Beskrivning av huvudsakliga insatser med direkt relevans för CSR. Beskrivning av insatsen (5) Juridiska/ Administrativa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av huvudsakliga insatser med direkt relevans för CSR. Beskrivning av insatsen (5) Juridiska/ Administrativa."

Transkript

1 Tabell 1. Bedömning av CSR viktiga makro-ekonomiska strukturreformer 1 Information om planerade redan genoma insatser CSR nummer (1) CSR underkategori (2) Benämning på insats (3) Beskrivning av huvudsakliga insatser med direkt relevans CSR Europa 2020 mål Utmaningar/ risker Budget påverkan Kvalitativa effekter CSR 1: Offentliga finanser Genoma budgetstrategin enligt planerna. Budget Huvudsakliga mål relevans CSR (4) Finanspolitiken inriktas mot stärka det strukturella sparandet i en takt som baseras på en samlad bedömning utifrån stabiliserings-, delnings strukturpolitiska hänsyn. Beskrivning av insatsen (5) De reformer som eslås i Vårändringsbudget är fullt finansierade. Insatser bl.a. ökad sysselsättning, utbildning bättre klimat finansieras av skehöjningar, främst ett stegvis slopande av nedsättning av socialavgifter Juridiska/ Administrativa instrument (6) 2014/15:FiU 10 Rd:s beslut om budget Tidtabell framsteg de senaste 12 månaderna (7) 9 april 2014, presentation av VÅP dec 2014, Riksdagen antar budget i enlighet med oppositionens slag. 15 april VÅP VÄB Tidtabell kommande steg (8) Sept. presentation av BP16. Antas av Riksdagen dec. Bedömd påverkan på Europa 2020 mål (9) Finanspolitiken inriktas mot stärka det strukturella sparandet i en takt som baseras på en samlad bedömning utifrån Särskilda utmaningar/ risker vid genomandet (10) Övergripande årliga ändringar av statliga utgifter inkomster. Bidrag från EUfonder (11) Sammantaget är politiken neutral det finansiella sparandet men med en viss ökning av omslutningen utgifter Kvalitativ beskrivning av påverkan timing. (12) (mer info återfinns i kap 3 4 i NRP. Givet nuvarande prognoser är utgångspunkten ny politik bör vara fullt finansierad även i BP Inriktning en på finanspolitiken med 1 Tabellen innehåller en översiktlig summering. Fullständig redovisning av genomandet av CSR återfinns i NRP. 1

2 unga. stabiliser ings-, delnings strukturpolitiska hänsyn. inkomster. det strukturella sparandet bedöms stärkas kommand e år. Det ger marginaler hantera en möjlig djup konjunktur nedgång utan riskera den pågående konjunkturåterhämtninge n. 2

3 CSR 2: Privat skuldsättning Främja siktig utlåning minska systemskevheter som gynnar skuldfinansiering vid bostadsinvesteringar. Bolånetak Högre riskvikter Basel 3- överenskommelsen implementeras Dämpad utlåning. Främja siktig utlåning Stärka stabiliteten i den finansiella sektorn Nya lån bör inte överstiga 85 % av bostadens marknadsvärde Riskvikter bolån höjdes till 15 % Under 2014 höjdes golvet ytterligare, till 25 %. Högre kapital likviditetskrav banker, inande av systemriskbuffert inande i september om kontracyklisk buffert. Rekommendation från Finansinspektionen (FI). Slås fast i FFFS 2010:2 Kapitalkrav svenska banker, PM Finansinspektionen 8 sept 2014, FI Dnr i) EP rådets ordning (EU) nr 575/2013 samt ii), Prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler samt iii) Kapitalkrav svenska banker, Finansinspe ktionens PM FI bedömer bolånetaket har bidragit till minska lånen som andel av bostadens värde öka hushållens amorteringar Ett kontracykliska buffertvärde om 1 procent tillämpas från 13 september. Högre lånekostnade r. Högre kapitalkrav ger dyrare lån. Flera åtgärder har trätt ikraft relativt nyligen. Det dröjer innan det är möjligt göra en tilllitlig utvärdering. Mycket tyder dock på de vidtagna åtgärderna bidragit till dämpa kreditgivningen till hushållen. 3

4 8 sept 2014, FI Dnr , samt iv) Finansinspektionen s eskrifter Om kontracykliskt buffertvärde, FFFS 2014:33. Amorteringskrav på nya bolån Sundare amorteringskultur Förslag om amorteringskrav nya bolån. Dessa ska amorteras ned till 50 % av bostadens värde. Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån, remisspromemoria FI Dnr De nya reglerna eslås träda i kraft 1 augusti. 4

5 CSR 3 Öka effektivitet -en på bostadsmarknaden a) Ytterligare effektivisera bostadsmarknaden genom fortsa reformer av hyressättnin gssystemet. Tillåta mer marknadsorienterade hyror ytterligare avreglera hyresmarknaden, samt ge större avtalsfrihet åt enskilda hyresgäster hyresvärdar Reformering av lagstiftning om allmännyttiga kommunala bostadsetag Ändringar i hyreslagen i hyreshandlin gslagen. En på sikt mer effektivt fungerande hyresbostadsmarknad med likvärdiga villkor alla aktörer. Ändring av lagstiftningen så allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag arbetar enligt affärsmässiga principer. Regeländringar gällande hyressättning lika villkor privata hyresvärdar allmännyttan. Lagen om allmännyttig a kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) Förordning om allmännyttig a kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2011:1159) Hyreslagen (10 kap. Jordabalken, SFS 1970:994) Hyreshan dlingslagen (SFS 1978:304) En utvärdering kommer göras då regelverket har varit i kraft ytterligare en tid. Implementer ingen av de ändrade hyressättningsreglerna sker successivt då hyressättningen huvudsaklig en sker genom kollektiva handlingar mellan intresseorga nisationerna inom sektorn. På sikt kommer hyresbostadsmarknaden fungera mer effektivt med likvärdiga villkor alla olika aktörer. b) Förkorta enkla plan- överklagand eprocesser. Förändringar i Plan- bygglagen. Ny ordning om trafikbuller vid bostadsbyggande Förkorta enkla den långa komplexa plan överklagandeprocessen genom minska slå ihop administrativa krav, I prop. 2013/14: 126 En enklare Planprocess - Ändringar i PBL, i syfte göra plan- bygglovsprocessen enklare effektivare. En ny lag om kommunala Förordning (:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader träder i kraft 1 juni. 5 Lagändring arna en ny lag som trädde i kraft den 1 januari. Ny bullerordning träder i kraft 1 juni. Varje åtgärd som kortar tiden bygga, minskar kostnade rna ökar konkurre nsen

6 harmonisera byggkrav standarder mellan kommuner samt öka transparensen vid marktilldelning. markanvisningar. Ändringarna i plan- bygglagen (2010:900) innebär bl.a. detaljplanekravet begränsas det nuvarande enkla farandet framtagande av detaljplan blir standard. 6 Enklare upphäva detaljplaner längning av genomandetiden enklas. Vissa planbestämmelser upphör i huvudsak gälla efter genomandetidens slut. Innehållet i ett s.k. exploateringsavtal regleras vissa faranderegler ins i syfte öka transparensen kring genomandet av detaljplaner. De s.k. exploatörsbidrar till ökad effektivit et i ekonomi n. Förkorta d tid planera bygga bostäder, vilket minskar kostnade rna har en positiv inverkan på konkurrense n på utbudet, dvs. ökar bostadsbyggand et.

7 För bestämmelserna tas bort. Utökad möjlighet ge bygglov vid avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser. Genomandet av en åtgärd som följer av ett s.k. planvillkor kan senareläggas. Utrymmet kommunala tekniska egenskapskrav regleras. Förkorta enkla den långa komplexa plan överklagandeprocessen genom minska slå ihop administrativa krav, harmonisera byggkrav standarder mellan kommuner samt öka transparensen vid marktilldelning. 7

8 c) Uppmuntra kommunerna upplåta egen mark nybyggnation av bostäder. Pågående utredningar: Bostadsplaneringskom mittén, Planprocessutredningen, Byggkonkurrens -utredningen. - Föreslå ändringar i regelverk markanvändning regional planering. - Föreslå effektiviseringar av den kommunala planprocessen hur antalet kommunala markanvisningar kan öka. - Undersöka utsättningar ökad konkurrens i bygg- byggmaterialindustrin samt byggmarknaden. Se NRP kap. 3.3 utligare beskrivning av nämnda utredningar. S 2013:12 Bostadsplan eringskomm ittén (dir 2013:78) S 2014:07 Planprocess utredningen (dir.2014:29 ) S 2014:14 Utredningen om bättre konkurrens ökat bostadsbyggande (dir. 2014: 75) Bostadsplan eringskommittén färdig 15 juni. Planprocessutredningen färdig 31 dec. Byggkonkurrensutredningen färdig 1 okt. CSR 4 Förbättra baskunska perna underlätta övergång från utbildning till arbete a) Baskunskape r övergång utbildning - arbete. Ett nytt kunskapslyft Förbättring av baskunskaperna övergången från utbildning till arbetsliv Kunskapslyft inom utbildningen vuxna, innebär bl.a. satsning på fler platser inom komvux (både yrkesutbildning allmänna ämnen), folkhögskola högskola. Riksdagens budgetbeslut från december års vårändringsbudget Effektueras via regeringsuppdrag åt Skolverket betala ut medel till kommunern a efter ansökan. 8 Redan beslutade medel betalas ut under sta halvåret resterande under andra halvåret. Kunskapslyftet är stadigvarande med permanenta utbildningsplatser. Förväntad effekt på verkliga livslångt lärande rörlighet, bättra utbildninge ns kvalitet effektivitet samt främja lika möjligheter alla, social Tidiga insatser ger bättre utsättninga r identifiera elever som har eller kommer få svårt nå kunskapskrav en i skolan vid behov sätta in relevanta stödåtgärder. I längningen

9 sammanhållning aktivt medborgarskap. Kvantifieri ng inte möjlig. kan tidiga insatser leda till fler elever når dels behörighet till gymnasieskol ans nationella program, dels fullgör sin gymnasieutbil dning. Kunskapskrav i läsståelse Utredning av läsa-skrivaräkna-garanti Förbättring av baskunskaperna Förbättring av baskunskaperna Inande av kunskapskrav i läsståelse samt obligatoriska bedömningsstöd i läs- skrivutveckling matematik i årskurs 1. Tillsättning av utredare som ska utreda inandet av en särskild läsaskriva-räknagaranti Föreskrift till kursplanern a i svenska matematik Ändring i skollagen Ins 2016 Utredare tillsätts under Lärande exempel slag till hur man kan arbeta med tidiga insatser. På sikt bidra till fler elever når dels behörighet till gymnasieskolans nationella program, dels fullgör sin gymnasieutbildning Tidiga insatser kan på sikt bidra till fler elever når dels behörighet till gymnasieskolans Det är av stor vikt kunskaps krav bedömni ngs-stöd impleme nteras på ett systemati skt sätt av såväl stat som kommun. 9

10 nationella program, dels fullgör sin gymnasieutbildning OECDgranskning av svenska skolan Utredning om gymnasieutbildningen Förbättring av baskunskaperna Förbättring av baskunskaperna övergången från utbildning till arbetsliv OECDgranskning av den svenska skolan med fokus på grundskolan tillsättande av skolkommission som ska eslå åtgärder höja kunskapsnivån öka likvärdigheten i skolan. Utredning om möjliga åtgärder alla ungdomar ska påbörja fullfölja en gymnasieutbildning. Initialt offentlig utredning Tillses i mars. OECD presenterar rekommend ationer i slutet av april. Regeringen avser tillsätta en skolkommission som utifrån bl.a. OECD:s rekommend ationer ska eslå åtgärder. Uppdraget ska redovisas i juni Förbättrad genomströmning i gymnasieskolan gymnasiesärskolan Förslag till insatser från Skolkommissione n bör ge goda utsättninga r genoma väl genomtänkta insatser som syftar till bättra resultaten i svensk skola 10

11 Yrkesprogramsutredningen Förbättring av baskunskaperna övergången från utbildning till arbetsliv Utredning stärka den gymnasiala yrkesutbildningens raktionskraft underlätta ungdomars övergång från skola till arbetsliv Tilläggsdirektiv februari Uppdraget ska redovisas i september 11

12 Vuxenutbildningen Kompetensutveckling lärare Förbättring av baskunskaperna övergången från utbildning till arbetsliv Förbättring av baskunskaperna Ändringar i bl.a. skollagen som syftar till en effektivare mer individanpassad vuxenutbildning, fram allt utbildning i svenska invandrare komvux på grundläggande nivå. Kompetensutvecklingsinsats inom läs skrivutveckling lärare i grundskolan gymnasieskolan. Proposition beslutad i mars Riksdagen väntas ta beslut om proposition en under våren. Lagändringarna eslås träda i kraft den 1 januari 2016 men tillämpas fr.o.m. den 1 juli Förväntad effekt på verkliga livslångt lärande rörlighet, bättra utbildninge ns kvalitet effektivitet samt främja lika möjligheter alla, social sammanhållning aktivt medborgarskap. Kvantifieri ng inte möjlig. 300 milj kr milj kr extra tills. 12

13 Utbildningskontrakt Syftar till få arbetslösa ungdomar utan en fullföljd gymnasieutbildning påbörja eller återgå till studier. Det ger möjlighet studera på heltid men det ska också vara möjligt kombinera studier med arbete eller praktik. Ny insats. Ins augusti Öka sysselsättningen bland unga. Inga. : : : :7 80 Traineejobb Syftet är minska ungdomsarbetslösheten underlätta generationsväxlingen inom kommunala vårdyrken. Kombinerar anställning med yrkesutbildning Utgångspunkten är utbildning på halvtid i kombination med en lönesubvention på 50 till 85 procent beroende på tid i arbetslöshet Ny insats. Ins augusti Öka sysselsättningen bland unga. Minskar problemen rekrytera till bristyrken generations -växling inom vårdyrken Inga. : : : :

14 Kunskapslyft sysselsättningsfas Ge möjlighet deltagare i sysselsättningsfasen studera upp till ett år med bibehållen individersättning. Förbättrade utsättningar få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden om de deltar i utbildningen. Ny insats. Ins oktober. Öka sysselsättningen långtidsarbetslösa. Inga : : 20 b) Lågutbildade utrikes födda Lärarsatsning inom sfi Effektivare arbetsmarknads utbildningsåtgärder utrikes födda Effektivare arbetsmarknads utbildningsåtgärder utrikes födda Extra statsbidrag till anordnare av utbildning i svenska invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning. Öka antalet lärare inom utbildning i svenska invandrare genoma kompetensutvecklingsinsat s dessa. Beslutades : miljone r kr per år under får lämnas Hösten : 15 milj kr 14

15 Kompletterande högskoleutbildning personer med utländsk utbildning Effektivare arbetsmarknads utbildningsåtgärder utrikes födda Satsning på kompletterande högskoleutbildningar personer med utländsk avslutad lärar-, jurist-, läkar-, tandläkar-, sjuksköterskeutbildning. Ca 70 milj kr under Ytterlig are knappt 16 milj kr samma summa beräkna s avsättas årligen fr.o.m Bedömning av utländsk utbildning Effektivare arbetsmarknads utbildningsåtgärder utrikes födda Förstärkning av Universitets högskolerådets bedömningsverksamhet personer med avslutad utländsk utbildning på gymnasial eftergymnasial nivå. Tillfällig stärkning under 2016 För uppgår stärk ningen till 18 milj. kr. 15

16 Kartläggning av valideringsinsatser Effektivare arbetsmarknads utbildningsåtgärder utrikes födda Uppdrag till utredare kartlägga de valideringsinsatser som finns inom arbetsmarknads utbildningssektorn bl.a. eslå hur ett nytt valideringssystem ska utformas. Extratjänster Avveckling av sysselsättningsfasen genom extratjänster ins i välfärden. Långtidsarbetslösa ska få ett riktigt jobb en riktig lön i stället en sysselsättningsplats Förordning (2007:414) om jobb utvecklingsgarantin. Ny insats Ins oktober Öka sysselsättningen långtidsarbetslösa. Inga. : : : : Etableringsuppdraget Skapa bättre utsättningar Arbetsmedlingen genoma etableringsuppdraget. Arbetsmedlingens valtningsanslag etableringsuppdraget stärks BP, VÄB, Arbetsmedlinge ns regleringsbrev. Öka sysselsättningsgraden utrikes födda 50 milj. 16

17 Snabbspår in på arbetsmarknaden nyanlända Kan bidra till nyanlända snabbare etablerar sig på svensk arbetsmarknad arbetsmarknadens behov av bristkompetens tillgodoses. Trepartssamtal om snabbspår nyanländas etablering på arbetsmarknaden. VÅP Öka sysselsättningsgraden utrikes födda 17

18 Ersättning SFI Förväntas skapa bättre utsättningar snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden Ytterligare medel till kommuner deltagare i sfi som fått uppehållstillstånd som vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden i avvaktan på flytta till en kommun VÄB Ändring av regleringsbrev anslag 1:2 Kommuners ersättningar vid flyktingmott agande. Förordnings -ändring så kommuner får ersättning per deltagarmånad alla i anläggnings -boende fr.o.m. 1 januari Öka sysselsättningsgraden utrikes födda 50 milj. Flyktingguider Om man på ett mer framgångsrikt sätt involverar det civila samhället i etableringsprocessen ökar detta utsättningarna en snabbare etablering av nyanlända. Förstärkning av medel flyktingguider VÄB Ändring av regleringsbrev anslag 1:1 Integrationsåtgärder med ökning av medel på anslagspost 4. Öka sysselsättningsgraden utrikes födda 30 milj. 18

19 c) Tidiga insatser unga Kommunernas aktivitetsansvar Kommuner har ansvar söka upp samtliga unga under 20 år som fullgjort sin skolplikt (grundskola) men som inte återfinns i gymnasieskolan som saknar känd sysselsättning erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:Kr U9, rskr. 2013/14:354 ) regleras i 29 kap. 9 skollagen (2010:800) Trädde i kraft 1 jan Kvalitetsgranskning av åtgärden genoms av Skolinspektionen. Redovisas senast den 11 dec. Förbättrad uppföljnin g av unga som hoppar av gymnasieskolan eller som inte påbörjat gymnasieutbildning, samt bättrad struktur tidiga individuell a insatser riktade till unga bedöms bidra till minska avhopp. 10 milj. tilldes kommu nerna årligen i samband med aktivite tsansvare t inde s. 19

Tabell 1. Bedömning av CSR och viktiga makro-ekonomiska strukturreformer 1

Tabell 1. Bedömning av CSR och viktiga makro-ekonomiska strukturreformer 1 Tabell 1. Bedömning av CSR viktiga makro-ekonomiska strukturreformer 1 Information om planerade redan genoma insatser CSR nummer (1) CSR underkategori (2) Benämning på insats (3) Beskrivning av huvudsakliga

Läs mer

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige Bakgrund till Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen Den europeiska terminen,

Läs mer

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Anders Kessling Tillträdande unga (16 30 år) på arbetsmarknaden samt åldersavgångar, 2008 2025 De

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen

Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen Mål Lista på åtgärder som vidtagits Bedömd påverkan av åtgärderna (kvalitativ eller kvantitativ) Nationellt 2020 mål för sysselsättning

Läs mer

Åtgärder för förbättrade resultat hos Arbetsförmedlingen - i linje med regeringens aktiva arbetsmarknadspolitik

Åtgärder för förbättrade resultat hos Arbetsförmedlingen - i linje med regeringens aktiva arbetsmarknadspolitik Åtgärder för förbättrade resultat hos Arbetsförmedlingen - i linje med regeringens aktiva arbetsmarknadspolitik Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 4 maj 2017 Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Investeringar för snabbare etablering

Investeringar för snabbare etablering Investeringar för snabbare etablering Stefan Löfven Ylva Johansson Gustav Fridolin Alice Bah Kuhnke 10 september 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Christian Ferm De 20 kommuner med högst mottagande under 2010-2014

Läs mer

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen Webbinarium 13 oktober 2015 Fråga Delegationen Dagens program Inledning Ord från ordförande Utbildningskontrakt & traineejobb Vuxenutbildning Frågestund ORDFÖRANDE HAR ORDET Utbildningskontrakt & traineejobb

Läs mer

Investeringar i skolan för mer kunskap

Investeringar i skolan för mer kunskap Investeringar i skolan för mer kunskap Stefan Löfven Gustav Fridolin Aida Hadzialic 2 Sjunkande kunskapsresultat Resultat i PISA Poäng 520 Andel avgångselever i grundskolans årskurs 9 med behörighet till

Läs mer

Regeringens satsningar på nyanländas etablering Mötesplats Etablering Statssekreterare Anders Kessling 16 maj Arbetsmarknadsdepartementet 1

Regeringens satsningar på nyanländas etablering Mötesplats Etablering Statssekreterare Anders Kessling 16 maj Arbetsmarknadsdepartementet 1 Regeringens satsningar på nyanländas etablering Mötesplats Etablering Statssekreterare Anders Kessling 16 maj 2017 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Nyanländas mottagande och etablering Mottagande Boende Socialtjänst,

Läs mer

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl HÖSTBUDGET 2018 Statssekreterare Annica Dahl 2017-09-28 1 Underskott har vänts till tydliga överskott i finanserna Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Miljarder kronor Regeringsskifte 109

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Arbetsmarknadsläget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Arbetsmarknadsläget Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april 2016 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 2005 2006 2007 2009 2011 2005 2006 2007 2009 2011 Sverige har relativt hög arbetslöshet jämfört

Läs mer

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år 2017 Marcello Marrone Innehåll Bakgrundsinformation och statistik Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildning EN språkutbildning i svenska för invandrare Rätt

Läs mer

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb HÖSTBUDGET 2018 Investeringar för fler jobb 1 Sammanfattning Tydligare krav under etableringen 90 000 fler utbildningsmöjligheter Enkelt anställningsstöd Sänkt skatt för växande företag 2 AGENDA Läget

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

med anledning av skr. 2015/16:58 Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända

med anledning av skr. 2015/16:58 Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3313 av Fredrik Malm m.fl. (L) med anledning av skr. 2015/16:58 Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända Förslag till riksdagsbeslut

Läs mer

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Pressträff 25 maj 2015 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Regeringens jobbagenda Investeringar för framtiden Infrastruktur Forskning Bostäder

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2016. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2016. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2016 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2016 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Regeringens bostadspolitik

Regeringens bostadspolitik Regeringens bostadspolitik Samhällsplaneringsdagarna i Västerbotten 19 oktober 2017 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 Lågt byggande under lång tid Färdigställda bostäder och befolkningsökning

Läs mer

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället Promemoria 2015-09-10 Arbetsmarknadsdepartementet Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför

Läs mer

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Utdrag Protokoll 96 2014-04-08 U2014/3014/SAM Utbildningsdepartementet Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Sammanfattning av uppdraget Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell,

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Prioriteringar inför kongressen Jobben först: Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Sida: 1 av 8 Dnr: Af-2015/256004 Version: 1.0 Beslutad: 2016-01-15 Verksamhetsplan 2016 Arbetsförmedlingen Sida: 2 av 8 Innehåll 1. Arbetsförmedlingens vision och uppdrag... 3 2. Mål och utgångspunkter...

Läs mer

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet Validering med värde SNS 3/9 2015 Elin Landell, särskild utredare Ett övergripande utredningsuppdrag Kartlägga valideringsinsatser Lämna förslag som möjliggör för fler att få sin kompetens validerad effektivare

Läs mer

Regeringens satsningar på etablering av nyanlända

Regeringens satsningar på etablering av nyanlända Regeringens satsningar på etablering av nyanlända Anders Kessling statssekreterare hos arbetsmarknadsoch etableringsminister Ylva Johansson 3 november 216 239 av landets 29 kommuner växer Befolkningsutveckling

Läs mer

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringsbeslut II:1 2017-04-20 U2017/01930/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringens beslut Statens skolverk

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda Promemoria Utbildningsdepartementet Utbildning för bättre etablering 1. Bakgrund Antalet barn i Sverige förväntas enligt SCB:s prognoser att öka under kommande år. Från att ha legat stabilt strax över

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Regeringsbeslut II:1 2014-11-13 U2014/6739/GV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan Riksdagen

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

s. 201, diagram Rättelse av diagram. Promemoria. Finansdepartementet. Rättelseblad Vårproposition. 2015/16:100

s. 201, diagram Rättelse av diagram. Promemoria. Finansdepartementet. Rättelseblad Vårproposition. 2015/16:100 Promemoria 2016-04-13 Finansdepartementet Rättelseblad Vårproposition. 2015/16:100 Avsnitt 9.4 Internationell utblick s. 201, diagram 9.18 Rättelse av diagram. PROP. 2015/16:100 Diagram 9.18 Sysselsättningsgrad

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Erfarenheterna från samverkan kring ungdomar Överenskommelser i 287 kommuner Framgångsfaktorer Utmaningar Identifierade hinder och problem Påtalade behov av

Läs mer

Samhällsbygget ansvar för Sverige

Samhällsbygget ansvar för Sverige Samhällsbygget ansvar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 23 september 2016 Foto: Maskot / Folio Regeringens satsningar Den svenska modellen 2 Stabil

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Återhämtning i svensk ekonomi Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total arbetslöshet, 1987

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsläget. Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsläget Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari 217 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Inriktningen på jobbpolitiken 216 Investeringar för jobb och tillväxt Bostadbyggande

Läs mer

Kunskapslyft ett första steg

Kunskapslyft ett första steg 2014-04-23 Kunskapslyft ett första steg Sammanfattning - Socialdemokraterna föreslår idag ett första steg i ett kunskapslyft - Inom ramen för det första steget föreslås 30 000 platser inom komvux, yrkesvux

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

SNS konjunkturrådsrapport 2015

SNS konjunkturrådsrapport 2015 SNS konjunkturrådsrapport 2015 Finansminister Magdalena Andersson 15 januari 2015 Agenda Offentlig sektor Hushållen Företagen Kommentar till förslag Låg offentlig skuldsättning en styrka i svensk ekonomi

Läs mer

Mot EU:s lägsta arbetslöshet

Mot EU:s lägsta arbetslöshet Mot EU:s lägsta arbetslöshet Reformer för fler jobb Högre arbetslöshet än andra jämförbara länder Arbetslöshet i EU15, 15-74 år 26,9 24,7 14,4 12,5 11,7 10,2 8,6 8,5 8,0 7,0 6,5 6,3 6,1 5,0 4,9 Källa:

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag till ytterligare verktyg för makrotillsyn

Yttrande över Finansdepartementets förslag till ytterligare verktyg för makrotillsyn Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:47. Extra ändringsbudget för 2015

Regeringens proposition 2015/16:47. Extra ändringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Kommittédirektiv Den framtida gymnasiesärskolan Dir. 2009:84 Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en framtida utformning av gymnasiesärskolan.

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015

Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015 Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige

Läs mer

Nytt kunskapslyft för fler jobb

Nytt kunskapslyft för fler jobb 2014-08-22 PM Nytt kunskapslyft för fler jobb Vallöften Det finns ett absurt fenomen i Sverige. Samtidigt som 400 000 människor går arbetslösa hittar många företag inte utbildad arbetskraft att anställa.

Läs mer

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 För att skapa fler vägar till jobb för unga föreslår regeringen ett ungdomspaket på 2,2 miljarder kronor

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet 2014-03-30 Mer matematik i högstadiet Mer matematik i högstadiet Vi vill se mer kunskap i skolan, så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Alla ska få den grund som behövs för att kunna förverkliga

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson Kommentar till regeringens vårproposition Ulf Kristersson 2015-04-15 Fortsatta utmaningar för Sverige Arbetsmarknaden för unga och nyanlända 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Inrikes födda Utrikes

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens

Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens Stefan Löfven 31 mars 2014 AGENDA Gymnasiekompetens krävs på arbetsmarknaden Stora problem i gymnasieskolan Nytt Kunskapslyft Obligatorisk gymnasieskola Utbildningskontrakt

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110 2 (13) 1 NUVARANDE OCH KOMMANDE VERKSAMHET... 3 1.1 MYNDIGHETENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING... 3 Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser... 3 Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag... 4 Slutsats...

Läs mer

Skolverket ska vid utförandet av uppdraget utgå från att aktuella författningsändringar

Skolverket ska vid utförandet av uppdraget utgå från att aktuella författningsändringar Regeringsbeslut I:4 2015-06-17 U2015/03529/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Regeringens

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Behovsanalys- och konsekvensanalys - Vuxenutbildning 2017

Behovsanalys- och konsekvensanalys - Vuxenutbildning 2017 Behovsanalys- och konsekvensanalys - Vuxenutbildning 2017 Sammanvägd bedömning av info från AME, Näringsliv, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Migrationsverket, Regeringskansliet och KFV. De tre målgrupperna

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Investeringar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2016 Finansminister Magdalena Andersson 21 september 2015

Investeringar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2016 Finansminister Magdalena Andersson 21 september 2015 Investeringar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2016 Finansminister Magdalena Andersson 21 september 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för

Läs mer

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Sverige växer Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni 216 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 239 av landets 29 kommuner växer Befolkningsutveckling 21 Befolkningsutveckling 215

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Dir. 2015:63. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015

Kommittédirektiv. Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Dir. 2015:63. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 Kommittédirektiv Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Dir. 2015:63 Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Sverige ska vara ett land som håller ihop

Sverige ska vara ett land som håller ihop Sverige ska vara ett land som håller ihop Foto: Folio Bildbyrå Återhämtning i svensk ekonomi BNP-tillväxt 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Källa: Egna beräkningar Arbetslösheten sjunker från en hög nivå

Läs mer

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige Alliansens partisekreterare 2016-07-05 De fyra sveken Historiskt svag regering som blundar för samhällsproblemen

Läs mer

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Kommittédirektiv Kommunal planering för bostäder Dir. 2017:12 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund, 24 augusti 2016 2 Sammanfattning ekonomiska läget Svensk ekonomi går starkt Fler i jobb Stärkta

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112 Kommittédirektiv Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Dir. 2015:112 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN. Håkan Bergman

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN. Håkan Bergman FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN Håkan Bergman Tre fokus för högre kunskapsresultat Tidiga insatser Skickliga lärare Jämlik skola Stödinsatser i skolan sätts in för sent Andel elever med åtgärdsprogram i årskurs

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport John Hassler Ordförande

Finanspolitiska rådets rapport John Hassler Ordförande Finanspolitiska rådets rapport 2016 John Hassler Ordförande Stabiliseringspolitiken Stark tillväxt 2015. Sverige är på väg in i en högkonjunktur redan i år. Offentliga budgeten har förstärkts betydligt

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska Regeringsbeslut I:2 2015-06-04 U2015/3356/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Redovisning av uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 Dnr Fi2016/01355/SFÖ (delvis)

Redovisning av uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 Dnr Fi2016/01355/SFÖ (delvis) Regeringskansliet Justitiedepartementet samt Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Redovisning av uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda

Läs mer

EU och Brexit Trump och det amerikanska presidentvalet? Eurozonens banksystem? Hårdlandning i Kinas ekonomi? Ryssland och fler geopolitiska hot?

EU och Brexit Trump och det amerikanska presidentvalet? Eurozonens banksystem? Hårdlandning i Kinas ekonomi? Ryssland och fler geopolitiska hot? EU och Brexit Trump och det amerikanska presidentvalet? Eurozonens banksystem? Hårdlandning i Kinas ekonomi? Ryssland och fler geopolitiska hot? Indien och förnyad konkurrenskraft? Fortsatt recession i

Läs mer

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll.

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll. Promemoria 2016-06-21 Finansdepartementet Näringsdepartementet Sammanfattning av regeringens förslag Innehåll Mer byggklar mark... 1 Sänkta byggkostnader... 2 Kortare ledtider... 3 Förändrade uppskovsregler

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson 13 april 2016

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson 13 april 2016 Kommentar till regeringens vårproposition Ulf Kristersson 13 april 2016 Granskning av vårpropositionen 1. Stor osäkerhet i världsekonomin 2. Svensk ekonomi växer men är det hållbart? 3. Regeringen underskattar

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170510 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 De till arbete minskade I slutet av april 2017 påbörjade cirka 636 av alla som var inskrivna

Läs mer