Studiehandledning FYSIOTERAPI. FYS204, Fysioterapi fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng. Grundnivå. 1010; Rörelsesystemet 2 15 högskolepoäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning FYSIOTERAPI. FYS204, Fysioterapi fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng. Grundnivå. 1010; Rörelsesystemet 2 15 högskolepoäng"

Transkript

1 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi Studiehandledning FYSIOTERAPI FYS204, Fysioterapi fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng Grundnivå 1010; Rörelsesystemet 2 15 högskolepoäng HT 2014/ Annika Svahn Ekdahl GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Fysioterapi Besöksadress: Arvid Wallgrensbacke: hus 2, Postadress: Box 455, SE Göteborg, Sweden Tel +46 (0) Fax + 46 (0) E-post ASE, AG

2 Fysioterapi fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng Kort presentation 1010 Rörelsesystemet 2, 15 högskolepoäng Innehåll Sjukgymnastik/fysioterapi för bedömning, planering, behandling/rehabilitering och utvärdering vid funktionsnedsättningar och smärttillstånd över livsspannet gällande övre och nedre extremiteten columna: nacke, bröstrygg, ländrygg och bäcken, huvudvärk Fördjupning i funktionell anatomi, biomekanik. Färdighetsträning i undersökning och behandling. Dokumentation och kliniskt resonerande utifrån patientfall. Smärta och sensorisk stimulering vid såväl akut som långvarig smärta. Evidensbaserad medicin (EBM). Träningsterapi Mål Kunskap och förståelse Efter godkänd kurs ska studenten kunna Redogöra för orsaker till smärta och funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet i extremiteter och kolumna. Färdighet och förmåga Efter godkänd kurs ska studenten kunna Självständigt bedöma, planera, dokumentera, genomföra och utvärdera undersökning och behandling utifrån ett patientfall, baserat på fysioterapeutiska teorier och metoder vid funktionshinder i extremiteter och columna samt diskutera detta utifrån evidens. Granska vetenskaplig litteratur med värdering av evidens Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten kunna Reflektera över etiska frågeställningar, mångfaldsaspekter och professionellt förhållningssätt i samband med fysioterapeutisk undersökning och behandling. Diskutera den fysioterapeutiska behandlingen i relation till hållbar utveckling. Läraktiviteter Föreläsningar, färdighetsträning, grupparbeten, självstudier och litteraturseminarier. En stor del av undervisningen är kopplad till kliniskt resonerande utifrån patientfall med representativa besvär för vanliga diagnoser i extremiteter, nacke, bröstrygg, ländrygg samt bäcken. Former för bedömning Skriftlig individuell examination En muntlig och praktisk examination av färdighet som genomförs i grupper om 2 studenter Studieuppgift i grupp som redovisas skriftligt och muntligt 1

3 Omexamination sker i v Kriterier för godkänd kurs För betyget godkänd i delkurs 3:1 Rörelsesystemet 2, 15 högskolepoäng, krävs: godkänd skriftlig individuell examinationsuppgift godkänd examination av färdighet godkänd studieuppgift: Evidens för behandling närvaro och aktivt deltagande vid litteraturseminarium Godkänt på samtliga ovanstående examinationer krävs för att få göra verksamhetsförlagd utbildning inom primärvården i termin 5. Utvärdering Kursvärdering sker enligt Sahlgrenska Akademins gemensamma riktlinjer. Det innebär dialog under kursens gång, muntlig och skriftlig utvärdering av din egen process i kursen vid avlutningen av kursen och besvarande av en enkät. Lärare Kursansvarig lärare: Annika Svahn Ekdahl Tfn: , Övriga medverkande lärare under kursen: Eje Andersson (EA), Anna Bjarnegård (AB), Christina Finsbäck (CF), Annelie Gutke (AG), Ann-Christine Holzhausen (ACH), Ingrid Hultenheim Klintberg (IHK), Mikael Nording (MN), Henrik Olsson (HO), Elisabeth Stener Viktorin (ESV), Roland Thomée (RT), Carina Thorstensson och Emma Varkey (EV). 2

4 Studieuppgifter Uppgift 1. Kliniskt resonerande i respektive avsnitt. Övre extremitet, Nedre extremitet, Nacke-huvudvärk, Rygg Varje avsnitt inleds med en föreläsning och när tillfälle ges även en patientdemonstration. Därefter startar färdighetsträning i mindre grupper. Varje avsnitt avslutas med kliniskt resonerande utifrån 3-6 patientfall. Patientfallen förbereds i smågrupper. Frågeställningar som du bör tänka på när du jobbar med patientfallen: -Behöver du komplettera anamnesen? -Vilka frågor utesluter/verifierar? Motivera dina frågor. -Vad vill du undersöka hos denna patient? -Vilka undersökningar utesluter/verifierar? Motivera undersökningsval. -Vilka klassifikationer/differentialdiagnoser är möjliga? -Vilka undersökningar utesluter/verifierar differentialdiagnoserna? Motivera undersökningsval. -Vilken tänkbar sjukgymnastisk bedömning görs? -Vilka mål har du och patienten, tänk på såväl kort som lång sikt. -Vad planerar du ska ingå i din behandling? Dosering? -Vilken information vill du ge till patienten? -Ur ett ergonomiskt perspektiv; kan du ge något råd och förklara detta för patienten? -I de fall där det är lämpligt, tänk ut hur du kan använda dig av träningsutrustning. -Tycker du att hemövningar är lämpliga och i sådant fall vilka föreslår du? -Hur vill du utvärdera behandlingsinsatserna? -Finns det någon vetenskaplig artikel eller annan litteratur som stödjer dina val av undersökningsmetoder och behandling? -Finns en röd tråd från anamnes-undersökning-mål-behandling-utvärdering? Redovisning Patientfallen redovisas och diskuteras i halvklass. Här ges tillfälle till fördjupning såväl teoretiskt som praktiskt. Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål Utifrån fysioterapiprocessen Visa förmåga att komplettera anamnes Beskriva tänkbara differentialdiagnoser Planera adekvat undersökning och behandling inklusive råd till patienten Redogöra för lämpliga utvärderingsmetod Kriterier för godkänt Genomfört uppgiften enligt anvisningar samt deltagit aktivt i gruppdiskussioner och redovisning. Igentagning sker i överenskommelse med kursansvarig lärare. 3

5 Uppgift 2. Litteraturseminarium Vid litteraturseminariet redovisar några studenter kort en artikel varefter diskussion tar vid. Vilken artikel ni får redovisa meddelas på seminariet. Litteraturseminarium Sök upp följande artiklar på pubmed: 1. Evans R, Bronfort G, Schulz C, Maiers M, Bracha Y, Svendsen K, Grimm R, Garvey T, Transfeldt E. Supervised exercise with and without spinal manipulation performs similarly and better than home exercise for chronic neck pain: a randomized controlled trial. Spine (Phila Pa 1976) May 15;37(11): doi: Keskin E.A, Onur O, Keskin HL, Gumus II, Kafali H, Turhan N. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Improves Low Back Pain during Pregnancy. Gynecol Obstet Invest 2012;74: Macedo LG, Maher CG, Latimer J, McAuley JH. Motor control exercise for persistent, nonspecific low back pain: a systematic review. Physical Therapy 2009;89(1): Tagesson S, Oberg B, Good L, Kvist J. A comprehensive rehabilitation program with quadriceps strengthening in closed versus open kinetic chain exercise in patients with anterior cruciate ligament deficiency: a randomized clinical trial evaluating dynamic tibial translation and muscle function. Am J Sports Med Feb;36(2): Använd Pedro mall vid granskning av artikeln och poängsätt artikeln (mallen finns på GUL). Lämpliga frågor att fundera över till seminarium, (1/4 klass v 48) är: Har författarna något kliniskt användbart resultat? Är designen och den använda metoden adekvat för att besvara frågeställningen och för att dra de slutsatser som författarna gör? Vilka utvärderingsmetoder (instrument) används och på vilken ICF-nivå mäter instrumenten. Finns det brister i studien? Om ja; vilka brister ser ni och vilka konsekvenser kan bristerna få för slutsatserna? Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål visa förmåga att sammanfatta resultatet av en studie värdera studiedesigner med dess styrkor och brister formulera konsekvenser av brister med studier värdera den kliniska användbarheten av en studie Kriterier för godkänt För fullgjord studieuppgift krävs: genomförd uppgift enligt anvisning samt närvaro och aktivt deltagande vid seminarium. Meddela kursansvarig lärare om du inte kan medverka. Om du inte har möjlighet att närvara sker igentagning nästa termin. 4

6 Uppgift 3. Evidens för behandling Syftet med denna uppgift är att ni kritiskt ska granska och värdera vetenskaplig evidens i vetenskapliga artiklar gällande sjukgymnastiska behandlingsmetoder för en medicinsk diagnos eller syndrom. Ni ska också granska och värdera två utvärderingsmetoder för behandling av vald diagnos utifrån en vetenskaplig ansats. Den medicinska diagnosen ska vara en MeSH-term (Medical Subject Headings) om sådan finns. Kombinera MeSH termen för diagnosen med sjukgymnastik dvs engelska Physiotherapy. För att söka evidens skall ni göra en sökning i någon databas; till exempel PubMed, EMBASE, PEDro eller CINAHL. Redovisning Redovisning av uppgift görs skriftligt och muntligt. Vid den skriftliga rapporten ska ni utgå från strukturen av en artikel med följande rubriker: Bakgrund Definiera och beskriv den medicinska diagnosen/syndromet som ni ska utgå ifrån. Lämpligt kan vara att beskriva ex förekomst, symtom och prognos. Nämn sjukgymnastiska behandlingsmetoder som kan vara lämpliga utifrån vad ni läst. Avsluta bakgrunden med ett syfte till vad ni undersökt. (ex. Syftet med detta arbete var att granska studier av sjukgymnastisk behandling för långvarig ryggsmärta ). Metod Beskriv litteratursökningen och ange vilka sökord ni har använt vid sökningen samt antalet träffar i varje steg av sökningen. Sökningen ska kunna göras om av en annan person och resultera i samma sökresultat. Får ni för många träffar (> 10 stycken), lägg in en eller flera begränsningar (engelska: limit) i er sökning. Använd er slutligen av 3-5 vetenskapliga artiklar i första hand. Precisera i metoden vilka studier ni har granskat genom att ange referenssiffrorna till dessa. Ni kan komplettera med kurslitteratur och andra böcker. Resultat Beskriv studiernas resultat gällande behandling utifrån de artiklar ni har läst och granskat. Ange två utvärderingsmetoder som kan vara lämpliga att använda som utvärdering för den valda diagnos/syndrom ni studerat. Ange reliabilitet och validitet utifrån vetenskaplig litteratur för dessa utvärderingsmetoder. Ange också inom vilket/vilka ICF område utvärderingsmetoden mäter. Diskussion Diskutera de resultat ni läst. Ta upp eventuella svagheter i studierna, hur väl underbyggt resultaten verkar vara enligt er bedömning etc Konklusion Sammanfatta vad samtliga artiklar säger avseende behandling för den diagnos/syndrom ni valt vad gäller sjukgymnastisk behandling. Hur ska vi som sjukgymnaster behandla? Är det något vi inte ska göra dvs finns det evidens mot ex någon behandling som ni läst om? Ni kan här lägga till vad ni läst om beprövad erfarenhet gällande sjukgymnastik för vald diagnos/tillstånd. Referenserna skrivs enligt Vancouversystemet. Information om Vancouversystemet kan fås via: Vancouversystemet används för litteraturlistan i denna studiehandledning sid 4 och 9. 5

7 Ett exempel på en uppgift hittar ni på GUL. Den muntliga redovisningen sker i halvklass 5/ Ni har 10 minuter till ert förfogande och ni får gärna använda audiovisuella hjälpmedel. Presentera kort vilket tillstånd/diagnos ni studerat och fokusera därefter redovisningen på er konklusion och den kliniska användbarheten för sjukgymnaster. Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål visa förmåga att använda arbetsprocessen för evidenssökning formulera en sökbar frågeställning genomföra en litteratursökning i relevanta databaser sammanfatta resultatet av funnen evidens värdera evidensgrad genomföra en pedagogiskt uppbyggd redovisning Kriterier för godkänt Genomförd uppgift enligt anvisning samt närvaro och aktivt deltagande vid redovisning av uppgiften. Uppgiften introduceras måndag 17/ Ni delar in er i arbetsgrupper om 3 studenter/grupp. Studieuppgiften skall omfatta 3-5 numrerade sidor. Mall inklusive försättsblad finns på GUL. Studieuppgiften skickas som Word dokument via GUL senast tisdag 30/ kl Uppgiften kommer att granskas för plagiat via systemet Urkund. 6

8 Skriftlig examination; lördag 20/ kl Examinationen gäller övre och nedre extremitet, bröstrygg/ ländrygg/ bäcken samt nacke och huvudvärk. Du förväntas att inom dessa områden kunna svara på och beskriva: anatomi/funktionell anatomi, biomekanik, etiologi, symptom, differentialdiagnoser, undersökningar, behandlingsrekommendationer, smärtteori, smärtlindring, träningsteori, evidensbaserad undersökning och behandling, mål samt utvärderingsinstrument inkl ICF-områden. Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål redogöra för anatomi och funktionell anatomi redogöra för etiologi samt kunna beskriva dess underliggande teorier redogöra för undersökningar formulera målsättning och föreslå åtgärder formulera uppföljning/utvärdering samt värdera bedömningsinstrument, som används i kursen avseende reliabilitet, validitet och användbarhet. beskriva och förstå begreppet evidens och beprövad erfarenhet Kriterier för godkänt För godkänt resultat krävs 70 % korrekta svar. Muntlig examination av färdighet; 8/1, 9/1 och 12/ Examinationen innefattar frågor inom områdena nacke, bröstrygg/ ländrygg/ bäcken, övre och nedre extremitet, smärta och sensorisk stimulering samt migrän eller huvudvärk av spänningstyp. Du förväntas kunna visa och motivera lämpliga undersökningar, differentialdiagnostik, behandlingsmoment, råd/instruktioner och utvärderingar. Du förväntas också kunna förankra svaren i litteraturen. Under 60 minuter examineras två studenter, minuter/student. Femton minuter före utsatt tid för examination får ni två skriftliga patientfall. Ni har 15 minuter att tillsammans förbereda er på de två patientfallen. Ni får inte ta med er kurslitteratur eller kompendier. Ni får gärna skriva egna anteckningar på hur ni vill komplettera anamnes, differentialdiagnoser, utföra en adekvat undersökning, preliminär diagnos samt behandling på kort och lång sikt. Vid examinationen blir ni tilldelade ett av de två patientfallen. Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål beskriva och analysera patientens anamnes och funktion avseende differentialdiagnoser visa manuell färdighet för undersökning och behandling bedöma och sammanfatta patientens funktionsnedsättning samt beskriva dess underliggande teorier formulera målsättning, föreslå åtgärder och form för uppföljning/utvärdering kritiskt granska, värdera och diskutera egen vald fysioterapeutisk undersökning, behandling och utvärdering utifrån evidens. Kriterier för godkänt För godkänt resultat krävs 80 % korrekta svar. 7

9 Litteratur Böcker Elphinston J. Total stabilitetsträning; för prestationsutveckling och skadeprevention. SISU Idrottsböcker; Gunnarsson Holzhausen A-C, Hultenheim Klintberg I: Axeln, funktionsanalys och sjukgymnastik. Lund: Studentlitteratur; Holmström E, Moritz U, redaktörer. Rörelseorganens funktionsstörningar. Klinik och sjukgymnastik. Lund: Studentlitteratur; rev Juel NG, redaktör. Ortopedisk medicin. Lund: Studentlitteratur; Norrbrink C, Lundeberg T. Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Lund Studentlitteratur; Pless M, Granlund M, redaktörer. Handbok i att använda ICF och ICF-CY. Lund Studentlitteratur; 2011 Richardson C, Hodges PW, Hides J. Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilisation : a motor control approach for the treatment and prevention of low back pain. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; Thomée R, Swärd L. Karlsson J. Nya motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. Stockholm. SISU Idrottsböcker; Artiklar Donelson R, Gregory S, Murphy K. Centralization phenomenon its usefulness in evaluating and treating referred pain. Spine 1990;15(3): Evans R, Bronfort G, Schulz C, Maiers M, Bracha Y, Svendsen K, Grimm R, Garvey T, Transfeldt E. Supervised exercise with and without spinal manipulation performs similarly and better than home exercise for chronic neck pain: a randomized controlled trial. Spine (Phila Pa 1976) May 15;37(11): doi: Grävare-Silbernagel K, Thomeé R, Eriksson B, Karlsson J. Continued sports activity, using a painmonitoring model, during rehabilitation in patients with Achilles tendinopathy. AJSM 2007;35(6): Keskin E.A, Onur O, Keskin HL, Gumus II, Kafali H, Turhan N. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Improves Low Back Pain during Pregnancy. Gynecol Obstet Invest 2012;74: Macedo LG, Maher CG, Latimer J, McAuley JH. Motor control exercise for persistent, nonspecific low back pain: a systematic review. Physical Therapy 2009;89(1):9-25 McKeon PO, Hertel J, Bramble D, Davis I. The foot core system: a new paradigm for understanding intrinsic foot muscle function. Br J Sports Med 2014;0:1 9. doi:

10 Olsson N, Silbernagel KG, Eriksson BI, Sansone M, Brorsson A, Nilsson-Helander K, Karlsson J. Stable surgical repair with accelerated rehabilitation versus nonsurgical treatment for acute achilles tendon ruptures. A randomized controlled study. Am J Sports Med Dec;41(12): doi: / Epub 2013 Sep 6. Petersen T, Olsen S, Laslett M, Thorsen H, Manniche C, Ekdahl C. Intertester reliability of a new diagnostic classification system for patients with non specific low back pain. Aust J Physiother. 2004;50(2):85-94 Stuge B, Laerum E, Kirkesola G, Vollestad N. The efficacy of a treatment program focusing on specific stabilizing exercise for pelvic girdle pain after pregnancy. A randomized controlled trial. Spine 2004;29(4): Söderberg E, Carlsson J, Stener-Victorin E. Cronic tension-type headache treated with acupuncture, physical training and relaxation training. Between-group differences. Cephalalgia 2006;26: Tagesson S, Oberg B, Good L, Kvist J. A comprehensive rehabilitation program with quadriceps strengthening in closed versus open kinetic chain exercise in patients with anterior cruciate ligament deficiency: a randomized clinical trial evaluating dynamic tibial translation and muscle function. Am J Sports Med Feb;36(2):

Studiehandledning FYSIOTERAPI

Studiehandledning FYSIOTERAPI Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Fortsättningskurs III, 33 högskolepoäng Delkurs 3:1; FYS 015 Rörelsesystemet 2 Fysioterapi/sjukgymnastik

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

FYS015, Fysioterapi - fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng Physiotherapy - Intermediate Level III, 33.0 higher education credits

FYS015, Fysioterapi - fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng Physiotherapy - Intermediate Level III, 33.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN FYS015, Fysioterapi - fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng Physiotherapy - Intermediate Level III, 33.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

Kursplan FYS015, Fysioterapi fortsättningskurs III, 33 högskolepoäng. Physiotherapy intermediate level III, 33 higher education credits

Kursplan FYS015, Fysioterapi fortsättningskurs III, 33 högskolepoäng. Physiotherapy intermediate level III, 33 higher education credits Dnr: G 25 50/10 Kursplan FYS015, Fysioterapi fortsättningskurs III, 33 högskolepoäng Grundnivå Physiotherapy intermediate level III, 33 higher education credits First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. FYS 008 Fortsättningskurs 1 15 hp. Grundnivå

Studiehandledning FYSIOTERAPI. FYS 008 Fortsättningskurs 1 15 hp. Grundnivå Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi Studiehandledning FYSIOTERAPI FYS 008 Fortsättningskurs 1 15 hp. Grundnivå 1010 Rörelsesystemet 1 samt Respirations- och cirkulationssystemet

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Fortsättningskurs 1 15 hp.

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Fortsättningskurs 1 15 hp. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Fortsättningskurs 1 15 hp. FYS008 Rörelsesystemet 1 samt Respiration och cirkulation 9 hp Verksamhetsförlagd

Läs mer

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Studiehandledning Arbetsterapi: introduktion till den arbetsterapeutiska processen, 3 hp ARB011 Vårterminen

Läs mer

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP SAHLGRENSKA AKADEMIN STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP Kurskod OM9229 KURSEN GES SOM UPPDRAGSUTBILDNING Kursansvarig Kursadministratör Examinator Ewa-Lena Bratt e-post:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN DIP220 Klinisk nutrition 1, 15 högskolepoäng Clinical Nutrition 1, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för medicin 2012-11-27 och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI AFT100 Vetenskaplig metod inom rehabilitering, 15 högskolepoäng Scientific methods in rehabilitation, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Fortsättningskurs III (33 högskolepoäng) Grundnivå. Verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Fortsättningskurs III (33 högskolepoäng) Grundnivå. Verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård 1 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Fortsättningskurs III (33 högskolepoäng) Grundnivå Verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård FYS

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundkurs, 30 högskolepoäng. FYS Bedömning och behandling 7,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundkurs, 30 högskolepoäng. FYS Bedömning och behandling 7,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Fysioterapi Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundkurs, 30 högskolepoäng FYS 00204 - Bedömning och behandling 7,5 högskolepoäng HT 2011/ BL Delkurs 4: Bedömning

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. EVIDENSBASERAD ARBETSTERAPI/FYSIOTERAPI, 15hp Avancerad nivå

STUDIEHANDLEDNING. EVIDENSBASERAD ARBETSTERAPI/FYSIOTERAPI, 15hp Avancerad nivå Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi STUDIEHANDLEDNING EVIDENSBASERAD ARBETSTERAPI/FYSIOTERAPI, 15hp Avancerad nivå Vårterminen 2011 LC, CW

Läs mer

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments 8FYG31 Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 VT UTKAST

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle. AXX, Avancerad nivå, kurs som inte kan klassificeras

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle. AXX, Avancerad nivå, kurs som inte kan klassificeras SAHLGRENSKA AKADEMIN OM7310, Avancerade vårdhandlingar vid onkologiska tillstånd, 15,0 högskolepoäng Advanced nursing interventions in oncological conditions, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Sökexempel - Spänningshuvudvärk En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Eftersom man i detta fall bör göra en sökning i internationella

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Fortsättningskurs III. Psykisk ohälsa och långvarig smärta HT11

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Fortsättningskurs III. Psykisk ohälsa och långvarig smärta HT11 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Fortsättningskurs III Psykisk ohälsa och långvarig smärta FYS01502 6hp HT11 Kursansvarig Anna Bjarnegård

Läs mer

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Rev Aug 2013 SCHEMA ht 2013 Vecka 36- * Kolla att Cambro fungerar

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

8FA245. Läkemedel och fysioterapi, 7.5 hp. Medical Drugs and Physiotherapy. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT.

8FA245. Läkemedel och fysioterapi, 7.5 hp. Medical Drugs and Physiotherapy. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT. 8FA245 Läkemedel och fysioterapi, 7.5 hp Medical Drugs and Physiotherapy Fristående kurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017 HT Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå

Läs mer

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30.0 hp

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30.0 hp 8FYG41 Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30.0 hp Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments and Disability Programkurs Medicinska

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING SAHLGRENSKA AKADEMIN ENHETEN FÖR FYSIOTERAPI FYSIOTERAPI. FYS101 Fysioterapi grundkurs. Kropp, rörelse och hälsa del 2

STUDIEHANDLEDNING SAHLGRENSKA AKADEMIN ENHETEN FÖR FYSIOTERAPI FYSIOTERAPI. FYS101 Fysioterapi grundkurs. Kropp, rörelse och hälsa del 2 STUDIEHANDLEDNING FYSIOTERAPI FYS101 Fysioterapi grundkurs Kropp, rörelse och hälsa del 2 6 Högskolepoäng Grundnivå. Fysioterapi grundkurs, 15 högskolepoäng Kursen är indelad i 2 delkurser fördelade över

Läs mer

MED738, Mat vid diabetes, 3,0 högskolepoäng Food and Diabetes, 3.0 higher education credits

MED738, Mat vid diabetes, 3,0 högskolepoäng Food and Diabetes, 3.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED738, Mat vid diabetes, 3,0 högskolepoäng Food and Diabetes, 3.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Medicinska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Medicinska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Medicinska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp Rehabilitation Science Ba (B), Medical Perspectives on Health and Rehabilitation

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Medicinska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Medicinska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Medicinska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp Rehabilitation Science Ba (B), Medical Perspectives on Health and Rehabilitation

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Studiehandledning L9ID45 Idrottsfysiologi med träningslära för idrott och hälsa, 5 hp Avancerad nivå Kursansvarig: Jesper

Läs mer

8FYG53. Fysioterapi, folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa, 24.0 hp. Physiotherapy, Public Health and Work-related Health.

8FYG53. Fysioterapi, folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa, 24.0 hp. Physiotherapy, Public Health and Work-related Health. 8FYG53 Fysioterapi, folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa, 24.0 hp Physiotherapy, Public Health and Work-related Health Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 HT UTKAST Kursplan Fastställd

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå

Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå Sahlgrenska akademin Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå Vårterminen 2011 Arbetsterapeutprogrammet

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Fortsättningskurs III (33 högskolepoäng) Grundnivå. Verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Fortsättningskurs III (33 högskolepoäng) Grundnivå. Verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård 1 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Fortsättningskurs III (33 högskolepoäng) Grundnivå Verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård FYS

Läs mer

Schema. Preliminär, skrivet i april 2014 Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet

Schema. Preliminär, skrivet i april 2014 Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet Schema. Preliminär, skrivet i april 2014 Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp SCHEMA ht 2014 Vecka 36-37 * Kolla

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI LP2210 Språkstörningar hos barn och ungdomar, 10 högskolepoäng Language Disorders in Children and Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Rev Nov 2013 SCHEMA vt 2014 Vecka 4-6 * Kolla att Cambro fungerar

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

Eva Rasmussen Barr 2014-10-10. Studiehandledning. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv 7,5 hp 2XX057

Eva Rasmussen Barr 2014-10-10. Studiehandledning. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv 7,5 hp 2XX057 Studiehandledning Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv 7,5 hp 2XX057 Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur stor

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA OM6040 Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad, 22,5 högskolepoäng Nephrology, Dialysis Treatment and Renal Nursing Care, 22.5 higher

Läs mer

Idrott B, Idrottsmedicin och fysisk aktivitet, 30 högskolepoäng Sport Science, Sport Medicin and Physical Activity, Intermediate Course, 30 Credits

Idrott B, Idrottsmedicin och fysisk aktivitet, 30 högskolepoäng Sport Science, Sport Medicin and Physical Activity, Intermediate Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott B, Idrottsmedicin och fysisk aktivitet, 30 högskolepoäng Sport Science, Sport Medicin and Physical Activity, Intermediate Course, 30 Credits Kurskod:

Läs mer

Samhälls och beteendevetenskap 1

Samhälls och beteendevetenskap 1 Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Samhälls och beteendevetenskap 1 Kurskod 1TH005 5,5 högskolepoäng 2015 ht Kursansvarig och examinator Anette Norman Föreläsare Anders Krüger Bengt Franzon Erik

Läs mer

Idrott, fortsättningskurs inriktning träningslära, 30 högskolepoäng Sport Science, Exercise Traning, Intermediate Course, 30 Credits

Idrott, fortsättningskurs inriktning träningslära, 30 högskolepoäng Sport Science, Exercise Traning, Intermediate Course, 30 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2017 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott, fortsättningskurs inriktning träningslära, 30

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Vid två kurstillfällen i oktober 2015 (Göteborg och Stockholm) ges en kurs

Läs mer

ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten.

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Sökexempel - EBM Sjuksköterskor En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Även om man bör börja med att

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

Sökexempel Arbetsterapeuter T3

Sökexempel Arbetsterapeuter T3 Sökexempel Arbetsterapeuter T3 En repetition om hur man söker i olika databaser och hur man (i bästa fall) kan få ut den aktuella artikeln i fulltext. Som exempel har vi valt en sökning om arbetsterapi

Läs mer

Idrott B, Idrottsmedicin och fysisk aktivitet, 30 högskolepoäng Sport Science, Sport Medicin and Physical Activity, Intermediate Course, 30 Credits

Idrott B, Idrottsmedicin och fysisk aktivitet, 30 högskolepoäng Sport Science, Sport Medicin and Physical Activity, Intermediate Course, 30 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott B, Idrottsmedicin och fysisk aktivitet, 30 högskolepoäng

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 201511232

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

Studiehandledning Fysioterapi grundkurs 30 hp Delkurs 1, FYS00201 Introduktion, 7.5 hp

Studiehandledning Fysioterapi grundkurs 30 hp Delkurs 1, FYS00201 Introduktion, 7.5 hp Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi/fysioterapi Studiehandledning Fysioterapi grundkurs 30 hp Delkurs 1, FYS00201 Introduktion, 7.5 hp HT 2011 Christina Finsbäck Anna Bjarnegård

Läs mer

Examinator Henrika Jormfeldt

Examinator Henrika Jormfeldt Högskolan Halmstad Akademin för Hälsa och välfärd SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRI STUDIEHANDLEDNING Examensarbete inom omvårdnad-inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp Kvartsfart

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott C, Träningslära inriktning hälsa och äldre, 30 Sport Science, Principles of Exercise Training, Health and Aging, Advanced Course, 30 Credits Kurskod:

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng = G 217 47 13/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad av dekanus 2010-09-29 1. Beslut om

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 1SY13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-03-26 Sid 2

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2231 Neuropsykologi - diagnostik och testmetodik i vuxenklinisk verksamhet, 15 högskolepoäng Neuropsychology - Diagnostic and Test Methodology in Clinical Work with Adults,

Läs mer

INTERVENTION. Uppföljning 2,12 och 24 månader. 33 deltagare 2 månader 28 deltagare 12 månader 27 deltagare 24 månader. 35 deltagare marklyft

INTERVENTION. Uppföljning 2,12 och 24 månader. 33 deltagare 2 månader 28 deltagare 12 månader 27 deltagare 24 månader. 35 deltagare marklyft INTERVENTION 35 deltagare marklyft 33 deltagare 2 månader 28 deltagare 12 månader 27 deltagare 24 månader Inkluderade och testade för inkl-kriterier (n=85) Randomisering och allokering (n=70) 35 deltagare

Läs mer

TEMA KLINISK SJUKGYMNASTIK GRUPPSEMINARIUM MOMENT 2

TEMA KLINISK SJUKGYMNASTIK GRUPPSEMINARIUM MOMENT 2 TEMA KLINISK SJUKGYMNASTIK GRUPPSEMINARIUM MOMENT 2 Syftet med seminariet är att uppnå fördjupade kunskaper inom områdena cirkulation, kirurgi, ortopedi och respiration. Ni kommer att delas in i grupper

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PM1614 Kurs 14: Psykologpraktik, 22,5 högskolepoäng Practical Work/Supervised Field Study Period, 22.5 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

SVK i barnkirurgi i samarbete med VetU termin 10: Instruktion för projektarbete och examination

SVK i barnkirurgi i samarbete med VetU termin 10: Instruktion för projektarbete och examination 2015-03-01 Tina Granholm SVK i barnkirurgi i samarbete med VetU termin 10: Instruktion för projektarbete och examination Examinationen på denna kurs består av ett projektarbete som skall utföras enligt

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Fortsättningskurs III (33 högskolepoäng) Grundnivå. Verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Fortsättningskurs III (33 högskolepoäng) Grundnivå. Verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Fortsättningskurs III (33 högskolepoäng) Grundnivå Verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård FYS 204:4

Läs mer

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits 1(5) 8SKG12 Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy Sahlgrenska akademin Dnr G217 4713/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006 11 24 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Fortsättningskurs 1 15 hp.

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Fortsättningskurs 1 15 hp. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Fortsättningskurs 1 15 hp. FYS008 Rörelsesystemet 1 samt Respiration och cirkulation 9 hp Verksamhetsförlagd

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B. RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet

STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B. RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet Vårterminen 2013 Kursansvarig

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundkurs 15 högskolepoäng. FYS 101 del 2 Kropp, rörelse och hälsa. 6 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundkurs 15 högskolepoäng. FYS 101 del 2 Kropp, rörelse och hälsa. 6 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundkurs 15 högskolepoäng FYS 101 del 2 Kropp, rörelse och hälsa 6 högskolepoäng HT16 Kursansvarig Anna Bjarnegård

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Medicinska fakulteten SBMP11, Kvinno- och mödrahälsovård samt familjeplanering, verksamhetsförlagd utbildning, 6 högskolepoäng Women's Health, Antenatal Care and Family Planning, Clinical Training, 6 credits

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013 130416 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560 RÖS5 Vårterminen 2013 Kursansvariga lärare: Eva Bergelin Tel: 031-786 6127

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning 2017-03-30 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNING Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Motsvarande 45 högskolepoäng Det är en yrkeskompetens i sig

Läs mer

ARB040, Arbetsterapi vid psykisk ohälsa, 15,0 högskolepoäng Occupational therapy at mental ill-health, 15.0 higher education credits

ARB040, Arbetsterapi vid psykisk ohälsa, 15,0 högskolepoäng Occupational therapy at mental ill-health, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN ARB040, Arbetsterapi vid psykisk ohälsa, 15,0 högskolepoäng Occupational therapy at mental ill-health, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI THKN40 Klinisk praktik IV, 17 högskolepoäng Clinical Practice IV, 17 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för odontologi 2008-11-10

Läs mer

Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan

Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Medicin, Klinisk medicin I, 15 högskolepoäng Medicine,

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1200 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Psychology: Intermediate course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Medicinska fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten SBMP18, Komplicerad förlossning, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Complicated Delivery, Clinical Training, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016.

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016. 1 (5) Institutionen för kulturvård KURSGUIDE KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp Höstterminen 2016 Grundnivå Reviderad 2016-12-01 Välkommen till en hel kurs för att öva vetenskapligt

Läs mer

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp Social Work MA, Youth, Identity, Social Problems and Possibilities for Change, 7,5 Credits

Läs mer

Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå

Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå Sahlgrenska akademin Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå Höstterminen 2011 2011-06-15 Gudrun Johansson

Läs mer

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Hanna Karlsson Mimmi Malmer hanna.karlsson@edu.su.se mimmi.malmer@edu.su.se Studiehandledning Det professionella samtalet

Läs mer

AMSR10, Akutsjukvård med inriktning ambulanssjukvård, 15 högskolepoäng Prehospital Emergency Care, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

AMSR10, Akutsjukvård med inriktning ambulanssjukvård, 15 högskolepoäng Prehospital Emergency Care, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten AMSR10, Akutsjukvård med inriktning ambulanssjukvård, 15 högskolepoäng Prehospital Emergency Care, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Klinisk omvårdnad inom psykiatrisk vård 7,5 högskolepoäng

STUDIEHANDLEDNING. Klinisk omvårdnad inom psykiatrisk vård 7,5 högskolepoäng Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Specialistutbildning inom psykiatrisk vård STUDIEHANDLEDNING Klinisk omvårdnad inom psykiatrisk vård 7,5 högskolepoäng

Läs mer

Kurs-PM. Omvårdnad vid komplexa vårdbehov i hemmet, 15 hp kurskod OHD900

Kurs-PM. Omvårdnad vid komplexa vårdbehov i hemmet, 15 hp kurskod OHD900 Institutionen för hälsovetenskap Specialistsjuksköterskeprogrammet, 75 Hp Kurs-PM Omvårdnad vid komplexa vårdbehov i hemmet, 15 hp kurskod OHD900 Kursansvarig Margareta Karlsson (MKR) margareta.karlsson@hv.se

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer