Att avropa programvaror som licens eller molntjänst från Statens inköpscentrals ramavtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att avropa programvaror som licens eller molntjänst från Statens inköpscentrals ramavtal"

Transkript

1 Att avropa programvaror som licens eller molntjänst från Statens inköpscentrals ramavtal

2 Vi som är här idag Mikael Larsson Förvaltningsansvarig ramavtal Programvaror Daniel Melin Upphandlare IT Karl Ekman - Förvaltning Kontorsstöd som molntjänst & Licensförsörjning 2010 Björn Larsson Avtalsjurist Page 2

3 Agenda Inledning Kort om Statens inköpscentral Orientering inom programvaruområdet Förberedelser inför avrop av licenser eller som molntjänst Page 3

4 Agenda Genomförande - Avrop av programvara som licenser Licensförsörjning Genomförande - Avrop av programvara som tjänst Kontorsstöd som Molntjänst Kaffepaus Page 4

5 Agenda Juridiska aspekter och särskilda frågor vid avrop av Kontorsstöd som Molntjänst Var lagras information Avslutande av tjänst PUL Summering, diskussion och avslutning Page 5

6 Page 6 Kort om Statens inköpscentral

7 Statens inköpscentral Bildades 1 januari 2011 Drygt 50 personer på avdelningen Statens inköpscentral förvaltar cirka 1300 ramavtal Statens inköpscentral har ramavtal med cirka 700 leverantörer Under år 2012 omsatte ramavtalen ca 11 miljarder Page 7

8 Vårt uppdrag Att ingå ramavtal som är avsedda för statliga myndigheter Inom IT-området gäller uppdraget hela offentliga förvaltningen, d.v.s. även kommuner och landsting Page 8

9 Vilka ska avropa från våra ramavtal? Myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen om myndigheten inte finner att en annan form av avtal sammantaget är bättre (förordning 1998:796 om statlig inköpssamordning) Eventuella avsteg från ramavtalen ska anmälas (se Samtliga avropsberättigade på ett ramavtal är parter i ramavtalet vilket innebär att de avtalsrättsligt är bundna att följa ramavtalet Page 9

10 Information på avropa.se Ramavtalen Vägledning Mall för kontrakt Mall för avropsförfrågan Avropsblankett Nyhetsbrev Page 10

11 Page 11 Demo av nya avropa.se

12 Orientering inom programvaruområdet Page 12

13 Vad SIC ser Programvaror omsätter mer pengar SAM inget händer Molnet kommer antingen långsamt med kontroll eller snabbt och utan kontroll Öppna programvaror köps som proprietära väldigt få exempel på vidareutnyttjande, samordning eller nyttjande av öppenhetens fördelar Hybridlösningar blir vanligare Det sker en konsolidering bland leverantörer och integratörer, samtidigt kommer det hela tiden nya aktörer och nya affärsmodeller Page 13

14 Vad SIC ser Programvaror ingår i många olika ramavtal hur löser vi det? Outsourcing händer men är inte särskilt vanligt Ganska ovanligt att kunder hjälps åt, viss inköpssamordning och driftskonsolidering men få större projekt eller delande på utvecklingskostnader EU Studie om inlåsningseffekter samt stort intresse för molnet KKV Rapport om inlåsningseffekter Norden Rapport och kommande filmer om molnet Page 14

15 Kommande förstudie Förstudie för programvaruområdet påbörjas efter sommaren Ramavtalen Licensförsörjning, Öppna programvaror, Kontorsstöd som molntjänst, E-förvaltningsstödjande tjänster och IT-drift Hosting ingår SIC:s nuvarande modell och indelning börjar bli otidsenlig då programvaror allt oftare säljs som hybridlösningar Hur ska SIC uppnå optimal balans mellan köpare och säljare på programvaruområdet? Page 15

16 Kommande förstudie Hur ska inlåsningseffekter hanteras? En del molntjänster har större inlåsningseffekter än en del proprietära programvaror Har offentlig sektor ett intresse av öppna standarder och inlåsningsproblem? Page 16

17 Kostnad och kontroll Hutlöst dyrt Proprietär programvara Egenutvecklad programvara Mindre kontroll Total kontroll Molntjänst Öppen programvara Gratis Page 17

18 Frågor till framtiden Vem ska vara ramavtalsleverantör för programvaror i framtiden? Hur ska SIC nå leverantörer utan egna säljorganisationer? Hur ska offentlig sektor spendera färre skattekronor och ändå ha fler och bättre tjänster? Hur ska offentlig sektor förmås bryta osunda inköpsmönster? Page 18

19 Page 19 Att avropa från IT-ramavtal

20 Tips och råd vid avrop - innan avrop Förstudie syfte med avropet, effektmål, behov, budget, risk- och sårbarhetsanalys etc. Kartlägg utbudet webbplatser, tidningar, konferenser, prata med andra myndigheter, fråga samtliga ramavtalsleverantörer, fråga programvarutillverkare etc. Strategi för avropet öppen licens, proprietär licens, licenspartner, etc. Licensmodell, användare, dator, organisation, CPU Support & underhållsavtal! Utvärderingskriterier, lägsta pris eller pris + kvalitet? Dialog!! Page 20

21 Priser i ett längre kontrakt med successiva leveranser Prislistor Hur ska jag utvärdera pris i avropet/utvärderingen? Styckpris på produkt/tjänst och ev. omformas till rabattsats Rabattsats på fastställd ÅF/Tillverkarprislistor (ERP) Påslag på fastställda prislistor (ERP) är den mest transparenta modellen Page 21

22 Priser i ett längre kontrakt med successiva leveranser Hur ska jag säkerställa prisnivån under kontraktstiden? Förmånsläget ska bibehållas urvalskorg av produkter avstäms regelbundet. Ersättningsprodukter ska ha samma prisbild Benchmarking/marknadsundersökning på i avropet fördefinierade parametrar för jämförelse Tillit och förtroende mellan parterna Page 22

23 Ramavtal Öppna programvaror 2010 Page 23

24 Öppna programvaror Ramavtalen omfattar öppna programvaror med tillhörande (konsult)tjänster. Med öppna programvaror menar Statens inköpscentral programvaror licensierade med en licens som är godkänd av Open Source Initiative, se Allmänna frågor om öppen källkod i offentlig sektor hanteras av Daniel Melin, kontakta gärna honom om ni har frågor eller funderingar Page 24

25 Kortfakta Fem ramavtal Många underleverantörer Omfattar staten, alla landsting (21) och ca 225 kommuner Avtalstid 1 april Juli 2014 (+8 mån förlängning) Avrop endast genom förnyad konkurrensutsättning Inga prislistor, takpris för konsulttjänster Stort utbud av konsulttjänster Page 25

26 Ramavtalsleverantörer Arctic Group AB Init AB MSC Open Source AB Redbridge AB Redpill Linpro AB Page 26

27 Programvaruområden Kontorsstöd Informationsförsörjning Operativsystem Säkerhetsprogramvara Driftstödsprogramvara Tillgångshantering (Asset Management) Mellanprogramvara Utvecklingsverktyg Databas Statistikprogramvara Page 27

28 Tjänster Installation Implementation Migrering Förvaltning Support Underhåll Utbildning i verksamhetsanpassad programvara Page 28

29 Page 29 Ramavtal Licensförsörjning 2010

30 Kortfakta Sex ramavtal Många underleverantörer, st Omfattar staten, alla landsting och drygt 220 kommuner Avtalstid 15 juli juli 2014 (+ 12 månader) Endast förnyad konkurrensutsättning Inga prislistor Produkt- och tjänsteutbud på ramavtalsleverantörernas webbar omsättning 2012 ca Miljard (inkl Pgmv2010) varav produkter 1000 Mkr och tjänster 200 Mkr Page 30

31 Ramavtalsleverantörerer Atea Sverige AB COMPAREX Sweden AB Crayon AB Dustin AB Fujitsu Sweden AB Pulsen AB Page 31

32 Tjänster Installation Konfiguration & anpassning Support Underhåll Licenshantering (Software Asset Management) Projektledning, förstudie, utredning, utbildning, integration eller systemutvecklingstjänster ingår inte Page 32

33 Upphandlingen Kontorsstöd som molntjänst Page 33

34 Kort sammanfattning Ett ramavtal för hela offentlig sektor Annonserades 8/11, anbud inkom 15/1, tilldelningsbeslut 22/1, färdigt 4/2 Referensgrupp från Datainspektionen, MSB och Landstinget Västmanland Page 34

35 Bakgrund Förstudie gjordes i början av 2010 Förstudien slog fast att en upphandling av molntjänster är lämplig Grupprogramvara och office verkade lämpligast eftersom: Alla använder det och behöver det Kostnaden är så hög så den måste upphandlas Tillräckligt många leverantörer av snarlik tjänst Page 35

36 Vad är kontorsstöd? E-post Kalender Adressbok Ordbehandling Kalkylark Presentation Allt integrerat i samma molntjänst Integration med mobiltelefoner ingår Page 36

37 Vad är en molntjänst? Levereras över internet Är inte skräddarsydd eller anpassad för en specifik kund Kräver ingen lokalt installerad programvara utöver webbläsaren Kräver inte en specifik webbläsare eller operativsystem Kan relativt snabbt och enkelt öka eller minska antal användare efter kundens önskemål Lagrar kundens information hos molntjänstleverantören Page 37

38 Begränsningar Varför är Kontorsstöd som molntjänst så begränsad i sitt innehåll? Page 38

39 Juridisk analys Både Google, IBM och Microsoft accepterar EU:s standardavtalsklausuler Vår konstruktion gällande personuppgifter verkar accepteras av marknaden Molntjänstleverantörens ToS är i viss mån förhandlingsbara Det finns inget sätt i LOU att kravställa på vart data geografiskt ska lagras inom EU (det går i LUFS) Det är möjligt att kombinera ramavtalets allmänna villkor med leverantörens ToS Page 39

40 Efter upphandlingen Ovanligt medialt Microsoft IBM Datainspektionen Frågor från avropare Seminarier, intresse från omvärlden Ovanligt stort intresse från privat sektor Page 40

41 KSM på avropa.se Ramavtalssida Leverantörssidor Vägledning (levande dokument) Mall för avropsförfrågan Mall för kontrakt Page 41

42 Tillämpning av ramavtalen Laglighetsprövning Risk- och sårbarhetsanalys PUL Allmänna villkor Kravkatalog Page 42

43 Innan avrop av KSM Vilka funktionella krav måste uppfyllas? Vilka juridiska krav måste uppfyllas? Vilka säkerhetskrav måste uppfyllas? Vad vill ni uppnå med avropet? Hur ser nuvarande lösningar ut? Vilka andra system behöver molntjänsten integreras med? Page 43

44 Köpa Kontorsstöd på annat sätt Är det möjligt att avropa Kontorsstöd som molntjänst på andra ramavtal? Får en myndighet göra en egen upphandling av Kontorsstöd som molntjänst? Page 44

45 Page 45 Juridiska aspekter

46 Övergripande frågor Personuppgiftslagen Var lagras all data? Laglighetskontroll vad är det? Allmänna villkor och biträdesavtalet Frågor vid avtals upphörande Patriot Act! Page 46

47 Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft Lagens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas (1 ) Lagen bygger på dataskyddsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter Ny dataskyddsförordning kommer den väntas stärka skyddet för människors integritet Lagen omfattar all automatiserad behandling av personuppgifter Page 47

48 Några begrepp Personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person Behandling alla åtgärder som har att göra med personuppgifter Personuppgiftsansvarig den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter Personuppgiftsombud den fysiska person som självständigt ska se till att personuppgifter behandlas korrekt Personuppgiftsbiträde den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning Page 48

49 PuL omfattar bl a inte Behandling av personuppgifter som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter Personuppgifter som inte finns i personregister och databaser Ordbehandling som inte ingår i dokumenthanteringssystem, publicering av löpande text på nätet, e-post Elektroniska ljud- och bilduppgifter som inte ingår i databaser Undantaget gäller alla viktiga regler i PuL Page 49

50 PuL omfattar bl a inte Den undantagna behandlingen får inte kränka den registrerades personliga integritet (missbruksregeln) PuL skall inte tillämpas om det skulle strida mot grundlagsbestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet Områden omfattade av registerförfattningar Page 50

51 Sanktioner Datainspektionen utövar tillsyn (se t.ex. beslut avs Salems kommun) Missbruk är skadeståndsgrundande Böter eller fängelse om missbruk innefattar känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser, överföring av personuppgifter utanför EU/EES till land som inte har adekvat skyddsnivå Page 51

52 Molntjänster Ramavtalsleverantören och molntjänstleverantören är den personuppgiftsansvariges personuppgiftsbiträden Biträdesavtal måste tecknas, och ska föreskriva att personuppgiftsbiträdet är skyldig att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att biträdesavtalet efterlevs Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att PuL och andra lagar följs vid behandling Page 52

53 Molntjänster Det är inte bara att lägga ut i molnet - inte ens om man har bra avtal och biträdesavtal Det samma gäller all form av utkontraktering Känsliga personuppgifter (ras, etnicitet, hälsa, politisk åsikt m.m.) fordrar stark autentisering och kryptering Page 53

54 Laglighetskontrollen Viktigt att säkerställa bl.a. att inga författningar som styr den personuppgiftsansvariges verksamhet påverkar möjligheten för personuppgiftsbiträde att behandla personuppgifterna, samt om det föreligger hinder beträffande var informationen geografiskt är lagrad Behandlingen måste vara tillåten enligt PuL Personuppgiftsansvarig måste bedöma om den specifika personuppgiftsbehandling som man vill låta molntjänstleverantören utföra kommer att vara tillåten enligt personuppgiftslagen Page 54

55 Risk- och sårbarhetsanalysen Är det möjligt att nyttja molnet för behandling av de tänkta personuppgifterna? Vilken säkerhetsnivå är lämplig? Vilka åtgärder måste vidtas? Ju större integritetsrisker, desto högre krav på säkerhetsåtgärder! Hur stora integritetsrisker som en viss behandling innebär beror bland annat på antalet personer som de behandlade uppgifterna avser, mängden uppgifter som behandlas om varje person och känsligheten hos de behandlade personuppgifterna Page 55

56 Risk- och sårbarhetsanalysen Det finns flera etablerade metoder för risk- och sårbarhetsanalys, exempelvis den som tagits fram av EU:s nätverks- och informationssäkerhetsbyrå ENISA (Cloud Computing, Information Assurance Framework). Nackdelen är att den är generellt hållen, och att det finns risk för att man arbetar mekaniskt efter listan och därmed låter bli att tänka själv samt att verkligen analysera resultaten. Se också Datainspektionens checklista för behandling av personuppgifter på mobila enheter. Page 56

57 Allmänna villkor genomgång Anger villkor för kontraktsfullgörande som gäller mellan den avropande myndigheten och ramavtalsleverantören Allmänna villkor äger företräde om villkor i andra dokument som ingår i kontraktet säger något annat, såvida inte parterna uttryckligen och skriftligen avtalat om annat (p 4.1) Undantag: Personuppgiftsbiträdesavtalet äger företräde framför Allmänna villkor beträffande reglering av personuppgiftsbehandlingar (p 4.2) Page 57

58 Allmänna villkor genomgång Avtalad specifikation central för beskrivning av den avropande myndighetens förutsättningar och särskilda krav på ramavtalsleverantörens fullgörande och leverans av molntjänsten Page 58

59 Allmänna villkor genomgång Uppstart av molntjänsten Erforderlig informationsöverföring Avtalad startdag när avtalad spec ska uppfyllas Leveranskontroll (tio dagar före startdag) Faktisk startdag i idealfallet samma som avtalad Om inte: försening, p 11.3 ger kunden rätt till vite Page 59

60 Allmänna villkor genomgång Felansvar Fel föreligger när molntjänsten avviker från avtalad specifikation, och avvikelsen är till men för kunden Sanktioner: Försening av införandeprojekt utlöser vite (p 11.3) Andra småfel utlöser också vite (p 11.2) Nästa steg: skadestånd, dock med begränsningar Avvikelser som inte är till men för kunden är inte fel i AV:s mening (p 11.7) Page 60

61 Allmänna villkor genomgång Ansvarsbegränsningar Force majeure (p ) Införandeprojektet det högsta av 35 pbb eller 25 % av kontraktssumman (p 12.3) Kraftigt begränsat skadeståndsansvar avseende molntjänsten (p 12.4) Page 61

62 Allmänna villkor genomgång Kunds användning av molntjänsten Endast registrerade användare, kunden ansvarar för dessas användande av molntjänsten Page 62

63 Allmänna villkor genomgång Åtgärder när kontraktet upphör Ramavtalsleverantören ska, försåvitt ingånget Kontrakt sägs upp eller på annat sätt upphör att gälla eller där Molntjänsten övergår till ny Molntjänstleverantör, medverka till att övergången sker med minsta möjliga olägenhet för Kunden så att störningar i Kundens verksamhet undviks i största möjliga utsträckning Page 63

64 Allmänna villkor genomgång Kunden ska i samband med leverantörsbyte alltid kostnadsfritt tillhandahållas all data och meta-data som Ramavtalsleverantören hanterar för Kunds räkning Data som inte övergår till Kunden eller till en ny Molntjänstleverantör ska raderas så snart det är praktiskt möjligt efter att övergången slutförts Page 64

65 Allmänna villkor genomgång Ändringar i molntjänstens innehåll Molntjänstleverantören får, utan att underrätta kunden, utföra ändringar i molntjänsten eller dess tillhandahållande om dessa inte innebär olägenhet för kunden eller förändrar molntjänstens avtalade specifikation Page 65

66 Page 66 Personuppgiftsbiträdesavtalet

67 Personuppgiftsbiträdesavtalet Biträdet är skyldigt att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av Tekniska möjligheter Kostnad att genomföra åtgärderna De särskilda risker som finns med behandlingen Hur pass känsliga personuppgifterna är Page 67

68 Personuppgiftsbiträdesavtalet Personuppgifter får inte behandlas på annat sätt, för andra ändamål eller enligt andra instruktioner än de som anges i biträdesavtalet Underbiträden skriftligt avtal, med samma förpliktelser som följer av biträdesavtalet Behandlingar i tredje land förbjudna, om inte landet är godkänt enligt bilaga i PuF, eller om Kommissionens standardavtalsklausuler tillämpas Page 68

69 USA PATRIOT Act 2001 Mytomspunnen lag (egentligen flera lagar) Kontroversiell även i USA starkt kritiserad Samma typ av lagstiftning finns i Sverige kritiserad när den infördes, men sällan åberopad på samma sätt? Komparativa studier har visat att många europeiska länder ger betydligt mer omfattande befogenheter i sina respektive lagar än USA Page 69

70 Försvarsunderrättelseverksamhet FRA-lagen - lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Samarbete med andra länder och internationella organisationer, följer av Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet Page 70

71 Försvarsunderrättelseverksamhet Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation 6 kap a om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation m.m. 6 kap : Den som tillhandahåller nätet har tystnadsplikt gällande sådan angelägenhet som avser inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Page 71

72 Försvarsunderrättelseverksamhet Det sker ett omfattande internationellt samarbete inom och mellan västvärldens militära och civila underrättelsetjänster och brottsbekämpande organisationer Page 72

73 Hur hantera behandlingar i tredje land? Behandlingar i USA är tillåtna enligt PuL, om personuppgiftsbiträdet anslutits till det frivilliga s.k. Safe Harbor-regelverket USA anses, förutsatt att Safe Harbor-reglerna tillämpas, tillhandahålla ett adekvat skydd för personuppgifter Laglighetsprövningen tillsammans med risk- och sårbarhetsanalysen kan ge svar på många frågeställningar beträffande myndighetens möjligheter och förutsättningar att efterleva PuL:s stadganden Page 73

74 Page 74 Summering och avslutning

75 Ramavtalet Kontorsstöd som molntjänst Leverantörsselektering Avtalsvillkoren Tekniska krav Paketerad tjänst Att lämna molntjänsten Ni har stöd av mallar, vägledning och förvaltare = En helhetslösning! Page 75

Ramavtal Programvaror och tjänster - Licensförsörjning 2010. Avropadagen 23 oktober 2012

Ramavtal Programvaror och tjänster - Licensförsörjning 2010. Avropadagen 23 oktober 2012 Ramavtal Programvaror och tjänster - Licensförsörjning 2010 Avropadagen 23 oktober 2012 Agenda Information om ramavtalet Licensförsörjning 2010 Kort information om ramavtal Öppna programvaror 2010 Kort

Läs mer

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Vervas mål Att förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering

Läs mer

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Välkomna! Praktisk information Hålltider Lunch - Serveras i två matsalar Presentationsmaterial - www.verva.se/seminarium/programvaror

Läs mer

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Avtalstypen Molntjänst - Funktionalitet online via Internet - Köp av/ abonnemang på en tjänst - Olika innehåll, olika nivåer SaaS,

Läs mer

Universitetet och Datainspektionen i Molnet

Universitetet och Datainspektionen i Molnet 15 och 16 april 2015 Universitetet och Datainspektionen i Molnet reflektioner över en gryende praxis Göteborgs universitet Definition från Wikipedia Datormoln molntjänster - är IT-tjänster som tillhandahålls

Läs mer

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL?

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Juridik och IT i kommunerna, den 14 mars 2013 Ingela Alverfors, jurist Adolf Slama, IT-säkerhetsspecialist Dagens agenda Molntjänster Mobila enheter Sociala

Läs mer

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster)

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Mikael Larsson Sid 1 Agenda Kort om befintliga ramavtal och förstudien. Nya ramavtalen programvaror och tjänster

Läs mer

Vägledning om molntjänster i skolan

Vägledning om molntjänster i skolan 2013-11-xx 1 E-samhället i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan För att en skolnämnd i en kommun ska kunna bedöma om de molntjänster som man vill använda inom skolan stämmer överens med kraven

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vägledning för avrop från Programvaror och tjänster 2014 - Grundläggande IT, Kontorsstöd & Systemutveckling

Vägledning för avrop från Programvaror och tjänster 2014 - Grundläggande IT, Kontorsstöd & Systemutveckling Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 2. RAMAVTALSOMRÅDET... 2 2.1 Ramavtalsområdets omfattning... 2 2.1.1 Grundläggande IT... 3 2.1.2 Kontorsstöd... 3 2.1.3 Systemutveckling...

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molnet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molnet Datum Diarienr 2013-09-09 890-2012 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sollentuna kommun Turebergs torg 1 191 86 Sollentuna Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

EU:s dataskyddsförordning

EU:s dataskyddsförordning EU:s dataskyddsförordning Länsstyrelsen den 8 november 2016 Elisabeth Jilderyd och Eva Maria Broberg Datainspektionen Datainspektionen Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Vägledning för avrop från. Kontorsstöd som molntjänst 2012

Vägledning för avrop från. Kontorsstöd som molntjänst 2012 Sid 1 (22) 2013-04-26 Dnr 93-37-10 Version 1.10 Vägledning för avrop från Kontorsstöd som molntjänst 2012 Sid 2 (22) Innehållsförteckning 1 Dokumenthistorik...2 2 Inledning...2 3 Avropsberättigade...2

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster 23.3-5559-17 Sid 2 (7) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Leverans och särskilda åtaganden...4 4

Läs mer

Programvaror & tjänster 2014. Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh

Programvaror & tjänster 2014. Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh Programvaror & tjänster 2014 Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler, PuL,

Läs mer

Sid 1. IT-utbildning

Sid 1. IT-utbildning Sid 1 IT-utbildning IT-utbildning Ulla Karin Josefsson, avtalsansvarig Mikael Larson, bitr. avtalsansvarig Sid 2 Kort om ramavtalet Avtalsperiod: 2016-05-12-2018-05-31 (2020-05-11) Ramavtalet kan användas

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Sid 1. Datacenter. Daniel Melin

Sid 1. Datacenter. Daniel Melin Sid 1 Datacenter Daniel Melin Nya ramavtal Datacenter ersätter Servrar & Lagring samt Nätverksprodukter Utökar dessa ramavtal med kundunik tjänsteleverans och molntjänst Förhoppningsvis blir avtalsstart

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17 Programvaror & tjänster Kivos 2015-09-17 Sid 2 Om upphandlingarna Tidslinje Programvaror & tjänster Sommar 2013 till februari 2014 - Förstudie Sex ramavtal blev fyra Juni 2014 - Avtalsvillkor på remiss

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern 1 (5) Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 2010, 193. Inledning Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och

Läs mer

Integritetsskydd - igår, idag, imorgon. Professor Cecilia Magnusson Sjöberg

Integritetsskydd - igår, idag, imorgon. Professor Cecilia Magnusson Sjöberg Integritetsskydd - igår, idag, imorgon Professor Cecilia Magnusson Sjöberg Innehåll 1. Framväxten av integritetsskyddslagstiftningen 2. EU:s dataskyddsförordning 3. Grunderna i personuppgiftslagen Att

Läs mer

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E 2013-08-28 0 (5) AVTAL M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E För personuppgifter som är relaterade till Höganäs kommun FÖRVALTNING 1 (5)

Läs mer

Sid 2. Statens inköpscentral Upphandling av Datacenter och ett informationssäkerhetsprojekt Jan Lundh & Gabriella Sydorw ( )

Sid 2. Statens inköpscentral Upphandling av Datacenter och ett informationssäkerhetsprojekt Jan Lundh & Gabriella Sydorw ( ) Sid 2 Statens inköpscentral Upphandling av Datacenter och ett informationssäkerhetsprojekt Jan Lundh & Gabriella Sydorw (2016-09-15) Agenda Presentation av Statens Inköpscentral (SIC) vid Kammarkollegiet

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Enköpings kommunstyrelses användning av molntjänsten Dropbox

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Enköpings kommunstyrelses användning av molntjänsten Dropbox Datum Diarienr 2011-09-28 256-2011 Enköpings kommunstyrelse Kungsgatan 42 745 80 Enköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Enköpings kommunstyrelses användning av molntjänsten Dropbox Datainspektionens

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Sid 1. IT-utbildning

Sid 1. IT-utbildning Sid 1 IT-utbildning IT-utbildning Ulla Karin Josefsson, avtalsansvarig Mikael Larson, bitr. avtalsansvarig Sid 2 Kort om ramavtalet Avtalsperiod: 2016-05-12-2018-05-31 (2020-05-11) Ramavtalet kan användas

Läs mer

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud Välkomna till Datainspektionen Grundkurs i personuppgiftslagen Grundkurs för personuppgiftsombud Ulrika Bergström, Jonas Agnvall, Agneta Runmarker och Ranja Bunni 15-16 mars 2016 Grundkurs i personuppgiftslagen

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Välkomna till kurs i den nya dataskyddsförordningen

Välkomna till kurs i den nya dataskyddsförordningen Välkomna till kurs i den nya dataskyddsförordningen Malmö den 6 oktober 2016 Eva Maria Broberg, Lisa Johansson, Jonas Agnvall och Martin Brinnen Disposition Introduktion rätten till privatliv, dataskyddsregleringen,

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster

Företagshälsovårdstjänster Företagshälsovårdstjänster Vi som deltar här idag: Gunilla Lannestedt, ramavtalsansvarig Jeanette Hemmingsson, upphandlare Pendar Solimani, upphandlare Emma Dufva, jurist Välkommen att ställa frågor under

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

FÖRBEREDELSER INFÖR GDPR

FÖRBEREDELSER INFÖR GDPR FÖRBEREDELSER INFÖR GDPR RÅD FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Reviderad 170320 Intresset av att kunna använda information om individer, så kallade personuppgifter, är stort i samhället. Som ett resultat

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

Vägledning för avrop från. Programvaror och tjänster Informationsförsörjning, Kontorsstöd & Systemutveckling

Vägledning för avrop från. Programvaror och tjänster Informationsförsörjning, Kontorsstöd & Systemutveckling Vägledning för avrop från Programvaror - Grundläggande IT, Informationsförsörjning, Kontorsstöd & Systemutveckling Datum Sid 2 (22) Innehåll 1 Om vägledningen... 5 1.1 Inledning... 5 2 Ramavtalsområdet...

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Personuppgiftslagen baseras på det s.k. dataskyddsdirektivet (95/46/EG). Inom EU har det beslutats att detta direktiv ska ersättas av

Personuppgiftslagen baseras på det s.k. dataskyddsdirektivet (95/46/EG). Inom EU har det beslutats att detta direktiv ska ersättas av Promemoria 2016-12-05 Utbildningsdepartementet Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Sammanfattning Lagen (2013:794) om

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen. Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw

Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen. Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw Vårt uppdrag Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Att ingå ramavtal för statliga myndigheter. Inom

Läs mer

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Antagna av Lantmäteriet februari 2017. Dnr 106-2017/687 1. BAKGRUND 1.1 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten

Läs mer

Förstudie. Programvaror och tjänster 2013

Förstudie. Programvaror och tjänster 2013 Sid 1 (65) Fastställd: 2014-02-05 Diarienr: 96-40-2013 Förstudie Programvaror och tjänster 2013 Sid 2 (65) Sammanfattning vid Kammarkollegiet har haft ramavtal för olika sorters programvaror med tillhörande

Läs mer

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler?

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler? Datum Sid 1 (5) Frågor och svar på ramavtal för IT-utbildning Avrop 1. Hur långt kan ett Kontrakt (Leveransavtal) vara? Ett Kontrakt måste avropas och tecknas inom Ramavtalets giltighetstid och kan vara

Läs mer

Vården och reglerna om dataskydd

Vården och reglerna om dataskydd Vården och reglerna om dataskydd 2016-09-21 Katarina Tullstedt Enhetschef Enheten för myndigheter, vård och utbildning Datainspektionen Rätten till privatliv Europakonventionen EU:s stadga om de grundläggande

Läs mer

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler?

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler? Datum Sid 1 (5) Frågor och svar på ramavtal för IT-utbildning Avrop 1. Hur långt kan ett Kontrakt (Leveransavtal) vara? Ett Kontrakt måste avropas och tecknas inom Ramavtalets giltighetstid och kan vara

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 1 (7) 1. Svarsdatum2011-01-04 09:44:40 Fråga: Är avsikten att teckna ramavtal med max 7 st leverantörer eller endast en (1)? Svar: Enligt punkt 4.1 i Ansökningsinbjudan

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204) Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 1 riktar sig till de vårdgivare som avser att direkt

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand 1 Ny dataskyddslagstiftning i Europa Agnes Andersson Hammarstrand Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 3 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund De största förändringarna Sammanfattning

Läs mer

Avropsstöd Programvaror och programvaror som molntjänster 2014

Avropsstöd Programvaror och programvaror som molntjänster 2014 Avropsstöd Programvaror och programvaror som molntjänster 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Omfattning... 2 3 Leverantörer på ramavtalet... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 5 5 Avrop med förnyad konkurrensutsättning...

Läs mer

Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet

Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet Axel Krantz, Petra Edenfeldt, Karl Ekman & Sebastian Svartz Sid 1 Inledande disposition Avtalsrelation Ramavtalets uppbyggnad Huvuddokument, utvalda rubriker

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Almega Express den 21 september 2016 på Nils Bergh Heléne Hellström Persson Christian Rimmerfeldt Dataskyddsförordningen Ny lagstiftning 2018 Dataskyddsdirektivet från 1995 införlivades

Läs mer

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Spårvagnshallarna 27 maj 2015

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Spårvagnshallarna 27 maj 2015 Informationsseminarium Programvaror & tjänster Spårvagnshallarna 27 maj 2015 Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler,

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

Spår 1 - Programvaror & tjänster. Avropadagen 18 april 2016

Spår 1 - Programvaror & tjänster. Avropadagen 18 april 2016 Spår 1 - Programvaror & tjänster Avropadagen 18 april 2016 Vi som ska prata här idag Kammarkollegiet Mikael Larsson, ramavtalsansvarig Pensionsmyndigheten Pedra Herdegen Innehåll i passet 1. Ramavtalens

Läs mer

e Arkiv Pia Hedenblad, Försäljningschef SKI

e Arkiv Pia Hedenblad, Försäljningschef SKI e Arkiv Pia Hedenblad, Försäljningschef SKI 1 Kort om SKI Vi samordnar upphandlingar åt kommuner, landsting och regioner. Ca 35 anställda Genom att arbeta med samordnade upphandlingar inom offentlig sektor

Läs mer

Informationssäkerhet en förutsättning för effektiv digitalisering. Moderator: William Linnefell, Ekonomistyrningsverket

Informationssäkerhet en förutsättning för effektiv digitalisering. Moderator: William Linnefell, Ekonomistyrningsverket Informationssäkerhet en förutsättning för effektiv digitalisering Moderator: William Linnefell, Ekonomistyrningsverket Informationssäkerhet en utmaning eller ett stöd i digitaliseringsarbetet? ESV-dagen

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan:

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan: 2017-04-05 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PARTER Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med adressen [**] (i det följande Personuppgiftsansvarige

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09-09 685-2008 Produktionsnämnden för vård och bildning Uppsala kommun 753 75 UPPSALA Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsjurist Per Blomberg Landstingsdirektör tf, Helena Söderquist ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Enligt revisionsplanen genomförs, på uppdrag

Läs mer

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå EUs nya personuppgiftslagstiftning Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 2 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Grundkurs i dataskyddslagstiftningen. Grundkurs för personuppgiftsombud

Grundkurs i dataskyddslagstiftningen. Grundkurs för personuppgiftsombud Grundkurs i dataskyddslagstiftningen Grundkurs för personuppgiftsombud den 15-16 november 2016 Lisa Johansson, Tove Fors, Ulrika Bergström och Agneta Runmarker Disposition Idag Introduktion Kort om Datainspektionen

Läs mer

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5)

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Avropsförfrågan IT-utbildning Fiktivmyndigheten Sid 2 (5) 1 Avrop från ramavtal Fiktivmyndigheten inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer (nedan kallad Leverantörer) att lämna

Läs mer

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-06-21 536-2016 Ert diarienr Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm även via e-post Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Datainspektionen har granskat

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 1 (6) Kompletteringar Inga Frågor & svar 1. Svarsdatum: 2010-11-12 15:35:44 Fråga: Fråga 1: 5.1.2, Hur viktigt är det att produktlistan är komplett vid avtalstillfället.

Läs mer

Ramavtal e-arkiv. Anna Gillquist Programansvarig, Avdelningen för digitalisering

Ramavtal e-arkiv. Anna Gillquist Programansvarig, Avdelningen för digitalisering Ramavtal e-arkiv Anna Gillquist Programansvarig, Avdelningen för digitalisering Varför ett nationellt samordnat projekt? Offentlighetslagstiftningens krav Flera parallella projekt på g Sambruk och Kommunförbundet

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Almega Express den 7 december 2016 på Nils Bergh Heléne Hellström Persson Dataskyddsförordningen Ny lagstiftning 2018 Dataskyddsdirektivet från 1995 införlivades i Sverige genom

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Förstudie DANTE 2008-01-15

Förstudie DANTE 2008-01-15 Förstudie DANTE 2008-01-15 Agenda Introduktion av VERVA Inledning Förstudie DANTE Förstudiens slutsatser (Paus) Ramavtal och Avropsprocess Tidplan Diskussion (Lunch) Verva IT-ramavtal för offentlig förvaltning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

MOLNET. Säkerhetskrav för personuppgifter

MOLNET. Säkerhetskrav för personuppgifter MOLNET Säkerhetskrav för personuppgifter Vad är Personuppgifter och vad innebär PuL? Molnet när kan det bli det ett problem? Vad ska man tänka på vid användning av molntjänster? Windows 10 vad innebär

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Dnr UFV 2015/401 Riktlinjer för informationssäkerhet Medarbetares användning av molntjänster Fastställda av Säkerhetschefen 2015-03-19 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer