Beskrivning av huvudsakliga insatser med direkt relevans för CSR. Beskrivning av insatsen (5) Juridiska/ Administrativa.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av huvudsakliga insatser med direkt relevans för CSR. Beskrivning av insatsen (5) Juridiska/ Administrativa."

Transkript

1 Tabell 1. Bedömning av CSR viktiga makro-ekonomiska strukturreformer 1 Information om planerade redan genoma insatser CSR nummer (1) CSR underkategori (2) Benämning på insats (3) Beskrivning av huvudsakliga insatser med direkt relevans CSR Europa 2020 mål Utmaningar/ risker Budget påverkan Kvalitativa effekter CSR 1: Offentliga finanser Genoma budgetstrategin enligt planerna. Budget Huvudsakliga mål relevans CSR (4) Finanspolitiken inriktas mot stärka det strukturella sparandet i en takt som baseras på en samlad bedömning utifrån stabiliserings-, delnings strukturpolitiska hänsyn. Beskrivning av insatsen (5) De reformer som eslås i Vårändringsbudget är fullt finansierade. Insatser bl.a. ökad sysselsättning, utbildning bättre klimat finansieras av skehöjningar, främst ett stegvis slopande av nedsättning av socialavgifter Juridiska/ Administrativa instrument (6) 2014/15:FiU 10 Rd:s beslut om budget Tidtabell framsteg de senaste 12 månaderna (7) 9 april 2014, presentation av VÅP dec 2014, Riksdagen antar budget i enlighet med oppositionens slag. 15 april VÅP VÄB Tidtabell kommande steg (8) Sept. presentation av BP16. Antas av Riksdagen dec. Bedömd påverkan på Europa 2020 mål (9) Finanspolitiken inriktas mot stärka det strukturella sparandet i en takt som baseras på en samlad bedömning utifrån Särskilda utmaningar/ risker vid genomandet (10) Övergripande årliga ändringar av statliga utgifter inkomster. Bidrag från EUfonder (11) Sammantaget är politiken neutral det finansiella sparandet men med en viss ökning av omslutningen utgifter Kvalitativ beskrivning av påverkan timing. (12) (mer info återfinns i kap 3 4 i NRP. Givet nuvarande prognoser är utgångspunkten ny politik bör vara fullt finansierad även i BP Inriktning en på finanspolitiken med 1 Tabellen innehåller en översiktlig summering. Fullständig redovisning av genomandet av CSR återfinns i NRP. 1

2 unga. stabiliser ings-, delnings strukturpolitiska hänsyn. inkomster. det strukturella sparandet bedöms stärkas kommand e år. Det ger marginaler hantera en möjlig djup konjunktur nedgång utan riskera den pågående konjunkturåterhämtninge n. 2

3 CSR 2: Privat skuldsättning Främja siktig utlåning minska systemskevheter som gynnar skuldfinansiering vid bostadsinvesteringar. Bolånetak Högre riskvikter Basel 3- överenskommelsen implementeras Dämpad utlåning. Främja siktig utlåning Stärka stabiliteten i den finansiella sektorn Nya lån bör inte överstiga 85 % av bostadens marknadsvärde Riskvikter bolån höjdes till 15 % Under 2014 höjdes golvet ytterligare, till 25 %. Högre kapital likviditetskrav banker, inande av systemriskbuffert inande i september om kontracyklisk buffert. Rekommendation från Finansinspektionen (FI). Slås fast i FFFS 2010:2 Kapitalkrav svenska banker, PM Finansinspektionen 8 sept 2014, FI Dnr i) EP rådets ordning (EU) nr 575/2013 samt ii), Prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler samt iii) Kapitalkrav svenska banker, Finansinspe ktionens PM FI bedömer bolånetaket har bidragit till minska lånen som andel av bostadens värde öka hushållens amorteringar Ett kontracykliska buffertvärde om 1 procent tillämpas från 13 september. Högre lånekostnade r. Högre kapitalkrav ger dyrare lån. Flera åtgärder har trätt ikraft relativt nyligen. Det dröjer innan det är möjligt göra en tilllitlig utvärdering. Mycket tyder dock på de vidtagna åtgärderna bidragit till dämpa kreditgivningen till hushållen. 3

4 8 sept 2014, FI Dnr , samt iv) Finansinspektionen s eskrifter Om kontracykliskt buffertvärde, FFFS 2014:33. Amorteringskrav på nya bolån Sundare amorteringskultur Förslag om amorteringskrav nya bolån. Dessa ska amorteras ned till 50 % av bostadens värde. Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån, remisspromemoria FI Dnr De nya reglerna eslås träda i kraft 1 augusti. 4

5 CSR 3 Öka effektivitet -en på bostadsmarknaden a) Ytterligare effektivisera bostadsmarknaden genom fortsa reformer av hyressättnin gssystemet. Tillåta mer marknadsorienterade hyror ytterligare avreglera hyresmarknaden, samt ge större avtalsfrihet åt enskilda hyresgäster hyresvärdar Reformering av lagstiftning om allmännyttiga kommunala bostadsetag Ändringar i hyreslagen i hyreshandlin gslagen. En på sikt mer effektivt fungerande hyresbostadsmarknad med likvärdiga villkor alla aktörer. Ändring av lagstiftningen så allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag arbetar enligt affärsmässiga principer. Regeländringar gällande hyressättning lika villkor privata hyresvärdar allmännyttan. Lagen om allmännyttig a kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) Förordning om allmännyttig a kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2011:1159) Hyreslagen (10 kap. Jordabalken, SFS 1970:994) Hyreshan dlingslagen (SFS 1978:304) En utvärdering kommer göras då regelverket har varit i kraft ytterligare en tid. Implementer ingen av de ändrade hyressättningsreglerna sker successivt då hyressättningen huvudsaklig en sker genom kollektiva handlingar mellan intresseorga nisationerna inom sektorn. På sikt kommer hyresbostadsmarknaden fungera mer effektivt med likvärdiga villkor alla olika aktörer. b) Förkorta enkla plan- överklagand eprocesser. Förändringar i Plan- bygglagen. Ny ordning om trafikbuller vid bostadsbyggande Förkorta enkla den långa komplexa plan överklagandeprocessen genom minska slå ihop administrativa krav, I prop. 2013/14: 126 En enklare Planprocess - Ändringar i PBL, i syfte göra plan- bygglovsprocessen enklare effektivare. En ny lag om kommunala Förordning (:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader träder i kraft 1 juni. 5 Lagändring arna en ny lag som trädde i kraft den 1 januari. Ny bullerordning träder i kraft 1 juni. Varje åtgärd som kortar tiden bygga, minskar kostnade rna ökar konkurre nsen

6 harmonisera byggkrav standarder mellan kommuner samt öka transparensen vid marktilldelning. markanvisningar. Ändringarna i plan- bygglagen (2010:900) innebär bl.a. detaljplanekravet begränsas det nuvarande enkla farandet framtagande av detaljplan blir standard. 6 Enklare upphäva detaljplaner längning av genomandetiden enklas. Vissa planbestämmelser upphör i huvudsak gälla efter genomandetidens slut. Innehållet i ett s.k. exploateringsavtal regleras vissa faranderegler ins i syfte öka transparensen kring genomandet av detaljplaner. De s.k. exploatörsbidrar till ökad effektivit et i ekonomi n. Förkorta d tid planera bygga bostäder, vilket minskar kostnade rna har en positiv inverkan på konkurrense n på utbudet, dvs. ökar bostadsbyggand et.

7 För bestämmelserna tas bort. Utökad möjlighet ge bygglov vid avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser. Genomandet av en åtgärd som följer av ett s.k. planvillkor kan senareläggas. Utrymmet kommunala tekniska egenskapskrav regleras. Förkorta enkla den långa komplexa plan överklagandeprocessen genom minska slå ihop administrativa krav, harmonisera byggkrav standarder mellan kommuner samt öka transparensen vid marktilldelning. 7

8 c) Uppmuntra kommunerna upplåta egen mark nybyggnation av bostäder. Pågående utredningar: Bostadsplaneringskom mittén, Planprocessutredningen, Byggkonkurrens -utredningen. - Föreslå ändringar i regelverk markanvändning regional planering. - Föreslå effektiviseringar av den kommunala planprocessen hur antalet kommunala markanvisningar kan öka. - Undersöka utsättningar ökad konkurrens i bygg- byggmaterialindustrin samt byggmarknaden. Se NRP kap. 3.3 utligare beskrivning av nämnda utredningar. S 2013:12 Bostadsplan eringskomm ittén (dir 2013:78) S 2014:07 Planprocess utredningen (dir.2014:29 ) S 2014:14 Utredningen om bättre konkurrens ökat bostadsbyggande (dir. 2014: 75) Bostadsplan eringskommittén färdig 15 juni. Planprocessutredningen färdig 31 dec. Byggkonkurrensutredningen färdig 1 okt. CSR 4 Förbättra baskunska perna underlätta övergång från utbildning till arbete a) Baskunskape r övergång utbildning - arbete. Ett nytt kunskapslyft Förbättring av baskunskaperna övergången från utbildning till arbetsliv Kunskapslyft inom utbildningen vuxna, innebär bl.a. satsning på fler platser inom komvux (både yrkesutbildning allmänna ämnen), folkhögskola högskola. Riksdagens budgetbeslut från december års vårändringsbudget Effektueras via regeringsuppdrag åt Skolverket betala ut medel till kommunern a efter ansökan. 8 Redan beslutade medel betalas ut under sta halvåret resterande under andra halvåret. Kunskapslyftet är stadigvarande med permanenta utbildningsplatser. Förväntad effekt på verkliga livslångt lärande rörlighet, bättra utbildninge ns kvalitet effektivitet samt främja lika möjligheter alla, social Tidiga insatser ger bättre utsättninga r identifiera elever som har eller kommer få svårt nå kunskapskrav en i skolan vid behov sätta in relevanta stödåtgärder. I längningen

9 sammanhållning aktivt medborgarskap. Kvantifieri ng inte möjlig. kan tidiga insatser leda till fler elever når dels behörighet till gymnasieskol ans nationella program, dels fullgör sin gymnasieutbil dning. Kunskapskrav i läsståelse Utredning av läsa-skrivaräkna-garanti Förbättring av baskunskaperna Förbättring av baskunskaperna Inande av kunskapskrav i läsståelse samt obligatoriska bedömningsstöd i läs- skrivutveckling matematik i årskurs 1. Tillsättning av utredare som ska utreda inandet av en särskild läsaskriva-räknagaranti Föreskrift till kursplanern a i svenska matematik Ändring i skollagen Ins 2016 Utredare tillsätts under Lärande exempel slag till hur man kan arbeta med tidiga insatser. På sikt bidra till fler elever når dels behörighet till gymnasieskolans nationella program, dels fullgör sin gymnasieutbildning Tidiga insatser kan på sikt bidra till fler elever når dels behörighet till gymnasieskolans Det är av stor vikt kunskaps krav bedömni ngs-stöd impleme nteras på ett systemati skt sätt av såväl stat som kommun. 9

10 nationella program, dels fullgör sin gymnasieutbildning OECDgranskning av svenska skolan Utredning om gymnasieutbildningen Förbättring av baskunskaperna Förbättring av baskunskaperna övergången från utbildning till arbetsliv OECDgranskning av den svenska skolan med fokus på grundskolan tillsättande av skolkommission som ska eslå åtgärder höja kunskapsnivån öka likvärdigheten i skolan. Utredning om möjliga åtgärder alla ungdomar ska påbörja fullfölja en gymnasieutbildning. Initialt offentlig utredning Tillses i mars. OECD presenterar rekommend ationer i slutet av april. Regeringen avser tillsätta en skolkommission som utifrån bl.a. OECD:s rekommend ationer ska eslå åtgärder. Uppdraget ska redovisas i juni Förbättrad genomströmning i gymnasieskolan gymnasiesärskolan Förslag till insatser från Skolkommissione n bör ge goda utsättninga r genoma väl genomtänkta insatser som syftar till bättra resultaten i svensk skola 10

11 Yrkesprogramsutredningen Förbättring av baskunskaperna övergången från utbildning till arbetsliv Utredning stärka den gymnasiala yrkesutbildningens raktionskraft underlätta ungdomars övergång från skola till arbetsliv Tilläggsdirektiv februari Uppdraget ska redovisas i september 11

12 Vuxenutbildningen Kompetensutveckling lärare Förbättring av baskunskaperna övergången från utbildning till arbetsliv Förbättring av baskunskaperna Ändringar i bl.a. skollagen som syftar till en effektivare mer individanpassad vuxenutbildning, fram allt utbildning i svenska invandrare komvux på grundläggande nivå. Kompetensutvecklingsinsats inom läs skrivutveckling lärare i grundskolan gymnasieskolan. Proposition beslutad i mars Riksdagen väntas ta beslut om proposition en under våren. Lagändringarna eslås träda i kraft den 1 januari 2016 men tillämpas fr.o.m. den 1 juli Förväntad effekt på verkliga livslångt lärande rörlighet, bättra utbildninge ns kvalitet effektivitet samt främja lika möjligheter alla, social sammanhållning aktivt medborgarskap. Kvantifieri ng inte möjlig. 300 milj kr milj kr extra tills. 12

13 Utbildningskontrakt Syftar till få arbetslösa ungdomar utan en fullföljd gymnasieutbildning påbörja eller återgå till studier. Det ger möjlighet studera på heltid men det ska också vara möjligt kombinera studier med arbete eller praktik. Ny insats. Ins augusti Öka sysselsättningen bland unga. Inga. : : : :7 80 Traineejobb Syftet är minska ungdomsarbetslösheten underlätta generationsväxlingen inom kommunala vårdyrken. Kombinerar anställning med yrkesutbildning Utgångspunkten är utbildning på halvtid i kombination med en lönesubvention på 50 till 85 procent beroende på tid i arbetslöshet Ny insats. Ins augusti Öka sysselsättningen bland unga. Minskar problemen rekrytera till bristyrken generations -växling inom vårdyrken Inga. : : : :

14 Kunskapslyft sysselsättningsfas Ge möjlighet deltagare i sysselsättningsfasen studera upp till ett år med bibehållen individersättning. Förbättrade utsättningar få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden om de deltar i utbildningen. Ny insats. Ins oktober. Öka sysselsättningen långtidsarbetslösa. Inga : : 20 b) Lågutbildade utrikes födda Lärarsatsning inom sfi Effektivare arbetsmarknads utbildningsåtgärder utrikes födda Effektivare arbetsmarknads utbildningsåtgärder utrikes födda Extra statsbidrag till anordnare av utbildning i svenska invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning. Öka antalet lärare inom utbildning i svenska invandrare genoma kompetensutvecklingsinsat s dessa. Beslutades : miljone r kr per år under får lämnas Hösten : 15 milj kr 14

15 Kompletterande högskoleutbildning personer med utländsk utbildning Effektivare arbetsmarknads utbildningsåtgärder utrikes födda Satsning på kompletterande högskoleutbildningar personer med utländsk avslutad lärar-, jurist-, läkar-, tandläkar-, sjuksköterskeutbildning. Ca 70 milj kr under Ytterlig are knappt 16 milj kr samma summa beräkna s avsättas årligen fr.o.m Bedömning av utländsk utbildning Effektivare arbetsmarknads utbildningsåtgärder utrikes födda Förstärkning av Universitets högskolerådets bedömningsverksamhet personer med avslutad utländsk utbildning på gymnasial eftergymnasial nivå. Tillfällig stärkning under 2016 För uppgår stärk ningen till 18 milj. kr. 15

16 Kartläggning av valideringsinsatser Effektivare arbetsmarknads utbildningsåtgärder utrikes födda Uppdrag till utredare kartlägga de valideringsinsatser som finns inom arbetsmarknads utbildningssektorn bl.a. eslå hur ett nytt valideringssystem ska utformas. Extratjänster Avveckling av sysselsättningsfasen genom extratjänster ins i välfärden. Långtidsarbetslösa ska få ett riktigt jobb en riktig lön i stället en sysselsättningsplats Förordning (2007:414) om jobb utvecklingsgarantin. Ny insats Ins oktober Öka sysselsättningen långtidsarbetslösa. Inga. : : : : Etableringsuppdraget Skapa bättre utsättningar Arbetsmedlingen genoma etableringsuppdraget. Arbetsmedlingens valtningsanslag etableringsuppdraget stärks BP, VÄB, Arbetsmedlinge ns regleringsbrev. Öka sysselsättningsgraden utrikes födda 50 milj. 16

17 Snabbspår in på arbetsmarknaden nyanlända Kan bidra till nyanlända snabbare etablerar sig på svensk arbetsmarknad arbetsmarknadens behov av bristkompetens tillgodoses. Trepartssamtal om snabbspår nyanländas etablering på arbetsmarknaden. VÅP Öka sysselsättningsgraden utrikes födda 17

18 Ersättning SFI Förväntas skapa bättre utsättningar snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden Ytterligare medel till kommuner deltagare i sfi som fått uppehållstillstånd som vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden i avvaktan på flytta till en kommun VÄB Ändring av regleringsbrev anslag 1:2 Kommuners ersättningar vid flyktingmott agande. Förordnings -ändring så kommuner får ersättning per deltagarmånad alla i anläggnings -boende fr.o.m. 1 januari Öka sysselsättningsgraden utrikes födda 50 milj. Flyktingguider Om man på ett mer framgångsrikt sätt involverar det civila samhället i etableringsprocessen ökar detta utsättningarna en snabbare etablering av nyanlända. Förstärkning av medel flyktingguider VÄB Ändring av regleringsbrev anslag 1:1 Integrationsåtgärder med ökning av medel på anslagspost 4. Öka sysselsättningsgraden utrikes födda 30 milj. 18

19 c) Tidiga insatser unga Kommunernas aktivitetsansvar Kommuner har ansvar söka upp samtliga unga under 20 år som fullgjort sin skolplikt (grundskola) men som inte återfinns i gymnasieskolan som saknar känd sysselsättning erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:Kr U9, rskr. 2013/14:354 ) regleras i 29 kap. 9 skollagen (2010:800) Trädde i kraft 1 jan Kvalitetsgranskning av åtgärden genoms av Skolinspektionen. Redovisas senast den 11 dec. Förbättrad uppföljnin g av unga som hoppar av gymnasieskolan eller som inte påbörjat gymnasieutbildning, samt bättrad struktur tidiga individuell a insatser riktade till unga bedöms bidra till minska avhopp. 10 milj. tilldes kommu nerna årligen i samband med aktivite tsansvare t inde s. 19

Tabell 1. Bedömning av CSR och viktiga makro-ekonomiska strukturreformer 1

Tabell 1. Bedömning av CSR och viktiga makro-ekonomiska strukturreformer 1 Tabell 1. Bedömning av CSR viktiga makro-ekonomiska strukturreformer 1 Information om planerade redan genoma insatser CSR nummer (1) CSR underkategori (2) Benämning på insats (3) Beskrivning av huvudsakliga

Läs mer

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige Bakgrund till Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen Den europeiska terminen,

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Pressträff 25 maj 2015 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Regeringens jobbagenda Investeringar för framtiden Infrastruktur Forskning Bostäder

Läs mer

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället Promemoria 2015-09-10 Arbetsmarknadsdepartementet Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Dir. 2015:63. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015

Kommittédirektiv. Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Dir. 2015:63. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 Kommittédirektiv Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Dir. 2015:63 Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015

Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015 Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Sveriges nationella reformprogram 2014,

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Sveriges nationella reformprogram 2014, EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2014 COM(2014) 428 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Sveriges nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Sveriges konvergensprogram

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet 2014-03-30 Mer matematik i högstadiet Mer matematik i högstadiet Vi vill se mer kunskap i skolan, så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Alla ska få den grund som behövs för att kunna förverkliga

Läs mer

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012 Avbrottstudie Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: ) Avbrottstudie Jag har läst -årig gymnasieutbildning eller motsvarande 55 Jag har läst 9-årig

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola 2014-03-13 Mer kunskap med sommarskola Mer kunskap med sommarskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Med en utbildning av hög kvalitet kan fler elever nå målen och få en god grund

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm

2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00060 Er referens: FI Dnr 14-6258 1 (6) 2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Kapitalkrav för svenska banker Översyn av åtgärder

Läs mer

Byggkravsutredningen - tre delar

Byggkravsutredningen - tre delar Byggkravsutredningen - tre delar Kommunala särkrav på bostäders tekniska egenskaper dvs sinsemellan olika kommunala krav som går utöver nationella föreskrifter Delat byggansvar Byggfelsförsäkringen Särkraven

Läs mer

PM - Omläggning av gymnasieskolan

PM - Omläggning av gymnasieskolan 2014-01-28 PM - Omläggning av gymnasieskolan Sammanfattning Avhoppen för gymnasieskolan är gymnasieskolans största problem, samtidigt minskar yrkesprogrammen i attraktivitet trots att många branscher efterfrågar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

6 maj 2013, Joacim Strömblad. Aktuellt från CSN

6 maj 2013, Joacim Strömblad. Aktuellt från CSN 6 maj 2013, Joacim Strömblad Aktuellt från CSN Aktuellt från CSN Bedömning av de studerandes utbildningsbakgrund Propositionen Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat (prop. 2012/13:133) Propositionen

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten?

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Välkommen till en dag om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten! 10.00-10.45 Inledning 10.45 12.00

Läs mer

2015-06-04 Fi2015/3195. Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm

2015-06-04 Fi2015/3195. Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm Regeringsbeslut II 1 2015-06-04 Fi2015/3195 Finansdepartementet Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Finansinspektionen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet

Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet Johan Hjalmarsson 21 april 2015 Regeringens jobbstrategi Investera för framtiden: Infrastruktur Bostäder Klimat Fler och växande företag: Aktiv näringspolitik

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser

Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser Offentliga finanser 125 FÖRDJUPNING FÖRDJUPNING Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser Konjunkturinstitutets prognoser för såväl svensk ekonomi i dess helhet som de offentliga finanserna har hittills

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Kommittédirektiv. En attraktiv gymnasieutbildning för alla. Dir. 2015:31. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En attraktiv gymnasieutbildning för alla. Dir. 2015:31. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En attraktiv gymnasieutbildning för alla Dir. 2015:31 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera och föreslå åtgärder för att alla

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21 Sverige och Europa behöver en annan riktning Magdalena Andersson 2014-05-21 FLER UNGA MED GYMNASIEEXAMEN Sverige och Europa behöver en annan riktning STEFAN LÖFVEN, GABRIEL WIKSTRÖM 10 AUGUSTI 2014 Magdalena

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Internationella skolor

Internationella skolor Promemoria 2014-09-02 U2014/5177/S Utbildningsdepartementet Internationella skolor 2 Förord Den 3 juli 2012 uppdrog Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) åt Ingegärd Hilborn, då rättssakkunnig vid

Läs mer

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Finansiell stabilitet

Finansiell stabilitet Finansiell stabilitet Riksgäldsdirektör Hans Lindblad Finansdagarna, 2014-05-22 Vad gör Riksgälden? Myndighet under regeringen med ansvar för statens centrala finansförvaltning Statsskulden ca 1250 mdr

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Högre bidrag för unga arbetslösa - 2015. Maria Grahn Sillén Joacim Strömblad

Högre bidrag för unga arbetslösa - 2015. Maria Grahn Sillén Joacim Strömblad Högre bidrag för unga arbetslösa - 2015 Maria Grahn Sillén Joacim Strömblad Utbildningskontrakt Får utfärdas för 20 24 år Saknar gymnasieexamen Inte rätt till etableringsplan Studier Vid KVX eller FHSK

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå GRUV-utredningen Educateit Stockholm 2013-10- 04 geoff.erici@regeringskansliet.se Utredningens direktiv (2011:92; 2012:117) Kartlägga måluppfyllelse när det gäller anpassning efter individers behov och

Läs mer

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley Ny kompetens för nya arbetstillfällen Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv Dieselverkstaden den 29 november 2010 Karin Alm Chearnley Befolkningstillväxt 2009-2025, totalt Befolkningstillväxt

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa kommunala befogenheter; SFS 2009:47 Utkom från trycket den 17 februari 2009 utfärdad den 5 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap.

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2015/287 2015-04-20 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan för nämnd 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Innehållsförteckning 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden... 3 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik... 3 1.2 Utbildning...

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2013-03-13 Rnr 92.13 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Utredningen lämnar ett stort antal förslag som

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer