Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare"

Transkript

1 1 1 PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida KS-rurnmet, kommunhuset, kl 18:10 19: Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Kaj Nämvik (FP) Marina Borneblad (MP) Roy Lundberg (S) Sofie Bichier (M) Olli Högström (M) Anette Nord (KD) Åsa Lilja (MP) Ylva Friggerdal Margareta Antonsson Peter Nilsson Renée Thulin Mi Billgren Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Sekreterare Tf. förvaltningschef, Avdelningschef, Controller, Socialsekreterare, 81, 82 Närvarande Personalföreträdare Helen Jakobsen Kommunal, Marina Borneblad Social- och arbetsförvaltningen, Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Partille social- och arbetsnämnd ANSLAGIBEVIS Organ saint Sammanträdesdatum Uppsättande: Social- och arbets rvaltning n, Partille Nedtagande: Datum för anslag Protokollet förvaras Ylva FjggerdaI i Underskrift

2 1 1 PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsnärnnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 80 Sammanträdets öppnande Ordförande Anna Strand (C) öppnar dagen sammanträde och hälsar alla välkomna till baka till nämnden efter sommaruppehållet. Ordförande tackar vice ordförande Marie Raask (S) och ledamot Lars Lewander (M) för att de trätt in och tagit ordförandeskapet under ordförandes semester. Ordförande ber ledamöterna i nämnden att reflektera över nämndens kommande arbete under den återstående tiden av mandatperioden. Vad som eventuellt behöver förändras eller läggas till i nämndens arbete. Social- och arbetsnämnden utser Marina Borneblad (MP) till justerare. 81 Information om Familjecentralen (SAN/2013:106) Socionom Mi Billgren informerar nämnden om Familj ecentralens verksamhet. Familj ecentralen är en samfinansierad verksamhet som riktar sig till föräldrar och deras barn i åldern 0 till 6 år. Familj ecentralen i Partille startade 2007 och grundläggande är att föräldrar och barn skall mötas av en samlad kompetens och inte behöva vända sig till flera olika verksamheter fdr att få professionell hjälp och stöd. Tanken är att arbeta hälso främjande och förebyggande genom att ge stöd och information. En farniljecentral består av minst fyra basverksamhetsområden: Barnmorskemottagningen (BMM) Barnavårdscentralen (BVC) Öppna förskolan Socialtjänsten Navet i verksamheten är öppna förskolan. På farniljecentralen arbetar flera olika yrkeska tegorier tillsammans kring familjerna (barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socionom) utifrån tre olika perspektiv: ett pedagogiskt perspektiv, ett socialtjänstperspek tiv och ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. 1 ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden antecknar informationen till protokollet. Jusrans sign

3 Förvaltningen prognostiserar ett resultat på + 1 Mnkr per Nämnden prognostiserar att använda hela årets investeringsbudget på 0,5 Mnkr. Social- och arbetsnämnden redovisar ett resultat på + 1,1 Mnkr per Av de mål som ska redovisas per delår är flertalet uppfyllda. Delårsbokslut 2013 (SAN/2013 :89) 82 Sammanträdesdatum Protokolisparagrafen förklaras omedelbart j usterad. lingarna till Kommunstyrelsen. Social- och arbetsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet och översänder hand Social- och arbetsnämnden 1. J PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 ärendet finns en tjänstskrivelse daterad

4 1 1 PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsnärnnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrdesdatum Sida 83 Förvaltningschefen informerar T.f förvaltningschef Margareta Antonsson informerar nämnden om POSOM-gruppens arbete i Partille med anledning av den brand som nyligen utbröt i en villa i Paradiset. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer. Det ska finnas en POSOM-grupp i varje kommun och i Partille är det Social- och arbets nämnden som är ansvarig för POSOM-gruppen, som består av en ledningsgrupp och en stödgrupp. De personer som ingår i POSOM-gruppens stödgrupp är alla anställda i kommunen och handplockade för att klara uppdraget. Det är till exempel socionorner, kuratorer och psy ko loger. POSOM-gruppens uppgift är att vid en större olycka eller katastrof ge stöd och hjälpa de människor som drabbats. Hjälpen kan till exempel vara att ordna mat, kläder, boende och pengar men också att ge ett psykologiskt stöd. Vid branden i Paradiset drabbades 12 personer varav en brann inne och omkom. POSOM-gruppen har erbjudit psykologiskt stöd, vilket de drabbade med tacksamhet mot tagit. Social- och arbetsnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. 84 Fadderuppdrag Åsa Lilja (MP) är ny ersättare i nämnden efter Patrick Tillman (MP), som tidigare var fadder för enheten för ekonomiskt bistånd tillsammans med Adam Algotsson (M). Åsa Lilja vill ersätta Patrick Tillman som fadder för verksamheten tillsammans med Adam Algotsson. Olli Högström (M) har tidigare varit fadder för enheten för alkoholtillstånd, som inte längre sorterar under Social- och arbetsnämnden. Olli Högström skulle vilja bli fadder för familj ehemsgruppen. Marina Borneblad (MP) är fadder för flyktingmottagningen men önskar även bli fadder för familj ecentralen. Justerandes sign

5 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida? 3 Social- och arbetsnärnnden Sammanträdesdatum Social- och arbetsnämnden beslutar att utse Åsa Lilja (MP) till fadder för enheten för ekonomiskt bistånd, Olli Högström (M) till fadder för familj ehemsgruppen samt Marina Borneblad (MP) till fadder för familj ecentralen. 85 Inkomna handlingar och uppdrag Inkomna och upprättade handlingar perioden antecknas till protokollet. redovisas och 86 Anmälan om beslut Följande beslut anmäls och antecknas till protokollet: Kommunfullmäktiges beslut daterat om tecknande av överenskommelse med Migrationsverket om ensamkommande barn för 2013 och Sverigedemokra tema reserverar sig mot beslutet (SAN 2013:59). Två stycken yttrande daterade med tillstyrkan till ansökan om antagning i allmänna hernvärnet. 87 Anmälan om beslut i personalärenden Delegationsbeslut i personalärenden i april, maj, juni och ijuli 2013 fattade av tf förvalt ningschef Margareta Antonsson samt enhetscheferna Eva Ahlstedt, Sofia Fredriksen Angervall, Suzanne Billberg och Helene Ardestam anmäls och antecknas till protokollet. 88 Anmälan om protokoll Följande protokoll anmäls och antecknas till protokollet: Vårdutskott Förvaltningsråd Justerandg

6 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnärnnden Sammantradesdatum Anmälan till Tingsrätten enligt 6 kap 8a Föräldrabalken om att barn saknar vårdnadshavare Ärendet omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 Offentlighets- och sekretesslagen. 90 Anmälan till Tingsrätten enligt 6 kap 8a Föräldrabalken om att barn saknar vårdnadshavare Ärendet omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 Offentlighets- och sekretesslagen. 91 Anmälan till Tingsrätten enligt 6 kap 8a Föräldrabalken om att barn saknar vårdnadshavare Ärendet omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 Offentlighets- och sekretesslagen. Justerandes sign

7 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnämnden Sammantrdesdatum Utskick av nämndens handlingar Ordförande Anna Strand (C) väcker frågan om ledamöterna önskar få handlingarna till nämnden utsända digitalt, via e-post, istället för med den vanliga postgången. Det bör finnas en enighet i frågan i hela nämnden då det ställer krav på att alla ledamöter har till gång till dator och möjlighet att själva skriva ut handlingarna inför sammanträdet. Frågan gäller ej sekretessbelagda handlingar. Förslag Sofie Bichler (M) föreslår att utskick inför nästa nämnd, , ska ske både med vanlig post och via e-post, för att ledamöterna därefter ska kunna utvärdera skillnaden. Ordförande Anna Strand finner att det endast finns ett förslag och frågar nämnden om de kan fatta beslut enligt förslaget. Social- och arbetsnärnriden beslutar att utskick av ej sekretessbelagda handlingar ska ske med både vanlig post och via e-post inför nämnden Sammanträdets avslutande Ordförande Anna Strand (C) förklarar dagens sammanträde avslutat. Justerandes sign,i1;.:.. ;; --. -_-._[_

8 SAMMANTRÄDESLISTA 2i7 /2 - Social- och arbetsnämndens sammantrde... / / Närvarande förtroendemän Anna Strand (C) ordf Namn Tj.g. Närv. Ja Nej Ja Nej Ja Nej X Marie Raask (5) v ordf >( Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Kaj Nämvik (FP) X Marina Borneblad (MP) Hamza Demir (V) Olli Högström (M) X Sofie Bichier (M) Margaretha Zettergren (FP) Anette Nord (KD) Marlene Segersson (5) Roy Lundberg (S) Asa Lilja (MP) >< rc /ayi,4injf Pc 4Yfr,4i/7 e i 1VQ y&c/s OI1 M ///y p. foz 7ahh,J m,,

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:10 131-149 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-17.15 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

J PARTLLE KOMMUN & L:

J PARTLLE KOMMUN & L: J PARTLLE KOMMUN Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Sammanträdesdatum 2015-02-24 2015-02-10 KUNGÖRELSE c Partille kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde tisdagen den 24 februari 2015 kl. 18:30 i Sessionssalen,

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande och 158 I I PARTILLE KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden SAMMANTRADESPROTOKOLL Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30 Plats och tid 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande Narvarande Jerry Johansson

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 Plats och tid Elisabeth Olsson (KD) och Bahaddin Ali (S) Barn- och utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 1 oktober 2012 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer