Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12"

Transkript

1 KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsningar 1 5. Revisionskriterier 3 6. Metod 3 7. Projektorganisation 4 8. Oberoende och integritet 4 9. Resultatet av granskningen s redovisningsprinciper och dess följsamhet mot KRL och RKR s riktlinjer Skånes Universitetssjukvård, SUS Övergripande Följsamhet mot s riktlinjer Intern kontroll Regionstyrelsen samt Regionala tillväxtnämnden (RTN) Övergripande Följsamhet mot s riktlinjer Intern kontroll 12

3 1. Sammanfattning På uppdrag av s revisorer har vi genomfört en granskning av de redovisningsprinciper som tillämpas av regionen. Våra viktigaste slutsatser: 2. Bakgrund 3. Syfte s upprättade riktlinjer för ekonomisk redovisning av projektmedel följer Lag (1997:614) om kommunal redovisning samt RKRs rekommendation RKR (9.1) s upprättade riktlinjer för ekonomisk redovisning av projektmedel är tydlig och informativ med exempel på blanketter som kan användas vid nyupplägg, projektavstämning samt avslut. (9.1) Högre krav kan ställas gällande dokumentationen i samband med nyupplägg av projekt för att säkerställa att all efterfrågad information finns med. (9.2.2 samt 9.2.3) Vi ser ett behov av att respektive förvaltning klargör hur beräkning samt användning av overheadkostnader tillämpas i enlighet med s riktlinjer. (9.2.2 samt 9.3.2) Ett ökat fokus bör ligga på att kräva in en statusrapport årligen på alla pågående projekt hos alla förvaltningar men främst inom Regionstyrelsen och RTN. (9.2.2 samt 9.3.2) Den interna kontrollen kan inom Regionstyrelsen och RTN utvecklas. (9.3.3) Vi har på uppdrag av s revisorer granskat s projektredovisning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Syftet har varit att genom fördjupning inom ett urval av s större projekt bedöma om Regionens interna regelverk rörande projekt i allt väsentligt följs och om projektredovisningen är uppdaterad i huvudboken. 4. Avgränsningar har ett antal styrelser, nämnder och förvaltningar där urval har skett utifrån en riskbedömning som grundar sig på erfarenhetsåterföring från redovisningsrevisionen 2012 samt storleken av pågående projekt. Inom finns tre olika typer av projekt; Investeringsprojekt som hänför sig till investeringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Externt finansierade projekt som avser projekt med väsentlig finansiering från extern part. 1

4 Internt finansierade projekt övriga projekt som ska resultatföras årligen. Vi har inom detta fördjupningsuppdrag valt att granska externt finansierade projekt. I den av KPMG genomförda granskningen av redovisning av bidrag 1 avseende 2012 framkom gällande erhållna projektmedel att det fanns en del förbättringsutrymme som har påverkat vår riskbedömning. I samma rapport framgick även att Skånes Universitetssjukvård (benämns även SUS) står för en stor del av de bidragsfinansierade projekten. I vår granskning nu har vi fått uppgift om att det finns ca 1360 pågående projekt inom SUS. SUS har således haft stort utrymme i vår fördjupade granskning. Utifrån av tillhandahållen balans- och resultaträkning per framgår att totala intäkter för perioden januari-augusti från bokförda projektmedel inklusive bidrag till FoUU (FoUU står för forskning, utbildning och utvecklingsverksamhet) samt erhålla EU-bidrag uppgick till 190,1 Mkr. Se fördelning i tabell nedan. Totalt redovisade projektmedel, 190,1 Mkr Erhållna bidrag och projektmedel, 145,6 mkr Förändring balanserade projektmedel, 48,7 mkr Avslutade projekt, -4,2 mkr Årets förändring av balanserade projektmedel uppgår till 48,7 Mkr. 244,9 Mkr har balanserats från 2013 till 2014 och intäktsförts under ,6 Mkr har under året balanserats och därmed minskat intäkterna under Däri ligger revisionsrisken för felaktig redovisning då stora belopp balanseras över åren. Nedbrutet på styrelse och nämnder dominerar Regionstyrelsen och Regionala Tillväxtnämnden (benämns även RTN) som står för hela 64 % av de bokförda projektmedlen. Det ska nämnas att statsbidrag, både riktade och övriga, inte redovisas som projektmedel. Exempel på bidrag som inte redovisas som projektmedel är ALF-bidrag, bidrag för Rehabiliteringsgarantin samt bidrag för sjukskrivningsmiljarden. Som nämnts tidigare finns det ett stort antal projekt som rullar inom Skånes Universitetssjukvård varför även SUS ingått i vårt granskningsurval. Inom Hälso- och sjukvårdsnämnden (benämns även HSN) förekommer projektredovisning främst avseende riktade statsbidrag som inte omfattas av denna granskning utan vi hänvisar till granskningsrapport avseende riktade statsbidrag. 1 Rapport nr 31 2

5 Fördelning projektmedel Regionstyrelsen, 31 % RTN, 33 % HSN, 10 % SUS, 14 % Övriga, 12 % 5. Revisionskriterier 6. Metod Vi har bedömt om de redovisningsprinciper som tillämpas av uppfyller: Lagen om Kommunal Redovisning RKRs rekommendationer Interna regelverk Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument. Erfarenhetsåterföring från KPMGs granskning av delårsbokslut och årsbokslut avseende 2013 samt tidigare granskning av bidrag. Intervjuer med berörda tjänstemän med ansvar för regelverk och årsredovisning samt tjänstemän ansvarig för den praktiska hanteringen av redovisningen av projektmedel. Stickprovsvisa tester av den praktiska tillämpningen. Rapporten har saklighetskontrollerats av ledande ekonomer vid koncernkontoret; Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör Åke Andersson, chefcontroller Gertrud Nylander- Lindsjö, redovisningschef Magnus Granqvist, redovisningsansvarig GSF 3

6 Camilla Andersson, enhetschef, enheten för forskningsekonomi och övriga verksamheter 7. Projektorganisation Ansvarig för granskningen har varit Therese Andersson, auktoriserad revisor under ledning av Bo Ädel, auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor. 8. Oberoende och integritet Vi har i enlighet med Skyrevs rekommendation nr 2 prövat vårt oberoende. Vi har inte funnit några sådana omständigheter som tyder på att vårt oberoende och integritet kan ifrågasättas. 9. Resultatet av granskningen 9.1 s redovisningsprinciper och dess följsamhet mot KRL och RKR. Vi har tagit del av s riktlinjer för redovisning av externa projektmedel; Riktlinjer för ekonomisk redovisning av projektmedel, upprättad av koncernkontoret och granskat om den följer kommunal redovisningslag och RKRs rekommendationer. Lag (1997:614) om kommunal redovisning innehåller grundläggande regler kring kommuner och landstings bokföringsskyldighet, skyldighet att upprätta årsredovisning samt delårsrapport. I 1 kap 3 anges att bokföring och redovisning ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. God redovisningssed uttolkas av RKR, Rådet för kommunal redovisning. Den rekommendation som är tillämplig gällande projektredovisning som inte avser materiella eller immateriella anläggningstillgångar (som vi inte berör i denna granskning) är RKR 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar s riktlinjer Nedan anges de för denna fördjupningsgranskning mer väsentliga delarna i riktlinjerna Definitioner och avgränsningar s riktlinjer avseende hantering av projektmedel är uppbyggd på ett bra och strukturerat sätt. I inledningen lämnas definitioner och avgränsningar och anges tydligt att Lag (1997:614) om kommunal redovisning och rekommendationer från RKR ska följas. Projekt definieras som en uppgift som utförs med ett bestämt avgränsat mål, under en bestämd tidsperiod, med bestämda resurser och med en tillfällig organisation. 4

7 Upplägg av projekt i ekonomisystemet Vid upplägg av projektmedel för den ekonomiska redovisningen ska minst följande uppges: - Projektets syfte/namn - Ansvarig för projektet - Finansiär av projektet - Tidplan - Finansiärens villkor - Ekonomisk kalkyl och budget fördelat per år - Hur löpande rapportering och uppföljning ska ske - Hur slutredovisning ska ske Beslutsgången rörande projektmedel följer gällande attestförordning. Därutöver krävs att förvaltningschef och verksamhetschef eller motsvarande tillstyrker projektet Redovisning och uppföljning av projektmedel För att följa lag och rekommendation ska projektets redovisning klart och tydligt särskiljas från den ordinarie redovisningen och projekttransaktioner ska kunna härledas i redovisningen. Projektmedel ska redovisas över resultaträkningen och periodiseras vid varje periodbokslut. Intäkter Intäkt från projektmedel får endast användas för att täcka kostnader i det projekt som intäkten/projektmedlen är avsedda för med undantag för projektavslut, då kliniken/avdelningen kan gottgöras eller belastas om finansiären inte föreskriver annat, t.ex. återbetalning. I samband med bokslut ska de inkomster som motsvarar kostnader, vilka berättigar till bidrag, beräknas och redovisas som intäkt. Hänsyn ska tas till eventuella villkor som gör att inkomsten inte kan anses som säker och därmed inte ska intäktsredovisas. Har ej erhållit kontanta medel för prestationen redovisas en fordran i form av en upplupen intäkt för denna del av bidragsintäkten. Kostnader Projektens kostnader ska redovisas på samma sätt som kostnader i övrig verksamhet och det är projektledarens ansvar att den månatliga redovisade kostnaden är korrekt. Samtliga kostnader som uppkommer i samband med projektet ska belasta projektet. Periodisering ska göras till den period prestationer utförs, vilket bl.a. innebär att underskott inte får flyttas framåt i tiden utan ska tas när det uppkommit. Administrativa kostnader ska tas ut enligt självkostnadsprincipen. Exempel på kostnader är kostnader för ekonomisk redovisning och uppföljning, systemkostnader, kopiering, förvaltningens övergripande overheadkostnader, telefoni och lokaler. 5

8 Uppföljning Uppföljning och rapportering av det ekonomiska utfallet i projekt ska göras regelbundet under året och i enlighet med projektplan. I uppföljningen ingår att följa upp att samtliga kostnader och intäkter tillförts projektet samt att kontrollera att projektbudgeten hålls. Genomgång av projektmedel ska ske inför delårs- och årsbokslutet. En statusrapport ska tas fram minst i samband med årsbokslutet för att avgöra vilka projektmedel som ska avslutas eller balanseras. Externa projektmedel som inte utnyttjats under året kan balanseras över årsskiftet efter prövning av förvaltningen och under förutsättning att redovisningsregler och finansiärens villkor följs, oftast enligt avtal Avslut av projektmedel Projekt ska alltid ha ett slutdatum. Förlängning av slutdatum för projektmedel får endast ske om särskilda skäl föreligger och ska särskilt prövas av förvaltningschef efter godkännande av finansiär. En slutredovisning ska upprättas och innehålla: - Kort sammanfattning av genomfört projekt och utvärdering av resultat kopplat till projektets syfte och nyttan för verksamheten. - Hur resultatet ska hanteras. - Ekonomisk sammanställning där ekonomiskt utfall jämförs med ursprunglig kalkyl och budget. - Underskrift av projektansvarig samt verksamhetschef. Då ett projekt avslutats ska eventuellt över- eller underskott bokföras på avdelningen/enheten/kliniken, utom i de fall eventuellt överskott ska återbetalas till finansiären. KPMGs kommentar Vår bedömning är att de av upprättade riktlinjerna överensstämmer med Lag (1997:614) om kommunal redovisning samt RKRs rekommendationer. De är även tydliga och informativa samt innehåller förslag till blankett för nyupplägg och avstämning/avslut till verksamheternas hjälp. 9.2 Skånes Universitetssjukvård, SUS SUS har ett stort antal pågående projekt. Årligen pågår ca 1360 projekt varav ca 860 är externt finansierade och uppskattningsvis avslutas 200 projekt årligen. Vi har i vår granskning fokuserat på intervju som granskningsmetod men även tagit ett mindre antal stickprov med utgångspunkt på större pågående projekt. 6

9 9.2.1 Övergripande Ansvaret för de externt finansierade projekten följer respektive verksamhetschef som i tillämpliga fall till sin hjälp har enheten för forskningsekonomi. Enheten för forskningsekonomi bildades i början av 2013 i samband med en större omorganisation av de administrativa kringresurserna på sjukhuset där det bildades fyra staber varav en var staben för forskning och utbildning där enheten för forskningsekonomi ingår. FoUU har sin utgångspunkt i det resurscentrum som bildades inom SUS; FoU centrum Skåne Dess syfte är att effektivisera forskningsprojekten genom planering, rådgivning, utvärdering etc., säkra hög kvalitet på forskningen och fungera som knytpunkt för pågående forskning då man samlade kompetens inom samma enhet där även ekonomer anställdes för att inom sitt område medverka till dessa mål. Januari 2014 infördes en helt ny organisation för divisioner och verksamhetsområden vilket påverkade FoUU verksamheten på så sätt att verksamhetschefen på ett forskningsintensivt verksamhetsområde kunde bli ansvarig för upp emot 150 projekt. Beslut har sedan tagits av förvaltningschefen att införa en ny FoUU organisation med start den 1 november 2014 som decentraliserar forskning till sektionsnivå. I samband med 2013 års revision uppkom en notering att den centrala styrningen behövde förstärkas avseende projektuppföljning, vilket den nya organisationen är ett uttryck för. Det har i intervju framkommit att enheten för forskningsekonomi ser positivt på detta då man tror att kännedomen om varje projekt ökar och där ansvar för verksamhet, ekonomi och personal är tydliga vilket leder till bättre uppföljning och en tydligare styrning från centralt håll Följsamhet mot s riktlinjer Upplägg av projekt SUS följer i allt väsentligt de riktlinjer som är fastställda av beträffande upplägg av projekt. Uppläggningsblanketten är inte densamma som förslaget som finns bifogat riktlinjerna, varför de inte innehåller all efterfrågad dokumentation. Det som saknas är hur den löpande rapporteringen och uppföljningen ska ske samt hur slutredovisning ska ske. Av de stickprov som granskats har tre (3) av femton (15) saknat dokumentation kring upplägg. Anledningen har uppgivits vara tidpunkten för projektstart, vilket var innan Malmö och Lunds Universitetssjukhus gick samman och bildade SUS och då inte tillämpade dessa riktlinjer. För övriga tolv (12) projekt fanns i huvudsak all efterfrågad information. Varje projekt har erhållit ett unikt projektnummer vilket framgår av uppläggningsblanketten. Denna är dock inte utformad på samma sätt som den blankett som bifogat riktlinjerna men innehåller likvärdig information. Dokumentationen samlas hos en handläggare inom enheten för forskningsekonomi och borgar för likvärdig hantering. 7

10 Löpande redovisning De projekt som granskats kan alla följas i Raindance utifrån att upplägg har skett och egna projektnummer har åsatts i redovisningen. Inom SUS används benämningen ansvar för att särskilja olika projekt. Vid vår granskning har det framkommit att intäkter och kostnader löpande redovisats på projekten. Intäkter Av de granskade projekten har ingen avvikelse noterats. De intäkter som finns är i huvudsak övriga bidrag som avser inbetalningar från finansiären. Det förekommer även intäkter på uthyrd personal där förklaringen varit att det är ett stort projekt och personalen är till 100 % anställd i projektet men utför även tjänster till andra verksamheter som då vidarefaktureras. Vi har inte granskat underlaget men har inte heller anledning att ifrågasätta bokföringen. Kostnader Vid kontroll framkom att några kostnadsposter som bokförts 2014 avser Ett fall som uppmärksammats kommer från manuella bokningar av lönekostnader och uppgår till totalt 578 tkr vilket är ett oväsentligt belopp sett till Skånes Universitetssjukvårds totala projektomslutning för perioden januari augusti 2014 på 241 Mkr. Dock finns det en risk att det finns större periodiseringsfel då stickproven ej var omfattande. Vid stickprovsgranskningen framkom att det fanns kostnader som var tveksamma om de avsåg projektet, beloppen uppgick till 76 tkr och anses vara ett oväsentliga belopp. Det aktuella projektet har lyfts upp för diskussion i huvudsyfte att diskutera avslut. När det gäller lönekostnader kommer dessa i huvudsak från schemahandläggningen, där tid redovisas på olika ansvar och följer med via lönesystemet till redovisningen och kostnaden belastar aktuellt ansvar/projekt. Stickprovsgranskningen visar att löner inte alltid redovisas löpande, utan det förekommer att lönekostnader bokförs för en längre period genom en manuell bokföringsorder. Det har även framkommit att det finns ett centralt ansvar/projekt som används för att redovisa tid och kostnader som vid årsskiftet analyseras och kostnaderna fördelas ut på olika ansvar/projekt. Det finns inga belägg för att kostnadsredovisningen blir felaktig och inget har noterats vid vår stickprovsgranskning, men det finns en risk för fel. När det gäller OH-uttag, dvs en form av administrativ avgift för värdskapet ska i grunden självkostnadsprincipen gälla, det vill säga att projektet ska belastas med faktiska kostnader. Det finns en beräkning utförd av koncernkontorets redovisningsenhet som visar att den faktiska självkostnaden ligger någonstans mellan 8 % 24 % för externt finansierade projektmedel. Den stora spridningen har föranlett koncernkontorets redovisningsenhet att lämna ett rådgivande beslut utifrån försiktighetsprincipen om att använda 10 % som schablon om inget annan finns uträknat. För de fall OH-uttag accepteras (det tas inte ut OH-uttag på interna RS projekt samt att det är andra regler gällande EU projekt samt kvalitetsregister) beräknas beloppet med 10 % av periodens influtna medel. 8

11 Vid intervju har vi uppmärksammat att hanteringen är olika inom s förvaltningar. Frågan har ansetts viktig varför den lyfts och nu pågår en diskussion mellan berörda parter för att utreda frågan vilket vi ser som positivt. Uppföljning Uppföljning på projektnivå sker på respektive division/verksamhetsområde där projektet hör hemma. Det finns även en destinerad person inom enheten för forskningsekonomi som månadsvis följer upp alla pågående projekt och upprättar en sammanställning i Excel där projekten finns redovisade till namn, ansvar/projektnummer, aktuellt belopp som balanserats samt projekttiden. Om projekttiden gått ut följer personal på enheten för forskningsekonomi upp genom att ställa frågor till projektansvarig. En statusrapport ska upprättas minst vid delårs- och årsbokslut och vid intervju framkommer att ca 200 projekt genomlyses årligen förutom de som avslutas vilket också uppgår till ca 200. Enligt uppgift förekommer uppföljning av alla projekt löpande ute på verksamheten och det finns lättillgängliga uppföljningsrapporter i SUS sökmotor. Vid förlängning av projekt ska alltid genomlysning utföras och attesteras. Vid vår granskning framkom att det fanns fall där förlängning skett och där återfanns erforderlig dokumentation samt attest. Avslut av projekt Vid vår stickprovsgranskning framkom att det inte återfanns någon slutredovisning i enlighet med riktlinjerna. Det ska dock enligt uppgift finnas erforderlig information ute på verksamheten då finansiären kräver in slutredovisning. Vid projektavslut ska över- eller underskott bokföras på avdelningen vilket enligt intervju sker i de flesta fall. Av de fyra (4) stickprov vi genomförda har överskott flyttats över till ett samlingsprojekt vilken även uttryckts som plattform för att bedriva läkemedelsprövningar. Detta projekt avslutats årligen, varför inga belopp balanseras över årsskiften Intern kontroll Inom ramen för den årliga internkontrollplan inom återfinns en obligatorisk del för alla nämnder och styrelser vilken hänförs till projektmedel där kontrollmomentet består i att granska om de externa projektmedlen används enligt finansiärens anvisningar. Inom SUS utförs denna kontroll vid varje tertial. Under T1 och T2 har totalt 359 projekt granskats, vilket innefattar både internt och externt finansierade projekt. Antal projekt uppgår enligt uppgift till ca 1360, vilket ger att ca 26 % av alla projekt har varit föremål för intern kontroll under T1 och T2. De avvikelser som noterats har i huvudsak gällt långvariga underskott samt projekt där inga transaktioner skett under lång tid. I båda fallen kontaktas projektansvarig för att åtgärda/lämna in förklaring. I de fall avvikelserna var av annan art, som att kostnader belastat fel projekt, har dels ombokning skett dels kommunikation med berörda attestanter för att undvika samma fel i framtiden. 9

12 KPMGs kommentar Vi ser positivt på den omfattande interna kontroll som utförs samt att den utförs löpande under året och inte koncentrerat till ett tillfälle. Det bekräftar bilden att SUS jobbar mot att få en bättre central styrning och uppföljning. 9.3 Regionstyrelsen samt Regionala tillväxtnämnden (RTN) Regionala Tillväxtnämnden (RTN) ingår som en del i Regionstyrelsens redovisning och redovisningen gällande projektmedel är samlad och kommer här att redovisas som en enhet. Totalt fanns vid oktober månads utgång 151 externt finansierade projekt Övergripande Den centrala funktionen för administration rörande externfinansierade projektmedel sköts av Gemensam Service Funktion, GSF. Alla projekt finns dokumenterade hos GSF, där blanketten för nyupplägg skrivs ut och dokumenteras i pärm med hänvisning i det övergripande Exceldokument som uppdateras löpande. Vid vårt besök framkom att viss del av dokumentationen finns i papperskopior medan annan dokumentation finns elektroniskt. Det finns inga riktlinjer kring vad som ska skrivas ut och inte, samt hur den elektroniska dokumentationen bör ske. KPMGs kommentar Vårt förslag är att utarbeta en struktur för hur dokumentationen ska sparas, för att på så sätt samla all dokumentation kring ett projekt på ett ställe. I de fall detta inte är möjligt ska det finnas hänvisningar till var kompletterande information går att finna. Det finns fördelar med att spara dokumentationen elektroniskt och bör utredas om så är möjligt Följsamhet mot s riktlinjer Upplägg av projekt Vid vår granskning av 18 projekt framkom att 3 projekt saknar erforderlig dokumentation gällande nyupplägg samt att 1 projekt ej var attesterat av enhetschef/motsvarande. Verksamheten använder den av upprättade nyuppläggs-blanketten vilket bidrar till att all efterfrågad information finns med. Varje projekt erhåller ett unikt projektnummer som gör det möjligt att följa den ekonomiska redovisningen löpande. 10

13 Intäkter Vi har inhämtat utdrag ur redovisningen för 18 utvalda projekt för perioden januari till och med oktober Vi har därifrån stickprovsgranskat ett antal poster för att få en bild av hur projektredovisningen fungerar, se mer utförligt gällande personalkostnader och OH-kostnader under rubriken kostnader. Beträffande intäkter har vi inte funnit några avvikelser i redovisningen. De intäkter som tillförts projektet har intäktsförts löpande och vid månadsbokslut balanserats till fordran eller skuld. Vid vår granskning framkom att vissa inbetalningar av projektmedel går via koncernkontorets konto och inte direkt tillförs projektet utan det sker via ombokningar i manuella bokföringsordrar. Kostnader Vid vår granskning framkom två olika sätt att tillföra personalkostnader, antingen direkt via lönesystemet (Prima P lön) där tidsredovisning skett på aktuellt projekt, eller via manuell bokföringsorder där personalkostnaden manuellt beräknas. Det finns inga centrala riktlinjer för hur personalkostnaden ska beräknas. Den beräkning vi tog del av tar hänsyn till personens årslön samt pålägg för sociala avgifter. Beträffande OH-kostnader som lokal- och IT-kostnader finns ingen policy för beräkning annat än den av koncernkontorets redovisningsenhet angivna schablonen på 10 %. Vi har noterat att det inte förekommer så stora kostnader hänförbara till OH-kostnader löpande under året. Vid vår stickprovsgranskning har det framkommit kostnader som avser 2013 som är bokförda Effekten blir att projektavstämningen blir haltande. Beloppen som noterats har inte varit väsentliga men det understryker vikten av god uppföljning på projektnivå. Av de underlag vi granskat mot faktura har vi inte direkt på fakturan kunnat härleda kostnaden till projektet då det inte funnits någon projektreferens på fakturan. Det påvisar inte att felaktiga kostnader påförts projektet, men en viss risk föreligger för felaktig redovisning. Uppföljning Enligt s riktlinjer ska uppföljning ske minst en gång om året genom en statusrapport och hos Regionstyrelsen och RTN skulle denna avstämning lämnas in till projektekonomen senast den 1 oktober Vid vår granskning framkom att 10 av de 17 granskade projekten saknade årlig avstämning. Avslut av projekt Vi har granskat 4 projekt som avslutats under 2014 och konstaterat att det finns erforderlig dokumentation för alla. I alla granskade avslut har över- respektive underskott tillförts respektive resultatansvarig enhet. 11

14 9.3.3 Intern kontroll Inom ramen för den årliga interkontrollplanen inom återfinns en obligatorisk del för alla nämnder och styrelser hänförlig till projektmedel där kontrollmomentet består i att granska om de externa projektmedlen används enligt finansiärens anvisningar. För Regionstyrelsen och RTN är frekvensen stickprov 1 gång om året och var vid vår granskningstidpunkt inte färdigställd. Omfattningen kommer att vara mellan 5-10 projekt som granskas mer ingående avseende syfte, finansiär, tidplan, är tidplan överskriden, borde projektet avslutas samt balansering. Enligt 2013 års resultat av kontrollmomentet förelåg avvikelser på upprättade projektkoder som är avsedda att särskilja intäkter/kostnader från övrig verksamhet, vilket då inte är att betrakta som ett projekt utan en aktivitet. Åtgärden var att påminna om riktlinjer för projektmedel avseende både riktade externa och interna bidrag där projektplaner ska upprättas med de kriterier som ligger till grund för upplägg av projekt. Om inte projektplan finns ska det redovisas som aktivitet eller objekt 2. KPMGs kommentar Om antalet granskade projekt uppgår till 10 och totalt antal projekt under året skulle uppgå till 151, som var antalet vid utgången av oktober 2014, skulle endast 6,6 % av projekten granskas. Vi föreslår att frågan lyfts gällande ett liknande system som finns inom Skånes Universitetssjukvård där uppföljning sker tertialvis och därmed fångar upp ett större antal. KPMG dag som ovan Therese Andersson Auktoriserad revisor Bo Ädel Auktoriserad revisor 2 punkt 30 12

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Driftprojekt inom Miljönämnden Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01 RAPP Driftprojekt inom Miljönämnden.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Region Skåne. Granskning av investeringar. KPMG AB 2012-02-29 Antal sidor: 9

Region Skåne. Granskning av investeringar. KPMG AB 2012-02-29 Antal sidor: 9 KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6. Metod 3 7. Projektorganisation 3 8. Redovisade utfall och avvikelser 4 9. Kommentarer

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 ABCD Landstinget i Värmland Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Landstinget

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Utbildnings- och utvecklingsfonder

Utbildnings- och utvecklingsfonder LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-08-18 Anna-Lena Wallin Rev/08054 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 Rapport 2-08 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 1. Inledning I revisorernas granskningsarbete

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Kommunens granskning av räkenskapssammandraget (RS)

Kommunens granskning av räkenskapssammandraget (RS) Kommunens granskning av räkenskapssammandraget (RS) Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB September 05 Antal sidor: 9 Innehåll. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Revisionsrapport Granskning av anläggningsregister Lunds kommun Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Granskning av anläggningsregister Innehåll Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Revisionsfråga 2 1.2 Metod

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor Revisionsrapport KPMG AB 6 mars 01 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Regelverk och styrdokument

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Redovisningen av projekt

Redovisningen av projekt REVISIONSRAPPORT Granskning av Redovisningen av projekt avseende läkemedelsprövningar och FoU-medel mm Jämtlands läns landsting Februari 2004 Hans Stark www.pwcglobal.com/se www.komrev.se 1. Sammanfattande

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll i system och rutiner för

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2015-03-24 1(7) Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer