Tabell 1. Bedömning av CSR och viktiga makro-ekonomiska strukturreformer 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tabell 1. Bedömning av CSR och viktiga makro-ekonomiska strukturreformer 1"

Transkript

1 Tabell 1. Bedömning av CSR viktiga makro-ekonomiska strukturreformer 1 Information om planerade redan genoma insatser CSR nummer (1) CSR underkategori (2) Benämning på insats (3) Beskrivning av huvudsakliga insatser med direkt relevans CSR Europa 2020 mål Utmaningar/ Risker Budget påverkan Kvalitativa effekter CSR 1: Offentliga finanser Genoma budgetstrategin enligt planerna. Budget 2014 Huvudsakliga mål relevans CSR (4) Finanspolitiken inriktas mot att stödja tillväxt sysselsättning motverka hög arbetslöshet samtidigt som uthålligheten i de offentliga finanserna värnas. Beskrivning av insatsen (5) Budgeten 2014 är expansiv. Insatserna är inriktade mot bl.a. ytterligare stärkt jobbskatteavdrag, sänkt skatt pensionärer underlättande av ungas inträde på arbetsmarknaden. Juridiska/ Administrativa instrument (6) 2013/14: FiU 10 BP 2014 Tidtabell framsteg de senaste 12 månaderna (7) 15 april 2013, presentation av VÅP dec 2013, Riksdagen antar BP 9 april 2014 VÅP 2014 Tidtabell kommande steg (8) Sept presentation av BP15. Antas av Riksdagen dec Bedömd påverkan på Europa 2020 mål (9) Finanspolitiken inriktas mot att stödja tillväxt sysselsättning motverka hög arbetslöshet Utmaningar/ risker vid genomandet (10) Övergripande årliga ändringar av statliga utgifter inkomster. Bidrag från EUfonder (11) Sammantaget är den politik som regeringen nära neutral på utgiftssidan, men expansiv Kvalitativ beskrivning av påverkan timing. (12) (mer info återfinns i avsnitt 2-3i NRP 1 Tabellen innehåller en översiktlig summering. Fullständig redovisning av genomandet av CSR återfinns i NRP. 1

2 CSR 2: Privat skuldsättning Främja siktig utlåning systemskevheter som gynnar skuldfinansiering vid bostadsinvesteringar. Bolånetak Dämpad utlåning. Nya lån bör inte överstiga 85% av bostadens marknadsvärde Beslut från Finansinspektionen 2 samtidigt som uthålligheten i de offentliga finanserna värnas. på inkomstsidan. Den aktiva finanspolitiken i statens budget lämnar ett expansivt bidrag motsvara nde 0,6 procent av BNP Flera av åtgärderna har trätt ikraft relativt nyligen. Det dröjer innan det är möjligt att göra en tilllitlig utvärdering. Mycket tyder dock på att de vidtagna åtgärderna bidragit till att dämpa kreditgivn ingen till hushållen.

3 Högre riskvikter Främja siktig utlåning Riskvikter bolån höjdes till 15% 2013 Riktlinjer från Finansinspektionen 26/11/2012. Högre lånekostnad. Stärkta kapital- likviditetskrav banker Stärka stabiliteten i den finansiella sektorn Högre kapitalkrav banker PM från Finansinspektionen Finansdepartementet 25/11/2011 Högre kapital krav ger dyrare lån. Amortering Övervakning Samråd informationsut byte syftande till krisebyggande krishantering. Sundare amorteringskultur Branschöverenskommelse om amorteringsplaner till bolånekunder. Finansiellt stabilitetsråd. Utredning från Finansinspektionen oktober Branschöverenskommelse som tillämpas fullt ut fr.o.m juli 2014 enl. Bankeningen. Kommittédirekti v den 19 dec 2013 (DNR 2013/4578). Rådet inrättades 2013 Övervakning Ansvar verktyg finansiell stabilitet. Huvudsakliga ansvaret den finansiella stabiliteten läggs på Finansinspektionen Förändring i ordning (2009:93) med instruktion Finansinspektio nen (DNR 2013/4458) 3

4 CSR 3 Rekommen dation rörande effektivitet en på bostadsmarknaden 2 a) effektiviteten på bostadsmarknad en genom att fortsätta reformera systemet hyressättning stärka avtalsfriheten enskilda hyresgäster hyresvärdar Förändringar i hyreslagstiftningen Sänkning av kommunala fastighetsavgiften hyreshusenheter Jämställda utsättningar privata kommunala aktörer har skapats. (KOM: Makroekonom iska obalanser Sverige 2014, s.48 ff.) Stimulera utbudet av hyresbostäder. (KOM: Makroekonom iska obalanser Sverige 2014, s.48 ff.) Den s.k. hyresnormerande rollen allmännyttiga bostadsetag avskaffats ersatts med en normerande roll alla kollektivt handlade hyror. En särskild hyreslag vid uthyrning av privatpersoner har ints. För att stimulera utbudet av hyresbostäder sänktes den kommunala fastighetsavgiften hyreshusenheter den 1 januari Samtidigt längdes perioden nybyggda bostäders befrielse från fastighetsavgift till 15 år. Hyreslagstiftnin gen. För hyressättning av nyproducerade hyreslägenheter finns en särregel som medger hyror som täcker produktionskostnaderna som under en bestämd tid inte kan prövas. Denna s.k. presumtionsperi od längdes från 1/ från 10 år till 15 år. Int Ingen Inga Se avsnitt 3.3 Inga. -0,4 mdr kr/år. Effekten uppkom mer 2018 då intäktern a beräknas med ca 0,06 mdr kr. Från med 2027 beräknas minsknin gen till 0,96 mdr kr (i 2 Samma fråga belyses även i KOM IDR 5 mars 2014, se avsnitt 3.3 om bostadsmarknaden. 4

5 2013 års prisnivå). b) Främja ökad konkurrens i byggsektorn se över processerna fysisk planering, stadsplanering tillstånd att öka öppenheten, korta Privatbostadsuthyrning har underlättats gjorts mer lönsam Ändringar i plan- bygglagen Privatpersoner som hyr ut bostad som inte är näringsverksa mhet) kan fr o m ½ 2013 ta ut en hyra som ger kostnadstäckning. Reglerna har även i övrigt enklats i syfte att osäkerheten uthyraren. Schablonavdra get vid beskattning har höjts till kr. Förenkla såväl byggregler som regler som påverkar planeringsutsättn ingar därmed se till att hela plan byggprocessen kortas, Februari 2013 Ändringarna innebär att avsteg från kraven på tillgänglighet användbarhet alltid ska få göras vid inredning av bostäder på högst 35 kvm på en vind. Ändringarna innebär även att det av Hyreslagstiftningen lagen om uthyrning av egen bostad. Skattelagstiftningen Prop. 2013/14:59 Fler bostäder åt unga studenter Ind 2013 Ingen. Ingen. Ingen. -0,17 mdr kr 2013, lånsiktigt varaktigt då reformerna fått fullt genomsla g -0,20 mdr/år Inga. 5

6 ledtiderna hindren marknadstillträde byggetag. enklas blir snabbare (KOM: Makroekonom iska obalanser Sverige 2014, s.45 ff.) översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Nya åtgärder som kan genomas utan krav på bygglov En enklare planprocess Förenkla såväl byggregler som regler som påverkar planeringsutsättn ingar därmed se till att hela plan byggprocessen kortas, enklas blir snabbare. Förenkla såväl byggregler som regler som påverkar planeringsutsättn ingar därmed se till att hela plan byggprocessen kortas, enklas blir snabbare. (KOM: Makroekonom iska obalanser Sverige 2014, s.45 ff.) Ändringarna innebär att det antal åtgärder som ska kunna vidtas utan krav på bygglov utökas. Plan- bygglagen ska ändras så att det blir lättare en kommun att ta fram en detaljplan. En detaljplan ska heller inte krävas lika ofta som i dag kommunen ska inte kunna ställa strängare krav på byggnaders tekniska egenskaper än vad som följer av Boverkets byggregler. Lagrådsremissen Nya åtgärder som kan genomas utan krav på bygglov. Lagrådsremissen En enklare planprocess. Prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomas utan krav på bygglov beslutad 20/ Prop. 2013/14:126 En enklare planprocess beslutad 13/ Riksdagsbeslut våren Riksdagsbeslut under våren Osäkert hur riksdagen beslutar. Osäkert hur riksdagen beslutar. Inga. Inga. 6

7 Ändring av Bostadssörjningslagen Bullerlagstiftningen. Regeringen vill underlätta planering av bostäder i miljöer utsatta buller. Där eslår regeringen att samordna prövning tillsyn av buller i miljöbalken plan bygglagen (PBL). Förenkla såväl byggregler som regler som påverkar planeringsutsättn ingar därmed se till att hela plan byggprocessen kortas, enklas blir snabbare. (KOM: Makroekonom iska obalanser Sverige 2014, s.45 ff.) Förslaget med nya krav i PBL. När man lokaliserar, utformar placerar bostadshus krävs att man ebygger de olägenheter människors hälsa som bullret i omgivningen orsakar. Förslaget innebär att tillsynsmyndig heten - som huvudregel - inte får elägga eller Bostadssörjningslagen, som åligger kommunerna att planera bostadssörjningen i kommunen, har ändrats så att kommunerna även ska ta hänsyn till de regionala utsättningarna behoven samråda med såväl andra kommuner i regionen som med regionala organ. 7 Ny insats. Prop. 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken plan bygglagen beslutad 20/ Ind Bostadssörjningslagen. Riksdagsbeslut under våren Inga. Ingen. Inga.

8 bjuda om omgivningsbul lret inte överskrider de bullervärden som detaljplanens planbeskrivnin g eller bygglovet anger. CSR 4 Sysselsättning 1) Unga Yrkesintroduktionsanställning. Förstärka medlingsinsatser unga. Förlängning av det höjda studiebidraget. Underlätta övergång från skola till arbete. Underlätta övergång från skola till arbete. Förstärka anställningsbarheten lågutbildade ungdomar. Stöd till arbetsgivare som anställer unga på en anställning där utbildning kombineras med arbete. Förstärkt medlingsstöd från dag ett unga inskrivna på Arbetsmedling en. Studiemotiverande insats, ekonomiska incitament att fullfölja utbildning. Förordning (2013:1157) om stöd yrkesintroduktionsanställning. Arbetsmedlingens regleringsbrev. Studiestödsordningen (2000:655). Ny insats. Tillfällig stärkning Förlängning på ett år av befintlig insats. Ind januari sysselsättningen bland unga. Bedöms öka sysselsätt ningen bland unga. utbildningsnivån att öka sysselsättningen bland unga. Inga. 2014: 155 milj. kr 2015: : 542 milj. 2017: 930 milj. Svag konjunktur kan undergräva ökad medlings insatser. 50 milj kr kronor per år under åren Inga. 2014: : : 20 8

9 Gymnasial lärlingsutbildning. Gymnasial lärlingsutbildning. Gymnasial lärlingsutbildning. Gymnasial lärlingsutbildning. Utvecklingsbidrag till kommuner att främja lärlingsutbildning. Bättre övergång till arbetsmarknad, avhopp. Attraktionskraft. Kostnadsersättning utbetalas direkt till lärlingar att täcka utgifter mat resor. Ca 1000 kr/mån. Höjt bidrag till arbetsplatser som tar emot lärlingar. Delar av statsbidraget villkoras med att lärlingen har en utbildad handledare. Bättre övergång till arbetsmarknad, färre avhopp. Attraktionskraft. Statsbidragsordning Statsbidragsordning. Bättre övergång till arbetsmarknad, avhopp. Attraktionskraft. Statsbidragsordning. Bättre övergång till arbetsmarknad, avhopp. Attraktionskraft. Statsbidragsordning. Ins Ins vid årskiftet 2013/14. Ins Ins Positiv, kvantifiering inte möjlig. 30 miljoner SEK milj kr SEK milj kr SEK milj kr SEK milj kr 2014, 75 milj kr 2015, 91 milj kr 2016 därefter 102 milj kr årligen. 97 milj kr 2014, 142 milj kr 2015, 181 milj kr 2016, 210 milj kr

10 Högre kvalitet i APL.. Utvecklingsstöd till branscher som vill arbeta med att stärka kvaliteten i apl. Bättre övergång till arbetsmarknad, avhopp. Attraktionskraft Statsbidragsordning. Ins 13 milj kr 2014, 25 milj kr b) Långtidsarbetslösa C) Utrikes födda Permanentat möjlighet till programinsats i sysselsättningsfasen. Permanentat det höjda handledarstö det dem med stärkt särskilt anställningsstöd. Åtgärd 1 Åtgärd 2 Förbättra deltagandet på arbetsmarknaden utsatta grupper sysselsättnings graden utrikes födda sysselsättnings graden utrikes födda Permanenta möjlighet till programinsatser inom sysselsättningsfasen. Permanentat det höjda handledarstödet dem med stärkt särskilt anställningsstöd. Förordning (2007:414) om job- utvecklingsgara ntin. Förordning (1997:1275) om anställningsstöd. Folkhögskolor ges möjlighet att ta fram särskilt utformade utbildningar nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Stärkta insatser riktade till elever som har invandrat efter sju års ålder. Arbetsmedlingens regleringsbrev. Permanentat slag från Permanentat med slag. From. sysselsättningen långtidsarbetslösa. sysselsättningen långtidsarbetslösa Positiv, kvantifiering inte möjlig Positiv, kvantifiering inte möjlig. Inga. 2014: : : : 95 Inga. 2014: : : : milj kr milj kr total milj kr 10

11 Åtgärd 3 Åtgärd 4 sysselsättnings graden utrikes födda sysselsättnings graden utrikes födda Nyanlända som omfattas av etableringsreform en får behålla vissa ersättningar (etableringstillägg bostadsersättning) även om man har arbetsinkomster. Det ins ett krav på att nyanlända med etableringsplan ska acceptera erbjudande om lämpligt arbete. Förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare. Lagen (2010:197) om etableringsinsats er vissa nyanlända invandrare Positiv, kvantifiering inte möjlig. Förslaget beräknas träda i kraft Positiv, kvantifiering inte möjlig. Beräknas öka utgifterna med 21 milj kr milj kr 2015 Satsningar på svenska invandrare (sfi). Förstärkta resurser kompletterande högskoleutbildning Statsbidrag till utbildningsanordnare insatser höjd kvalitet individanpassning i utbildingen. Permanent stärkning av resurser kompletterande högskoleutbildning personer med utländsk utbildning yrkesgrupperna jurister, läkare, lärare, sjuksköterskor tandläkare. Statsbidragsordning Prop. 2013/14:1 Utgiftsområde milj kr årligen milj kr tills årligen, därmed inkluderar satsningen totalt 70 milj kr/år. 11

12 12

Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Budgetpropositionen för 2013

Budgetpropositionen för 2013 Budgetpropositionen för 2013 Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar Krisländerna behöver återupprätta omvärldens förtroende

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:1

Regeringens proposition 2012/13:1 Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram

Sveriges nationella reformprogram 2010-11-15 Utkast till Sveriges nationella reformprogram Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla 1. Inledning Den svenska regeringens långsiktiga målsättning för den ekonomiska

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:1

Regeringens proposition 2010/11:1 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Motion till riksdagen 2006/07:s9000 Mf av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:1 Budgetproposition för 2007 2 Stockholm den

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Budgetunderlag 2014-2016 Sida: 1 av 76 Datum: 2013-03-01 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Bedömning av 2014 års nationella reformprogram och konvergensprogram för SVERIGE. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Bedömning av 2014 års nationella reformprogram och konvergensprogram för SVERIGE. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2014 SWD(2014) 428 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Bedömning av 2014 års nationella reformprogram och konvergensprogram för SVERIGE Följedokument

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:23

Regeringens skrivelse 2007/08:23 Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18

Läs mer

CIRKULÄR 13:13. Vårpropositionen för år 2013

CIRKULÄR 13:13. Vårpropositionen för år 2013 2013-04-16 1 (12) CIRKULÄR 13:13 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Signild Östgren m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Personalfrågor Funktionshinderområdet Äldreomsorg Invandrar- och flyktingfrågor

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Kommittédirektiv EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik Dir. 2013:68 Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna de förslag som möjliggör

Läs mer

RAPPORT. Ett hem åt alla. Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018. www.kristdemokraterna.se

RAPPORT. Ett hem åt alla. Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018. www.kristdemokraterna.se RAPPORT Ett hem åt alla Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGEN I PUNKTFORM... 3 EN KRISTDEMOKRATISK BOSTADSPOLITIK... 5 BAKGRUND...

Läs mer

Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A

Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A Boverket Regeringsuppdrag Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A Student söker bostad Boverket

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 3 Våra skarpa satsningar 4 Det ekonomiska läget 5 3.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden

Läs mer

ECONOMIC SURVEY OF SWEDEN 2008 SWEDISH TRANSLATION OF THE EXECUTIVE SUMMARY AND ASSESSMENT AND RECOMMENDATIONS

ECONOMIC SURVEY OF SWEDEN 2008 SWEDISH TRANSLATION OF THE EXECUTIVE SUMMARY AND ASSESSMENT AND RECOMMENDATIONS ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT ECONOMIC SURVEY OF SWEDEN 2008 SWEDISH TRANSLATION OF THE EXECUTIVE SUMMARY AND ASSESSMENT

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05 Bostadsbyggande Hinder, hyror och åtgärdsförslag Hyresgästföreningen 2013 11 05 Innehåll 1. Beskrivning av bostadsmarknaden 1.1 Inledning 1.2 Hyresrätten 1.3 Tre hörnstenar i det svenska systemet 1.4 Hyror

Läs mer