Sammanträdesprotokoll Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sida"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid s sessionssal, stadshuset, kl Beslutande Gisela Brumme (S) Michael Petersson (M) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy Bohman (S) Nils-Erik Olofsson (S) Klas Håkanson (M) Carina Strömbäck (V) Jan-Erik Josefsson (KD) Jan Johansson (VF) Ritva Hermanson (MP) Dan Ljungström (C) Agneta Lindberg (S) Lena Hållinder Berglund (S) Tony Andersson (S) Gunilla Hjelm (C) Börje Wilsborn (C) Ingemar Sturesson (KD) Carl-Axel Bengtsson (M) Kjell Åke Nottemark (M) Lennart Lööw (S) Percy Karlsson (S) Siv Fransson (FP) Carina Nylander (M) Ejlon Johansson (FP) Magnus Olofsgård (FP) Anette Madeland (KD) Lars-Olof Reinfeldt (MP) Inge Bengtsson (VF) Margonia Påhlsson (VF) Patrik Karlsson (VF) Göran Lindell (C) Johanna Haraldsson (S) Ingvar Andersson (C) Conny Axelsson (S) Josefine Waltersson (M) Henrik Tvarnö (S) Björn Fälth (SD) Carina G Hördegård (C) Björn Ryden (M) Nils-Erik Olofsson, Kjell Åke Nottemark och Arne Ahlgren deltar inte i 28 p.g.a. jäv Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Lars-Olof Gunnardo för Monica Samuelsson Sven-Olov Karlsson för Nicklas Hugosson Helen Läck för Anita Fagerholm Annika Nicklasson för Lisa Arvidsson Göran Svensson, Nils-Erik Johansson, Nisse Norén, Monica Högberg, Andreas Granlöf Rolf Adolfsson, kommunchef Peter Lundgren, sekreterare Magnus Färjhage, ekonomichef ( 22) Anders Bengtsson, överförmyndare ( 29) Utses att justera Gunilla Hjelm och Magnus Olofsgård Justeringens plats och tid Kommunkansliet Underskrifter Sekreterare Paragrafer Peter Lundgren Ordförande Björn Rydén Justerare Gunilla Hjelm Magnus Olofsgård Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ, Vetlanda Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Peter Lundgren de

2 Sammanträdesdatum 2 Musik I samband med dagens sammanträde spelar Emelie Koch trombon. Medverkar gör även Ingegerd Nilsson, lärare. Båda representerar den kommunala musikskolan.

3 Sammanträdesdatum 3 18 Dnr 2011/KA0049 Motion om att utjämna lönerna mellan kvinnor och män s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Den 3 februari 2011 lämnade Carina Strömbäck (V), Ritva Hermanson (MP) och Jan Johansson (VF) in en motion med förslaget att Vetlanda kommun aktivt arbetar för att utjämna skillnaderna i lön mellan kvinnor och män i den kommunala verksamheten Vetlanda kommun utarbetar en strategi för att så snart som möjligt uppnå detta mål. Utdrag: kommunstyrelsen kommunfullmäktige

4 Sammanträdesdatum 4 19 Dnr 2011/KA0054 Motion om att med framåtanda marknadsföra Vetlanda kommun s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Den 9 februari 2011 lämnade Jan Johansson, Inge Bengtsson, Lola Frödeberg, Margonia Påhlsson, Nicklas Hugosson och Patrik Karlsson alla (VF) in en motion med förslaget att kommunens infartsskyltning förses med texten: Välkommen till Vetlanda kommunen med framåtanda! Utdrag: kommunstyrelsen kommunfullmäktige

5 Sammanträdesdatum 5 20 Dnr 2011/KA0057 Avsägelse från uppdrag Eva Lindahl (S) s beslut Avsägelsen godkänns. Valberedningen får i uppdrag att inkomma med förslag till ny ersättare i vårdoch omsorgsnämnden t.o.m. 31 december Avsägelse har inkommit från Eva Lindahl (S) där hon avsäger sig uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Utdrag: Eva Lindahl vård- och omsorgsnämnden valberedningen lönekontoret troman

6 Sammanträdesdatum 6 21 Allmänhetens frågestund Alf Tagesson, Karlstorp konstaterar i den motion om skolskjutsar, som kommunfullmäktige ska behandla vid dagens sammanträde, att delar av kommunen har en negativ befolkningsutveckling. Före valet 2010 var det många partier som tog upp frågan om levande landsbygd. Kommunen ska väl medverka till levande landsbygd, inte motverka? Ställer frågan till kommunfullmäktiges ledamöter: Hur gör man för att utveckla landsbygden och hur ska vi stoppa den negativa befolkningsutvecklingen? Tommy Bohman (S) menar att svaret på motionen om skolskjutsar är inget som påverkar inställningen till landsbygden. Ingemar Sturesson (KD) uppger att det är näst intill omöjligt att ge ett kortfattat svar på frågan om att utveckla landsbygden. Ber att få återkomma med ett svar vid den vägledningsdebatt som kommunfullmäktige håller i mars månad. Jan Johansson (VF) svarar att även han kommer att återkomma med ett svar vid vägledningsdebatten. Sara Klaesson, Stora Snärle frågar tekniska nämndens ordförande hur det går med den cykelväg till Korsberga på järnvägsspåret som varit uppe för diskussion? Tekniska nämndens ordförande Dan Ljungström (C) svarar att frågan om cykelväg till Korsberga återkommer med jämna mellanrum. Just nu pågår en utredning om de järnvägar som finns i kommunen. Kommunen har ännu inte bestämt om man ska verka för att järnvägen omvandlas till cykelväg. Ska man göra detta är det även frågan om ekonomiska medel.

7 Sammanträdesdatum 7 22 Dnr 2011/KA0067 Information om preliminärt bokslut 2010 Ekonomichef Magnus Färjhage redovisar ett preliminärt resultat för 2010 på kronor. Balanskravsresultatet är kronor. Vid en genomgång av det preliminära resultatet noteras bl.a. Att budgeterat resultat uppgår till ca 11,5 mnkr. På grund av den ekonomiska krisen har extra statsbidrag utbetalats på ca 25,6 mnkr. Nya sjukförsäkringsregler innebär ca 3,2 mnkr. Sänkta arbetsgivaravgifter ger ett överskott på ca 9,2 mnkr. Ett överskott i centrala lönepotten på ca 5,6 mnkr. Lägre avskrivningar innebär ca 5 mnkr. Därefter följer en genomgång av avvikelser mot budget nämnd för nämnd. Tekniska nämnden redovisar ett underskott på ca 13 mnkr på grund av de stränga vintrarna. Totalt redovisar nämnderna en positiv avvikelse på 2,4 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgår till 47,8 mnkr medan budgeterade investeringar är 101,1 mnkr. Stora investeringar under 2010 är Bäckseda skola skolfastigheter sanering av sophög vid Tjustkulle HR-systemet Bergvärme till Myresjö simhall

8 Sammanträdesdatum 8 23 Dnr 2010/KA0307 Svar på motion om skolskjutsar s beslut beslutar avslå motionen. Reservationer Gunilla Hjelm, Göran Lindell, Börje Wilsborn, Carina G Hördegård, Dan Ljungström och Ingvar Andersson alla (C) reserverar sig mot beslutet. Den 16 september 2010 lämnade Alf Tagesson (C) in en motion om skolskjutsar med förslag att kommunen inför samma skolskjutsregler för förskolebarn och fritidsbarn som gäller för den obligatoriska skolan. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrande har inkommit och föreligger i bilaga. Av yttrandet framgår att det inte finns någon skyldighet att anordna skolskjuts för förskole- och fritidsbarn. Långa avstånd kan förvisso vara ett problem. Av yttrandet framgår vidare att barn på fritids och i förskolan har individuella scheman anpassade efter barnens och föräldrarnas behov. Omfattning och tider varierar således, vilket i det närmaste omöjliggör samordnade skolskjutsar. Möjlig lösning är i så fall individuellt anpassade taxiresor. Beträffande de mindre barnen krävs dessutom en medföljande vårdare för att säkerhet och omsorg ska kunna upprätthållas i fordonet. Bedömningen är att de ekonomiska konsekvenserna blir mycket stora. Utan att en djupare bedömning gjorts uppskattas kostnaden till ca 15 mnkr. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 65/10. Kommunstyrelsens förslag föreslås avslå motionen.

9 Sammanträdesdatum 9 23 forts. Dnr 2010/KA0307 Yrkanden Dan Ljungström (C) yrkar återremiss av ärendet för att undersöka möjligheten till skolskjuts för de äldre förskole- och fritidsbarnen enligt motionärens egentliga syfte. Ingemar Sturesson (KD), Jan Johansson (VF) och Tommy Bohman (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Gunilla Hjelm (C) tillstyrker Dan Ljungströms återremissyrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Dan Ljungströms återremissyrkande, vilket han finner kommunfullmäktige besluta avslå. Omröstning begärs. Ja-röst för avslag på återremissyrkandet innebärande att ärendet avgörs idag. Nej-röst för bifall till återremissyrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag, vilket han finner kommunfullmäktige beslutar bifalla. Omröstningsresultat Med 38 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige avslå återremissyrkandet. Utdrag. Alf Tagesson barn- och utbildningsnämnden

10 Sammanträdesdatum Dnr 2010/KA0423 Motion om stöd till vuxenvandrarna i Vetlanda s beslut avslår motionen med motivet att vuxenvandrarna har fått kronor utbetalt för verksamheten 2011 i enlighet med ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 december 2010, 260. Den 13 december 2010 lämnade Magnus Olofsgård (FP) in en motion om stöd till vuxenvandrarna i Vetlanda. Med förslaget att Vetlanda kommun beviljar vuxenvandrarnas ansökan på kr för 2010 och att Vetlanda kommun garanterar att lokal finns tillgänglig i anslutning till vandringarna. Kommunstyrelsens förslag föreslås avslå motionen med motivet att vuxenvandrarna har fått kr utbetalt för verksamheten 2011 i enlighet med ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott Yrkanden Tommy Bohman (S) yrkar avslag på motionen enligt kommunstyrelsens förslag. Agneta Lindberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Utdrag: vuxenvandrarna

11 Sammanträdesdatum Dnr 2010/KA0147 Bredbandsstrategi för Vetlanda kommun s beslut föreslås anta dokumentet Bredbandsstrategi Vetlanda kommun. På sidan 12 i dokumentet under rubriken strategi förs in ett andra stycke med följande lydelse: Vetlanda kommun ska också vara en pådrivande kraft för väl fungerande och utbyggda trådlösa mobila bredbandslösningar som även i framtiden kommer att vara ett viktigt komplement till optofiber. Frågan om att årligen avsätta ett belopp för investeringar i bredbandsutbyggnad hänskjuts till vårens budgetarbete. Bredbandsstrategi för Vetlanda kommun föreligger, bilaga. Syftet med en bredbandsstrategi för Vetlanda kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven ur ett samhällsperspektiv. Strategin syftar dessutom till att tjäna som underlag vid eventuella prioriteringsdiskussioner samt vara en utgångspunkt i arbetet med att ta fram handlingsplaner inför kommande utbyggnad. Kommunen har i nuläget ett förhållandevis väl utbyggt optofibernät. Målsättningen är att alla, så väl enskilda kommuninvånare som näringslivet, ska uppleva att modern informationsteknik finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År 2020 bör därför minst 90 % av kommunens medborgare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet. Kostnaderna för utbyggnad av optofibernät till mindre orter och ren landsbygd bedöms vara förhållandevis stora. Fortsatt utbyggnad bedöms i huvudsak inte vara genomförbar utan stöd av offentlig finansiering av något slag. Ambitionsnivån i statlig medfinansiering kommer att påverka utbyggnadstakten. Följande huvudområden har identifierats som särskilt intressanta inför en kommande utbyggnad: 1. Landsbygd med utbyggnad i områden som saknar optofibernät samt olika slag av stöd till byalag och andra intressenter. 2. Anslutning av det kommunägda lägenhetsbeståndet till optofibernät.

12 Sammanträdesdatum forts. Dnr 2010/KA Möjliggöra för kommunens näringsliv att i ökad omfattning ansluta sig till optofibernät. En utbyggnad kommer att innebära stora kostnader, även om staten bidrar kommer det sannolikt krävas en kommunal insats, såväl ekonomiskt som personellt. Kommunstyrelsens förslag föreslås anta dokumentet Bredbandsstrategi Vetlanda kommun. På sidan 12 i dokumentet under rubriken strategi förs in ett andra stycke med följande lydelse: Vetlanda kommun ska också vara en pådrivande kraft för väl fungerande och utbyggda trådlösa mobila bredbandslösningar som även i framtiden kommer att vara ett viktigt komplement till optofiber. Frågan om att årligen avsätta ett belopp för investeringar i bredbandsutbyggnad hänskjuts till vårens budgetarbete. Yrkanden Gunilla Hjelm (C), Jan Johansson (VF), Tommy Bohman (S), Jan-Erik Josefsson (KD), Magnus Olofsgård (FP) och Klas Håkanson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Utdrag: Thomas Sandh Jan-Åke Johansson Vetab Witalabostäder AB

13 Sammanträdesdatum Dnr 2009/KA0122 Riktlinjer för utveckling av Östanå stugområde s beslut Föreslagna riktlinjer avseende byggrätter i Östanå stugområde och Byaberg- Sandlandet används i pågående planarbete. Möjlighet ges för fritidshusägarna i Östanå (115 st) att friköpa arrendetomterna. Tomterna ska värderas av ett värderingsinstitut. Värderingen ligger sedan till grund vid en försäljning av tomterna. Försäljningen sker genom tekniska nämndens försorg med hänvisning till nämndens reglemente om försäljning av småhustomter. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 november 2010 beslutades att pågående planarbete med detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg-Sandlandet skulle kompletteras med området fram till Östanå golfbana. Samtidigt beslutades att frågan om utvecklingen av Östanå stugområde skulle behandlas i Planeringskommittén samt därefter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslag till riktlinjer för planarbetet avseende Östanå stugområde respektive Byaberg-Sandlandet föreligger i bilaga. Skrivelser har inkommit från Östanåbadets koloniförening i juni 2010, där de framförde önskemålet, att möjlighet ges att friköpa sina arrrendetomter i Östanåområdet. Antalet tomter uppgår till 115. I området finns även en allmän badplats, camping, båtplatser med mera. Kommunalt vatten och avlopp har dragits fram under senare tid, vilket gör att möjligheten till utökat boende i stugorna har förbättrats. Beslutsunderlag Tekniska nämnden 50/10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 210/10. 75/09.

14 Sammanträdesdatum forts. Dnr 2009/KA0122 Kommunstyrelsens förslag beslutar följande: Föreslagna riktlinjer avseende byggrätter i Östanå stugområde och Byaberg- Sandlandet används i pågående planarbete. Möjlighet ges för fritidshusägarna i Östanå (115 st) att friköpa arrendetomterna. Tomterna ska värderas av ett värderingsinstitut. Värderingen ligger sedan till grund vid en försäljning av tomterna. Försäljningen sker genom tekniska nämndens försorg med hänvisning till nämndens reglemente om försäljning av småhustomter. Utdrag: tekniska nämnden

15 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0034 Utökad borgensram för Vetab s beslut beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Energi och Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 640 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Energi och Teknik AB:s derivattransaktioner för motparter enligt finanspolicyn till ett totalt högsta belopp om 640 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. beslutar att bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Vetlanda Energi och Teknik AB ikläder sig i samband med valutasäkring avseende investering i kraftvärmeverket. beslutar bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Vetlanda Energi och Teknik AB ikläder sig i samband med räntesäkring av bolagets skuldportfölj inom beviljad borgensram. Vetab ansöker om utökad borgen för att kunna amortera det lån som idag finns från Vetlanda kommun till Vetab, avseende VA-verksamheten. En överföring av skulden till Vetab innebär inte någon ekonomisk skillnad men underlättar administrationen. Skulden uppgår per den 31 december 2010 till kr. Utökningen av borgensramen från 575 mnkr till 640 mnkr speglar bolagets egentliga kapitalbehov och inkluderar upplåning för investering i ny fjärrvärmeanläggning. Beslutsunderlag Vetabs styrelse , 134.

16 Sammanträdesdatum forts Dnr 2011/KA0034 Kommunstyrelsens förslag föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Energi och Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 640 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. föreslås vidare att såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Energi och Teknik AB:s derivattransaktioner för motparter enligt finanspolicyn till ett totalt högsta belopp om 640 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Yrkanden Carl-Axel Bengtsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Vetlanda Energi och Teknik AB ikläder sig i samband med valutasäkring avseende investeringar i kraftvärmeverket. kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Vetlanda Energi och Teknik AB ikläder sig i samband med räntesäkring av bolagets skuldportfölj inom beviljad borgensram. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket han finner kommunfullmäktige beslutar bifalla. Ordföranden ställer därefter proposition på Carl-Axel Bengtssons tilläggsyrkande, vilket han också finner kommunfullmäktige beslutar bifalla. Utdrag: Vetab ekonomikontoret

17 Sammanträdesdatum Dnr 2010/KA0424 Årsredovisning 2009 stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens donationsfond På grund av jäv deltar inte Nils-Erik Olofsson (S), Kjell Åke Nottemark (M) och Arne Ahlgren (S) i handläggningen av ärendet. s beslut godkänner årsredovisningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisning 2009 för stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens donationsfond samt revisionsberättelse föreligger, bilaga. Årets resultat uppgår till kr, inklusive upplösning av periodiseringsfond med kr. Revisorerna har granskat årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning och konstaterat att årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god revisionssed. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet/reglementet och revisorerna föreslår därför att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Stiftelsens totala tillgångar uppgår till kr. Under 2009 delades kr ut till 12 gifta par och 18 flickor som fick kr vardera. Kommunstyrelsens förslag föreslås godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Utdrag: Arne Ahlgren

18 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0031 Tilläggsbudget 2011 för överförmyndaren s beslut beviljar överförmyndaren tilläggsbudget med kronor som finansieras genom minskning av årets resultat. Godkänna flytt av kronor från ansvar till ansvar 09. Överförmyndare Anders Bengtsson uppger att antal ärenden som överförmyndarverksamheten behandlar har ökat från 158 ärenden 2007 till 291 ärenden Kommunens kostnader har under tiden stigit från kronor till kronor. En jämförelse av hur mycket överförmyndarverksamheten kostar per invånare hos ett antal närliggande kommuner visar på en kostnad för Eksjö på 91,97 kronor, Tranås 77,76 kronor, Sävsjö 75,00 kronor och Nässjö 66,67 kronor. Det ursprungliga förslaget till budget för 2011 innebar för Vetlanda en kostnad per invånare på 33,67 kronor. Överförmyndarens förslag innebär en kostnad på 61,49 kronor. En detaljbudget för 2011 visar på vissa omdispositioner utifrån 2010 års utfall. Överförmyndaren har inkommit med äskande om tilläggsbudget för Äskandet avser en ökning av budgetramen från kr till kr det vill säga med kr. I novemberprognosen 2010 redovisas ett beräknat överskridande med kr. Bakgrunden är att antalet ärenden har ökat och att flera ärenden kräver en större insats, vilket gör att kostnaderna för arvode till godemän ökar. I jämförelse med andra kommuner på Höglandet har vi ändå en låg kostnad per invånare. Annat som har ökat på kostnaderna är IT-satsningar och tillfällig extra bemanning. En av assistenterna på kommunkansliet arbetar motsvarande 20 % av en tjänst åt överförmyndaren. Budgetbelopp överförs från kommunkansliet till överförmyndarverksamheten motsvarande 20 % av hennes lönekostnad.

19 Sammanträdesdatum forts Dnr 2011/KA0031 Kommunstyrelsens förslag föreslås bevilja överförmyndaren tilläggsbudget med kronor som finansieras genom minskning av årets resultat. Godkänna flytt av kronor från ansvar till ansvar 09. I samband med kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 16 februari 2011 ska överförmyndaren föredra ärendet och svara på eventuella frågor. I redovisningen ska ingå en beskrivning av orsakerna till den kraftiga kostnadsökningen. Yrkanden Agneta Lindberg (S), Magnus Olofsgård (FP) och Carl-Axel Bengtsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Utdrag: överförmyndaren ekonomikontoret

20 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0014 Val av revisor i stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens donationsfond s beslut beslutar godkänna valberedningens förslag. Valberedningen föreslår till revisor i stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens donationsfond Revisor KD Göran Ivarsson, Missionsgatan 13 B, Vetlanda Ersättare C Göran Johansson, Åsedavägen 4, Åseda Utdrag: Göran Ivarsson Göran Johansson Arne Ahlgren lönekontoret troman

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-01-22 1 (15) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-19.55 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Gisela Brumme (S), Lola Frödeberg (VF), Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-20.40 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Urban Erntoft, Gunilla Bergdalen, Helena Stålhammar, Lennart Lööw, Börje Wilsborn, Siv

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2 Musik I samband med dagens sammanträde underhåller följande elever från den kommunala musikskolan: Oskar Fransson och Filip Karlsson trumpet Anton Nilsson och Daniel Johansson trombon.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 1 (20) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-20.10 Beslutande Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Carina G Hördegård (C), Mikael Hahn (S), Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (11) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-15.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Bohman, ordf. (S), Dan Ljungström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.30 Beslutande Gunilla Hjelm, ordförande Klas Håkanson Ingemar Sturesson Tommy Bohman (jäv 149) 13.35-14.05 Agneta Lindberg Ejlon

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.30 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Ritva Hermanson, tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(14) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.05 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson, jäv 255 Jan Johansson Ingemar Sturesson Ritva Hermanson, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-15.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tommy Bohman, ordf. (S), Klas Håkanson (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Ingemar Sturesson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-04-23 1 (31) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-19.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Gisela Brumme (S), Lola Frödeberg (VF), Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-20.05 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Gunilla Bergdalen, Klas Håkanson, Conny Kristensen, Henrik Tvarnö, Håkan Johansson, Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-03-19 1 (21) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-19.50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Gisela Brumme (S), Lola Frödeberg (VF), Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (??) Plats och tid s sessionssal, kl 18.30-21.15 Beslutande Gisela Brumme (S) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Monica Samuelsson (KD) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy Bohman (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Bohman ordf. (S), Klas

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.00 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, tjänstgörande ersättare Ritva

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, 14.00-15.50 Beslutande Gunilla Hjelm,ordf, Börje Wilsborn, Maria Stålgren, Håkan Johansson, Ingemar Sturesson, Marie Johansson, Tommy Bohman,

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-08 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tommy Bohman, ordf. (S), Klas Håkanson (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF). Ritva

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 14-28 Ewa Andreasson. Ordförande Dan Ljungström

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 14-28 Ewa Andreasson. Ordförande Dan Ljungström Sammanträdesdatum 1 (17 ) Plats och tid Hörsalen, klockan 14.00-17.30 ande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny

Läs mer

Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Maria Ståhlgren (M)

Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Maria Ståhlgren (M) Sammanträdesdatum 1 (16) Plats och tid KS-salen kl. 14,00-16,00 ande Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Maria Ståhlgren (M) Gunnel Bjäde (M) Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 212 Dnr 2011/KA0360

Sammanträdesprotokoll. 212 Dnr 2011/KA0360 Sammanträdesdatum 2 212 Dnr 2011/KA0360 Avsiktsförklaring KomHem vård, omsorg och rehab nära dig, Jönköpings län s förslag till kommunfullmäktige Avsiktsförklaring gällande KomHem vård, omsorg och rehab

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2016-09-21 1 (30) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-21.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Carina G Hördegård (C), Mikael Hahn (S), Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2015-02-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.15-16.30 Beslutande Klas Håkanson (M) 9-16, Börje Wilsborn (C), Lola Frödeberg (VF), Andreas Granlöf (S), Martina Jansson (S), Sven-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-02-18 1 (22) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-20.35 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Carina G

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (8) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-15.05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Tommy Bohman, ordf (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 195 Dnr 2011/KA0356

Sammanträdesprotokoll. 195 Dnr 2011/KA0356 Sammanträdesdatum 2 195 Dnr 2011/KA0356 Detaljplan för fastigheterna Björkö 3:2, 3:3, 3:4 och 3:6, Björköby. Almvägen 3-7 och Björkmossevägen 1. Arbetsutskottets beslut Tekniska kontoret får uppdraget

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (33) 2013-11-20

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (33) 2013-11-20 Sammanträdesdatum 1 (33) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-20.45 Beslutande Gisela Brumme (S) Arne Ahlgren (S) Monica Samuelsson (KD) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy Bohman (S) Nils-Erik Olofsson

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer.

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-06-13 Plats och tid Bästorps bygdegård, Töftedal onsdagen den 13 juni, 2012 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Övriga deltagande Nils-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 maj kl. 13.15 17.15 Beslutande Peder André (C), ordförande Anita Gunnar (C) Eva Bondesson (KD) Magnus

Läs mer

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer......

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer...... Plats och tid Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Anders Andersson, KD Britt Idensjö, sekreterare Carl-Johan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-11-18 1 (22) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-20.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Mikael Hahn

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.15-14.55 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (S) Sune Gustavsson (OPA) Christina

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-10-08 1 (22) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--17.30 Beslutande C Bardh (M), ordf, M Hahn (S), E-K Hjalmarsson (S), K Olofsson (S), C-A Bengtsson (M), M Högberg (VF), J-E Josefsson (KD),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Daniel Lundström (S) Maria

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2016-12-21 1 (10) Plats och tid Myresjö, 13.10-16.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Andreas Granlöf (S), Lola Frödeberg (VF), Dan Ljungström (C), Klas Håkanson (M) och Martina Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer