På väg mot en långsiktigt hållbar utveckling. Telias miljörapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På väg mot en långsiktigt hållbar utveckling. Telias miljörapport 2010"

Transkript

1 På väg mot en långsiktigt hållbar utveckling Telias miljörapport 2010

2 Innehåll En företagsstrategi utan miljöprofil väger lätt 3 Varje oanvänd kilowattimme gynnar miljön 4 Hållbarhetsarbetet kan ta sig många uttryck 7 Kalla fakta kring Telias arbete för en hållbar utveckling 10 Utsläpp av koldioxid Energieffektivitet hos infrastruktur för tele- och datakommunikation Området resor och virtuella möten Hur mycket kan smartare möten sänka koldioxidbelastningen från ditt företag? 14 Smarta företag tar tillvara teknikens potential i den dagliga verksamheten 17 Verktyg för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft 20 Lösningar 20 Miljöfakta om TeliaSonera i Sverige 21 2

3 En företagsstrategi utan miljöprofil väger lätt Miljö- och klimatproblemen går inte att välja bort. Det krävs åtgärder som vrider utvecklingen i en mer hållbar riktning och de krävs nu. Därför är vi inom Telia fast beslutna att använda oss av miljömässigt hållbara metoder i bolagets egna verksam heter och sam tidigt erbjuda produkter och tjänster för kommunikation som kan minska våra kunders och deras kunders miljöpåverkan. Vår egen verksamhet påverkar miljön främst till följd av energiförbrukning, resor, transporter och materialförbrukning. Vi förespråkar genomgående miljömedvetenhet och investerar i modern teknik för att förbättra energieffektiviteten och miljöarbetet. Vi söker hela tiden lösningar som gör det möjligt att hålla tillbaka energiförbrukningen, även när vi ökar kapaciteten och den geografiska täckningen hos våra nät. Telia har i stor utsträckning minskat sitt affärsresande genom ökad användning av telemöten och videokonferenser. Pappersfakturor har i allt högre grad ersatts av e-fakturor till kunderna, vilket har reducerat både pappersförbrukning och transportvolym. Vår strategi på miljöområdet är att ta position som ett ledande miljöföretag i Sverige. Vi vill vara det bästa miljöalternativet på marknaden för mobila och fasta telekommunikationstjänster. Miljöhänsyn ska genomsyra hela vår verksamhet, från tjänsteutveckling och produktion till försäljning och eftermarknad. En effektiv målstyrning i linjeorganisationen lägger grunden för att miljöstrategin får genomslag. Målen inkluderas i styrkort, verksamhetsplaner och aktivitetsplaner. Resultatet följs upp lika omsorgsfullt som för de ekonomiska målen. Sverker Hannervall Chef Företagstjänster Ulrika Steg Chef Mobilitetstjänster Stefan Trampus Chef Bredbandstjänster

4 Varje oanvänd kilowattimme gynnar miljön Visste du att... Fem meter kyldisk i livsmedelsbutiken drar ofta lika mycket el som en direktuppvärmd villa. I svenska butiker finns över 100 kilometer kyldisk. All produktion, distribution och användning av energi har negativ inverkan på miljön. Därför finns det stora miljövinster att hämta genom att helt enkelt sänka energiförbrukningen. Påfallande ofta kan man gå över till smartare tekniska lösningar som nöjer sig med mindre energi för att skapa samma nytta. Detta angreppssätt kallas energieffektivisering. Lönsamt att se om våra hus Bygg- och fastighetssektorn är en giga0nt på energiområdet. Där ligger drygt 30 % av Sveriges totala förbrukning enligt Energimyndigheten. Följaktligen är detta ett högintressant område för energieffektivisering. Karlstads kommun driver ett stort effektiviseringsprojekt som omfattar totalt m 2 fördelade på 160 byggnader. Bland annat byter man ut föråldrad belysningsarmatur, installerar ny styr- och övervakningsanläggning, isolerar byggnadsskal och ersätter direktverkande elvärme med fjärrvärme. När projektet är slutfört kommer kommunen att ha sänkt sina energikostnader med 8,5 Mkr per år och minskat de årliga koldioxidutsläppen med ton. Investeringen återbetalas på 11 år och sett över hela livscykeln gör kommunen en vinst på 75 Mkr. 4

5 Industrin behåller värmen Inom tillverkningsindustrin är tryckluft en av de vanligaste resurserna för driften av verktyg och processer. Tryckluften produceras av kompressorer. Men när man komprimerar luft uppstår en ofrånkomlig biprodukt värme. Därför är det mycket intressant att förse kompressorer med utrustning för värmeåtervinning. Det är tämligen enkelt att återvinna drygt 90 % av en kompressors totala energiförbrukning i form av högvärdigt värme som kan användas exempelvis för uppvärmning av lokaler eller tappvatten. Därmed blir ekonomin mycket god. Återbetalningstiden för den extra investering som krävs på kompressorn är normalt endast några månader. Byggmaterialtillverkaren Saint-Gobain Isover i Billesholm värmer lokalerna med återvunnen energi motsvarande cirka 7000 MWh/år. På sikt ska även processångan ersättas, vilket ger en besparingspotential på MWh/ år. Detta betyder att företaget årligen sparar ungefär 6 Mkr. Smartare lastbilstrafik sänker koldioxidutsläppen Godstransporter är ofrånkomliga om industrin ska kunna upprätthålla sin produktion och olika varor ska nå fram till kunderna. I Sverige hanteras en stor del av transportvolymen via lastbil. Men runt 40 % av de tunga fordonen på våra vägar går tomma. Mängder av diesel används alltså för att frakta luft. För att utnyttja denna kraftiga besparingspotential krävs nytänkande inom transportsektorn. Om företag slutar organisera sina egna transporter individuellt och i stället överlåter detta till en tredjepartlogistiker underlättas samlastning, vilket betyder att fordonen kan utnyttjas bättre. Denna effekt går även att nå genom att olika leverantörer samarbetar med varandra och delar lager närmare kunden. 5

6 Vill man energieffektivisera transporter är det naturligtvis också viktigt att inte köra onödigt långt. It-baserade system för ruttplanering brukar reducera körsträckan med bortåt 10 % jämfört med manuell planering. I en stor fordons flotta kan planeringssystemet ofta ge betydligt större besparing än så. Visste du att... Om alla Sveriges trafikanter höll de skyltade hastighetsgränserna skulle koldioxidutsläppen minska med cirka ton per år. Även motortekniken spelar in. Precis som för personbilar utvecklas nya motorer som använder bränslet effektivare. Men störst inverkan på bränsleförbrukningen har trots allt föraren. På Evald Karlssons Åkeri i Oskarshamn fick de nio chaufförerna lära sig eco-driving. Dessutom fick de strikta direktiv av ägaren Hans Karlsson att hålla max 80 km/h. Därmed sjönk driftkostnaden med drygt kronor per år. Kommunikationstjänster bäddar för smarta lösningar Gemensamt för de tre exemplen ovan från byggsektorn, industrin och transportnäringen är att de innefattar olika it- och kommunikationslösningar. Framför allt har intelligenta system för styrning och reglering samt positioneringssystem stor betydelse på en rad områden. Många bedömare, bland annat inom EU, menar att både energiförbrukning och de totala koldioxidutsläppen kan minskas med närmare 20 % genom smart implemen tering av olika it-baserade system. Men för att få maximal effekt krävs kommunikation. Här spelar Telia rollen som möjliggörare, tack vare våra mobila och fasta kommunikationstjänster. 6

7 Hållbarhetsarbetet kan ta sig många uttryck Störst inverkan på Telias egen hållbara utveckling har naturligtvis åtgärder i stil med att dra ner på resandet och minimera energiförbrukningen i företagets omfattande nät. Men ett heltäckande miljöengagemang rymmer även åtskilligt annat som inte låter sig beskrivas med mått såsom kwh eller kg koldioxid. Här är några exempel från Vi bjuder på miljöhistorier Telia har beslutat att använda s.k. corporate storytelling i miljöarbetet. Det innebär att man återger berättelser om miljörelaterade händelser och resultat, både i kontakterna med viktiga företagskunder och internt i organisationen. Målet är att tydliggöra Telias värderingar på miljöområdet, stärka organisationen och berika varumärket. Miljötema på Telias blogg Bättre affärer är namnet på en blogg där Telia riktar sig till företagare och till användare av företagstjänster. Tongivande Teliamedarbetare publicerar personliga inlägg med syftet att inspirera läsarna och bjuda på tips som leder till bättre affärer. Bloggen har fem olika teman, varav ett är just miljö. Huvudskribent i detta tema är Telias miljöchef. Visste du att... Sparsam körning, även kallad eco-driving, kan sänka bränsleförbrukningen med cirka 10 %. Webbinarier en klokare mötesform Det är lätt att se affärsvärdet av ny kunskap. Men att skaffa denna kunskap genom att besöka seminarier eller föreläsningar är inte alltid lika enkelt. Därför erbjuder Telia återkommande webbinarier i olika ämnen, där vem som helst kan delta via en internetansluten dator. Fördelarna med webbinarier är bland annat att de: Ger deltagarna chansen att skaffa ny kunskap var de än befinner sig Minskar behovet av resor och gynnar därmed miljön Bidrar till ökad medvetenhet om alternativa mötesformer Utgör ett effektivt komplement till traditionella möten Gör det möjligt för ett stort antal geografiskt utspridda deltagare att medverka samtidigt. 7

8 Ordförandeskap i Näringslivets Miljöchefer Näringslivets Miljöchefer (NMC) är en ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling. Föreningen bildades i februari 1994 och har cirka 270 medlemmar. Medlemmarna är i första hand företag från en rad olika branscher inom det privata näringslivet, men även andra typer av organisationer som t ex kommuner och landsting. Telias miljöchef Catherine Karagianni valdes till ordförande i föreningen under Visste du att... It- och telekomsektorn står för cirka 1,3 % av världens totala klimatpåverkande utsläpp. Motsvarande siffra för medie- och underhållningsbranschen är 1,7 %. Miljösidor på telia.se Telias publika webbplats kompletterades 2010 med miljörelaterad information under avsnittet Om Telia. Där redovisas fyra teman: Miljöarbete Grön it Mötespolicy Vision och mål Enkätundersökning bland de egna medarbetarna För att kunna driva miljöarbetet effektivt genom hela organisationen är det viktigt att känna till medarbetarnas attityder och kunskaper på detta område. Därför genomfördes under 2010 en enkätundersökning bland samtliga anställda i den svenska verksamheten. Resultaten har bland annat använts vid planeringen av miljörelaterade moduler i Telias interna program för kompetensutveckling. 8

9 Miljöpartiet lever som det lär tack vare Telia Miljöpartiet publicerade under 2010 rapporten Smartare sätt att mötas Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta resekostnader och minskad miljöpåverkan. I samband med publiceringen av rapporten bjöd Miljöpartiet in till presskonferens. Telia tillhandahöll teknik och lösningar för resfria möten under denna presskonferens, vilket gjorde det möjligt för journalister och andra intresserade att medverka på distans. Deltagarna fick alltså en pedagogisk konkretisering av själva temat för presskonferensen. Seminariemedverkan i Almedalen TeliaSonera deltog i Almedalsveckan Förutom allmänt nätverksbyggande på miljöområdet medverkade Telias miljöchef även i ett semi narium arrangerat av branschorganisationen IT&Telekomföretagen. Under temat Jobba friare IT som kraft i den gröna omställningen diskuterade panelen de möjligheter som it-lösningar öppnar för företag och privatpersoner att effek tivisera och optimera resandet och arbetslivet. Ständig tillgång till snabbt bredband och internet gör det enkelt att vara delaktig, oavsett var man befinner sig. 9

10 Kalla fakta kring Telias arbete för en hållbar utveckling Resultaten av miljöinriktade åtgärder är ofta mätbara. Därmed blir det möjligt att sätta konkreta mål och att följa upp hur väl man lyckas nå dem. Inom Telia görs sådan uppföljning i stor omfattning sedan åtskilliga år. Här presenterar vi ett litet urval från vår digra statistiksamling. Utsläpp av koldioxid TeliaSoneras verksamhet i Sverige Under perioden har TeliaSonera i Sverige minskat de totala utsläppen av koldioxid med över 83 %. Beräkningen av utsläppen inkluderar hela TeliaSoneras svenska verksamhet inklusive resor, byggnader och uppvärmning. Vi har också tagit med utsläpp från våra underleverantörer, exempelvis när logistikföretag kör ut varor till Telias butiker eller när en entreprenör transporterar utfasade telefonstolpar för återvinning. Ton CO 2 per år Läs gärna mer i TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2010 som du hittar på 10

11 Energieffektivitet hos infrastruktur för tele- och datakommunikation Totalmått för hela TeliaSoneras nät i Sverige Energieffektivitet är ett jämförelsemått på den mängd nyttigt arbete som en viss energiförbrukning ger upphov till. Eftersom det inte finns något standardiserat sätt att mäta energieffektivitet för ett helt telenät har TeliaSonera utvecklat en egen modell som vi följt sedan I den väger vi ihop kapaciteten i det fasta och mobila nätet (inklusive antal byggda bredbandsanslutningar, datalagringskapacitet, transportnätets kapacitet m.m.) och jämför detta med elförbrukningen. Ett sådant värde är intressant endast i jämförelse med andra värden beräknade enligt samma modell. Under dessa förutsättningar framgår det hur nätet utvecklas över tiden och hur mycket mer kommunikationsnytta som en viss energiinsats skapar. Modellen resulterar inte i några absoluta värden. Det går alltså inte att utläsa hur energieffektivt Telias nät är jämfört med exempelvis en tillverkningsprocess för stål eller uppvärmningen av ett köpcentrum. Diagrammet visar att energieffektiviteten nästan har fördubblats sedan Annorlunda uttryckt : i genomsnitt har energieffektiviteten ökat med drygt 10 % årligen under den här perioden. Index 2,0 1,5 1,0 0,5 Jämförelseår med index =1 Jämfört med 2002 skapade vårt nät under 2010 nästan dubbelt så mycket nytta för en given energimängd. 0, Läs gärna mer i TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2010 som du hittar på 11

12 Energieffektivitet hos infrastruktur för tele- och datakommunikation Delmått för fyra komponenter i TeliaSoneras nät i Sverige Här framgår hur energieffektiviteten utvecklats i olika fysiska nätdelar. Skillnaderna är avsevärda. Det fiberbaserade transportnätet levererar i dag över 10 gånger mer kapacitet för en given energimängd än det gjorde år Mobilnätets kapacitet per energienhet har ökat med en faktor 2,7 under samma period. Index Transportnät 8 6 Dataservrar 4 Bredbandsnät 2 Mobilnät Läs gärna mer i TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2010 som du hittar på 12

13 Området resor och virtuella möten Förändring från 2001 till 2010 Flygresor per år Flygresor per anställd Körsträcka tjänstebil eller egen bil Körsträcka taxi Körsträcka hyrbil Flygresor per år Reserelaterade kostnader Interna tele- och webbmöten per år Interna tele- och webbmöten per anställd -% % Läs gärna mer i TeliaSonera Corporate Responsibility Report 2010 som du hittar på 13

14 Hur mycket kan smartare möten sänka koldioxidbelastningen från ditt företag? Visste du att... År 2008 uppgick andelen biodrivmedel i transportsektorn till 4,9 %. Vi vet. Det personliga mötet har unika kvaliteter. Men det finns faktiskt åtskilliga möten som blir lika effektiva i virtuell form. Många gånger faktiskt ännu effektivare och betydligt bättre för miljön. Digital transport av bild och ljud i stället för fysisk transport av människor reducerar koldioxidutsläpp, buller, stoft och mark exploatering. CSN trimmar verksamheten med resfria videomöten Centrala Studiestödsnämnden driver sin verksamhet på 15 olika orter, från Kiruna till Malmö. Denna decentraliserade organisation ledde till rätt mycket affärsresande, något som inte bara drog stora kostnader utan också orsakade negativ miljöpåverkan. Vi installerade ett 30-tal videokonferenssystem. Det känns i princip som att träffas öga mot öga. Dessutom har vår lösning fler funktioner än bara bild och ljud. Man kan exempelvis koppla upp en pc och visa presentationer för alla som deltar i mötet, säger Ulf Gustavsson som är gruppchef för it-drift på CSN. Det enkla handhavandet av utrustningen bidrog till ett snabbt genomslag bland medarbetarna. När man exempelvis gör en videobokning lägger man in mötestiden och vilka orter som ska medverka. Då kommer mötet att starta helt automatiskt vid rätt klockslag på de angivna platserna. Vi sänker resekostnaderna rejält, samtidigt som vi sparar på miljön. Dess utom blir samverkan mellan de olika kontoren bättre, eftersom det är så enkelt att få ett möte till stånd. Sist men inte minst gör vi om mängder av spilltid på flyget eller i bilen till effektiv arbetstid, berättar Ulf Gustavsson. 14

15 Visste du att... Flygtrafikens globala utsläpp av koldioxid, kväveoxider och vattenånga samt effekterna från kondensstrimmor beräknas tillsammans svara för 3,5 % av människans totala påverkan på klimatet. Komet spar värdefull arbetstid med telemöte Bemanningsföretaget Komet driver sin verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Man håller regelbundna avstämningsmöten där personer från de olika kontoren deltar. Syftet är bland annat att följa upp försäljning och leveranser. Tidigare samlades deltagarna på samma plats, men nu är det telemöte som gäller. Färre flygresor betyder minskat utsläpp av växthusgaser, samtidigt som vi kapar kostnaderna ordentligt. På köpet spar vi värdefull arbetstid. Och så kan vi ha avstämningsmöten oftare, berättar Komets vd Johan Lagercrantz. Samtliga medarbetare har en iphone med mobilapplikationen för Telia Tele- Möte. Den gör det extra lätt både för mötesordföranden att öppna ett möte och för deltagarna att ansluta sig. Numret och koden ligger lagrade i appen. Speciellt om man inte befinner sig på kontoret är det skönt att slippa leta efter dessa uppgifter. Mötena blir effektivare, eftersom deltagarna kommer in direkt. Vi slipper sitta och vänta på någon stackars eftersläntrare som förtvivlat letar efter koden, säger Johan Lagercrantz. Några tips till företag som vill införa resfria möten Tänk efter före ni skaffar utrustning eller väljer tjänst. Vad ska tekniken användas till? Och vilka ska använda den? Tekniken måste fungera bra för att den ska bli accepterad. Satsa på lösningar som har hög funktionalitet och som är enkla att använda. Se till att ledare och chefer själva blir aktiva användare och att de uppmuntrar medarbetarna att välja resfria möten. Bygg snabbt upp en kritisk massa. Om resfria möten ska slå igenom måste tillräckligt många medarbetare ha enkel tillgång till utrustning och mötestjänster. Forma en supportfunktion som hjälper användare att komma igång och som fixar eventuella tekniska problem. 15

16 Lars Nyberg uppmanar näringslivet att gå i bräschen Globala klimatmöten har hittills inte lett fram till några nya, bindande avtal. Men när politikerna misslyckas med att ta täten i miljöfrågan får istället näringslivet chansen att visa framfötterna i en av världssamfundets mest brännande frågor. Hur ser de långsiktiga strategierna ut för ett grönare näringsliv? Tidskriften Veckans Affärer utmanade Sveriges tyngsta företagsledare genom låta dem besvara frågan i form av debattartiklar. Så här argumenterade TeliaSoneras vd och koncernchef Lars Nyberg i november 2010: TeliaSonera insåg vi tidigt att en stor del av vår miljöbelastning låg i våra egna På resor och transporter. Idag har vi ett annat mötesbeteende än för tio år sedan. Lars Nyberg På TeliaSonera insåg vi tidigt att en stor del av vår miljöbelast ning låg i våra egna resor och transporter. Idag har vi ett annat mötesbeteende än för tio år sedan. Förutom en väl förankrad mötespolicy använder vi, inte minst före tagets högsta ledning, själva de virtuella mötestjänster vi marknadsför. Detta har bidragit till att vi under perioden minskade våra flyg resor med 70 % och den totala resekostnaden med mer än 230 miljoner kronor på årsbasis, samtidigt som CO 2 -utsläppen minskade med mer än 75 % i den verksamheten. Erfarenheter och metoder som kan tillämpas inte bara i vår koncern och bland våra kunder utan på alla arbetsplatser. Många är oroliga för att en utbyggnad av informationsoch kommunikationsteknik riskerar att öka den totala miljöbelast ningen. Under perioden har vi i Sverige byggt ut de mobila och fasta kommunikationsnäten och åttafaldigat kapaciteten i stamnätet. Tack vare fokus på energi effektiva lösningar har elförbrukningen under samma period bara ökat med 6 %. Det går alltså att bygga ut it infrastrukturen utan att öka energiförbrukningen nämnvärt. Att vi använder miljömärkta, fossilfria elkällor är ytterligare en bonus. Våra beräkningar tyder på att om tio tjänsteföretag anammar ett liknande arbetssätt kan de svenska CO 2 -utsläppen från fossila bränslen minska med 2 %. Globalt kan ikt-lösningar som ersättning för resor och transporter minska CO 2 - utsläppen med 20 % till 2020 (enligt GeSI Smart 2020). Över 50 % av våra kunder säger sig inkludera gröna kriterier i sina inköpsbeslut. Men det borde vara fler. TeliaSonera vill uppmana svenskt näringsliv att bidra till att EU:s mål om 20 % minsk ade CO 2 -utsläpp och 20 % ökad energieffektivitet nås Och precis som EU-kommissionen rekommenderar bör ikt-indu strin föregå med gott exempel och minska de egna CO 2 - utsläppen med 20 % redan till Vi har sett att det är möjligt.

17 Smarta företag tar tillvara teknikens potential i den dagliga verksamheten En omvärld i allt snabbare förändring innebär att det hela tiden ställs nya krav på svensk ekonomi och på verksamheter i såväl privat som offentlig sektor. Hur lyckas företagen anpassa sig till nya förutsättningar och hitta vägar som leder till ökad produktivitet och effektivitet i en nätverkskopplad, global miljö? För att få ett svar på den frågan genomförde TeliaSonera och Cisco Systems i slutet av 2010 en undersökning som man kallade Smarta Företag. Marknadsundersökningsföretaget TNS SIFO samlade in svar från över 5000 företag runt om i landet, vilket gör detta till en av Sveriges största företagsenkäter någonsin. Undersökningen ingår i det samarbete kring molntjänster, Business Class Cloud Services, som TeliaSonera och Cisco Systems inledde under Syftet är att öka kunskapen om hur informations- och kommunikationsteknik kan utnyttjas för att stödja verksamheten och höja konkurrenskraften. På basis av det insamlade materialet tog man fram ett index som beskriver hur smarta företagen är. Detta index ligger mellan 0 och 100 och speglar i vilken utsträckning svarspersonerna instämmer med följande fem påståenden: Vi har ett mobilt arbetssätt Vi använder oss aktivt av virtuella möten Vi servar våra kunder på det sätt och vid den tid som passar dem Vi kan ge kunder eller partner tillgång till gemensam information från interna system Vi använder sociala medier. Diagrammet till höger sammanfattar undersökningens övergripande resultat. Det rosa fältet visar indexvärdet för var och en av de fem dimensionerna ovan, beräknat på svaren från samtliga företag och organisationer. Det blå fältet (dvs index 70 för samtliga dimensioner) är det mål som Telia- Sonera och Cisco Systems vill hjälpa Sveriges företag att nå till år Sammanfattning av resultatet i TeliaSoneras och Cisco Systems undersökning. Sociala medier Dela information Mobilt arbetssätt Kundservice Virtuella möten Mål index: 70 Index idag: 38 Två av dimensionerna är extra intressanta ur miljösynvinkel: Virtuella möten och Mobilt arbetssätt. På de följande sidorna redovisar vi undersökningsresultatet från dessa områden mer i detalj. 17

18 Virtuella möten inte så vanliga som många tror Affärsresenärer väljer ofta flyget eller bilen och orsakar därmed avsevärda utsläpp av växthusgaser. Två omvärldsfaktorer hade för några år sedan en starkt dämpande inverkan på affärsresandet. Först gjorde finanskrisen att företagen valde bort resor av ekonomiska skäl. Sedan lamslog det isländska askmolnet både europeisk och transatlantisk flygtrafik och gjorde på så sätt affärsresor omöjliga, även om de rymdes i budgeten. En hel del företag satsade under den här perioden på virtuella mötesformer. I medierna förekom ofta analysen att detta innebar ett slutligt genombrott för telemöten och videomöten. Men var det verkligen så? Nej, inte om man ska tro på undersökningen Smarta Företag. Så här stor andel av svarspersonerna instämde i olika påståenden om virtuella möten: Antal svarspersoner som instämmer i påståendet 20% 27% 27% 26% 23% Vi kan enkelt bjuda in varandra till en virtuell mötesplats Vi kan använda videomöten med varandra Vi kan dela och arbeta i samma dokument tillsammans med andra kollegor Vi kan använda videomöten med externa deltagare, exempelvis kunder Mitt företag har en policy som driver en tydlig ökning av virtuella möten Några observationer i övrigt: Bland småföretag (5 19 anställda) använder 15 % virtuella möten aktivt, jämfört med 36 % bland företag med minst 200 anställda. Storstadsföretagen är flitigare användare av virtuella möten än företag i glesbygd. En policy som driver användningen av virtuella möten är vanligast inom bank- och finanssektorn, där 37 % av företagen har detta. Inom offentlig sektor är motsvarande andel 17 %, Det viktigaste motivet för virtuella möten är ekonomin. Man anser att kostnaderna sjunker jämfört med fysiska möten, vilket gynnar lönsamheten.

19 Bara vartannat företag tillämpar ett mobilt arbetssätt En annan faktor med direkt inverkan på miljöområdet är företagens förmåga att stödja ett mobilt arbetssätt bland de anställda. I dag finns växelanknytning, e-post och telemöte i mobiltelefonen. Intranät och videomötestjänster kan enkelt nås via en bärbar dator med mobilt bredband. Därför går det allt oftare att välja bort kontoret. Detta påverkar medarbetarnas rese mönster på ett sätt som gynnar miljön. Med rätt teknikstöd slipper många säljare, servicetekniker och andra som jobbar ute på fältet att åka förbi kontoret på morgonen. I stället beger man sig direkt till det första uppdraget. Tack vare den ständiga åtkomsten till verksamhetssystemen kan man hitta en rutt som minimerar körsträckan. Och när arbetsdagens sista jobb är klart kan man lämna rapport via den bärbara datorn för att sedan åka direkt hem. Även den som mest brukar sitta på kontoret kan spara koldioxid. Genom att jobba hemma någon timme i början och i slutet av arbetsdagen går det att resa på tider då trafiken löper snabbare ett utmärkt sätt att undvika nervpåfrestande snigeltempo i koldioxidstinna köer. Största miljöeffekten uppstår naturligtvis om man kan skära ner arbetsresorna drastiskt, exempelvis genom att låta medarbetarna jobba hela arbets dagar från hemmakontoret eller någon annan plats som förkortar resvägen. Vilket genomslag har de här idéerna fått i praktiken? Även här ger undersökningen Smarta Företag en tydlig indikation det återstår mycket att göra. Antal svarspersoner som instämmer i påståendet 9% 22% Vi kan se varandras tillgänglighet i mobilen Jag kan nå företagsinterna system från mobilen 38% 45% 50% 49% Mitt företag tillämpar ett mobilt arbetssätt 56% Jag kan koppla upp mig till företagets nätverk från andra ställen än den fasta arbetsplatsen Jag kan hantera jobbmejlen i den mobiltelefon som jag har på jobbet Jag upplever att företaget stödjer och uppmuntrar medarbetarna att använda ny teknik som ökar deras mobilitet Jag upplever att mina kollegor tar till sig och använder ny teknik som ökar deras mobilitet Några observationer i övrigt: Skillnaden i upplevd mobilitet är stor mellan olika branscher. Inom service och tjänster anser 58 % av svarspersonerna att deras företag har ett mobilt arbetssätt, medan motsvarande värde för offentlig sektor är 29 %. Jobbmejl i mobilen är vanligast inom bank- och finanssektorn. Där uppger 77 % att de kan sköta arbetsrelaterad e-post i mobilen. Den anställdas roll i organisationen spelar stor roll. 63 % av beslutsfattarna har e-post i mobilen, jämfört med 37 % bland vanliga användare.

20 Verktyg för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft Sättet att styra om verksamheten i riktning mot minskad miljö- och klimatpåverkan varierar från företag till företag. Telia erbjuder en rad lösningar som underlättar omställningen. De är generellt användbara och passar de allra flesta branscher och verksamhetsinriktningar. Här är ett urval av de miljö vinster som de kan skapa: Reducerad belastning av koldioxid, stoft, buller osv tack vare minskat resande, kortare körsträckor, smartare körval och minskad befordran av fysiska dokument. Sänkt energiförbrukning tack vare minskat behov av kontorsyta. Minskade utsläpp från produktionskedjan skogsråvara-pappersindustritryckeri tack vare minskad användning av trycksaker. Flertalet av lösningarna erbjuds dessutom i form av molntjänster, vilket bland annat gynnar miljön på följande sätt jämfört med alternativet att företaget driftar lösningen i egen regi: Reducerade utsläpp från produktion och transporter tack vare minskat terminalbehov och ökat samutnyttjande av Telias molnbaserade tjänster. Lägre energiförbrukning eftersom it- och kommunikationstjänsterna produceras på storskaliga, energioptimerade datacenter med höggradig virtualisering, frikyla osv. Lösningar Virtuella möten/business video (telemöte, videomöte, webbmöte) Mobilt och fast bredband Mobila verksamhetsapplikationer Unified commu nications Positioneringstjänster Funktion Möjliggör effektiva möten utan att deltagarna behö ver förflytta sig till samma plats Möjliggör effektivt arbete utan att medarbetaren behöver förflytta sig till ett visst ställe Ger mobila medarbetare (servicetekniker, hemvårdare, utesäljare osv) tillgång till it-baserat verksamhetsstöd i fält Ger samlad tillgång till olika kommu nika tions kanaler och verksamhets system via mobila och fasta applikationer och accesser; visar även med arbetarnas närvarostatus Möjliggör lokalisering i realtid av fordon, med arbetare och andra mobila resurser Verksamhetsvinst Sänkta resekostnader Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare mindre spilltid Utvecklat samarbete eftersom både kollegor och externa kontakter blir mer tillgängliga Sänkt energikostnad Sänkt lokalkostnad Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare mindre spilltid Bättre bevakning av akuta ärenden och därmed bättre intern och extern service Enklare för medarbetarna att organisera vardagen och kombinera yrkesrollen med privatlivet Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare mindre spilltid Möjlighet till ökad försäljning eller tjänsteproduktion Möjlighet till helt nya verksamhetsprocesser och affärsmodeller Enklare att dra full nytta av it-stöd och organisationens samlade kompetens Ökad produktivitet tack vare kortare ställtider och effektivare samverkan Ökad personlig effektivitet Ökad kundnöjdhet Lägre bränslekostnader Sänkt underhållsbehov Bättre samordning Ökad möjlighet till snabb omdirigering Bättre kundservice Drifttjänster för datacenter och lokalt nätverk Ger företaget tillgång till hyrda it-funktioner som produceras i energiopti merade datahallar Sänkt energikostnad Minskat investeringsbehov Enklare att anpassa kapaciteten efter behoven Egen it-personal får mer tid över för kvalifi cerade insatser på verksamhetsstödjande it-lösningar Enklare administrativ hantering Visste du att... I en månadslång mätning visade sig de som bodde i lägenhet göra av med i genomsnitt 58 liter varmvatten per person och dygn. Motsvarande förbrukning i villahushåll var 42 liter per person och dygn. Elektroniskt id Kontaktcenter Ger människor möjlighet att styrka sin identitet och signera dokument eller transaktioner på webben minskar bl.a. be hovet av fysiska blanketter Möjliggör effektiv manuell eller automatisk hantering av kunders eller med borgares ärenden via telefon, sms, chatt, e-post och webb Förenklade verksamhetsprocesser Kortare handläggnings- och ställtider Betydande rationaliseringsvinster; möjliggör exempelvis självbetjäningslösningar Sänkt energikostnad Sänkt lokalkostnad Ökad produktivitet bland medarbetarna Sänkta resekostnader Minskat investeringsbehov Enklare att anpassa kapaciteten efter behoven Bättre kundservice och ökad kundnöjdhet

21 TSP-2831_ Miljöfakta om TeliaSonera i Sverige TeliaSonera i Sverige: Bedriver inga verksamheter som kräver miljötillstånd från myndigheterna enligt kapitel 9 i den svenska miljöbalken Har miljöcertifiering enligt ISO sedan 2001 Använder endast grön el märkt med Bra Miljöval för all drift av anläggningar, installationer, nätverk, byggnader osv Bedriver egen forskning och utveckling inom miljöområdet, bland annat om LCA (LivsCykelAnalys). Länkar till kompletterande information På kan du fördjupa dig i dokumentet TeliaSonera Corporate Responsibility Report På hälsar vi dig välkommen till Telias samlade resurser. På hittar du Telias blogg med inspiration och tips för att göra bättre affärer. På får du näring för din affärsutveckling i form av färsk information med it och telekom i fokus. Läs, fråga och diskutera. På finns ingången till våra webbinarier. Du hittar ett kalendarium med kommande arrange mang, och självfallet kan du titta på inspelningar av tidigare webbinarier. På berättar vi mer om våra mötestjänster. Här loggar du också in som deltagare i ett webbmöte. 21

Telias syn på grön it

Telias syn på grön it Telias syn på grön it Innovativa kommunikations - lösningar och förändrat arbetssätt förutsättningar för hållbar utveckling Lösningar som gagnar hållbar utveckling Energi, miljö, klimatpåverkan inom dessa

Läs mer

Hållbara möten - hur IT kan bidra till en hållbar utveckling Stiftelsen TEM Miljönätverksträff i Höör 2012-12-06

Hållbara möten - hur IT kan bidra till en hållbar utveckling Stiftelsen TEM Miljönätverksträff i Höör 2012-12-06 Hållbara möten - hur IT kan bidra till en hållbar utveckling Stiftelsen TEM Miljönätverksträff i Höör 2012-12-06 Kristina Appelqvist Miljöchef Skanova 1 Erbjuder Sveriges största telekomnät till operatörer

Läs mer

Offentlig sektor sackar efter i IT-användningen Svenska myndigheter behöver bli Smarta Myndigheter

Offentlig sektor sackar efter i IT-användningen Svenska myndigheter behöver bli Smarta Myndigheter Offentlig sektor sackar efter i IT-användningen Svenska myndigheter behöver bli Smarta Myndigheter Rapport kring en omfattande TNS-Sifo-undersökning av IT-användandet i näringsliv och offentlig sektor

Läs mer

Vad gör man? 2010-09-10

Vad gör man? 2010-09-10 Vad gör man? 1 Gröna initiativ Var finns potentialen? 2 Miljövision 2015 kommer två tredjedelar av dagens fysiska möten i stället ske virtuellt. För att vi vill och för att alla kan. 3 Miljöarbete i näringslivet

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Resfria möten. Kristina Appelqvist. 2010-01-27 kristina.appelqvist@skanova.se

Resfria möten. Kristina Appelqvist. 2010-01-27 kristina.appelqvist@skanova.se Resfria möten Kristina Appelqvist 1 Världens CO 2 -utsläpp kan minskas med 15% - genom användning av tele- och datakommunikation* och tele- och datakommunikation står för mindre än 2 procent av världens

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Telias väg till ett hållbart företag & förändrade mötesbeteende under

Telias väg till ett hållbart företag & förändrade mötesbeteende under Telias väg till ett hållbart företag & förändrade mötesbeteende under 2001-2012 Catherine Karagianni Environment Manager, TeliaSonera Sverige Mobile +46 70 551 12 03 http://blogg.telia.se/battreaffarer/

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljöutbildning som skapar framgång

Miljöutbildning som skapar framgång Miljöutbildning som skapar framgång Catherine Karagianni Environmental Manager TeliaSonera Sverige Agenda Introduktion TeliaSonera Sveriges miljöarbete Varför en miljöutbildning? Varför valde vi att uppdatera

Läs mer

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012 Vår väg till en hållbarare framtid Telias miljörapport 2012 1 Telias miljörapport 2012 Innehåll Ledare sid 3 Kinnarps satsar på virtuella möten sid 4 Spaning it är centralt för en hållbar utveckling sid

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Miljörapport 2009. Lönsamma åtgärder för en hållbar utveckling offensivt miljöarbete i praktiken. Så tar du nästa steg

Miljörapport 2009. Lönsamma åtgärder för en hållbar utveckling offensivt miljöarbete i praktiken. Så tar du nästa steg TSP-2501_1-1005 Så tar du nästa steg Vill du veta mer om konsten att skona miljön på ett lönsamt sätt? Besök oss på telia.se/miljo och hämta vårt white paper Telias syn på grön it eller läs bloggen Bättre

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Grön och hållbar tillväxt

Grön och hållbar tillväxt Grön och hållbar tillväxt Jörgen Qwist 2014-09-17 Terminstart Telekom 1 Computer Sweden 2014-08-13 2 1 Mot en klimatkatastrof 450 400 350 300 250 1550 1590 1630 1670 1710 1750 1790 1830 1870 1910 1950

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

100 % av oss är stolta över vår negativa utveckling. Telias miljörapport 2011

100 % av oss är stolta över vår negativa utveckling. Telias miljörapport 2011 100 % av oss är stolta över vår negativa utveckling Telias miljörapport 2011 Innehåll Branschbäst men mycket återstår 3 Telia skar bort sex affärsresor av tio 4 Miljösäkrat utbyte av 12.000 mobiltelefoner

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Klimatrapport Envima 2015 south pole group

Klimatrapport Envima 2015 south pole group Klimatrapport Envima 2015 south pole group South Pole Carbon Asset Management Ltd. Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland +41 43 501 35 50 info@thesouthpolegroup.com thesouthpolegroup.com Företagsuppgifter

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012 Vår väg till en hållbarare framtid Telias miljörapport 2012 1 Telias miljörapport 2012 Innehåll Ledare sid 3 Kinnarps satsar på virtuella möten sid 4 Spaning it är centralt för en hållbar utveckling sid

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Mobila tjänster för ökad service

Mobila tjänster för ökad service Mobila tjänster för ökad service Hans Dahlberg Affärschef, Mobila applikationer och telematik 2009-03-05 1 Mars 2009 Fyra nya trender 1 Settler Corporations 2 Nomad Corporations 3 IT-societeten 4 Infomaniacs

Läs mer

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas?

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-11-25 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets precisering

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo KommuniKationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 1 Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 11 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo Kommunikationslösningar

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 1 men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 2014 2 Nu får Sverige ett nytt inrikesflyg! 3 BRA för Malmö 4 Vi har gjort

Läs mer

Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM. Stockholm,

Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM. Stockholm, Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM Stockholm, 2011-02-10 DAX30 CO 2 Emissions 2009 ALTERNATIVE OPENING SLIDE Company Emissions [Mio. tonnes CO 2 ] 144.9 * 1c 290.6 *1a 90.0 *2a

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad?

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Mats Mägiste CTO Cygate AB Mats.magiste@cygate.se Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Visste Du att 7 års ringande = 1 timmes flygresa släpper ut lika mycket CO 2 som (inklusive tillverkning,

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD TMALL 0141 Presentation v 1.0 Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen med fokus på hållbara transporter Lena Erixon, GD 2016-09-09 Tillgänglighet i det hållbara samhället Tillgänglighet

Läs mer

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. FASTIGHETSKONTORET 2007-08-29 B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Fastighetskontoret Mats Mattsson 2007-08-29 /WA i i/wy 11., ni) Avtalsbilaga

Läs mer

Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar

Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar NYA VOLVO METANDIESEL Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar Kommer dina lastbilar att hålla ditt företag konkurrenskraftigt i morgon? Två stora utmaningar Ditt företag står säkert väl rustat för

Läs mer

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy policy Idrottsrörelsens klimatpolicy SAMMANFATTNING I denna idrottens första övergripande klimatpolicy ligger fokus på två områden som har stor betydelse ur klimatsynpunkt samtidigt som idrottsrörelsens

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer