Beskrivning av huvudsakliga insatser med direkt relevans för CSR. Beskrivning av insatsen (5) Juridiska/ Administrativa.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av huvudsakliga insatser med direkt relevans för CSR. Beskrivning av insatsen (5) Juridiska/ Administrativa."

Transkript

1 Tabell 1. Bedömning av CSR viktiga makro-ekonomiska strukturreformer 1 Information om planerade redan genoma insatser CSR nummer (1) CSR underkategori (2) Benämning på insats (3) Beskrivning av huvudsakliga insatser med direkt relevans CSR Europa 2020 mål Utmaningar/ risker Budget påverkan Kvalitativa effekter CSR 1: Offentliga finanser Genoma budgetstrategin enligt planerna. Budget Huvudsakliga mål relevans CSR (4) Finanspolitiken inriktas mot stärka det strukturella sparandet i en takt som baseras på en samlad bedömning utifrån stabiliserings-, delnings strukturpolitiska hänsyn. Beskrivning av insatsen (5) De reformer som eslås i Vårändringsbudget är fullt finansierade. Insatser bl.a. ökad sysselsättning, utbildning bättre klimat finansieras av skehöjningar, främst ett stegvis slopande av nedsättning av socialavgifter Juridiska/ Administrativa instrument (6) 2014/15:FiU 10 Rd:s beslut om budget Tidtabell framsteg de senaste 12 månaderna (7) 9 april 2014, presentation av VÅP dec 2014, Riksdagen antar budget i enlighet med oppositionens slag. 15 april VÅP VÄB Tidtabell kommande steg (8) Sept. presentation av BP16. Antas av Riksdagen dec. Bedömd påverkan på Europa 2020 mål (9) Finanspolitiken inriktas mot stärka det strukturella sparandet i en takt som baseras på en samlad bedömning utifrån Särskilda utmaningar/ risker vid genomandet (10) Övergripande årliga ändringar av statliga utgifter inkomster. Bidrag från EUfonder (11) Sammantaget är politiken neutral det finansiella sparandet men med en viss ökning av omslutningen utgifter Kvalitativ beskrivning av påverkan timing. (12) (mer info återfinns i kap 3 4 i NRP. Givet nuvarande prognoser är utgångspunkten ny politik bör vara fullt finansierad även i BP Inriktning en på finanspolitiken med 1 Tabellen innehåller en översiktlig summering. Fullständig redovisning av genomandet av CSR återfinns i NRP. 1

2 unga. stabiliser ings-, delnings strukturpolitiska hänsyn. inkomster. det strukturella sparandet bedöms stärkas kommand e år. Det ger marginaler hantera en möjlig djup konjunktur nedgång utan riskera den pågående konjunkturåterhämtninge n. 2

3 CSR 2: Privat skuldsättning Främja siktig utlåning minska systemskevheter som gynnar skuldfinansiering vid bostadsinvesteringar. Bolånetak Högre riskvikter Basel 3- överenskommelsen implementeras Dämpad utlåning. Främja siktig utlåning Stärka stabiliteten i den finansiella sektorn Nya lån bör inte överstiga 85 % av bostadens marknadsvärde Riskvikter bolån höjdes till 15 % Under 2014 höjdes golvet ytterligare, till 25 %. Högre kapital likviditetskrav banker, inande av systemriskbuffert inande i september om kontracyklisk buffert. Rekommendation från Finansinspektionen (FI). Slås fast i FFFS 2010:2 Kapitalkrav svenska banker, PM Finansinspektionen 8 sept 2014, FI Dnr i) EP rådets ordning (EU) nr 575/2013 samt ii), Prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler samt iii) Kapitalkrav svenska banker, Finansinspe ktionens PM FI bedömer bolånetaket har bidragit till minska lånen som andel av bostadens värde öka hushållens amorteringar Ett kontracykliska buffertvärde om 1 procent tillämpas från 13 september. Högre lånekostnade r. Högre kapitalkrav ger dyrare lån. Flera åtgärder har trätt ikraft relativt nyligen. Det dröjer innan det är möjligt göra en tilllitlig utvärdering. Mycket tyder dock på de vidtagna åtgärderna bidragit till dämpa kreditgivningen till hushållen. 3

4 8 sept 2014, FI Dnr , samt iv) Finansinspektionen s eskrifter Om kontracykliskt buffertvärde, FFFS 2014:33. Amorteringskrav på nya bolån Sundare amorteringskultur Förslag om amorteringskrav nya bolån. Dessa ska amorteras ned till 50 % av bostadens värde. Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån, remisspromemoria FI Dnr De nya reglerna eslås träda i kraft 1 augusti. 4

5 CSR 3 Öka effektivitet -en på bostadsmarknaden a) Ytterligare effektivisera bostadsmarknaden genom fortsa reformer av hyressättnin gssystemet. Tillåta mer marknadsorienterade hyror ytterligare avreglera hyresmarknaden, samt ge större avtalsfrihet åt enskilda hyresgäster hyresvärdar Reformering av lagstiftning om allmännyttiga kommunala bostadsetag Ändringar i hyreslagen i hyreshandlin gslagen. En på sikt mer effektivt fungerande hyresbostadsmarknad med likvärdiga villkor alla aktörer. Ändring av lagstiftningen så allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag arbetar enligt affärsmässiga principer. Regeländringar gällande hyressättning lika villkor privata hyresvärdar allmännyttan. Lagen om allmännyttig a kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) Förordning om allmännyttig a kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2011:1159) Hyreslagen (10 kap. Jordabalken, SFS 1970:994) Hyreshan dlingslagen (SFS 1978:304) En utvärdering kommer göras då regelverket har varit i kraft ytterligare en tid. Implementer ingen av de ändrade hyressättningsreglerna sker successivt då hyressättningen huvudsaklig en sker genom kollektiva handlingar mellan intresseorga nisationerna inom sektorn. På sikt kommer hyresbostadsmarknaden fungera mer effektivt med likvärdiga villkor alla olika aktörer. b) Förkorta enkla plan- överklagand eprocesser. Förändringar i Plan- bygglagen. Ny ordning om trafikbuller vid bostadsbyggande Förkorta enkla den långa komplexa plan överklagandeprocessen genom minska slå ihop administrativa krav, I prop. 2013/14: 126 En enklare Planprocess - Ändringar i PBL, i syfte göra plan- bygglovsprocessen enklare effektivare. En ny lag om kommunala Förordning (:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader träder i kraft 1 juni. 5 Lagändring arna en ny lag som trädde i kraft den 1 januari. Ny bullerordning träder i kraft 1 juni. Varje åtgärd som kortar tiden bygga, minskar kostnade rna ökar konkurre nsen

6 harmonisera byggkrav standarder mellan kommuner samt öka transparensen vid marktilldelning. markanvisningar. Ändringarna i plan- bygglagen (2010:900) innebär bl.a. detaljplanekravet begränsas det nuvarande enkla farandet framtagande av detaljplan blir standard. 6 Enklare upphäva detaljplaner längning av genomandetiden enklas. Vissa planbestämmelser upphör i huvudsak gälla efter genomandetidens slut. Innehållet i ett s.k. exploateringsavtal regleras vissa faranderegler ins i syfte öka transparensen kring genomandet av detaljplaner. De s.k. exploatörsbidrar till ökad effektivit et i ekonomi n. Förkorta d tid planera bygga bostäder, vilket minskar kostnade rna har en positiv inverkan på konkurrense n på utbudet, dvs. ökar bostadsbyggand et.

7 För bestämmelserna tas bort. Utökad möjlighet ge bygglov vid avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser. Genomandet av en åtgärd som följer av ett s.k. planvillkor kan senareläggas. Utrymmet kommunala tekniska egenskapskrav regleras. Förkorta enkla den långa komplexa plan överklagandeprocessen genom minska slå ihop administrativa krav, harmonisera byggkrav standarder mellan kommuner samt öka transparensen vid marktilldelning. 7

8 c) Uppmuntra kommunerna upplåta egen mark nybyggnation av bostäder. Pågående utredningar: Bostadsplaneringskom mittén, Planprocessutredningen, Byggkonkurrens -utredningen. - Föreslå ändringar i regelverk markanvändning regional planering. - Föreslå effektiviseringar av den kommunala planprocessen hur antalet kommunala markanvisningar kan öka. - Undersöka utsättningar ökad konkurrens i bygg- byggmaterialindustrin samt byggmarknaden. Se NRP kap. 3.3 utligare beskrivning av nämnda utredningar. S 2013:12 Bostadsplan eringskomm ittén (dir 2013:78) S 2014:07 Planprocess utredningen (dir.2014:29 ) S 2014:14 Utredningen om bättre konkurrens ökat bostadsbyggande (dir. 2014: 75) Bostadsplan eringskommittén färdig 15 juni. Planprocessutredningen färdig 31 dec. Byggkonkurrensutredningen färdig 1 okt. CSR 4 Förbättra baskunska perna underlätta övergång från utbildning till arbete a) Baskunskape r övergång utbildning - arbete. Ett nytt kunskapslyft Förbättring av baskunskaperna övergången från utbildning till arbetsliv Kunskapslyft inom utbildningen vuxna, innebär bl.a. satsning på fler platser inom komvux (både yrkesutbildning allmänna ämnen), folkhögskola högskola. Riksdagens budgetbeslut från december års vårändringsbudget Effektueras via regeringsuppdrag åt Skolverket betala ut medel till kommunern a efter ansökan. 8 Redan beslutade medel betalas ut under sta halvåret resterande under andra halvåret. Kunskapslyftet är stadigvarande med permanenta utbildningsplatser. Förväntad effekt på verkliga livslångt lärande rörlighet, bättra utbildninge ns kvalitet effektivitet samt främja lika möjligheter alla, social Tidiga insatser ger bättre utsättninga r identifiera elever som har eller kommer få svårt nå kunskapskrav en i skolan vid behov sätta in relevanta stödåtgärder. I längningen

9 sammanhållning aktivt medborgarskap. Kvantifieri ng inte möjlig. kan tidiga insatser leda till fler elever når dels behörighet till gymnasieskol ans nationella program, dels fullgör sin gymnasieutbil dning. Kunskapskrav i läsståelse Utredning av läsa-skrivaräkna-garanti Förbättring av baskunskaperna Förbättring av baskunskaperna Inande av kunskapskrav i läsståelse samt obligatoriska bedömningsstöd i läs- skrivutveckling matematik i årskurs 1. Tillsättning av utredare som ska utreda inandet av en särskild läsaskriva-räknagaranti Föreskrift till kursplanern a i svenska matematik Ändring i skollagen Ins 2016 Utredare tillsätts under Lärande exempel slag till hur man kan arbeta med tidiga insatser. På sikt bidra till fler elever når dels behörighet till gymnasieskolans nationella program, dels fullgör sin gymnasieutbildning Tidiga insatser kan på sikt bidra till fler elever når dels behörighet till gymnasieskolans Det är av stor vikt kunskaps krav bedömni ngs-stöd impleme nteras på ett systemati skt sätt av såväl stat som kommun. 9

10 nationella program, dels fullgör sin gymnasieutbildning OECDgranskning av svenska skolan Utredning om gymnasieutbildningen Förbättring av baskunskaperna Förbättring av baskunskaperna övergången från utbildning till arbetsliv OECDgranskning av den svenska skolan med fokus på grundskolan tillsättande av skolkommission som ska eslå åtgärder höja kunskapsnivån öka likvärdigheten i skolan. Utredning om möjliga åtgärder alla ungdomar ska påbörja fullfölja en gymnasieutbildning. Initialt offentlig utredning Tillses i mars. OECD presenterar rekommend ationer i slutet av april. Regeringen avser tillsätta en skolkommission som utifrån bl.a. OECD:s rekommend ationer ska eslå åtgärder. Uppdraget ska redovisas i juni Förbättrad genomströmning i gymnasieskolan gymnasiesärskolan Förslag till insatser från Skolkommissione n bör ge goda utsättninga r genoma väl genomtänkta insatser som syftar till bättra resultaten i svensk skola 10

11 Yrkesprogramsutredningen Förbättring av baskunskaperna övergången från utbildning till arbetsliv Utredning stärka den gymnasiala yrkesutbildningens raktionskraft underlätta ungdomars övergång från skola till arbetsliv Tilläggsdirektiv februari Uppdraget ska redovisas i september 11

12 Vuxenutbildningen Kompetensutveckling lärare Förbättring av baskunskaperna övergången från utbildning till arbetsliv Förbättring av baskunskaperna Ändringar i bl.a. skollagen som syftar till en effektivare mer individanpassad vuxenutbildning, fram allt utbildning i svenska invandrare komvux på grundläggande nivå. Kompetensutvecklingsinsats inom läs skrivutveckling lärare i grundskolan gymnasieskolan. Proposition beslutad i mars Riksdagen väntas ta beslut om proposition en under våren. Lagändringarna eslås träda i kraft den 1 januari 2016 men tillämpas fr.o.m. den 1 juli Förväntad effekt på verkliga livslångt lärande rörlighet, bättra utbildninge ns kvalitet effektivitet samt främja lika möjligheter alla, social sammanhållning aktivt medborgarskap. Kvantifieri ng inte möjlig. 300 milj kr milj kr extra tills. 12

13 Utbildningskontrakt Syftar till få arbetslösa ungdomar utan en fullföljd gymnasieutbildning påbörja eller återgå till studier. Det ger möjlighet studera på heltid men det ska också vara möjligt kombinera studier med arbete eller praktik. Ny insats. Ins augusti Öka sysselsättningen bland unga. Inga. : : : :7 80 Traineejobb Syftet är minska ungdomsarbetslösheten underlätta generationsväxlingen inom kommunala vårdyrken. Kombinerar anställning med yrkesutbildning Utgångspunkten är utbildning på halvtid i kombination med en lönesubvention på 50 till 85 procent beroende på tid i arbetslöshet Ny insats. Ins augusti Öka sysselsättningen bland unga. Minskar problemen rekrytera till bristyrken generations -växling inom vårdyrken Inga. : : : :

14 Kunskapslyft sysselsättningsfas Ge möjlighet deltagare i sysselsättningsfasen studera upp till ett år med bibehållen individersättning. Förbättrade utsättningar få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden om de deltar i utbildningen. Ny insats. Ins oktober. Öka sysselsättningen långtidsarbetslösa. Inga : : 20 b) Lågutbildade utrikes födda Lärarsatsning inom sfi Effektivare arbetsmarknads utbildningsåtgärder utrikes födda Effektivare arbetsmarknads utbildningsåtgärder utrikes födda Extra statsbidrag till anordnare av utbildning i svenska invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning. Öka antalet lärare inom utbildning i svenska invandrare genoma kompetensutvecklingsinsat s dessa. Beslutades : miljone r kr per år under får lämnas Hösten : 15 milj kr 14

15 Kompletterande högskoleutbildning personer med utländsk utbildning Effektivare arbetsmarknads utbildningsåtgärder utrikes födda Satsning på kompletterande högskoleutbildningar personer med utländsk avslutad lärar-, jurist-, läkar-, tandläkar-, sjuksköterskeutbildning. Ca 70 milj kr under Ytterlig are knappt 16 milj kr samma summa beräkna s avsättas årligen fr.o.m Bedömning av utländsk utbildning Effektivare arbetsmarknads utbildningsåtgärder utrikes födda Förstärkning av Universitets högskolerådets bedömningsverksamhet personer med avslutad utländsk utbildning på gymnasial eftergymnasial nivå. Tillfällig stärkning under 2016 För uppgår stärk ningen till 18 milj. kr. 15

16 Kartläggning av valideringsinsatser Effektivare arbetsmarknads utbildningsåtgärder utrikes födda Uppdrag till utredare kartlägga de valideringsinsatser som finns inom arbetsmarknads utbildningssektorn bl.a. eslå hur ett nytt valideringssystem ska utformas. Extratjänster Avveckling av sysselsättningsfasen genom extratjänster ins i välfärden. Långtidsarbetslösa ska få ett riktigt jobb en riktig lön i stället en sysselsättningsplats Förordning (2007:414) om jobb utvecklingsgarantin. Ny insats Ins oktober Öka sysselsättningen långtidsarbetslösa. Inga. : : : : Etableringsuppdraget Skapa bättre utsättningar Arbetsmedlingen genoma etableringsuppdraget. Arbetsmedlingens valtningsanslag etableringsuppdraget stärks BP, VÄB, Arbetsmedlinge ns regleringsbrev. Öka sysselsättningsgraden utrikes födda 50 milj. 16

17 Snabbspår in på arbetsmarknaden nyanlända Kan bidra till nyanlända snabbare etablerar sig på svensk arbetsmarknad arbetsmarknadens behov av bristkompetens tillgodoses. Trepartssamtal om snabbspår nyanländas etablering på arbetsmarknaden. VÅP Öka sysselsättningsgraden utrikes födda 17

18 Ersättning SFI Förväntas skapa bättre utsättningar snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden Ytterligare medel till kommuner deltagare i sfi som fått uppehållstillstånd som vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden i avvaktan på flytta till en kommun VÄB Ändring av regleringsbrev anslag 1:2 Kommuners ersättningar vid flyktingmott agande. Förordnings -ändring så kommuner får ersättning per deltagarmånad alla i anläggnings -boende fr.o.m. 1 januari Öka sysselsättningsgraden utrikes födda 50 milj. Flyktingguider Om man på ett mer framgångsrikt sätt involverar det civila samhället i etableringsprocessen ökar detta utsättningarna en snabbare etablering av nyanlända. Förstärkning av medel flyktingguider VÄB Ändring av regleringsbrev anslag 1:1 Integrationsåtgärder med ökning av medel på anslagspost 4. Öka sysselsättningsgraden utrikes födda 30 milj. 18

19 c) Tidiga insatser unga Kommunernas aktivitetsansvar Kommuner har ansvar söka upp samtliga unga under 20 år som fullgjort sin skolplikt (grundskola) men som inte återfinns i gymnasieskolan som saknar känd sysselsättning erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:Kr U9, rskr. 2013/14:354 ) regleras i 29 kap. 9 skollagen (2010:800) Trädde i kraft 1 jan Kvalitetsgranskning av åtgärden genoms av Skolinspektionen. Redovisas senast den 11 dec. Förbättrad uppföljnin g av unga som hoppar av gymnasieskolan eller som inte påbörjat gymnasieutbildning, samt bättrad struktur tidiga individuell a insatser riktade till unga bedöms bidra till minska avhopp. 10 milj. tilldes kommu nerna årligen i samband med aktivite tsansvare t inde s. 19

Tabell 1. Bedömning av CSR och viktiga makro-ekonomiska strukturreformer 1

Tabell 1. Bedömning av CSR och viktiga makro-ekonomiska strukturreformer 1 Tabell 1. Bedömning av CSR viktiga makro-ekonomiska strukturreformer 1 Information om planerade redan genoma insatser CSR nummer (1) CSR underkategori (2) Benämning på insats (3) Beskrivning av huvudsakliga

Läs mer

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige Bakgrund till Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen Den europeiska terminen,

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället Promemoria 2015-09-10 Arbetsmarknadsdepartementet Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Pressträff 25 maj 2015 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Regeringens jobbagenda Investeringar för framtiden Infrastruktur Forskning Bostäder

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Dir. 2015:63. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015

Kommittédirektiv. Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Dir. 2015:63. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 Kommittédirektiv Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Dir. 2015:63 Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet 2014-03-30 Mer matematik i högstadiet Mer matematik i högstadiet Vi vill se mer kunskap i skolan, så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Alla ska få den grund som behövs för att kunna förverkliga

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm

2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00060 Er referens: FI Dnr 14-6258 1 (6) 2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Kapitalkrav för svenska banker Översyn av åtgärder

Läs mer

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola 2014-03-13 Mer kunskap med sommarskola Mer kunskap med sommarskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Med en utbildning av hög kvalitet kan fler elever nå målen och få en god grund

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå GRUV-utredningen Educateit Stockholm 2013-10- 04 geoff.erici@regeringskansliet.se Utredningens direktiv (2011:92; 2012:117) Kartlägga måluppfyllelse när det gäller anpassning efter individers behov och

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan för nämnd 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Innehållsförteckning 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden... 3 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik... 3 1.2 Utbildning...

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2015/287 2015-04-20 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Svensk finanspolitik 2010 Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Finanspolitiska rådet Ledamöter Lars Calmfors (ordf.) Torben Andersen (vice ordf.) Michael Bergman Martin

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Oskar Nordström Skans Långtidsutredningen 2011 SOU 2011:11 Analyserar den svenska arbetsmarknaden Sammanfattar relevant forskning i 12 mycket utförliga

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Korta eller långa vägen?

Korta eller långa vägen? Korta eller långa vägen Rapport nummer 2 www.uti.se www.legitimation.nu www.hb.se/ia www.valideringscentrum.nu Korta eller långa vägen? Varje år anländer ett stort antal personer till Västra Götalands

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2015:509 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilt anställningsstöd; SFS 2015:503 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv

Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv Sida 1 av 10 Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv Bakgrund På hösten varje år presenterar regeringen en budgetproposition som föreslår vad staten ska ta ut för skatter och

Läs mer

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Agenda Det ekonomiska läget Rapporten: Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 1 (8) Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag 1. Är förändringarna genomgripande? De förändringar som sker i reglerna för de allmännyttiga

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer