Figaro Samfällighetsförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Figaro Samfällighetsförening"

Transkript

1 Figaro Samfällighetsförening Årsredovisning Samfällighetsföreningen Figaro omfattar 103 hus, samtliga med adress jämna nummer på Ängsullsvägen. Föreningen har till uppgift att ta tillvara medlemmarnas intressen genom att förvalta samfällighetens gemensamma tillgångar och anläggningar på sådant sätt att området bibehålls och sköts på ett bra sätt.

2 Innehållsförteckning Kallelse till ordinarie föreningsstämma... 3 Förslag till dagordning... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Motioner och Propositioner Proposition gällande ersättningsmodell för styrelsearvode Utgifts-och inkomststat (Budget) Budgetspecification Debiteringslängd Bilaga Fullmaktsblankett

3 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Medlemmarna i Figaro Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Tid: torsdagen den 22 november 2012 kl 18:30-20:55 Plats: Sörgårdsskolan, matsalen Tenorgränd 5 Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare 2. Val av två justeringsmän samt rösträknare 3. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 4. Godkänna förslag till dagordning 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 6. Beslut angående a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning 7. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 9. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 11. Val av styrelseordförande 12. Val av styrelseledamöter 13. Val av revisorer 14. Val av valberedning 15. Övriga ärenden Ordinarie stämmohandlingar finns tillgängliga för granskning på föreningens hemsida med adress under Aktuellt Kallelse till ordinarie föreningsstämma För de medlemmar som inte har möjlighet att läsa stämmohandlingar på hemsidan alternativt inte kan skriva ut egen kopia finns handlingarna att hämta hos sekreterare Anders Boman, Ängsullsvägen 174. Tid för att hämta ut stämmohandlingar hos Anders är Tisdagar och Torsdagar mellan 18:30 19:00. Styrelsen ser gärna att medlemmar läser och skriver ut efter eget behov. Vällingby, november 2012 Figaro Samfällighetsförening Styrelsen 3

4 Förslag till dagordning Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare 2. Val av två justeringsmän samt rösträknare 3. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 4. Godkänna förslag till dagordning 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 6. Beslut angående a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning 7. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 9. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 11. Val av styrelseordförande 12. Val av styrelseledamöter 13. Val av revisorer 14. Val av valberedning 15. Övriga ärenden 4

5 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen skall ge en översikt av verksamhet, ställning och resultat. I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått. Styrelsen för Figaro Samfällighetsförening får härmed avge följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret Föreningen Figaro Samfällighetsförening utgörs av 103 medlemmar, där varje medlem är 1 (en) fastighet oavsett hur ägarförhållandet för fastigheten ser ut. Verksamhet Föreningens ändamål är att förvalta gemensamhetsanläggningen Figaro ga:1 Gemensamhetsanläggningen Gemensamhetsanläggningen består av vägar och förbindelseleder, parkeringsplatser, parkeringsdäck, lekplatser och trädgårdsanläggningar inom fastigheterna Figaro 1 och 2. Ledningar med tillhörande anordningar dels för vatten, spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Elektriska ledningar och kopplingsskåp, vägbelysning och motorvärmaruttag. Centralantennanläggning samt ledningar fram till antennuttag inom fastigheterna Räkenskapsperiod Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 oktober 30 september Firmatecknare Firmatecknare är ordförande och kassör. Attest av fakturor utförs av ordförande. Styrelsen Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Revisor Revisor Valberedning Valberedning Valberedning Valberedning Björn Heide Sophia Sandberg Anders Boman Jan Öqvist Tony Averstedt Jörgen Bergström Caroline Ahlqvist Nicklas Söderberg Liisa Ikonen Akritidou Gerd Larsson Karl-Erik Norrman Torbjörn Jonsson Hans Elmehed Tommy Persson 5

6 Styrelsens uppdrag Styrelsens uppdrag är att 1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar, 2 föra redovisning över föreningens räkenskaper, 3 föra förteckning över deltagande fastigheter och dess andelstal och ägare, 4 årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi, 5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren, 6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. Förslag till resultatdisposition Föreningens resultat framgår av bifogade resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslår att årets överskott på kr överföres till budget för att byta leksand nedre lekpark. Överskottet har skapats på följande sätt Budget Utfall Överskott Elförbrukning 120,000 67,674 52,326 Planerade arbeten 435, ,813 31,187 Vinterunderhåll 80,000 54,919 25,081 Administration 35,000 29,809 5,191 Trädgård 75,000 69,775 5,225 Reparation och underhåll 170, ,758 38,242 Övriga budgetposter 17,965 Summa Framtida underhåll och utveckling De större planerade underhållsarbeten nästa verksamhetsår är sandbyte och upprustning av nedre lekpark samt åtgärda brunnar övre garaget. Nästa verksamhetsår införs månadsfakturering som sköts av Villaägarna. Nästa års planerade arbeten och utveckling omfattar o o o o o o o Renovering Lekplats Ny asfalt gångväg (90 kvadratmeter) Garagebrunnar och avrinning Komplettering farthinder Byte 6st trasiga mototvärmaruttag Omställning till månadsfakturering Ny verksamhetsplan (ansvarsområden, uppgifter) För att skapa en god beredskap för framtida planerade underhåll och oplanerade akuta underhåll behöver avsättningar till underhållsfonden fortsätta och successivt öka. En underhållsplan behöver upprättas för att öka kunskap om anläggningarnas underhållsbehov vilket medför bättre kontroll och styrning av verksamheten. Månadsavgiften på kr förväntas vara oförändrad de närmsta 5 åren. Under samma period förväntas reparationer uppgå till 1MSEK, avsättning till underhållsfond till 1,4MSEK och amortering av lån till 885tkr. 6

7 Väsentliga händelser under året Sammanträden Ekonomi Uppdrag från stämman Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 12 ordinarie protokollförda sammanträden, ett budgetmöte, samt ett extra styrelsemöte för att detaljplanera ny lekplats. Ekonomin har sammantaget hamnat en bit under budget. Mildare vinter, besparingsåtgärder samt lägre faktiska kostnader än budgeterat har resulterat i överskott på kr. Se räkenskapshandlingar för detaljerad beskrivning av ekonomin. Styrelsen har utfört tio (10) uppdrag från stämman. Nedan följer en sammanställning av dessa uppdrag. Uppdrag nr 1 - Förbifart Stockholm - Brevmall till medlemmar En brevmall skapades och delades ut till alla medlemmar i början av året. Styrelsen skickade in brevmallen för gemensamhetsanläggningen Figaro 1 och 2 till Nacka Tingsrätt. Uppdrag nr 2 - ComHem Gruppavtal Ordinarie stämman gav styrelsen i uppdrag att få fram ett avtal med "särskilt inriktat mot ett successivt införande, så att husägare vid behov kan gå in i gruppavtalet i ett senare skede" eftersom det råder oenighet bland medlemmarna i denna fråga. Många medlemmar vill ha ett gruppavtal eftersom det är gynsamma villkor. Styrelsen har även blivit kontaktad av medlemmar som inte vill ha ett gruppavtal. Styrelsen har under lång tid ihärdigt försökt få till ett gruppavtal med ComHem för Bredband, Digital-TV och IP-telefoni. Tyvärr kan vi konstatera att ComHem inte vill acceptera kravet att medlemmar frivilligt ansluter sig, utan kräver att samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen ska anslutas om ett kollektivt avtal ska tecknas. Ett sätt att tillgodose både stämmans uppdrag samt ComHems krav är att skapa en ny förening enbart för tjänsterna Bredband, Digital-TV samt IP-telefoni. Styrelsen har därför skapat ett formulär på hemsidan där man kan anmäla sitt intresse för ett framtida gruppavtal i en avtalsform som tillåter frivillig anslutning. Avtalets enda syfte är att erbjuda medlemmar billigare pris på tjänsterna Digital-TV, Bredband och IP Telefoni. När antalet intresseanmälningar uppgår till minst 60 st kommer en förening skapas för att kunna erbjuda tjänsterna. Uppdrag nr 3 - Planering och upphandling av farthinder inom området Farthinder upphandlades och monteras vid vår- och höststädning. Budget för upphandlingen var kr och upphandlingen slutade på kr. Uppdrag nr 4 - Ta fram riktlinjer för föreningens valberedning Riktlinjer har tagits fram och presenterats för godkännande från valberedningen. 7

8 Riktlinjerna finns upplagda på hemsidan under rubrik Medlem -> Styrelsen -> Valberedningen Uppdrag nr 5 - Reparationsasfaltering på särskilt drabbade ställen inom området Reparationsasfaltering har utförts på tre ställen inom området.utanför längan Ängsullsvägen 130 räckte inte Reparationsasfaltering till utan ca 90 m2 asfalt behöver läggas om. Asfalteringen utfördes av JRF Mark AB. Uppdrag nr 6 - Sandbyte i en lekpark med inriktning att sanden i den andra lekparken byts nästkommande verksamhetsår Sandbytet genomfördes dels av medlemmar under vårstädningen och dels på entreprenad. Budget för sandbyte var kr och utfallet hamnade på kr. Uppdrag nr 7 - Föräldragruppen planerar lekredskap för att förbättra lekpark i samband med utbyte av sand Föräldrargruppen planerade nya lekplatsen samt beställde lekredskap. Budget var kr och utfallet hamnade på kr. Uppdrag nr 8 - Asfalteringsarbetet på Karlsson s Tomt JRF Mark AB fick uppdraget att renovera asfalten på Karlssons tomt. Asfalten är en ABT 8 samma typ som man lägger på tex tennisbanor. Nya slipers samt sandbyte nedanför ruschkanan genomfördes inom samma budget för att renovera hela Karlssons tomt. Budget låg på kr och utfallet blev kr. Uppdrag nr 9 - Upplysa medlemmarna om olämpligheten att lägga ut snö på framfarterna när upplogning skett Upplysningen genomfördes i protokoll 02/2012. Uppdrag nr 10 - Utreda oklarheter kring ökade elkostnader Stämman gav styrelsen i uppdrag att undersöka varför elförbrukningen har ökat de senaste åren. Utredningen visar att huvudorsakerna till ökad förbrukning är följande: 1) Ändrat schema för garagebelysning genomfördes från skymningsrelä till 24h schema dvs belysning dygnet runt. 2) Trasig timer i nedre garaget för motorvärmaruttagen vilket gjorde att 30/30 schema inte fungerade för detta garage. Istället användes 24h schema för motorvärmaruttagen. Följande åtgärder har genomförts för att minska förbrukningen 1) Bytt ut trasig timer nedre garaget 2) Ändrat schema för motorvärmar efter en enkät till (30/30) från tidigare 24h (30/30) 3) Kopplat om garagebelysning till skymningsrelä för nedre garaget (övre däck) 8

9 Detta verksamhetsår är förbrukningen och kostnaden tillbaka på liknande nivåer som innan ökningen började. Elförbrukningen har minskat med 42% jämfört med verksamhetsåret innan. Hemsidan Hemsidan med adress har genomgått en omfattande uppgradering. Hemsidan förenklar administration och löser informationsbehov i föreningen. Styrelsen uppdaterar innehållet själva. Under verksamhetsåret har styrelsearbete med att sammanställa alla föreningens avtal och kontrakt genomförts och gjort dessa tillgängliga på hemsidan. Ritningsarkiv Ett digital ritningsarkiv har skapats för föreningen (Dnr I:475/72) som består av 104 sidor innehållande ca ritningar bla för finplanering, ledningsplan, markavloppsrör och elanläggningar. Digitala ritiningsarkivet finns tillgängligt på hemsidan under Medlem -> Förening -> Figaro ritningsarkiv Administration Sommarskötsel Vinterskötsel Parkering Enkäter Vattenavläsning Förbifart Stockholm Styrelsen har arbetat med att förenkla och effektivisera administrationen under verksamhetsåret. Ett stort antal medlemmar (ca 80) har valt att få information från föreningen via E-post. Detta underlättar styrelsens arbete samt sparar pengar. De som inte har/kan ge adress ger vi en extra administrationsservice genom att skriva ut och dela ut information. Innefattar klippa gräs, plocka skräp, rensa ogräs och klippa buskar har inte varit tillfredställande under året. Styrelsen har haft upprepade kontakter med den entreprenör vi har avtal med. Styrelsen har tittat på flera olika lösningar inför kommande verksamhetsår. Innefattar snöröjning, halkbekämpning och sopning. En del klagomål har kommit in under verksamhetsåret men som helhet har tjänsten bedömds som tillfredställande. Styrelsen har tagit upp klagomålen direkt med entreprenören. Problem med obehöriga på våra gästparkeringar har ökat under verksamhetsåret. Det kommer så småningom att tas fram nya skyltar som skall sättas upp vid infarterna till parkeringarna. Långtidsparkeringar på våra vändplaner och gästparkeringar har ökat under verksamhetsåret. Inga bilinbrott har kommit till styrelsens kännedom. Rapport om skadegörelse på bilar har kommit in till styrelsen. En enkät har genomfördes för att få medlemmarnas syn på hur motorvärmaruttagen i garagen ska användas. 50 st medlemmar svarade på enkäten. Av de svarande angav 18 st att de använder motorvärmare och 32 st angav att de inte använder motorvärmare. Baserat på underlaget beslutade styrelsen efter omröstning att strömmen kommer att vara påslagen från 04:00 till 19:00 med halvtimmesintervall, påslag vid varje heltimme och på i 30 min. Genomfördes för första gången via formulär på hemsidan. 73 st medlemmar läste av sin egen vattenmätare och rapporterade via hemsidan. Styrelsen läste av 30 st vattenmätare manuellt. Egen avläsning har sparat en hel del arbete för styrelsen vilket uppskattas. Målsättningen är att alla medlemmar ska rapportera in sin egen mätarställning till styrelsen. Styrelsen har hållit sig uppdaterade om Förbifart Stockholm genom att gå på möte som Villaägarna anordnat samt anlitat ombud för gemensamanhetsanläggningen 9

10 Figaro 1 och 2 i vattenmålet. Ombudet heter Landahls Advokatbyrå och de företräder totalt 47 st sakägare inom Figaro Samfällighetsförening. Städdagar Reparation och underhåll Besiktningar Kontakter med Styrelsen Övrigt Under året har vi haft två ordinarie städdagar samt en extra städdag för att plocka skräp och klippa buskar. Deltagandet på städdagar ligger detta verksamhetsår ungefär på samma nivå som tidigare år dvs ca deltagande fastigheter. 20 st fastigheter deltog på extra städdagen. Styrelsen utför en del reparationsarbeten i egen regi. Under verksamhetsåret har följande reparation och underhåll utförts av styrelsen: Underhåll av föreningens verktyg och förråd Sopat bort löv och skräp från brunnarna på övre garagets tak för att slippa vattenansamlingar som orsakar läckage ner i garaget Tömt papperskorgar (5st) regelbundet Byte av gatulampor och lysrör garage vid behov Nya gallerfönster i garagen där sådana fattas Reparation av staket Skräpplockning för hela området vid två tillfällen Lagat stuprör vid behov Ersatt en trasig papperskorg Montering av ny spegel utanför övre garaget En besiktning har upphandlats och genomförts för vattenavrinning (stuprör och hängrännor). Protokollet finns tillgängligt på hemsidan. Under verksamhetsåret har styrelsenhar flertalet kontakter med medlemmar runt olika ärenden. De flesta kontakter har varit via telefonsamtal och . Hemsidans kontaktformulär har används 17 gånger och felanmälningsformuläret 3 gånger. Styrelsen vill uppmuntra användning av formulär på hemsidan eftersom det underlättar adminstrationen och ger bättre underlag för fortsatt styrelsearbete. En invigning av nya lekplatsen genomfördes med korv och glass till barnen vilket var ett lyckat och trevlig inslag under verksamhetsåret. Styrelsen vill tacka de medlemmar, vilka i olika sammanhang har ställt upp och hjälpt till med olika uppgifter under verksamhetsåret, samtidigt som vi hälsar alla välkomna till stämman den 22 November kl 18:30 på Sörgårdsskolan. 10

11 Resultaträkning Resultaträkningen ska ge en bild av hur verksamheten resultatmässigt utvecklats under räkenskapsåret som gått. Den är till för att se vad som hänt med våra pengar föregående år, och hur bra vi har följt vår budget. 11

12 Balansräkning Balansräkningen ska ge en bild av föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, den sista dagen på räkenskapsåret. Balansräkningen visar vad vi faktiskt har när det gäller pengar och saker som påverkar vårat flöde av pengar 12

13 Revisionsberättelse 13

14 Motioner och Propositioner En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer till föreningens ordinarie årsmöte. Proposition är ett förslag från styrelsen som läggs fram för beslut på föreningens ordinarie årsmöte. Motioner Inga motioner har inkommit till styrelsen. Propositioner Styrelsen lämnar en proposition angående förändring av ersättningsmodell för styrelsearvode. 14

15 Proposition gällande ersättningsmodell för styrelsearvode Nuvarande ersättningsmodell till styrelsen är 10 medlemsavgifter. Förslaget innebär att prisbasbelopp används som ersättningsmodell istället för 10 medlemsavgifter. Styrelsen anser att nuvarande modell har följande nackdelar: Orsakar missuppfattningar om vilken ersättningsnivå styrelsen får samt hur den räknas fram. Skapar en ersättningsnivå som är olika från år till år baserat på hur mycket kostnader (uttag från medlemmar) föreningen har. Styrelsen anser att en ny ersättningsmodell behövs som är tydlig och enkel för alla att förstå. Många samfällighetsföreningar använder prisbasbelopp för att bestämma storleken på arvodet. Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Enligt gällande bestämmelser anges detta av utvecklingen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Ett prisbasbelopp 2013 är kr. Styrelsen föreslår därmed att: Ersättning till styrelsen inklusive revisorer uppgår till 2 st prisbasbelopp samt att fördelningen inom styrelsen är Ordförande 2 andelar Kassör 1,5 andelar Sekreterare 1,5 andelar Ordinarie ledamot (2st) 1 andel Suppleant (3st) 1 andel Revisor (2st) 0,25 andelar Andelar att fördela ökar från 10 till 10,5 för att på ett bättre sätt spegla förväntad arbetsinsats. Ersättning för 2013 blir därmed kr vilket motsvarar 706 kr/månad för ordinarie ledamot (1 andel). Ersättningen för 2012 var kr. Styrelsens rekommendation till stämman är att bifalla propositionen. 15

16 Utgifts-och inkomststat (Budget) En utgifts- och inkomststat är en redovisning av de belopp medlemmarna ska betala och de beräknade utgifterna föreningens ska betala för förvaltningen. Intäkter Budget Utfall 11/12 Medlemsavgift 1,500,000 1,359,558 Återföring från förnyelsefond 150, ,000 Ränteintäkter 10,000 20,060 Summa intäkter 1,660,000 1,709,618 Kostnader Administration 38,950 29,558 Sophämtning 85,000 99,614 Arvode styrelse 89,000 85,000 El 75,000 67,674 Rep. och underhåll 287, ,915 Trädgård 68,500 69,775 Städbidrag vår/höst 51,500 51,250 Snöröjning/sopning 80,000 54,919 Kabel-TV, inkl avskrivning av lånet 136, ,351 Räntekostander lån 109, ,958 Sandbyte i en lekpark, uttag fond* 150, ,964 Vatten 120,000 85,211 Avskrivning garagelån 110, ,000 Avsättning förnyelsefond 250, ,000 Summa kostnader 1,650,000 1,443,189 * delfinansiering 16

17 Spec rep o underhåll Serviceavtal sopcontainrar 24,000 Serviceavtal garagedörrar 6,000 Besiktning av lekparker 3,500 Lekplats, arbete sarg o plattor 45,000 Lekutrustning nedre lekparken 50,000 Förbrukningsmateriel 5,000 Ny asfalt gångväg, 90 kvm 40,000 Komplettering farthinder 13,500 Garage avrinning, ränna utanför porten 55,050 Garage motorvärmaruttag, 6 st 45, ,050 Spec upprustning av lekpark Arbete, uttag ur budget, rep o underhåll 45,000 Sandbyte, uttag ur förnyelsefond (Stämmobeslut) 150,000 Disposition av årets överskott (Stämmobeslut) 175,121 Lekredskap, uttag ur budget, rep o underhåll 50, ,121 17

18 Budgetspecification

19 Debiteringslängd Debiteringslängden är den formella grund som behövs för debitering av andelsavgifter från de fastigheter som ingår i samfälligheten Figaro ga:1. Debiteringslängd för Figaro Samfällighetsförening 1 oktober september Framlagd på föreningsstämma den 22 november Totalt utdebiteras 1,500,000 kronor vilket fördelar sig på medlemmarna enligt följande. Fastighet Adress Lagfartsägare Andelstal Andelstal (%) Andelsavgift Månadsavgift Figaro 6 Ängsullsvägen 202 Thomas Björklund, Wenche Christensen 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 7 Ängsullsvägen 200 Karl-Erik Norrman 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 8 Ängsullsvägen 188 Irene Jonsson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 9 Ängsullsvägen 186 Ingeborg Vaerlien 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 10 Ängsullsvägen 184 Nigar Omar Ferej, Serok Ferej 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 11 Ängsullsvägen 182 Anna Öqvist, Jan Börje Öqvist 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 12 Ängsullsvägen 180 Ishtiaq Ahmad, Israj Ahmad 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 13 Ängsullsvägen 178 Lars-Göran Lundström 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 14 Ängsullsvägen 152 Solveig Axelsson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 15 Ängsullsvägen 150 Lars Olof Sundström, Lea Kuusivuori 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 16 Ängsullsvägen 148 Lars Persson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 17 Ängsullsvägen 146 Anja Hautamäki, Henry Hautamäki 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 18 Ängsullsvägen 144 Nina Frodin, Tony Averstedt 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 19 Ängsullsvägen 142 Björn Heide 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 20 Ängsullsvägen 198 Miroslaw Len, Urszula Len 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 21 Ängsullsvägen 196 Ronny Nygren, Ros-Mari Nygren 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 22 Ängsullsvägen 194 Maximino Fernandez Gonzalez, Noemi Maura Gomero Osorio 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 23 Ängsullsvägen 192 Therése Liljeqvist, Ulf Liljeqvist 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 24 Ängsullsvägen 172 Bengt-Arne Dagnéll, Karin Dagnéll 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 25 Ängsullsvägen 174 Anders Boman 1/ % 14,563 kr 1,214 kr 19

20 Figaro 26 Ängsullsvägen 176 Hesam Alawi, Layla Fadhil 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 27 Ängsullsvägen 158 Radoslaw Bazydlo, Renata Bazydlo 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 28 Ängsullsvägen 156 Liselotte Ohlsson, Sven Ohlsson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 29 Ängsullsvägen 154 Nicklas Söderberg, Nina Söderberg 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 30 Ängsullsvägen 170 Ann Sjölander Rosén, Stefan Rosén 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 31 Ängsullsvägen 168 Yousif Fathulla 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 32 Ängsullsvägen 166 Eva Matell, Sven Matell 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 33 Ängsullsvägen 164 Johanna Medvik, Kennie Roswall 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 34 Ängsullsvägen 162 Camilla Heiwe 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 35 Ängsullsvägen 160 Kjell Jegefors 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 36 Ängsullsvägen 100 Anneli Axell, Sten Axell 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 37 Ängsullsvägen 98 Kent Andersson-Haglund, Monica Andersson-Haglund 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 38 Ängsullsvägen 96 Isabella Söderblom, Mikael Nässén 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 39 Ängsullsvägen 94 Lina Klintbom, Johan Sandell 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 40 Ängsullsvägen 92 Wiveca Linderström 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 41 Ängsullsvägen 90 Caroline Marie Ahlqvist, Torbjörn Kjell Lindqvist 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 42 Ängsullsvägen 88 Gunnel Magnusson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 43 Ängsullsvägen 86 Lena Larsson, Roger Boström 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 44 Ängsullsvägen 84 Lars Johnsson, Ylva Johnsson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 45 Ängsullsvägen 82 Ann-Charlott Wranå, Peter Wranå 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 46 Ängsullsvägen 80 Carina Hannu Jonsson, Torbjörn Jonsson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 47 Ängsullsvägen 78 Arne Hjorth, Åsa Wijgård 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 48 Ängsullsvägen 48 Johanna Ingelshed, Jonas Edevåg 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 49 Ängsullsvägen 46 Antonella André 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 50 Ängsullsvägen 44 Solveig Vallin 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 51 Ängsullsvägen 42 Jessica Bertilson, Roland Karlberg 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 52 Ängsullsvägen 40 Kiamarz Ghanbari, Salehe Rezaye Moosavi 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 53 Ängsullsvägen 38 Demet Ünlü, Erol Ünlü 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 54 Ängsullsvägen 134 Naghi Hamidian, Nahid Ghajar 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 55 Ängsullsvägen 136 Anders Östberg, Marie Östberg 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 56 Ängsullsvägen 138 Irina Sjöström, Mikail Dölek 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 57 Ängsullsvägen 140 Jörgen Bergström, Åsa Bergström 1/ % 14,563 kr 1,214 kr 20

21 Figaro 58 Ängsullsvägen 108 Fredrik Molander, Lisa Molander 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 59 Ängsullsvägen 106 Annelie Söderholm, Ulf Söderholm 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 60 Ängsullsvägen 104 Siv Tisljarec 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 61 Ängsullsvägen 102 Ove Sandberg, Sofia Sandberg 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 62 Ängsullsvägen 68 Nebi Uguz, Sema Uguz 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 63 Ängsullsvägen 70 Celeste Sandmark, Jörgen Sandmark 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 64 Ängsullsvägen 72 Fredrik Engström, Josefina Danielsson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 65 Ängsullsvägen 74 Åke Ericsson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 66 Ängsullsvägen 76 Birgitta Wåård-Henecke 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 67 Ängsullsvägen 58 Akhtar Syed, Nuzhat Syed 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 68 Ängsullsvägen 56 Karin Sylvia Rubio Alegren, Luis Rubio Mena 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 69 Ängsullsvägen 54 Marianne Björkman, Olle Björkman 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 70 Ängsullsvägen 52 Marwan Karat, Sabah Munirji 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 71 Ängsullsvägen 50 Johan Mathias Samuelsson, Sandra Viktoria Elisabeth Hagman 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 72 Ängsullsvägen 24 Hanna Sandin, Thomas Karnehammar 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 73 Ängsullsvägen 26 Fumio Sasaki 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 74 Ängsullsvägen 28 Birsen Güler, Ismet Güler 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 75 Ängsullsvägen 30 Niklas Hallén, Siv Hallén 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 76 Ängsullsvägen 32 Katja Hydén, Stefan Hydén 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 77 Ängsullsvägen 34 May Al-Jalabi, Zewar Al-Dabbagh 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 78 Ängsullsvägen 36 Gunilla Ehlin 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 79 Ängsullsvägen 126 Claudia Schilke, Niklas Schilke 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 80 Ängsullsvägen 128 Kristina Andersson-Werner, Mats Andersson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 81 Ängsullsvägen 130 Gerd Larsson, Jan Larsson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 82 Ängsullsvägen 132 Anders Ekberg, Berit Julia Marianne Ekberg 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 83 Ängsullsvägen 110 Christer Folkesson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 84 Ängsullsvägen 112 Hans Elmehed, Lotta Elmehed 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 85 Ängsullsvägen 114 Ingrid Månsson, Stefan Månsson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 86 Ängsullsvägen 116 Björn Åhlén 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 87 Ängsullsvägen 118 Fredrik Bask, Jenny Bask 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 88 Ängsullsvägen 120 Anette Rosenberg, Tommy Persson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 89 Ängsullsvägen 66 Anna Lena Charlotta Linn 1/ % 14,563 kr 1,214 kr 21

22 Figaro 90 Ängsullsvägen 64 Bo Johansson, Ingrid Johansson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 91 Ängsullsvägen 62 Amir Abbassi, Sarah Fathi 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 92 Ängsullsvägen 60 Hermine Bolmér, Lars Bolmér 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 93 Ängsullsvägen 2 Alf Akander 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 94 Ängsullsvägen 4 Hossain Atahar Khan, Nahid Roksana Khan 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 95 Ängsullsvägen 6 Roland Ljungqvist 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 96 Ängsullsvägen 8 Helena Sjödin-Berglund 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 97 Ängsullsvägen 10 Amir Lessan Toussi, Farahnaz Azam 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 98 Ängsullsvägen 12 Wanda Jacobson 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 99 Ängsullsvägen 14 Anita Kaul, Sanjay Kaul 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 100 Ängsullsvägen 16 Hamid Baradaran Bakhshi, Mozhgan Hessam Amiri 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 101 Ängsullsvägen 18 Monika Timerdahl, Ulf Timerdahl 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 102 Ängsullsvägen 20 Susanne Gustavsson, Tommy Mobrin 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 103 Ängsullsvägen 22 Marie-Louise Persson, Tony Szabo 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 104 Ängsullsvägen 212 Alexandros Akritidou, Liisa Ikonen Akritidou 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 105 Ängsullsvägen 210 Mehri Marandi, Nasrullah Marandi 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 106 Ängsullsvägen 208 Tony Mattias Lindgren 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 107 Ängsullsvägen 206 Ella-Britt Hammarberg 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Figaro 108 Ängsullsvägen 204 Daniel Malmberg, Sigrid Maria Malmberg 1/ % 14,563 kr 1,214 kr Summa 103/ % 1,500,000 kr 22

23 Inbetalning till Figaro GA:1 skall ske enligt följande. Månad Avgift Förfallodatum Januari 1,324 kr 1/31/2013 Februari 1,324 kr 2/28/2013 Mars 1,324 kr 3/31/2013 April 1,324 kr 4/30/2013 Maj 1,324 kr 5/31/2013 Juni 1,324 kr 6/30/2013 Juli 1,324 kr 7/31/2013 Augusti 1,324 kr 8/31/2013 September 1,324 kr 9/30/2013 Oktober 1,324 kr 10/31/2013 November 1,324 kr 11/30/ Förbrukat vatten - Avdrag städdagar December - Avgiftsfri månad Summa 14,563 kr

24 Bilaga Fullmaktsblankett Fullmaktsblankett till Figaro Samfällighetsförening årsmöte Medlems rösträtt kan utövas genom ombud, ombud får ej företräda mer än en medlem. Fastighetsbeteckning: Datum: Ort: Namnteckning: Namnförtydligande: Lämnar fullmakt, att föra min talan vid Figaro Samfällighets årsmöte, till: Datum: Ort: Namnteckning: Namnförtydligande

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se Sida 1 av 6 Närvarande: 28 st medlemmar enligt närvarolista 1 Mötets öppnande och val av ordförande och protokollförare Ove Sandberg valdes till ordförande och Anders Boman valdes till sekreterare. 2 Val

Läs mer

Figaro Samfällighetsförening

Figaro Samfällighetsförening Figaro Samfällighetsförening Årsredovisning 2012-2013 Samfällighetsföreningen Figaro omfattar 103 hus, samtliga med adress jämna nummer på Ängsullsvägen. Föreningen har till uppgift att ta tillvara medlemmarnas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse 2. Föreningsstämma 3. Styrelse 4. Räkenskapsår

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Figaro Samfällighetsförening

Figaro Samfällighetsförening Figaro Samfällighetsförening Årsredovisning 2014-2015 Samfällighetsföreningen Figaro omfattar 103 hus, samtliga med adress jämna nummer på Ängsullsvägen. Föreningen har till uppgift att ta tillvara medlemmarnas

Läs mer

Figaro Samfällighetsförening

Figaro Samfällighetsförening Figaro Samfällighetsförening Årsredovisning 2013-2014 Samfällighetsföreningen Figaro omfattar 103 hus, samtliga med adress jämna nummer på Ängsullsvägen. Föreningen har till uppgift att ta tillvara medlemmarnas

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

Trädgårdslundens Samfällighet

Trädgårdslundens Samfällighet Årsstämma 2016 Trädgårdslundens Samfällighet 2016-04-07 1 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 15 april 2014 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

4 Godkännande av röstlängd samt val av rösträknare

4 Godkännande av röstlängd samt val av rösträknare Skärsliparens samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinare föreningsstämma den 23 mars 2009 Tid: 19.00 Plats: Kvarterslokalen, Korgmakargatan 40 1 Stämmans öppnande Ordförande Jens Werkander hälsade

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1(7) STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (LFS). Lagens bestämmelser om förvaltning

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. Årsmöte äger rum i matsalen i Brunns skola Idrottshallen, Ingarö

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal.

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal. Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening 2013-04-16 i OIK's klubblokal. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning/årsmötets

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer