På väg mot en långsiktigt hållbar utveckling. Telias miljörapport 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På väg mot en långsiktigt hållbar utveckling. Telias miljörapport 2010"

Transkript

1 På väg mot en långsiktigt hållbar utveckling Telias miljörapport 2010

2 Innehåll En företagsstrategi utan miljöprofil väger lätt 3 Varje oanvänd kilowattimme gynnar miljön 4 Hållbarhetsarbetet kan ta sig många uttryck 7 Kalla fakta kring Telias arbete för en hållbar utveckling 10 Utsläpp av koldioxid Energieffektivitet hos infrastruktur för tele- och datakommunikation Området resor och virtuella möten Hur mycket kan smartare möten sänka koldioxidbelastningen från ditt företag? 14 Smarta företag tar tillvara teknikens potential i den dagliga verksamheten 17 Verktyg för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft 20 Lösningar 20 Miljöfakta om TeliaSonera i Sverige 21 2

3 En företagsstrategi utan miljöprofil väger lätt Miljö- och klimatproblemen går inte att välja bort. Det krävs åtgärder som vrider utvecklingen i en mer hållbar riktning och de krävs nu. Därför är vi inom Telia fast beslutna att använda oss av miljömässigt hållbara metoder i bolagets egna verksam heter och sam tidigt erbjuda produkter och tjänster för kommunikation som kan minska våra kunders och deras kunders miljöpåverkan. Vår egen verksamhet påverkar miljön främst till följd av energiförbrukning, resor, transporter och materialförbrukning. Vi förespråkar genomgående miljömedvetenhet och investerar i modern teknik för att förbättra energieffektiviteten och miljöarbetet. Vi söker hela tiden lösningar som gör det möjligt att hålla tillbaka energiförbrukningen, även när vi ökar kapaciteten och den geografiska täckningen hos våra nät. Telia har i stor utsträckning minskat sitt affärsresande genom ökad användning av telemöten och videokonferenser. Pappersfakturor har i allt högre grad ersatts av e-fakturor till kunderna, vilket har reducerat både pappersförbrukning och transportvolym. Vår strategi på miljöområdet är att ta position som ett ledande miljöföretag i Sverige. Vi vill vara det bästa miljöalternativet på marknaden för mobila och fasta telekommunikationstjänster. Miljöhänsyn ska genomsyra hela vår verksamhet, från tjänsteutveckling och produktion till försäljning och eftermarknad. En effektiv målstyrning i linjeorganisationen lägger grunden för att miljöstrategin får genomslag. Målen inkluderas i styrkort, verksamhetsplaner och aktivitetsplaner. Resultatet följs upp lika omsorgsfullt som för de ekonomiska målen. Sverker Hannervall Chef Företagstjänster Ulrika Steg Chef Mobilitetstjänster Stefan Trampus Chef Bredbandstjänster

4 Varje oanvänd kilowattimme gynnar miljön Visste du att... Fem meter kyldisk i livsmedelsbutiken drar ofta lika mycket el som en direktuppvärmd villa. I svenska butiker finns över 100 kilometer kyldisk. All produktion, distribution och användning av energi har negativ inverkan på miljön. Därför finns det stora miljövinster att hämta genom att helt enkelt sänka energiförbrukningen. Påfallande ofta kan man gå över till smartare tekniska lösningar som nöjer sig med mindre energi för att skapa samma nytta. Detta angreppssätt kallas energieffektivisering. Lönsamt att se om våra hus Bygg- och fastighetssektorn är en giga0nt på energiområdet. Där ligger drygt 30 % av Sveriges totala förbrukning enligt Energimyndigheten. Följaktligen är detta ett högintressant område för energieffektivisering. Karlstads kommun driver ett stort effektiviseringsprojekt som omfattar totalt m 2 fördelade på 160 byggnader. Bland annat byter man ut föråldrad belysningsarmatur, installerar ny styr- och övervakningsanläggning, isolerar byggnadsskal och ersätter direktverkande elvärme med fjärrvärme. När projektet är slutfört kommer kommunen att ha sänkt sina energikostnader med 8,5 Mkr per år och minskat de årliga koldioxidutsläppen med ton. Investeringen återbetalas på 11 år och sett över hela livscykeln gör kommunen en vinst på 75 Mkr. 4

5 Industrin behåller värmen Inom tillverkningsindustrin är tryckluft en av de vanligaste resurserna för driften av verktyg och processer. Tryckluften produceras av kompressorer. Men när man komprimerar luft uppstår en ofrånkomlig biprodukt värme. Därför är det mycket intressant att förse kompressorer med utrustning för värmeåtervinning. Det är tämligen enkelt att återvinna drygt 90 % av en kompressors totala energiförbrukning i form av högvärdigt värme som kan användas exempelvis för uppvärmning av lokaler eller tappvatten. Därmed blir ekonomin mycket god. Återbetalningstiden för den extra investering som krävs på kompressorn är normalt endast några månader. Byggmaterialtillverkaren Saint-Gobain Isover i Billesholm värmer lokalerna med återvunnen energi motsvarande cirka 7000 MWh/år. På sikt ska även processångan ersättas, vilket ger en besparingspotential på MWh/ år. Detta betyder att företaget årligen sparar ungefär 6 Mkr. Smartare lastbilstrafik sänker koldioxidutsläppen Godstransporter är ofrånkomliga om industrin ska kunna upprätthålla sin produktion och olika varor ska nå fram till kunderna. I Sverige hanteras en stor del av transportvolymen via lastbil. Men runt 40 % av de tunga fordonen på våra vägar går tomma. Mängder av diesel används alltså för att frakta luft. För att utnyttja denna kraftiga besparingspotential krävs nytänkande inom transportsektorn. Om företag slutar organisera sina egna transporter individuellt och i stället överlåter detta till en tredjepartlogistiker underlättas samlastning, vilket betyder att fordonen kan utnyttjas bättre. Denna effekt går även att nå genom att olika leverantörer samarbetar med varandra och delar lager närmare kunden. 5

6 Vill man energieffektivisera transporter är det naturligtvis också viktigt att inte köra onödigt långt. It-baserade system för ruttplanering brukar reducera körsträckan med bortåt 10 % jämfört med manuell planering. I en stor fordons flotta kan planeringssystemet ofta ge betydligt större besparing än så. Visste du att... Om alla Sveriges trafikanter höll de skyltade hastighetsgränserna skulle koldioxidutsläppen minska med cirka ton per år. Även motortekniken spelar in. Precis som för personbilar utvecklas nya motorer som använder bränslet effektivare. Men störst inverkan på bränsleförbrukningen har trots allt föraren. På Evald Karlssons Åkeri i Oskarshamn fick de nio chaufförerna lära sig eco-driving. Dessutom fick de strikta direktiv av ägaren Hans Karlsson att hålla max 80 km/h. Därmed sjönk driftkostnaden med drygt kronor per år. Kommunikationstjänster bäddar för smarta lösningar Gemensamt för de tre exemplen ovan från byggsektorn, industrin och transportnäringen är att de innefattar olika it- och kommunikationslösningar. Framför allt har intelligenta system för styrning och reglering samt positioneringssystem stor betydelse på en rad områden. Många bedömare, bland annat inom EU, menar att både energiförbrukning och de totala koldioxidutsläppen kan minskas med närmare 20 % genom smart implemen tering av olika it-baserade system. Men för att få maximal effekt krävs kommunikation. Här spelar Telia rollen som möjliggörare, tack vare våra mobila och fasta kommunikationstjänster. 6

7 Hållbarhetsarbetet kan ta sig många uttryck Störst inverkan på Telias egen hållbara utveckling har naturligtvis åtgärder i stil med att dra ner på resandet och minimera energiförbrukningen i företagets omfattande nät. Men ett heltäckande miljöengagemang rymmer även åtskilligt annat som inte låter sig beskrivas med mått såsom kwh eller kg koldioxid. Här är några exempel från Vi bjuder på miljöhistorier Telia har beslutat att använda s.k. corporate storytelling i miljöarbetet. Det innebär att man återger berättelser om miljörelaterade händelser och resultat, både i kontakterna med viktiga företagskunder och internt i organisationen. Målet är att tydliggöra Telias värderingar på miljöområdet, stärka organisationen och berika varumärket. Miljötema på Telias blogg Bättre affärer är namnet på en blogg där Telia riktar sig till företagare och till användare av företagstjänster. Tongivande Teliamedarbetare publicerar personliga inlägg med syftet att inspirera läsarna och bjuda på tips som leder till bättre affärer. Bloggen har fem olika teman, varav ett är just miljö. Huvudskribent i detta tema är Telias miljöchef. Visste du att... Sparsam körning, även kallad eco-driving, kan sänka bränsleförbrukningen med cirka 10 %. Webbinarier en klokare mötesform Det är lätt att se affärsvärdet av ny kunskap. Men att skaffa denna kunskap genom att besöka seminarier eller föreläsningar är inte alltid lika enkelt. Därför erbjuder Telia återkommande webbinarier i olika ämnen, där vem som helst kan delta via en internetansluten dator. Fördelarna med webbinarier är bland annat att de: Ger deltagarna chansen att skaffa ny kunskap var de än befinner sig Minskar behovet av resor och gynnar därmed miljön Bidrar till ökad medvetenhet om alternativa mötesformer Utgör ett effektivt komplement till traditionella möten Gör det möjligt för ett stort antal geografiskt utspridda deltagare att medverka samtidigt. 7

8 Ordförandeskap i Näringslivets Miljöchefer Näringslivets Miljöchefer (NMC) är en ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling. Föreningen bildades i februari 1994 och har cirka 270 medlemmar. Medlemmarna är i första hand företag från en rad olika branscher inom det privata näringslivet, men även andra typer av organisationer som t ex kommuner och landsting. Telias miljöchef Catherine Karagianni valdes till ordförande i föreningen under Visste du att... It- och telekomsektorn står för cirka 1,3 % av världens totala klimatpåverkande utsläpp. Motsvarande siffra för medie- och underhållningsbranschen är 1,7 %. Miljösidor på telia.se Telias publika webbplats kompletterades 2010 med miljörelaterad information under avsnittet Om Telia. Där redovisas fyra teman: Miljöarbete Grön it Mötespolicy Vision och mål Enkätundersökning bland de egna medarbetarna För att kunna driva miljöarbetet effektivt genom hela organisationen är det viktigt att känna till medarbetarnas attityder och kunskaper på detta område. Därför genomfördes under 2010 en enkätundersökning bland samtliga anställda i den svenska verksamheten. Resultaten har bland annat använts vid planeringen av miljörelaterade moduler i Telias interna program för kompetensutveckling. 8

9 Miljöpartiet lever som det lär tack vare Telia Miljöpartiet publicerade under 2010 rapporten Smartare sätt att mötas Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta resekostnader och minskad miljöpåverkan. I samband med publiceringen av rapporten bjöd Miljöpartiet in till presskonferens. Telia tillhandahöll teknik och lösningar för resfria möten under denna presskonferens, vilket gjorde det möjligt för journalister och andra intresserade att medverka på distans. Deltagarna fick alltså en pedagogisk konkretisering av själva temat för presskonferensen. Seminariemedverkan i Almedalen TeliaSonera deltog i Almedalsveckan Förutom allmänt nätverksbyggande på miljöområdet medverkade Telias miljöchef även i ett semi narium arrangerat av branschorganisationen IT&Telekomföretagen. Under temat Jobba friare IT som kraft i den gröna omställningen diskuterade panelen de möjligheter som it-lösningar öppnar för företag och privatpersoner att effek tivisera och optimera resandet och arbetslivet. Ständig tillgång till snabbt bredband och internet gör det enkelt att vara delaktig, oavsett var man befinner sig. 9

10 Kalla fakta kring Telias arbete för en hållbar utveckling Resultaten av miljöinriktade åtgärder är ofta mätbara. Därmed blir det möjligt att sätta konkreta mål och att följa upp hur väl man lyckas nå dem. Inom Telia görs sådan uppföljning i stor omfattning sedan åtskilliga år. Här presenterar vi ett litet urval från vår digra statistiksamling. Utsläpp av koldioxid TeliaSoneras verksamhet i Sverige Under perioden har TeliaSonera i Sverige minskat de totala utsläppen av koldioxid med över 83 %. Beräkningen av utsläppen inkluderar hela TeliaSoneras svenska verksamhet inklusive resor, byggnader och uppvärmning. Vi har också tagit med utsläpp från våra underleverantörer, exempelvis när logistikföretag kör ut varor till Telias butiker eller när en entreprenör transporterar utfasade telefonstolpar för återvinning. Ton CO 2 per år Läs gärna mer i TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2010 som du hittar på 10

11 Energieffektivitet hos infrastruktur för tele- och datakommunikation Totalmått för hela TeliaSoneras nät i Sverige Energieffektivitet är ett jämförelsemått på den mängd nyttigt arbete som en viss energiförbrukning ger upphov till. Eftersom det inte finns något standardiserat sätt att mäta energieffektivitet för ett helt telenät har TeliaSonera utvecklat en egen modell som vi följt sedan I den väger vi ihop kapaciteten i det fasta och mobila nätet (inklusive antal byggda bredbandsanslutningar, datalagringskapacitet, transportnätets kapacitet m.m.) och jämför detta med elförbrukningen. Ett sådant värde är intressant endast i jämförelse med andra värden beräknade enligt samma modell. Under dessa förutsättningar framgår det hur nätet utvecklas över tiden och hur mycket mer kommunikationsnytta som en viss energiinsats skapar. Modellen resulterar inte i några absoluta värden. Det går alltså inte att utläsa hur energieffektivt Telias nät är jämfört med exempelvis en tillverkningsprocess för stål eller uppvärmningen av ett köpcentrum. Diagrammet visar att energieffektiviteten nästan har fördubblats sedan Annorlunda uttryckt : i genomsnitt har energieffektiviteten ökat med drygt 10 % årligen under den här perioden. Index 2,0 1,5 1,0 0,5 Jämförelseår med index =1 Jämfört med 2002 skapade vårt nät under 2010 nästan dubbelt så mycket nytta för en given energimängd. 0, Läs gärna mer i TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2010 som du hittar på 11

12 Energieffektivitet hos infrastruktur för tele- och datakommunikation Delmått för fyra komponenter i TeliaSoneras nät i Sverige Här framgår hur energieffektiviteten utvecklats i olika fysiska nätdelar. Skillnaderna är avsevärda. Det fiberbaserade transportnätet levererar i dag över 10 gånger mer kapacitet för en given energimängd än det gjorde år Mobilnätets kapacitet per energienhet har ökat med en faktor 2,7 under samma period. Index Transportnät 8 6 Dataservrar 4 Bredbandsnät 2 Mobilnät Läs gärna mer i TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2010 som du hittar på 12

13 Området resor och virtuella möten Förändring från 2001 till 2010 Flygresor per år Flygresor per anställd Körsträcka tjänstebil eller egen bil Körsträcka taxi Körsträcka hyrbil Flygresor per år Reserelaterade kostnader Interna tele- och webbmöten per år Interna tele- och webbmöten per anställd -% % Läs gärna mer i TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2010 som du hittar på 13

14 Hur mycket kan smartare möten sänka koldioxidbelastningen från ditt företag? Visste du att... År 2008 uppgick andelen biodrivmedel i transportsektorn till 4,9 %. Vi vet. Det personliga mötet har unika kvaliteter. Men det finns faktiskt åtskilliga möten som blir lika effektiva i virtuell form. Många gånger faktiskt ännu effektivare och betydligt bättre för miljön. Digital transport av bild och ljud i stället för fysisk transport av människor reducerar koldioxidutsläpp, buller, stoft och mark exploatering. CSN trimmar verksamheten med resfria videomöten Centrala Studiestödsnämnden driver sin verksamhet på 15 olika orter, från Kiruna till Malmö. Denna decentraliserade organisation ledde till rätt mycket affärsresande, något som inte bara drog stora kostnader utan också orsakade negativ miljöpåverkan. Vi installerade ett 30-tal videokonferenssystem. Det känns i princip som att träffas öga mot öga. Dessutom har vår lösning fler funktioner än bara bild och ljud. Man kan exempelvis koppla upp en pc och visa presentationer för alla som deltar i mötet, säger Ulf Gustavsson som är gruppchef för it-drift på CSN. Det enkla handhavandet av utrustningen bidrog till ett snabbt genomslag bland medarbetarna. När man exempelvis gör en videobokning lägger man in mötestiden och vilka orter som ska medverka. Då kommer mötet att starta helt automatiskt vid rätt klockslag på de angivna platserna. Vi sänker resekostnaderna rejält, samtidigt som vi sparar på miljön. Dess utom blir samverkan mellan de olika kontoren bättre, eftersom det är så enkelt att få ett möte till stånd. Sist men inte minst gör vi om mängder av spilltid på flyget eller i bilen till effektiv arbetstid, berättar Ulf Gustavsson. 14

15 Visste du att... Flygtrafikens globala utsläpp av koldioxid, kväveoxider och vattenånga samt effekterna från kondensstrimmor beräknas tillsammans svara för 3,5 % av människans totala påverkan på klimatet. Komet spar värdefull arbetstid med telemöte Bemanningsföretaget Komet driver sin verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Man håller regelbundna avstämningsmöten där personer från de olika kontoren deltar. Syftet är bland annat att följa upp försäljning och leveranser. Tidigare samlades deltagarna på samma plats, men nu är det telemöte som gäller. Färre flygresor betyder minskat utsläpp av växthusgaser, samtidigt som vi kapar kostnaderna ordentligt. På köpet spar vi värdefull arbetstid. Och så kan vi ha avstämningsmöten oftare, berättar Komets vd Johan Lagercrantz. Samtliga medarbetare har en iphone med mobilapplikationen för Telia Tele- Möte. Den gör det extra lätt både för mötesordföranden att öppna ett möte och för deltagarna att ansluta sig. Numret och koden ligger lagrade i appen. Speciellt om man inte befinner sig på kontoret är det skönt att slippa leta efter dessa uppgifter. Mötena blir effektivare, eftersom deltagarna kommer in direkt. Vi slipper sitta och vänta på någon stackars eftersläntrare som förtvivlat letar efter koden, säger Johan Lagercrantz. Några tips till företag som vill införa resfria möten Tänk efter före ni skaffar utrustning eller väljer tjänst. Vad ska tekniken användas till? Och vilka ska använda den? Tekniken måste fungera bra för att den ska bli accepterad. Satsa på lösningar som har hög funktionalitet och som är enkla att använda. Se till att ledare och chefer själva blir aktiva användare och att de uppmuntrar medarbetarna att välja resfria möten. Bygg snabbt upp en kritisk massa. Om resfria möten ska slå igenom måste tillräckligt många medarbetare ha enkel tillgång till utrustning och mötestjänster. Forma en supportfunktion som hjälper användare att komma igång och som fixar eventuella tekniska problem. 15

16 Lars Nyberg uppmanar näringslivet att gå i bräschen Globala klimatmöten har hittills inte lett fram till några nya, bindande avtal. Men när politikerna misslyckas med att ta täten i miljöfrågan får istället näringslivet chansen att visa framfötterna i en av världssamfundets mest brännande frågor. Hur ser de långsiktiga strategierna ut för ett grönare näringsliv? Tidskriften Veckans Affärer utmanade Sveriges tyngsta företagsledare genom låta dem besvara frågan i form av debattartiklar. Så här argumenterade TeliaSoneras vd och koncernchef Lars Nyberg i november 2010: TeliaSonera insåg vi tidigt att en stor del av vår miljöbelastning låg i våra egna På resor och transporter. Idag har vi ett annat mötesbeteende än för tio år sedan. Lars Nyberg På TeliaSonera insåg vi tidigt att en stor del av vår miljöbelast ning låg i våra egna resor och transporter. Idag har vi ett annat mötesbeteende än för tio år sedan. Förutom en väl förankrad mötespolicy använder vi, inte minst före tagets högsta ledning, själva de virtuella mötestjänster vi marknadsför. Detta har bidragit till att vi under perioden minskade våra flyg resor med 70 % och den totala resekostnaden med mer än 230 miljoner kronor på årsbasis, samtidigt som CO 2 -utsläppen minskade med mer än 75 % i den verksamheten. Erfarenheter och metoder som kan tillämpas inte bara i vår koncern och bland våra kunder utan på alla arbetsplatser. Många är oroliga för att en utbyggnad av informationsoch kommunikationsteknik riskerar att öka den totala miljöbelast ningen. Under perioden har vi i Sverige byggt ut de mobila och fasta kommunikationsnäten och åttafaldigat kapaciteten i stamnätet. Tack vare fokus på energi effektiva lösningar har elförbrukningen under samma period bara ökat med 6 %. Det går alltså att bygga ut it infrastrukturen utan att öka energiförbrukningen nämnvärt. Att vi använder miljömärkta, fossilfria elkällor är ytterligare en bonus. Våra beräkningar tyder på att om tio tjänsteföretag anammar ett liknande arbetssätt kan de svenska CO 2 -utsläppen från fossila bränslen minska med 2 %. Globalt kan ikt-lösningar som ersättning för resor och transporter minska CO 2 - utsläppen med 20 % till 2020 (enligt GeSI Smart 2020). Över 50 % av våra kunder säger sig inkludera gröna kriterier i sina inköpsbeslut. Men det borde vara fler. TeliaSonera vill uppmana svenskt näringsliv att bidra till att EU:s mål om 20 % minsk ade CO 2 -utsläpp och 20 % ökad energieffektivitet nås Och precis som EU-kommissionen rekommenderar bör ikt-indu strin föregå med gott exempel och minska de egna CO 2 - utsläppen med 20 % redan till Vi har sett att det är möjligt.

17 Smarta företag tar tillvara teknikens potential i den dagliga verksamheten En omvärld i allt snabbare förändring innebär att det hela tiden ställs nya krav på svensk ekonomi och på verksamheter i såväl privat som offentlig sektor. Hur lyckas företagen anpassa sig till nya förutsättningar och hitta vägar som leder till ökad produktivitet och effektivitet i en nätverkskopplad, global miljö? För att få ett svar på den frågan genomförde TeliaSonera och Cisco Systems i slutet av 2010 en undersökning som man kallade Smarta Företag. Marknadsundersökningsföretaget TNS SIFO samlade in svar från över 5000 företag runt om i landet, vilket gör detta till en av Sveriges största företagsenkäter någonsin. Undersökningen ingår i det samarbete kring molntjänster, Business Class Cloud Services, som TeliaSonera och Cisco Systems inledde under Syftet är att öka kunskapen om hur informations- och kommunikationsteknik kan utnyttjas för att stödja verksamheten och höja konkurrenskraften. På basis av det insamlade materialet tog man fram ett index som beskriver hur smarta företagen är. Detta index ligger mellan 0 och 100 och speglar i vilken utsträckning svarspersonerna instämmer med följande fem påståenden: Vi har ett mobilt arbetssätt Vi använder oss aktivt av virtuella möten Vi servar våra kunder på det sätt och vid den tid som passar dem Vi kan ge kunder eller partner tillgång till gemensam information från interna system Vi använder sociala medier. Diagrammet till höger sammanfattar undersökningens övergripande resultat. Det rosa fältet visar indexvärdet för var och en av de fem dimensionerna ovan, beräknat på svaren från samtliga företag och organisationer. Det blå fältet (dvs index 70 för samtliga dimensioner) är det mål som Telia- Sonera och Cisco Systems vill hjälpa Sveriges företag att nå till år Sammanfattning av resultatet i TeliaSoneras och Cisco Systems undersökning. Sociala medier Dela information Mobilt arbetssätt Kundservice Virtuella möten Mål index: 70 Index idag: 38 Två av dimensionerna är extra intressanta ur miljösynvinkel: Virtuella möten och Mobilt arbetssätt. På de följande sidorna redovisar vi undersökningsresultatet från dessa områden mer i detalj. 17

18 Virtuella möten inte så vanliga som många tror Affärsresenärer väljer ofta flyget eller bilen och orsakar därmed avsevärda utsläpp av växthusgaser. Två omvärldsfaktorer hade för några år sedan en starkt dämpande inverkan på affärsresandet. Först gjorde finanskrisen att företagen valde bort resor av ekonomiska skäl. Sedan lamslog det isländska askmolnet både europeisk och transatlantisk flygtrafik och gjorde på så sätt affärsresor omöjliga, även om de rymdes i budgeten. En hel del företag satsade under den här perioden på virtuella mötesformer. I medierna förekom ofta analysen att detta innebar ett slutligt genombrott för telemöten och videomöten. Men var det verkligen så? Nej, inte om man ska tro på undersökningen Smarta Företag. Så här stor andel av svarspersonerna instämde i olika påståenden om virtuella möten: Antal svarspersoner som instämmer i påståendet 20% 27% 27% 26% 23% Vi kan enkelt bjuda in varandra till en virtuell mötesplats Vi kan använda videomöten med varandra Vi kan dela och arbeta i samma dokument tillsammans med andra kollegor Vi kan använda videomöten med externa deltagare, exempelvis kunder Mitt företag har en policy som driver en tydlig ökning av virtuella möten Några observationer i övrigt: Bland småföretag (5 19 anställda) använder 15 % virtuella möten aktivt, jämfört med 36 % bland företag med minst 200 anställda. Storstadsföretagen är flitigare användare av virtuella möten än företag i glesbygd. En policy som driver användningen av virtuella möten är vanligast inom bank- och finanssektorn, där 37 % av företagen har detta. Inom offentlig sektor är motsvarande andel 17 %, Det viktigaste motivet för virtuella möten är ekonomin. Man anser att kostnaderna sjunker jämfört med fysiska möten, vilket gynnar lönsamheten.

19 Bara vartannat företag tillämpar ett mobilt arbetssätt En annan faktor med direkt inverkan på miljöområdet är företagens förmåga att stödja ett mobilt arbetssätt bland de anställda. I dag finns växelanknytning, e-post och telemöte i mobiltelefonen. Intranät och videomötestjänster kan enkelt nås via en bärbar dator med mobilt bredband. Därför går det allt oftare att välja bort kontoret. Detta påverkar medarbetarnas rese mönster på ett sätt som gynnar miljön. Med rätt teknikstöd slipper många säljare, servicetekniker och andra som jobbar ute på fältet att åka förbi kontoret på morgonen. I stället beger man sig direkt till det första uppdraget. Tack vare den ständiga åtkomsten till verksamhetssystemen kan man hitta en rutt som minimerar körsträckan. Och när arbetsdagens sista jobb är klart kan man lämna rapport via den bärbara datorn för att sedan åka direkt hem. Även den som mest brukar sitta på kontoret kan spara koldioxid. Genom att jobba hemma någon timme i början och i slutet av arbetsdagen går det att resa på tider då trafiken löper snabbare ett utmärkt sätt att undvika nervpåfrestande snigeltempo i koldioxidstinna köer. Största miljöeffekten uppstår naturligtvis om man kan skära ner arbetsresorna drastiskt, exempelvis genom att låta medarbetarna jobba hela arbets dagar från hemmakontoret eller någon annan plats som förkortar resvägen. Vilket genomslag har de här idéerna fått i praktiken? Även här ger undersökningen Smarta Företag en tydlig indikation det återstår mycket att göra. Antal svarspersoner som instämmer i påståendet 9% 22% Vi kan se varandras tillgänglighet i mobilen Jag kan nå företagsinterna system från mobilen 38% 45% 50% 49% Mitt företag tillämpar ett mobilt arbetssätt 56% Jag kan koppla upp mig till företagets nätverk från andra ställen än den fasta arbetsplatsen Jag kan hantera jobbmejlen i den mobiltelefon som jag har på jobbet Jag upplever att företaget stödjer och uppmuntrar medarbetarna att använda ny teknik som ökar deras mobilitet Jag upplever att mina kollegor tar till sig och använder ny teknik som ökar deras mobilitet Några observationer i övrigt: Skillnaden i upplevd mobilitet är stor mellan olika branscher. Inom service och tjänster anser 58 % av svarspersonerna att deras företag har ett mobilt arbetssätt, medan motsvarande värde för offentlig sektor är 29 %. Jobbmejl i mobilen är vanligast inom bank- och finanssektorn. Där uppger 77 % att de kan sköta arbetsrelaterad e-post i mobilen. Den anställdas roll i organisationen spelar stor roll. 63 % av beslutsfattarna har e-post i mobilen, jämfört med 37 % bland vanliga användare.

20 Verktyg för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft Sättet att styra om verksamheten i riktning mot minskad miljö- och klimatpåverkan varierar från företag till företag. Telia erbjuder en rad lösningar som underlättar omställningen. De är generellt användbara och passar de allra flesta branscher och verksamhetsinriktningar. Här är ett urval av de miljö vinster som de kan skapa: Reducerad belastning av koldioxid, stoft, buller osv tack vare minskat resande, kortare körsträckor, smartare körval och minskad befordran av fysiska dokument. Sänkt energiförbrukning tack vare minskat behov av kontorsyta. Minskade utsläpp från produktionskedjan skogsråvara-pappersindustritryckeri tack vare minskad användning av trycksaker. Flertalet av lösningarna erbjuds dessutom i form av molntjänster, vilket bland annat gynnar miljön på följande sätt jämfört med alternativet att företaget driftar lösningen i egen regi: Reducerade utsläpp från produktion och transporter tack vare minskat terminalbehov och ökat samutnyttjande av Telias molnbaserade tjänster. Lägre energiförbrukning eftersom it- och kommunikationstjänsterna produceras på storskaliga, energioptimerade datacenter med höggradig virtualisering, frikyla osv. Lösningar Virtuella möten/business video (telemöte, videomöte, webbmöte) Mobilt och fast bredband Mobila verksamhetsapplikationer Unified commu nications Positioneringstjänster Funktion Möjliggör effektiva möten utan att deltagarna behö ver förflytta sig till samma plats Möjliggör effektivt arbete utan att medarbetaren behöver förflytta sig till ett visst ställe Ger mobila medarbetare (servicetekniker, hemvårdare, utesäljare osv) tillgång till it-baserat verksamhetsstöd i fält Ger samlad tillgång till olika kommu nika tions kanaler och verksamhets system via mobila och fasta applikationer och accesser; visar även med arbetarnas närvarostatus Möjliggör lokalisering i realtid av fordon, med arbetare och andra mobila resurser Verksamhetsvinst Sänkta resekostnader Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare mindre spilltid Utvecklat samarbete eftersom både kollegor och externa kontakter blir mer tillgängliga Sänkt energikostnad Sänkt lokalkostnad Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare mindre spilltid Bättre bevakning av akuta ärenden och därmed bättre intern och extern service Enklare för medarbetarna att organisera vardagen och kombinera yrkesrollen med privatlivet Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare mindre spilltid Möjlighet till ökad försäljning eller tjänsteproduktion Möjlighet till helt nya verksamhetsprocesser och affärsmodeller Enklare att dra full nytta av it-stöd och organisationens samlade kompetens Ökad produktivitet tack vare kortare ställtider och effektivare samverkan Ökad personlig effektivitet Ökad kundnöjdhet Lägre bränslekostnader Sänkt underhållsbehov Bättre samordning Ökad möjlighet till snabb omdirigering Bättre kundservice Drifttjänster för datacenter och lokalt nätverk Ger företaget tillgång till hyrda it-funktioner som produceras i energiopti merade datahallar Sänkt energikostnad Minskat investeringsbehov Enklare att anpassa kapaciteten efter behoven Egen it-personal får mer tid över för kvalifi cerade insatser på verksamhetsstödjande it-lösningar Enklare administrativ hantering Visste du att... I en månadslång mätning visade sig de som bodde i lägenhet göra av med i genomsnitt 58 liter varmvatten per person och dygn. Motsvarande förbrukning i villahushåll var 42 liter per person och dygn. Elektroniskt id Kontaktcenter Ger människor möjlighet att styrka sin identitet och signera dokument eller transaktioner på webben minskar bl.a. be hovet av fysiska blanketter Möjliggör effektiv manuell eller automatisk hantering av kunders eller med borgares ärenden via telefon, sms, chatt, e-post och webb Förenklade verksamhetsprocesser Kortare handläggnings- och ställtider Betydande rationaliseringsvinster; möjliggör exempelvis självbetjäningslösningar Sänkt energikostnad Sänkt lokalkostnad Ökad produktivitet bland medarbetarna Sänkta resekostnader Minskat investeringsbehov Enklare att anpassa kapaciteten efter behoven Bättre kundservice och ökad kundnöjdhet

21 TSP-2831_ Miljöfakta om TeliaSonera i Sverige TeliaSonera i Sverige: Bedriver inga verksamheter som kräver miljötillstånd från myndigheterna enligt kapitel 9 i den svenska miljöbalken Har miljöcertifiering enligt ISO sedan 2001 Använder endast grön el märkt med Bra Miljöval för all drift av anläggningar, installationer, nätverk, byggnader osv Bedriver egen forskning och utveckling inom miljöområdet, bland annat om LCA (LivsCykelAnalys). Länkar till kompletterande information På kan du fördjupa dig i dokumentet TeliaSonera Corporate Responsibility Report På hälsar vi dig välkommen till Telias samlade resurser. På hittar du Telias blogg med inspiration och tips för att göra bättre affärer. På får du näring för din affärsutveckling i form av färsk information med it och telekom i fokus. Läs, fråga och diskutera. På finns ingången till våra webbinarier. Du hittar ett kalendarium med kommande arrange mang, och självfallet kan du titta på inspelningar av tidigare webbinarier. På berättar vi mer om våra mötestjänster. Här loggar du också in som deltagare i ett webbmöte. 21

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012 Vår väg till en hållbarare framtid Telias miljörapport 2012 1 Telias miljörapport 2012 Innehåll Ledare sid 3 Kinnarps satsar på virtuella möten sid 4 Spaning it är centralt för en hållbar utveckling sid

Läs mer

Miljörapport 2009. Lönsamma åtgärder för en hållbar utveckling offensivt miljöarbete i praktiken. Så tar du nästa steg

Miljörapport 2009. Lönsamma åtgärder för en hållbar utveckling offensivt miljöarbete i praktiken. Så tar du nästa steg TSP-2501_1-1005 Så tar du nästa steg Vill du veta mer om konsten att skona miljön på ett lönsamt sätt? Besök oss på telia.se/miljo och hämta vårt white paper Telias syn på grön it eller läs bloggen Bättre

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8 IT för en grönare förvaltning agenda för IT för miljön 2010 2015 Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut

Läs mer

Telia Trendspaning 2006

Telia Trendspaning 2006 Telia Trendspaning 2006 Både privatpersoner och företag tror att modern kommunikation kommer att förändra deras vardag under 2006. Hur ser det ut för dig? Innehåll Denna trendspaning ger en bild av hur

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision.

preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision. preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision. Preemraff Lysekil, Sverige. Flygfoto över produkthamnen på raffinaderi Preemraff Lysekil. Innehåll. Start...4 VD har ordet...

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Klimatsmart på kontoret

Klimatsmart på kontoret Klimatsmart på kontoret klimatsmart på kontoret 1 Innehåll Resan till jobbet sid. 5 Ledningens rum sid. 11 Arbetsrum sid. 7 Resor i tjänsten sid. 12 Receptionen sid. 6 Stockholms klimatutmaning är ditt

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Klimatsmart på kontoret

Klimatsmart på kontoret Klimatsmart på kontoret klimatsmart på kontoret 1 Innehåll Resan till jobbet sid. 5 Resor i tjänsten sid. 12 Ledningens rum sid. 11 Receptionen sid. 6 Arbetsrum sid. 7 Kopieringsrum sid. 8 Lunchrum sid.

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Sverige

Bredbandsstrategi för Sverige Bredbandsstrategi för Sverige Omslagsbild: istockphoto. Produktion: Näringsdepartementet och Svensk Information. Artikelnummer: NXXXX. Innehåll Förord...............................................................

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Bredbandsstrategi för Sverige

Bredbandsstrategi för Sverige Bredbandsstrategi för Sverige Omslagsbild: istockphoto Produktion: Näringsdepartementet och Svensk Information Artikelnummer: N2009/8317/ITP Innehåll Förord...............................................................

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer