Telias syn på grön it

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telias syn på grön it"

Transkript

1 Telias syn på grön it Innovativa kommunikations - lösningar och förändrat arbetssätt förutsättningar för hållbar utveckling

2 Lösningar som gagnar hållbar utveckling Energi, miljö, klimatpåverkan inom dessa områden väntar stora utmaningar. Omfattande förändringar och innovationer krävs om vi vill säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. I detta förändringsarbete är informations- och kommunikationsteknik av särskilt intresse. Vi är övertygade om att it-tjänster på olika sätt kan bidra till en minskad resursanvändning, reducerade utsläpp och en hållbar samhällsutveckling. It kan dessutom leda till minska de kostnader, ökad effektivitet och bättre livskvalitet. Mängder av energi att spara It och tillhörande tjänster kan användas för att effektivi sera verksamhet och energianvändning på en rad områden. Några exempel: Avmaterialisering. Böcker, musik, video, spel m.m. distribu eras i digital form, vilket minskar resursanvänd ningen. Transporthantering. It gör det möjligt att planera, sam ordna och styra både gods- och persontransporter på ett klokare sätt i den energiintensiva transportsektorn. Resfritt arbetssätt. Personer på olika geografiska platser kan sammanträda virtuellt med stöd av telemöten, webb och video. Tack vare mobilt och fast bredband kan många medarbetare sköta jobbet från den plats där de befinner sig, utan att behöva förflytta sig, exempelvis till kontoret. Fastighetsdrift. It-lösningar kan reglera den omfattan de energianvändningen i lokaler och bostäder på ett snabbt och intelligent sätt. Effektivare energianvändning ett måste Samtidigt kräver informations- och kommunikationstekniken i sig betydande energimängder för driften av de omfattande infrastrukturer som finns såväl på nationell nivå som bland företag och organisationer. Den fortsatta utvecklingen mot avmaterialisering och nya, innovativa bredbandstjänster leder till ett omfattande behov av datalagring. Detta medför i sin tur ökad energi användning. It blir på så sätt en miljöbelastning. Därför är det viktigt att energieffektivisera it-relaterade utrustningar, installationer och anläggningar. En av de mer verksamma åtgärderna är att utnyttja serverkapaciteten bättre, vilket exempelvis kan ske med virtualisering. En annan metod är nätbaserade tjänster, som produceras av en operatör med hjälp av en kraftfull infrastruktur som kunderna kan nyttja via ip-nätet. Vid upphandling och utveckling av it är det viktigt att företag och organisationer ställer tydliga krav vad gäller leverantörernas kompetens inom miljöområdet och deras förmåga att producera tjänster på ett energieffektivt sätt. Flytta fram positionerna med vår hjälp I vår roll som stor leverantör av informations- och kommunikationslösningar kan vi bidra till en hållbar samhälls utveckling. På sidan 5 redovisar vi några lösningar som ger både miljö- och verksamhetsvinster. Vi hoppas också att vårt eget, interna miljöarbete ska inspirera andra företag. Vi har exempelvis minskat våra koldioxidutsläpp med 70 % och sänkt den totala energi förbrukningen med 30 %. På följande sidor berättar vi mer om detta.

3 En ständigt pågående process Telias tjänster bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vår egen användning av mobilt arbetssätt och våra medvetna val av mötes former gör oss till en förebild vad gäller användningen av it-tjänster. Inom Telia har vi också en lång tradition av att arbeta med energi effektivitet. Vi söker ständigt vägar att hålla ner energiförbrukningen, trots omfattande utbyggnad av nätverk och annan infrastruktur. Vi menar att innovativa kommunikations lösningar i kombination med föränd rat arbetssätt är en förutsättning för hållbar utveckling och en av huvudingredienserna i grön it. Miljön en strategisk fråga I mitten av 1990-talet beslutade Telia AB att ta sig an miljöfrågorna på ett mer aktivt sätt. Vi gjorde omfattande utredningar där vi analyserade vår egen verksamhet ur ett miljöperspektiv. Vi formulerade konkreta miljömål och började ställa miljökrav på våra leverantörer. Telia valde att lyfta miljöområdet till en strategisk nivå. Det innebär att miljömålen hanteras lika omsorgsfullt som de ekonomiska målen. Vi följer upp dem och inkluderar dem i styrkort, verksamhetsplaner och aktivitets planer. Vi har gjort livscykelanalyser av våra tjänster och vår infrastruktur för att få reda på vilken inverkan vårt nät har från energi- och miljösynpunkt. Vår ambition inom området återspeglar sig också i att vi var bland de första operatörerna som undertecknade EUs Code of Conduct on Energy Consumption of Broadband Equipment. Exempel på uppnådda resultat inom Telia Företagets totala elförbrukning har i princip varit konstant under ett antal år, trots en massiv utbyggnad av rikstäckande mobila och fasta kommunikationsnät. Vi har som första operatör i världen börjat använda reservkraft baserad på bränsleceller i stället för dieseldrift, vilket reducerar både koldioxidutsläpp och buller. Energiförbrukningen i vårt datacenter i Haninge har sänkts med ca 7000 MWh per år, trots en kraftfull utbyggnad av kapaciteten. Vår satsning på så kallad frikyla har gjort oss till en av de ledande aktörerna inom området. Vid frikyla används inga kylkompressorer eller separata köldmedier utan enbart ren utomhusluft för att kyla teknikutrustningen. Detta leder till både energi besparing och sänkta driftkostnader. Vi utbildar alla medarbetare i miljöfrågor. Dessutom ingår miljöperspektivet som en naturlig del i säljutbildningen. TeliaSonera Sverige är en stor köpare av både utrustning och tjänster. Ska vi nå våra egna miljömål är det viktigt att allt som vi köper har acceptabla miljömässiga egen skaper. Därför ställer vi tydliga miljökrav vid upphandling. För utrustning kan kraven exempelvis gälla tillverkningsmetod, materialinnehåll och energiförbrukning. Ledarskap och nya beteenden Det är viktigt att anpassa ledarskap, styrmetoder och uppföljning till de nya förutsättningar som ett djupt miljöengagemang innebär. Hindren brukar ligga i orga nisa tion, värderingar och invanda arbetsmetoder. För att lyckas måste alla ledare i hela verksamheten hjälpas åt att påverka attityder och beteenden på ett konsekvent och systematiskt sätt.

4 Mobilt arbetssätt minskar utsläpp och spilltid I traditionella organisationer har kontoret länge varit centralpunkten. Dit har medarbetaren fått lov att bege sig för att kunna sköta sin kommunikation, processa olika slags information och samverka med kollegor. Men modern teknik har ändrat på detta. Med mobilt eller fast bredband kan man jobba effektivt där man är, vare sig man har tillgång till bärbar eller fast utrustning. (Mer fakta om lösningarna finns på sidan 5.) Slutsatsen är enkel. Telia erbjuder tjänster som ger våra medarbetare och våra kunder möjlighet att välja bort kontoret när det passar arbetssituationen. I stället kan de jobba där de befinner sig och känner sig mest produktiva, vilket reducerar det lokala resandet. Vi ser att detta i sin tur leder till en attitydförändring kring nödvändigheten av regionala, nationella och internationella resor. Vi har kunnat halvera vår totala kontorsyta, samtidigt som det blir enklare för medarbetarna att organisera vardagen och att kombinera yrkesrollen med privatlivet. Färre resor tack vare virtuella möten Att resa till möten skapar miljöproblem, spilltid och höga kostnader. För att ändra på detta implementerade vi en mötespolicy som säger att medarbetarna i möjlig mån ska välja tele-, webb- eller videomöte. På några år reducerades tjänsteresandet med över 50 %, vilket innebär både miljövinster och ökad effek tivitet. Dessutom kan medarbetarna komma hem från jobbet i normal tid. Energieffektivare teknisk drift Vi har också ett brett energisparprogram för våra lokaler, installationer och tekniska system. Där ingår exempelvis ökad utnyttjandegrad av servrar med hjälp av virtualise ring. Detta innebär sänkt elförbrukning tack vare färre servrar och minskat behov av kyla i datorhallarna. Elproduktionen i sig orsakar dessutom miljöpåverkan, beroende på energikälla. Telia köper sedan år 2007 endast så kallad grön el, som framställs ur förnybara energikällor såsom vindkraft, bioenergi, solenergi och vattenkraft. Med blicken mot morgondagen Visserligen gläds vi över de resultat vi nått hittills, men vi vet att arbetet aldrig får stanna av. Det gäller att hela tiden ställa upp nya, utmanande mål. Vi har därför beslutat att årligen exempelvis minska våra utsläpp av koldioxid med 4 % och öka energieffektiviteten i våra nät med 5 %. Lyckligtvis rullar utvecklingen vidare inom it- och kommunikationsområdet. Nya tekniska lösningar tillkommer, befintliga lösningar blir effektivare. Dessutom förändrar många människor snabbt sina beteenden och sina värderingar kring användningen av kommunikationsteknik. En viktig del i den här utvecklingen är unified commu nica tions. Tack vare enkelt handhavande och samlad tillgång till olika kommunikationskanaler medverkar detta koncept både till ett resfritt samarbete och till ökad produktivitet, personlig effektivitet och kundnöjdhet. Ett annat lovande område är e-administration. Antalet kunder som väljer e-fakturor ökar hela tiden, vilket betyder att vi kan reducera vår pappersförbrukning. Dra nytta av vårt kunnande och våra erfarenheter Omställningen till långsiktigt hållbar utveckling är en process där alla måste bidra. Vi hoppas att de metoder vi använt och de resultat vi nått kan tjäna som inspiration för andra företag och organisationer, så att de lägger ännu större kraft i sitt miljöarbete. Detta bidrar till att skynda på Sveriges anpassning till globala klimatmål. Några nyckeltal Eftersom vi hela tiden följer upp resultaten av vårt miljöarbete har vi mängder av statistik. Här är några övergripande nyckeltal som sammanfattar vad vi åstadkommit under perioden Minskat tjänsteresandet med 50 % Minskat kontorsytan per anställd med 50 % Minskat koldioxidutsläppen med 70 % Sänkt den årliga resekostnaden med över 130 miljoner kronor Sänkt den totala energiförbrukningen med mer än 30 %

5 Verktyg för lönsamhet och hållbar utveckling Sättet att styra om verksamheten i riktning mot minskad miljö- och klimatpåverkan varierar från företag till företag. Telia erbjuder en rad verktyg som underlättar omställningen. De är generellt användbara och passar de allra flesta branscher och verksamhetsinriktningar. Lösningar Våra avancerade kommunikationsnät samt wan- och lan-tjänster spelar en viktig roll i sammanhanget. Tack vare marknadsledande kvalitet, kapacitet och täckning skapar de förutsättningar för en mycket bred användning av våra lösningar. Funktion Verksamhetsvinst Miljövinst Virtuella möten (telemöte, videomöte, webbmöte) Möjliggör effektiva möten utan att deltagarna behö ver förflytta sig till samma plats Sänkta resekostnader Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare mindre spilltid Utvecklat samarbete eftersom både kollegor och externa kontakter blir mer tillgängliga Mobilt och fast bredband Mobila verksamhetsapplikationer Unified communications Positioneringstjänster Drifttjänster för datacenter och lokalt nätverk Elektroniskt id Möjliggör effektivt arbete utan att medarbetaren behöver förflytta sig till ett visst ställe Ger mobila medarbetare (servicetekniker, hemvårdare, utesäljare osv) tillgång till itbaserat verksamhetsstöd i fält Ger samlad tillgång till olika kommunikations kanaler och verksamhetssystem via mobila och fasta applikationer och accesser; visar även medarbetarnas närvarostatus Möjliggör lokalisering i realtid av fordon, med arbetare och andra mobila resurser Ger företaget tillgång till hyrda it-funktioner som produceras i energiopti merade datahallar Ger människor möjlighet att styrka sin identitet och signera dokument eller transaktioner på webben minskar bl.a. be hovet av fysiska blanketter Sänkt energikostnad Sänkt lokalkostnad Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare mindre spilltid Bättre bevakning av akuta ärenden och därmed bättre intern och extern service Enklare för medarbetarna att organisera vardagen och kombinera yrkesrollen med privatlivet Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare mindre spilltid Möjlighet till ökad försäljning eller tjänsteproduktion Möjlighet till helt nya verksamhetsprocesser och affärsmodeller Enklare att dra full nytta av it-stöd och organisationens samlade kompetens Ökad produktivitet tack vare kortare ställtider och effektivare samverkan Ökad personlig effektivitet Ökad kundnöjdhet Lägre bränslekostnader Sänkt underhållsbehov Bättre samordning Ökad möjlighet till snabb omdirigering Bättre kundservice Sänkt energikostnad Minskat investeringsbehov Enklare att anpassa kapaciteten efter behoven Egen it-personal får mer tid över för kvalificerade insatser på verksamhetsstödjande it-lösningar Enklare administrativ hantering Förenklade verksamhetsprocesser Kortare handläggnings- och ställtider Betydande rationaliseringsvinster; möjliggör exempelvis självbetjäningslösningar Minskad belastning av koldioxid, stoft, buller osv tack vare minskat resande, kortare körsträckor, smartare körval och minskad befordran av fysiska dokument Sänkt energiförbrukning tack vare minskat behov av kontorsyta Minskade utsläpp från produktion och transport av elektronisk utrustning tack vare minskat terminalbehov och ökat samutnyttjande av Telias nätbaserade komponenter Minskade utsläpp från produktions-kedjan skogsråvara-pappersindustri-tryckeri tack vare minskad användning av trycksaker Lägre energiförbrukning för produktion av it- och kommunikationstjänster när dessa hyrs i stället att produceras i egen driftmiljö. Kontaktcenter Sänkt energikostnad Sänkt lokalkostnad Ökad produktivitet bland medarbetarna Sänkta resekostnader Minskat investeringsbehov Enklare att anpassa kapaciteten efter behoven Bättre kundservice och ökad kundnöjdhet

6 Konsultativ rådgivning Inom Telia finns konsulter med djupa kunskaper inte bara inom avancerade kommunikationslösningar utan även affärs- och verksamhetsutveckling. De kan agera som ett kvalificerat stöd när företag söker nya vägar till ökad produktivitet, lönsamhet och miljöanpassning. De vet hur processer och organisation bör anpassas när tekniken skapar nya förutsättningar. Projektet startar ofta med en workshop, där ett begränsat antal nyckelpersoner från företagsledning och linje orga nisa tion medverkar. Fortsatta insatser baseras på resultaten som framkommer vid en sådan workshop. Här är några högaktuella områden där vi erbjuder en konsultledd workshop: Mobilt arbetssätt Miljö och ekonomi Unified communications Förstudie Kommunikationsanalys Finansiering Vårt finansbolag Telia Finans har ett brett utbud av finansieringslösningar, som låter företag tidigarelägga sina inves teringar och underlättar för dem att uppgradera och modernisera sin kommunikationstekniska infrastruktur. Den nya utrustningen är oftast betydligt mer energieffektiv, vilket innebär att it-plattformens negativa miljöpåverkan minskar. Det är också möjligt att sälja hela infrastrukturen till Telia Sonera Finans och sedan hyra tillbaka den till en låg månadsavgift. Detta frigör kapital som företaget kan använda för offensiva, strategiska satsningar med miljöprofil. Dessutom innebär avtalet att utrangerad utrustning lämnas till miljöcertifierad återvinning. Varje litet steg är viktigt Vissa stunder kan problemen inom energi-, miljö- och klimatområdet te sig så omfattande och så komplexa att de känns övermäktiga. Men informations- och kommunikationstekniken har potential att ändra saker till det bättre. Med detta dokument vill Telia visa hur it- och telekomlösningar i kombination med ett förändrat arbetssätt skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Vi hoppas att fler företag, myndigheter, förvaltningar och organisa tioner ska bli inspirerade att ta nya, effektiva grepp inom grön it. Vi vet av erfarenhet att sådana insatser i de allra flesta fall även bidrar till sänkta kostnader, bättre lönsamhet och ökad konkurrenskraft. Vill du diskutera grön it med oss? I så fall kan du kontakta din Telia säljare eller lämna dina uppgifter på Du kan dessutom hitta mer information om miljöfrågor bland våra temasidor I Fokus på TSP-2293_ T Kontakta din säljare på Telia eller fyll i dina uppgifter på så hör vi av oss till dig inom kort.

Miljörapport 2009. Lönsamma åtgärder för en hållbar utveckling offensivt miljöarbete i praktiken. Så tar du nästa steg

Miljörapport 2009. Lönsamma åtgärder för en hållbar utveckling offensivt miljöarbete i praktiken. Så tar du nästa steg TSP-2501_1-1005 Så tar du nästa steg Vill du veta mer om konsten att skona miljön på ett lönsamt sätt? Besök oss på telia.se/miljo och hämta vårt white paper Telias syn på grön it eller läs bloggen Bättre

Läs mer

På väg mot en långsiktigt hållbar utveckling. Telias miljörapport 2010

På väg mot en långsiktigt hållbar utveckling. Telias miljörapport 2010 På väg mot en långsiktigt hållbar utveckling Telias miljörapport 2010 Innehåll En företagsstrategi utan miljöprofil väger lätt 3 Varje oanvänd kilowattimme gynnar miljön 4 Hållbarhetsarbetet kan ta sig

Läs mer

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012 Vår väg till en hållbarare framtid Telias miljörapport 2012 1 Telias miljörapport 2012 Innehåll Ledare sid 3 Kinnarps satsar på virtuella möten sid 4 Spaning it är centralt för en hållbar utveckling sid

Läs mer

HÅLLBAR FRAMTID VÅR VÄG TILL EN MER

HÅLLBAR FRAMTID VÅR VÄG TILL EN MER »Det finns en enorm potential i it och telekommunikationstjänster. Snabb uppkoppling är en förutsättning för framtidens hållbara samhälle.«malin Frenning, chef för TeliaSonera Sverige VÅR VÄG TILL EN MER

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Bredbandsstrategi för Sverige

Bredbandsstrategi för Sverige Bredbandsstrategi för Sverige Omslagsbild: istockphoto. Produktion: Näringsdepartementet och Svensk Information. Artikelnummer: NXXXX. Innehåll Förord...............................................................

Läs mer

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8 IT för en grönare förvaltning agenda för IT för miljön 2010 2015 Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut

Läs mer

Bredbandsstrategi för Sverige

Bredbandsstrategi för Sverige Bredbandsstrategi för Sverige Omslagsbild: istockphoto Produktion: Näringsdepartementet och Svensk Information Artikelnummer: N2009/8317/ITP Innehåll Förord...............................................................

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Resfria möten. en handledning

Resfria möten. en handledning Resfria möten en handledning 1 2 Titel: Resfria möten en handledning Publikation: 2010:058 Utgivningsdatum: 2010-06 Utgivare: Trafikverket Layout: Stormen kommunikation Tryck: Fototext ISBN: 978-91-7467-032-5

Läs mer

Miljöpolitiskt program

Miljöpolitiskt program Miljöpolitiskt program Miljöolitiska programmet / 2012-11-18/20 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Förutsättningar teknik, livsstil och ekonomi 5 Globala utmaningar 6 Befolkningsökningen 6 Vatten 6

Läs mer

En regional digital agenda för Gävleborg 2015-2020

En regional digital agenda för Gävleborg 2015-2020 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(16) Upprättare: Curt Blomkvist/Angela Fessé Fastställandedatum: Fastställare: En regional digital agenda för Gävleborg 2015-2020 Sammanfattning Regeringen presenterade

Läs mer

Hållbar IT. SIS-remiss 10752. Remisstiden utgår: 2013-05-31. Remissen omfattar: Ledningssystem för hållbar IT SS 89 54 00

Hållbar IT. SIS-remiss 10752. Remisstiden utgår: 2013-05-31. Remissen omfattar: Ledningssystem för hållbar IT SS 89 54 00 Hållbar IT SIS-remiss 10752 Remisstiden utgår: 2013-05-31 Remissen omfattar: Ledningssystem för hållbar IT T:\TK 550\05 Remisser\Remiss10752_SS895400\Remiss10752.doc 2013-03-11 SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

sverigeitopp.indd 1 06-04-05 14.22.15

sverigeitopp.indd 1 06-04-05 14.22.15 I sverigeitopp.indd 1 06-04-05 14.22.15 sverigeitopp.indd 2 06-04-05 14.22.15 Vår övergripande vision Med hjälp av en innovativ utveckling och användning av informationsteknik vill vi göra Sverige till

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Mot ett klimatneutralt Värmland. möjligheter till regional utveckling

Mot ett klimatneutralt Värmland. möjligheter till regional utveckling Mot ett klimatneutralt Värmland möjligheter till regional utveckling Rapport nr 7, Region Värmland 2012 1 Utgiven av Region Värmland, 2012 Faktasammanställning: Jörgen Persson, Energikontor Värmland, Region

Läs mer

Anslut ditt företag! ÅRSRAPPORT 2008 STOCKHOLMS KLIMATPAKT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet

Anslut ditt företag! ÅRSRAPPORT 2008 STOCKHOLMS KLIMATPAKT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet Anslut ditt företag! Vill du ansluta ditt företag till Stockholms klimatpakt? Den står öppen för alla företag i Stockholm som arbetar målmedvetet med miljö- och klimatfrågorna. Tag kontakt med Stockholms

Läs mer

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor

Läs mer

www.stockholm.se Grön IT-strategi för Stockholms stad Enkelt att vara stockholmare

www.stockholm.se Grön IT-strategi för Stockholms stad Enkelt att vara stockholmare www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare Grön IT Grön IT-strategi för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29000 www.stockholm.se Vision om ett grönt

Läs mer

Grön IT - strategi för Stockholms stad

Grön IT - strategi för Stockholms stad Utlåtande 2010:45 RI (Dnr 031-1104/2009) Grön IT - strategi för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Grön IT-strategi för Stockholms stad godkänns och ska

Läs mer

IT-strategi 2013-2015

IT-strategi 2013-2015 IT-strategi 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen den 27 maj 2013 2 0 1 3-2 0 1 5 IT-strategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Har vi råd med bredband? Goda råd inför samhällets digitalisering

Har vi råd med bredband? Goda råd inför samhällets digitalisering Har vi råd med bredband? Goda råd inför samhällets digitalisering Denna broschyr vänder sig till kommuner och andra offentliga verksamheter och ger er goda råd i ert arbete med digitalisering och bredbandsutbyggnad.

Läs mer

Levande skyltar. Inom kort vid motorvägen. Outsourcing ger LFV mer tid för flyget

Levande skyltar. Inom kort vid motorvägen. Outsourcing ger LFV mer tid för flyget annonsb i laga från Cygate 1 10 en tidning om säkra kommunikationslösningar från Cygate Outsourcing ger LFV mer tid för flyget CSN satsar på ny lösning för videomöten Bättre underhållning på tågen i framtiden

Läs mer

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? SAML ADE ERFARENHETER KRING IT OCH AFFÄRSNY T TA NR 3 Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? Högt tryck kräver högsta informationskvalitet H U R FÅ R V I E N E R G I AT T SY N A S A N N AT

Läs mer

Telia Trendspaning 2006

Telia Trendspaning 2006 Telia Trendspaning 2006 Både privatpersoner och företag tror att modern kommunikation kommer att förändra deras vardag under 2006. Hur ser det ut för dig? Innehåll Denna trendspaning ger en bild av hur

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Remissvar - Klimat- och energiprogram för Kalmar kommun

Remissvar - Klimat- och energiprogram för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Clas Wolke 2015-10-08 BUN 2015/0868 0480-45 30 19 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - Klimat- och energiprogram för Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Svensk strategi för standardisering. Sveriges Standardiseringsförbund

Svensk strategi för standardisering. Sveriges Standardiseringsförbund Svensk strategi för standardisering Sveriges Standardiseringsförbund Innehåll Förord 3 Standardisering för samhällsnytta 4 De tre pelarna 5 Proaktivitet och fokus 6 Tillgängligt och användbart 16 Kunskap

Läs mer

;Digital agenda e. för Västerbotten 2014-2020

;Digital agenda e. för Västerbotten 2014-2020 ;Digital agenda e för Västerbotten 2014-2020 September 2014 Kort om Digital agenda för Västerbotten I maj 2012 började arbetet med den regionala digitala agendan för Västerbotten i samband med ett besök

Läs mer