1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 : PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Social- och arbetsnärnnden Sammantradesdatum KS-rummet, kommunhuset, kl 18:15 Plats och tid 49 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Kaj Nämvik (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Sofie Bichler (M) Olli Högström (M) Margaretha Zettergren (FP) Anette Nord (KD) Roy Lundberg (S) Ordförande V. ordförande Närvarande Maria-Pia Neij Sekreterare Ylva Friggerdal Sekreterare Margareta Antonsson Tf förvaltningschef, Peter Nilsson Avdelningschef, Renée Thulin Controller, Gerd Strandén Avdelningschef, 51 Frida Atterstam Enhetschef, 50 Lisa Jakobsson Behandlingsassistent, 50 Helen Jakobsen Personalföreträdare, Kommunal, Marie Raask Social- och arbetsförvaltningen, Partille, Utses att justera Justeringens plats och tid Maria-Pia eij Ordforande /.iusterande Marie Raask Partille social- och arbetsnämnd ANSLAGIBEVIS Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Datum för anslag Social- och arbetsförvaltningen, Partille Protokollet förvaras Ylva Friggerdal

2 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnärnnden Sammanträdesdatum Sammanträdets öppnande Ordförande Anna Strand (C) öppnar dagens sammanträde. 50 Information om Missbruksenhetens arbete (SAN/2013:77) Frida Atterstam, enhetschef för missbruksenheten och Lisa Jakobsson, behandlingsassi stent på referensboendet Björnbergsväg (BBV) presenterar missbruksenhetens arbete med olika gruppverksamheter. Frida Atterstam inleder med en kort presentation av missbruksenhetens organisation, som består av fyra delar; en myndighetsdel som ansvarar för utredningar, Partille alkohol- och narkotikamottagning (PAN), referensboendet på Björnbergsväg (BBV) samt stöd- och beroendeteamet som arbetar tillsammans med personal från vård- och omsorgsförvalt ningen (VOF). På PAN har man tidigare enbart arbetat individuellt men nu startat olika gruppverksam heter, bland annat öronakupunktur samt två återfallspreventionsgrupper. Den första återfallspreventionsgruppen bestod av kvinnor med ett alkoholmissbruk. För hoppningen är att denna grupp ska övergå till en självhjälpsgrupp. Den andra återfallspre ventionsgruppen som startat är med män som har ett narkotikamissbruk. Lisa Jakobsson berättar kring den verksamhet som finns på BBV. De har öppethus med frukost och uppsökande verksamhet. På BBV har man startat en motivationsgrupp. Det är en öppen grupp där föranmälan inte behövs. Det passar målgruppen och syftet är att få målgruppen motiverade till att aktivt söka hjälp för sitt missbruk. 1 ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att anteckna redovisningen till protokollet. 51 Information om administrativa teamets arbete (SAN/2013:76) Gerd Strandén, administrativ chef informerar om de stödprocesser som finns inom för valtningen. Justerandes si n Utdragsbestyrkande J /7

3 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnämnden Sammantradesdatum Stödprocesserna finns inom områdena: - Budget och ekonomi - Personal - IT och information - Övrigt (diarium, arkiv, nämndadministration m.m.) 1 ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. 52 Rapport angående granskning av delegationsbeslut 2012 (SAN/2011:4) Social- och arbetsnämnden beslutade att fastställa en arbetsordning för rap portering och granskning av delegationsbeslut i individärenden. En rapport om resultatet av granskningen ska ges till nämnden årligen. Vårdutskottets ledamöter granskar ett slumpmässigt urval av cirka 10 ärende per månad, vilket antecknas till Vårdutskottets protokoll. Under 2012 har Vårdutskottets ledamöter granskat fattade beslut avseende fvra månader vardera och har i inget fall haft något att erinra emot besluten. 1 ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden godkänner Vårdutskottets rapport av granskade delegations beslut Avtal med Brottsofferjouren MölndalfHarryda (SAN/2013 :75) Partille ingick ett samverkansavtal med Brottofferjouren i Göteborg Avtalet sas upp under våren 2012 på grund av bristande förtroende för föreningen. Ett samarbete med Brottsofferjouren Mölndal-Härryda inleddes för att garantera brottsof fer stöd, vilket har fungerat bra. Kommunerna arbetar nu för att få en långsiktig lösning men ett nytt avtal behöver upprät tas för 2013.

4 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida i Social- och arbetsnämnden Sammanträdesdatum ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Brottsofferjouren i Mölndal-Härryda för 2013 med en årlig ersättning på f ra kronor per invånare. 54 Uppföljning av verksamhetens resultat (SAN/2013:55) Uppföljning av verksamhetens resultat har genomförts för perioden Kostnaderna för köpt vård barn och unga samt vuxna ligger något under den budgeterade nivån men kostnaderna för ekonomiskt bistånd överstiger de budgeterade. Förvaltningen beräknar att spara 3,0 mkr på driftskostnaderna och samantaget prognosti cerar förvaltningen ett resultat med + 1,0 mkr. 1 ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Social- och arbetsnämnden beslutar att anteckna redovisningen till protokollet 55 Förvaltningschefen informerar Tf förvaltningschef Margareta Antonsson informerar nämnden om resultaten från medar betarenkäten. Resultatet redovisas med ett index på en skala mellan 0 Överlag får SAF mycket goda resultat. För förvaltningen redovisas ett medarbetarindex (hur nöjd medarbetaren är) om 77 och ett ledarindex (hur nöjd medarbetaren är med närmsta chef) om 79. SAF:s styrkor är företrädesvis cheferna i första ledet dvs enhetscheferna. De får gott om döme för att de är tillgängliga, närvarande och att de lyssnar. Vad som behöver förbättras inom SAF är framförallt arbetsbelastningen, då personalen upplever att de inte hinner med arbetet under ordinarie arbetstid. Resultatet avser hela förvaltningen och det kan variera inom de olika enheterna.

5 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 2 Social- och arbetsnämnden Sammanträdesdatum Frågorna ska behandlas på respektive enhets arbetsplatsträff (APT). Varje arbetsgrupp ska gemensamt utarbeta en handlingspian över vad som behöver förbättras och där fokus läggs på några få frågor. Social- och arbetsnämnden antecknar informationen till protokollet, samt gratulerar enhetscheferna inom förvaltningen till det goda arbetet. 56 Fadderuppdrag Kaj Nämvik (FP) rapporterar att han träffat socialsekreterare Isabella Sjölin och fått in formation om familj erättens arbetsuppgifter, vilket var intressant och givande. Social- och arbetsnämnden antecknar till protokollet att Kaj Nämvik varit på fadderupp drag. 57 Inkomna handlingar och uppdrag Inkomna och upprättade handlingar perioden antecknas till protokollet. redovisas och 58 Anmälan av protokoll Följande protokoll anmäls och antecknas till protokollet: - Vårdutskott och om att faderskapsutredning ska fortsätta Ärendet omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 Offentlighets- och sekretesslagen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdets avslutande Ordfrrande Anna Strand (C) förklarar dagens sammanträde avslutat. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 1 PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-20 Sida KS-rurnmet, kommunhuset, kl 18:10 19:45 80-93 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:10 131-149 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande och 158 I I PARTILLE KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden SAMMANTRADESPROTOKOLL Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30 Plats och tid 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande Narvarande Jerry Johansson

Läs mer

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna 2014-04-15 1(18) Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 Justerade paragrafer 13 ande Jimmy Hammarström (AA), ordf. Siv Wittengård (M) Allan Hellberg (M) Kauko Antbacke (KD) Stig Jakobsson (FP)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

J PARTLLE KOMMUN & L:

J PARTLLE KOMMUN & L: J PARTLLE KOMMUN Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Sammanträdesdatum 2015-02-24 2015-02-10 KUNGÖRELSE c Partille kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde tisdagen den 24 februari 2015 kl. 18:30 i Sessionssalen,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhultrummet Kommunhuset Tisdagen den 5 februari 2013, klockan

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-08-09 135. Plats och tid Rum Dalen, Hagagatan 8, Höör, 9 augusti 2012 19.00 21.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-08-09 135. Plats och tid Rum Dalen, Hagagatan 8, Höör, 9 augusti 2012 19.00 21.30 2012-08-09 135 Plats och tid Rum Dalen, Hagagatan 8, Höör, 9 augusti 2012 19.00 21.30 ande Jessica Ashworth (m), ordförande Harriet Paulsson (c), ledamot Anders Magnhagen (s), ledamot Hans Clair (m), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.10. Ajournering Klockan 14.35 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör

Läs mer

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15.25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.30 Beslutande David Olsson (M), or dförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) A nders Pettersson (S)

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar 2010-04-20 70 67-80 Tid 14.00-15.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Nasim

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer