Att avropa programvaror som licens eller molntjänst från Statens inköpscentrals ramavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att avropa programvaror som licens eller molntjänst från Statens inköpscentrals ramavtal"

Transkript

1 Att avropa programvaror som licens eller molntjänst från Statens inköpscentrals ramavtal

2 Vi som är här idag Mikael Larsson Förvaltningsansvarig ramavtal Programvaror Daniel Melin Upphandlare IT Karl Ekman - Förvaltning Kontorsstöd som molntjänst & Licensförsörjning 2010 Björn Larsson Avtalsjurist Page 2

3 Agenda Inledning Kort om Statens inköpscentral Orientering inom programvaruområdet Förberedelser inför avrop av licenser eller som molntjänst Page 3

4 Agenda Genomförande - Avrop av programvara som licenser Licensförsörjning Genomförande - Avrop av programvara som tjänst Kontorsstöd som Molntjänst Kaffepaus Page 4

5 Agenda Juridiska aspekter och särskilda frågor vid avrop av Kontorsstöd som Molntjänst Var lagras information Avslutande av tjänst PUL Summering, diskussion och avslutning Page 5

6 Page 6 Kort om Statens inköpscentral

7 Statens inköpscentral Bildades 1 januari 2011 Drygt 50 personer på avdelningen Statens inköpscentral förvaltar cirka 1300 ramavtal Statens inköpscentral har ramavtal med cirka 700 leverantörer Under år 2012 omsatte ramavtalen ca 11 miljarder Page 7

8 Vårt uppdrag Att ingå ramavtal som är avsedda för statliga myndigheter Inom IT-området gäller uppdraget hela offentliga förvaltningen, d.v.s. även kommuner och landsting Page 8

9 Vilka ska avropa från våra ramavtal? Myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen om myndigheten inte finner att en annan form av avtal sammantaget är bättre (förordning 1998:796 om statlig inköpssamordning) Eventuella avsteg från ramavtalen ska anmälas (se Samtliga avropsberättigade på ett ramavtal är parter i ramavtalet vilket innebär att de avtalsrättsligt är bundna att följa ramavtalet Page 9

10 Information på avropa.se Ramavtalen Vägledning Mall för kontrakt Mall för avropsförfrågan Avropsblankett Nyhetsbrev Page 10

11 Page 11 Demo av nya avropa.se

12 Orientering inom programvaruområdet Page 12

13 Vad SIC ser Programvaror omsätter mer pengar SAM inget händer Molnet kommer antingen långsamt med kontroll eller snabbt och utan kontroll Öppna programvaror köps som proprietära väldigt få exempel på vidareutnyttjande, samordning eller nyttjande av öppenhetens fördelar Hybridlösningar blir vanligare Det sker en konsolidering bland leverantörer och integratörer, samtidigt kommer det hela tiden nya aktörer och nya affärsmodeller Page 13

14 Vad SIC ser Programvaror ingår i många olika ramavtal hur löser vi det? Outsourcing händer men är inte särskilt vanligt Ganska ovanligt att kunder hjälps åt, viss inköpssamordning och driftskonsolidering men få större projekt eller delande på utvecklingskostnader EU Studie om inlåsningseffekter samt stort intresse för molnet KKV Rapport om inlåsningseffekter Norden Rapport och kommande filmer om molnet Page 14

15 Kommande förstudie Förstudie för programvaruområdet påbörjas efter sommaren Ramavtalen Licensförsörjning, Öppna programvaror, Kontorsstöd som molntjänst, E-förvaltningsstödjande tjänster och IT-drift Hosting ingår SIC:s nuvarande modell och indelning börjar bli otidsenlig då programvaror allt oftare säljs som hybridlösningar Hur ska SIC uppnå optimal balans mellan köpare och säljare på programvaruområdet? Page 15

16 Kommande förstudie Hur ska inlåsningseffekter hanteras? En del molntjänster har större inlåsningseffekter än en del proprietära programvaror Har offentlig sektor ett intresse av öppna standarder och inlåsningsproblem? Page 16

17 Kostnad och kontroll Hutlöst dyrt Proprietär programvara Egenutvecklad programvara Mindre kontroll Total kontroll Molntjänst Öppen programvara Gratis Page 17

18 Frågor till framtiden Vem ska vara ramavtalsleverantör för programvaror i framtiden? Hur ska SIC nå leverantörer utan egna säljorganisationer? Hur ska offentlig sektor spendera färre skattekronor och ändå ha fler och bättre tjänster? Hur ska offentlig sektor förmås bryta osunda inköpsmönster? Page 18

19 Page 19 Att avropa från IT-ramavtal

20 Tips och råd vid avrop - innan avrop Förstudie syfte med avropet, effektmål, behov, budget, risk- och sårbarhetsanalys etc. Kartlägg utbudet webbplatser, tidningar, konferenser, prata med andra myndigheter, fråga samtliga ramavtalsleverantörer, fråga programvarutillverkare etc. Strategi för avropet öppen licens, proprietär licens, licenspartner, etc. Licensmodell, användare, dator, organisation, CPU Support & underhållsavtal! Utvärderingskriterier, lägsta pris eller pris + kvalitet? Dialog!! Page 20

21 Priser i ett längre kontrakt med successiva leveranser Prislistor Hur ska jag utvärdera pris i avropet/utvärderingen? Styckpris på produkt/tjänst och ev. omformas till rabattsats Rabattsats på fastställd ÅF/Tillverkarprislistor (ERP) Påslag på fastställda prislistor (ERP) är den mest transparenta modellen Page 21

22 Priser i ett längre kontrakt med successiva leveranser Hur ska jag säkerställa prisnivån under kontraktstiden? Förmånsläget ska bibehållas urvalskorg av produkter avstäms regelbundet. Ersättningsprodukter ska ha samma prisbild Benchmarking/marknadsundersökning på i avropet fördefinierade parametrar för jämförelse Tillit och förtroende mellan parterna Page 22

23 Ramavtal Öppna programvaror 2010 Page 23

24 Öppna programvaror Ramavtalen omfattar öppna programvaror med tillhörande (konsult)tjänster. Med öppna programvaror menar Statens inköpscentral programvaror licensierade med en licens som är godkänd av Open Source Initiative, se Allmänna frågor om öppen källkod i offentlig sektor hanteras av Daniel Melin, kontakta gärna honom om ni har frågor eller funderingar Page 24

25 Kortfakta Fem ramavtal Många underleverantörer Omfattar staten, alla landsting (21) och ca 225 kommuner Avtalstid 1 april Juli 2014 (+8 mån förlängning) Avrop endast genom förnyad konkurrensutsättning Inga prislistor, takpris för konsulttjänster Stort utbud av konsulttjänster Page 25

26 Ramavtalsleverantörer Arctic Group AB Init AB MSC Open Source AB Redbridge AB Redpill Linpro AB Page 26

27 Programvaruområden Kontorsstöd Informationsförsörjning Operativsystem Säkerhetsprogramvara Driftstödsprogramvara Tillgångshantering (Asset Management) Mellanprogramvara Utvecklingsverktyg Databas Statistikprogramvara Page 27

28 Tjänster Installation Implementation Migrering Förvaltning Support Underhåll Utbildning i verksamhetsanpassad programvara Page 28

29 Page 29 Ramavtal Licensförsörjning 2010

30 Kortfakta Sex ramavtal Många underleverantörer, st Omfattar staten, alla landsting och drygt 220 kommuner Avtalstid 15 juli juli 2014 (+ 12 månader) Endast förnyad konkurrensutsättning Inga prislistor Produkt- och tjänsteutbud på ramavtalsleverantörernas webbar omsättning 2012 ca Miljard (inkl Pgmv2010) varav produkter 1000 Mkr och tjänster 200 Mkr Page 30

31 Ramavtalsleverantörerer Atea Sverige AB COMPAREX Sweden AB Crayon AB Dustin AB Fujitsu Sweden AB Pulsen AB Page 31

32 Tjänster Installation Konfiguration & anpassning Support Underhåll Licenshantering (Software Asset Management) Projektledning, förstudie, utredning, utbildning, integration eller systemutvecklingstjänster ingår inte Page 32

33 Upphandlingen Kontorsstöd som molntjänst Page 33

34 Kort sammanfattning Ett ramavtal för hela offentlig sektor Annonserades 8/11, anbud inkom 15/1, tilldelningsbeslut 22/1, färdigt 4/2 Referensgrupp från Datainspektionen, MSB och Landstinget Västmanland Page 34

35 Bakgrund Förstudie gjordes i början av 2010 Förstudien slog fast att en upphandling av molntjänster är lämplig Grupprogramvara och office verkade lämpligast eftersom: Alla använder det och behöver det Kostnaden är så hög så den måste upphandlas Tillräckligt många leverantörer av snarlik tjänst Page 35

36 Vad är kontorsstöd? E-post Kalender Adressbok Ordbehandling Kalkylark Presentation Allt integrerat i samma molntjänst Integration med mobiltelefoner ingår Page 36

37 Vad är en molntjänst? Levereras över internet Är inte skräddarsydd eller anpassad för en specifik kund Kräver ingen lokalt installerad programvara utöver webbläsaren Kräver inte en specifik webbläsare eller operativsystem Kan relativt snabbt och enkelt öka eller minska antal användare efter kundens önskemål Lagrar kundens information hos molntjänstleverantören Page 37

38 Begränsningar Varför är Kontorsstöd som molntjänst så begränsad i sitt innehåll? Page 38

39 Juridisk analys Både Google, IBM och Microsoft accepterar EU:s standardavtalsklausuler Vår konstruktion gällande personuppgifter verkar accepteras av marknaden Molntjänstleverantörens ToS är i viss mån förhandlingsbara Det finns inget sätt i LOU att kravställa på vart data geografiskt ska lagras inom EU (det går i LUFS) Det är möjligt att kombinera ramavtalets allmänna villkor med leverantörens ToS Page 39

40 Efter upphandlingen Ovanligt medialt Microsoft IBM Datainspektionen Frågor från avropare Seminarier, intresse från omvärlden Ovanligt stort intresse från privat sektor Page 40

41 KSM på avropa.se Ramavtalssida Leverantörssidor Vägledning (levande dokument) Mall för avropsförfrågan Mall för kontrakt Page 41

42 Tillämpning av ramavtalen Laglighetsprövning Risk- och sårbarhetsanalys PUL Allmänna villkor Kravkatalog Page 42

43 Innan avrop av KSM Vilka funktionella krav måste uppfyllas? Vilka juridiska krav måste uppfyllas? Vilka säkerhetskrav måste uppfyllas? Vad vill ni uppnå med avropet? Hur ser nuvarande lösningar ut? Vilka andra system behöver molntjänsten integreras med? Page 43

44 Köpa Kontorsstöd på annat sätt Är det möjligt att avropa Kontorsstöd som molntjänst på andra ramavtal? Får en myndighet göra en egen upphandling av Kontorsstöd som molntjänst? Page 44

45 Page 45 Juridiska aspekter

46 Övergripande frågor Personuppgiftslagen Var lagras all data? Laglighetskontroll vad är det? Allmänna villkor och biträdesavtalet Frågor vid avtals upphörande Patriot Act! Page 46

47 Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft Lagens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas (1 ) Lagen bygger på dataskyddsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter Ny dataskyddsförordning kommer den väntas stärka skyddet för människors integritet Lagen omfattar all automatiserad behandling av personuppgifter Page 47

48 Några begrepp Personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person Behandling alla åtgärder som har att göra med personuppgifter Personuppgiftsansvarig den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter Personuppgiftsombud den fysiska person som självständigt ska se till att personuppgifter behandlas korrekt Personuppgiftsbiträde den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning Page 48

49 PuL omfattar bl a inte Behandling av personuppgifter som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter Personuppgifter som inte finns i personregister och databaser Ordbehandling som inte ingår i dokumenthanteringssystem, publicering av löpande text på nätet, e-post Elektroniska ljud- och bilduppgifter som inte ingår i databaser Undantaget gäller alla viktiga regler i PuL Page 49

50 PuL omfattar bl a inte Den undantagna behandlingen får inte kränka den registrerades personliga integritet (missbruksregeln) PuL skall inte tillämpas om det skulle strida mot grundlagsbestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet Områden omfattade av registerförfattningar Page 50

51 Sanktioner Datainspektionen utövar tillsyn (se t.ex. beslut avs Salems kommun) Missbruk är skadeståndsgrundande Böter eller fängelse om missbruk innefattar känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser, överföring av personuppgifter utanför EU/EES till land som inte har adekvat skyddsnivå Page 51

52 Molntjänster Ramavtalsleverantören och molntjänstleverantören är den personuppgiftsansvariges personuppgiftsbiträden Biträdesavtal måste tecknas, och ska föreskriva att personuppgiftsbiträdet är skyldig att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att biträdesavtalet efterlevs Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att PuL och andra lagar följs vid behandling Page 52

53 Molntjänster Det är inte bara att lägga ut i molnet - inte ens om man har bra avtal och biträdesavtal Det samma gäller all form av utkontraktering Känsliga personuppgifter (ras, etnicitet, hälsa, politisk åsikt m.m.) fordrar stark autentisering och kryptering Page 53

54 Laglighetskontrollen Viktigt att säkerställa bl.a. att inga författningar som styr den personuppgiftsansvariges verksamhet påverkar möjligheten för personuppgiftsbiträde att behandla personuppgifterna, samt om det föreligger hinder beträffande var informationen geografiskt är lagrad Behandlingen måste vara tillåten enligt PuL Personuppgiftsansvarig måste bedöma om den specifika personuppgiftsbehandling som man vill låta molntjänstleverantören utföra kommer att vara tillåten enligt personuppgiftslagen Page 54

55 Risk- och sårbarhetsanalysen Är det möjligt att nyttja molnet för behandling av de tänkta personuppgifterna? Vilken säkerhetsnivå är lämplig? Vilka åtgärder måste vidtas? Ju större integritetsrisker, desto högre krav på säkerhetsåtgärder! Hur stora integritetsrisker som en viss behandling innebär beror bland annat på antalet personer som de behandlade uppgifterna avser, mängden uppgifter som behandlas om varje person och känsligheten hos de behandlade personuppgifterna Page 55

56 Risk- och sårbarhetsanalysen Det finns flera etablerade metoder för risk- och sårbarhetsanalys, exempelvis den som tagits fram av EU:s nätverks- och informationssäkerhetsbyrå ENISA (Cloud Computing, Information Assurance Framework). Nackdelen är att den är generellt hållen, och att det finns risk för att man arbetar mekaniskt efter listan och därmed låter bli att tänka själv samt att verkligen analysera resultaten. Se också Datainspektionens checklista för behandling av personuppgifter på mobila enheter. Page 56

57 Allmänna villkor genomgång Anger villkor för kontraktsfullgörande som gäller mellan den avropande myndigheten och ramavtalsleverantören Allmänna villkor äger företräde om villkor i andra dokument som ingår i kontraktet säger något annat, såvida inte parterna uttryckligen och skriftligen avtalat om annat (p 4.1) Undantag: Personuppgiftsbiträdesavtalet äger företräde framför Allmänna villkor beträffande reglering av personuppgiftsbehandlingar (p 4.2) Page 57

58 Allmänna villkor genomgång Avtalad specifikation central för beskrivning av den avropande myndighetens förutsättningar och särskilda krav på ramavtalsleverantörens fullgörande och leverans av molntjänsten Page 58

59 Allmänna villkor genomgång Uppstart av molntjänsten Erforderlig informationsöverföring Avtalad startdag när avtalad spec ska uppfyllas Leveranskontroll (tio dagar före startdag) Faktisk startdag i idealfallet samma som avtalad Om inte: försening, p 11.3 ger kunden rätt till vite Page 59

60 Allmänna villkor genomgång Felansvar Fel föreligger när molntjänsten avviker från avtalad specifikation, och avvikelsen är till men för kunden Sanktioner: Försening av införandeprojekt utlöser vite (p 11.3) Andra småfel utlöser också vite (p 11.2) Nästa steg: skadestånd, dock med begränsningar Avvikelser som inte är till men för kunden är inte fel i AV:s mening (p 11.7) Page 60

61 Allmänna villkor genomgång Ansvarsbegränsningar Force majeure (p ) Införandeprojektet det högsta av 35 pbb eller 25 % av kontraktssumman (p 12.3) Kraftigt begränsat skadeståndsansvar avseende molntjänsten (p 12.4) Page 61

62 Allmänna villkor genomgång Kunds användning av molntjänsten Endast registrerade användare, kunden ansvarar för dessas användande av molntjänsten Page 62

63 Allmänna villkor genomgång Åtgärder när kontraktet upphör Ramavtalsleverantören ska, försåvitt ingånget Kontrakt sägs upp eller på annat sätt upphör att gälla eller där Molntjänsten övergår till ny Molntjänstleverantör, medverka till att övergången sker med minsta möjliga olägenhet för Kunden så att störningar i Kundens verksamhet undviks i största möjliga utsträckning Page 63

64 Allmänna villkor genomgång Kunden ska i samband med leverantörsbyte alltid kostnadsfritt tillhandahållas all data och meta-data som Ramavtalsleverantören hanterar för Kunds räkning Data som inte övergår till Kunden eller till en ny Molntjänstleverantör ska raderas så snart det är praktiskt möjligt efter att övergången slutförts Page 64

65 Allmänna villkor genomgång Ändringar i molntjänstens innehåll Molntjänstleverantören får, utan att underrätta kunden, utföra ändringar i molntjänsten eller dess tillhandahållande om dessa inte innebär olägenhet för kunden eller förändrar molntjänstens avtalade specifikation Page 65

66 Page 66 Personuppgiftsbiträdesavtalet

67 Personuppgiftsbiträdesavtalet Biträdet är skyldigt att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av Tekniska möjligheter Kostnad att genomföra åtgärderna De särskilda risker som finns med behandlingen Hur pass känsliga personuppgifterna är Page 67

68 Personuppgiftsbiträdesavtalet Personuppgifter får inte behandlas på annat sätt, för andra ändamål eller enligt andra instruktioner än de som anges i biträdesavtalet Underbiträden skriftligt avtal, med samma förpliktelser som följer av biträdesavtalet Behandlingar i tredje land förbjudna, om inte landet är godkänt enligt bilaga i PuF, eller om Kommissionens standardavtalsklausuler tillämpas Page 68

69 USA PATRIOT Act 2001 Mytomspunnen lag (egentligen flera lagar) Kontroversiell även i USA starkt kritiserad Samma typ av lagstiftning finns i Sverige kritiserad när den infördes, men sällan åberopad på samma sätt? Komparativa studier har visat att många europeiska länder ger betydligt mer omfattande befogenheter i sina respektive lagar än USA Page 69

70 Försvarsunderrättelseverksamhet FRA-lagen - lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Samarbete med andra länder och internationella organisationer, följer av Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet Page 70

71 Försvarsunderrättelseverksamhet Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation 6 kap a om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation m.m. 6 kap : Den som tillhandahåller nätet har tystnadsplikt gällande sådan angelägenhet som avser inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Page 71

72 Försvarsunderrättelseverksamhet Det sker ett omfattande internationellt samarbete inom och mellan västvärldens militära och civila underrättelsetjänster och brottsbekämpande organisationer Page 72

73 Hur hantera behandlingar i tredje land? Behandlingar i USA är tillåtna enligt PuL, om personuppgiftsbiträdet anslutits till det frivilliga s.k. Safe Harbor-regelverket USA anses, förutsatt att Safe Harbor-reglerna tillämpas, tillhandahålla ett adekvat skydd för personuppgifter Laglighetsprövningen tillsammans med risk- och sårbarhetsanalysen kan ge svar på många frågeställningar beträffande myndighetens möjligheter och förutsättningar att efterleva PuL:s stadganden Page 73

74 Page 74 Summering och avslutning

75 Ramavtalet Kontorsstöd som molntjänst Leverantörsselektering Avtalsvillkoren Tekniska krav Paketerad tjänst Att lämna molntjänsten Ni har stöd av mallar, vägledning och förvaltare = En helhetslösning! Page 75

Ramavtal Programvaror och tjänster - Licensförsörjning 2010. Avropadagen 23 oktober 2012

Ramavtal Programvaror och tjänster - Licensförsörjning 2010. Avropadagen 23 oktober 2012 Ramavtal Programvaror och tjänster - Licensförsörjning 2010 Avropadagen 23 oktober 2012 Agenda Information om ramavtalet Licensförsörjning 2010 Kort information om ramavtal Öppna programvaror 2010 Kort

Läs mer

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Välkomna! Praktisk information Hålltider Lunch - Serveras i två matsalar Presentationsmaterial - www.verva.se/seminarium/programvaror

Läs mer

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER

Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Molntjänster - vilka är riskerna och vad säger PUL? ADVOKAT HANS NICANDER Avtalstypen Molntjänst - Funktionalitet online via Internet - Köp av/ abonnemang på en tjänst - Olika innehåll, olika nivåer SaaS,

Läs mer

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Vervas mål Att förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering

Läs mer

Universitetet och Datainspektionen i Molnet

Universitetet och Datainspektionen i Molnet 15 och 16 april 2015 Universitetet och Datainspektionen i Molnet reflektioner över en gryende praxis Göteborgs universitet Definition från Wikipedia Datormoln molntjänster - är IT-tjänster som tillhandahålls

Läs mer

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster)

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Mikael Larsson Sid 1 Agenda Kort om befintliga ramavtal och förstudien. Nya ramavtalen programvaror och tjänster

Läs mer

Vägledning om molntjänster i skolan

Vägledning om molntjänster i skolan 2013-11-xx 1 E-samhället i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan För att en skolnämnd i en kommun ska kunna bedöma om de molntjänster som man vill använda inom skolan stämmer överens med kraven

Läs mer

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL?

Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Molntjänster och integritet vad gäller enligt PuL? Juridik och IT i kommunerna, den 14 mars 2013 Ingela Alverfors, jurist Adolf Slama, IT-säkerhetsspecialist Dagens agenda Molntjänster Mobila enheter Sociala

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Programvaror & tjänster 2014. Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh

Programvaror & tjänster 2014. Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh Programvaror & tjänster 2014 Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler, PuL,

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17 Programvaror & tjänster Kivos 2015-09-17 Sid 2 Om upphandlingarna Tidslinje Programvaror & tjänster Sommar 2013 till februari 2014 - Förstudie Sex ramavtal blev fyra Juni 2014 - Avtalsvillkor på remiss

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Spårvagnshallarna 27 maj 2015

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Spårvagnshallarna 27 maj 2015 Informationsseminarium Programvaror & tjänster Spårvagnshallarna 27 maj 2015 Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler,

Läs mer

Förstudie. Programvaror och tjänster 2013

Förstudie. Programvaror och tjänster 2013 Sid 1 (65) Fastställd: 2014-02-05 Diarienr: 96-40-2013 Förstudie Programvaror och tjänster 2013 Sid 2 (65) Sammanfattning vid Kammarkollegiet har haft ramavtal för olika sorters programvaror med tillhörande

Läs mer

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 1 (7) 1. Svarsdatum2011-01-04 09:44:40 Fråga: Är avsikten att teckna ramavtal med max 7 st leverantörer eller endast en (1)? Svar: Enligt punkt 4.1 i Ansökningsinbjudan

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand 1 Ny dataskyddslagstiftning i Europa Agnes Andersson Hammarstrand Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 3 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund De största förändringarna Sammanfattning

Läs mer

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Sundsvall 29 september 2015

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Sundsvall 29 september 2015 Informationsseminarium Programvaror & tjänster Sundsvall 29 september 2015 Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler,

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå EUs nya personuppgiftslagstiftning Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 2 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund

Läs mer

Juridik och informationssäkerhet

Juridik och informationssäkerhet 2 KAPITEL Juridik och informationssäkerhet Sammanfattning Information som hanteras i socialtjänstens hemtjänstverksamhet (hemtjänst) och i kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) innehåller känsliga

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 2013-03-01 Innehåll 1. Kort om personuppgiftslagen... 1 2. Några begrepp i PuL... 1 3. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter...

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09- 09 810-2008 Utbildningsnämnden i Skövde kommun 541 83 SKÖVDE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Uppföljning av beslut i ärende 263-2011

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Uppföljning av beslut i ärende 263-2011 Datum Diarienr 2013-05-31 1351-2012 Kommunstyrelsen i Salems kommun 144 80 Rönninge Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Uppföljning av beslut i ärende 263-2011 Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3 2 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer 1 1.3.1 Avropsberättigade 2 1.3.2 Ramavtalsleverantörer 2 1.3.3

Läs mer

Risk- och Sårbarhetsanalys

Risk- och Sårbarhetsanalys tgerg Risk- och Sårbarhetsanalys Bedömning av behandling av personuppgifter i molntjänst för Utbildningsnämndens verksamheter Sektor utbildning, kultur- och fritid 1 Beskrivning av användning av molntjänst

Läs mer

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN DIGITALA VERKTYG I SKOLAN INFORMATION TILL PERSONAL DATORN I SKOLAN "EN-TILL-EN"OCH OFFICE 365 Örebro kommun erbjuder alla elever att låna en dator eller surfplatta för skolarbetet, en så kallad en-till-en-lösning.

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Upprättat av (namn) Projekt-ID Dokumenttyp Daniel Melin 760014 Anbudsinbjudan. Hans Sundström, 2010-12-10 Upphandling Licensförsörjning 2010

Upprättat av (namn) Projekt-ID Dokumenttyp Daniel Melin 760014 Anbudsinbjudan. Hans Sundström, 2010-12-10 Upphandling Licensförsörjning 2010 Daniel Melin 760014 Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Licensförsörjning 2010 1 (15) Daniel Melin 760014 Anbudsinbjudan Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Bakgrund...3 3 Upphandlingens omfattning...3 3.1

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Vägledning Öppna programvaror 2010

Vägledning Öppna programvaror 2010 Vägledning 1 (17) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...3 4 Övergripande om ramavtalet...4 4.1 Omfattning...4 4.2 Programvaruområden...5 4.3 Tjänster...7

Läs mer

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning 21 maj 2014 Förslag till ny dataskyddsförordning (allmän uppgiftsskyddsförordning) Europaparlamentets och Rådets

Läs mer

Säkerhet och integritet i molnet

Säkerhet och integritet i molnet Whitepaper Säkerhet och integritet i molnet En genomgång av regelverk, ansvarsfrågor och rättsläget kring molntjänster delivering business agility Sammanfattning När marknaden för molntjänster utvecklas

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs.

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm och larmmottagning 0 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Nationellt samordnad upphandling 3 4 Samarbete mellan SKI och IT-Norrbotten Samverkan med pågående Regeringsuppdrag, SKL, SICS

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molntjänsten Google Apps For Education

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molntjänsten Google Apps For Education Datum Diarienr 2014-06-10 358-2014 Grundskolenämnden i Malmö Stad Stadshuset August Palms plats 1 205 80 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molntjänsten

Läs mer

Outsourcing och IT-avtal för kommuner 2012

Outsourcing och IT-avtal för kommuner 2012 Outsourcing och IT-avtal för kommuner 2012 - Att undvika de vanligaste fallgroparna vid upphandling av framtidens IT-system - KommITS & Sambruks höstkonferens 2011 Kenth Berg, Associate, Advokatfirman

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv En presentation från Johan Bålman 1 Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna

Läs mer

Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan

Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr BUN 2011/80-5 Barn-och ungdomsnämnden Redovisning av hur integritet och säkerhet beaktas i satsningen på IT i skolan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molntjänsten Office 365

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molntjänsten Office 365 Datum Diarienr 2014-04-25 1475-2013 Utbildningsnämnden Ale kommun 449 80 Alafors Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molntjänsten Office 365 Datainspektionens

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

Vägledning IT-utbildning 2010

Vägledning IT-utbildning 2010 Vägledning 1 (19) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...4 4 Övergripande om ramavtalet...5 4.1 Omfattning...5 4.2 Utbildningsområden...5 4.3 Flergångskort...6

Läs mer

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster Cloud Sweden Oberoende kompetensnätverk Analys & Konsultbolag Leverantörer Kunder Dataföreningen Startat i mars 2010 Predrag

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1293-2013 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1725-2009 Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella

Läs mer

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 Ramavtal 1(14) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 7 UPPDATERING AV PRISER... 6 8 UPPDATERING

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen.

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. HFD 2015 ref 3 Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. Lagrum: 5 a personuppgiftslagen (1998:204) 2Secure Screening AB (bolaget) tillhandahöll en tjänst som gav företag, organisationer

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 januari 2015 KLAGANDE Gothia Protection Group AB, 556567-5013 Ombud: AA Gothia Protection Group AB Box 2003 438 11 Landvetter MOTPART

Läs mer

Nya ramavtal för flyttjänster

Nya ramavtal för flyttjänster Nyhetsbrev april 2013 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet gäller

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen (1998:204) vid Göteborgs universitet. Regler för behandling av personuppgifter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Västerås Citysamverkan AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Västerås Citysamverkan AB Beslut Diarienr 1 (14) 2015-06-22 2729-2014 Västerås Citysamverkan AB Smedjegatan 15 722 12 Västerås Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Västerås Citysamverkan AB Datainspektionens beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Gemensamt IT-stöd för diarieföring hos Sveriges domstolar. Jan Käll Produktförvaltare

Gemensamt IT-stöd för diarieföring hos Sveriges domstolar. Jan Käll Produktförvaltare Gemensamt IT-stöd för diarieföring hos Sveriges domstolar Jan Käll Produktförvaltare 1 Domstolsverket och Sveriges domstolar Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev februari 2014 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT området

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer