Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF Laga kraft Planbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning"

Transkript

1 Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF Laga kraft Planbeskrivning

2 Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar upprättats: plankarta med bestämmelser planbeskrivning genomförandebeskrivning behovsbedömning fastighetsförteckning Planens syfte Detaljplanens syfte är möjliggöra en utvidgning av kvartersmarken med användningen handel, småindustri, kontor och bilservice i södra och västra delen. Bakgrund Området är detaljplanelagt för kvartersmark med användningen handel, småindustri, kontor och bilservice och den gällande planen vann laga kraft I samband med exploateringen av kvarteret Skruven 2007 placerades överskottsmassor ut i området utöver vad som var planlagt för kvartersmark i detaljplanen. De utökade ytorna lämpar sig väl som kvartersmark för handel, småindustri, kontor och bilservice och detaljplanens syfte är därför att möjliggöra en utvidgning av kvartersmarken i områdets södra och västra del. Plandata Läge och areal Planområdet är beläget cirka 1,2 km sydväst om Nybro centrum och gränsar i öster till Madesjövägen som är infartsgatan till Nybro från riksväg 25. Området omfattar en areal om cirka m 2. Markägoförhållanden All mark inom planområdet ägs av Nybro kommun. 2

3 Tidigare ställningstaganden Fördjupad översiktsplan för Nybro stad I den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004 nns hela kvarteret Skruven markerat på visionskartan som område för verksamheter. I texten står det att det i anslutning till den nya vägen kan det bli två områden för verksamheter. Det står också att det norra området (kvarteret Skruven) är lämpligt för alla sorters verksamheter som industri, verkstäder, handel eller service. Detaljplaner Den gällande detaljplanen som vann laga kraft anger att området får användas för handel, småindustri, kontor och bilservice och en liten del av planområdet har användningen naturområde. Riksintresse Det nns inga riksintressen inom planområdet eller i dess omedelbara närhet. Inga riksintressen påverkas av plangenomförandet. Förutsättningar och förändringar Natur Mark och vegetation Planområdet utgörs av tidigare planlagd mark för handel, småindustri, kontor och bilservice samt allmän platsmark för gata och naturområde. Innan planläggningen utgjordes marken i huvudsak av ett område som fyllts ut med schaktmassor samt en tätare, yngre lövskog. Förutom en asfalterad lokalgata så är hela det aktuella planområdet, inklusive de delar som i gällande plan har användningen naturområde, i dagsläget grovplanerat för verksamheter. Geoteknik För bebyggelseområdet på det tidigare tippområdet har miljöundersökning och undersökning för att klargöra jordlagerföljd utförts innan den gällande planen antogs. Sondering och provtagning visade på mellan cirka 1-2,5 meter utfyllda tippmassor av varierande slag, med en lagringsfasthet från mycket löst till fast. Provtagning i naturligt lagrad, underliggande jord, visar på upp till cirka 0,2 meter lera och torv på sand och silt. Leran och torven utgör troligen naturliga markens överyta, före utfyllnad av tippmassor. Grundvatten har uppmätts cirka 2 meter under markytan på nivåer mellan cirka +81, ,6. På grund av variationen i relativ fasthet och innehåll av organiskt material i de utfyllda massorna kan man inte generellt säga vilka åtgärder som krävs för exploatering av området. Beroende på typ av byggnader och anläggningar kommer detaljundersökningar att krävas. Åtgärder som kan komma att erfordras är packning och/eller bortschaktning av tippmassor inom vissa delområden. Dessa undersökningar föreslås ske i samband med detaljprojektering av delområdet. Blivande fastighetsägare ansvarar för erforderliga geotekniska undersökningar inom kvarteret. Förorenad mark Inom planområdet nns en tidigare byggtipp. Deponin tillkom under 1960-talet då de sydvästra delarna av Nybro exploaterades med bland annat Smålandsgatan och Hallandsgatan. Någon dokumentation över vad som tippats nns inte. Enligt den tidigare gatuingenjören Henning Thorelius som medverkade vid exploateringen användes deponin för överskottsmassor (vegetation, jord, grus och liknande). Något avfall från hushåll eller industri ska ej ha deponerats. Innan området planlades för verksamheter 2006 användes området som upplag för ris som skulle isas, asfalt samt som snötipp. Under våren 2004 utfördes en undersökning av området (Miljöteknisk markundersökning av deponiområde vid Villagatan, Nybro kommun av Vägverket Konsult, daterad ). Med denna översiktliga miljötekniska markundersökning samt den historiska informationen om området som grund nns inget som tyder på att området skulle vara förorenat. Radon Byggherren ansvarar för markundersökning och anpassar grundläggningssättet efter uppmätta radonvärden. Uppmätt markradonvärde skall ligga till grund för varje enskilt bygglov. Fornlämningar Det nns inga kända fornlämningar inom planområdet. 3

4 Strandskydd Inom det föreslagna detaljplaneområdet gäller idag strandskydd på 100 meter från Lindåsabäcken inom vissa delar av planen. Delar av strandskyddet är redan planlagt för kvartersmark med tillåten användning handel, småindustri, kontor och bilservice och all yta är redan i dagsläget grovplanerad för verksamheter. I planförslaget föreslås att strandskyddet upphävs inom de delar som berör kvartersmarken, det vill säga området för handel, småindustri, kontor och bilservice, i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft, a 1 på plankartan. De särskilda skäl som kommunen anser nns och som ligger till grund för beslutet är att marken redan har tagits i anspråk, då det är markberett och iordninggjort för verksamheter, samt att verksamhetsområdet har betydelse för stadens och kommunens utveckling. Eftersom området redan är ianspråkstaget och markberett och iordninggjort för verksamheter så nns det inte några naturvärden i form av ora och fauna inom det föreslagna området. Strandskyddets upphävande påverkar därför heller inte några värden för växt- och djurliv negativt. Användningen handel, småindustri, kontor och bilservice sträcker sig inte ända fram till Lindåsabäcken utan en zon som är 30 meter bred är lämnad så att det blir ett område med en fri passage som inte utestänger allmänheten från Lindåsabäcken. Denna zon är även lämplig för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Den intillliggande Madesjövägens bro över Lindåsabäcken är konstruerad så att en passage för utter och andra djur nns under vägen på båda sidorna av bäcken. Denna passage fungerar som en spridningskorridor längs bäcken vid högt vatten öde. Detta följer riktlinjerna i grönstrukturplanen för Nybro stad som Nybro kommun håller på att ta fram. Det skrafferade området, 100 meter från bäckkanten på land, visar det område som kommunen föreslår att strandskyddet upphävs på. Fotogra taget från väster mot området som kommunen föreslår att strandskyddet upphävs på. Område där kommunen föreslår att strandskyddet upphävs visas med ett skrafferat område på kartan här brevid. 4

5 Bebyggelseområden Bebyggelse I dagsläget nns ingen bebyggelse inom planområdet. Service I dagsläget nns ingen service inom planområdet. Planen medger byggrätt för handel, bilservice, småindustri och kontor inom område GHJ 1 K. Högsta byggnadshöjd är begränsad till 8,0 meter och maximalt 40 % av fastighetsarean får bebyggas. Byggnaderna får endast uppföras källarlösa. Ytterkanterna av verksamhetsområdet omfattas av zoner där marken inte får bebyggas. Mot Madesjövägen är zonen 20 meter bred och mot lokalgatan inom planområdet är zonen 6 meter bred. Vid bygglovprövning ska de geotekniska aspekterna särskilt beaktas, se även rubriken Geotekniska förhållanden. Gator och tra k Gatunät, gång-, cykel- och mopedtra k Det nns en lokalgata, Skruvens väg, inom planområdet. Planområdet gränsar till Madesjövägen som är en infartsgata till Nybro stad från riksväg 25 i söder. Enligt en tra kräkning som genomfördes 2008 tra keras Madesjövägen av cirka 3900 fordon per dygn på den sträckan som gränsar till planområdet. Det nns inga gång-, cykel- eller mopedvägar inom planområdet. Skruvens väg får användas som LOKALGA- TA, vilket innebär att gatan främst är avsedd för tra k som har sitt mål vid gatan. Utfartsförbud från fastigheterna i angränsande kvarter mot Madesjövägen föreslås av tra ksäkerhetsskäl. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Området är anslutet till det kommunala vattenoch avloppsnätet. Fjärrvärme Området är inte anslutet till fjärrvärme. El Området är anslutet till det kommunala elnätet. Dagvatten ska omhändertas lokalt, så kallat LOD, i en damm på fastigheten Madesjö 3:250. Inverkan på miljön Störningar Luft Sedan 1999 nns det miljökvalitetsnormer som omfattar förekomst av kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, ozon och partiklar PM10 i utomhusluft. De förändringar som planen medger inom området förväntas inte medföra att några miljökvalitetsnormer för luft överskrids. Administrativa frågor Genomförandetid Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. Medverkande tjänstemän Therese Andersson miljöinspektör Per Ahlgren miljöinspektör Ulf Ohlsson exploateringschef Nybro som ovan Parkering Parkering för verksamheterna inom planområdet förutsätts ske inom kvartersmark på den egna fastigheten. Kerstin Ainouz Stadsarkitekt Alexandra Eliasson Planarkitekt 5

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Den gällande detaljplanen, D 106 från 2002-03-27, medger markanvändning för naturområde med gång och cykelväg.

Den gällande detaljplanen, D 106 från 2002-03-27, medger markanvändning för naturområde med gång och cykelväg. 1 Till planförslaget har följande handlingar upprättats: plankarta med bestämmelser planbeskrivning behovsbedömning fastighetsförteckning Den gällande detaljplanen, D 106 från 2002-03-27, medger markanvändning

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Handlingar Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27. Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av. Kronholmskajen. Härnösands kommun, Västernorrlands län

DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27. Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av. Kronholmskajen. Härnösands kommun, Västernorrlands län PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27 Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av Kronholmskajen Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Sällerås 1:51 mfl, Nibe,

Sällerås 1:51 mfl, Nibe, Detaljplan för fastigheten, Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun, Skåne län Planbeskrivning Granskning 2014-12-17 till 2015-01-21 Skånes Fagerhult Skånes Värsjö Åsljunga Örkelljunga Eket Planområdet ligger

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer