. Skolan har en uppskattad serviceorganisation med kök, matsal, lokalvård, kursgård, kansli och vaktmästeri. Skolans serviceorganisation kommer att successivt förändras i samband med flytten till Jönköping. Skolan har en uppskattad lärarkår med bred kompetens och integrerad tjänstgöring korsvis över skolans kursutbud. Många lärare tjänstgör på mer än en av skolans kurser varje vecka. Skolan är organiserad med styrelse, skolledning, verksamhetsansvariga och kursledare. Verksamheten leds av en rektor. Till stöd för det dagliga arbetet finns en planeringsgrupp bestående av rektor, bitr. rektor och verksamhetsansvariga för respektive verksamhetsgren. Skolan präglas av demokrati på alla nivåer. Skolan har en mängd viktiga råd och kommittéer för demokratiska processer. Reglementet styr bl.a. uppgifter för personalråd, lärarråd, och kursråd. Dessutom har vi regelbundet linjeplaneringar, stormöten för alla på skolan och olika kommittéer för arrangemang etc. - att genomföra förändringsarbetet Nya Viebäck så ansvarfullt och strategiskt väl som det bara är möjligt. - att se över skolans organisation med fokus på kursledarrollen. - att alltid ha god studie- och arbetsmiljö för elever och personal med ändamålsenliga lokaler. - att vara en god arbetsplats för personal med möjlighet till personlig utveckling,

5 utmaning och trivsel. - att skolans ledarskap präglas av struktur, tydlighet och verkar för att alla anställda på skolan upplever att det är roligt på jobbet. - att kontinuerligt arbeta med skolans mål, nisch, identitet och framtidssyn. - att stödja och utveckla demokratiska arbetsformer och processer där delaktighet skapar engagemang. - att aktivt arbeta med kursdeltagarnas personliga utveckling utifrån skolans värdegrund. Ang. personal och personalutveckling: Se vidare i utvecklings- och fortbildningsplan och personalpolitiskt program för Viebäcks folkhögskola. 4. Samverkan PSK säger i sitt måldokument att Folkhögskolan skall utgöra en naturlig och aktiv del av pingstförsamlingarnas gemensamma arbete. 4.1 Pingstförsamlingarna Pingströrelsen äger skolan genom stiftelsen PSK Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet. Vi vill att församlingarna skall se Viebäck som sin skola och som en viktig resurs. - att arbeta aktivt för temakvällar/temadagar som är attraktiva för församlingarna nära skolan. - att erbjuda församlingarna olika former av besök. - att personal ges möjlighet att delta i konferenser, mötesplatser och andra arrangemang som ordnas av pingstförsamlingarna när det är av vikt för skolan att vara med. 4.2 Pingstförsamlingarnas gemensamma organ Pingst - fria församlingar i samverkan, Pingst Utbildning, Pingst ung, Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet, PMU InterLife och LP-verksamheten, m.fl. är viktiga samarbetspartners. - att utveckla och fördjupa dynamiska relationer med Pingst FFS och övriga gemensamma organ. 4.3 Övriga samarbetspartners June folkhögskola skall präglas av en öppen ekumenisk anda och öppenhet för samarbete och samverkan med andra folkhögskolor och andra organisationer.

6 - att vara en folkhögskola öppen för samarbete och samverkan. - söka vägar för att stötta och hjälpa fram en etablering av ett Socialt Center på Viebäck genom den nybildade ideella föreningen. - återskapa samarbetet med Erikshjälpen med fokus på Alterna och Alternas resor 4.4 Kommun, Arbetsförmedlingen - Vägledningscentrum, Försäkringskassan June folkhögskola har idag ett fungerande samarbete med Nässjö kommun. Skolan är angelägen att bygga goda och dynamiska relationer i Jönköpings Kommun och i regionen. June folkhögskola vill vara en betydelsefull resurs i regionen. Kontakter med olika intresseorganisationer är viktiga för skolans framtid. Goda relationer till kyrkor och samfund är av stor vikt. - att utveckla relationerna till ovanstående samarbetspartners med speciell satsning på en gynnsam och välgrundad etablering i Jönköpings Kommun så snabbt och genomarbetat som möjligt. - att Viebäck skall uppfattas som en naturlig vuxenutbildningsresurs i regionen. - att när tillfälle ges delta i utbildningsuppdrag åt myndigheter etc. 5. Ekonomi och budget June folkhögskolas ekonomi är baserat på intäkter i form av statsbidrag, landstingsbidrag, ev. uppdragsutbildning, uthyrning av fastigheter, intäkter i samband med konferens- och kursverksamhet m.m. - att långsiktigt försöka leva upp till PSK:s resultatmål på ett årligt budgeterat överskott på 2% av omsättningen. - att genomföra förändringsarbetet Nya Viebäck med en balanserad och väl avvägd ekonomistyrning där överskott 1% av omsättningen är ett rimligt mål för att all personal har insikt om de ekonomiska villkoren genom budgetberedning och månatlig regelbunden budgetuppföljning. - att ge kursledare mer tydligt budgetansvar för respektive kurs. - att utveckla förståelsen i personalen runt tjänstgöringens planering kopplat till ekonomiska konsekvenser. 6. Kursverksamhet 6.1 Definition Enligt Folkbildningsrådets regler definieras en kurs som omfattar minst 15 kursdagar som lång kurs. Kurs som omfattar högst 14 kursdagar betecknas som kort kurs.

7 Deltagare i en lång kurs är den som påbörjat kursen och är närvarande den femtonde kursdagen. Deltagare i kortkurs är den som är närvarande den första kursdagen. Lång kurs betecknas antingen som allmän kurs eller särskild kurs. Allmän kurs skall omfatta minst 15 % av den statsbidragsberättigade verksamheten. 6.2 Långa kurser Allmän linje Allmän linje på folkhögskola är ett alternativ till annan vuxenutbildning på grund- och gymnasienivå. Många av kursdeltagarna önskar uppnå behörigheter i olika ämnen medan andra i första hand vill stärka sin allmänbildning och utvecklas som människor. Det bör därför finnas möjlighet för de studerande att utforma personliga scheman efter behov och intresse. För att tillmötesgå de olika önskemålen krävs relativt små undervisningsgrupper. Allmän linje har statliga förstärkningsbidrag för att finansiera en högre lärartäthet. Allmän linje har tre profiler: Allmän, Svenska som andraspråk och Digitalt skapande. - ha hög kvalitet och kompetens i ämnesundervisningen. - hjälpa de studerande att uppnå sina personliga mål med utbildningen. - möta de behov som kursdeltagare med olika bakgrund har, bland annat genom mentorskap. - forma en miljö som är trygg och utvecklande. - stärka samhörigheten på linjen. - ge de studerande verktyg för ett reflekterande kring trosfrågor. - ha bra rutiner för att dokumentera de studerandes studieresultat Assistentutbildning Assistentutbildningen är en ettårig yrkesutbildning med inriktning på elevassistent och personlig assistent. Profil teckenspråk. - ha regelbundna studiebesök och praktik för att förankra teorin i en praktisk verklighet. - genomföra flera riktade temadagar inom området. - etablera assistentutbildningen i Jönköping. - bygga upp ett nätverk i Jönköping bland olika aktörer som är relevanta för utbildningen. - beakta behovet av kontinuerlig fortbildning hos lärarna på kursen.

8 6.2.3 Alterna Kursen är ett samarbete mellan Viebäck och Pingstförsamlingen i Jönköping. Inriktningen är lärjungaskap, kreativ kommunikation och mission. Under vårterminen gör Alterna en 6-8 veckor lång resa till Etiopien och Sydafrika. Andra kortare resor i Sverige, eller annat land i Europa genomförs när möjlighet finns. Alterna vänder sig till ungdomar från 17 år och uppåt. - att ge varje studerande personlig coachning som leder till mognad, tillväxt och utveckling. - att tillsammans med de studerande arbeta med det vi kallar alternas 8 verktyg, undervisning, boende, veckoboken, personlig andakt, smågrupper, resor, utmaningar, coachningssamtal. - att bli ett tydligt och känt alternativ för unga människor som söker efter en plats att växa som lärjungar till Jesus. - att vårda och utveckla våra relationer till församlingar och organisationer som vi relaterar till i Sverige och utomlands. - att nå upp till ett sökandeantal som gör att det blir möjligt att utöka Alterna med en klass till Behandlingspedagogutbildning Utbildningen till behandlingspedagog är en tvåårig yrkesutbildning. Kursen är till för den som vill arbeta med människor med missbruks- och beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. Behandlingsarbete på kristen grund ingår som en del i utbildningen. - förankra utbildningen i Jönköping genom att knyta kontakt med såväl den kommunala verksamheten som andra aktörer inom det sociala arbetet. - Utreda om Behandlingspedagogutbildningen ska ansöka om att ingå i Yrkeshögskolan. - slutföra en undersökning om vad som hänt med tidigare kursdeltagare och utarbeta en metod att kontinuerligt följa upp våra tidigare kursdeltagare. - fortsätta att utveckla antagningsarbetet. - arbeta för att få ökad tid för kursledarskap på Behandlingspedagogutbildningen. - följa aktuell forskning och debatt för att kunna hålla hög kvalité på utbildningen. - arbeta för en stark förankring i praktisk verklighet genom samverkan med praktikplatser där handledarträffar och praktikbesök är viktiga inslag. - lägga stor vikt vid kontinuerlig fortbildning och utveckling av lärarpersonal. - tillsammans med Behandlingsassistentutbildningen erbjuda olika former av fortbildning /seminarier i samarbete med våra samarbetspartner.

9 6.2.5 Behandlingsassistentutbildning Utbildningen till Behandlingsassistent är en fyra terminers distanskurs på halvfart och är till för den som arbetar med människor med missbruks- och beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. Ett nära samarbete finns med Behandlingspedagogutbildningen och samarbetspartner som de har. - verka för att utbildningen ska ha en kunskapsnivå som motsvarar arbetsmarknadens behov. - att hålla oss ajour med det yrkesområde som våra sökande kommer ifrån, bland annat genom mentorsträffar, möten med Balsam och tillsammans med Behandlingspedagoglinjen möta andra företrädare för sektorn. - beakta behovet av kontinuerlig fortbildning hos lärare. Tillsammans med Behandlingspedagogutbildningen erbjuda olika former av fortbildning/seminarier för kursdeltagarnas arbetsplatser. - tillsammans med Behandlingspedagogutbildningen bygga upp ett regionalt nätverk med aktörer som är relevanta för utbildningen Påbyggnadsutbildning till Behandlingspedagog endast vt 2011 Påbyggnadsutbildningen till Behandlingspedagog är en två terminers distanskurs på halvfart och är till för den som har gått Behandlingsassistentutbildning vid June folkhögskola. Från hösten 2011 är denna kurs vilande i skolans kursutbud. - att genom denna kurs ge ytterligare kompetens för arbete inom den sociala sektorn och öka anställningsbarheten. - att ytterligare möta arbetsmarknaden genom att möta kursdeltagarna tillsammans med föreståndare eller motsvarande i regionala träffar Fotoskolan Fotoskolan är en ettårig yrkesförberedande utbildning på heltid. Utbildningen vänder sig till den som vill skaffa en grund för arbete som fotograf eller vill gå vidare till de 2- åriga ky-utbildningarna repektive yrkeshögskolan. Detta vi vill göra är: - att hålla en nära kontakt med branschen. Detta ska ske genom expertbesök på skolan, studiebesök och praktikperioder. - ge personalen kontinuerlig fortbildning för att följa med i den snabba utvecklingen inom fotobranschen. - genom utställningar, praktik och personliga kontakter hitta nya vägar in i frikyrkan med fördjupat samarbete och rekrytering som syfte. - jobba för Fotoskolans framtid som en utbildning med en stark plats i skolans kursutbud.

10 - arbeta med sociala medier som passar för Fotoskolan både ur elev- och marknadsperspektiv Den nya Pastors- och Ledarutbildningen från hösten 2011 Kursen är under utveckling i samarbete med sjua andra folkhögskolor med Hyllie Park i spetsen. Arbetet leds av en arbetsgrupp där representanter från Pingst FFS, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen finns med. - att vara med och starta upp utbildningen med ett lärcentra i Jönköping hösten att de studerande ska växa i sin kristna tro och kallelse. - att vara en relevant pastors- och ledarutbildning för Pingst FFS och svensk frikyrklighet. - att ha kompetent och inspirerande personal. 6.3 Kursgården, kortare kurser, konferenser Kursgården fyller en viktig funktion för Viebäck genom att vi har möjlighet att förlägga kortkurser hit, våra distanskurser på halvfart är i stort förlagda till Kursgården liksom tillfällig uthyrning av olika slag. LP-veckan är den största enskilda konferensen och är årligt återkommande och använder större delen av skolans lokaliteter och äger rum under sommarperioden. Kortkursverksamheten, konferenser och uthyrning är en av flera viktiga delar av Viebäcks finansiering. - att marknadsföra och hyra ut Kursgården med god kvalité till både nya och gamla kunder. - att försöka öka beläggningen på Kursgården genom seminarie- och konferensverksamhet som hör samman vår huvudman och Pingstförsamlingarna i närområdet. 7. Kurser i församlingsmiljö och kurser på Behandlingshem June folkhögskola har under många år haft ett gott samarbete med olika församlingar genom externa kurser som oftast varit förlagda till församlingens egna lokaler och där en eller flera pastorer aktivt tagit del i uppläggning och undervisning. I samverkan med LP-verksamheten ansvarar Viebäcks folkhögskola för dagfolkhögskola på Torpa och Lillviks behandlingshem för rehabilitering av drogmissbrukare. 7.1 Bibelskola Grow, Jönköping Bibelskola Grow är en ettårig bibelskola stationerad i Pingstkyrkan, Jönköping. Fokus ligger på personlig utveckling, församlingsbyggande och ledarskap. Den är ett samarbete mellan June folkhögskola och pingstförsamlingarna i Södra Vätterbygden.

11 Kursen har olika profiler som: kommunikation, idrott, social, lovsång, teater samt produktion. Kursen har ett 30-tal studerande. - att hålla en god balans mellan teologi och praktisk undervisning. Rätt balans mellan huvud, hjärta och händer. - att ge eleverna tillfälle att utveckla sin relation till Gud, sig själv och varandra. - att de får hjälp att identifiera och utvecklas i sina gåvor. - att vara med och bygga nästa generation församlingar i Sverige. - att hålla hög kvalitet i kursen. - att sträva efter att alla skall hitta sin plats i församlingen efter kursen. 7.2 Bibelskola Biosfär, Lund - endast vt 2011 Bibelskola Biosfär är en ettårig kurs som är förlagd till lokaler i Pingstkyrkan, Lund. Kursen är ett samarbete mellan june folkhögskola och Pingstförsamlingen i Lund och omkringliggande församlingar. Samarbete har även inletts med Hyllie Park Folkhögskola i Malmö. - att få starkare förankring för kursen genom samverkan med församlingarna i södra Sverige. - att del av utbildningen genomförs i lärcentra på några orter ex Malmö, Helsingborg och Kristianstad. - att överlåta annordnarskapet för Biosfär från hösten 2011 till Hyllie Park Folkhögskola. 7.3 Bibelskola United Academy United Academy är en ettårig halvtidsbibelskola med bas i United, Malmö. United Academys inriktning är Bibel, Ledarskap & Församlingsbygge. Sedan den första årskursen 2009/2010 har Bibelskolan vuxit med 30 % och har idag 24 studerande, med ett stort intresse inför nästa läsår. - att de studerande ska få de tolkningsverktyg de behöver för att själva kunna läsa och förstå Bibeln så att de kan applicera dess undervisning i sin vardag. - att de studerande systematiskt studerar ett antal av Bibelns böcker med hjälp av den historiskt grammatiska bibelstudiemetoden. - att de studerande ska få en grundläggande förståelse inom den systematiska teologin. - att de studerande ska utbildas inom personligt och utåtriktat ledarskap. - att de studerande genom att vara en del av en växande församling ska tränas i att leda andra, och få möjlighet att på olika sätt bidra till församlingsbygget med sina gåvor och talanger.

12 7.4 United Trainee program United Trainee Program är en ettårig ledarutbildning med inriktning på församlingsbygge som bedrivs på heltid i United, Malmö. Varje år antas ca 10 på Trainee. - att de studerande genom handledning ska tränas i ledarskap och församlingsbygge. - att de studerande ska utvecklas i sitt ledarskap både på ett personligt och utåtriktat plan. - att de studerande genom att leda olika typer av projekt och ansvarsområden ska praktisera sina kunskaper och få en omfattande erfarenhet av församlingsbygge och församlingstjänst. - att de studerande genom att vara en del av en växande församling ska tränas i att leda andra, och få möjlighet att på olika sätt bidra till församlingsbygget med sina gåvor och talanger. 7.5 Kurser på behandlingshem i samarbete med LP-verksamheten June folkhögskola bedriver i dag utbildningssamarbete med LP-verksamheten. Viebäck ansvarar för halvfartsstudier på behandlingshemmen Torpa och Lillvik som hyr två fastigheter av Viebäck. - att fortsätta och utveckla samarbetet med LP:s behandlingshem. - att i ökad omfattning vara med att inspirera för fortsatta studier på folkhögskola efter rehabilitering på behandlingshem.

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Statsbidrag till folkhögskolor 2015 Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Innehåll Utgångspunkter för bidragssystemet som gäller från 2012

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre).

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). Välkommen En folkhögskola med plats för dig Välkommen till Åredalens Folkhögskola just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(18) Detaljbudget 2013 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en samhällsutvecklare genom attt höja utbildningsoch bildningsnivån på medborgarna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård 2015/16 Ny valbar profil Mission & Församlingsplantering genom gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större www.liljeholmen.nu

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Hållands Folkhögskola

Hållands Folkhögskola Hållands Folkhögskola Årsredovisning 2013 Den blå färgen i årsredovisningen symboliserar vatten, fjäll och himmel viktiga närheter i Hållands Folkhögskolas arbete. Hållands Folkhögskola Org. nr: 893202-2661

Läs mer