Sammanträdesprotokoll Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sida"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid s sessionssal, stadshuset, kl Beslutande Gisela Brumme (S) Michael Petersson (M) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy Bohman (S) Nils-Erik Olofsson (S) Klas Håkanson (M) Carina Strömbäck (V) Jan-Erik Josefsson (KD) Jan Johansson (VF) Ritva Hermanson (MP) Dan Ljungström (C) Agneta Lindberg (S) Lena Hållinder Berglund (S) Tony Andersson (S) Gunilla Hjelm (C) Börje Wilsborn (C) Ingemar Sturesson (KD) Carl-Axel Bengtsson (M) Kjell Åke Nottemark (M) Lennart Lööw (S) Percy Karlsson (S) Siv Fransson (FP) Carina Nylander (M) Ejlon Johansson (FP) Magnus Olofsgård (FP) Anette Madeland (KD) Lars-Olof Reinfeldt (MP) Inge Bengtsson (VF) Margonia Påhlsson (VF) Patrik Karlsson (VF) Göran Lindell (C) Johanna Haraldsson (S) Ingvar Andersson (C) Conny Axelsson (S) Josefine Waltersson (M) Henrik Tvarnö (S) Björn Fälth (SD) Carina G Hördegård (C) Björn Ryden (M) Nils-Erik Olofsson, Kjell Åke Nottemark och Arne Ahlgren deltar inte i 28 p.g.a. jäv Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Lars-Olof Gunnardo för Monica Samuelsson Sven-Olov Karlsson för Nicklas Hugosson Helen Läck för Anita Fagerholm Annika Nicklasson för Lisa Arvidsson Göran Svensson, Nils-Erik Johansson, Nisse Norén, Monica Högberg, Andreas Granlöf Rolf Adolfsson, kommunchef Peter Lundgren, sekreterare Magnus Färjhage, ekonomichef ( 22) Anders Bengtsson, överförmyndare ( 29) Utses att justera Gunilla Hjelm och Magnus Olofsgård Justeringens plats och tid Kommunkansliet Underskrifter Sekreterare Paragrafer Peter Lundgren Ordförande Björn Rydén Justerare Gunilla Hjelm Magnus Olofsgård Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ, Vetlanda Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Peter Lundgren de

2 Sammanträdesdatum 2 Musik I samband med dagens sammanträde spelar Emelie Koch trombon. Medverkar gör även Ingegerd Nilsson, lärare. Båda representerar den kommunala musikskolan.

3 Sammanträdesdatum 3 18 Dnr 2011/KA0049 Motion om att utjämna lönerna mellan kvinnor och män s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Den 3 februari 2011 lämnade Carina Strömbäck (V), Ritva Hermanson (MP) och Jan Johansson (VF) in en motion med förslaget att Vetlanda kommun aktivt arbetar för att utjämna skillnaderna i lön mellan kvinnor och män i den kommunala verksamheten Vetlanda kommun utarbetar en strategi för att så snart som möjligt uppnå detta mål. Utdrag: kommunstyrelsen kommunfullmäktige

4 Sammanträdesdatum 4 19 Dnr 2011/KA0054 Motion om att med framåtanda marknadsföra Vetlanda kommun s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Den 9 februari 2011 lämnade Jan Johansson, Inge Bengtsson, Lola Frödeberg, Margonia Påhlsson, Nicklas Hugosson och Patrik Karlsson alla (VF) in en motion med förslaget att kommunens infartsskyltning förses med texten: Välkommen till Vetlanda kommunen med framåtanda! Utdrag: kommunstyrelsen kommunfullmäktige

5 Sammanträdesdatum 5 20 Dnr 2011/KA0057 Avsägelse från uppdrag Eva Lindahl (S) s beslut Avsägelsen godkänns. Valberedningen får i uppdrag att inkomma med förslag till ny ersättare i vårdoch omsorgsnämnden t.o.m. 31 december Avsägelse har inkommit från Eva Lindahl (S) där hon avsäger sig uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Utdrag: Eva Lindahl vård- och omsorgsnämnden valberedningen lönekontoret troman

6 Sammanträdesdatum 6 21 Allmänhetens frågestund Alf Tagesson, Karlstorp konstaterar i den motion om skolskjutsar, som kommunfullmäktige ska behandla vid dagens sammanträde, att delar av kommunen har en negativ befolkningsutveckling. Före valet 2010 var det många partier som tog upp frågan om levande landsbygd. Kommunen ska väl medverka till levande landsbygd, inte motverka? Ställer frågan till kommunfullmäktiges ledamöter: Hur gör man för att utveckla landsbygden och hur ska vi stoppa den negativa befolkningsutvecklingen? Tommy Bohman (S) menar att svaret på motionen om skolskjutsar är inget som påverkar inställningen till landsbygden. Ingemar Sturesson (KD) uppger att det är näst intill omöjligt att ge ett kortfattat svar på frågan om att utveckla landsbygden. Ber att få återkomma med ett svar vid den vägledningsdebatt som kommunfullmäktige håller i mars månad. Jan Johansson (VF) svarar att även han kommer att återkomma med ett svar vid vägledningsdebatten. Sara Klaesson, Stora Snärle frågar tekniska nämndens ordförande hur det går med den cykelväg till Korsberga på järnvägsspåret som varit uppe för diskussion? Tekniska nämndens ordförande Dan Ljungström (C) svarar att frågan om cykelväg till Korsberga återkommer med jämna mellanrum. Just nu pågår en utredning om de järnvägar som finns i kommunen. Kommunen har ännu inte bestämt om man ska verka för att järnvägen omvandlas till cykelväg. Ska man göra detta är det även frågan om ekonomiska medel.

7 Sammanträdesdatum 7 22 Dnr 2011/KA0067 Information om preliminärt bokslut 2010 Ekonomichef Magnus Färjhage redovisar ett preliminärt resultat för 2010 på kronor. Balanskravsresultatet är kronor. Vid en genomgång av det preliminära resultatet noteras bl.a. Att budgeterat resultat uppgår till ca 11,5 mnkr. På grund av den ekonomiska krisen har extra statsbidrag utbetalats på ca 25,6 mnkr. Nya sjukförsäkringsregler innebär ca 3,2 mnkr. Sänkta arbetsgivaravgifter ger ett överskott på ca 9,2 mnkr. Ett överskott i centrala lönepotten på ca 5,6 mnkr. Lägre avskrivningar innebär ca 5 mnkr. Därefter följer en genomgång av avvikelser mot budget nämnd för nämnd. Tekniska nämnden redovisar ett underskott på ca 13 mnkr på grund av de stränga vintrarna. Totalt redovisar nämnderna en positiv avvikelse på 2,4 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgår till 47,8 mnkr medan budgeterade investeringar är 101,1 mnkr. Stora investeringar under 2010 är Bäckseda skola skolfastigheter sanering av sophög vid Tjustkulle HR-systemet Bergvärme till Myresjö simhall

8 Sammanträdesdatum 8 23 Dnr 2010/KA0307 Svar på motion om skolskjutsar s beslut beslutar avslå motionen. Reservationer Gunilla Hjelm, Göran Lindell, Börje Wilsborn, Carina G Hördegård, Dan Ljungström och Ingvar Andersson alla (C) reserverar sig mot beslutet. Den 16 september 2010 lämnade Alf Tagesson (C) in en motion om skolskjutsar med förslag att kommunen inför samma skolskjutsregler för förskolebarn och fritidsbarn som gäller för den obligatoriska skolan. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrande har inkommit och föreligger i bilaga. Av yttrandet framgår att det inte finns någon skyldighet att anordna skolskjuts för förskole- och fritidsbarn. Långa avstånd kan förvisso vara ett problem. Av yttrandet framgår vidare att barn på fritids och i förskolan har individuella scheman anpassade efter barnens och föräldrarnas behov. Omfattning och tider varierar således, vilket i det närmaste omöjliggör samordnade skolskjutsar. Möjlig lösning är i så fall individuellt anpassade taxiresor. Beträffande de mindre barnen krävs dessutom en medföljande vårdare för att säkerhet och omsorg ska kunna upprätthållas i fordonet. Bedömningen är att de ekonomiska konsekvenserna blir mycket stora. Utan att en djupare bedömning gjorts uppskattas kostnaden till ca 15 mnkr. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 65/10. Kommunstyrelsens förslag föreslås avslå motionen.

9 Sammanträdesdatum 9 23 forts. Dnr 2010/KA0307 Yrkanden Dan Ljungström (C) yrkar återremiss av ärendet för att undersöka möjligheten till skolskjuts för de äldre förskole- och fritidsbarnen enligt motionärens egentliga syfte. Ingemar Sturesson (KD), Jan Johansson (VF) och Tommy Bohman (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Gunilla Hjelm (C) tillstyrker Dan Ljungströms återremissyrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Dan Ljungströms återremissyrkande, vilket han finner kommunfullmäktige besluta avslå. Omröstning begärs. Ja-röst för avslag på återremissyrkandet innebärande att ärendet avgörs idag. Nej-röst för bifall till återremissyrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag, vilket han finner kommunfullmäktige beslutar bifalla. Omröstningsresultat Med 38 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige avslå återremissyrkandet. Utdrag. Alf Tagesson barn- och utbildningsnämnden

10 Sammanträdesdatum Dnr 2010/KA0423 Motion om stöd till vuxenvandrarna i Vetlanda s beslut avslår motionen med motivet att vuxenvandrarna har fått kronor utbetalt för verksamheten 2011 i enlighet med ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 december 2010, 260. Den 13 december 2010 lämnade Magnus Olofsgård (FP) in en motion om stöd till vuxenvandrarna i Vetlanda. Med förslaget att Vetlanda kommun beviljar vuxenvandrarnas ansökan på kr för 2010 och att Vetlanda kommun garanterar att lokal finns tillgänglig i anslutning till vandringarna. Kommunstyrelsens förslag föreslås avslå motionen med motivet att vuxenvandrarna har fått kr utbetalt för verksamheten 2011 i enlighet med ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott Yrkanden Tommy Bohman (S) yrkar avslag på motionen enligt kommunstyrelsens förslag. Agneta Lindberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Utdrag: vuxenvandrarna

11 Sammanträdesdatum Dnr 2010/KA0147 Bredbandsstrategi för Vetlanda kommun s beslut föreslås anta dokumentet Bredbandsstrategi Vetlanda kommun. På sidan 12 i dokumentet under rubriken strategi förs in ett andra stycke med följande lydelse: Vetlanda kommun ska också vara en pådrivande kraft för väl fungerande och utbyggda trådlösa mobila bredbandslösningar som även i framtiden kommer att vara ett viktigt komplement till optofiber. Frågan om att årligen avsätta ett belopp för investeringar i bredbandsutbyggnad hänskjuts till vårens budgetarbete. Bredbandsstrategi för Vetlanda kommun föreligger, bilaga. Syftet med en bredbandsstrategi för Vetlanda kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven ur ett samhällsperspektiv. Strategin syftar dessutom till att tjäna som underlag vid eventuella prioriteringsdiskussioner samt vara en utgångspunkt i arbetet med att ta fram handlingsplaner inför kommande utbyggnad. Kommunen har i nuläget ett förhållandevis väl utbyggt optofibernät. Målsättningen är att alla, så väl enskilda kommuninvånare som näringslivet, ska uppleva att modern informationsteknik finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År 2020 bör därför minst 90 % av kommunens medborgare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet. Kostnaderna för utbyggnad av optofibernät till mindre orter och ren landsbygd bedöms vara förhållandevis stora. Fortsatt utbyggnad bedöms i huvudsak inte vara genomförbar utan stöd av offentlig finansiering av något slag. Ambitionsnivån i statlig medfinansiering kommer att påverka utbyggnadstakten. Följande huvudområden har identifierats som särskilt intressanta inför en kommande utbyggnad: 1. Landsbygd med utbyggnad i områden som saknar optofibernät samt olika slag av stöd till byalag och andra intressenter. 2. Anslutning av det kommunägda lägenhetsbeståndet till optofibernät.

12 Sammanträdesdatum forts. Dnr 2010/KA Möjliggöra för kommunens näringsliv att i ökad omfattning ansluta sig till optofibernät. En utbyggnad kommer att innebära stora kostnader, även om staten bidrar kommer det sannolikt krävas en kommunal insats, såväl ekonomiskt som personellt. Kommunstyrelsens förslag föreslås anta dokumentet Bredbandsstrategi Vetlanda kommun. På sidan 12 i dokumentet under rubriken strategi förs in ett andra stycke med följande lydelse: Vetlanda kommun ska också vara en pådrivande kraft för väl fungerande och utbyggda trådlösa mobila bredbandslösningar som även i framtiden kommer att vara ett viktigt komplement till optofiber. Frågan om att årligen avsätta ett belopp för investeringar i bredbandsutbyggnad hänskjuts till vårens budgetarbete. Yrkanden Gunilla Hjelm (C), Jan Johansson (VF), Tommy Bohman (S), Jan-Erik Josefsson (KD), Magnus Olofsgård (FP) och Klas Håkanson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Utdrag: Thomas Sandh Jan-Åke Johansson Vetab Witalabostäder AB

13 Sammanträdesdatum Dnr 2009/KA0122 Riktlinjer för utveckling av Östanå stugområde s beslut Föreslagna riktlinjer avseende byggrätter i Östanå stugområde och Byaberg- Sandlandet används i pågående planarbete. Möjlighet ges för fritidshusägarna i Östanå (115 st) att friköpa arrendetomterna. Tomterna ska värderas av ett värderingsinstitut. Värderingen ligger sedan till grund vid en försäljning av tomterna. Försäljningen sker genom tekniska nämndens försorg med hänvisning till nämndens reglemente om försäljning av småhustomter. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 november 2010 beslutades att pågående planarbete med detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg-Sandlandet skulle kompletteras med området fram till Östanå golfbana. Samtidigt beslutades att frågan om utvecklingen av Östanå stugområde skulle behandlas i Planeringskommittén samt därefter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslag till riktlinjer för planarbetet avseende Östanå stugområde respektive Byaberg-Sandlandet föreligger i bilaga. Skrivelser har inkommit från Östanåbadets koloniförening i juni 2010, där de framförde önskemålet, att möjlighet ges att friköpa sina arrrendetomter i Östanåområdet. Antalet tomter uppgår till 115. I området finns även en allmän badplats, camping, båtplatser med mera. Kommunalt vatten och avlopp har dragits fram under senare tid, vilket gör att möjligheten till utökat boende i stugorna har förbättrats. Beslutsunderlag Tekniska nämnden 50/10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 210/10. 75/09.

14 Sammanträdesdatum forts. Dnr 2009/KA0122 Kommunstyrelsens förslag beslutar följande: Föreslagna riktlinjer avseende byggrätter i Östanå stugområde och Byaberg- Sandlandet används i pågående planarbete. Möjlighet ges för fritidshusägarna i Östanå (115 st) att friköpa arrendetomterna. Tomterna ska värderas av ett värderingsinstitut. Värderingen ligger sedan till grund vid en försäljning av tomterna. Försäljningen sker genom tekniska nämndens försorg med hänvisning till nämndens reglemente om försäljning av småhustomter. Utdrag: tekniska nämnden

15 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0034 Utökad borgensram för Vetab s beslut beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Energi och Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 640 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Energi och Teknik AB:s derivattransaktioner för motparter enligt finanspolicyn till ett totalt högsta belopp om 640 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. beslutar att bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Vetlanda Energi och Teknik AB ikläder sig i samband med valutasäkring avseende investering i kraftvärmeverket. beslutar bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Vetlanda Energi och Teknik AB ikläder sig i samband med räntesäkring av bolagets skuldportfölj inom beviljad borgensram. Vetab ansöker om utökad borgen för att kunna amortera det lån som idag finns från Vetlanda kommun till Vetab, avseende VA-verksamheten. En överföring av skulden till Vetab innebär inte någon ekonomisk skillnad men underlättar administrationen. Skulden uppgår per den 31 december 2010 till kr. Utökningen av borgensramen från 575 mnkr till 640 mnkr speglar bolagets egentliga kapitalbehov och inkluderar upplåning för investering i ny fjärrvärmeanläggning. Beslutsunderlag Vetabs styrelse , 134.

16 Sammanträdesdatum forts Dnr 2011/KA0034 Kommunstyrelsens förslag föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Energi och Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 640 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. föreslås vidare att såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Energi och Teknik AB:s derivattransaktioner för motparter enligt finanspolicyn till ett totalt högsta belopp om 640 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Yrkanden Carl-Axel Bengtsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Vetlanda Energi och Teknik AB ikläder sig i samband med valutasäkring avseende investeringar i kraftvärmeverket. kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunal borgen såsom för egen skuld för de förpliktelser Vetlanda Energi och Teknik AB ikläder sig i samband med räntesäkring av bolagets skuldportfölj inom beviljad borgensram. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket han finner kommunfullmäktige beslutar bifalla. Ordföranden ställer därefter proposition på Carl-Axel Bengtssons tilläggsyrkande, vilket han också finner kommunfullmäktige beslutar bifalla. Utdrag: Vetab ekonomikontoret

17 Sammanträdesdatum Dnr 2010/KA0424 Årsredovisning 2009 stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens donationsfond På grund av jäv deltar inte Nils-Erik Olofsson (S), Kjell Åke Nottemark (M) och Arne Ahlgren (S) i handläggningen av ärendet. s beslut godkänner årsredovisningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisning 2009 för stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens donationsfond samt revisionsberättelse föreligger, bilaga. Årets resultat uppgår till kr, inklusive upplösning av periodiseringsfond med kr. Revisorerna har granskat årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning och konstaterat att årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god revisionssed. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet/reglementet och revisorerna föreslår därför att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Stiftelsens totala tillgångar uppgår till kr. Under 2009 delades kr ut till 12 gifta par och 18 flickor som fick kr vardera. Kommunstyrelsens förslag föreslås godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Utdrag: Arne Ahlgren

18 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0031 Tilläggsbudget 2011 för överförmyndaren s beslut beviljar överförmyndaren tilläggsbudget med kronor som finansieras genom minskning av årets resultat. Godkänna flytt av kronor från ansvar till ansvar 09. Överförmyndare Anders Bengtsson uppger att antal ärenden som överförmyndarverksamheten behandlar har ökat från 158 ärenden 2007 till 291 ärenden Kommunens kostnader har under tiden stigit från kronor till kronor. En jämförelse av hur mycket överförmyndarverksamheten kostar per invånare hos ett antal närliggande kommuner visar på en kostnad för Eksjö på 91,97 kronor, Tranås 77,76 kronor, Sävsjö 75,00 kronor och Nässjö 66,67 kronor. Det ursprungliga förslaget till budget för 2011 innebar för Vetlanda en kostnad per invånare på 33,67 kronor. Överförmyndarens förslag innebär en kostnad på 61,49 kronor. En detaljbudget för 2011 visar på vissa omdispositioner utifrån 2010 års utfall. Överförmyndaren har inkommit med äskande om tilläggsbudget för Äskandet avser en ökning av budgetramen från kr till kr det vill säga med kr. I novemberprognosen 2010 redovisas ett beräknat överskridande med kr. Bakgrunden är att antalet ärenden har ökat och att flera ärenden kräver en större insats, vilket gör att kostnaderna för arvode till godemän ökar. I jämförelse med andra kommuner på Höglandet har vi ändå en låg kostnad per invånare. Annat som har ökat på kostnaderna är IT-satsningar och tillfällig extra bemanning. En av assistenterna på kommunkansliet arbetar motsvarande 20 % av en tjänst åt överförmyndaren. Budgetbelopp överförs från kommunkansliet till överförmyndarverksamheten motsvarande 20 % av hennes lönekostnad.

19 Sammanträdesdatum forts Dnr 2011/KA0031 Kommunstyrelsens förslag föreslås bevilja överförmyndaren tilläggsbudget med kronor som finansieras genom minskning av årets resultat. Godkänna flytt av kronor från ansvar till ansvar 09. I samband med kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 16 februari 2011 ska överförmyndaren föredra ärendet och svara på eventuella frågor. I redovisningen ska ingå en beskrivning av orsakerna till den kraftiga kostnadsökningen. Yrkanden Agneta Lindberg (S), Magnus Olofsgård (FP) och Carl-Axel Bengtsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Utdrag: överförmyndaren ekonomikontoret

20 Sammanträdesdatum Dnr 2011/KA0014 Val av revisor i stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens donationsfond s beslut beslutar godkänna valberedningens förslag. Valberedningen föreslår till revisor i stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens donationsfond Revisor KD Göran Ivarsson, Missionsgatan 13 B, Vetlanda Ersättare C Göran Johansson, Åsedavägen 4, Åseda Utdrag: Göran Ivarsson Göran Johansson Arne Ahlgren lönekontoret troman

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2012-05-24 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-24 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer