Ordförande. Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande. Sekreterare"

Transkript

1 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20: Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin Olsson (M) Olli Högström (M) Margaretha Zettergren (FP) Roy Lundberg (S) Patrick Tillman (MP) Maria-Pia Neij Anders Einarsson Margareta Antonsson Peter Nilsson Issam Kasra Kerstin Nilsson Ordförande V. ordförande, Ledamot, jäv 135 Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare, tjänstgörande 135 Ersättare Ersättare Ersättare, tjänstgörande Ersättare Sekreterare Förvaltningschef, Avdelningschef, Avdelningschef, SACO, Kommunal, , Närvarande Marina Borneblad Utses att justera Social- och arbetsförvaltningen, Partille, Maria-Pia Neij Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Anna Strand Ordförande... Marina Borneblad ANSLAG/BEVIS Partille social- och arbetsnämnd Uppsättande: Nedtagande: Social- och arbetsförvaltningen, Partille Justerande Organ Sammanträdesdatum Datum för anslag Protokollet förvaras... Annika Dimberg Underskrift

2 2 131 Sammanträdets öppnande Ordförande Anna Strand (C) öppnar dagens sammanträde. 132 Information om PARSAM samverkan mellan Kvinnojouren och kommunen (SAN/2010:16) Git Metze, Kvinnojouren och Peter Breife, Stödcentrum för män i Partille, SMIP, informerar nämnden om ett gemensamt projekt, PARSAM, som bedrivs med finansiering med statsbidrag. Projektet bedriver uppsökande verksamhet för män med våldsproblematik och erbjuder dem samtalsstöd samt arbetar med att öka samförstånd kring umgänge med barn i kvinnofridsärenden. Projektet har pågått i två år och nått 23 män med våldsproblematik. I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. 133 Nämndsbudget (SAN/2010:164) Vid Social- och arbetsnämndens sammanträde den 20 september behandlades förvaltningens förslag till Nämndsbudget Nämnden beslöt att återremittera ärendet till förvaltningen för vissa justeringar. I ärendet finns en justerad Nämndsbudget daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till Nämndsbudget för samt översänder handlingen till kommunfullmäktige. Social- och arbetsnämnden godkänner Marie Raasks (S) med flera (S och V) begäran om att bifoga en protokollsanteckning.

3 3 Protokollsanteckning Nämnden har gjort en bra fördelning av det kommunbidrag som man har fått i årets budget. Om den socialdemokratiska budgeten (som stöds av V) varit den som gått igenom i kommunfullmäktige så hade nämnden haft ytterligare 1,5 miljoner till sin verksamhet. Dessa pengar hade då kunnat fördelas där de verkligen behövs, till personer i behov av verkligt stöd. Exempelvis hade Skogslaget kunnat återinföras. Föreningsbidraget kunde varit högre. Vi hade kunnat satsa mer förebyggande för våra ungdomar med fler sommarjobb och en skollovskoloni på Flatön. Marie Raask (S) Hamza Demir (V) 134 Uppföljning av verksamhetens resultat (SAN/2011:26) Uppföljning av verksamheten har gjorts för perioden och en prognos av förväntat resultat per 31 december Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat och kommer att överstiga de budgeterade med -2,8 mkr medan kostnaderna för köpt vård barn och ungdom minskat och förvaltningen prognostiserar ett nollresultat I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att anteckna redovisningen till protokollet. 135 Förslag till fördelning av föreningsbidrag för 2012 (SAN/2011:81) Ledamot Lars Lewander (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Social- och arbetsförvaltningen har avsatt :- i budget för föreningsbidrag Sex ansökningar har kommit in från föreningar i Göteborg och Partille med totalt :-.

4 4 Förvaltningen har utarbetat ett förslag till fördelning av föreningsbidrag med c:a :- enligt nedan: Adoptionscentrum Göteborg 6 060:- BRIS Västra Götaland :- Föräldraföreningen mot narkotika, 1 010:- FMN, Göteborg Kamratföreningen Länken Partille :- Kvinnojouren i Partille :- Hela Människan i Partille :- I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social och arbetsnämnden beslutar att fördela föreningsbidraget i enlighet med förvaltningens förslag. Social- och arbetsnämnden godkänner Marie Raasks (S) med flera (S och V) samt Agne Eklunds (FP) begäran om att bifoga protokollsanteckningar. Protokollsanteckning 1 Den budget som Socialdemokraterna la i fullmäktige (som även stöds av Vänsterpartiet) hade gett ytterligare 1,5 miljoner kronor till verksamhet i Social- och arbetsnämnden. Pengarna skulle ha använts till personer i behov av särskilt stöd exempelvis kunde föreningsbidragen ökat. Marie Raask (S) Hamza Demir (V) Protokollsanteckning 2 Ledamot Agne Eklund (FP) vänder sig emot att Marie Raasks (S) med flera (S och V) protokollsanteckning godkänns eftersom det redan finns en protokollsanteckning i ärendet Nämndsbudget 2012 med samma lydelse och det gäller att ta ansvar för den beslutade budgetramen.

5 5 136 Förslag till sammanträdestider för Social- och arbetsnämnd samt Vårdutskott 2012 (SAN/2011:141) Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2012 för Social- och arbetsnämnd och Vårdutskott. Sammanträdestider för Social- och arbetsnämnd är nedanstående datum klockan i Kommunstyrelserummet, Kommunhuset och sammanträdestider för Vårdutskott är nedanstående datum klockan i konferensrum Centrum, Kommunhuset. Tisdagen den 17 januari Tisdagen den 14 februari Tisdagen den 13 mars Tisdagen den 17 april Tisdagen den 15 maj Tisdagen den 12 juni Sommaruppehåll Tisdagen den 14 augusti Tisdagen den 18 september Tisdagen den 23 oktober Tisdagen den 13 november OBS! Onsdagen den 12 december I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att fastställa föreslagna sammanträdestider för Svar på motion angående mottagandet av nyanlända flyktingar (SAN/2011:56) Fredrik Erikson (Sd) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Partille kommun förändrar rådande avtalsförhållanden med Länsstyrelsen gällande mottagande av nyanlända flyktingar. Partille kommun har tagit emot nyanlända flyktingar och skyddsbehövande under ett flertal år inom ramen för de avtal som tecknats med Migrationsverket. Mottagandet av nyanlända är en av förvaltningens viktigaste uppgifter där inte minst Social- och arbetsnämnden engagerat sig och kontinuerligt följt upp verksamheten. Förvaltningen anser att Partille kommun har ett väl fungerande mottagande för nyanlända och verksamhetens sätt att arbeta har varit uppmärksammad såväl lokalt som regionalt.

6 6 I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motion om att säga upp avtal med migrationsverket. 138 Uppföljning av feriearbeten 2011 (SAN/2011:67) Förvaltningen har gjort en utvärdering av feriearbeten sommaren 2011 för att undersöka ungdomarnas egen upplevelse av feriearbetet. Frågor har ställts kring hur nöjda ungdomarna är med feriearbetet, hur de ser på arbetsplatsen och arbetsförhållanden samt om de kan tänka sig att utbilda sig och arbeta inom kommunal verksamhet i framtiden. I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att anteckna utvärdering av feriearbeten 2011 till protokollet. 139 Uppföljning av Vuxengruppens införande av nya rutiner och regler för att höja kvaliteten i arbetet (SAN/2010:129) Socialstyrelsen genomförde en tillsyn av arbetet med vuxna i februari En del brister fanns i handläggningen och förvaltningen utarbetade nya rutiner för verksamheten under våren En uppföljning av hur de nya rutinerna implementerats har genomförts och resultatet sammanställts i en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet, samt ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en ny rapport om den fortsatta utvecklingen under våren 2012.

7 7 140 Information om förändringar inom Arbetsmarknadsenheten (SAN/2011:142) Ateljé Futurum har varit en av tre verksamheter för praktik och arbetsträning på Arbetsmarknadsenheten under många år. Målgruppen för Ateljé Futurum har i första hand varit kvinnor med utomnordisk bakgrund med språksvårigheter. En ganska smal målgrupp som nu arbetsförmedlingen har det centrala ansvaret för i och med lagen om etableringsersättning. I samband med pensionsavgång läggs Ateljé Futurum ned vid årsskiftet och arbetet med rehabilitering med gröna inslag vid Jonsereds herrgårdsområde utökas. I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. 141 Förvaltningschefen informerar Förvaltningschef Anders Einarsson informerar nämnden om den satsning på tillgänglighet och bemötande som pågår i kommunen. En undersökning genomfördes våren 2011 om kommunens tillgänglighet gällande telefon och e-post. Flera förbättringsområden finns för Social- och arbetsförvaltningen gällande hänvisning på telefon, svarsfrekvens på inkommande e-post och kontaktuppgifter. Förvaltningen kommer att arbeta på förbättringar och nämnden kommer att informeras kontinuerligt. Social- och arbetsnämnden beslutar att anteckna information till protokollet.

8 8 142 Fadderuppdrag Lars Lewander (M) har besökt Budget- och skuldrådgivningen där två socialsekreterare är anställda. Orsaker till att personer söker hjälp är skilsmässa, arbetslöshet och överkonsumtion. Skuldsatta personer kan få hjälp på olika sätt med t.ex. betalningsplaner och kontakter med långivare samt realistiska budgetar. Ett förebyggande arbete med information till gymnasieelever planeras för våren Marie Raask (S), Roy Lundberg (S) och Marlene Segersson (S) informerar att de besökt RIA under frukostservering. De uppfattade verksamheten som mycket positiv. Agne Eklund (FP) har besökt Familjerätten som handlägger adoptioner och vårdnadsärenden och ska göra ett nytt besök om två veckor där han eventuellt kommer att delta under ett klientbesök. Social- och arbetsnämnden beslutar att anteckna information till protokollet. 143 Rapport till Socialstyrelsen om beviljade icke verkställda beslut (SAN/2011:89) En rapportering av gynnande icke verkställda beslut ska lämnas till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige kvartalsvis enligt 6f Socialtjänstlagen. Under andra kvartalet 2011 hade alla gynnande beslut verkställts, däremot är det ett gynnande beslut som ej är verkställt under tredje kvartalet I ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att rapportera ej verkställda gynnande beslut till Socialstyrelsen och till kommunens revisorer samt beslutar att anmäla antalet ej verkställda beslut till kommunfullmäktige.

9 9 144 Yttrande till Göteborgs tingsrätt angående adoption Ärendet omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 Offentlighets- och sekretesslagen. 145 Inkomna handlingar och uppdrag Inkomna och upprättade handlingar perioden redovisas och antecknas till protokollet. 146 Anmälan om beslut Följande beslut anmäls och antecknas till protokollet: från Justitiekanslern, JK, daterat om tillerkänt skadestånd från Försäkringskassan till Partille kommun, dnr SAN 2010:79 Kommunfullmäktiges beslut daterat om revidering av reglementen för Social- och arbetsnämnden och Kommunstyrelsen med anledning av ändring av arbetsuppgifter, dnr SAN 2011:96 Kommunstyrelsens beslut daterat om Vuxenkraft arbete istället för ekonomiskt bistånd, dnr SAN 2011:143 Socialstyrelsens beslut daterat efter klagomål på handläggning i individärende, dnr SAN 2011: Anmälan om beslut i personalärenden Delegationsbeslut i personalärenden i maj-augusti 2011 fattade av enhetschefer Anna- Karin Eglén, Else-Marie Emilsson, Sofia Frederiksen Angervall och Eva Ahlstedt anmäls och antecknas till protokollet. 148 Anmälan om protokoll Följande protokoll anmäls och antecknas till protokollet: Styrgruppen för barn- och ungdomsarbete i Partille, BUS, Vårdutskott och

10 Sammanträdets avslutande Ordförande Anna Strand (C) förklarar dagens sammanträde avslutat.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 42-49, 53-62 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer