Fatigues påverkan på barn vid behandling av leukemi under vårdtiden och förändringar av fatigue över tid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fatigues påverkan på barn vid behandling av leukemi under vårdtiden och förändringar av fatigue över tid"

Transkript

1 Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Fatigues påverkan på barn vid behandling av leukemi under vårdtiden och förändringar av fatigue över tid En litteraturöversikt Författare Fathema Aref Handledare Alexander Tegelberg Marina Fryxell Examensarbete i vårdvetenskap 15 hp Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 2020 Examinator Cecilia Arving

2 Nyckelord: Barn, påverkan, leukemi och fatigue SAMMANFATTNING Bakgrund: Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn där åtta av tio barn överlever sjukdomen. Barn som insjuknar i leukemi är oftast mellan två och sex år gamla. Fatigue är en av de vanligaste biverkningarna som förekommer hos barn som genomgår behandling av leukemi. Fatigues kan minska det psykiska, fysiska och social välbefinnandet hos patienten. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur fatigue påverkar barn med leukemi under vårdtiden samt förändringar av fatigue över tid. Metod: En litteraturöversikt som har en deskriptiv design och de vetenskapliga artiklarna har kvalitetsgranskats efter Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) granskningsmall samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) granskningsmall. Resultat: Resultatet från tio artiklar redovisas i två olika kategorier. Dessa var; påverkan på livskvalitén under vårdtiden och sömn. Det framkom i resultatet att fatigue hade en negativ inverkan på livskvalitén hos barn med leukemi där barnen skattade sin livskvalité som låg under vårdtiden. Fatigue hade även negativa effekter på barns sömn. Slutsats: Livskvalitén och sömnen hos barn med leukemi påverkades negativt av fatigue. Förändringar av graden fatigue kunde påvisas i ett flertal artiklar.

3 Keywords: Children, impact, leukemia and fatigue ABSTRACT Background: Leukemia is the most common form of cancer in children, with eight out of ten children surviving the disease. Children who develop leukemia are usually between two and six years old. Fatigue is one of the most common side effects in children undergoing treatment for leukemia. Fatigues can reduce the mental, physical and social well-being of the patient. Aim: The purpose of this study was to investigate how fatigue affects children with leukaemia during care and changes in fatigue over time. Method: A literature review that includes ten scientific articles that have been quality reviewed according to the Swedish Agency for Medical and Social Evaluation (SBU) review template and according to Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) template. Result: The results from 10 articles are reported in two different categories. These were; impact on quality of life during care and sleep. The results show that children with leukaemia rated their quality of life low during the care period. Fatigue also had negative effects on children's sleep. Conclusion: Sleep and quality of life in children with leukemia are negatively affected by fatigue. Changes in the degree of fatigue could be demonstrated in several articles.

4 Innehåll INTRODUKTION... 1 BEHANDLING... 3 UTVECKLINGEN HOS BARN MED CANCERSJUKDOM... 4 SJUKSKÖTERSKANS ROLL... 5 TEORETISK REFERENSRAM... 5 PROBLEMFORMULERING... 6 SYFTE... 6 METOD... 6 DESIGN... 6 URVAL... 6 DATAINSAMLING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7 BEARBETNING OCH ANALYS... 8 Kvalitetsanalys... 8 Resultatanalys... 8 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN... 9 RESULTAT... 9 LIVSKVALITÉ... 9 SÖMN FÖRÄNDRINGAR AV FATIGUE RESULTATDISKUSSION Livskvalité Sömn Förändringar av fatigue Teoretisk referensram METODDISKUSSION Forskningsetiska överväganden och framtida forskning SLUTSATS REFERENSER... 23

5 INTRODUKTION I Sverige upptäcks 700 nya fall av leukemi årligen där 100 av fallen är barn som är drabbade. Hos barn är leukemi den vanligaste cancerformen där åtta av tio barn överlever sjukdomen (Barncancerfonden, 2019a). Barncanceröverlevnaden har under de senaste fem åren ökat från 80 till 85 procent. Statistiken visar att gruppen barn med lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML) står för den största ökningen totalt av den generella barncanceröverlevnaden (Barncancerfonden, 2019b). Cancerrelaterad trötthet (fatigue) är en av de vanligaste och allvarligaste biverkningarna hos patienter som får kemoterapi. Fatigue kan göra det svårare för patienten att delta i sociala aktiviteter och orsaka förändringar av patientens dagliga rutiner (O'Regan et al., 2019). Fatigue Många cancerpatienter drabbas av en extrem trötthet och kraftlöshet i samband med sjukdom och behandling, denna trötthet kallas för fatigue (Cancerfonden, 2019). Fatigue kan påverka patientens alla delar av livet genom att patienten saknar energi för att kunna delta i skola, aktiviteter, relationer och sociala evenemang. (PDQ, 2019). Fatigue inträffar oftast samtidigt med sömnstörningar och det antas finnas ett starkt samband mellan de två (Walter, Nixon, Davey, Downie & Horne, 2015). Begreppet livskvalité är brett och omfattar psykisk, fysisk och socialt välbefinnande (WHO, 1999). Fatigues påverkan på patienten kan minska deras livskvalité och självkänsla. Alla orsaker till fatigue är ännu inte klarlagt, men det misstänks finnas många tillstånd som tillsammans kan orsaka denna trötthet. (PDQ, 2019). Enligt Cancerfonden (2019) kan fatigue orsakas av följande tillstånd; Cancersjukdomen påverkar kroppens förmåga att ta hand om näringsämnen, detta kan leda till viktnedgång och brist på energi. Oro, smärta och illamående pga. sjukdom eller behandling kan göra att patienten sover sämre och tappar aptiten, vilket kan resultera i att patienten blir mer kraftlös. 1

6 Cancersjukdomen eller behandlingen gör att patienten inte orkar vara lika fysisk aktiv som tidigare; detta bidrar till ökad trötthet. Cancercellerna gör att kroppen producerar cytokiner som kan bidra till fatigue. Fatigue orsakad av kemoterapi Vanligtvis känner patienter som behandlas med kemoterapi (cytostatika) mest trötthet under dagarna direkt efter sin behandling. Fatigue minskar fram till nästa behandling, men ökar med varje behandlingscykel. Enligt vissa studier är fatigue som värst när patienten har genomgått halva mängden av alla cykler av kemoterapin. Ångest, smärta, depression, anemi och sömnbrist under kemoterapi kan öka mängden fatigue. Vid avslutat kemoterapi minskar tröttheten och för en del kan det ta flera månader eller år innan patienten känner sig återställd efter avslutat behandling (PDQ, 2019). Fatigue orsakad av strålbehandling Fatigue kan förekomma vid strålbehandling och börjar då vid behandlingens start och ökar vanligtvis fram till mitten av behandlingen. Mängden fatigue håller sig sedan till samma nivå fram tills dess att behandlingen avslutas. Vid avslutat strålbehandling kan tröttheten minska eller så kan det ta flera månader eller år innan patienten känner sig återställd efter avslutat behandling. En del patienter blir aldrig helt återställda (PDQ, 2019). Leukemi Leukemi är en samlingsterm på blodsjukdomar som angriper de vita blodkropparna, även kallad leukocyter (Barncancerfonden, 2019). De omogna förstadier till leukocyter ökar hastigt och okontrollerad vid leukemi, vilket resulterar i att andra celler som erytrocyter och trombocyter hämmas. Genom det cirkulerande blodet sprider sig de omogna cellerna och förgrenar sig till kroppens olika organ. Orsaker till leukemi är fortfarande okända dock misstänks det finnas yttre faktorer som kan öka risken för utveckling av sjukdomen. Faktorer som ökar risken för att drabbas av leukemi är utsättning för höga mängder av joniserande strålning, kemikalier under en lång tid och ärftlighet (Sandersen, Finne-Gronn & Wiig Dagestad, 2002). 2

7 Det finns två huvudtyper av leukemi som drabbar främst barn och dem är akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL). Det är den sistnämnda som står för ca 90% av alla leukemifall (Barncancerfonden, 2019). Barn som insjuknar i leukemi är oftast mellan två och sex år gamla. Blodprover brukar visa på ett lågt trombocytvärde och ett lågt antal vita och röda blodkroppar. Vanliga symtom hos barn med leukemi är feber, blekhet, trötthet, blåmärken, benvärk och nedsatt aptit (Hallström & Lindberg, 2015). Behandling Cytostatika är den vanligaste behandlingen för leukemi hos barn och det ges ofta som intravenös infusion. Cytostatika har en hämmande effekt på celldelningen och olika typer av cytostatika stör cellernas delning på olika sätt (Barncancerfonden, 2019). Benmärgs-/stamcellstransplantation är vanligt vid behandling för leukemi hos barn och innebär att barnet får nya stamceller från en frisk donator. Barnets benmärg tas först bort helt med cytostatika eller cytostatika kombinerat med strålning. Transplantationen möjliggör en mer intensiv behandling med cytostatika eller strålning (Barncancerfonden, 2017). Strålning används för att avlägsna cancersjuka celler genom fotonstrålning eller protonstrålning. Strålbehandling kombineras ofta med cytostatika. Skiktröntgen görs först för att man ska kunna göra en dosplan, som används för att kunna kartlägga områden man ska behandla (Barncancerfonden, 2017). Behandlingen av ALL består av fyra faser där den första delen av behandlingen med kemoterapi pågår under 4 6 veckor och kallas för remissionsfasen. Om patienten efter första behandlingen befinner sig i ett stabilt läge får patienten åka hem igen. Konsolideringsfasen är den andra delen av behandlingen som pågår i cirka 6 9 månader. Under denna fas strävas det efter att eliminera mer än 95 procent av de sjuka cellerna i kroppen. Underhållsfasen är det sista delen av behandlingen för ALL och även den längsta som kan pågå i cirka två år. Syftet med underhållsfasen är att reducera risken för recidiv och fasen är inte lika intensiv som de två tidigare faserna (Cooper & Brown, 2015). Behandlingen för AML är mer intensiv och pågår under kortare tid, cirka sex månader för de flesta. Behandlingen delas in i olika kurer som är mellan 5 12 dagar långa och oftast görs en 3

8 riskindelning efter de två första kurerna, detta för att se hur sjukdomen har svarat på behandlingen. Ungefär 15 procent av barnen behöver stamcellstransplantation som bedöms vara att vara en högriskbehandling (Barncancerfonden, 2008). Utvecklingen hos barn med cancersjukdom I studien av Brand, Wolfe och Samsel (2017) beskrivs barns utvecklingsstadier i fyra skeden, spädbarn, småbarn, skolåldern och ungdom. Under spädbarnsstadiet skapar barnet tillit, anknytning och trygghet till vårdgivarna. När ett spädbarn genomgår cancerbehandlingar kan barnet utsättas för smärta, förändrade rutiner samt främmande situationer som i sin tur kan hämma utvecklingen hos barnet (Brand et al., 2017). I nästa utvecklingsstadium då barn är 2 5 år gammal utvecklar barnet sin fantasi, logiskt- och egoistiskt tänkande. Under denna period skapar de även en slutledningsförmåga, vilket innebär förhållandet mellan två orelaterade händelser och detta i sin tur påverkar hur de uppfattar sin sjukdom. Med anledning av det är det viktigt att barnet får individanpassad information och konsekventa förklaringar om sin sjukdom och den behandling som är rekommenderad för barnet. Barn som är i skolålder, 6 12 år gamla, befinner sig i den tredje stadiet av utvecklingen och ännu en gång utvecklas deras logiskt tänkande. Förmågan att skilja mellan sig själv och omvärlden samt att överväga andra synvinklar utvecklas hos barnet (Brand et al., 2017). Barn i skolåldern har en ökad kunskap om världen och är medveten om att saker kan gå fel, vilket i sin tur kan utveckla en känsla av rädsla hos dem. Även förmågan att begripa sjukdomens allvarlighet utvecklas och därmed är det viktigt att fråga barnen om deras förståelse för vad cancer är och vad som förorsakar det för att undvika missuppfattningar. För barn i fem års ålder kan det vara svårt att särskilja mellan cancer och förkylning medan ett barn som är sju år gammal kan förstå skillnaden och vet att cancer är allvarligare än förkylning samt varar längre. Vid 10 års åldern kan barn förstå att cancer inte försvinner på egen hand. Under denna period sker en utveckling av vänskap och en längtan efter att tillhöra en grupp. Vid en pågående cancerbehandling hindras ofta barnen från att gå i skolan och därmed kan det sociala sammanhanget påverkas negativt. Under det sista utvecklingsstadiet i barndomen är individen år gammal och utvecklar förmågan att tillämpa sina kunskaper på sig själv och på andra som finns i omgivningen. Även möjligheten till att utveckla 4

9 moraliska värderingar och existentiella tankar uppstår, vilket kan resultera i att individen får en större och djupare förståelse för cancersjukdomen och dess innebörd. Diskussioner om cancerdiagnos, behandling och prognos bör passas efter individens intellekt och utveckling (Brand et al., 2017). Sjuksköterskans roll På avdelningar där cancersjuka barn är inlagda är det framförallt barnsjuksköterska som vårdar de barnen och det kan även förekomma att som grundutbildad sjuksköterska stöta på och vårda barn med en cancersjukdom. Därmed är det viktigt att som grundutbildad sjuksköterska kunna identifiera och ha kunskap om hur symptomen fatigue påverkar barn i samband med behandling av leukemi. Enligt ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod består kompetensbeskrivningen för den grundutbildade sjuksköterskan av att förebygga sjukdom, främja hälsa och lindra lidandet. Dessa begrepp bör sjuksköterskan tillämpa i sitt arbete vid vård av barn med cancersjukdom för att säkerställa en säker och hög vårdkvalité (Svensk sjuksköterskeförening, 2020). Teoretisk referensram Barn med leukemi drabbas av lidande som påverkar hela deras tillvaro. Studiens teoretiska referensram är därför Katie Erikssons teori om lidande. Eriksson menar att lidandet är en del av livet och att människan är i en kamp för sitt liv och sin hälsa, mot lidande och död. Ett exempel på att människan befinner sig i en kamp är när människan hotas av en allvarlig sjukdom eller en försämrad hälsa på något sätt. Sjuksköterskans uppgift, förutom att vårda patienten, är att vara närvarande för patienten som en person som bjuder in den lidande människan till en samvaro (Wiklund-Gustin & Lindervall, 2012). Eriksson menar att kunskap om lidande är ett av vårdandets syften och att lindra detta lidande är motivet för all vård. Lidandets dimensioner liknar hälsans dimensioner. Att vara i lidandet innebär att inte förstå sig själv och sina möjligheter att stoppa det lidande man utsätts för. Lidandet är mellan liv och död och hopp och hopplöshet. Varje lidande är unikt på sitt sätt och formas av människan själv och hennes omgivning. Eriksson beskriver att det finns tre 5

10 olika former av lidanden: sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande (Wiklund-Gustin & Lindervall, 2012). Problemformulering När ett barn diagnostiseras med leukemi, påbörjas en lång behandlingsperiod med följd av olika biverkningar, inte minst fatigue. Det är vanligt att känslan av fatigue fortsätter uppstå även efter att behandlingen avslutats, medan andra personer bara har besvären under behandlingstiden. I detta arbete kommer fokus ligga på att få ökad kunskap samt förståelse för fatigue vid behandling av leukemi hos barn. Detta kan gynna för den grundutbildade sjuksköterskan att förstå vilka möjligheter det finns att motverka fatigue hos barn för att på så sätt förbättra livskvalitén för dessa patienter. Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur fatigue påverkar barn med leukemi under vårdtiden samt förändringar av fatigue över tid. METOD Design För att forma denna studie tillämpas en deskriptiv och beskrivande design med litteraturöversikt som datainsamlingsmetod. Litteraturöversikten är baserad på publicerade artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats som beskriver fatigues påverkan på barn vid vård av leukemi samt förändringar av fatigue över tid. Urval I detta arbete kommer inklusionskriterierna vara originalartiklar skrivna på engelska, tillgängliga via Uppsala universitetsbibliotek och att de vetenskapliga artiklarna ska vara publicerade under tidsperioden samt inkludera barn från 0 18 år. Under exklusionskriterier faller artiklar som bedöms ha låg kvalité och artiklar som inte är åtkomlig i fullständig text. 6

11 Datainsamling och tillvägagångssätt Datainsamlingen sker genom strukturerade sökningar för att få fram ett underlag för litteratursökningen. Sökorden översattes från svenska till engelska med hjälp av Karolinska Institutets databas Svensk MeSh (Medical Subject Headings). Databaserna som använts är Public Medicine (PubMed) och Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl) då de artiklar som är tillgängliga där är kvalificerad för litteraturstudiens ändamål. I tabell 1 redovisas de sökorden som använts, eventuella avgränsningar och antal valda artiklar till granskning. För att införskaffa korrekt litteraturval i arbetet tillämpas boolesk sökteknik, där sökoperator AND sammanlänkar sökorden. Denna sökteknik används för att få fram artiklar vars innehåll avspeglar samtliga sökord (Friberg, 2017). Tabell 1, Databassökning Databas Sökord Avgränsningar Utfall Antal utvalda utifrån abstract Antal valda till granskning Cinahl child AND leukemia AND experiences Engelska Barn 0 18 år Cinahl child AND leukemia AND fatigue Engelska Barn 0 18 år PubMed child AND leukemia AND fatigue Barn 0 18 år

12 PubMed child AND leukemia AND qualitative Barn 0 18 år Bearbetning och analys Kvalitetsanalys De kvantitativa studierna i denna litteraturöversikt har kvalitetsgranskats enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) granskningsmall. Denna mall innefattar ett poängsystem som tydliggör och underlättar granskningen av artiklarnas kvalité. Granskningsmallen omfattar 15 frågor med svarsalternativen ja som generar i ett poäng, nej och vet ej som resulterar i noll poäng. För att artiklarna ska uppnå hög kvalité krävs att minst 80% av frågorna är besvarade med svarsalternativen ja och minst 70% för att åstadkomma medelhög kvalité (Willman et al., 2011), se Bilaga 1. En av artiklarna som är en kvalitativ studie kvalitetsgranskades enligt Statens beredning fo r medicinsk och social utvärderings (SBU) granskningsmall Mall fo r kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik patientupplevelser (SBU, 2014), se Bilaga 2. Till granskningsmallen finns även en tabell som beskriver kriterierna för hög, medel samt låg kvalité (SBU, 2017), se Bilaga 3. Utifrån granskningsmallarna har studiens syfte, urval, datainsamling, analys och resultat granskats. Kvalitetsgranskningen resulterade i tio artiklar där sex av artiklarna bedömdes ha hög kvalité och de resterande fyra av medelhög kvalité. Resultatanalys I denna litteraturstudie genomfördes resultatanalysen enligt Forsberg och Wengströms beskrivning av tillvägagångssätt (Forsberg & Wengström, 2016). Författarna av detta arbete började med att noggrant läsa genom de inkluderande artiklarna och därefter sammanställa de i en översiktstabell för att skapa en god struktur, se bilaga 4 (tabell 2). Artiklarnas resultat lästes ett flertal gånger för att förstå dess innehåll och sammanhang samt för att finna de likheter och skillnader som fanns i artiklarna. Under resultat presenteras en sammanställning av de olika artiklarnas likheter och skillnader som har grupperats in i olika kategorier. 8

13 Forskningsetiska överväganden I all vetenskaplig forskning är det viktigt med god etik för att skydda de individer som deltar (Forsberg & Wengström, 2016). Forsknings som involverar barn är ur etiskt perspektiv problematisk då de lättare kan låta sig påverkas av andra och har oftast en sämre förmåga att bedöma risker och förstå konsekvenser (Codex, 2020). I denna litteraturstudie används därför endast studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller där etiska överväganden har gjorts. RESULTAT Studiens resultat baseras på tio vetenskapliga artiklar som besvarar arbetets syfte. De inkluderade artiklarna var publicerade mellan i länderna Kanada, Kina, Poland, Tyskland och USA. Mätinstrumenten som tillämpades i artiklarna för skattning av livskvalité (QoL) var The Paediatric Quality of Life Inventory (PedsQL). De olika mätinstrument som användes för att bedöma fatigue var Child Fatigue Scale (CFS), Childhood Cancer Fatigue Scale (CCFS) och Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS). Mätinstrumenten The Karnofsky Performance Score (KPS) användes för att skatta patienternas dagliga funktion. Litteraturöversikten resulterade i två olika kategorier; livskvalité och sömn samt rubriken förändringar av fatigue över tid Livskvalité I artikeln av Wu och medarbetare (2009) nämns att fatigue har negativa effekter på deltagarnas fysiska, psykiska och kognitiva välmående och det resulterar i en minskad livskvalité hos barn med ALL och AML. Den höga trötthetsnivån förändrar barns förmåga och energi till att delta i sociala aktiviteter och har även negativa effekter på deras inlärningsförmåga och detta i sin tur påverkar hur barnen presterar i skolan. Barnen beskrev även att de hamnade efter i jämförelse med klasskamrater och att denna klyfta berodde på fatigue samt att de inte hade lika mycket energi som tidigare. 9

14 Our classroom is on the fourth floor in our school. Before I had this disease, I ran upstairs very fast (on the way to the classroom), always in the front of our group. But now, I feel that I am falling behind (my classmates), the feeling like I am falling behind, because I go upstairs very slowly, and breathe heavily every few steps (Wu et al., 2009) Vidare förklarar Wu och medarbetare (2009) att barnen inte alltid rapporterade symptomen fatigue då barnen tyckte att vare sig vårdpersonal eller deras föräldrar kunde hjälpa dem. De betraktade fatigue som oundvikligt och antog att upplevelsen av fatigue var en del av sjukdomsprocessen. De äldre barnen ville hellre hantera tröttheten själva än att lägga bördan på exempelvis föräldrarna. I studien som utfördes av Jankowska och medarbetare (2020) bedöms livskvalitén hos barn med ALL genom att titta på sociala och kliniska faktorer, främst de symtom som barnet upplever. De symtom som barnen upplevde efter behandling med kemoterapi var nedstämdhet, fatigue, stress och illamående. Resultaten visade att fatigue hade en negativ effekt i alla parametrar som observerades för att utvärdera livskvalité under vårdtiden hos barn med ALL. Parametrar som iakttogs var barnens fysiska, emotionella samt sociala förmåga. I alla dessa parametrar hade barnen påverkats negativt av fatigue vilket resulterade i en sämre livskvalité sammanlagt. I studien utförd av Rodgers och medarbetare (2019) jämförde man livskvaliteten mellan friska barn och cancersjuka barn som genomgår kemoterapi. I studien rapporterade man att under de första behandlingsfaserna skattades hälsorelateradlivskvalitén (HRQOL) som låg bland barn med ALL; men därefter höjdes det då behandlingen blev mindre intensiv. I studien utförd av Baggott och medarbetare (2011) rapporterar man att barn med ALL och andra cancerformer som genomgår kemoterapi upplevde i genomsnitt 10.6 olika symtom under sin behandling. De fem vanligaste symtomen var illamående, fatigue, smärta, håravfall och sömnighet. Studiens slutsats är att barn som fick myelosuppressiv kemoterapi hade 10

15 signifikant lägre poäng i flera delskalor jämfört med friska barn. I studien kunde man inte hitta några gruppskillnader gällande barnens emotionella samt sociala förmåga. Vid behandling av leukemi upplever barn en rad olika symtom som påverkar deras vardag. Fatigue var ett av de vanligaste symtomen som förekom vid behandling av leukemi hos barn och påverkade barnet negativt genom minskad livskvalité (Baggott et al., 2011; Rodgers et al., 2019; Jankowska et al., 2020 &Wu et al., 2009). Sömn I studien utfört av Wu och medarbetare (2009) beskrev deltagarna fatigue på olika sätt genom att peka på de specifika delarna i kroppen som fick dem att känna sig trötta. Den fysiska känslan av fatigue visade sig förekomma i nacke, huvud, armar och ben. Det deltagarna hade gemensamt var att fatigue hade påverkat deras sömnmönster negativt och det resulterade i att de tog fler tupplurar under dagen då de blev mer sömniga än tidigare. Detta kan ha en påverkan på barnets sömnkvalitet och sömnmönster under natten. Deltagarna poängterade även att cancerrelaterad fatigue sällan kunde lindras av mycket vila (Wu et al., 2009). I studien utförd av Zupanec och medarbetare skriver författarna att majoriteten av barnen med ALL hade betydande sömnstörningar. I studien upplevde 84% av barnen att de vaknade på nätterna. Barnen var vakna på nätterna till följd av mardrömmar, rädsla, hunger och i behov av att gå på toaletten. Fatigue och sömnstörningarna var betydligt positivt korrelerade. I studien utförd av Erickson och medarbetare (2011) undersökte man trötthet, sömnstörningar och livskvalitet hos 20 styckna tonåringar med olika cancerdiagnoser medan de fick kemoterapi. Vanligaste diagnosen bland ungdomarna var akut lymfoblastisk leukemi (ALL). I studien rapporterade 75% av ungdomarna att de kände sig trötta. Ungdomarna hade minst problem med kognitiv fatigue och störst problem med sömnen och dess kvalité. De äldre barnen var mer besvärade av fatigue än de yngre barnen med cancer. Ungdomarna i studien upplevde en ökad svårighetsgrad av trötthet och sömnstörningar under veckan efter behandlingen. Vanliga sömnväckningsproblem inkluderade trötthet på dagtid, minskad vakenhet och dålig sömnkvalitet. Studiens slutsats var att trötthet och sömnstörningar var relaterade symtom. 11

16 Majoriteten av barnen vid behandling av leukemi upplevde fatigue. Fatigue kan ha en negativ påverkan på barnets sömnmönster (Erickson et al., 2011; Wu et al., 2009; Zupanec et al., 2010). Fatigue kan även påverka barnets sömnkvalitet vid behandling av leukemi under vårdtiden (Erickson et al., 2011 &Wu et al., 2009). Förändringar av fatigue De flesta av barnen med leukemi beskrev att de kunde enkelt särskilja cancerrelaterad fatigue från vanlig fatigue, oavsett om de nyligen hade diagnostiserats eller genomgått en långvarig behandlingsprocess. Majoriteten av deltagarna beskrev att de hade höga fatigue nivåer i samband med kemoterapi-behandlingen och att de upplevde en mindre grad av fatigue under det vilodagarna som deltagarna inte fick kemoterapi. Känslan av fatigue som uppstod i samband med kemoterapi, beskrevs av barnen som oroande tro tthet. Däremot beskrevs den upplevda känslan av fatigue som lycklig tro tthet under de dagar barnen inte fick behandling (Wu et al., 2009). I studien av Baggott och medarbetare (2010) beskrivs hur symptomet fatigue över tid förändras hos barn som genomgår en process av kemoterapi för leukemi. Studiens resultat visar att barnen kände av fatigue mer innan de fick behandling än två veckor efter kemoterapi; det är inte klarlagt varför fatigue frekvensen var högre vid inledandet av behandlingen. Barn som fick diagnosen ALL hade fatigue som ett symtom av sjukdomen. En minskning av fatigue kunde påvisas hos barnen efter åtta veckors behandling. Det fatigue som patienter med ALL upplevde vid diagnostidpunkten, kan troligen bero på själva sjukdomsbördan och efterföljande biverkningar såsom anemi, infektion och blödning. Resultaten i denna studie mellan fatigue och kemoterapi-behandling hos barn med ALL är inte i linje med resultaten från andra studier som har tagits upp i detta arbete (Crabtree et al., 2014). I studien utförd av Hockenberry och medarbetare (2019) utvärderades tre olika symtom; fatigue, smärta och illamående som förekom hos barn med leukemi under deras behandling. I studien beskrivs att barnen upplevde symtom under hela behandlingsperioden. De högsta 12

17 nivåerna av smärta och fatigue förekom under induktionsfasen som varar i fyra veckor och därefter minskade fatigue något under underhållsfasen. I studien av Rodgers och medarbetare (2016) påvisades liknande fynd där upplevelsen av fatigue var högst under de fyra första veckorna efter påbörjat behandling och därefter minskades förekomsten av fatigue. I denna studie undersöktes hur antioxidanter är relaterade till fatigue och resultaten visade att lägre nivåer av antioxidanter resulterade i högre grad av fatigue. Nivåer av antioxidanter minskade i kroppen av behandling med kemoterapi. Fatigue förekommer under hela behandlingsperioden hos barn med Leukemi. Nivåerna av fatigue förändras hos barn vid behandling av leukemi under vårdtiden (Baggott et al., 2010; Crabtree et al., 2014; Hockenberry et al., 2019; Rodgers et al., 2016 & Wu et al., 2009). DISKUSSION Syftet med studien var att undersöka hur fatigue påverkar barn som genomgår behandling mot leukemi. I detta arbete visar majoriteten av artiklarna att fatigue har en negativ påverkan på barn med leukemi i samband med behandling (Baggott et al., 2010; Baggott et al., 2011; Crabtree et al., 2014; Erickson et al., 2011; Hockenberry et al., 2019; Jankowska et al., 2020; Rodgers et al., 2016; Rodgers et al., 2019; Zupanec et al., 2010 & Wu et al., 2009). Studiens resultat visar att fatigue har negativa effekter på barn med diagnosen leukemi där barnets fysiska och psykiska mående kan påverkas samt att dessa barn skattar sin livskvalité lågt under vårdtiden. Resultatdiskussion Livskvalité I sin artikel beskriver Wu och medarbetare (2009) fatigue som ett besvärligt symptom som har negativa effekter på barns fysiska och psykiska välmående och inte minst påverkar livskvalitén hos dem. I studien utförd av Baggott och medarbetare (2011) framkom att barn som fick myelosuppressiv kemoterapi hade signifikant lägre poäng i flera delskalor jämfört med friska barn. I studien kunde det inte hitta några gruppskillnader gällande barnens emotionella samt sociala förmåga (Baggott et al, 2011). En skillnad kunde dock påvisas i 13

18 artikeln av Jankowska och medarbetare (2020) där nedsatt humör var den största orsaken för minskad livskvalité hos barn med ALL i samband med behandling följd av fatigue, stress och svaghet. Högre grad fatigue resulterade till sämre livskvalité. I studien utförd av Rodgers och medarbetare (2019) skattades livskvalitén som låg hos barn med ALL under de första behandlingsfaserna, men höjdes senare då behandlingen blev mindre intensiv. Detta kan tänkas bero på att de olika faserna i behandlingen är olika intensiva och därmed skattar barnen med ALL sin livskvalité olika beroende på vilken del av behandlingen de befinner sig i. Cooper och Brown (2015) beskriver i sin studie de olika behandlingsfaserna för ALL och det framkommer att den mest intensiva perioden är konsolideringsfasen. Underhållsfasen pågår under en längre tid dock är det inte lika intensiv och ihållande som konsolideringsfasen. Orsaken till att det är på detta vis kan förklaras genom att kroppen är under hög belastning vid de mest intensiva faserna i behandlingen och därmed skattar barn med ALL sin fysiska livskvalité som lågt. Den fysiska påfrestningen i underhållsfasen är inte lika kraftig som de andra intensiva delarna av behandlingen dock kan barnen känna en känsla av oro och osäkerhet inför framtiden, vilket kan resultera i att de skattar en lägre livskvalité inom den psykosociala delen. Wu och medarbetare (2009) påvisade att det psykosociala välbefinnandet påverkades negativt hos barn med ALL då deras föräldrar var mer överbeskyddande och försiktiga samt uppmanade barnet att inte leka ute med vänner då föräldrarna var rädda att barnet skulle skada sig. Detta kan i sin tur resultera i att barnet hindras från att delta i det sociala sammanhanget och därmed skattar sin sociala livskvalité lågt. Det är viktigt att i barndom utveckla en egen identitet och skapa en social och trygg samvaro (Brand et al., (2017). Under uppväxten genomgår barn olika utvecklingsstadier där önskan att tillhöra en grupp, fantasin samt logiskt tänkande utvecklas. Vidare skriver Brand et al., (2017) att en cancersjukdom kan försvåra detta och risken finns att barnet får titeln som barnet med cancersjukdom av sina jämnåriga. Även det sociala livskvalité kan påverkas av behandlingarna som ges i perioder för ALL. I artikeln påpekas att barn med diagnosen ALL skattar sin sociala umgängelse som lågt, vilket kan bero på svårigheter med att bibehålla en vänskapsrelation med vänner och skolkamrater. Detta kan anses påverka barns livskvalité negativt då barnen befinner sig i olika åldersstadier där de skapar sociala relationer samt att vänskapsband är en viktig del av deras vardag (Brand et al., 2017). 14

19 Utifrån detta kan slutsatsen dras att fatigue kan påverka livskvalitén negativt hos barn vid behandling av leukemi under vårdtiden. Dessa studiers resultat är viktiga och ger en allmän bild av hur negativt barnen påverkas av fatigue under behandling för leukemi. Det är då viktigt att nyttja dessa studier för att få förståelse för fatigue hos dessa barn samt att vidare forskning görs på hur denna negativa bieffekt kan förebyggas. Sömn Wu och medarbetares (2009) slutsats är att fatigue och sömnstörningar är relaterade symtom. Fatigue påverkade deltagarnas sömnmönster negativt. Sömnigheten hos deltagarna ökade, de kände sig trötta under dagen och behövde därför sova ett flertal gånger. Studien utförd av Erickson och medarbetare (2011) beskriver att barnens största problem var sömnen och dess kvalité. Barnen var trötta på dagtid, hade minskad vakenhet och en dålig sömnkvalité. Även denna studie påvisar att fatigue och sömnstörningar är relaterade. Zupanec och medarbetare (2010) stödjer de två ovan nämnda artiklarnas resultat, fatigue och sömnstörningarna var betydligt positivt korrelerade. I studien hade majoriteten av barnen betydande sömnstörningar och vanliga orsaker var mardrömmar, rädsla, hunger och i behov av att gå på toaletten. I studien utförd av Crabtree och medarbetare (2014) granskades sambandet mellan fatigue och sömnduration men de kunde inte se en korrelation mellan dessa faktorer hos de barnen som ingick i studien. Detta kräver alltså fokus på dagliga aktiviteter för att motverka fatigue istället för att försöka förbättra symtomen genom att inrikta sig på sömnen och bättre sömnkvalitet. Även om det är viktigt med dagliga aktiviteter som kan förbättra fatigue så har resultaten i denna studie viss begränsning och kan vara osäker. Detta då studien hade en liten studiepopulation på 29 ungdomar (resterande av deltagarna var barn 12 år eller yngre) och de undersökte relationen mellan sömnduration samt fatigue under två tidpunkter. Vidare, data som samlades i denna studie är subjektiva rapporter från deltagarna samt deras föräldrar och inga objektiva utvärderingar av sömn utfördes. Det blir då svårt att kunna dra en pålitlig slutsats samt kunna förutsäga hur trötthet och sömnduration korrelerar under senare del av behandlingen Crabtree medarbetare (2014). Utifrån detta kan slutsatsen dras att fatigue kan påverka barn vid behandling av leukemi under vårdtiden. Som sjuksköterska är det viktigt att se tecken på sömnproblem hos barn då 15

20 sömn har en betydelsefull roll för barnets utveckling. Sömn utgör grunden för hälsorelaterad livskvalité. God sömn är särskilt viktigt för barn med cancer om de ska upprätthålla bästa möjliga livskvalité då barnet måste kunna klara av av stress, ångest, smärta, sjukdom och depression. (Walter et al., 2017). Enligt rikshandboken (2019) ger sömnen en kroppslig och psykisk vila. När barnet sover så återhämtar sig immunförsvaret och hjärnan bearbetar de sinnesintryck och upplevelser den fått under dagen. Förändringar av fatigue De flesta studier är i linje med antagandet att fatigue är en bieffekt som kan uppstå hos barn under kemoterapi-behandling för leukemi. Dock i studien som utfördes av Crabtree och medarbetare (2014) påvisades en förbättring av sjukdomsrelaterad fatigue under det första åtta veckorna med kemoterapi-behandling där fatigue minskade hos barnen som behandlades. Crabtree och medarbetare (2014) har en teori om att fatigue som barnen upplever i början av diagnosen kan bero på själva sjukdomen samt medföljande biverkningar. Dessa symtom minskar dock under första behandlingstiden och därmed minskad fatigue. Resultaten i denna studie är dock inte kliniskt signifikant eftersom patienternas upplevelse inte utvärderades i den data som samlades. Deltagarna hade inte möjligheten att besvara hur de påverkades av fatigue samt vilken effekt minskningen av fatigue hade på barnen. Författarna till artikeln Baggott och medarbetare (2010) hade en hypotes om att förekomsten av fatigue skulle vara högst en vecka efter insatt kemoterapi-behandling dock fick deras teori delvis stöd då upplevelsen av fatigue rapporterades vara högst innan påbörjad behandling och en vecka efter behandling. Orsaken till att fatigue var högst innan påbörjad behandling redovisas inte i denna artikel, till skillnad från Crabtree och medarbetares (2014) studie där den upplevda känslan av fatigue innan påbörjat behandling kopplas med själva sjukdomsbördan. Att känslan av fatigue förändras under de olika delarna av behandlingen som hos barn med ALL kan tänkas bero på att behandlingsfaserna är olika intensiva. I konsolideringsfasen som är den andra delen av behandlingen och även den mest intensiva perioden kan känslan av fatigue vara högre hos barnen som behandlas för leukemi (Baggott et al., 2010 & Cooper och Brown, 2015). 16

21 Resultaten i de olika artiklarna som har tagits upp i detta arbete skiljer sig i frågan om hur svår fatigue är i olika stadier av sjukdomen leukemi samt under behandling av sjukdomen. Däremot är resultaten i de olika artiklarna i samma linje när det gäller påverkan av fatigue på barn med leukemi där resultaten tydligt visar att barnen påverkas på ett negativt sätt. Fatigue är något som finns under hela behandlingsprocessen och försvinner inte helt. Därmed är det viktigt med vidare forskning för att ta fram riktlinjer för sjukhuspersonal, såsom sjuksköterskor och även föräldrar på hur fatigue kan minskas för att på så sätt förbättra livet för dessa barn. Just nu finns det en begränsad förståelse om biologin av fatigue samt hur det kan mätas. Det är ett forskningsområde som är prioriterad just på grund av den begränsade kunskap som finns om fatigue just nu. Studien som gjordes av Rodgers och medarbetare (2016) visade en korrelation mellan fatigue och antioxidanter. En tanke skulle vara att förbättra fatigue genom att medicinera med antioxidanter för att få upp nivåerna i kroppen som har minskat vid kemoterapibehandling. Dock krävs det mer forskning inom detta område för att kunna se om en sådan behandling skulle ge positiva resultat. Teoretisk referensram Den teoretiska utgångspunkten i denna studie utgick från Katie Eriksson (1994) teori kring lidande som är relevant och aktuell för våran studie. I sin teori vars syfte är att lindra en människans lidande, beskriver Eriksson lidandet som en företeelse som kan tolkas olika av olika människor. Detta resultat bekräftas av Wu och medarbetare (2009) där majoriteten av deltagarna beskrev fatigue känslan som brist på energi, fruktansvärt tro tt, do dlig tro tt och att inte ha en själ. I samband med kemoterapi-behandlingen beskrev några av barnen sina upplevda känslor som en kropp utan skelett och styrka där de kvarvarande kroppsbenen bestod av mjuka ben som inte orkade hålla upp kroppen. Eriksson menar att kunskap om lidande är ett av vårdandets syften och att lindra detta lidande är motivet för all vård (Wiklund-Gustin & Lindervall, 2012). Eriksson (2005) sammanfattar hur man kan bemästra lidandet i tre olika punkter: 17

22 Utveckla sjukhusmiljö och vårdkulturen - lindra lidande genom att få patienten att känna sig inbjuden, välkommen och att patienten har en plats. Patienten ska få möjlighet att vara informerad och delaktig; oro och ängslan kan minskas. Patienten ska mötas med värdighet och få känna sig bekräftad, älskad och förstådd Patienten behöver uppleva rätten att få vara patient och få tid och rum att lida som en medansvarig människa. Ge patienten vid sjukdom den vård och behandling som den unika enskilda människan behöver. Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden; lindra lidandet, främja hälsa, återställa hälsa och förebygga sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Barnhälsovårdens mål är att ge barnet en bra psykisk, fysisk och social hälsa. För att kunna uppnå detta mål behöver sjuksköterskan främja barnets hälsa och utveckling, förebygga ohälsa och identifiera och hitta åtgärder vid brister i barnets hälsa, miljö och utveckling. (Socialstyrelsen, 2014). Katie Eriksson teori kring lidande och artiklarnas resultat i denna litteraturöversikt kan användas för att vägleda sjuksköterskan om hur han/hon kan bemästra lidandet. Fatigue hos barn som genomgår behandling av leukemi kan ge barnet negativa sociala konsekvenser. Fatigue kan göra det svårare för patienten att delta i sociala aktiviteter och orsaka förändringar av patientens dagliga rutiner (O'Regan et al., 2019). Vid en pågående cancerbehandling hindras ofta barnen från att gå i skolan och därmed kan det sociala sammanhanget påverkas negativt (Brand et al., 2017). Det är vanligt att patienter med fatigue spenderar mer tid på att sova och tillbringar mindre tid med vänner och familj. Mental trötthet och humörförändringar kan även förekomma vid fatigue och göra det svårt för patienten att komma ihåg saker, vara uppmärksam och tänka klart (PDQ, 2019). Under barnets utveckling är det viktigt med aktivitet, sociala kontakter och kontakt med jämnåriga. Skolan är därför en viktig del av barnets utveckling. Fatigue kan göra det svårare för barnet att koncentrera sig i skolan och det kanske inte heller finns någon ork för att leka och träffa nya vänner. Om barnet ej deltar i skolan kan hon/han hamna efter i skolan och 18

23 känna sig utanför. Som sjuksköterska kan det vara bra att hitta åtgärder och behandlingar som kan minska fatigue och därmed öka barnets närvaro i skolan. Metoddiskussion Syftet med studien var att undersöka fatigues påverkan på barn vid behandling av leukemi under vårdtiden. För att besvara studiens syfte tillämpades en deskriptiv design. Författarna till denna studie valde att genomföra arbetet som en litteraturöversikt enligt Forsberg & Wengströms (2016) beskrivning av tillvägagångssätt. För att få fram ett stort antal träffar av relevanta artiklar som besvarade arbetets syfte tillämpades databaserna PubMed och Cinahl. Val av två olika databaser anses vara en styrka då de omfattar ett stort utbud av omvårdnads- och medicinsk vetenskapliga artiklar. Vid artikelsökning tillämpades fyra MeSh-termer som sedan kom att bli studiens sökord. Valet av tillämpning utav MeShtermer anses vara en styrka för arbetet då de sökorden som författarna fick fram var bra och specifika, vilket resulterade i flertal relevanta artiklar som besvarade studiens syfte. Författarna hade en viktig utgångspunkt som innebar att finna det mest relevanta artiklarna som var av betydelse för studien. En av inklusionskriterierna i studien var att välja artiklar från år 2010 och framåt men i samband med artikelsökning hittade författarna en stark studie publicerad år 2009 som var lämplig för studiens ändamål och därmed ändrades inklusionskriterierna till detta. Tidsintervallet för de publicerade artiklarna kan vara en svaghet då risken finns att betydelsefulla studier från tidigare år än 2009 har missats att inkluderats (Polit & Beck, 2012). Artiklar skrivna på engelska var en annan inklusionskriterie och detta anses vara en styrka då risken minimeras för felaktiga översättningar som kunde förekomma om fler språk hade inkluderats. Av de tio inkluderade artiklarna var nio av dem kvantitativa och granskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis granskningsmall (2011). Granskningsmallen var enkel att begripa och använda. Den kvalitativa artikeln (Wu et al., 2009) granskade enligt SBU:s granskningsmall som är en vedertagen granskningsmall avsedd för kvalitativa studier (SBU, 2014). Nackdelen med granskningsmallen var att det inte fanns ett poängsystem för att förtydliga hur många ja och nej som behövs för att bedöma kvalitén på en artikel som hög, medel eller låg. 19

24 Enligt SBU (2014) är mallarna i första hand ett stöd och att enbart gradera efter positiva svar kan leda till ett felaktig högre omdöme. Dock kompletterades granskningsmallen med en tabell över vilka kriterier som gällde för att en artikel ska uppnå hög, medel respektive låg kvalité. Se bilaga 3. Utifrån tabellen bedömdes den kvalitativa artikeln (Wu et al., 2009) ha medelhög kvalité. Detta på grund av att deltagarna endast bestod av 14 barn och författarna anser att för få deltagare kan påverka överförbarheten till denna studies resultat. Att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier kan vara en fördel för resultatet enligt Willman et al., (2011) då det ger ett större och kompletterande perspektiv på syftet samt att resultatet kan undersökas ur olika aspekter. Artikelsökningen och kvalitetsgranskning resulterade i tio vetenskapliga artiklar där fyra av de bedömdes ha medelhög kvalité och det resterande sex hög kvalité. Anledningen till att några av artiklarna bedömdes ha medelhög kvalité beror på att det saknas tydlig beskriven av inklusions-och exklusionskriterier. Det som ökar litteraturs översikten trovärdighet är att majoriteten av artiklarna värderas ha hög kvalité (Polit & Beck, 2012). De inkluderande artiklarna var publicerade i olika delar av världen och detta anses vara en styrka då generaliserbarheten ökar, vilket i sin tur ger en större överblick över forskningsområdet. Några svagheter som kan påverka studiens validitet är att de inkluderande artiklarnas syften och fokus inte var fullständigt i likhet, studiernas kvalité skiljde sig något åt samt att det data som samlades in var oftast subjektiva rapporter från barnen och i vissa fall deras föräldrar. Gemensamt för de samtliga artiklar var att de undersökte vilka symtom som uppstår hos barn med leukemi i samband med behandling, dock förekom skillnader i artiklarna som valde att fokusera på olika faktorer såsom förändring av fatigue övertid eller jämförelse av fatigue hos barn med leukemi och friska barn. Studiens validitet kan därmed påverkas då författarna till de utvalda artiklar utgick från syften och frågeställningar som var olika. Ett hot mot studiens validitet kan vara då föräldrarna för de yngre barnen fick bedöma fatigue och skatta livskvalitén hos deras barn medan de äldre barnen fick skatta själva eller tillsammans med en förälder. Detta anses minska trovärdigheten då fatigue och livskvalité kan uppfattas olika samt att föräldrarnas bedömningar är subjektiva som i sin tur kan påverka resultatet. 20

25 I denna studie föreligger en möjlig svaghet nämligen att artiklarna inte använde samma frågeformulär för att skatta hur fatigue påverkade barnen i samband med behandling. Det var även inte helt klarlagt om vilka frågor som fanns med i frågeformulären och detta kan ha en påverkan på resultaten då det inte kan anses vara jämförbara på samma sätt ifall det förekom samma frågeformulär i alla artiklar. Trots det visar majoriteten av artiklarna samma resultat, vilket kan stärka resultatet då olika frågeformulär påvisar samma resultat. En annan styrka som kan ses i arbeten är att artiklarna använde samma mätinstrument för att skatta livskvalitén hos barn med leukemi, nämligen PedsQL. Det var svårt att hitta tillräckligt många artiklar som hade ett gemensamt syfte och som besvarade arbetets ändamål. Detta bidrog till att skribenterna fick plocka ut en del syfte och frågeställningar som besvarade arbetets syfte från olika källor och därmed få fram ett godtyckligt resultat. Det hade varit en fördel för arbetets betydelse och giltighet att finna tillräckligt många studier som kunde tillämpas för att svara på studiens syfte. Forskningsetiska överväganden och framtida forskning För att en artikel ska åstadkomma en etisk godkännande bör de fyra etiska grundkraven uppfyllas, vilket är informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Detta innebär att de som deltar i undersökningen ska informeras om syfte med forskningen och har rätten att själva bestämma över sin deltagande. De personuppgifter som samlas in ska bevaras med säkerhet och enbart tillämpas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2017). I arbetet har skribenterna tagit ansvar och tillämpat forskningsetiska ställningstagande genom att inkludera artiklar som är passande och etisk försvarbara (Kristensson, 2014). De artiklar som är grunden för studiens resultat är etisk godkända av en etikkommitté eller har tillämpat en noggrann etisk överväganden (Forsberg & Wengström, 2016). Detta är enligt skribenterna en viktig aspekt då barn är en del av dessa studier och har inte samma förmåga och förståelse som vuxna personer att kunna bedöma risker och identifiera konsekvenser. Författarna till denna litteraturöversikt kunde inte hitta artiklar som var publicerade i Sverige eller andra nordiska länder, därav anses det av betydelse att utföra fler liknande studier även här i Norden för att fram vetenskaplig evidens kring hur fatigue påverkar barn med leukemi i 21

26 samband med behandling. Inom ämnesområdet skulle det även behövas studier som görs under längre tid för att förtydliga om fatigue har långvariga effekter och hur det i sådana fall kan påverka barnet. Detta då de utvalda artiklarna i arbete har refererat till varandras studier och de har flertal gemensamma källor, vilket tyder på att val av artiklar är begränsat. Slutsats Från arbetets resultat kan det konstateras att livskvalitén och sömnen hos barn med leukemi påverkades negativt av fatigue under behandling av leukemi. I nuläget finns begränsat kunskap kring fatigue samt hur det kan förebyggas och behandlas. Därmed är det viktigt att mer forskning utförs kring ämnesområdet för att hitta åtgärder och lösningar till att förebygga fatigue hos dessa barn. Studien kan vara en fördel för sjuksköterskor och andra vårdpersonal som kommer i kontakt med barn som har någon form av leukemi. 22

27 REFERENSER *Baggott, C., Dodd, M., Kennedy, C., Marina, N., Matthay, K. K., Cooper, B. A., & Miaskowski, C. (2010). Changes in children's reports of symptom occurrence and severity during a course of myelosuppressive chemotherapy. Journal of pediatric oncology nursing: official journal of the Association of Pediatric Oncology Nurses, 27(6), *Baggott, C., Dodd, M., Kennedy, C., Marina, N., Matthay, K. K., Cooper, B. A., & Miaskowski, C. (2011). An evalution of the factors that affect the health-related quality of life of children following myelosuppressive chemotherapy. Barncancerfonden. (2007). För närstående. Hämtad från Barncancerfonden. (2008). Behandling av akut lymfatisk leukemi. Hämtad från: dlingsprotokoll-all-2008.pdf Barncancerfonden (27 februari 2017) Strålbehandling. Hämtad från Barncancerfonden (27 februari 2017) Stamcellstransplantation. Hämtad från Barncancerfonden. (2019a). Nya siffror från Barncancerfonden. Hämtad från Barncancerfonden. (2019b). Överlevnad av barncancer ökar! Hämtad från: 23

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature.

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Litteraturstudier Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Bakgrund/inledning Vi tycker att bakgrunden i artikeln

Läs mer

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Varför är jag så trött? Att vara trött är ofta en normal reaktion på något du gjort som krävt mycket energi. Trötthet i samband med cancersjukdom och dess

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Litteraturstudie Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Vad är en litteraturstudie? Till skillnad från empiriska studier söker man i litteraturstudier svar på syftet

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Anita Johansson Med. dr. Hälso- och vårdvetenskap FoU-enheten Skaraborg Sjukhus Nka Anörigkonferens, Göteborg

Läs mer

RESULTATBLAD. ISI : (max 28)

RESULTATBLAD. ISI : (max 28) RESULTATBLAD BBQ : (max 96) LIVSKVALITÉ 10-percentil = 40 25-percentil = 48 Normalpopulation: 50 (median) = 63 M = 60,08 75-percentil = 70 SD = 15,72 90-percentil = 80 ISI : (max 28) SÖMN 0 7: Ingen kliniskt

Läs mer

Barn och unga i palliativ vård

Barn och unga i palliativ vård Barn och unga i palliativ vård Ulrika Kreicbergs, Leg. Ssk, Med.Dr Gålöstiftelsens professur i palliativ vård av barn och unga Ulrika.Kreicbergs@esh.se WHO s DEFINITION AV PALLIATIV VÅRD AV BARN Palliativ

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Litteraturstudie i kursen Diabetesvård I

Litteraturstudie i kursen Diabetesvård I Institutionen för medicinska vetenskaper Enheten för Diabetesforskning Litteraturstudie i kursen Diabetesvård I Anvisning, tips och exempel Författare: Lärare: Examinator: Diabetesvård 1 15hp 1 Anvisningar

Läs mer

Att vara fysiskt aktiv under adjuvant cytostatikabehandling - OptiTrainstudien en studie om kvinnor med bröstcancer

Att vara fysiskt aktiv under adjuvant cytostatikabehandling - OptiTrainstudien en studie om kvinnor med bröstcancer Att vara fysiskt aktiv under adjuvant cytostatikabehandling - OptiTrainstudien en studie om kvinnor med bröstcancer Malin Backman, Onkologisjuksköterska, Med. dr, Omvårdnadsansvarig Tema Cancer Tema Cancer,

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Om leukemier Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en form av leukemi ett samlande begrepp för flera cancersjukdomar som angriper de blodbildande

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT)

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Ulla Frödin Sjuksköterska, Hematologiska kliniken Linköping & doktorand IMH, Hälsouniversitetet, Linköping Handledare

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Tema 2 Implementering

Tema 2 Implementering Tema 2 Implementering Författare: Helena Karlström & Tinny Wang Kurs: SJSE17 Sjuksköterskans profession och vetenskap 2 Termin 4 Skriftlig rapport Våren 2016 Lunds universitet Medicinska fakulteten Nämnden

Läs mer

Journal Club för sjuksköterskor ökar medvetenheten och kunskapen om evidensbaserad vård

Journal Club för sjuksköterskor ökar medvetenheten och kunskapen om evidensbaserad vård Journal Club för sjuksköterskor ökar medvetenheten och kunskapen om evidensbaserad vård Jeanette Winterling och Harriet Ryblom Patientområde Hematologi Innehåll Vår hematologiklinik Varför starta Journal

Läs mer

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Bakgrund Besvär från rörelseapparaten är vanliga arbetsrelaterade sjukdomar i industrialiserade länder. Omkring

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

Studenters erfarenheter av våld en studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen

Studenters erfarenheter av våld en studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen Studenters erfarenheter av våld en studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen Silva Bolu, Roxana Espinoza, Sandra Lindqvist Handledare Christian Kullberg

Läs mer

Oro och tankar inför framtiden - att drabbas av cancersjukdom och livet efteråt

Oro och tankar inför framtiden - att drabbas av cancersjukdom och livet efteråt Oro och tankar inför framtiden - att drabbas av cancersjukdom och livet efteråt Anna Kagelind Kurator Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro 2019-05-13 Presentationens upplägg Kurators del i

Läs mer

P A T I E N T D A G B O K M P N

P A T I E N T D A G B O K M P N PATIENTDAGBOK MPN KÄNN IGEN DINA SYMTOM MPN-dagboken har tagits fram av Novartis i samarbete med Blodcancerförbundet. Syftet med dagboken är att visa vikten av att beskriva sina symtom tydligt och därigenom

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Sjuksköterskeprogrammet T3 Maj 2015 Camilla Persson camilla.persson@umu.se Idag tittar vi på: Repetition av sökprocessen: förberedelser

Läs mer

2. Metodik för systematisk litteraturgenomgång

2. Metodik för systematisk litteraturgenomgång 2. Metodik för systematisk litteraturgenomgång 2.1 Sökning och bedömning av litteraturen Litteratursökning För att få en överblick över det vetenskapliga underlaget för antibiotikaprofylax vid kirurgiska

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

PubMed (Medline) Fritextsökning

PubMed (Medline) Fritextsökning PubMed (Medline) PubMed är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 19 miljoner referenser till tidskriftsartiklar i ca 5 000 internationella tidskrifter. I vissa fall får man fram

Läs mer

Behandlingsguide för patienter

Behandlingsguide för patienter MITOXANTRON Behandlingsguide för patienter Viktig obligatorisk information om riskminimering för patienter som börjar med NOVANTRONE (mitoxantron) för behandling av högaktiv recidiverande multipel skleros

Läs mer

INFORMATIONSSÖKNING: SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET T1. Medicinska biblioteket

INFORMATIONSSÖKNING: SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET T1. Medicinska biblioteket INFORMATIONSSÖKNING: SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET T1 Medicinska biblioteket www.ub.umu.se IDAG SKA VI TITTA PÅ: Förberedelser för att söka vetenskaplig artikel: o Formulera en sökfråga o Välja ut bra sökord

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

SF 36 Dimensionerna och tolkning

SF 36 Dimensionerna och tolkning SF 36 Dimensionerna och tolkning 2013.08.26 Lotti Orwelius Svenska Intensivvårdsregistret 1 Vilka frågor ingår i respektive dimension? Vad krävs för att generera skalpoäng? Vad står dimensionerna för?

Läs mer

Man måste vila emellanåt

Man måste vila emellanåt Man måste vila emellanåt Patienters självskattade och berättade erfarenheter av att leva med kronisk hjärtsvikt Lena Hägglund Institutionen för Omvårdnad och Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

Ljusterapi vid depression

Ljusterapi vid depression Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression En systematisk litteraturöversikt Uppdatering av Kapitel 9 i SBU-rapporten Behandling av depressionssjukdomar (2004), nr 166/2

Läs mer

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Camilla Engrup & Sandra Eskilsson Examensarbete på magisternivå i vårdvetenskap vid institutionen

Läs mer

Studiehandledning. Projektplan för ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt HT-12

Studiehandledning. Projektplan för ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt HT-12 Enheten för onkologi Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap Studiehandledning Projektplan för ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt Omvårdnad och onkologi vid onkologiska sjukdomar

Läs mer

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Mötet Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Allt verkligt liv är möte Den kände filosofen Martin Buber ägnade sitt liv åt att påvisa den

Läs mer

INFORMATION FRÅN TRESTADSSTUDIEN UNGDOMAR OCH SÖMN

INFORMATION FRÅN TRESTADSSTUDIEN UNGDOMAR OCH SÖMN INFORMATION FRÅN TRESTADSSTUDIEN UNGDOMAR OCH SÖMN OM UNGDOMAR OCH SÖMN Syftet med Trestadsstudien är att nå en fördjupad förståelse för varför vissa ungdomar på kort tid utvecklar flera olika problem

Läs mer

Mediyoga i palliativ vård

Mediyoga i palliativ vård Mediyoga i palliativ vård Evighet Livet är en gåva som vi bara kan bruka en gång. Hand i hand med oss går döden. Det enda vi vet är att ingenting varar för evigt. Utom möjligtvis döden. Gunilla Szemenkar

Läs mer

Vichyvatten för att behandla svampinfektion med candida i munhålan

Vichyvatten för att behandla svampinfektion med candida i munhålan Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 12 juni. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt utförd av SBU. Därför kan

Läs mer

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Institutionen för forskning och utbildning, Karolinska Institutet, Södersjukhuset Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Kursnamn, poäng, år 1 Inlämningsuppgift

Läs mer

STUDIE AV UNGA VUXNA CANCER

STUDIE AV UNGA VUXNA CANCER unga canceröverlevare STUDIE AV UNGA VUXNA CANCER Många unga canceröverlevare brottas med känslan av att inte vara attraktiva och de är i många fall också missnöjda med sin sexuella förmåga. Vi som arbetar

Läs mer

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd Bilaga 2 - Artikelgranskning enligt Polit Beck & Hungler (2001) Bendz M (2003) The first year of rehabilitation after a stroke from two perspectives. Scandinavian Caring Sciences, Sverige Innehåller 11

Läs mer

Paradigmskifte? ANNA FORSBERG

Paradigmskifte? ANNA FORSBERG Paradigmskifte? ANNA FORSBERG Hur utmanar vi det biomedicinska paradigmet? Läkaren har fokus på sjukdomen och refererar till ett biomedicinskt paradigm i mötet med patienten. Hela traditionen av naturvetenskaplig

Läs mer

Att leva med en person med kronisk hjärtsvikt

Att leva med en person med kronisk hjärtsvikt Att leva med en person med kronisk hjärtsvikt Tiden före och efter dödsfallet Maria Liljeroos Leg sjuksköterska, medicine doktor Hjärtsvikt innebär Hög mortalitet, 50% avlider inom 5 år Hög symtombörda

Läs mer

SJUKVÅRD. Ämnets syfte

SJUKVÅRD. Ämnets syfte SJUKVÅRD Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och

Läs mer

Inte bara andfåddhet hos patienter med KOL. Kersti Theander Docent i Omvårdnad Karlstads universitet Forskningschef Landstinget i Värmland

Inte bara andfåddhet hos patienter med KOL. Kersti Theander Docent i Omvårdnad Karlstads universitet Forskningschef Landstinget i Värmland Inte bara andfåddhet hos patienter med KOL Kersti Theander Docent i Omvårdnad Karlstads universitet Forskningschef Landstinget i Värmland Begrepps modell (Ferrrans et al. 2005) Personliga faktorer Biologisk

Läs mer

Sjuksköterskans roll och åtgärder för att förebygga suicid bland ungdomar.

Sjuksköterskans roll och åtgärder för att förebygga suicid bland ungdomar. Institutionen för hälsovetenskap Sjuksköterskans roll och åtgärder för att förebygga suicid bland ungdomar. en litteraturstudie Bernárdzon Liliana Djordjic Snezana Examensarbete (Omvårdnad C) 15hp November

Läs mer

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten.

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Sökexempel - EBM Sjuksköterskor En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Även om man bör börja med att

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

Vad är psykisk ohälsa?

Vad är psykisk ohälsa? Vad är psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa används som ett sammanfattande begrepp för både mindre allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för

Läs mer

Akut och långvarig smärta (JA)

Akut och långvarig smärta (JA) Akut och långvarig smärta (JA) Psykologiska faktorer vid långvarig smärta Gemensam förståelse: Smärta är en individuell upplevelse och kan inte jämföras mellan individer. Smärta kan klassificeras temporalt

Läs mer

Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering

Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering Larsson et al Accepterad för publicering den 3 mars 2000 Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering Bengt Larsson, Nils Bäckman och Anna-Karin Holm I en tidigare publicerad studie undersöktes

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

Närståendes sorg före och efter ett förväntat dödsfall Maja Holm, Leg SSK, Med dr. Post doc, Sophiahemmet högskola

Närståendes sorg före och efter ett förväntat dödsfall Maja Holm, Leg SSK, Med dr. Post doc, Sophiahemmet högskola Närståendes sorg före och efter ett förväntat dödsfall Maja Holm, Leg SSK, Med dr. Post doc, Sophiahemmet högskola maja.holm@shh.se Närståendes sorg före och efter ett förväntat dödsfall Vad betyder egentligen

Läs mer

Behandling av depression hos äldre

Behandling av depression hos äldre Behandling av depression hos äldre En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 (preliminär version webbpublicerad 2015-01-27) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

IT stödd rapportering av symtom i palliativ vård i livets slutskede

IT stödd rapportering av symtom i palliativ vård i livets slutskede IT stödd rapportering av symtom i palliativ vård i livets slutskede Leili Lind, PhD Inst för medicinsk teknik, Linköpings universitet & SICS East Swedish ICT Bakgrund: Svårigheter och behov Avancerad cancer:

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle 2012 Omvårdnad Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och forskningsområde. Inom forskningsområdet omvårdnad

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Institutionen för medicinska vetenskaper Enheten för Diabetesforskning Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Mångkulturella

Läs mer

Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som har leukemi Parents' experiences of living with a child who has leukemia

Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som har leukemi Parents' experiences of living with a child who has leukemia Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som har leukemi Parents' experiences of living with a child who has leukemia Författare: Linda Krantz och Johanna Lejdebo Örebro universitet, Institutionen

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Min vårdplan introduktion och manual

Min vårdplan introduktion och manual Min vårdplan introduktion och manual Nationella cancerstrategin lyfter i många stycken fram sådant som stärker patientens ställning. Ett kriterium för en god cancervård är att varje cancerpatient får en

Läs mer

Undersköterska i palliativ vård vilken är din roll? pkc.sll.se

Undersköterska i palliativ vård vilken är din roll? pkc.sll.se Undersköterska i palliativ vård vilken är din roll? Välkomna till seminarium! Program 12.45 13.00 Registrering 13.00 14.00 Ett palliativt förhållningssätt 14.00 14.30 FIKA 14.30 15.30 Symtom och vård i

Läs mer

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2017

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2017 SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2017 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion se tid och lokal i schemat Välkommen

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2015/16:RFR13. Cancervården utmaningar och möjligheter

Sammanfattning av rapport 2015/16:RFR13. Cancervården utmaningar och möjligheter Sammanfattning av rapport 2015/16:RFR13 Cancervården utmaningar och möjligheter 2 Sammanfattning av rapport 2015/16:RFR13 Förord Ungefär varannan människa som är ung i dag kommer någon gång under sin livstid

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Forskningsmetodik - en introduktion 8 hp (kurskod MFM330) Projektledare

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Undersköterska i palliativ vård vilken är din roll?

Undersköterska i palliativ vård vilken är din roll? AL81 Undersköterska i palliativ vård vilken är din roll? Lärandemål för dagen Att kunna reflektera över den palliativa vårdens mål och förhållningssätt Att lära sig om hur smärta och andra symtom och obehag

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Att leva med obotlig sjukdom - Erfarenheter från kvinnor med metastaserad bröstcancer

Att leva med obotlig sjukdom - Erfarenheter från kvinnor med metastaserad bröstcancer Självständigt arbete, 15 hp Att leva med obotlig sjukdom - Erfarenheter från kvinnor med metastaserad bröstcancer Författare: Alice Petersson och Annie Hagman Handledare: Linda Ljungholm Examinator: Gunilla

Läs mer

Utmaningar för sjuksköterskor på hjärtsviktsmottagningar att prata om diagnos och palliativ vård

Utmaningar för sjuksköterskor på hjärtsviktsmottagningar att prata om diagnos och palliativ vård Utmaningar för sjuksköterskor på hjärtsviktsmottagningar att prata om diagnos och palliativ vård Professor, sjuksköterska Tiny Jaarsma Linköpings Universitet Tiny.jaarsma@liu.se Tack Lisa Hjelmfors, doktorand

Läs mer

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25]

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] 1 I slutet av 1990-talet fick jag möjlighet att samordna ett projekt för personer

Läs mer

Trötthet hos patienter i livets slutskede

Trötthet hos patienter i livets slutskede Trötthet hos patienter i livets slutskede Sjuksköterska, med.dr. AHS-Viool, Skellefteå Inst. f. Omvårdnad, Umeå Universitet Stockholms Sjukhem/Karolinska Institutet Trötthet orkeslöshet kraftlöshet osv.

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

MITOXANTRON. Patientkort. Viktig obligatorisk information om riskminimering Meda AB (A Mylan Company)

MITOXANTRON. Patientkort. Viktig obligatorisk information om riskminimering Meda AB (A Mylan Company) MITOXANTRON Patientkort Viktig obligatorisk information om riskminimering 2018 Meda AB (A Mylan Company) NOVANTRONE (mitoxantron) För behandling av multipel skleros (MS) med mycket aktiva återfall förknippad

Läs mer

Psykisk hälsa - främja och förebygga i skolan

Psykisk hälsa - främja och förebygga i skolan Psykisk hälsa - främja och förebygga i skolan Solveig Petersen Folkhälsomyndigheten Definitioner Psykisk hälsa: känslor-tanker-beteende Angenäma och funktionella (positiv psykisk hälsa psykisk välbefinnande)

Läs mer

en översikt av stegen i en systematisk utvärdering

en översikt av stegen i en systematisk utvärdering 2 reviderad 2017 En översikt av stegen i en systematisk utvärdering Inledning Den metod för utvärdering som SBU tillämpar grundas på en systematisk granskning av den vetenskapliga litteraturen. Detta innebär

Läs mer

Huntingtons sjukdom - en hjärnsjukdom

Huntingtons sjukdom - en hjärnsjukdom Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Benmärgstransplantation vid Huntingtons sjukdom Benmärgstransplantation skyddar HS-möss från vissa

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

April Bedömnings kriterier

April Bedömnings kriterier Bedömnings kriterier Lärandemål Exempel på vad samtalet kan ta sin utgångspunkt i eller relateras till Viktigt är att koppla samtalet och reflektionen till konkreta patientsituationer och studentens egna

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD FRÅGOR OCH SVAR OM OCD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är OCD?... 1 Varför får man OCD?... 1 Vilka drabbas?... 2 Kan man bli frisk?... 2 Hur många lider av OCD?... 2 Hur behandlar man tvång?... 2 Finns det fler

Läs mer

Om läkemedel. vid depression STEG 1

Om läkemedel. vid depression STEG 1 Om läkemedel vid depression BUP finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48 24 40 Falkenberg Tfn 0346-561 25 Halmstad/Hylte/Laholm Tfn 035-13 17 50 Välkommen att ta

Läs mer

Inledning. Kapitel 1. Evidensbaserad omvårdnad

Inledning. Kapitel 1. Evidensbaserad omvårdnad Kapitel 1 Inledning Utgångspunkten för denna kunskapssammanställning har varit SBU:s tidigare publicerade rapport om behandling av psykoser och andra psykiska sjukdomar med hjälp av neuroleptika [53].

Läs mer

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Patienters erfarenheter av strålbehandling. Kristina Olausson

Patienters erfarenheter av strålbehandling. Kristina Olausson Patienters erfarenheter av strålbehandling Kristina Olausson Syftet med avhandlingen Att öka kunskapen om hur patienter upplever strålbehandlingen och dess relaterade processer. 4 delstudier Studie Design

Läs mer

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FÖR PATIENTER SOM BEHANDLAS MED RIXATHON (RITUXIMAB)

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FÖR PATIENTER SOM BEHANDLAS MED RIXATHON (RITUXIMAB) (RITUXIMAB) INFORMATIONSBROSCHYR FÖR PATIENTER VID ICKE-ONKOLOGISKA INDIKATIONER Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. rituksimabi Godkänd av Fimea, juli/2018 2 3 VAD DU BÖR VETA OM RIXATHON

Läs mer

Du ska få cytostatika

Du ska få cytostatika Du ska få cytostatika FÖRE BEHANDLINGEN Du ska få cytostatika Du ska få cytostatika. Cytostatika är medicin mot cancer. FÖRE BEHANDLINGEN När det är din tur När ditt namn ropas upp är det din tur att få

Läs mer

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper Utgångsläge den stora utmaningen! Fördubbling

Läs mer

Nutrition i palliativ vårdv. Ylva Orrevall, leg dietist, med dr Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Nutrition i palliativ vårdv. Ylva Orrevall, leg dietist, med dr Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Nutrition i palliativ vårdv Ylva Orrevall, leg dietist, med dr Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Bakgrund Flertal studier visar att viktnedgång och undernäring i samband

Läs mer

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2016

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2016 SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion sker måndagen den 29/8 kl. 14.45,

Läs mer

& report. Disclaimer. Att söka sanningen Om kunskapsstyrning och gränsarbete i systematiska litteraturöversikter Författare: Francis Lee

& report. Disclaimer. Att söka sanningen Om kunskapsstyrning och gränsarbete i systematiska litteraturöversikter Författare: Francis Lee ATT SÖKA SANNINGEN & 3 & report Leading Health Care nr 7 2012 Att söka sanningen Om kunskapsstyrning och gränsarbete i systematiska litteraturöversikter Författare: Francis Lee Vad kan vi lära av att studera

Läs mer