Årsredovisning Brf Fritzhem. Org nr Styrelsen för Brf Fritzhem. avger härmed årsredovisning för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem. Org nr 793200-0040. Styrelsen för Brf Fritzhem. avger härmed årsredovisning för"

Transkript

1 Årsredovisning Brf Fritzhem Org nr Styrelsen för Brf Fritzhem avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 11 Kassaflödesanalys 12 Tilläggsupplysningar 13 Underskrifter 18 Budget 19 Kontaktinformation Brf Fritzhem Ordförande Ulf Svensson, Trädgårdsvägen 9 A, Frösön Föreningen förvaltas av Fastighetsekonomi Michael Adamsson AB Telefon Sida 2 av 19

3 Förvaltningsberättelse Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att efter förvärvande av egendom inom Frösö köping, förvalta nämnda egendom samt att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Föreningens fastighet Föreningen äger fastigheten Bonden 10, Frösön i Östersunds kommun. Fastighetens adress är Risslersgatan 21-25/Trädgårdsvägen 9. På denna tomt har uppförts bostadshus med sammanlagt 64 lägenheter. På fastigheten finns tillgång till 28 parkeringsplatser med motorvärmare samt 13 garage. Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Jämtland AB. Förenigen har också avtal med Anticimex för skadedjursbekämpning. Taxeringsvärde Fastighetens taxeringsvärde satt 2013; Byggnad Mark Nybyggnadsåret är 1961 Värdeår 1961 Lägenheter o lokaler Den totala byggrätten ovan mark är m2. Den totala boarean uppgår till kvm, varav kvm utgör lägenhetsyta. Lägenhetsfördelning 22 ST 1 rum och kök med en genomsnittlig yta av 32 kvm 12 st 2 rum och kök med en genomsnittlig yta av 57 kvm 21 st 3 rum och kök med en genomsnittlig yta av 73 kvm 9 st 4 rum och kök med en genomsnittlig yta av 85 kvm Av dessa lägenheter är samtliga upplåtna med bostadsrätt Avgifter Avgifterna är på 463 kr per m2 Fotograf Rolf G Svedbergh Sida 3 av 19

4 Fastighetens tekniska status Föreningen har ingen upprättad underhållsplan utan utgår en del från den tekniska besiktningen som genomförs kontinuerligt. Genomfört underhåll, kr Pågående fönsterrenovering År Belopp tkr Nya termostater tkr Stamrenovering tkr Renovering tak tkr Renovering dörrpartier Renovering entrédörrar tkr tkr Nytt låssystem tkr Nya Pumpar tkr Till det planerade underhållet samlas medel via årlig avsättning till föreningens yttre underhållsfond. Avsättning skall ske årligen med mins 0,3 % av föreningens totala andelsvärde av fastigheten. Fonden för yttre underhåll redovisas under bundet eget kapital i balansräkningen. Till fond för inre reparationer avsätts årligen minst 0,3 % av respektive lägenhets andelsvärde. Fonden kan disponeras av bostadsrättens innehavare för reparationer i lägenheten. Andelsvärdet är varje enskild lägenhets del av bostadsrätts-föreningens samlade värde. Bostadsrättsföreningens samlade värde torde man kunna jämställa med bostadsrättsföreningens totala förmögenhetsvärde. Förmögenhetsvärdet beräknas enligt följande. Tax. värde Övriga tillgångar Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Inre reparationsfond S:a Förmögenhetsvärde Avskrivning sker på byggnadens bokförda anskaffningsvärde med 2 %, Föreningsfrågor Bostadsrättsföreningen registrerades hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen registrerades i Föreningens firma Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av Ulf Svensson och Sirkka-Lisa Englund var för sig. Medlemmar och hyresgäster Föreningen har 79 medlemmar fördelade på 64 medlemslägenheter Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har under året gjorts av Fastighetsekonomi Michael Adamsson AB. Östersund Den tekniska förvaltningen har utförts av medlemmarna Sida 4 av 19

5 Styrelsen Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma den 24 april 2013 haft följande sammansättning Ulf Svenson Sirkka-Liisa Englund Häli Puksing Anita Strömberg Tobias Lundberg Inger Svensson Emil Englund Revisorer ordförande vice ordförande sekreterare ledamot Rolf G Svedberg, Ordinarie ledamot (avflyttad) suppleant suppleant Anders Andersson, Suppleant Årets överlåtelser Under året har fem bostadsrätter bytt ägare nämligen; Marianne Andersson har sålt bostadsrätt nr 19, lgh 1001, Risslersgatan 23B. Ny ägare Lars och Sonja Frisk. Tobias Lundberg och Malin Gunnarsson har sålt bostadsrätt nr 20, lgh 1103, Risslersgatan 23 A. Ny ägare Åse Bäckvall. Jonas Pollak har sålt bostadsrätt nr 19, lgh 1101, Risslersgatan 23 B. Ny ägare Elin Mårtensson. Johan Ingelsson har sålt bostadsrätt nr 24, lgh 1202, Risslersgatan 23 B. Ny ägare Niclas och Bengt Olsson. Håkan Jönsson db har sålt bostadsrätt nr 63, lgh 1202, Trädgårdsvägen 9 A. Ny ägare Lars Konrad Moberg. Styrelsesammanträden Styrelsen har under året kontinuerligt arbetat med förvaltningen av fastigheten och haft sex protokollförda styrelsemöten sedan föregående årsstämma. Vice värd Helmie Rudolfsson Avtal Nytt avtal är tecknat med Jämtkraft angående fjärrvärmeleverans Löner och Arvoden Arvoden till styrelsen och föreningens revisorer har under året uppgått till 49 tkr. Löner till fastighetsskötare och vice värdar har under uppgått till 47,8 tkr. Arvodet till Fastighetsekonomi Michael Adamsson AB för ekonomisk förvaltning uppgick till 58,3 tkr. Sida 5 av 19

6 3% 3% Kostnadsfördelning 2014 Fastighetsskötsel 4% 6% 5% 2% Reparationer Underhåll El Värme Vatten 3% 3% 4% 27% Sopor Kabel tv, bredband, porttelefon Fastighetsadministration Fastighetsskatt 10% Försäkring 27% 3% Personalkostnader Räntekostnader Årets händelser Huvuddelen av styrelsen, fastighetsskötare och vicevärd avgick vid föregående årsstämma. Det var olyckligt och tråkigt att så många funktionärer lämnade sina poster. Den nya styrelsen har lagt ner mycket arbete på att få fram alla uppgifter för föreningens drift. Nya förteckningar över bostadsrättshavare, extra-utrymmen, parkeringar och garage, kölistor, 2:a-handsuthyrningar och pantsättningar har upprättats. Låssystemet har uppdaterats med avseende på nyckeltillhörigheter. En fastighetsskötare sköter underhållet på timbasis. Traktorn, som vi avsåg avyttra används nu för snöröjning/sandning och vissa sommararbeten. Vi har sagt upp vinterunderhållsavtalet och fastighetsskötaren sköter detta. Föreningen har utfört Radonkontroll. Resultatet var överraskande bra och medelvärdet ligger på ca 1/3 av strålskyddsinstitutets rekommenderade värden. Ur hälsosynpunkt byts lekplatsens sand ut. Dagvattenbrunnarna har slamsugits. Samtliga elementtermostater har bytts i alla lägenheter och biutrymmen. Alla fönster skulle bytas ut till högisolerade 3-glas-fönster med mycket bra u-värde och ljudisolering. Projektet har dragits med mycket stora installationsproblem, och projektet avbröts för att rätta till mått och logistikproblem. Arbetet återstartades januari-15. Källarförråd i 9B har mögelsanerats. Avloppstammen i Hus D 9A/B har bytts. Tvättstuga 2 har fått en ny torktumlare, den gamla havererade på grund av överbelastning. Den nya avbryter torkprogrammet vid för mycket torkgods. Trappstädning har lagts ut på entreprenad och fungerar oftast bra. Styrelsen vill uppmana alla att följa de anvisningar som finns i återvinningen. Många renoverar lägenheterna och det är inte ovanligt att sorteringsrummet översvämmas av t.ex. ovikta wellpappemballage. Sådant skall lämnas på återvinningen nere vid Frösövägen/COOP. Vi hade en mycket trevlig gemensam vårstädning med högt deltagande. Gott fika bjöds vi på. Det blev många fina arbeten utförda. Sida 6 av 19

7 Portlåstider har ändrats till kl alla nätter. I övrigt har föreningen under 2015 tagit ett nytt lån på kr, ränta runt 1,4% bestäms på utbetalningsdagen. Amortering lika övriga lån med rätt att ändra som vi vill utan extra avgifter. Flerårsjämförelse Nyckeltal Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Soliditet (%) 41,20 43,74 43,37 44,53 43,53 Årsavgift/kvm bostadsrättyta, kr Lån per kvm bostadsrättyta, kr Lån per total uthyrd kvm Genomsnittlig skuldränta % 3,70% 3,82% 4,39% 4,37% 4,39% Fastighetens belånigsgrad 84,68% 82,43% 80,34% 78,41% 76,62% Värme per kvm, kr 141,23 146,53 148,78 128,20 131,92 *Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittliga fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde Kostnadsutveckling Sida 7 av 19

8 Resultatdisposition Förslag till behandling av föreningens resultat Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår stämman att till yttre fond avsätts ur yttre fond upplöses I ny räkning överföres Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges. Sida 8 av 19

9 RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter Hyresintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader fastighetslån Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT Sida 9 av 19

10 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggning Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 10 av 19

11 BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Medlemsinsats Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Avsatt till medlemmarnas rep.fond Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder 0 0 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 11 av 19

12 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat Återföring gjorda avskrivningar Återförd avsättning till inre reparationsfond Kassaflöden från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten Förändring av rörelseresultat Övriga kortfr. fordringar - förändring Kortfristiga skulder - förändring Kassaflöde från rörelseresultat Investeringsverksamheten Pågående arbeten Inköp inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Utbetalda medel ur inre reparationsfond Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sida 12 av 19

13 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar tilläpas för första gången, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningar tillämpas: Byggnader 2% Inventarier % Fastighetsskatt/Fastighetsavgift En förening med hyreshus fick nya värden vid fastighetstaxeringen år 2013 och dessa kommer att gälla fram till år För hyreshus höjs det fasta maxbeloppet för fastighetsavgiften till kr för varje bostadslägenhet. Men om 0,3 % av taxeringsvärdet ger en lägre avgift, ska det användas istället. Föreningen betalar idag en fastighetsavgift på 0,3% av taxeringsvärdet vilket blir kr per lägenhet. Fond för yttre underhåll Enligt bokföringsnämndens allmänna råd, ska reservering för framtida underhåll redovisas under bundet eget kapital. Avsättning till fonden sker, genom en årlig omföring mellan fritt och bundet eget kapital. Ianspråktagande av fonden för planerat underhåll sker på samma sätt. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Personal Föreningen har 1 anställd vicevärd. Styrelsearvoden har utbetalats med kr enligt föregående års stämmobeslut. Sida 13 av 19

14 RESULTATRÄKNING Not 1 Hyresintäkter Årsavgifter bostadsrätt Hyresintäkter garage o p-plats Kabel tv Avsättning inre reparationsfond Summa Not 2 Driftkostnader Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel entreprenad Snöröjning o markunderhåll Städning Material Kostnader traktor,bensin,reparationer, försäkring Övriga externa kostnader Summa Reparationer Reparation bostäder Reparation gemensamma lokaler Reparation installationer Reparation utvändigt Reparation tomt Summa Underhåll Underhåll lokaler Underhåll installationer Summa Taxebundna kostnader och uppvärmning El Värme Vatten o avlopp Sophämtning Kabel tv, bredband, porttelefon Summa Fastighetsförsäkring, Fastighetskatt/-avgift Fastighetsförsäkring Fastighetsavgift bostad Summa Summa driftkostnader Sida 14 av 19

15 Not 3 Övriga externa kostnader Förvaltningsarvode Konsultarvoden Övriga adminsistrationskostnader Summa Not 4 Personalkostnader Lön fastighetsskötare Styrelsearvoden Revisonskostnader, interna Övriga personalkostnader Sociala avgifter Summa Not 5 Avskrivningar enligt plan Avskrivningar på byggnader Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar Avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer Avskrivningar på bilar och andra transportmedel Summa Sida 15 av 19

16 BALANSRÄKNING Not 6 Byggnader, mark och markanläggning Byggnader Ingående anskaffningsvärde Insatsfordran Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående redovisat värde Utgående bokfört värde Taxeringsvärden Byggnader Mark Summa varav bostäder Summa Not 7 Maskiner o inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående redovisat värde Not 8 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Förutbetald försäkring Förutbetald ränta Förutbetald kabel-tv Övriga upplupna intäkter o förutbetalda kostnaderr Summa Sida 16 av 19

17 Not 9 Eget kapital Insatser Yttre reparationsf ond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Förändring yttre fond enligt stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 10 Långfristiga skulder Kreditgivare Ränta Villkors ändring Stadshypotek 3,09% Stadshypotek 3,83% Stadshypotek 4,33% Kortfristig del Summa Nästa års beräknade amortering Amortering år Amortering efter år Summa skuld Not 11 Medlemmarnas reparationsfond Inre reparationsfond Behållning 1 jan Avsättning Uttag Behållning 31 dec Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen elkostnad Upplupen fjärrvämekostnad Upplupen ränta Upplupna löner Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Sida 17 av 19

18 Not 13 Ställda säkerheterr Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Summa Frösön / 2015 Ulf Svensson Häli Puksing Anita Strömberg Sirkka-Liisa Englund Min revisionsberättelse har avgivits den / 2015 Rolf G Svedbergh Förtroendevald revisor Sida 18 av 19

19 Budget Ufall Budget Budget Rörelsens intäkter Årsavgifter bostadsrätt Hyresintäkter p platser o garage Kabel tv, bredband, internet, telefon vicevärd Avsättning inre rep fond Rörelsens kostnader Fastighetskostnader El Fjärrvärme Vatten Sophämtning Kabel tv, bredband, internet, telefon vicevärd Fastighetsskötsel Reparationer Fastighetsförsäkring Fastighetsadministration Fastighetsskatt Summa fastighetskostnader Driftnetto Fastighetsunderhåll Driftnetto Avskrivningar enligt plan Central administration Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader fastighetslån Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT Sida 19 av 19

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer