Vägledning för avrop från. Kontorsstöd som molntjänst 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för avrop från. Kontorsstöd som molntjänst 2012"

Transkript

1 Sid 1 (22) Dnr Version 1.10 Vägledning för avrop från Kontorsstöd som molntjänst 2012

2 Sid 2 (22) Innehållsförteckning 1 Dokumenthistorik Inledning Avropsberättigade Ramavtalsleverantörer Övergripande information om ramavtalsområdet Genomförande av avrop Utvärderingskrav ställda i upphandlingen Dokumenthistorik Version Publicerad datum Uppdaterade avsnitt Initial version Avsnitt 6 2 Inledning Denna vägledning har tagits fram för att vara ett stöd för kunder och ramavtalsleverantörer vid avrop från ramavtalen gällande Kontorsstöd som molntjänst Övrigt stödmaterial och fördjupad information om ramavtalsområdet finns på där Ni även hittar kontaktuppgifter till Statens inköpscentral. Vägledningen innehåller rekommendationer från. Avropets omfattning och komplexitet avgör i vilken grad vägledningen är tillämplig. Vägledningen uppdateras kontinuerligt och det är alltid den senaste publicerade versionen på som är gällande. 3 Avropsberättigade Ramavtalen för Kontorsstöd som molntjänst 2012 kan nyttjas av samtliga statliga myndigheter i Sverige samt vissa stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten och de kommuner och landsting som lämnat fullmakt. Avropsberättigade organisationer på dessa ramavtal finns på I denna vägledning används begreppet kund i vidare mening och avser alla organisationer som är avropsberättigade.

3 Sid 3 (22) 4 Ramavtalsleverantörer Ramavtalsleverantörer på detta ramavtalsområde framgår av och är följande: Avalon Innovation AB Cybercom Sweden AB RedBridge AB Visma Consulting AB I denna vägledning används begreppet leverantör och avser då alla ramavtalsleverantörer inom detta ramavtalsområde. Ovanstående leverantörer erbjuder lösningar baserade på Google Apps eller Zimbra. Vilken lösning som respektive leverantör erbjuder framgår av respektive ramavtal. 4.1 Molntjänstleverantör Varje leverantör kan endast återförsälja en molntjänst från högst en molntjänstleverantör. Leverantören kan också vara sin egen molntjänstleverantör. En molntjänstleverantör är ett företag som äger, underhåller och utvecklar en molntjänst. Samma molntjänst kan återförsäljas av flera leverantörer. Molntjänstleverantören tillhandahåller en komplett molntjänst inklusive drift, övervakning, säkerhetskopiering, bandbredd, serverkapacitet och säkerhet. 4.2 Underleverantörer En underleverantör är ett företag som bistår leverantören med konsulttjänster (för konsulttjänster se punkt 5.2) som omfattas av ramavtalet. Ett företag som endast levererar en molntjänst är inte en underleverantör. En underleverantör kan inte lämna avropssvar eller teckna kontrakt med en kund.

4 Sid 4 (22) 5 Övergripande information om ramavtalsområdet Nedan följer en beskrivning av ramavtalsområdets omfattning och den avropsordning som gäller vid avrop. 5.1 Ramavtalens giltighetstid Ramavtalen är giltiga fr.o.m t.o.m och kan förlängas på initiativ av i upp till 30 månader, d.v.s. maximalt t.o.m Molntjänstens omfattning Ramavtalen omfattar leverans av kontorsstöd som molntjänst. Med molntjänst avses en programvara som tjänst (s.k. SaaS) med följande egenskaper: Levereras över internet Är inte skräddarsydd eller anpassad för en specifik kund Kräver ingen lokalt installerad programvara utöver webbläsaren Kräver inte en specifik webbläsare eller operativsystem Kan relativt snabbt och enkelt öka eller minska antal användare efter kundens önskemål Lagrar kundens information hos molntjänstleverantören Med kontorsstöd menas kombinationen av följande funktioner: Elektronisk post (e-post) E-post kan skapas i molntjänsten och skickas från en avsändare via internet till en mottagare inom eller utanför molntjänsten. E-post kan också tas emot. Förutom att e-posten kan skickas till och från molntjänsten så kan den också sparas, ändras och tas bort. E-brevet innehåller ett meddelande med en rubrik samt har metadata såsom datum, avsändare, mottagare och mottagare av kopia av brevet. Kalender En elektronisk kalender som kan visas per dag, vecka, månad eller år. I kalendern kan användaren skapa och radera händelser samt bjuda in kontakter till möten och avboka möten. Adressbok med kontakter En adressbok över personer som användaren har kontakt med. Kontakterna kan skapas, ändras och raderas En kontakt har egenskaper såsom namn, företag, e-postadress, telefon och mobilnummer.

5 Sid 5 (22) Ordbehandling En ordbehandlare används för att skapa, skriva i, spara och skriva ut ett dokument. Dokumentet går också att formatera i ordbehandlaren. Kalkylark I ett kalkylark gör användaren matematiska beräkningar i tabeller som består av celler strukturerade i rader och kolumner. En cell i ett kalkylark kan innehålla en formel. En formel kan beräkna innehållet i cellen utifrån andra celler i arket. Presentation Med presentation menas i denna upphandling funktionalitet i molntjänsten för att skapa, spara och visa ett bildspel. I ramavtalen ingår även integration med mobiltelefoner gällande e-post, kalender och adressbok. De konsulttjänster som ramavtalen omfattar är följande: Projektledning I denna konsulttjänst ingår ledning och hjälp med att planera, genomföra och följa upp hela molntjänstprojektet dvs. att gå över från befintligt system till molntjänsten. Projektet kan t.ex. avse övergång till molntjänsten och integrationer. Migrering I denna konsulttjänst ingår planering för och flytt av data från befintligt system till molntjänsten. Konfiguration I denna konsulttjänst ingår hjälp med att anpassa och parametersätta molntjänsten efter kundens behov. Integration I denna konsulttjänst ingår hjälp med att integrera molntjänsten med andra system som kunden använder. Den kan också innebära utveckling, förvaltning, vidareutveckling och avveckling av integrationslösningar. Test I denna konsulttjänst ingår planering för och test av konfiguration, integration, migration och avveckling av molntjänsten.

6 Sid 6 (22) Systemadministration I denna konsulttjänst ingår att löpande administrera och förvalta kundens instans av molntjänsten. Utbildning I denna konsulttjänst ingår att planera och genomföra kundanpassad, lärarledd utbildning i hur den köpta molntjänsten konfigureras, administreras och används. Support I denna konsulttjänst ingår hjälp till slutanvändare och stöd till administratörer för molntjänsten. Avveckling I denna konsulttjänst ingår att planera och genomföra avveckling av molntjänsten för övergång till annat system. 5.3 Avropsordning För detta ramavtalsområde gäller förnyad konkurrensutsättning. Den sker genom att kund skickar en skriftlig avropsförfrågan samtidigt till samtliga leverantörer. Tanken med detta förfarande är att den förnyade konkurrens som uppstår vid avropet ska leda till att kontrakt tecknas med den leverantör som kan erbjuda den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen. 5.4 Avropsblankett avser att under ramavtalsperioden tillhandahålla en avropsblankett för att både tydliggöra och underlätta avropen för kunder och leverantörer. rekommenderar att kunder i första hand använder denna blankett vid avrop. Avropsblanketten beräknas vara klar sommaren Om en kund väljer att göra sin avropsförfrågan med hjälp av en sådan blankett ska också leverantören lämna sitt avropssvar i denna. En enkel mall för avropsförfrågan samt kontrakt (leveransavtal) finns att hämta på

7 Sid 7 (22) 6 Genomförande av avrop 6.1 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan Förberedande arbete, behovsanalys Inför avrop bör en behovsanalys göras för att fastställa vilka krav på molntjänsten och konsulttjänsterna som kunden har behov av. Behovsanalysen och den information som ev. inhämtats från leverantörerna används som underlag i avropsförfrågan. Ju tydligare behovet är definierat och kravbilden preciserad, desto lättare blir det för leverantörerna att lämna ett optimalt svar på avropsförfrågan. Det kan vara lämpligt att skapa en arbetsgrupp bestående av inköpare, IT, personuppgiftsombud och jurister för att i gruppen diskutera igenom vad kunden behöver och vilka krav kunden ställer på molntjänsten och konsulttjänsterna. Diskutera igenom t.ex. följande frågor: Vilka funktionella krav måste uppfyllas? Vilka juridiska krav måste uppfyllas? Vilka säkerhetskrav måste uppfyllas? Vad vill vi uppnå med avropet? Hur ser nuvarande lösningar ut? Vilka andra system behöver molntjänsten integreras med? Förberedande arbete, registerförfattningar Den personuppgiftsansvariges verksamhet kan omfattas av andra föreskrifter än bara personuppgiftslagen i form av lagar eller förordningar som reglerar personuppgiftsbehandling. Om det finns bestämmelser i sådana särskilda registerförfattningar, och dessa avviker från vad personuppgiftslagen stadgar, har de enligt 2 personuppgiftslagen företräde framför bestämmelserna i personuppgiftslagen. Som exempel på registerförfattningar finns polisdatalagen (2010:361), patientdatalagen (2008:355), lag (1998:527) om det statliga personadressregistret eller lag (2001:558) om vägtrafikregister, för att bara nämna ett fåtal. Det är den personuppgiftsansvarige som har bäst kännedom om dennes verksamhet styrs av sådana registerförfattningar, och det är viktigt att man i personuppgiftsbiträdesavtalet beaktar de särskilda bestämmelser som kan följa av dem.

8 Sid 8 (22) Förberedande arbete, laglighetskontroll Kunden måste genomföra en egen laglighetskontroll för att säkerställa att inga lagar, regler eller förordningar som styr kundens verksamhet påverkar möjligheten för annan part att lagra och bearbeta kundens information samt om det föreligger hinder beträffande var informationen geografiskt är lagrad. Det är viktigt att kunden läser igenom molntjänstleverantörens allmänna villkor (Terms Of Service, TOS) eftersom vissa delar kan komma att förändras under avtalsperioden. Detta regleras i Bilaga Allmänna villkor gällande Kontorsstöd som molntjänst punkt 16 och 17. Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal kan inte bli föremål för ändring från Personuppgiftsbiträdets sida, se Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal gällande Kontorsstöd som molntjänst punkt 8 (Se även punkt 6.1.4, samt 6.4.2) Förberedande arbete, risk- och sårbarhetsanalys Inför avrop ska kunden genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för att säkerställa vilken sorts information som får finnas i molntjänsten samt hur informationen ska hanteras. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller information och vägledning för detta arbete %c3%a4gledning/a4_rapport_vagledning_upphandling_1304_webb.pdf Det är viktigt att i det förberedande arbetet med risk och sårbarhetsanalysen för molntjänsten följa de riktlinjer MSB har ställt upp. Metodstödet som MSB tillhandahåller ger ett utmärkt stöd i det förberedande arbetet. Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Tänk även på risk- och sårbarhetsanalysen i förhållande till den tänkta personuppgiftsbehandlingen (vilka personuppgifter ska behandlas och av vem, vilka allmänna och särskilda risker finns det med behandlingen, vilka säkerhetsåtgärder måste vidtas för att hantera dessa risker m.m.)

9 Sid 9 (22) Personuppgiftslagen (1998:204) På Datainspektionens hemsida finns information om vad den personuppgiftsansvarige bl.a. måste göra och ska tänka på vid införandet av en molntjänst. Datainspektionen anordnar även kurser för personuppgiftsombud. Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal som alltid ska följa med avropsförfrågan (se punkt 6.2.1) syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (1998:204). I avtalet finns föreskrifter om att personuppgiftsbiträdet endast får behandla Personuppgifterna i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige och att Personuppgiftsbiträdet är skyldig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de Personuppgifter som behandlas. I Personuppgiftsbiträdesavtalet ska bl.a. avsnitt 10 och 11 fyllas i av den Personuppgiftsansvarige för att säkerställa hanteringen av personuppgifter. Tänk på att det alltid är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att hanteringen av personuppgifter i molntjänsten är förenlig med Personuppgiftslagen eller annan relevant lagstiftning. Tänk på att Personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas med molntjänstleverantören Om även Ramavtalsleverantören behandlar personuppgifter åt den Personuppgiftsansvarige ska ett Personuppgiftsbiträdesavtal även tecknas med denne Om Ramavtalsleverantören även är molntjänstleverantör räcker det med ett Personuppgiftsbiträdesavtal Tänk på säkerställa att Personuppgiftsbiträdet har underbiträdesavtal i de fall underbiträden används (se vägledningen från Datainspektionen) Dialog med leverantörerna Innan avropsförfrågan skickas ut har kunden möjlighet att föra en dialog med leverantörerna. Det är av mycket stor vikt att samtliga leverantörer bjuds in till detta och att alla likabehandlas. Genom dialogen kan förmågan att leverera bekräftas av leverantörerna och kunden får värdefull information om vilka möjligheter som finns att uppfylla kundens behov.

10 Sid 10 (22) Detta görs enklast genom att kunden översiktligt beskriver nuläget och behoven samt ber leverantörerna beskriva om de är i stånd att leverera de funktioner och konsulttjänster som beskrivits. Vid oklarheter om t.ex. någon viss funktion eller konsulttjänst ingår i leverantörernas utbud kan kunden ställa en enkel fråga, s.k. Request For Information (RFI), till samtliga leverantörer innan själva avropet görs. Frågeställningen kan även avse en budgetförfrågan, d.v.s. kunden kan begära in ett förhandsbesked om pris på t.ex. en typprodukt för att få en uppfattning om den budget som kunden avsatt för avropet är tillräcklig Avropsförfrågans innehåll Följande uppgifter ska alltid anges i avropsförfrågan: Uppgift om vilket ramavtalsområde som avses Kundens referens- eller diarienummer på avropet Beskrivning av funktioner och konsulttjänster som avropas och vilka volymer som avses Hur ersättning ska utgå, t.ex. som fast pris eller som timpris Leveranstid, tidplan eller önskad leveransdag Kravspecifikation, de krav som kunden vill ställa på molntjänsten och konsulttjänsterna Beskrivning av den utvärderingsmodell som tillämpas, inkl viktning av tilldelningskriterier, som kommer att användas vid tilldelning av kontrakt Personuppgiftsbiträdesavtal, innehållande en redogörelse i avsnitt 10 av bland annat de instruktioner till personuppgiftsbiträdet kring vilka personuppgifter som får behandlas samt vilka typer av behandlingar som avses utföras Hur eventuella kompletterande frågor på innehållet i avropsförfrågan hanteras Avropssvarets giltighetstid Namn, adress- och kontaktuppgifter hos kunden Tidpunkt när avropssvar ska vara inlämnade Kontraktets giltighetstid (avtalsperiod), eventuella optioner och förlängningsklausuler Tiden för att lämna avropssvar ska vara skälig och ska fastställas med hänsyn till kontraktsföremålets komplexitet och art samt den tid som behövs för att lämna avropssvar. Vid stora komplexa uppdrag som kan vara tidskrävande att arbeta fram krävs normalt en längre tidsperiod

11 Sid 11 (22) jämfört med avrop av mindre uppdrag. Som tumregel vid komplexa uppdrag kan anges att det är rimligt med minst 14 arbetsdagars svarstid och vid mindre komplexa uppdrag är motsvarande svarstid 7 arbetsdagar. Ett avropssvar som kommer in för sent får inte tas upp till prövning. Se till att giltighetstiden är tillräcklig för utvärdering av avropssvaren så att inte tidsnöd uppstår. Kunden bör även ha en buffert för eventuell överprövning av tilldelningsbeslutet. Nedan ges exempel på uppgifter som en avropsförfrågan kan innehålla: En kort allmän beskrivning av den verksamhet som kunden bedriver Syftet och målsättningen med avropet En beskrivning av den nuvarande lösningen eller den nuvarande miljön och om den påverkar eller påverkas av avropet Eventuell beskrivning av hur uppdraget ska levereras och redovisas Vilka typer av personuppgifter som Kunden ansvarar för, vilka kategorier av Registrerade, eventuell förekomst av Känsliga personuppgifter, eventuella särskilda instruktioner till Personuppgiftsbiträdet Beskrivning av hur leveranskontroll ska genomföras (inom ramen för vad som stadgas i ramavtalet) Eventuella justeringar eller preciseringar av krav och avtalsvillkor som ställts i upphandlingen Beskrivning av hur kontraktet kommer att följas upp Ev. krav på elektroniska fakturor och beställningar En beskrivning av vad avropssvaret från leverantören ska innehålla, t.ex.: Pris på molntjänsten och konsulttjänsterna Bevis på acceptans av villkor och uppfyllnad av krav Särskild redogörelse av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder leverantören vidtar för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för behandling av personuppgifter Beskrivning av genomförande av uppdraget inkl. tidplan Ev. krav på kunden Projektorganisation Begärda referenser Hänvisning till ramavtalet (så att inte något som inte finns med i ramavtalet erbjuds)

12 Sid 12 (22) Övrig information i avropsförfrågan Förslag på information: Ev. kända kommande förändringar som påverkar leveransen. Ev. förutsättningar som är viktiga för leverantörerna att känna till, exempelvis vilka krav som ställs på kunden och om det finns specifika förhållanden som leverantören måste ta hänsyn till. Om ett budgettak är satt för avropet för att undvika att avropssvar med alltför höga priser inkommer Kravställning Ange krav och önskemål på molntjänsten och konsulttjänsterna på ett så tydligt och detaljerat sätt att de uppfyller kundens behov. Krav som kan ställas vid avrop kan antingen vara utvärderingskrav (bör-krav) som är ställda i upphandlingen men som fått annan vikt eller blivit omformulerade till obligatoriska krav (ska-krav). Kraven kan också vara hämtade från kravkatalogen. Kunden måste följa dessa regler för sitt avrop: Utformningen av avropet får inte syfta till att endast en leverantör kan svara eller uppfylla behovet. Nya tillkommande krav får heller inte tillföras utöver de som framgår under punkt nedan. Alla krav som ställs i avropsförfrågan ska ha direkt koppling till det aktuella kontraktsföremålet. Det är inte tillåtet att ställa krav på molntjänsten som går utanför den funktionalitet som är kravställd i upphandlingen. Funktioner som inte är kravställda i upphandlingen men finns i molntjänsten och som ingår i standardversionen, de kräver således ingen betalning eller annan motprestation, får användas av kunden om kunden så önskar. Var tydlig med vilka leveranser eller vilket resultat som förväntas och beskriv utförligt hur leveranskontroll och godkännande ska gå till. Tydliggör ansvarsfördelningen mellan parterna, vad kunden ska bistå med och vad kundens ansvar är samt vad som är leverantörens åtagande och ansvar. Beskriv också hur förändringar ska hanteras och prissättas. Kravkatalog Följande lista av krav kan kund tillämpa vid avrop utöver de krav (se även avsnitt 7 innehållande utvärderingskrav som kan preciseras till obligatoriska krav vid avrop) som tillämpades i upphandlingen. Kraven kan ställas både som obligatoriska krav (ska-krav) och utvärderingskrav

13 Sid 13 (22) (bör-krav) beroende på kundens behov. Kraven är angivna i bokstavsordning. Dokumentation och hjälpfunktioner Krav kan ställas på molntjänstens användardokumentation och hjälpfunktioner. Faktureringsvillkor och rutiner Leverantörens möjlighet att anpassa fakturering till kundens behov, exempelvis gällande detaljeringsgrad, faktureringsperiod etc. Funktionalitet Krav kan ställas utifrån om och hur väl molntjänsten uppfyller vissa funktionella krav förutsatt att kraven ryms inom upphandlingens omfattning. Förmåga att leverera till offentlig sektors verksamhet i utlandet Krav kan ställas utifrån ramavtalsleverantörens förmåga att leverera till offentlig sektors verksamhet i utlandet. Informationssäkerhet Krav kan ställas på informationssäkerhet t.ex. behörighet, möjlighet att sätta rättigheter och loggning. Integration Krav kan ställas på att molntjänsten är möjlig att integrera med kundens befintliga programvaror och molntjänster. Om den avropade molntjänsten är beroende av befintliga installationer och om kunden därför ställer krav på integration är det viktigt att en beskrivning av den befintliga installationen biläggs avropsförfrågan. Syftet är att leverantörerna ska få kännedom om vilken systemmiljö molntjänsten ska anslutas till. Kompetens Krav kan ställas på konsulters erfarenhet, kunskaper och kompetensnivå enligt s kompetensnivåmodell. Syftet med denna kompetensnivåmodell för konsulter är att underlätta klassificering av kompetensen genom att använda enhetliga principer och begrepp. En utbredd tillämpning av denna modell inom offentlig sektor borgar för en enklare och effektivare dialog internt hos kunden och på marknaden. Kompetensklassningen används vid: beskrivning av efterfrågad kompetens

14 Sid 14 (22) prissättning vid leverans av konsulttjänster uppföljning av prestation vid leverans av konsulttjänster Nivåbeskrivningarna är profilbeskrivningar på en övergripande nivå. Vid klassning av en individs kompetens inom aktuellt kompetensområde ska den kompetensnivå som passar bäst väljas: Nivå 1 Kunskap - nyss genomförd utbildning inom aktuellt område Erfarenhet - kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult Ledning - kräver arbetsledning Självständighet - kan självständigt utföra enklare uppgifter Nivå 2 Kunskap - har utbildning inom området, viss svårighetsgrad Erfarenhet år som konsult inom aktuellt område, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag Ledning - kräver arbetsledning Självständighet - kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter Nivå 3 Kunskap - hög kompetens inom området Erfarenhet år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år. Ledning - tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp Självständighet - kan arbeta självständigt Nivå 4 Kunskap - hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området Erfarenhet - har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år. Ledning - tar huvudansvar för ledning av större grupp Självständighet - mycket stor Nivå 5 Kunskap - kompetens av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert på marknaden Erfarenhet - (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år Ledning - har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning Självständighet - mycket stor

15 Sid 15 (22) Konsulttjänster Krav kan ställas på hur konsulttjänsterna ska genomföras t.ex. hur test ska gå till. Pris och prismodell Krav kan ställas på molntjänstens och konsulttjänsternas pris. Pris kan anges som t.ex. löpande räkning, fast pris, prenumeration, takpris, påslag på inköpspriser eller en rabattsats mot gällande prislista på offentligt publicerat ställe, t.ex. webbplats. Priserna kan kombineras, tillsammans eller var och en för sig, i samma avrop, exempelvis rabattsats i kombination med takpris. Språk Krav kan ställas på konsulternas språkkunskaper, t.ex. svenska eller engelska. Support Krav kan ställas på supportfunktion t.ex. öppettider, svarstider, kontaktytor. Tider och genomförande Krav kan ställas på t.ex. hur och när genomförande ska ske Referenstagning Kunden får ställa krav på referenser gällande konsulttjänster men inte gällande molntjänsten eller molntjänstleverantören Tilldelningskriterier De kriterier som kommer att ligga till grund för tilldelning av kontraktet ska anges i avropsförfrågan. Ev. hänvisning till avropsblankett, om tilldelningskriterier framgår där. Kunden kan själv avgöra vad som är mest väsentligt i det aktuella avropet och hur tilldelningskriterier ska viktas. Om kunden endast vill tillämpa pris som tilldelningskriterium finns denna möjlighet. Det går även att helt bortse från kriterier som av olika anledningar inte är relevanta för det aktuella avropet. Vid avrop kan följande kriterier för tilldelning av kontrakt användas: Tilldelningskriteriet Funktionalitet Kunden kan fritt återanvända och utvärdera kraven från upphandlingen samt göra egna krav baserade på preciseringar av dessa krav. Kunden kan även skapa egna obligatoriska krav och utvärderingskrav utifrån kravkatalogen.

16 Sid 16 (22) Tilldelningskriteriet Pris Pris kan inkludera priset för molntjänsten samt konsulttjänsterna. Lägsta pris bör endast användas vid enkla avrop och i de fall det förväntade resultatet är så tydligt kravställt att det inte råder någon tvekan om hur det ska vara utformat. I normalfallet torde detta vara sällsynt. För att leverantören ska kunna ge ett fast pris krävs att kunden är mycket tydlig i sin beskrivning om vad leveransen innefattar och det förväntade resultatet så att samtliga leverantörer offererar sitt pris på samma antaganden och premisser. Vid avrop av större installationer eller liknande bör man förutom ett pris för själva uppdraget alltid begära in ett timpris för ev. tillkommande arbeten Kontrakt Kontraktsutkast inklusive personuppgiftsbiträdesavtal ska bifogas avropsförfrågan. Om eventuella kontraktsvillkor har preciserats i avropsförfrågan respektive avropssvar ska detta skrivas in i kontraktet. I övrigt gäller alltid ramavtalets villkor. Följande klausuler i Allmänna villkor kan kunden uttryckligen precisera i sitt avrop: 6.3, 8.2, 8.11 och Det är värt att notera att om inget annat avtalats gäller de standardvillkor som angivits under respektive punkt. 6.2 Steg 2 Utskick av avropsförfrågan Dokument Avropsförfrågan ska innehålla de uppgifter under punkt som är relevanta för det aktuella avropet. Följande dokument ska skickas till leverantörerna: Kravspecifikation Kontraktsutkast Personuppgiftsbiträdesavtal Avropsförfrågan ska vara skriftlig. rekommenderar att kunden använder gruppmailfunktionen (sändlistan) på vid avrop samt även att kunden tar för vana att begära en bekräftelse från leverantörerna att de mottagit avropsförfrågan Dialog under anbudstiden Leverantör som upplever att det finns otydligheter i avropsförfrågan rekommenderas att ställa en skriftlig fråga till kunden. Svar på frågor

17 Sid 17 (22) som kan förväntas vara av intresse för fler leverantörer ska skriftligt tillhandahållas till samtliga leverantörer. Svar på frågor ska tillhandahållas inom skälig tid och senast så lång tid innan sista dag för avropssvar att leverantörerna har rimlig tid att beakta de nya uppgifterna. Detsamma gäller eventuella rättelser i avropsförfrågan. Datum för när frågor senast får inkomma och när de senast kommer att besvaras ska anges. Kunden har alltid möjlighet att avbryta en avropsförfrågan om det föreligger sakliga skäl. Det kan vara att det tillkommit omständigheter som inte var kända vid tidpunkten för avropet eller om förutsättningarna väsentligt har förändrats. Skälen till avbrytandet måste anges och kunna motiveras. Meddela samtliga tillfrågade leverantörer om att avropet avbrutits Avropssvar Leverantörerna har inte rätt att lämna mer än ett avropssvar på en avropsförfrågan såvida inte kunden särskilt har angett i avropsförfrågan att leverantörerna kan lämna in flera alternativa avropssvar. Leverantörer som vid avropstillfället inte kan erbjuda efterfrågade tjänster ska skriftligen meddela kunden detta. Anledningen till att avropssvar inte lämnas ska framgå av beskedet. Molntjänsten och konsulttjänsterna som kan avropas på detta ramavtalsområde finns publicerade på leverantörens särskilda webbsida för detta ramavtal och är godkända enligt de krav ställt i upphandlingen. Leverantören är begränsad till att leverera denna molntjänst och dessa konsulttjänster och inte något annat som eventuellt ingår i leverantörens övriga utbud. Notera att leverantören inte har rätt att delegera rätten att ta emot avrop eller teckna kontrakt till underleverantör eller molntjänstleverantör. Vid oklarheter i leverantörernas avropssvar skickas en skriftlig begäran om förtydligande ut. Leverantörernas förtydliganden ska vara skriftliga. Observera att leverantörerna inte får lägga till nya uppgifter eller göra väsentliga förändringar. Innehåller leverantörens avropssvar uppgifter som inte efterfrågats i avropsförfrågan är dessa uppgifter giltiga endast om en skriftlig överenskommelse träffas särskilt angående detta. Hänvisning till

18 Sid 18 (22) leverantörens egna allmänna villkor eller motsvarande är endast giltiga om en särskild överenskommelse avseende detta tecknas. Avropssvaren får inte öppnas förrän tidsfristen för inlämnande av avropssvar löpt ut. Tänk särskilt på den absoluta sekretessen om anbud lämnas elektroniskt. En leverantör kan begära att delar i avropssvaret även efter tilldelningsbeslut ska omfattas av kommersiell sekretess. En sådan begäran ska bifogas avropssvaret och vara väl motiverad. Det är kunden som bedömer om sekretessbegäran ska godtas, helt eller delvis, när en eventuell begäran om utlämnande av avropssvar inkommer. 6.3 Steg 3 Utvärdering av avropssvar Förnyad konkurrensutsättning När den angivna tidsfristen löpt ut ska inkomna avropssvar utvärderas på grundval av de kriterier som angetts i avropsförfrågan. Se punkt ovan. Val av leverantör ska ske utifrån utvärderingsresultatet. Vid avrop ska grunden för tilldelning av kontrakt vara det lägsta priset eller det ekonomiskt mest fördelaktiga avropssvaret. Kontrakt ska tilldelas den leverantör som har lämnat det för kunden bästa avropssvaret på grundval av de kriterier som angetts i avropsförfrågan. Kunden får inte välja andra tilldelningskriterier än de som framgår av avropsförfrågan samt av förfrågningsunderlaget och ramavtalsvillkoren. Ett avropssvar som kommer in för sent får inte tas upp till prövning Presentation och tester Beskrivning av möjligheten att leverantörerna presenterar och/eller demonstrerar offererade varor och tjänster, alt. tester av t.ex. varuprov eller webbsida, som en del av utvärderingen Tilldelningsbeslut Då utvärderingen resulterat i vilken leverantör som har blivit tilldelad kontrakt ska tilldelningsbeslut fattas och skickas ut. Observera att tilldelningsbeslutet ska skickas ut till samtliga leverantörer som lämnat avropssvar. Tilldelningsbeslutet ska innehålla uppgift om vilken leverantör som blev tilldelad kontrakt, en kort motivering till beslutet samt offererade priser från samtliga leverantörer. Det är lämpligt att vid större avrop bifoga en utvärderingsrapport där det kortfattat beskrivs hur utvärderingen gått till.

19 Sid 19 (22) Frivillig avtalsspärr Kontrakt kan tecknas direkt efter att beslut meddelats men om kunden vill undvika eventuell framtida ogiltighetstalan av kontraktet så kan kunden välja att tillämpa en s.k. frivillig avtalsspärr, dvs. att invänta de lagstadgade 10 dagarna innan kontraktet undertecknas med vinnande leverantör. Skickas inte meddelandet om beslut elektroniskt ska avtalsspärren istället vara lagstadgade 15 dagar. Tiden räknas från och med dagen efter det att meddelande om tilldelningsbeslut har skickats. Ange i meddelandet när kunden avser att teckna kontrakt. vill uppmärksamma om tillämpningen av den s k söndagsregeln som innebär att tidsfrister som löper ut på en lördag, söndag eller annan helgdag förlängs till nästkommande vardag. Avtalsspärrens längd måste alltid anges i underrättelsen om tilldelning Avropssvar saknas Om inget avropssvar motsvarar kundens krav ska samtliga tillfrågade leverantörer meddelas per e-post om att kunden inte har för avsikt att teckna kontrakt med någon av leverantörerna. Samma sak gäller om kunden p.g.a. oförutsedda händelser, exempelvis begränsningar i budget, inte kan genomföra avropet. Detta bör dock anges redan i avropsförfrågan, d.v.s. att kunden kan komma att avbryta avropet om oförutsedda händelser inträffar. Om det vid svarstidens slut endast har inkommit ett avropssvar, kan kunden välja att anta avropssvaret eller avbryta avropsprocessen. Efter att tilldelningsbeslut kommunicerats, eller efter besked att inget avropssvar motsvarade kraven, bör de leverantörer som inte svarat tillfrågas om orsaken härtill, om de inte redan meddelat detta. Det kan visa sig att kraven varit för högt ställda eller på annat sätt gjort avropet ointressant för leverantörerna. 6.4 Steg 4 Teckna kontrakt Kontraktets giltighetstid Ett kontrakt måste avropas och tecknas inom ramavtalets giltighetstid och får som längst vara 48 månader. De innevarande ramavtalen löper som längst t.o.m (under förutsättning att Statens inköpscentral förlänger ramavtalen i enlighet med förlängningsoption i avtalsvillkoren).

20 Sid 20 (22) Kontraktsvillkor Till denna vägledning finns en mall för kontrakt och en enklare mall för avropsförfrågan. När avropsblanketten är klar (preliminärt sommaren 2013) kommer den att läggas upp på avropa.se. Avtalsvillkoren för ramavtalsområdet återfinns i respektive ramavtal på ( ). Ramavtalets huvudtext är gemensam för alla leverantörer. Avtalshandlingar vid avrop Efter avrop när kontrakt mellan kund och ramavtalsleverantör skrivs gäller följande kompletterande kontraktshandlingar och om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till kontraktet 2. Kontraktet med bilagor 3. Molntjänstleverantörens allmänna villkor (Terms Of Service, TOS) utom vad avser behandling av personuppgifter 4. Eventuella kompletteringar av anbud 5. Anbud med bilagor 6. Eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag 7. Förfrågningsunderlag med bilagor Vid avrop ska Ramavtalets allmänna villkor gälla mellan kunden och leverantören. Dessa kontraktsvillkor får inte ersättas av andra om det inte framgår specifikt av ramavtalet. Mellan Parterna har ett särskilt Personuppgiftsbiträdesavtal tecknats och lagts som bilaga till Kontraktet. Om något stadgande eller villkor i Kontraktshandlingarna utgör hinder mot eller försvårar tillämpning av någon klausul i Personuppgiftsbiträdesavtalet, gäller vad som avtalats i det sistnämnda. Därutöver måste även en specifikation (d.v.s. överenskommen omfattning av leveransen samt funktionella och andra krav) upprättas och biläggas kontraktet Sekretessavtal I de Allmänna villkoren finns ett avsnitt angående sekretess. Om kunden vill ha en särskild sekretessförbindelse finns det möjlighet att bilägga detta till kontraktet. Detta bör anges redan i avropsförfrågan.

21 Sid 21 (22) Kontraktsuppföljning Efter att kontrakt är tecknat med en leverantör, tänk på att följa upp priser, leveranser och övriga villkor som överenskommits om och som framgår av kontraktet. Avvikelser och brister kan vara både vites- och hävningsgrundande. Var noga med att bokföra alla avvikelser och brister för att kunna påvisa för leverantören vid ett tvisteförfarande. Se vidare Vägledning för kontraktsuppföljning från Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet: 7 Utvärderingskrav ställda i upphandlingen I upphandlingen ställdes ett antal obligatoriska krav som kompletterades med ett antal utvärderingskrav. De utvärderingskrav som uppfylls av samtliga leverantörer återges ej här, se förfrågningsunderlaget ( %c3%a5gningsunderlag.pdf ) för samtliga obligatoriska krav samt utvärderingskrav. Vid avrop kan utvärderingskraven omvandlas till obligatoriska krav beroende på kundens behov. Följande utvärderingskrav(bör) uppfylldes ej av samtliga leverantörer. I ordbehandlaren bör det vara möjligt att minst två användare editerar ett dokument samtidigt. Följande format bör stödjas i minst en av ordbehandlare, kalkylark eller presentation: Importera och exportera ODF 1.0 (ISO 26300:2006) Importera och exportera ODF 1.2 Importera och exportera DOC så som Microsoft Word 2003 SP3 sparar Importera och exportera PPT så som Microsoft Powerpoint 2003 SP3 sparar Importera och exportera XLS så som Microsoft Excel 2003 SP3 sparar Importera och exportera OOXML (ISO Strict) Exportera PDF 1.4 Exportera PDF/A-1 (ISO :2005) Exportera PDF/A-2 (ISO :2011) Exportera PDF 1.7 (ISO :2008) Importera och exportera CSV Importera och exportera HTML Molntjänsten bör vara reviderad enligt SSAE 16 typ 2 och/eller ISAE 3402.

22 Sid 22 (22) Molntjänsten bör löpande revideras enligt SSAE 16 typ 2 och/eller ISAE Molntjänstleverantören bör löpande tillhandahålla de för kund relevanta delarna av senaste revisionsrapporten enligt SSAE 16 typ 2 och/eller ISAE 3402 till kunden senast tre (3) månader efter revisionsrapportens färdigställande. Molntjänsten bör tillhandahålla loggning av läst eller ändrat data. Molntjänsten bör tillhandahålla API för uppdatering av behörighetskontrollsinformation (ACL) för filer. Molntjänsten bör tillhandahålla API för hämtning av behörighetskontrollsinformation (ACL) för filer. Molntjänsten bör tillhandahålla API för uppdatering av behörighetskontrollsinformation (ACL) för kalenderdata. Molntjänsten bör tillhandahålla API för hämtning av behörighetskontrollsinformation (ACL) för kalenderdata. Molntjänsten bör kunna exportera användares mallar för e-post.

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

Innehållsförteckning 1. AVROPET 1 2. PRAKTISKA RÅD 9. Uppdaterade avsnitt: Publicerad datum: Versioner. Första versionen 1.

Innehållsförteckning 1. AVROPET 1 2. PRAKTISKA RÅD 9. Uppdaterade avsnitt: Publicerad datum: Versioner. Första versionen 1. Innehållsförteckning 1. AVROPET 1 1.1 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan 1 1.1.1 Förberedande arbete, behovsanalys 1 1.1.2 Dialog med leverantörerna 2 1.1.3 Avropsförfrågans innehåll 2 1.1.4 Övrig information

Läs mer

Vägledning för avrop från ITkonsulttjänster,

Vägledning för avrop från ITkonsulttjänster, Vägledning för avrop från ITkonsulttjänster, Resurskonsulter Del 2 om avropet 1.4 Datum Sid 2 (15) Innehåll 1 Avropet... 4 1.1 Steg 1 - Utformning av avropsförfrågan... 4 1.2 Steg 2 - Utskick av avropsförfrågan...

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. IT-utbildning

Bilaga. Avropsregler. IT-utbildning Sid 1 (12) 2016-10-10 Dnr 96-119-2014 Version 1.02 Bilaga Avropsregler IT-utbildning Sid 2 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop genomförs 3

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Generell vägledning för avrop från Statens inköpscentrals. Version ramavtal

Generell vägledning för avrop från Statens inköpscentrals. Version ramavtal Generell vägledning för avrop från Statens inköpscentrals Version 171127 ramavtal Innehåll 1 Om vägledningen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Definitioner... 3 2 Om ramavtalen... 4 2.1 Avropsordning... 4 3

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015 för avrop från Drivmedel 2015 Version 1.0 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 4 1.3 Definitioner... 5 1.4 Fortsatt arbete...

Läs mer

Vägledning. Drivmedel för stationstankning 2011

Vägledning. Drivmedel för stationstankning 2011 Vägledning Drivmedel för stationstankning 2011 1 (9) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 AVROPSBERÄTTIGADE...3 3 RAMAVTALSLEVERANTÖRER...3 4 ÖVERGRIPANDE INFORMATION OM RAMAVTALSOMRÅDET...3 4.1 OMFATTNING...3

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler - Helhet

Statens inköpscentral Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler - Helhet Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler - Helhet 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Möbler Helhet. Ramavtal

Läs mer

Sid 1 (15) Statens inköpscentral VÄGLEDNING

Sid 1 (15) Statens inköpscentral VÄGLEDNING Sid 1 (15) Statens inköpscentral Vägledning för avrop från Ramavtalen för Gåvokort 2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Vägledning för avrop från resebyråtjänster

Vägledning för avrop från resebyråtjänster Vägledning för avrop från resebyråtjänster 1.0 Datum Sid 2 (16) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 4 1.3 Definitioner... 5 1.4 Fortsatt

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Vägledning för avrop av Tjänstefordon och förmånsbilar Version 1.2, 2015-12-22

Vägledning för avrop av Tjänstefordon och förmånsbilar Version 1.2, 2015-12-22 Vägledning för avrop av Tjänstefordon och förmånsbilar Version 1.2, 2015-12-22 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 5 1.1 Inledning 5 1.2 Innehåll och disposition 5 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3 2 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer 1 1.3.1 Avropsberättigade 2 1.3.2 Ramavtalsleverantörer 2 1.3.3

Läs mer

Bilaga Kravkatalog. Kommunikation som tjänst

Bilaga Kravkatalog. Kommunikation som tjänst Bilaga 1 (6) inför avrop på ramavtalet Följande lista av krav kan kunder komma att tillämpa vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpats i upphandlingen. Kunder kan vid behov

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Fiktivmyndigheten Dnr

Fiktivmyndigheten Dnr Fiktivmyndigheten Dnr 22-22-2015 2015-10-05 Avrop av konsult för kravhantering och kravanalys Förnyad konkurrensutsättning från ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulttjänster 2013 Dnr 96-76-2012, Region

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur för avrop från Litteratur Version 1 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information... 5 2.2 Definitioner...

Läs mer

Vägledning för avrop från Fast och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster

Vägledning för avrop från Fast och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster Sid 1 (15) Vägledning för avrop från Fast och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster Sid 2 (15) Version nr: Publicerad datum: Uppdaterade avsnitt: 1.0 2014-04-07 1.1 2014-04-11 Justeringar

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

Vägledning för avrop från Arkiv- och förvaringslösningar, samtliga delområden med förnyad konkurrensutsättning Version 1.

Vägledning för avrop från Arkiv- och förvaringslösningar, samtliga delområden med förnyad konkurrensutsättning Version 1. Vägledning för avrop från Arkiv- och förvaringslösningar, samtliga delområden med förnyad konkurrensutsättning Version 1.5, 2015-05-20 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5)

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Avropsförfrågan IT-utbildning Fiktivmyndigheten Sid 2 (5) 1 Avrop från ramavtal Fiktivmyndigheten inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer (nedan kallad Leverantörer) att lämna

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster

Företagshälsovårdstjänster Företagshälsovårdstjänster Vi som deltar här idag: Gunilla Lannestedt, ramavtalsansvarig Jeanette Hemmingsson, upphandlare Pendar Solimani, upphandlare Emma Dufva, jurist Välkommen att ställa frågor under

Läs mer

Vägledning för avrop från Flygresor inrikes 2017

Vägledning för avrop från Flygresor inrikes 2017 för avrop från Flygresor inrikes 1.0 Datum Sid 2 (8) -11-22 Dnr 23.5-3672- Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information...

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal för IT-utbildning. Version

Vägledning för avrop från ramavtal för IT-utbildning. Version Vägledning för avrop från ramavtal för IT-utbildning Version 1.4 2016-12-20 Datum Sid 2 (28) 2016-12-20 Dnr.96-13-2016 Innehåll 1. OM VÄGLEDNINGEN... 5 1.1 Inledning... 5 1.1.1 Innehåll och disposition...

Läs mer

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0,

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0, Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster Version 1.0, 2014-09-16 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade

Läs mer

Vägledning för avrop från Kommunikation som tjänst

Vägledning för avrop från Kommunikation som tjänst Sid 1 (17) Vägledning för avrop från Kommunikation som tjänst Sid 2 (17) Version nr: Publicerad datum: Uppdaterade avsnitt: 1.0 2013-12-17 1.1 2013-12-18 Justeringar avsnitt 1-5 1.2 2013-12-20 Justeringar

Läs mer

Handledning. Uppdaterad

Handledning. Uppdaterad Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande servrar inklusive kluster med tillhörande kringutrustning, komponenter och tjänster UH 2010/17 Uppdaterad 2012-12-19 Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Vägledning för avrop från Glasögon

Vägledning för avrop från Glasögon Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade... 1 1.2.2 Ramavtalsleverantörer...

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster 23.3-5559-17 Sid 2 (7) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Leverans och särskilda åtaganden...4 4

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm och larmmottagning 0 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Nationellt samordnad upphandling 3 4 Samarbete mellan SKI och IT-Norrbotten Samverkan med pågående Regeringsuppdrag, SKL, SICS

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Vägledning 1 (21) Vägledning för avrop Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Datum Sid 1 (6) Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Avrop 1. Om en upphandlande myndighet har ett uppdrag som omfattar mindre än 160 timmar kan vi ändå konkurrensutsätta detta?

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter Ramavtalets Huvudtext Mellan & Celab Communications AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 1 (6) Kompletteringar Inga Frågor & svar 1. Svarsdatum: 2010-11-12 15:35:44 Fråga: Fråga 1: 5.1.2, Hur viktigt är det att produktlistan är komplett vid avtalstillfället.

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen. Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw

Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen. Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw Vårt uppdrag Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Att ingå ramavtal för statliga myndigheter. Inom

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Sid 1. IT-utbildning

Sid 1. IT-utbildning Sid 1 IT-utbildning IT-utbildning Ulla Karin Josefsson, avtalsansvarig Mikael Larson, bitr. avtalsansvarig Sid 2 Kort om ramavtalet Avtalsperiod: 2016-05-12-2018-05-31 (2020-05-11) Ramavtalet kan användas

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Bevakningstjänster /

Bevakningstjänster / Bevakningstjänster 96-8-2014/96-53-2014 Instruktion för användning av avropsblankett I samband med att avrop görs från det statliga ramavtalet för Bevakningstjänster 2014 rekommenderas att använda den

Läs mer

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler?

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler? Datum Sid 1 (5) Frågor och svar på ramavtal för IT-utbildning Avrop 1. Hur långt kan ett Kontrakt (Leveransavtal) vara? Ett Kontrakt måste avropas och tecknas inom Ramavtalets giltighetstid och kan vara

Läs mer

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler?

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler? Datum Sid 1 (5) Frågor och svar på ramavtal för IT-utbildning Avrop 1. Hur långt kan ett Kontrakt (Leveransavtal) vara? Ett Kontrakt måste avropas och tecknas inom Ramavtalets giltighetstid och kan vara

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Bevakningstjänster /

Bevakningstjänster / Bevakningstjänster 96-8-2014/96-53-2014 Instruktion för användning av avropsblankett I samband med att avrop görs från det statliga ramavtalet för Bevakningstjänster 2014 rekommenderas att använda den

Läs mer

Vägledning för Flyg utrikes

Vägledning för Flyg utrikes Sid 1 (6) 2013-06-03 Vägledning för Flyg utrikes Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet ska vara korsreferenser

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Upprättad av Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom

Läs mer

Dynamiska inköpssystem. Sid 1

Dynamiska inköpssystem. Sid 1 Dynamiska inköpssystem Sid 1 Projekt DIS Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att undersöka: vad dynamiska inköpssystem är och hur det är tänkt att fungera när det kan vara lämpligt att

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet

Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet Axel Krantz, Petra Edenfeldt, Karl Ekman & Sebastian Svartz Sid 1 Inledande disposition Avtalsrelation Ramavtalets uppbyggnad Huvuddokument, utvalda rubriker

Läs mer

Tjänstefordon 96-78-2014

Tjänstefordon 96-78-2014 Tjänstefordon 96-78-2014 Instruktion för användning av avropsblankett I samband med att avrop görs från det statliga ramavtalet för Tjänstefordon rekommenderas att använda den avropsblankett som har tagits

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

1 Kravkatalog. 1.1 Abonnemangsadministration. 1.2 Användbarhet och tillgänglighet. 1.3 Arbetsmiljö. 1.4 Certifierad produkt. 1.

1 Kravkatalog. 1.1 Abonnemangsadministration. 1.2 Användbarhet och tillgänglighet. 1.3 Arbetsmiljö. 1.4 Certifierad produkt. 1. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

2012-11-08. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Kontorsstöd som molntjänst 2012

2012-11-08. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Kontorsstöd som molntjänst 2012 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-11-08 Upphandlingsansvarig Upphandling Kontorsstöd som molntjänst 2012 Daniel Melin 93-37-10 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Vägledning för avrop från Programvaror och tjänster 2014 - Grundläggande IT, Kontorsstöd & Systemutveckling

Vägledning för avrop från Programvaror och tjänster 2014 - Grundläggande IT, Kontorsstöd & Systemutveckling Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 2. RAMAVTALSOMRÅDET... 2 2.1 Ramavtalsområdets omfattning... 2 2.1.1 Grundläggande IT... 3 2.1.2 Kontorsstöd... 3 2.1.3 Systemutveckling...

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Mellan och Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Ramavtal nr -00x 1 (17) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund...

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Sid 1. IT-utbildning

Sid 1. IT-utbildning Sid 1 IT-utbildning IT-utbildning Ulla Karin Josefsson, avtalsansvarig Mikael Larson, bitr. avtalsansvarig Sid 2 Kort om ramavtalet Avtalsperiod: 2016-05-12-2018-05-31 (2020-05-11) Ramavtalet kan användas

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer