1. Andel. förnybar och 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% flis. gasol

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Andel. förnybar och 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% flis. gasol"

Transkript

1 Uppföljning av Gröna nyckeltal 2012 Höörs kommun använder 20 grönaa nyckeltal för att mäta miljötillstånd och miljöpåverkan. Nyckeltal 1 16 mäter miljötillståndet i kommunen som geografiskt område, medan nyckeltal mäter miljöpåverkan från kommunens egna verksamheter. Nyckeltalen ska betraktas som en liten vink om hur det står till med miljön. En helt fullständig bild av miljötillståndet i kommunen skulle kräva betydligt fler mätningar. Kommunen som geografiskt område 1. Andel förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmen (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% flis gasol Fjärrvärmeverket eldas med flis, enn förnybar energikälla som inte bidrar tilll ökade halterr koldioxid i atmosfären. För att öka effektiviteten återvinns värme ur rökgaserna genom kondensation. Gasol används som komplement under perioderr med stort värmebehov. Andelen förnybar energi kan därför varoera något men ligger sedan 2004 stadigt över 90 procent. Källa: Rindi Energi AB 1

2 2. Andel miljöbilar 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Höör Skåne Sverige Andelen miljöfordon ökar. Höör ligger lite under snittet för Skåne, som i sin tur ligger lite under riksgenomsnittet. Definitionen på miljöbilar förljer förordningen om miljöbilspremie. Källa: SCB 2

3 3. Kollektivt resande Bussresor per invånare 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11, Under 2012 gjordes över resor med buss i kommunen. Utslaget på antal invåndare blir det drygt 13 bussresor per invånare och år. Trenden ser ut att vara ökande, med en liten topp I statistiken igår Ringbuss samt linje 470. Källa: Skånetrafiken Resor med tåg Tågresandet ökat stadigt i Höör. Hacket i kurvan speglar den försämring i antal tåg och avgångar som infördes med 2011 års tidtabell, då tågen mot Kristianstad inte längre stannar i Höör. Denna skada har i stort sett kompenserats med nya Pågatågsavgångar i 2012 års tidtabell. Mätetalet är antal resande en normal höstvardag. Källa: Skånetrafiken 3

4 4. Andel vedpannor med/utan ackumulatortank 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% med ackumulatortank utan ackumulatortank Vedledning är miljövänligt eftersomm det inte bidrar till växthuseffekten. Å andra sidan kan vedeldning vara en källa till olika hälsofarliga luftföroreningar. Sur ved och dålig förbränning ökar utsläppen av skadliga ämnen. Med en ackumulatortank blir vedpannan effektivare och förbränningen kan kan förbättras. Därför pågår utfasning av vedpannor v utan ackumulatortank. År 2012 var andelen vedpannor utan ackumulatortank 18 procent. Nyckeltalet ska gå mot noll. Källa: Sotningsväsendet 4

5 5. Försurningsläget i skogsbäckar ph värde Äsperöd Oredstorp Skoga Toftaröd Hädensjö Medel alkalinitet Äsperöd Oredstorp Skoga Toftaröd Hädensjö Medel Problemen med försurning är störst i den norra delen av kommunen där berggrunden består av urberg med dålig buffringsförmåga. Dålig bufringsförmåga betyder att den kemiska sammansättningen av berggrunden är sådan att den inte kan motverka effekten av olika försurande ämnen. Sedan 1993, som är ursprungsåret tycks det ändå gå åt rätt håll. ph värdet i mätpunkterna har i de flesta fall ökat, liksom alkaliniteten. Källa: Höörs kommun 5

6 6. Tungmetallhalter i slam bly bly (mg/kgts) gränsvärde bly 6 kadmium och kvicksilver kadmium (mg/kgts) gränsvärde kadmium kvicksilver (mg/kgts) gränsvärde kvicksilver Slammet från avloppsreningsverket klarar gällande gränsvärden för tungmetaller. Att slammet har låga halter av tungmetaller är viktigt för att det sa vara säkert att sprida på åkrarna. Näringen i avloppsslammet behöver föras tillbaka till odlingsmarken för kretsloppet ska kunna slutas. I Höör återförs allt slam på åkermark, vilket innebär att omkring 10 ton fosfor varje år kan föras tillbaka till åkrarna. Källa: Höörs kommun 6

7 7. Fosfortransport i vattendrag Fosfortransport, rullande treårsmedel, kg/ha 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Höörsån Snogerödsbäcken Fosfor är den främsta orsaken till övergödning i sötvattensmiljöer. Övergödning ger i sin tur algblomning. Av de vattendrag som rinner till Ringsjön är Snogerödsbäcken den som för med sig mest fosfor i förhållande till avrinningsområdets storlek. Det vattendrag som transporterar mest forsfor i absoluta tal är Hörbyån. Minskad fosforbelastning i våra sjöar och vattendrag är en angeläget både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Fisket försämras av övergödning liksom badvattenkvalitet och den biologiska mångfalden Källa: Ringsjöns vattenråd 7

8 8. Siktdjup i Ringsjön meter 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 Inget reduktionsfiske Mål för siktdjup 2015 Reduktionsfiskeperiod Siktdjup är ett enkelt och bra mått på Ringsjöns hälsotillstånd. En av orsakerna till dåligt siktdjup är övergödning och algblomning. I en övergödd sjö ökar också antalet växtätande fiskar på beskostnad av de fiskätande fiskarna. Det leder i sin tur till att undervattensvegetationen minskar. Då kan bottenslammet börjar virvla runt på ett annat sätt, vilket också ger grumligare vatten. Under de senaste åren har siktdjupet ökat och algblomningarna minskat. Det är en direkt efffekt av det restaureringsprojekt som pågår i sjön, där man fiskar upp stora mängder mört och småbraxen. Genom att på detta sätt förändra balansen melan olika typer av fiskar kan man tvinga in sjön i ett friskare tillstånd. För att åtgärden ska ha effekt på lång sikt krävs dock att fosforbelastningen på sjön minskar. Läs mer på: Källa: Ringsjöns vattenråd 8

9 9. Badvattenkvalitet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel tjänliga prover tjänliga med anmärkning otjänliga Under badsäsong tas regelbundna prover vid de kommunala badplatserna. Det som mäts är halten av skadliga bakterier. En orsak till de förbättrade resultaten under senare år är förfinade mätmetoder, som mer strikt skiljer ut farliga bakterier. Kvaliteten på badvattnet är generellt mycket god i kommunen. För närvarande finns sju kommunala badplatser: Sätofta (Ringsjön), Stanstorp (Ringsjön), Gamla Boo (Ringsjön), Vaxsjön, Dagstorpssjön (2 platser) och Tjörnarpssjön. Källa: Höörs kommun 9

10 10. Kvalitet i kommunala dricksvattentäkter Nitrathalter i råvatten, mg/l Norra Rörum 15 Tjörnarp 10 Orup/Ormanäs 5 gränsvärde tjänligt med anmärkning Fluoridhalter i råvatten, mg/l 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Norra Rörum Tjörnarp Orup/Ormanäs gränsvärde Halterna av nitrat och fluorid är mätta i det obehandlade grundvattnet, så kallat råvatten. Nyckeltalet syftar till att hålla koll på grundvattenkvalitet snarare än dricksvattenkvalitet. Innan vattnet skickas ut i ledningarna till konsumenten behandlas det och blandas för att hålla en god kemisk status. Höörs kommunala dricksvattentäkter håller överlag bra värden redan i det obehandlade tillståndet. Källa: Höörs kommun 10

11 11. Areal anlagda våtmarker Areal anlagda våtmarker, ha (kumulativt) Närmare 70 hektar våtmarker har anlagts i Höör sedan början av 2000 talet. Syftet är dels att ta hand om näringsämnen innan de når sjöar, hav och vattendrag, men även att gynna växter och djur som är knutna till vatten. De flesta anlagda våtmarker finns i jordbrukslandskapet i den södra delen av kommunen, där problemet med övergödning är som störst. Källa: Länsstyrelsen i Skåne län 11

12 12. Miljövänligare skogsbruk FSC areal, hektar PEFC areal, hektar Miljöcertifierat skogsbruk innebär att skogsägaren förbinder sig s att ta extraa miljö och naturvårdshänsyn, utöver det som lagstiftningenn kräver. PEFCC och FSC är två olika certifieringssystem. Den stora ökningen av FSC areal mellan och beror på att alla Södras kunder, som tidigare enbartt var anslutna till PEFC, numer är dubbelanslutna. Källa: FSC och Södra 12

13 13. Ekologiskt odlad åkermark 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Den ekologiskt odlade arealen ligger och pendlar kring 5 procent, vilket är ungefär samma värde som för hela Skåne. Riksgenomsnittet ligger på cirka 14 procent. Skåne är sämst i landet på ekologiskt odlad areal. Det regionala målet är att 15 procent av arealen ska vara ekologiskt odlad år Källa: Krav och Jordbruksverket 13

14 14. Mängd insamlat hushållsavfall ton per invånare Insamlat hushållsavfall Hushållens avfallsmängder minskar. Orsaken kan vara att vi blivit bättre på att källsortera. Men avfallsmängder är också beroende av konjunktur. I sämre tider konsumerar vi mindre, vilket avspeglas i avfallsstatistiken. I nyckeltalet ingår brännbart, komposterbart och annat insamlat material (metallskrot, elektronik, möbler mm) som inte omfattas av producentansvar (=återvunna förpackningar). Källa: Merab 14

15 15. Återvinning av förpackningar och tidningar kg/invånare Med viss tvekan hackar sig kurvan uppåt. Återvinningen ökar, men det är ingen spikrak trend. I nyckeltalet ingår insamlat material för återvinning från hushåll. Källa: Merab 15

16 16. Andel skyddad natur 2,8% 2,6% 2,4% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% Andel skyddad natur ,6% 97,4% Andelen skyddad natur har ökat med ett par små skutt de senaste åren. Orsaken är bildande av naturreservaten Östra och Västra Bosjöklosterhalvön. Fortfarande är dock den skyddade arealen ganska blygsam, 829 hektar, vilket motsvarar 2,6 procent. Genomsnittet för hela Sverige ligger på drygt 10 procent. De länder, däribland Sverige, som undertecknat den internationella konventionen för biologisk mångfald har förbundit sig att skydda 17 procent av landarealen. Källa: Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen 16

17 Kommunen som geografiskt område 17. Energiförbrukning i kommunens lokaler Total energianvändning i kommunens lokaler, kwh per kvm Energiförbrukningen i kommunens lokaler har minskat stadigt under den senaste tioårsperioden. För de närmast kommande åren finns en kommunal strategi för energieffektivisering som ökar trycket ytterligare. Målet är att uppnå en minskning på 20 procent till år 2016, jämfört med 2007 års nivå, det så kallade Skåneinitiativet. Källa: Höörs kommun och HFAB 17

18 18. Förnybar energi i kommunens lokaler Andel förnybar energi i kommunens lokaler 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Den förnybarar delen av den kommunala verksamhetens energiförbrukning bestod fram til och med 2009 framförallt av fjärrvärme från flis. Från 2010 och framåt har andelen ökat betydligt beroende på att de kommunala verksamhetslokalerna numer förses med så kallad grön el. Källa: Höörs kommun och HFAB 18

19 19. Andel miljöbilar i kommunförvaltningens bilpark 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andelen miljöfordon har ökat rejält de senaste åren och är nu uppe i närmare 60 procent av den totala bilparken på cirka 50 personbilar. Miljöbilsdefinitionen följer förordningen om miljöbilspremie. Merparten av miljöfordonen utgörs av vanliga bensin och dieselfordon med låga utsläpp av CO 2. Dessutom fanns vid utgången av år 2012 en etanolbil, en laddhybrid och en ren elbil. Avsaknaden av en biogasmack i Höör begränsar urvalet av miljöbilar. Källa: Höörs kommun 19

20 20. Ekologiska livsmedel Andel ekologiska livsmedel 18% 16% 14% 15% 16% 12% 10% 8% 6% 6% 6% 7% 9% 11% 4% 2% 4% 4% 3% 0% 0% 0% Andelen ekologiska livsmedel har ökat och det tidigare på målet på 10 procent senast år2010 nåddes med lite marginal. Det nya målet är att andelen ekologiska livsmedel ska vara 25 procent senast år Andelen mäts i inköpsvärde och nyckeltalet omfattar den mat som köps in till skolor, förskolor och äldreboenden. Källa: Höörs kommun 20

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Miljöredovisning 2013

Miljöredovisning 2013 Miljöredovisning 2013 Väsby Foto: Kristina Lind Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Förord I Östergötlands län finns regionala miljömål som bygger på de 16 nationella miljömålen i Sverige. I Kinda kommun

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Gröna nyckeltal. Kommentar

Gröna nyckeltal. Kommentar Utskrift från sekom.miljobarometern.se Gröna nyckeltal Nyckeltal GN.1a Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare inte de industrier som omfattas av handeln med utsläppsrätter. Statistiken har primärt

Läs mer

GRÖNA NYCKELTAL ARVIDSJAURS KOMMUN 2011

GRÖNA NYCKELTAL ARVIDSJAURS KOMMUN 2011 GRÖNA NYCKELTAL ARVIDSJAURS KOMMUN 2011 ARVIDSJAURS KOMMUN Miljö- och byggenheten Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biologisk mångfald 2.1 Skog och skogsbruk 2.2 Naturvård 2.3 Kvicksilver

Läs mer

Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal

Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal Örnsköldsviks kommun 2013 1(16) Bakgrund Örnsköldsvik är sedan 2005 en ekokommun. Det innebär att kommunen är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner eller Sekom

Läs mer

Miljörapport UPPFÖLJNING AV KUNGSBACKA KOMMUNS MILJÖMÅL JUNI 2014 KUNGSBACKA KOMMUN

Miljörapport UPPFÖLJNING AV KUNGSBACKA KOMMUNS MILJÖMÅL JUNI 2014 KUNGSBACKA KOMMUN Miljörapport UPPFÖLJNING AV KUNGSBACKA KOMMUNS MILJÖ JUNI 2014 KUNGSBACKA KOMMUN Datum: 20140615 Beställare: Kungsbacka kommun Konsult: Ramböll Sverige AB Foto framsida: Hannah Larsson www.kungsbacka.se/miljorapporter

Läs mer

Miljön i Östra Skaraborg

Miljön i Östra Skaraborg Miljön i Östra Skaraborg 2014 Redovisning av miljöutvecklingen i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 3 Webbredovisning... 4 Klimat... 5 Utsläpp av växthusgaser...

Läs mer

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1 Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 214 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Vår livsmiljö... 6 Boende och stadsutveckling... 9 Energi och transporter... 12 Produktion och konsumtion... 16 Jönköpings

Läs mer

Lokala miljömål för Sandvikens kommun

Lokala miljömål för Sandvikens kommun Lokala miljömål för Sandvikens kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 30 maj 2005, 75 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4 UPPFÖLJNING AV MILJÖMÅLEN...4 LÄSHANDLEDNING...5 FORTSATT ARBETE...5 DEFINITIONER...5

Läs mer

Posi v utveckling förbä ring av resultatet de senaste åren Målet har uppnå s inom dsramen Ingen tydlig trend Målet har ännu inte uppnå s Nega v utveckling försämring av resultatet de senaste åren Målet

Läs mer

Miljöprogram. Värnamo kommun

Miljöprogram. Värnamo kommun Miljöprogram Värnamo kommun FÖRORD... Innehållsförteckning 1. MILJÖPOLICY 4 2. MILJÖ I VÄRNAMO KOMMUN 5 3. UTGÅNGSPUNKTER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 6 Värnamo - en ekokommun 7 4. MILJÖMÅL 8 5. NYCKELTAL 11

Läs mer

Miljöredovisning 2008 Härryda kommun

Miljöredovisning 2008 Härryda kommun Miljöredovisning 28 Härryda kommun 29-4-9 Miljösamordningen Miljöredovisning Härryda kommun 28 1 Innehåll FÖRORD... 2 MILJÖREDOVISNING 28 I KORTHET... 3 INLEDNING... 5 NÅGOT FRÅN VÅR OMVÄRLD... 6 RESULTAT

Läs mer

Bilaga 5. Finans/Plan- och miljö Andreas Hagnell Ann-Sofie Eriksson

Bilaga 5. Finans/Plan- och miljö Andreas Hagnell Ann-Sofie Eriksson Bilaga 5 SVENSKA PM 1 (13) KOMMUNFÖRBUNDET 1999-09-27 Finans/Plan- och miljö Andreas Hagnell Ann-Sofie Eriksson Gröna nyckeltal för jämförelser mellan kommuner Föreslagen jämförelselista (Prel. efter sista

Läs mer

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2008

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2008 Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 28 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...5 Vår livsmiljö...5 Bakgrund...5 Trender luft...6 Trender vatten...9 Trender natur...1 Boende och stadsutveckling...11

Läs mer

MILJÖN I ÖSTRA SKARABORG Ve

MILJÖN I ÖSTRA SKARABORG Ve MILJÖN I ÖSTRA SKARABORG Ve 2013-08-15 Redovisning av miljöutvecklingen i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. I denna rapport redovisas miljöutvecklingen i de fem kommuner som ingår i Miljösamverkan

Läs mer

GRÖNA NYCKELTAL. en metod för att jämföra kommuner

GRÖNA NYCKELTAL. en metod för att jämföra kommuner GRÖNA NYCKELTAL en metod för att jämföra kommuner INNEHÅLL 3 FÖRORD 4 VÅRT FÖRSLAG TILL NYCKELTAL 6 25 GRÖNA NYCKELTAL NYCKELTAL FÖR KOMMUNEN SOM GEOGRAFISKT OMRÅDE 7 ENERGIANVÄNDNING 8 BIOLOGISK MÅNGFALD

Läs mer

Miljöbokslut 2009 för Sandvikens kommun

Miljöbokslut 2009 för Sandvikens kommun Miljöbokslut 2009 för Sandvikens kommun Illustration: Tobias Flygar Innehållsförteckning DÄRFÖR GÖR VI MILJÖBOKSLUT... 3 HUR GÅR DET MED MILJÖMÅLEN?... 4 SAMMANFATTNING AV BEDÖMNINGARNA AV MILJÖMÅLEN...

Läs mer

M I L J Ö B O K S L U T 2 0 0 8

M I L J Ö B O K S L U T 2 0 0 8 M I L J Ö B O K S L U T 2 0 0 8 F Ö R M U N K F O R S K O M M U N D A T U M 2 0 0 9-0 2-2 3 Bild på omslaget: Geijersallén M i l j ö b o k s l u t 2 0 0 8 M u n k f o r s K o m m u n M i l j ö b o k s

Läs mer

Gemensamma mål för en gemensam framtid

Gemensamma mål för en gemensam framtid Varbergs miljömål Foto: Johnér Gemensamma mål för en gemensam framtid Vilken värld vill vi leva i? Vilken typ av miljö vill vi ge i arv till våra barn och barnbarn? Allt vi gör lämnar avtryck i miljön

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

Miljöredovisning 2009 Härryda kommun

Miljöredovisning 2009 Härryda kommun Miljöredovisning 29 Härryda kommun 21-2-1 Miljösamordningen Miljöredovisning Härryda kommun 29 1 Innehåll FÖRORD... 2 MILJÖREDOVISNING 28 I KORTHET... 3 INLEDNING... 5 NÅGOT FRÅN VÅR OMVÄRLD... 6 RESULTAT

Läs mer

MILJÖMÅL i Uppvidinge kommun

MILJÖMÅL i Uppvidinge kommun MILJÖMÅL i Uppvidinge kommun Antagna av kommunfullmäktige den 16 maj 2006 REGISTER Begränsad klimatpåverkan sid 4-5 Frisk luft sid 6-7 Bara naturlig försurning sid 8-9 Framtida generationer Vi påverkas

Läs mer

Miljöredovisning för Finspångs kommun. Nuläge och trender år 2013

Miljöredovisning för Finspångs kommun. Nuläge och trender år 2013 Miljöredovisning för Finspångs kommun Nuläge och trender år 213 Miljöredovisning 213 Miljöredovisningen sammanställer tillståndet och trenderna inom några viktiga miljöområden. Här beskrivs nuläge och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007 BIHANG NR 7

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007 BIHANG NR 7 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007 BIHANG NR 7 2 Innehållsförteckning DÄRFÖR GÖR VI MILJÖBOKSLUT..4 BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN..5 FRISK LUFT...6 BARA NATURLIG FÖRSURNING...7 GIFTFRI MILJÖ...8 SÄKER STRÅLMILJÖ...9 INGEN

Läs mer

Den goda gröna staden Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Den goda gröna staden Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi sid 1 (29) Den goda gröna staden Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi KS-2009-306 dpl 25 Postadress: Kommunledningskontoret, 65184 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Godkänd av kommunfullmäktige 27 april 2015, 048

Godkänd av kommunfullmäktige 27 april 2015, 048 Godkänd av kommunfullmäktige 27 april 2015, 048 Innehållsförteckning Förord... 3 1. Sammanfattning... 4 Hänt under 2014... 4 Resultat och trender... 4 Det fortsatta arbetet... 9 2. Uppföljning av Miljöprogrammet...

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer