Studiehandledning FYSIOTERAPI. FYS204, Fysioterapi fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng. Grundnivå. 1010; Rörelsesystemet 2 15 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning FYSIOTERAPI. FYS204, Fysioterapi fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng. Grundnivå. 1010; Rörelsesystemet 2 15 högskolepoäng"

Transkript

1 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi Studiehandledning FYSIOTERAPI FYS204, Fysioterapi fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng Grundnivå 1010; Rörelsesystemet 2 15 högskolepoäng HT 2014/ Annika Svahn Ekdahl GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Fysioterapi Besöksadress: Arvid Wallgrensbacke: hus 2, Postadress: Box 455, SE Göteborg, Sweden Tel +46 (0) Fax + 46 (0) E-post ASE, AG

2 Fysioterapi fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng Kort presentation 1010 Rörelsesystemet 2, 15 högskolepoäng Innehåll Sjukgymnastik/fysioterapi för bedömning, planering, behandling/rehabilitering och utvärdering vid funktionsnedsättningar och smärttillstånd över livsspannet gällande övre och nedre extremiteten columna: nacke, bröstrygg, ländrygg och bäcken, huvudvärk Fördjupning i funktionell anatomi, biomekanik. Färdighetsträning i undersökning och behandling. Dokumentation och kliniskt resonerande utifrån patientfall. Smärta och sensorisk stimulering vid såväl akut som långvarig smärta. Evidensbaserad medicin (EBM). Träningsterapi Mål Kunskap och förståelse Efter godkänd kurs ska studenten kunna Redogöra för orsaker till smärta och funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet i extremiteter och kolumna. Färdighet och förmåga Efter godkänd kurs ska studenten kunna Självständigt bedöma, planera, dokumentera, genomföra och utvärdera undersökning och behandling utifrån ett patientfall, baserat på fysioterapeutiska teorier och metoder vid funktionshinder i extremiteter och columna samt diskutera detta utifrån evidens. Granska vetenskaplig litteratur med värdering av evidens Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten kunna Reflektera över etiska frågeställningar, mångfaldsaspekter och professionellt förhållningssätt i samband med fysioterapeutisk undersökning och behandling. Diskutera den fysioterapeutiska behandlingen i relation till hållbar utveckling. Läraktiviteter Föreläsningar, färdighetsträning, grupparbeten, självstudier och litteraturseminarier. En stor del av undervisningen är kopplad till kliniskt resonerande utifrån patientfall med representativa besvär för vanliga diagnoser i extremiteter, nacke, bröstrygg, ländrygg samt bäcken. Former för bedömning Skriftlig individuell examination En muntlig och praktisk examination av färdighet som genomförs i grupper om 2 studenter Studieuppgift i grupp som redovisas skriftligt och muntligt 1

3 Omexamination sker i v Kriterier för godkänd kurs För betyget godkänd i delkurs 3:1 Rörelsesystemet 2, 15 högskolepoäng, krävs: godkänd skriftlig individuell examinationsuppgift godkänd examination av färdighet godkänd studieuppgift: Evidens för behandling närvaro och aktivt deltagande vid litteraturseminarium Godkänt på samtliga ovanstående examinationer krävs för att få göra verksamhetsförlagd utbildning inom primärvården i termin 5. Utvärdering Kursvärdering sker enligt Sahlgrenska Akademins gemensamma riktlinjer. Det innebär dialog under kursens gång, muntlig och skriftlig utvärdering av din egen process i kursen vid avlutningen av kursen och besvarande av en enkät. Lärare Kursansvarig lärare: Annika Svahn Ekdahl Tfn: , Övriga medverkande lärare under kursen: Eje Andersson (EA), Anna Bjarnegård (AB), Christina Finsbäck (CF), Annelie Gutke (AG), Ann-Christine Holzhausen (ACH), Ingrid Hultenheim Klintberg (IHK), Mikael Nording (MN), Henrik Olsson (HO), Elisabeth Stener Viktorin (ESV), Roland Thomée (RT), Carina Thorstensson och Emma Varkey (EV). 2

4 Studieuppgifter Uppgift 1. Kliniskt resonerande i respektive avsnitt. Övre extremitet, Nedre extremitet, Nacke-huvudvärk, Rygg Varje avsnitt inleds med en föreläsning och när tillfälle ges även en patientdemonstration. Därefter startar färdighetsträning i mindre grupper. Varje avsnitt avslutas med kliniskt resonerande utifrån 3-6 patientfall. Patientfallen förbereds i smågrupper. Frågeställningar som du bör tänka på när du jobbar med patientfallen: -Behöver du komplettera anamnesen? -Vilka frågor utesluter/verifierar? Motivera dina frågor. -Vad vill du undersöka hos denna patient? -Vilka undersökningar utesluter/verifierar? Motivera undersökningsval. -Vilka klassifikationer/differentialdiagnoser är möjliga? -Vilka undersökningar utesluter/verifierar differentialdiagnoserna? Motivera undersökningsval. -Vilken tänkbar sjukgymnastisk bedömning görs? -Vilka mål har du och patienten, tänk på såväl kort som lång sikt. -Vad planerar du ska ingå i din behandling? Dosering? -Vilken information vill du ge till patienten? -Ur ett ergonomiskt perspektiv; kan du ge något råd och förklara detta för patienten? -I de fall där det är lämpligt, tänk ut hur du kan använda dig av träningsutrustning. -Tycker du att hemövningar är lämpliga och i sådant fall vilka föreslår du? -Hur vill du utvärdera behandlingsinsatserna? -Finns det någon vetenskaplig artikel eller annan litteratur som stödjer dina val av undersökningsmetoder och behandling? -Finns en röd tråd från anamnes-undersökning-mål-behandling-utvärdering? Redovisning Patientfallen redovisas och diskuteras i halvklass. Här ges tillfälle till fördjupning såväl teoretiskt som praktiskt. Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål Utifrån fysioterapiprocessen Visa förmåga att komplettera anamnes Beskriva tänkbara differentialdiagnoser Planera adekvat undersökning och behandling inklusive råd till patienten Redogöra för lämpliga utvärderingsmetod Kriterier för godkänt Genomfört uppgiften enligt anvisningar samt deltagit aktivt i gruppdiskussioner och redovisning. Igentagning sker i överenskommelse med kursansvarig lärare. 3

5 Uppgift 2. Litteraturseminarium Vid litteraturseminariet redovisar några studenter kort en artikel varefter diskussion tar vid. Vilken artikel ni får redovisa meddelas på seminariet. Litteraturseminarium Sök upp följande artiklar på pubmed: 1. Evans R, Bronfort G, Schulz C, Maiers M, Bracha Y, Svendsen K, Grimm R, Garvey T, Transfeldt E. Supervised exercise with and without spinal manipulation performs similarly and better than home exercise for chronic neck pain: a randomized controlled trial. Spine (Phila Pa 1976) May 15;37(11): doi: Keskin E.A, Onur O, Keskin HL, Gumus II, Kafali H, Turhan N. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Improves Low Back Pain during Pregnancy. Gynecol Obstet Invest 2012;74: Macedo LG, Maher CG, Latimer J, McAuley JH. Motor control exercise for persistent, nonspecific low back pain: a systematic review. Physical Therapy 2009;89(1): Tagesson S, Oberg B, Good L, Kvist J. A comprehensive rehabilitation program with quadriceps strengthening in closed versus open kinetic chain exercise in patients with anterior cruciate ligament deficiency: a randomized clinical trial evaluating dynamic tibial translation and muscle function. Am J Sports Med Feb;36(2): Använd Pedro mall vid granskning av artikeln och poängsätt artikeln (mallen finns på GUL). Lämpliga frågor att fundera över till seminarium, (1/4 klass v 48) är: Har författarna något kliniskt användbart resultat? Är designen och den använda metoden adekvat för att besvara frågeställningen och för att dra de slutsatser som författarna gör? Vilka utvärderingsmetoder (instrument) används och på vilken ICF-nivå mäter instrumenten. Finns det brister i studien? Om ja; vilka brister ser ni och vilka konsekvenser kan bristerna få för slutsatserna? Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål visa förmåga att sammanfatta resultatet av en studie värdera studiedesigner med dess styrkor och brister formulera konsekvenser av brister med studier värdera den kliniska användbarheten av en studie Kriterier för godkänt För fullgjord studieuppgift krävs: genomförd uppgift enligt anvisning samt närvaro och aktivt deltagande vid seminarium. Meddela kursansvarig lärare om du inte kan medverka. Om du inte har möjlighet att närvara sker igentagning nästa termin. 4

6 Uppgift 3. Evidens för behandling Syftet med denna uppgift är att ni kritiskt ska granska och värdera vetenskaplig evidens i vetenskapliga artiklar gällande sjukgymnastiska behandlingsmetoder för en medicinsk diagnos eller syndrom. Ni ska också granska och värdera två utvärderingsmetoder för behandling av vald diagnos utifrån en vetenskaplig ansats. Den medicinska diagnosen ska vara en MeSH-term (Medical Subject Headings) om sådan finns. Kombinera MeSH termen för diagnosen med sjukgymnastik dvs engelska Physiotherapy. För att söka evidens skall ni göra en sökning i någon databas; till exempel PubMed, EMBASE, PEDro eller CINAHL. Redovisning Redovisning av uppgift görs skriftligt och muntligt. Vid den skriftliga rapporten ska ni utgå från strukturen av en artikel med följande rubriker: Bakgrund Definiera och beskriv den medicinska diagnosen/syndromet som ni ska utgå ifrån. Lämpligt kan vara att beskriva ex förekomst, symtom och prognos. Nämn sjukgymnastiska behandlingsmetoder som kan vara lämpliga utifrån vad ni läst. Avsluta bakgrunden med ett syfte till vad ni undersökt. (ex. Syftet med detta arbete var att granska studier av sjukgymnastisk behandling för långvarig ryggsmärta ). Metod Beskriv litteratursökningen och ange vilka sökord ni har använt vid sökningen samt antalet träffar i varje steg av sökningen. Sökningen ska kunna göras om av en annan person och resultera i samma sökresultat. Får ni för många träffar (> 10 stycken), lägg in en eller flera begränsningar (engelska: limit) i er sökning. Använd er slutligen av 3-5 vetenskapliga artiklar i första hand. Precisera i metoden vilka studier ni har granskat genom att ange referenssiffrorna till dessa. Ni kan komplettera med kurslitteratur och andra böcker. Resultat Beskriv studiernas resultat gällande behandling utifrån de artiklar ni har läst och granskat. Ange två utvärderingsmetoder som kan vara lämpliga att använda som utvärdering för den valda diagnos/syndrom ni studerat. Ange reliabilitet och validitet utifrån vetenskaplig litteratur för dessa utvärderingsmetoder. Ange också inom vilket/vilka ICF område utvärderingsmetoden mäter. Diskussion Diskutera de resultat ni läst. Ta upp eventuella svagheter i studierna, hur väl underbyggt resultaten verkar vara enligt er bedömning etc Konklusion Sammanfatta vad samtliga artiklar säger avseende behandling för den diagnos/syndrom ni valt vad gäller sjukgymnastisk behandling. Hur ska vi som sjukgymnaster behandla? Är det något vi inte ska göra dvs finns det evidens mot ex någon behandling som ni läst om? Ni kan här lägga till vad ni läst om beprövad erfarenhet gällande sjukgymnastik för vald diagnos/tillstånd. Referenserna skrivs enligt Vancouversystemet. Information om Vancouversystemet kan fås via: Vancouversystemet används för litteraturlistan i denna studiehandledning sid 4 och 9. 5

7 Ett exempel på en uppgift hittar ni på GUL. Den muntliga redovisningen sker i halvklass 5/ Ni har 10 minuter till ert förfogande och ni får gärna använda audiovisuella hjälpmedel. Presentera kort vilket tillstånd/diagnos ni studerat och fokusera därefter redovisningen på er konklusion och den kliniska användbarheten för sjukgymnaster. Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål visa förmåga att använda arbetsprocessen för evidenssökning formulera en sökbar frågeställning genomföra en litteratursökning i relevanta databaser sammanfatta resultatet av funnen evidens värdera evidensgrad genomföra en pedagogiskt uppbyggd redovisning Kriterier för godkänt Genomförd uppgift enligt anvisning samt närvaro och aktivt deltagande vid redovisning av uppgiften. Uppgiften introduceras måndag 17/ Ni delar in er i arbetsgrupper om 3 studenter/grupp. Studieuppgiften skall omfatta 3-5 numrerade sidor. Mall inklusive försättsblad finns på GUL. Studieuppgiften skickas som Word dokument via GUL senast tisdag 30/ kl Uppgiften kommer att granskas för plagiat via systemet Urkund. 6

8 Skriftlig examination; lördag 20/ kl Examinationen gäller övre och nedre extremitet, bröstrygg/ ländrygg/ bäcken samt nacke och huvudvärk. Du förväntas att inom dessa områden kunna svara på och beskriva: anatomi/funktionell anatomi, biomekanik, etiologi, symptom, differentialdiagnoser, undersökningar, behandlingsrekommendationer, smärtteori, smärtlindring, träningsteori, evidensbaserad undersökning och behandling, mål samt utvärderingsinstrument inkl ICF-områden. Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål redogöra för anatomi och funktionell anatomi redogöra för etiologi samt kunna beskriva dess underliggande teorier redogöra för undersökningar formulera målsättning och föreslå åtgärder formulera uppföljning/utvärdering samt värdera bedömningsinstrument, som används i kursen avseende reliabilitet, validitet och användbarhet. beskriva och förstå begreppet evidens och beprövad erfarenhet Kriterier för godkänt För godkänt resultat krävs 70 % korrekta svar. Muntlig examination av färdighet; 8/1, 9/1 och 12/ Examinationen innefattar frågor inom områdena nacke, bröstrygg/ ländrygg/ bäcken, övre och nedre extremitet, smärta och sensorisk stimulering samt migrän eller huvudvärk av spänningstyp. Du förväntas kunna visa och motivera lämpliga undersökningar, differentialdiagnostik, behandlingsmoment, råd/instruktioner och utvärderingar. Du förväntas också kunna förankra svaren i litteraturen. Under 60 minuter examineras två studenter, minuter/student. Femton minuter före utsatt tid för examination får ni två skriftliga patientfall. Ni har 15 minuter att tillsammans förbereda er på de två patientfallen. Ni får inte ta med er kurslitteratur eller kompendier. Ni får gärna skriva egna anteckningar på hur ni vill komplettera anamnes, differentialdiagnoser, utföra en adekvat undersökning, preliminär diagnos samt behandling på kort och lång sikt. Vid examinationen blir ni tilldelade ett av de två patientfallen. Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål beskriva och analysera patientens anamnes och funktion avseende differentialdiagnoser visa manuell färdighet för undersökning och behandling bedöma och sammanfatta patientens funktionsnedsättning samt beskriva dess underliggande teorier formulera målsättning, föreslå åtgärder och form för uppföljning/utvärdering kritiskt granska, värdera och diskutera egen vald fysioterapeutisk undersökning, behandling och utvärdering utifrån evidens. Kriterier för godkänt För godkänt resultat krävs 80 % korrekta svar. 7

9 Litteratur Böcker Elphinston J. Total stabilitetsträning; för prestationsutveckling och skadeprevention. SISU Idrottsböcker; Gunnarsson Holzhausen A-C, Hultenheim Klintberg I: Axeln, funktionsanalys och sjukgymnastik. Lund: Studentlitteratur; Holmström E, Moritz U, redaktörer. Rörelseorganens funktionsstörningar. Klinik och sjukgymnastik. Lund: Studentlitteratur; rev Juel NG, redaktör. Ortopedisk medicin. Lund: Studentlitteratur; Norrbrink C, Lundeberg T. Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Lund Studentlitteratur; Pless M, Granlund M, redaktörer. Handbok i att använda ICF och ICF-CY. Lund Studentlitteratur; 2011 Richardson C, Hodges PW, Hides J. Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilisation : a motor control approach for the treatment and prevention of low back pain. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; Thomée R, Swärd L. Karlsson J. Nya motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. Stockholm. SISU Idrottsböcker; Artiklar Donelson R, Gregory S, Murphy K. Centralization phenomenon its usefulness in evaluating and treating referred pain. Spine 1990;15(3): Evans R, Bronfort G, Schulz C, Maiers M, Bracha Y, Svendsen K, Grimm R, Garvey T, Transfeldt E. Supervised exercise with and without spinal manipulation performs similarly and better than home exercise for chronic neck pain: a randomized controlled trial. Spine (Phila Pa 1976) May 15;37(11): doi: Grävare-Silbernagel K, Thomeé R, Eriksson B, Karlsson J. Continued sports activity, using a painmonitoring model, during rehabilitation in patients with Achilles tendinopathy. AJSM 2007;35(6): Keskin E.A, Onur O, Keskin HL, Gumus II, Kafali H, Turhan N. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Improves Low Back Pain during Pregnancy. Gynecol Obstet Invest 2012;74: Macedo LG, Maher CG, Latimer J, McAuley JH. Motor control exercise for persistent, nonspecific low back pain: a systematic review. Physical Therapy 2009;89(1):9-25 McKeon PO, Hertel J, Bramble D, Davis I. The foot core system: a new paradigm for understanding intrinsic foot muscle function. Br J Sports Med 2014;0:1 9. doi:

10 Olsson N, Silbernagel KG, Eriksson BI, Sansone M, Brorsson A, Nilsson-Helander K, Karlsson J. Stable surgical repair with accelerated rehabilitation versus nonsurgical treatment for acute achilles tendon ruptures. A randomized controlled study. Am J Sports Med Dec;41(12): doi: / Epub 2013 Sep 6. Petersen T, Olsen S, Laslett M, Thorsen H, Manniche C, Ekdahl C. Intertester reliability of a new diagnostic classification system for patients with non specific low back pain. Aust J Physiother. 2004;50(2):85-94 Stuge B, Laerum E, Kirkesola G, Vollestad N. The efficacy of a treatment program focusing on specific stabilizing exercise for pelvic girdle pain after pregnancy. A randomized controlled trial. Spine 2004;29(4): Söderberg E, Carlsson J, Stener-Victorin E. Cronic tension-type headache treated with acupuncture, physical training and relaxation training. Between-group differences. Cephalalgia 2006;26: Tagesson S, Oberg B, Good L, Kvist J. A comprehensive rehabilitation program with quadriceps strengthening in closed versus open kinetic chain exercise in patients with anterior cruciate ligament deficiency: a randomized clinical trial evaluating dynamic tibial translation and muscle function. Am J Sports Med Feb;36(2):

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning?

Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? En systematisk litteraturstudie Författare: Göran Larsson, sjukgymnast Närhälsan Skara rehabmottagning Rapport

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

C-UPPSATS. Specifik nackmuskelträning som sjukgymnastisk behandling vid nacksmärta. En litteraturstudie

C-UPPSATS. Specifik nackmuskelträning som sjukgymnastisk behandling vid nacksmärta. En litteraturstudie C-UPPSATS 2008:007 Specifik nackmuskelträning som sjukgymnastisk behandling vid nacksmärta En litteraturstudie Elin Eriksson Britt-Marie Esperi Annelie Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik

Läs mer

BEHANDLING AV RYGG- OCH NACKBESVÄR MED MCKENZIEMETODEN

BEHANDLING AV RYGG- OCH NACKBESVÄR MED MCKENZIEMETODEN Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Lunds Universitet Universitetssjukhuset MAS 205 02 Malmö Kurs i Grundläggande Forskningsmetodik, 30 hp 2009/2010 LADOK-kod VMFU19 Landstinget Blekinge 371 85

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2014-09-22 Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL...

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 2 GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSRELATERAD BENSMÄRTA FÖRE OCH EFTER DIAGNOSEN DISKBRÅCK 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

Utredningsuppgift om naturläkemedel / växtbaserade läkemedel

Utredningsuppgift om naturläkemedel / växtbaserade läkemedel UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Instruktioner till Utredningsuppgift Naturläkemedel och kosttillskott 6hp Receptarieprogrammet 180hp 2011-03-28 Utredningsuppgift om naturläkemedel

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede?

Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede? Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede? Bedömning och behandling enligt Mc Kenziekonceptet En

Läs mer

HU-kurs för systemutvecklare. Vidareutveckling av kursen Systemutvecklare Roller Miljö Praktik Petter Dessne

HU-kurs för systemutvecklare. Vidareutveckling av kursen Systemutvecklare Roller Miljö Praktik Petter Dessne HU-kurs för systemutvecklare Vidareutveckling av kursen Systemutvecklare Roller Miljö Praktik Petter Dessne BAKGRUND På sektionen för IT på Högskolan i Borås genomförs sedan ett par år tillbaka kursen

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version 150612 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod:

Läs mer

Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader

Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader FoU-Centrum Sektionen för allmänmedicin (AmC) Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader Författare:

Läs mer

Interventioner för att förbättra gångförmågan hos barn och ungdomar med cerebral pares. behandlingsrekommendationer

Interventioner för att förbättra gångförmågan hos barn och ungdomar med cerebral pares. behandlingsrekommendationer Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Interventioner för att förbättra gångförmågan hos barn och ungdomar med cerebral

Läs mer

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS)

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education) Rapport 31, (ISSN:1654-1421) Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) studentmedverkan i forskning under verksamhetsförlagd

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi P Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi EXAMENSARBETE I SJUKGYMNASTIK, poäng Fördjupningsnivå (C) poäng Titel: Effekter av ridterapi hos personer

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt

Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt Ett projekt med inriktning öppna prioriteringar vid Geriatriskt centrum, Norrlands Universitetssjukhus

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer