A talsbilaga 4. Slutrapport för projekt Inom MljömIIjarden? Stockholm stad. Diarienummer för ursprunglig ansökan? /2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A talsbilaga 4. Slutrapport för projekt Inom MljömIIjarden? Stockholm stad. Diarienummer för ursprunglig ansökan? 457-4633/2004"

Transkript

1 ' {, IS / A talsbilaga 4 Slutrapport för projekt Inom MljömIIjarden? Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan? /2004 Projektets nummer och namns A70 Förstudie - Sammankoppling av fjärrvärmesystem Datum för slutrapporten: (Se separata anvisningar för hur rapporten ska fyllas i)

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING BESKRIVNING OCH SYFIE BAKGRUND OCH UTGÅNGSLÄGE 4 2 MÅL OCH RESULTAT PROJEKTMÅL OCH DERAS UPPFYLLELSE PROJEKTETS RESULTAT I RELATION TILL MÅLEN I STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM PROJEKTETS PÅDRIVANDE ROLL TEKNISKA LÖSNINGAR ATTITYD-OCH BETEENDEFÖRÄNDRINGAR EJUPPNÅDDAMÅL 5 3 PROJEKTEKONOMI BIDRAG OCH KOSTNADER BESPARINGSPOTENTIAL LÖPANDE KOSTNADER 6 4 ARBETSSÄTT PROJEKTORGANISATION SAMARBETE MELLAN AKTÖRER KVALITETSSÄKRING KUNSKAPSSPRIDNING 7 5 ERFARENHETER SAMLADE ERFARENHETER OCH SLUTSATSER FRAMGÅNGSFAKTORER FÖRVALTNING AV DET GENOMFÖRDA PROJEKTET PROJEKTDOKUMENTATION OCH STYRNING FÖLJDÅTGÄRDER PROJEKTETS REPLIKERBARHET 8 6 KONTAKTUPPGIFTER 9 7 BILAGOR 10 BILAGA 1 - SAMMANFATTAT OMDÖME il

3 Sammanfattning I Stockholm finns tre åtskilda fjärrvärmenät. Dessa nät är vart och ett hopkopplat med nät i andra kommuner. Det höga bostadsbyggandet i Stockholm och även önskan att koppla upp fler fastigheter till fjärrvärme är grund för en utbyggnad av fjärrvärmen och även en sammankoppling av befintliga nät för att skapa möjlighet till kapacitetsöverföring. Sammankopplingar av de åtskilda fjärrvärmesystemen i Stockholm ökar flexibiliteten i produktionsmixen och minskar riskutsättningen för snabba förändringar av bränslepriser och skatter. Vid sammankoppling ska låsningar undvikas och därför är det viktigt att ha en långsiktig plan för kommande nätutveckling. Detta projekt är en studie av möjligheten till sammankoppling av nät. Behov påvisas också av viss förstärkning av utmatning och ledningar. Förstudien är också underlag för överväganden om lokalisering av nytt kraftvärmeverk. Studien har genomförts med konsultmedverkan. Arbetet har genomförts under tiden november november 2005.

4 1 Inledning 1.1 Beskrivning och syfte Studien har aktualiserats av de pågående diskussionerna mellan Fortum Värme och Stockholms stad om lokaliseringsmöjligheter för kraftvärmeproduktion samt av den pågående förprojekteringen av en sammankopplingen mellan Centrala och Södra nätet. Arbetet med studien har bedrivits från november 2004 till november Bakgrand och utgångsläge I början av 1990-talet gjordes ett flertal studier av sammankoppling av fjärrvärmenät i Stockholmstrakten. Trots att distributionsnäten i huvudsak är desamma nu som då har förutsättningarna i hög grad förändrats, dels därför att en del av näten faktiskt har kopplats ihop de senaste åren, dels därför att det råder en förändrad tro om framtida bränsle- och elprisutveckling. Ihopkoppling av fjärrvärmesystemen ökar flexibiliteten och produktionsmixen och minskar därmed riskutsättningen för snabba förändringar av bränslepriser och skatter. Investeringar i infrastruktur av detta slag måste också baseras på strategiska grunder såsom framtida marknad, politik och miljöhänsyn. Stockholm stad har ett hälfteninflytande i Fortum Värme. Det är detta företag som driver fjärrvärmen i Stockholm. Stadens arbete med projektet 20 K ( bostäder till 2006) och kommande planer på ett ytterligare omfattande bostadsbyggande ställer krav på utveckling av fjärrvärmen. De tre åtskilda näten är ej ihopkopplade och behov har funnits av att analysera frågan ur dagens och morgondagens synvinkel.

5 2 Mål och resultat 2.1 Projektmål och deras uppfyllelse Målet är att erhålla en väl analyserad rapport. Målet har uppfyllts. Studien ska ge underlag för bedömning av olika lokaliseringsalternativ för ny kraftvärmeproduktion till Fortum Värmes fjärrvärmenät samt ge förutsättningar för val av ihopkopplingsprincip mellan Centrala och Södra nätet. Projektet har resulterat i en studie med analys av situationen, så som planerats. Om näten sammankopplas och om ett nytt kraftvärmeverk byggs kommer betydande miljövinster att göras. 2.2 Projektets resultat i relation till målen i Stockholms miljöprogram Mål 3 Hållbar energianvändning: Delmål 3:1 Förbrukningen av fossila bränslen för enskild uppvärmning och närvärme ska minska med minst 20 procent genom anslutning till fjärrvärme. Delmål 3:2 Minst 80 procent av använda bränslen för produktion av fjärrvärme ska vara förnybara. 2.3 Projektets pådrivande roll Om studiens förslag genomförs kan betydande miljövinster göras. Dessa rör minskning av fossila bränslen för uppvärmning genom anslutning till fjärrvärme samt även en minskning av utsläpp av växthusgaser. 2.4 Tekniska lösningar Ej aktuellt 2.5 Attityd- och beteendeförändringar Ej aktuellt 2.6 Ej uppnådda mål Ej aktuellt

6 3 Projektekonomi 3.1 Bidrag och kostnader Tabell A Beviljat bidrag I kr (avser MMjömiljarden) Tabell B Utnyttjat bidrag i kr (avser Mujömiljarden) Total kostnad I kr (Inkl, annan finansiering) Post Projektledare Pro j ektanställda Konsulter Övriga anlitade Materialkostnad Övrigt Summa Utnyttjat bidrag i kr (avser Milfömiljarden) Besparingspotential 3.3 Löpande kostnader

7 4 Arbetssätt 4.1 Projektorganisation Studien har bedrivits av konsulter samt av personal hos Fortum Värme. Stadens del av kostnaden, kr, avser konsultmedverkan. Kringliggande uppgifter för den person vid Stadsbyggnadskontoret som varit ansvarig i projektet har bedrivits på ca 5 % av denna persons arbetstid. Dessa kostnader ligger utanför projektet. 4.2 Samarbete mellan aktörer Staden och Fortum Värme har tillsammans tecknat bakgrunden i form av behov av fjärrvärme i staden nu och på sikt och möjliga tekniska lösningar. 4.3 Kvalitetssäkring Både den aktuella konsulten och Fortum Värme arbetar enligt vedertagna kvalitetssäkringssystem som kan vara aktuella vid framställning av en förstudie. 4.4 Kunskapsspridning Studien kommer att ge fakta som är av väsentlig betydelse för arbetet med en energiplan i Stockholm. 7

8 5 Erfarenheter 5.1 Samlade erfarenheter och slutsatser Behovet av satsning på infrastruktur av detta slag måste matchas mot stadens planerade långsiktiga utveckling. 5.2 Framgångsfaktorer Analysen av behovet av ökad fjärrvärme har varit god och pålitlig, liksom genomgången av de tekniska förutsättningarna. 53 Förvaltning av det genomförda projektet t 5.4 Projektdokumentation och styrning Samverkan i projektet har varit framgångsrik. Studien ligger till grund för utvecklingen inom området. 5.5 Följdåtgärder När studien nu är klar är projektet avslutat. Nu startar en genomförandeprojekt, utanför Miljömiljardens ram. 5.6 Projektets replikerbarhet \ j Nu när förstudien är klar kommer ett genomförandeprojekt att starta. Vattendomsförfärande N för sammankoppling av Centrala och Södra nätet pågår. Samrådsförfarande rörande nytt kraftvärmeverk vid Värtaverket har inletts.

9 6 Kontaktuppgifter Elisabet Söderström, Stadsbyggnadskontoret, Mathias Edstedt, Fortum Värme, Studien kommer senare att läggas ut på hemsida. Ännu inte klart när och var.

10 7 Bilagor Möjlighetssudie: Nätintegration Storstockholm, Fortum och Stadsbyggnadskontoret 10

11 Bilaga 1 - Sammanfattat omdöme i Nr Påstående 1 De uppnådda resultaten överensstämmer med de ; tidigare angivna målen. Inte alls I viss mån Instämmer Ganska Helt mycket i T Vet...[ej 2 i Det genomförda projektet medför en positiv påverkan på miljön. 3 Projektet bidrar till utvecklingen av ny teknik (t ex genom användningen av sådan teknik). 4! Projektet har lett till attityd- och/eller : beteendeförändringar. i i 5 Projektet medför minskade kostnader (för drift och underhåll, t. ex. i form av energikostnader). 6 Samarbetet med andra aktörer inom och utom ; staden har fungerat väl. D 7 i Projektresultaten kommer till användning inom förvaltningen/bolaget, eller inom andra : förvaltningar/bolag. 8 Projektet är så bra att det bör upprepas (inte! nödvändigtvis i samma förvaltning/bolag). ; ^ i ii

12

Ävtalsbiiaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljörtniljarcfen, Stockholm stad

Ävtalsbiiaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljörtniljarcfen, Stockholm stad Ävtalsbiiaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljörtniljarcfen, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: A39 Klimatkampanj, dnr 463-4632/2004 Projektets nummer och namn: A39 delprojekt D, Energieffektivisering

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09 SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008 Växjö 2009-02-09 Dokumentinformation Titel: Slutrapport Klimatinvesteringsprogram I 2005 2008 Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Dokumentet innerhåller

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Slutrapport (20 maj 2011) GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Sammanfattning Projektet Guldlinjen är ett kompetensprojekt

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer