Myndigheter och bolag som lämnat informationer och bistått med kompetens som grund för våra kommentarer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheter och bolag som lämnat informationer och bistått med kompetens som grund för våra kommentarer"

Transkript

1 Myndigheter och bolag som lämnat informationer och bistått med kompetens som grund för våra kommentarer SVEBIO (Svenska Biobränsleföreningen) Enegimyndigheten Banverket Miljödepartementet Green Cargo Regionplanekontoret Handelns Utredningsinstitut Skelleftekraft Fortum Vägverket SNF (Svenska Naturskyddsföreningen) rikskansli Skogsstyrelsen Naturvårdsverket NCC Vattenfall Svensk Fjärrvärme Fjärvärmebyrån, FVB

2 Generella kommentarer till E-on:s lokaliseringsynpunkter E-on:s dokument föregicks endast av ett fåtal muntliga kontakter med några av Järfälla kommuns tjänstemän. Vår bedömning är att det inte är tillräckligt för att utgöra ett beslutsgrundande och rekommenderande dokument. Dessa kontakter och E-on:s redovisning i en presentation innehåller flera felaktigheter och påvisar kunskapsluckor. Dokumentet kan sammantaget inte ens med god vilja betraktas som en kvalitetssäkrad lokaliseringsutredning/analys Vi har kompletterat e-on:s dokument med kommentarer som redovisar viktig kompletterande information och påvisar uppenbara felaktigheter. Vår förväntan är att en oberoende, professionell och korrekt lokaliseringsförstudie genomförs innan ett detaljplanearbete igångsätts för någon given plats. Vår förväntan är också att utredning om alternativ markanvändning för U2 görs utifrån ett långsiktigt, för kommunen ekonomiskt fördelaktigt, perspektiv

3 Förutsättningar för lokalisering Ytor för hantering av bränslen, ca m 2 Närhet till fjärrvärmenät och elnät Ej för nära bostäder >200 m Närhet till bra kommunikation

4 Förutsättningar för lokalisering kommentar 3 av 4 förutsättningar angivna av EON avser endast deras produktionsaspekter, 1 anger miljö eller annan ur Järfälla kommuns perspektiv grundläggande krav på god etablering. Ärendet har uppkommit enbart utifrån att E-on proaktivt har närmat sig Järfälla kommun inte utifrån att Järfälla kommun har sett konkreta behov i frågan och formulerat behov och kravspecifikation. Vår uppfattning är att E-on har bråttom och vill driva processen snabbare än som är brukligt i den här typen av ärenden. Vilka är de bakomliggande faktorerna? Järfällas bästa, eller E-on:s bästa?

5 Förutsättningar för lokalisering kommentar forts. Förutsättningar som vi anser helt grundläggande i en lokaliseringsanalys och som saknas i EON s summariska redovisning: Förutsättningar för bästa klimat- & miljömässiga lösning (inkl klimatriktiga leveranser av bränsle t ex järnväg och miljömässigt långisktigt hållbara och ekonomiskt fördelaktiga alternativ) minsta negativa inverkan visuellt (minimering av det antal personer som visuellt störs av anläggningen / dygn / vecka / år) Bästa möjliga markanvändning ur kommunens perspektiv (värdefullaste alternativanvändning av aktuella markområden måste beaktas) Bästa förutsättningar att långsiktigt etablera en fjärrvärmelösning som kan ge bästa möjliga fjärrvärmepris till Järfällas boende (fr i hyresrätter & bostadsrätter) Långsiktigt ekonomiskt fördelaktigt energiförsörjningsalternativ? Har fler alternativ utretts?

6 Lokaliseringsalternativ Slammertorp, Västra (B8) i anslutning befintlig värmepumpanläggning Kommunen äger marken Området är till stor del naturreservat Kräver att området utgår som naturreservat (sällsynt process som är mycket svår att förutsäga utfallet) Trafikplats saknas Närmare bostäder Tillräckligt utrymme för ett kraftvärmeverk Fördelaktigt med hänsyn till fjärrvärmenätet Alternativet bedöms som olämpligt eftersom det ligger i ett naturreservat

7 Kommentarer lokalisering Slammertorp västra Görvälns naturreservat är ett kommunalt reservat vilket innebär att enl Länsstyrelsen och annan naturvårdsexpertis det för angelägna infrastrukturella etableringar, t ex ett kraftverk, är kommunens vilja som primärt råder. Att upphäva 1% av reservatet (10 ha av tot 900 ha), beläget i direkt anslutning till befintlig industri (ICA-lagret, Arla-mejeriet och SCA) i ytterkant långt från Mälarstranden, torde enligt sakkunniga inte bereda kommunen några problem. Enligt tidigare genomförda naturinventeringar är naturen inom lokaliseringsområdet av ordinär karaktär och nyckelbiotoper av rang saknas inom aktuell yta. Sålunda är EON s påstående om att det skulle vara svårt att förutsäga utfallet osakligt.

8 Forts. kommentarer betr Slammertorp Västra Trafikplats saknas. Synpunkten från EON visar att de helt missat möjligheten att ansluta med miljövänligt alternativ - järnväg - och helt begränsat sig till att tänka koldioxidpåverkande lastbilstransporter. Närmare bostäder : Ett direkt felaktigt påstående och därmed vilsesledande. Mätt i karta är avståndet till närmaste bebyggelse (Lädersättravägen) ca meter. Formuleringen närmare antyder (?) att EON jämför med Stäket-alternativet där avståndet till närmaste bebyggelse (NCC s fastigheter under byggnad och med beslutad detaljplan) med ett avstånd om ca m till föreslagen lokalisering EON s bortprioritering av Slammertorp Västra som lokalisering är uppenbart osaklig

9 Sammanfattning Kriterie Avstånd till bostäder Fördelaktig placering, fjärrvärmenätet Kommunen äger marken Västra Slammertorp 700 meter till Lädersättravägen Ja (enligt Eon) Ja Stäket 300 meter till område under byggnation (Stäkethöjden) Ja (enligt Eon) Ja Känslig natur Trafikplats saknas Tillräckligt utrymme Nära E18 Nära Järnväg Möjlighet till transport via järnväg påverkan på miljöplan Befintligt industriområde 1% av kommunalt naturreservat måste avsättas Ja Ja Nej (ca 1000 m) Ja Ja Transport med minsta möjliga miljöpåverkan. Neutral miljöeffekt med järnväg som transportalternativ. Ja Kommunens enda mosse Trafikanslutning krävs Ja Ja Nej Nej Ökar antalet lastbilstransporter med minst 7000/år. Ökar negativ miljöbelastning Nej *Vid behov kan Fastighetsägarföreningen svara på frågor om källor till uppgifter

10 Fjärrvärmekunden riskerar att få betala Det projekteras f n ca 16 biobränsleeldad kraftvärmeverk enbart i Mälardalen Redan idag pratar experter om att Småland/Dalarna är realistiskt upptagningsområde. En logistikexpert angav att det är realistiskt att i en relativt snar framtid hämta biobränsle från Härjedalen/Jämtland Lastbilstransporter anses olönsamma vid avstånd överstigande 10 mil. I andra motsvarande projekt sätts av dessa skäl leveransflexibiliteten högst upp på prioritetslistan att kunna köpa in bränsle via olika transportvägar till bästa pris Omdöme: Med den typ av prissättning som är vanlig för fjärrvärme riskerar Järfällas fjärrvärmekunder att drabbas av högre fjärrvärmekostnader om den tilltänkta anläggningen ENDAST kan försörjas via lastbilstransporter.

11 Lokaliseringsalternativ Slammertorp, östra (B12) Området norr om SCA s lager Området ägs av RAB Området är redan planlagt för industriverksamhet Trafikplats saknas Kraftledning går över området Relativt nära bostäder Det saknas tillräckligt utrymme för ett kraftvärmeverk Fördelaktigt med hänsyn till fjärrvärmenätet

12 Slammertorp östra inga kommentarer

13 Lokaliseringsalternativ Kungsängen/Upplands-Bro Lokalisering har bedömts översiktligt Det saknas lämpliga områden i Kungsängen, vilket gör att ett lokaliseringsalternativ kommer att ligga ännu längre bort Eftersom större delen av fjärrvärmeefterfrågan finns i södra delen av nätet (Jakobsberg) kommer fjärrvärmeledningarna för att ansluta näten att bli betydligt dyrare Ofördelaktigt med hänsyn till fjärrvärmenätet och försörjningstrygghet Översiktlig teknisk och ekonomisk bedömning visar att ett lokaliseringsalternativ i Upplands-Bro är ofördelaktigt

14 Kommentarer lokalisering Kungsängen/Upplands Bro Vid telefonförfrågan hos Näringslivs- och exploateringschefen i Upplands-Bro kommun (Eilert Söderlund), fredag 15 juni var hans direkta svar på frågan om vilka kontakter EON haft med honom angående eventuell lokalisering av kraftvärmeverk Det har jag inte hört talas om överhuvudtaget Påståendet i EON s material om att det saknas lämpliga områden.. förefaller sakna grund och utredning om lämpliga lokaliseringsalternativ i Upplands-Bro är inte genomförd Översiktlig analys av Upplands Bro kommun antyder att anslutning med järnväg kan vara möjlig vilket innebär driftsekonomiska och miljömässiga fördelar som bör beaktas och utredas som ett möjligt lokaliseringsalternativ

15 Lokaliseringsalternativ Värmevägen, befintlig lokalisering Säbyverket Tillräckligt område saknas för ett nytt kraftvärmeverk Nära bostäder Fördelaktigt med hänsyn till fjärrvärmenätet och att det redan finns en fjärrvärmeanläggning

16 Lokalisering Säbyverket Inga kommentarer

17 Lokaliseringsalternativ Rotebroleden (område U2) Kommunen äger marken Området är ett utredningsområde och inte planlagt Kräver planläggning Nära E18 Trafikanslutning krävs Relativt långt till närmaste bostäder Tillräckligt utrymme för ett kraftvärmeverk Fördelaktigt med hänsyn till fjärrvärmenätet Rotebroleden anses vara det mest fördelaktiga alternativet ur miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter

18 Kommentar lokalisering Rotebroleden U2 Relativt långt till bostäder är i verkligheten närmare än det alternativ där närmare bostäder anges (västra Slammertorp) m avstånd jämfört med minst 750 m vid lokalisering västra Slammertorp. M a o faktafel och desinformation. Ej möjligt till miljövänligt transportalternativ järnväg Ca 2 långtradare per timme dygnet runt (troligen fler per timme under dagtid och färre under nattetid) ger en stor miljöpåverkan i relation till miljövänlig transport via järnväg.

19 Övriga kommentarer lokalisering Rotebroleden U2 Vilka alternativ finns för markanvändning för U2? Påverkan på närboende? Miljö Områdets framtida utveckling som bostadsområde? NCC bygger nytt område m från tänkt lokalisering lastbilar per år i onödan? Alternativa transportmedel ej möjliga inom överskådlig framtid när etableringen är gjord. Är etablering av värmeverk beroende av lastbilstransporter i linje med riksdagens klimatmål och kommunens miljöplan?

20 Förslag Genomför en behovs- och kravanalys för Järfälla kommun när uppstår fjärrvärmebrist och hur ser den, för Järfälla kommun, bästa lösningen ut? Utred de olika transportalternativens miljöpåverkanaspekter och långsiktiga konsekvenser som en viktig del i lokaliseringsförslaget Genomför en oberoende och professionell lokaliseringsförstudie innan ett detaljplanearbete igångsätts för någon given plats. Utred även alternativ i kringliggande kommuner. Utred alternativ markanvändning för U2 utifrån ett långsiktigt, för kommunen varumärkesbyggande och ekonomiskt fördelaktigt, perspektiv. Placeringen vid knutpunkten mellan två större trafikleder öppnar även möjlighet för handel t ex konceptområde.

21 Vilket bränsle avses för värmekraftverket i Järfälla? Är miljökonsekvenserna desamma beroende av alternativen?

22 Lastbilstransporter påverkar miljön negativt vilket strider mot Järfällas formulerade

23 Möjlighet finns att ansluta stickspår för järnväg till lokalisering västra Slammertorp enligt tillfrågad expertis. M a o finns miljövänligt transportalternativ tillgängligt både i Järfälla och troligen Upplands-Bro

24 Med angivet bränslebehov (E-on:s uppgifter) räcker det med ca 1 tågleverans/dag Inga CO2-emissioner Banverket använder endast Grön el Mkt begränsat bullertillskott Inget vägslitatage Inga adderade trafikrisker längs aktuella landsvägar 7000 lastbilar / år i onödan? Stora CO2- emissioner Buller längs hela färdvägen Vägslitage Olycksrisker

25 Enligt tillfrågad expertis är det inte troligt att bränsleproduktionen kommer att ske inom km radie. Snarare är drygt det dubbla avståndet rimligt.

Lokaliseringsutredning för en ny kraftvärmeanläggning i Järfälla

Lokaliseringsutredning för en ny kraftvärmeanläggning i Järfälla 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson E.ON Värme Sverige AB Lokaliseringsutredning för en ny kraftvärmeanläggning i Järfälla 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Fjärrvärmenät och produktionsanläggningar...

Läs mer

Lokaliseringsutredning BILAGA A2 2009-04-20. Lokaliseringsutredning för en ny kraftvärmeenhet för att förse Örebro med fjärrvärme

Lokaliseringsutredning BILAGA A2 2009-04-20. Lokaliseringsutredning för en ny kraftvärmeenhet för att förse Örebro med fjärrvärme BILAGA A2 2009-04-20 1 Lokaliseringsutredning för en ny kraftvärmeenhet för att förse Örebro med fjärrvärme 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Syfte och bakgrund... 5 2 Fjärrvärmenät och produktionsanläggningar...

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ny kraftvärmeanläggning i Järfälla

Miljökonsekvensbeskrivning för ny kraftvärmeanläggning i Järfälla 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson E.ON Värme Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning för ny kraftvärmeanläggning i Järfälla 2 3 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Värme Sverige AB avser

Läs mer

Lokalisering av anläggningsdelar för biogas; busstankstation, publik tankstation och station för tankning av gasflak

Lokalisering av anläggningsdelar för biogas; busstankstation, publik tankstation och station för tankning av gasflak Lokalisering av anläggningsdelar för biogas; busstankstation, publik tankstation och station för tankning av gasflak Delprojekt 3 Linda Aldebert-Karlsson Sverige AB 2013 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har

Läs mer

Behovet av ny fjärrvärme i Täby bygger på att kommunen växer och ambitionen att fasa ut gamla, ineffektiva och mer miljöbelastande värmekällor.

Behovet av ny fjärrvärme i Täby bygger på att kommunen växer och ambitionen att fasa ut gamla, ineffektiva och mer miljöbelastande värmekällor. Svar på samrådsfrågor Under våren och försommaren har det kommit en rad frågor till kommunen om det planerade kraftvärmeverket. Det har både rört sig om frågor som kommit med e-post men även på de samrådsmöten

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Förskolor på Bårstafältet. PROGRAM P 07028/07029 Detaljplan för. inom Västertälje i Södertälje. Upprättad 2009-03-27

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Förskolor på Bårstafältet. PROGRAM P 07028/07029 Detaljplan för. inom Västertälje i Södertälje. Upprättad 2009-03-27 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAM P 07028/07029 Detaljplan för Förskolor på Bårstafältet inom Västertälje i Södertälje Upprättad 2009-03-27 Sammanfattning av ärendet Programmet syftar

Läs mer

Vindkraft - Tillägg till översiktsplanen Norrköpings kommun, Östergötlands län

Vindkraft - Tillägg till översiktsplanen Norrköpings kommun, Östergötlands län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL Vindkraft - Tillägg till översiktsplanen Norrköpings kommun, Östergötlands län Tillhör Antagandehandling av vindkraft - tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun

Läs mer

Datum Ärendenummer Miljö- och byggnämnden 2013-09-09 2011-B0116

Datum Ärendenummer Miljö- och byggnämnden 2013-09-09 2011-B0116 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Del av Bökhult 2:1 norr om Ekvägen i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit föremål för samråd från den 23 november 2012

Läs mer

Vindkraft Lygnersvider - sammanställning av synpunkter under samråd i oktober 2009. 1(11)

Vindkraft Lygnersvider - sammanställning av synpunkter under samråd i oktober 2009. 1(11) Vindkraft Lygnersvider - sammanställning av synpunkter under samråd i oktober 2009. 1(11) Vindkraft Lygnersvider - Sammanställning av synpunkter under samråd i oktober 2009. Yttrande från närboende Synpunkter

Läs mer

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-19 214.

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-19 214. Vindkraftsplan för Ljusdals kommun Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-19 214. Del 3: Miljökonsekvensbeskrivning Handlingar Del 1: Bakgrund och

Läs mer

VINDKRAFT. Gemensamma Lokaliseringsprinciper och utbyggnad i norra Bohuslän. Datum: 2009-11-24. Författare: Ronny Larsson Magnus Karlsson

VINDKRAFT. Gemensamma Lokaliseringsprinciper och utbyggnad i norra Bohuslän. Datum: 2009-11-24. Författare: Ronny Larsson Magnus Karlsson VINDKRAFT Gemensamma Lokaliseringsprinciper och utbyggnad i norra Bohuslän Författare: Ronny Larsson Magnus Karlsson Datum: 2009-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.2 Organisation...

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010 VINDKRAFT HOFORS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING 2013-05-02

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010 VINDKRAFT HOFORS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING 2013-05-02 TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010 VINDKRAFT HOFORS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING 2013-05-02 Bilden på framsidan visar de fyra vindkraftverk som uppförts vid Kaptensberget,

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Vindkraft i Nordanstigs kommun, Tillägg till Översiktsplan 2004, Samrådshandling 2009 07 01

Vindkraft i Nordanstigs kommun, Tillägg till Översiktsplan 2004, Samrådshandling 2009 07 01 NORDANSTIGS KOMMUN Byggnadsnämnden Datum Diarienummer Plan och bygg 2007-09-22 1 (45) Vindkraft i Nordanstigs kommun, Tillägg till Översiktsplan 2004, Samrådshandling 2009 07 01 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådshandlingar

Läs mer

VINDKRAFT i Ljungby kommun

VINDKRAFT i Ljungby kommun VINDKRAFT i Ljungby kommun Tillägg till översiktsplanen UTLÅTANDE och särskild sammanställning enligt miljöbalken 1(45) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 Förändringar i planförslaget...4

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Del av Helgåby 1:2, Klockarbol, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen har varit utsänd för programsamråd från den

Läs mer

Detaljplan för Ny handelstomt i Odenskog

Detaljplan för Ny handelstomt i Odenskog 1 Dnr Ädh 518/2009 Dnr planmodul: P 09/0007 Detaljplan för Ny handelstomt i Odenskog Del av Odensala 13:1 & 14:1 Östersunds kommun UTLÅTANDE Detaljplanen har hållits utställd i Rådhuset och i Länsbiblioteket

Läs mer

Del av FROAFÄLLE 2:1 - fjärrvärmeverk

Del av FROAFÄLLE 2:1 - fjärrvärmeverk ANTAGANDEHANDLING - NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Del av FROAFÄLLE 2:1 - fjärrvärmeverk i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län Plankarta med illustration Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Granskningsutlåtande 1 av tematiskt tillägg till översiktsplan avseende vindkraft

Granskningsutlåtande 1 av tematiskt tillägg till översiktsplan avseende vindkraft Datum 2014-12-09 Sida 1/22 Granskningsutlåtande 1 av tematiskt tillägg till översiktsplan avseende vindkraft Utlåtande enl. 3 kap. 17 Plan- och bygglagen Granskningsförfarandet fick betydligt mindre respons

Läs mer

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 2 3 Innehållsförteckning 0 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Nollalternativ och planerad verksamhet...

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden föreslås att på kommunfullmäktiges vägnar antaga detaljplaneförslaget.

Stadsbyggnadsnämnden föreslås att på kommunfullmäktiges vägnar antaga detaljplaneförslaget. 2007-08-30 Dp 4936 Stadsbyggnadsnämnden ANTAGANDE av förslag till detaljplan för del av kv. Parkeringsljuset m.fl.i Husie i Malmö. FÖRSLAG TILL BESLUT Stadsbyggnadsnämnden föreslås att på kommunfullmäktiges

Läs mer

Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun

Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun Vindbruksplanen är ett tillägg till översiktsplanen för Osby kommun som antogs av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Tillägget har

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland ANTAGANDEHANDLING FÖR FÄRGELANDA KOMMUN 2010-11-12 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 4, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Planhandlingen

Läs mer

Datum. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Pajala 11:59, 9:3 samt 11:37 bilservice och handel samt industri

Datum. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Pajala 11:59, 9:3 samt 11:37 bilservice och handel samt industri Förslag till detaljplan för del av fastigheten Pajala 11:59, 9:3 samt 11:37 bilservice och handel samt industri Hur samrådet har bedrivits Ärendet har handlagts med normalt planförfarande och förslaget

Läs mer

VINDBRUK. Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN. Utställningshandling 2013-05-29

VINDBRUK. Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN. Utställningshandling 2013-05-29 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningshandling 2013-05-29 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Revidering

Läs mer

VINDKRAFT tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner samt planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner samt planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner samt planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ett tematiskt tillägg, avseende vindkraft, till översiktsplanerna

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, BILAGA TILL DEL 3 VINDKRAFTSPLAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, BILAGA TILL DEL 3 VINDKRAFTSPLAN Utdrag ur yttranden som berör vindkraft, för fullständiga se samrådsredogörelse för öp. SAMRÅDSREDOGÖRELSE, BILAGA TILL DEL 3 VINDKRAFTSPLAN Utdrag ur inkomna yttranden som berör vindkraft redovisas med

Läs mer