Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12"

Transkript

1 KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsningar 1 5. Revisionskriterier 3 6. Metod 3 7. Projektorganisation 4 8. Oberoende och integritet 4 9. Resultatet av granskningen s redovisningsprinciper och dess följsamhet mot KRL och RKR s riktlinjer Skånes Universitetssjukvård, SUS Övergripande Följsamhet mot s riktlinjer Intern kontroll Regionstyrelsen samt Regionala tillväxtnämnden (RTN) Övergripande Följsamhet mot s riktlinjer Intern kontroll 12

3 1. Sammanfattning På uppdrag av s revisorer har vi genomfört en granskning av de redovisningsprinciper som tillämpas av regionen. Våra viktigaste slutsatser: 2. Bakgrund 3. Syfte s upprättade riktlinjer för ekonomisk redovisning av projektmedel följer Lag (1997:614) om kommunal redovisning samt RKRs rekommendation RKR (9.1) s upprättade riktlinjer för ekonomisk redovisning av projektmedel är tydlig och informativ med exempel på blanketter som kan användas vid nyupplägg, projektavstämning samt avslut. (9.1) Högre krav kan ställas gällande dokumentationen i samband med nyupplägg av projekt för att säkerställa att all efterfrågad information finns med. (9.2.2 samt 9.2.3) Vi ser ett behov av att respektive förvaltning klargör hur beräkning samt användning av overheadkostnader tillämpas i enlighet med s riktlinjer. (9.2.2 samt 9.3.2) Ett ökat fokus bör ligga på att kräva in en statusrapport årligen på alla pågående projekt hos alla förvaltningar men främst inom Regionstyrelsen och RTN. (9.2.2 samt 9.3.2) Den interna kontrollen kan inom Regionstyrelsen och RTN utvecklas. (9.3.3) Vi har på uppdrag av s revisorer granskat s projektredovisning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Syftet har varit att genom fördjupning inom ett urval av s större projekt bedöma om Regionens interna regelverk rörande projekt i allt väsentligt följs och om projektredovisningen är uppdaterad i huvudboken. 4. Avgränsningar har ett antal styrelser, nämnder och förvaltningar där urval har skett utifrån en riskbedömning som grundar sig på erfarenhetsåterföring från redovisningsrevisionen 2012 samt storleken av pågående projekt. Inom finns tre olika typer av projekt; Investeringsprojekt som hänför sig till investeringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Externt finansierade projekt som avser projekt med väsentlig finansiering från extern part. 1

4 Internt finansierade projekt övriga projekt som ska resultatföras årligen. Vi har inom detta fördjupningsuppdrag valt att granska externt finansierade projekt. I den av KPMG genomförda granskningen av redovisning av bidrag 1 avseende 2012 framkom gällande erhållna projektmedel att det fanns en del förbättringsutrymme som har påverkat vår riskbedömning. I samma rapport framgick även att Skånes Universitetssjukvård (benämns även SUS) står för en stor del av de bidragsfinansierade projekten. I vår granskning nu har vi fått uppgift om att det finns ca 1360 pågående projekt inom SUS. SUS har således haft stort utrymme i vår fördjupade granskning. Utifrån av tillhandahållen balans- och resultaträkning per framgår att totala intäkter för perioden januari-augusti från bokförda projektmedel inklusive bidrag till FoUU (FoUU står för forskning, utbildning och utvecklingsverksamhet) samt erhålla EU-bidrag uppgick till 190,1 Mkr. Se fördelning i tabell nedan. Totalt redovisade projektmedel, 190,1 Mkr Erhållna bidrag och projektmedel, 145,6 mkr Förändring balanserade projektmedel, 48,7 mkr Avslutade projekt, -4,2 mkr Årets förändring av balanserade projektmedel uppgår till 48,7 Mkr. 244,9 Mkr har balanserats från 2013 till 2014 och intäktsförts under ,6 Mkr har under året balanserats och därmed minskat intäkterna under Däri ligger revisionsrisken för felaktig redovisning då stora belopp balanseras över åren. Nedbrutet på styrelse och nämnder dominerar Regionstyrelsen och Regionala Tillväxtnämnden (benämns även RTN) som står för hela 64 % av de bokförda projektmedlen. Det ska nämnas att statsbidrag, både riktade och övriga, inte redovisas som projektmedel. Exempel på bidrag som inte redovisas som projektmedel är ALF-bidrag, bidrag för Rehabiliteringsgarantin samt bidrag för sjukskrivningsmiljarden. Som nämnts tidigare finns det ett stort antal projekt som rullar inom Skånes Universitetssjukvård varför även SUS ingått i vårt granskningsurval. Inom Hälso- och sjukvårdsnämnden (benämns även HSN) förekommer projektredovisning främst avseende riktade statsbidrag som inte omfattas av denna granskning utan vi hänvisar till granskningsrapport avseende riktade statsbidrag. 1 Rapport nr 31 2

5 Fördelning projektmedel Regionstyrelsen, 31 % RTN, 33 % HSN, 10 % SUS, 14 % Övriga, 12 % 5. Revisionskriterier 6. Metod Vi har bedömt om de redovisningsprinciper som tillämpas av uppfyller: Lagen om Kommunal Redovisning RKRs rekommendationer Interna regelverk Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument. Erfarenhetsåterföring från KPMGs granskning av delårsbokslut och årsbokslut avseende 2013 samt tidigare granskning av bidrag. Intervjuer med berörda tjänstemän med ansvar för regelverk och årsredovisning samt tjänstemän ansvarig för den praktiska hanteringen av redovisningen av projektmedel. Stickprovsvisa tester av den praktiska tillämpningen. Rapporten har saklighetskontrollerats av ledande ekonomer vid koncernkontoret; Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör Åke Andersson, chefcontroller Gertrud Nylander- Lindsjö, redovisningschef Magnus Granqvist, redovisningsansvarig GSF 3

6 Camilla Andersson, enhetschef, enheten för forskningsekonomi och övriga verksamheter 7. Projektorganisation Ansvarig för granskningen har varit Therese Andersson, auktoriserad revisor under ledning av Bo Ädel, auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor. 8. Oberoende och integritet Vi har i enlighet med Skyrevs rekommendation nr 2 prövat vårt oberoende. Vi har inte funnit några sådana omständigheter som tyder på att vårt oberoende och integritet kan ifrågasättas. 9. Resultatet av granskningen 9.1 s redovisningsprinciper och dess följsamhet mot KRL och RKR. Vi har tagit del av s riktlinjer för redovisning av externa projektmedel; Riktlinjer för ekonomisk redovisning av projektmedel, upprättad av koncernkontoret och granskat om den följer kommunal redovisningslag och RKRs rekommendationer. Lag (1997:614) om kommunal redovisning innehåller grundläggande regler kring kommuner och landstings bokföringsskyldighet, skyldighet att upprätta årsredovisning samt delårsrapport. I 1 kap 3 anges att bokföring och redovisning ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. God redovisningssed uttolkas av RKR, Rådet för kommunal redovisning. Den rekommendation som är tillämplig gällande projektredovisning som inte avser materiella eller immateriella anläggningstillgångar (som vi inte berör i denna granskning) är RKR 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar s riktlinjer Nedan anges de för denna fördjupningsgranskning mer väsentliga delarna i riktlinjerna Definitioner och avgränsningar s riktlinjer avseende hantering av projektmedel är uppbyggd på ett bra och strukturerat sätt. I inledningen lämnas definitioner och avgränsningar och anges tydligt att Lag (1997:614) om kommunal redovisning och rekommendationer från RKR ska följas. Projekt definieras som en uppgift som utförs med ett bestämt avgränsat mål, under en bestämd tidsperiod, med bestämda resurser och med en tillfällig organisation. 4

7 Upplägg av projekt i ekonomisystemet Vid upplägg av projektmedel för den ekonomiska redovisningen ska minst följande uppges: - Projektets syfte/namn - Ansvarig för projektet - Finansiär av projektet - Tidplan - Finansiärens villkor - Ekonomisk kalkyl och budget fördelat per år - Hur löpande rapportering och uppföljning ska ske - Hur slutredovisning ska ske Beslutsgången rörande projektmedel följer gällande attestförordning. Därutöver krävs att förvaltningschef och verksamhetschef eller motsvarande tillstyrker projektet Redovisning och uppföljning av projektmedel För att följa lag och rekommendation ska projektets redovisning klart och tydligt särskiljas från den ordinarie redovisningen och projekttransaktioner ska kunna härledas i redovisningen. Projektmedel ska redovisas över resultaträkningen och periodiseras vid varje periodbokslut. Intäkter Intäkt från projektmedel får endast användas för att täcka kostnader i det projekt som intäkten/projektmedlen är avsedda för med undantag för projektavslut, då kliniken/avdelningen kan gottgöras eller belastas om finansiären inte föreskriver annat, t.ex. återbetalning. I samband med bokslut ska de inkomster som motsvarar kostnader, vilka berättigar till bidrag, beräknas och redovisas som intäkt. Hänsyn ska tas till eventuella villkor som gör att inkomsten inte kan anses som säker och därmed inte ska intäktsredovisas. Har ej erhållit kontanta medel för prestationen redovisas en fordran i form av en upplupen intäkt för denna del av bidragsintäkten. Kostnader Projektens kostnader ska redovisas på samma sätt som kostnader i övrig verksamhet och det är projektledarens ansvar att den månatliga redovisade kostnaden är korrekt. Samtliga kostnader som uppkommer i samband med projektet ska belasta projektet. Periodisering ska göras till den period prestationer utförs, vilket bl.a. innebär att underskott inte får flyttas framåt i tiden utan ska tas när det uppkommit. Administrativa kostnader ska tas ut enligt självkostnadsprincipen. Exempel på kostnader är kostnader för ekonomisk redovisning och uppföljning, systemkostnader, kopiering, förvaltningens övergripande overheadkostnader, telefoni och lokaler. 5

8 Uppföljning Uppföljning och rapportering av det ekonomiska utfallet i projekt ska göras regelbundet under året och i enlighet med projektplan. I uppföljningen ingår att följa upp att samtliga kostnader och intäkter tillförts projektet samt att kontrollera att projektbudgeten hålls. Genomgång av projektmedel ska ske inför delårs- och årsbokslutet. En statusrapport ska tas fram minst i samband med årsbokslutet för att avgöra vilka projektmedel som ska avslutas eller balanseras. Externa projektmedel som inte utnyttjats under året kan balanseras över årsskiftet efter prövning av förvaltningen och under förutsättning att redovisningsregler och finansiärens villkor följs, oftast enligt avtal Avslut av projektmedel Projekt ska alltid ha ett slutdatum. Förlängning av slutdatum för projektmedel får endast ske om särskilda skäl föreligger och ska särskilt prövas av förvaltningschef efter godkännande av finansiär. En slutredovisning ska upprättas och innehålla: - Kort sammanfattning av genomfört projekt och utvärdering av resultat kopplat till projektets syfte och nyttan för verksamheten. - Hur resultatet ska hanteras. - Ekonomisk sammanställning där ekonomiskt utfall jämförs med ursprunglig kalkyl och budget. - Underskrift av projektansvarig samt verksamhetschef. Då ett projekt avslutats ska eventuellt över- eller underskott bokföras på avdelningen/enheten/kliniken, utom i de fall eventuellt överskott ska återbetalas till finansiären. KPMGs kommentar Vår bedömning är att de av upprättade riktlinjerna överensstämmer med Lag (1997:614) om kommunal redovisning samt RKRs rekommendationer. De är även tydliga och informativa samt innehåller förslag till blankett för nyupplägg och avstämning/avslut till verksamheternas hjälp. 9.2 Skånes Universitetssjukvård, SUS SUS har ett stort antal pågående projekt. Årligen pågår ca 1360 projekt varav ca 860 är externt finansierade och uppskattningsvis avslutas 200 projekt årligen. Vi har i vår granskning fokuserat på intervju som granskningsmetod men även tagit ett mindre antal stickprov med utgångspunkt på större pågående projekt. 6

9 9.2.1 Övergripande Ansvaret för de externt finansierade projekten följer respektive verksamhetschef som i tillämpliga fall till sin hjälp har enheten för forskningsekonomi. Enheten för forskningsekonomi bildades i början av 2013 i samband med en större omorganisation av de administrativa kringresurserna på sjukhuset där det bildades fyra staber varav en var staben för forskning och utbildning där enheten för forskningsekonomi ingår. FoUU har sin utgångspunkt i det resurscentrum som bildades inom SUS; FoU centrum Skåne Dess syfte är att effektivisera forskningsprojekten genom planering, rådgivning, utvärdering etc., säkra hög kvalitet på forskningen och fungera som knytpunkt för pågående forskning då man samlade kompetens inom samma enhet där även ekonomer anställdes för att inom sitt område medverka till dessa mål. Januari 2014 infördes en helt ny organisation för divisioner och verksamhetsområden vilket påverkade FoUU verksamheten på så sätt att verksamhetschefen på ett forskningsintensivt verksamhetsområde kunde bli ansvarig för upp emot 150 projekt. Beslut har sedan tagits av förvaltningschefen att införa en ny FoUU organisation med start den 1 november 2014 som decentraliserar forskning till sektionsnivå. I samband med 2013 års revision uppkom en notering att den centrala styrningen behövde förstärkas avseende projektuppföljning, vilket den nya organisationen är ett uttryck för. Det har i intervju framkommit att enheten för forskningsekonomi ser positivt på detta då man tror att kännedomen om varje projekt ökar och där ansvar för verksamhet, ekonomi och personal är tydliga vilket leder till bättre uppföljning och en tydligare styrning från centralt håll Följsamhet mot s riktlinjer Upplägg av projekt SUS följer i allt väsentligt de riktlinjer som är fastställda av beträffande upplägg av projekt. Uppläggningsblanketten är inte densamma som förslaget som finns bifogat riktlinjerna, varför de inte innehåller all efterfrågad dokumentation. Det som saknas är hur den löpande rapporteringen och uppföljningen ska ske samt hur slutredovisning ska ske. Av de stickprov som granskats har tre (3) av femton (15) saknat dokumentation kring upplägg. Anledningen har uppgivits vara tidpunkten för projektstart, vilket var innan Malmö och Lunds Universitetssjukhus gick samman och bildade SUS och då inte tillämpade dessa riktlinjer. För övriga tolv (12) projekt fanns i huvudsak all efterfrågad information. Varje projekt har erhållit ett unikt projektnummer vilket framgår av uppläggningsblanketten. Denna är dock inte utformad på samma sätt som den blankett som bifogat riktlinjerna men innehåller likvärdig information. Dokumentationen samlas hos en handläggare inom enheten för forskningsekonomi och borgar för likvärdig hantering. 7

10 Löpande redovisning De projekt som granskats kan alla följas i Raindance utifrån att upplägg har skett och egna projektnummer har åsatts i redovisningen. Inom SUS används benämningen ansvar för att särskilja olika projekt. Vid vår granskning har det framkommit att intäkter och kostnader löpande redovisats på projekten. Intäkter Av de granskade projekten har ingen avvikelse noterats. De intäkter som finns är i huvudsak övriga bidrag som avser inbetalningar från finansiären. Det förekommer även intäkter på uthyrd personal där förklaringen varit att det är ett stort projekt och personalen är till 100 % anställd i projektet men utför även tjänster till andra verksamheter som då vidarefaktureras. Vi har inte granskat underlaget men har inte heller anledning att ifrågasätta bokföringen. Kostnader Vid kontroll framkom att några kostnadsposter som bokförts 2014 avser Ett fall som uppmärksammats kommer från manuella bokningar av lönekostnader och uppgår till totalt 578 tkr vilket är ett oväsentligt belopp sett till Skånes Universitetssjukvårds totala projektomslutning för perioden januari augusti 2014 på 241 Mkr. Dock finns det en risk att det finns större periodiseringsfel då stickproven ej var omfattande. Vid stickprovsgranskningen framkom att det fanns kostnader som var tveksamma om de avsåg projektet, beloppen uppgick till 76 tkr och anses vara ett oväsentliga belopp. Det aktuella projektet har lyfts upp för diskussion i huvudsyfte att diskutera avslut. När det gäller lönekostnader kommer dessa i huvudsak från schemahandläggningen, där tid redovisas på olika ansvar och följer med via lönesystemet till redovisningen och kostnaden belastar aktuellt ansvar/projekt. Stickprovsgranskningen visar att löner inte alltid redovisas löpande, utan det förekommer att lönekostnader bokförs för en längre period genom en manuell bokföringsorder. Det har även framkommit att det finns ett centralt ansvar/projekt som används för att redovisa tid och kostnader som vid årsskiftet analyseras och kostnaderna fördelas ut på olika ansvar/projekt. Det finns inga belägg för att kostnadsredovisningen blir felaktig och inget har noterats vid vår stickprovsgranskning, men det finns en risk för fel. När det gäller OH-uttag, dvs en form av administrativ avgift för värdskapet ska i grunden självkostnadsprincipen gälla, det vill säga att projektet ska belastas med faktiska kostnader. Det finns en beräkning utförd av koncernkontorets redovisningsenhet som visar att den faktiska självkostnaden ligger någonstans mellan 8 % 24 % för externt finansierade projektmedel. Den stora spridningen har föranlett koncernkontorets redovisningsenhet att lämna ett rådgivande beslut utifrån försiktighetsprincipen om att använda 10 % som schablon om inget annan finns uträknat. För de fall OH-uttag accepteras (det tas inte ut OH-uttag på interna RS projekt samt att det är andra regler gällande EU projekt samt kvalitetsregister) beräknas beloppet med 10 % av periodens influtna medel. 8

11 Vid intervju har vi uppmärksammat att hanteringen är olika inom s förvaltningar. Frågan har ansetts viktig varför den lyfts och nu pågår en diskussion mellan berörda parter för att utreda frågan vilket vi ser som positivt. Uppföljning Uppföljning på projektnivå sker på respektive division/verksamhetsområde där projektet hör hemma. Det finns även en destinerad person inom enheten för forskningsekonomi som månadsvis följer upp alla pågående projekt och upprättar en sammanställning i Excel där projekten finns redovisade till namn, ansvar/projektnummer, aktuellt belopp som balanserats samt projekttiden. Om projekttiden gått ut följer personal på enheten för forskningsekonomi upp genom att ställa frågor till projektansvarig. En statusrapport ska upprättas minst vid delårs- och årsbokslut och vid intervju framkommer att ca 200 projekt genomlyses årligen förutom de som avslutas vilket också uppgår till ca 200. Enligt uppgift förekommer uppföljning av alla projekt löpande ute på verksamheten och det finns lättillgängliga uppföljningsrapporter i SUS sökmotor. Vid förlängning av projekt ska alltid genomlysning utföras och attesteras. Vid vår granskning framkom att det fanns fall där förlängning skett och där återfanns erforderlig dokumentation samt attest. Avslut av projekt Vid vår stickprovsgranskning framkom att det inte återfanns någon slutredovisning i enlighet med riktlinjerna. Det ska dock enligt uppgift finnas erforderlig information ute på verksamheten då finansiären kräver in slutredovisning. Vid projektavslut ska över- eller underskott bokföras på avdelningen vilket enligt intervju sker i de flesta fall. Av de fyra (4) stickprov vi genomförda har överskott flyttats över till ett samlingsprojekt vilken även uttryckts som plattform för att bedriva läkemedelsprövningar. Detta projekt avslutats årligen, varför inga belopp balanseras över årsskiften Intern kontroll Inom ramen för den årliga internkontrollplan inom återfinns en obligatorisk del för alla nämnder och styrelser vilken hänförs till projektmedel där kontrollmomentet består i att granska om de externa projektmedlen används enligt finansiärens anvisningar. Inom SUS utförs denna kontroll vid varje tertial. Under T1 och T2 har totalt 359 projekt granskats, vilket innefattar både internt och externt finansierade projekt. Antal projekt uppgår enligt uppgift till ca 1360, vilket ger att ca 26 % av alla projekt har varit föremål för intern kontroll under T1 och T2. De avvikelser som noterats har i huvudsak gällt långvariga underskott samt projekt där inga transaktioner skett under lång tid. I båda fallen kontaktas projektansvarig för att åtgärda/lämna in förklaring. I de fall avvikelserna var av annan art, som att kostnader belastat fel projekt, har dels ombokning skett dels kommunikation med berörda attestanter för att undvika samma fel i framtiden. 9

12 KPMGs kommentar Vi ser positivt på den omfattande interna kontroll som utförs samt att den utförs löpande under året och inte koncentrerat till ett tillfälle. Det bekräftar bilden att SUS jobbar mot att få en bättre central styrning och uppföljning. 9.3 Regionstyrelsen samt Regionala tillväxtnämnden (RTN) Regionala Tillväxtnämnden (RTN) ingår som en del i Regionstyrelsens redovisning och redovisningen gällande projektmedel är samlad och kommer här att redovisas som en enhet. Totalt fanns vid oktober månads utgång 151 externt finansierade projekt Övergripande Den centrala funktionen för administration rörande externfinansierade projektmedel sköts av Gemensam Service Funktion, GSF. Alla projekt finns dokumenterade hos GSF, där blanketten för nyupplägg skrivs ut och dokumenteras i pärm med hänvisning i det övergripande Exceldokument som uppdateras löpande. Vid vårt besök framkom att viss del av dokumentationen finns i papperskopior medan annan dokumentation finns elektroniskt. Det finns inga riktlinjer kring vad som ska skrivas ut och inte, samt hur den elektroniska dokumentationen bör ske. KPMGs kommentar Vårt förslag är att utarbeta en struktur för hur dokumentationen ska sparas, för att på så sätt samla all dokumentation kring ett projekt på ett ställe. I de fall detta inte är möjligt ska det finnas hänvisningar till var kompletterande information går att finna. Det finns fördelar med att spara dokumentationen elektroniskt och bör utredas om så är möjligt Följsamhet mot s riktlinjer Upplägg av projekt Vid vår granskning av 18 projekt framkom att 3 projekt saknar erforderlig dokumentation gällande nyupplägg samt att 1 projekt ej var attesterat av enhetschef/motsvarande. Verksamheten använder den av upprättade nyuppläggs-blanketten vilket bidrar till att all efterfrågad information finns med. Varje projekt erhåller ett unikt projektnummer som gör det möjligt att följa den ekonomiska redovisningen löpande. 10

13 Intäkter Vi har inhämtat utdrag ur redovisningen för 18 utvalda projekt för perioden januari till och med oktober Vi har därifrån stickprovsgranskat ett antal poster för att få en bild av hur projektredovisningen fungerar, se mer utförligt gällande personalkostnader och OH-kostnader under rubriken kostnader. Beträffande intäkter har vi inte funnit några avvikelser i redovisningen. De intäkter som tillförts projektet har intäktsförts löpande och vid månadsbokslut balanserats till fordran eller skuld. Vid vår granskning framkom att vissa inbetalningar av projektmedel går via koncernkontorets konto och inte direkt tillförs projektet utan det sker via ombokningar i manuella bokföringsordrar. Kostnader Vid vår granskning framkom två olika sätt att tillföra personalkostnader, antingen direkt via lönesystemet (Prima P lön) där tidsredovisning skett på aktuellt projekt, eller via manuell bokföringsorder där personalkostnaden manuellt beräknas. Det finns inga centrala riktlinjer för hur personalkostnaden ska beräknas. Den beräkning vi tog del av tar hänsyn till personens årslön samt pålägg för sociala avgifter. Beträffande OH-kostnader som lokal- och IT-kostnader finns ingen policy för beräkning annat än den av koncernkontorets redovisningsenhet angivna schablonen på 10 %. Vi har noterat att det inte förekommer så stora kostnader hänförbara till OH-kostnader löpande under året. Vid vår stickprovsgranskning har det framkommit kostnader som avser 2013 som är bokförda Effekten blir att projektavstämningen blir haltande. Beloppen som noterats har inte varit väsentliga men det understryker vikten av god uppföljning på projektnivå. Av de underlag vi granskat mot faktura har vi inte direkt på fakturan kunnat härleda kostnaden till projektet då det inte funnits någon projektreferens på fakturan. Det påvisar inte att felaktiga kostnader påförts projektet, men en viss risk föreligger för felaktig redovisning. Uppföljning Enligt s riktlinjer ska uppföljning ske minst en gång om året genom en statusrapport och hos Regionstyrelsen och RTN skulle denna avstämning lämnas in till projektekonomen senast den 1 oktober Vid vår granskning framkom att 10 av de 17 granskade projekten saknade årlig avstämning. Avslut av projekt Vi har granskat 4 projekt som avslutats under 2014 och konstaterat att det finns erforderlig dokumentation för alla. I alla granskade avslut har över- respektive underskott tillförts respektive resultatansvarig enhet. 11

14 9.3.3 Intern kontroll Inom ramen för den årliga interkontrollplanen inom återfinns en obligatorisk del för alla nämnder och styrelser hänförlig till projektmedel där kontrollmomentet består i att granska om de externa projektmedlen används enligt finansiärens anvisningar. För Regionstyrelsen och RTN är frekvensen stickprov 1 gång om året och var vid vår granskningstidpunkt inte färdigställd. Omfattningen kommer att vara mellan 5-10 projekt som granskas mer ingående avseende syfte, finansiär, tidplan, är tidplan överskriden, borde projektet avslutas samt balansering. Enligt 2013 års resultat av kontrollmomentet förelåg avvikelser på upprättade projektkoder som är avsedda att särskilja intäkter/kostnader från övrig verksamhet, vilket då inte är att betrakta som ett projekt utan en aktivitet. Åtgärden var att påminna om riktlinjer för projektmedel avseende både riktade externa och interna bidrag där projektplaner ska upprättas med de kriterier som ligger till grund för upplägg av projekt. Om inte projektplan finns ska det redovisas som aktivitet eller objekt 2. KPMGs kommentar Om antalet granskade projekt uppgår till 10 och totalt antal projekt under året skulle uppgå till 151, som var antalet vid utgången av oktober 2014, skulle endast 6,6 % av projekten granskas. Vi föreslår att frågan lyfts gällande ett liknande system som finns inom Skånes Universitetssjukvård där uppföljning sker tertialvis och därmed fångar upp ett större antal. KPMG dag som ovan Therese Andersson Auktoriserad revisor Bo Ädel Auktoriserad revisor 2 punkt 30 12

Landstinget i Uppsala län. Redovisning av projekt och immateriella tillgångar. Granskningsrapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9

Landstinget i Uppsala län. Redovisning av projekt och immateriella tillgångar. Granskningsrapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9 KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3 5. Oberoende och

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Region Skåne. Värdering av balansräkningen Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 4 mars 2014 Antal sidor: 14

Region Skåne. Värdering av balansräkningen Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 4 mars 2014 Antal sidor: 14 KPMG AB Offentlig sektor 4 mars 2014 Antal sidor: 14.docx KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4.

Läs mer

Hantering av projektmedel

Hantering av projektmedel www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Hantering av projektmedel Ebba Lind Region Gotland 2016-03-16 Carin Hultgren Uppdragsledare/projektledare Region Gotland Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Driftprojekt inom Miljönämnden Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01 RAPP Driftprojekt inom Miljönämnden.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Region Skåne. Granskning av investeringar. KPMG AB 2012-02-29 Antal sidor: 9

Region Skåne. Granskning av investeringar. KPMG AB 2012-02-29 Antal sidor: 9 KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6. Metod 3 7. Projektorganisation 3 8. Redovisade utfall och avvikelser 4 9. Kommentarer

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 ABCD Landstinget i Värmland Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Landstinget

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx Projektplan KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5 Projektplan nyckelhantering.docx Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar REKOMMENDATION 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar September 2009 Innehåll Rekommendationens bindande verkan Text markerad med fet stil utgör den normerande delen i denna rekommendation.

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG översiktligt granskat delårsrapporten per 2016-08-31, se bifogad rapport. Vi önskar få

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rätt intäkter - uppföljning

Rätt intäkter - uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16007 Rätt intäkter - uppföljning Rapport 2-16 Rätt intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Härnösand - Timrå Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Brister avseende externfinansierade projekt. 1. Sammanfattning. Karlstads universitet KARLSTAD

Revisionsrapport. Brister avseende externfinansierade projekt. 1. Sammanfattning. Karlstads universitet KARLSTAD Revisionsrapport Karlstads universitet 651 88 KARLSTAD Datum Dnr 2005-11-25 32-2005-0629 Brister avseende externfinansierade projekt Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Karlstads

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer