Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning Dnr. Sbn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802"

Transkript

1 Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 Planbeskrivning & behovsbedömning Dnr. Sbn

2 Sammanfattning av planförslaget Företaget Plantagon International AB har i samarbete med Tekniska Verken i Linköping undersökt möjligheten att etablera en demonstrationsanläggning av ett vertikalt växthus. En lokaliseringsutredning för Plantagon har utförts av Teknik och Samhällsbyggnadskontoret hösten Detaljplanen möjliggör ett område för industri som ej tillåter är tillståndpliktig verksamhet enligt miljöbalken och kontorsverksamhet där en del kan avsättas för Plantagons verksamhet. Plantagons byggnad avses inrymma en kombination av växthus- och kontorsverksamhet som kan byggas cirka 60 meter hög. Övrig mark inom planområdet planläggs som ett normalt verksamhetsområde för industri, kontor, bilservice och lager. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan och påverkar inte riksintressen negativt. Inte heller ger den upphov till betydande miljöpåverkan enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning erfordras därför inte för detaljplanen. För denna detaljplan tillämpas plan- och bygglagen (2010:900). TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Björn Sigsjö Planarkitekt/Projektledare Handlingar & planprocessen Planhandlingarna består i plansamrådsskedet av: Detaljplanekarta i skala 1:1000 (A1) med planbestämmelser och grundkarta Planbeskrivning inklusive behovsbedömning för miljöbedömning Samrådsredogörelse Fastighetsförteckning maj/juni 2013 mars april 2014 juni 2014 Planarbetet sker i en process, som är reglerad i plan och bygglagen (2010:900), där berörda får möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen. Plansamrådet genomförs under försommaren 2013, granskning under vår 2014 och antagande under sommaren

3 Innehåll Handlingar & planprocessen... 2 Planens bakgrund och syfte... 4 Planförslag... 4 Ny bebyggelse... 4 Natur, park och rekreation... 8 Kulturhistoria... 9 Vattenområden... 9 Gator och trafik Teknisk försörjning Trafik Administrativa bestämmelser m.m Beskrivning av planens fastighetsrättsliga konsekvenser Planens genomförande Påverkan på miljön, sociala förhållanden m.m. av planens genomförande. 16 Planeringsförutsättningar Plandata Tidigare ställningstaganden Riksintressen Mark, vegetation och naturmiljö Gator och trafik Risker och störningar Teknisk försörjning Genomförda utredningar Medverkande Björn Sigsjö PlanarkitektBehov av miljöbedömning Behov av miljöbedömning Samlad behovsbedömning Checklista för behovsbedömningen Underlag för behovsbedömningen Plankarta, planbestämmelser

4 Planens bakgrund och syfte Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett mindre verksamhetsområde med bilservice, industri (som ej är tillståndpliktig verksamhet enligt Miljöbalken), kontor och lager. Syftet är även att möjliggöra uppförandet av en hög byggnad som kombinerar växthus och kontor. Denna byggnad är tänkt att utgöra ett positivt landmärke för staden Linköping och ha hög arkitektonisk nivå på färg, form och materialkvaliteter. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett mindre verksamhetsområde med bilservice, industri (som ej är tillståndpliktig verksamhet enligt Miljöbalken), kontor och lager. Detaljplanen initierades av företaget Plantagon International AB i samarbete med Tekniska Verken i Linköping, som utredde möjligheten att etablera en demonstrationsanläggning av ett vertikalt växthus i Linköping. Avsikten är att Plantagons anläggning ska utnyttja överskottsvärme och eventuellt koldioxid från Tekniska Verken, för uppvärmning av kontorslokaler och växthusodling. Efter positivt planbesked föregicks detaljplaneläggningen av en lokaliseringsutredning hösten 2011, där det aktuella läget som detaljplanen omfattar förordades. Samhällsbyggnadsnämnden i Linköping fattade våren 2012 beslut om startbesked för detaljplaneläggning. Detaljplanen var på samråd under försommaren Planförslag Ny bebyggelse Bebyggelsens huvudsakliga innehåll Detaljplanen möjliggör ett område för verksamheter; industri, bilservice, kontor och lager. Byggnaders totalhöjd anges från 6 till 14 meter inom planområdet. Byggnadsarean för kontor får vara högst 35 procent och för andra angivna verksamheter högst 50 procent av fastighetsarean. Detaljplanen avser inte att möjliggöra industri som innehåller verksamheter som är tillståndpliktig enligt miljöbalken. Inom en avgränsad del av planområdet möjliggörs en byggnad för kontor och växthusodling med en högsta totalhöjd om 64,5 meter från nollplanet i Linköpings lokala höjdsystem. Högre än så kan ingen del på byggnaden vara utan att komma i konflikt med kravet på flyghinderfrihet från på Linköpings flygplats. För att säkerställa den långsiktiga lämpligheten med tanke på bland annat parkeringsbehovet reglerar detaljplanen för denna del tillåten byggnadsarea beroende på byggnadshöjd. Av samma skäl finns också en begränsning av den sammanlagda tillåtna bruttoarean för kontorsändamål. Utöver den tillåt- 4

5 na bruttoarean för kontor får växthusodling finnas inom angiven byggnadsarea och totalhöjd. Växthusdelen är tänkt att producera grödor i industriell skala som i allt väsentligt transporteras bort, försäljs och konsumeras på annan plats. Fabriksförsäljning på platsen av mindre omfattning kan dock bli aktuell i samband med besöksverksamhet som har anknytning till växthusodlingen. Alla utrymmen som är till för växthusodlingsverksamheten exempelvis även tekniska utrymmen, kontor, besökscentrum, fabriksförsäljning och restaurang med direkt koppling till växthusodlingen ska ingå i användningen L, växthusodling. Detaljplanen reglerar markens och bebyggelsens totalhöjder inte antalet våningar. Antalet våningar för kontor i det nu aktuella projektet för Plantagon kan dock antas bli högst cirka Om en högre byggnad för växthusodling inte skulle uppföras så är det möjligt att på samma fastighet uppföra annan verksamhet, liknande den i resten av planområdet. Gestaltning Gestaltning för utformning av byggnad för växthusodling och kontor Den högre byggnaden som detaljplanen möjliggör som avses innehålla kontor och växthusodling ska även vara ett positivt landmärke för staden. Den har hög arkitektonisk nivå på färg, form och materialkvaliteter. Den har även erforderligt skydd för fåglar som minskar risken att de kolliderar med fasaden. Entréer och socklar ska vara tydligt utformade. Entréer ska vara tydligt utformade, delar av entréplanet ska innehålla transparenta partier. Fasaderna ska avslutas mot marken med en tydlig sockel som ger byggnaden visuell förankring på platsen. Transparenta fasader på växthusdelen Den byggnad eller del av byggnad som är avsedd för växthusodling ska ha transparenta fasader, som ger in- och utblick. Exempelvis kan fasaderna vara av glas, ETFE (etylen-tetrafluor-etylen) eller andra visuellt likvärdiga material. Exempel på användning av ETFE i byggnader, från vänster: National Space Center, Leicester; materialprover till Forsyth Barr Stadium, Dunedin; SwissDôme, FNhögkvarteret i Genève. 5

6 Skydd för fåglar i samband med transparenta ytor Den aktuella byggnaden kommer att ligga i anslutning till ett område som är en häckningslokal för flera skyddsvärda fågelarter och som är en rastplats för många flyttfågelarter. Den sökande ska vid bygglovprövningen visa att erforderligt skydd eller motsvarande för fåglar finns. Exempel på lösningar finns bland annat i följande publikationer: Bird-safe Building Guidelines (New York City Audobon) Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht (Schweizerische Vogelwarte, Sempach) Bird-Friendly Building Design (American Bird Conservancy). Miljöanpassning av genomsiktliga skärmar för fåglar (Trafikverket) Byggnad för växthusodling och kontor exempel på utformning Samtliga illustrationer i detta avsnitt är gjorda av Sweco Architects AB på uppdrag av Plantagon international AB, de visar exempel på hur deras demonstrationsanläggning, där växthusodling och kontor kombineras, skulle kunna se ut. Byggnadens fasad mot söder (åt vänster i bilden). Byggnadens fasad mot norr (mot E4, åt vänster i bilden). Byggnadens fasad mot söder (åt vänster i bilden). 6

7 Vy längs motorväg E4 i riktning österut. Plantagons anläggning i mitten av bilden. Tekniska Verkens byggnader döljs bakom skogen till höger. Gärstadverket skymtar längst till vänster. Vy längs motorväg E4 i riktning västerut. Plantagon i mitten av bilden. Gärstadverket (utanför bild) till höger. Vy längs länsväg 1057 i riktning norrut mot Ekängen, från en punkt strax norr om Gumpekullarondellen. 7

8 Tillgänglighet, jämställdhet och trygghet Utformningen av byggnader, entréområden och angöringsplatser ska ske på sätt som medger god tillgänglighet för personer med nedsatt orienteringseller rörelseförmåga. Den slutliga granskningen av hur tillgängligheten tillgodoses sker vid bygglovprövning. Linköpings kommuns Handikappolitiska handlingsprogram, antaget av kommunfullmäktige , ska beaktas vid planering och utveckling av planområdet. Allmän platsmark bör utformas så att den upplevs som trygg, till exempel vad gäller trafiksäkerhet, överblickbarhet och belysning nattetid. Naturmarken kring Ludvigsberg dammarna och naturområdet tillgängliggörs genom lokalgata/p-plats respektive gång- och cykelväg. Natur, park och rekreation Natur Planområdet omfattar yta som idag är energiskogsodling, samt längst i öster jordbruksmark. En naturvärdesinventering har utförts, som visar att det finns områden av lokalt naturvårdsintresse i norra delen av planområdet. Ett vackert höjdparti inom planområdet har innehållit bebyggelse (Ludvigsberg), vilken nu är riven och består idag av övergiven tomt/parkrest med lönnar och några fuktträd samt flera buskage. Höjdpartiet omges av träd och buskar. Höjdpartiet planläggs som naturområde och kommer att ha förbindelse mot söder till de två dammarna med omgivande landskap. Strandskydd Strandskyddet avses upphävas inom kvartersmark. Särskilt skäl enligt 7 kap 18c miljöbalken för upphävande av strandskyddet att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget samhällsintresse (industri, kontor, växthusodling, lokalgata och gc-väg). Vy från den västra dammen och i riktning norrut, med planområdet i bakgrunden. Stränderna är flacka. Delar av planområdet är idag bevuxet med energiskog. 8

9 Kulturhistoria Arkeologi Länsstyrelsen har i en tjänsteanteckning klargjort att ytterligare arkeologisk undersökning inte erfordras inom planområdet, annat än om fornlämningen RAÄ 138:1 berörs av åtgärder. Denna ligger inom område som i detaljplanen betecknas NATUR och förutses inte komma att påverkas. Vattenområden Vattennivåer, översvämningsrisk Kommunens rekommendationer i översiktsplanen och den reviderade rapporten från SMHI 2012 (Detaljerad översvämningskartering längs Motala ström, Roxen och Stångån) med anledning av risk för översvämning föranleder att detaljplanen reglerar lägsta golvhöjd till +3,7 meter i Linköpings lokala höjdsystem. Detta innebär att delar av marknivån på de blivande fastigheterna inom planområdet kommer att behöva höjas. En geoteknisk undersökning av planområdet, utförd av Tekniska Verken Driftum AB visar att marknivån inte får höjas med mer än 1 meter, såvida inte lastkompensation med lättfyllning utförs så att tillskottsbelastningen begränsas till 20 kn/m 2. Planbestämmelse angående markens beskaffenhet läggs till på plankartan. Befintlig marknivåer får inte höjas mer än 1 meter. I de fall det krävs mer ska kompensationslastning med lättfyll eller nödvändig grundförstärkning utföras med hänsyn till sättningar och stabilitet. 9

10 Gator och trafik Gatunät, gång- och cykeltrafik En ny lokalgata anläggs från väg 1057, strax norr om fastigheten Kallerstad 1:20 (Åby Östergården). Istället för att ha direktutfart på väg 1057 ansluts denna fastighet till den nya lokalgatan, vilket ger bättre trafiksäkerhet. En ny lokalgata anläggs, med avfart strax norr om fastigheten Kallerstad 1:20. Gatusektion för den nya lokalgatan som planeras att anläggas. Från lokalgatan nås de olika tomterna för industri, kontor och växthusodling. I lokalgatans slut i öster har avsatts en yta för att möjliggöra vändplan 10

11 för 12 meters fordon och parkeringsplatser för personbilar, för att underlätta och möjliggöra besök till natur- och rekreationsområdet kring de två dammarna. Planområde kommer att anslutas till den gång- och cykelväg som planeras i och med byggandet av Ullevileden samt till befintlig gång- och cykelväg längs Ekängsvägen. Dessutom finns inom naturområdet i planområdets norra del möjlighet att ta till vara en äldre vägsträckning som gång- och cykelförbindelse. Ett avsnitt äldre väg föreslås användas som cykelbana, och tillgängliggör Kollektivtrafik ett naturavsnitt inom planområdet och de båda närbelägna dammarna. Östgötatrafikens busslinje 507 från resecentrum mot Ekängen passerar planområdet. Hållplatser finns vid Runstensgatan i söder och Åby norr om väg E4. I samband med att detaljplanen för Ullevileden genomförs planeras busshållplatser att uppföras i nära anslutning till planområdet. Disposition, parkering, varumottagning, utfarter All parkering, varumottagning och dylikt ska lösas inom varje fastighetsägares egen kvartersmark. Kommunens aktuella parkeringsnorm för bil- och cykeltrafik Parkering i planering och bygglov ska tillämpas vid prövning av bygglov och andra tillstånd. Vid parkering på prickmark ska sikttriangeln beaktas vid ut- och infart mot allmän gata. Ett exempel på hur fastigheten för Plantagons verksamhet skulle kunna se ut visas nedan (illustration av Sweco Architects på uppdrag av Plantagon International AB): 11

12 Plantagon Antalet parkeringsplatser uppgår i ovanstående illustration till cirka 100 st. Parkeringsbehovet för det projekt som nu är aktuellt på tomten för Plantagon är beräknat på följande sätt. Kvm BTA (*för växthus anges bedömt antal anställda) Parkeringsnorm min Antal p platser Kontor (K) 9000 Kvm BTA x 0, Växthusodling (L) växthus *4 (Norm saknas) 3 fabriksförsäljning 130 Kvm BTA x 0,015 2 restaurang 460 Kvm BTA x 0,015 7 SUMMA

13 Teknisk försörjning Vatten och avlopp samt brandposter Nya dricksvatten- och spillvattenledningar måste anläggas för verksamheterna inom planområdet. Kapacitet finns för att ansluta dessa ledningar till befintliga ledningar i västra kanten av planområdet. Spillvatten måste ledas till en lågpunkt inom planområdet, och pumpas upp med tryckspillvattenledning till en högre nivå. Ett område (E) för ny spillvattenpumpstation, samordnad med nätstation för el, har avsatts i planen. En ny dagvattenledning förläggs i lokalgatan och ansluts vid länsvägen. Två nya brandposter behövs inom området. Dagvatten I och med den nya detaljplanen kommer Tekniska Verkens verksamhetsområde för dagvatten att utökas. Dagvattnet från planområdet kommer att avledas till dammarna invid planområdet. Erosionskydd avses att anläggas kring utloppet till dammen. Nya dagvattenledningar kommer att byggas ut i planerad lokalgata. Lågpunkten i gatan anordnas i anslutning till u-området i västöstlig riktning, söder om uttagen E-tomt. Från denna lågpunkt anläggs en dagvattenledning och dike till den närmaste dammen. En servisavsättning för dagvatten upprättas till varje fastighet. Endast källarlös bebyggelse kan avledas med självfall till allmänna spillvatten- och dagvattenledningar. Inom fastigheterna med verksamheter bör möjligheterna till lokalt omhändertagande och lokal fördröjning av dagvatten tas till vara. Planbestämmelse dike har införts att viss del av obebyggd markyta inom fastigheten ska möjliggöra infiltration och fördröjning av dagvatten, samt att dagvatten från hårdgjorda ytor så långt möjligt ska avledas till omgivande ytor som medger infiltration och fördröjning. De allmänna dagvattenledningarna dimensioneras för ett 2-års regn med 10 minuters varaktighet. Med ett 2-årsregn avses ett regn som i genomsnitt återkommer en gång under en tvåårsperiod. När kraftigare regn än det dimensionerande belastar ledningsnätet riskerar anslutna fastigheter att få vattenskador när dagvatten stiger upp i dräneringssystemen. Dagvattnet i den västra delen av planområdet avvattnas via dike och brunnar till befintlig vägdike läng länsvägen. Ett avtal behöver upprättas mellan Tekniska verken som är huvudman för dagvatten, och Linköpings kommun som äger befintliga dammar, som tillåter att dagvatten från området får avledas till dessa. Värme Kapacitet finns för att ansluta nya verksamheter inom planområdet till fjärrvärme. Nya ledningar måste då anläggas. El En nätstation för kraftförsörjning inom området behöver byggas. Ett E- område för ny nätstation, samordnad med spillvattenpumpstation, har av- 13

14 satts i planen. Kapacitet kommer därigenom att finnas för att ansluta nya verksamheter. En eventuell ledningsomläggning för el inom kvartersmark i planområdet bekostas av Linköpings kommun inför exploatering. Tele En teleledning i mark korsar blivande kvartersmark dels inom den längst åt öster liggande tomten, dels tomterna belägna söder om lokalgata. Detaljplanen förutsätter att denna ledning läggs om till att ligga inom allmän platsmark eller utom planområdet. En eventuell ledningsomläggning för tele inom kvartersmark i planområdet bekostas av Linköpings kommun inför exploatering. Lakvattenledning En trycksatt lakvattenledning från Gärstadverket till tre dammar för våtmarksrening belägna söder om planområdet, korsar blivande kvartersmark i planområdets sydligaste tomt. Detaljplanen förutsätter att lakvattenledningen läggs om till att ligga inom allmän platsmark. En eventuell ledningsomläggning för lakvattenledning inom kvartersmark i planområdet bekostas av Linköpings kommun inför exploatering. Trafik Trafiksäkerhet Planområdet ansluts till Ekängsvägen genom en T-korsning i ett läge strax norr om fastigheten Kallerstad 1:20. Ett separat vänstersvängfält för trafik norrifrån anläggs. Trafikanter till fots eller på cykel har möjlighet att nå planområdet och naturområdet öster därom via befintlig cykelväg längs Gumpekullavägen, och vidare planskilt på den framtida cykelvägen vid den planerade cirkulationsplatsen Ullevileden/Gumpekullavägen (väg1057). Oskyddade trafikanter kommer inte behöva inte korsa vägen i plan. Dock föreslås det en möjlighet för gående och cyklister att kunna korsa vägen strax norr om infarten till den nya lokalgatan i samband med den planerade busshållplatsen på Gumpekullavägen (väg 1057). Fastigheten Kallerstad 1:20 (Åby Östergården) har idag sin infart/utfart mot länsvägen, cirka 25 meter söder om den nya lokalgata som planeras. Fastigheten föreslås i den nya detaljplanen få sin utfart mot den nya lokalgatan istället. Detta ger en trafiksäkrare lösning. Transporter av farligt gods En detaljerad riskbedömning har utförts av WSP i samband med detaljplanearbetet. Transporter av farligt gods förekommer på såväl E4 som väg 1057 (Gumpekullavägen/Ekängsvägen). För att skydda området mot olycksrisker har i detaljplanen lagts ut ett skyddsområde mellan bebyggelsen och vägkanten, som ska vara bebyggelsefritt och som bör utformas så att det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Väg 1057 bör ha ett avåkningsskydd, vilket inkluderas i detaljplanen för Ullevileden. 14

15 Ventilationsdon för friskluft på byggnader inom planområdet ska placeras bortvänt från vägarna E4 och Administrativa bestämmelser m.m. Huvudmannaskap Linköpings kommun är huvudman för allmänna platser inom planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och skötsel av dessa områden. Fastighetsägarna/exploatörerna ansvarar på motsvarande sätt för utbyggnad och skötsel av kvartersmark. Nätbolagen ansvarar för utbyggnad och skötsel av de allmänna ledningar som finns i planområdet. Linköpings kommun står för flytt av el-, tele-, och lakvattenledning som inte ligger inom u-område på kvartersmark inom planområdet inför exploatering då detta blir akutellt. Genomförandetid Detaljplanens genomförandetid är fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägarna i princip rätt att få bygglov om ansökan inlämnas som är i enlighet med planen, och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel förlorad byggrätt. Strandskydd Strandskydd gäller inom planområdet intill 100 meter från strandlinjen för de äldre lertäkterna öster om planområdet. Strandskyddet upphävs inom kvartersmark i samband med detaljplanen. Beskrivning av planens fastighetsrättsliga konsekvenser Bildande av nya fastigheter Genom avstyckning från Kallerstad 1:1 skall nya fastigheter inom kvartersmarken bildas efter hand som tomterna säljs. E-området för tekniska anläggningar skall kunna avstyckas och bilda en egen fastighet eller upplåtas med ledningsrätt. Kommunen ansöker om, och bekostar fastighetsbildningen (avstyckningen). Fastighetsregleringar Genom fastighetsreglering överförs Kallerstad 1:18 till Kallerstad 1:1, Kommunen bekostar fastighetsregleringen. 15

16 Gemensamhetsanläggningar m.m. Några gemensamhetsanläggningar bedöms inte vara nödvändiga, men kan inrättas inom kvartersmark för eventuella anläggningar som flera fastigheter behöver andel i. Exempel på sådan anläggning kan vara gemensam utfart, inom kvartersmark, fram till allmän väg. Kostnaden för bildande av gemensamhetsanläggningar fördelas mellan berörda fastigheter. Servitut, ledningsrätter samt övriga rättigheter Inom de områden som på plankartan markerats som u-område ska berörda fastigheter upplåta marken med ledningsrätt för de ledningsinnehavare som anlägger eller anlagt ledningar där. Marken ska upplåtas utan ersättning. Ledningsinnehavaren ansöker om och bekostar ledningsrättsförrättning. Kommunen ska upplysa om skyldigheten, att ersättningsfritt upplåta marken för u-områden, i de köpeavtal man tecknar med framtida exploatörer. Ett avtal behöver upprättas mellan Tekniska verken som är huvudman för dagvatten, och Linköpings kommun som äger befintliga dammar, som tillåter att dagvatten från området får avledas till dessa. Planens genomförande Påverkan på miljön, sociala förhållanden m.m. av planens genomförande Tillämpad lag För denna detaljplan tillämpas plan- och bygglagen (2010:900). Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken Planen tar i anspråk mark för industri, kontor och växthusodling i ett område som domineras av vägar, tekniska anläggningar och dammanläggningar. Detaljplanen är förenlig med 3, 4 och 5 kap i Miljöbalken. Detaljplanen innebär inte att miljökvalitetsnormer överskrids. Detaljplanen berör Riskintresset för luftfart. 16

17 Planeringsförutsättningar Plandata Planområdet omfattar 3,9 hektar. Följande fastigheter finns i området: Fastighet Ägare Areal Kallerstad 1:1 Linköpings kommun Ca 135 hektar Kallerstad 1:18 Tekniska Verken i Linköping Ca 3700 m 2 Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer Detaljplanen överensstämmer med översiktsplan för staden Linköping. antagen 2010, som redovisar planområdet som Utbyggnadsområde, blandad användning bostäder /verksamheter / handel. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Inom planområdet gäller följande detaljplan och områdesbestämmelser: Områdesbestämmelser för del av Kallerstad Mörtlösa, nr. OB1084, antagen Detaljplan för del av Kallerstad 1:1 och 1:2, nr 1232, med laga kraft Denna omfattar ett det nu aktuella planområdet och de båda lertäkterna i öster. Genomförandetiden har gått ut. Planen anger att täktverksamhet får bedrivas fram till 2012, och att området därefter ska användas som parkmark, strövområde. En illustration till sagda plan visar lertäkterna som två sammanbundna vattenytor, omgivna av ett skogs- och parklandskap, mot väster fram till Gumpekullavägen. I den nu aktuella detaljplanen blir delar av marken vid vägen istället kvartersmark. Ett par andra detaljplaner har anknytning till planområdet: Strax söder om nu aktuellt planområde finns detaljplan nr. 1122, laga kraft , som avser ett område för våtmarksrening. Genomförandetiden har gått ut. Strax norr om planområdet pågår arbete med Detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av Skäggetorp 1:1 m.fl.. Beslut om utställning förväntas ske under 2014, och planen kan möjligen vara antagen under De två lertäkter invid planområdet som successivt vattenfylls och förvandlas till dammar efter det att täktverksamheten har upphört, omfattas av strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. 17

18 Miljökonsekvensbeskrivning för angränsande områden Planeringen för den blivande Ullevileden invid planområdet har föregåtts av Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan i Tornby och Kallerstad för del av Skäggetorp 1:1 m.fl.. Denna ger en mycket utförlig sammanställning av förutsättningar och påverkansfaktorer inom området i stort. Lokaliseringsutredning En lokaliseringsutredning inför valet av tomt för Plantagon utfördes av Teknik och Samhällsbyggnadskontoret hösten Riksintressen Planområdet ligger inom riksintresseområdet för luftfart som avser Linköpings flygplats avseende flygfrihinderhet. Det aktuella planområdet ligger inom zonen för flyghinderbegränsning om 64,5 meter över Linköpings lokala nollplan. Området kring den f.d. lertäkten dagens dammanläggning var tidigare utpekat som riksintresseområde för värdefulla ämnen har nu dock tagits ut då lertäkten är avslutad. I övrigt finns inga riksintressen som påverkas av detaljplanen. Mark, vegetation och naturmiljö Planområdet omfattar ytor som idag är energiskogsodling på åkermark, både väster och öster om Ekängsvägen, samt längst i öster mark som idag är jordbruksmark. De centrala delarna i planområdet utgörs av obrukad gräsmark dominerad av bredbladiga gräs. Här finns också en liten berghäll och några stenar. Området har visst värde för fågelfaunan och ingår i revir för gräshoppsångare och hämpling som båda är rödlistade. Vid ett av besökstillfällena påträffades Rosenenfink en annan rödlistad art och vid det andra törnskata. Ett vackert höjdparti inom planområdet har innehållit bebyggelse (Ludvigsberg), vilken nu är riven och är i dag övergiven tomt/parkrest med lönnar och några fuktträd samt flera buskage. Från en berghäll har man fin utsikt över det omgivande landskapet och här finns också en artrik torrängsflora med bland annat axveronika. Höjdpartiet är delvis på väg att växa igen med slyskog och tät gräsförna, men har kvalitéer som kan framhävas genom skötsel. Området har en ganska rik fågelfauna med bland annat törnsångare och den rödlistade arten hämpling samt kan ha betydelse för rosenfink. Den stora dammen utgörs en vattenyta som tidigare varit lertäkt. Inget vattendrag leder till eller från dammen. Undervattensvegetationen är inte närmare undersökt men har goda förutsättningar att hysa ovanliga arter av nateväxter och kransalger, t ex den mycket sällsynta spetsnaten som är en kommunal ansvarsart. Dammen är fiskfri och hyser en rik fågelfauna med högt värde. Här finns bland annat de rödlistade arterna drillsnäppa och svarthakedopping, den senare, som också är en kommunal ansvarsart, har de senaste åren häckat med 1-3 par. Den mycket sällsynta släktingen svarthalsad dopping, som 18

19 i Sverige endast finns på ett fåtal lokaler, har de senaste åren funnits här med flera exemplar och har även häckat vid något tillfälle. Den mindre dammen, i sydväst, är även den fiskfri vilket ger goda förutsättningar för många vattenlevande insekter, kräftdjur och groddjur. Vattnet i denna damm är mycket klarare än i den större dammen och här finns fläckar med vattenvegetation och kan innehålla sällsynta kransalger och nateväxter. Dammen har ännu inte utvecklat särskilt höga naturvärden, åtminstone inte för fågelfaunan, men kan förväntas få liknande värden som den större dammen och fungera som komplement till denna. Nuvarande fågelfauna i dammen är ganska fattig men stranden ingår i revir för den rödlistade drillsnäppan. Vattenytan i båda dammarna stiger fortfarande efter lertäktens avslutande och de fylls sakta på av grundvatten och direktavrinning från åkrarna och kantzonerna eftersom de inte har kontakt med något vattendrag. För till exempel doppingarna är det av stor vikt att inga öppna vattendrag leds in eller ut från denna damm. Området mellan och kring dammarna utgörs av nyligen avsläntade kantzoner. Vegetationen är än så länge gles med inslag av enstaka videbuskage. Fågelfaunan är dock ganska rik, delvis beroende av den närliggande dammen. Här finns troliga häckningsrevir för rödlistade arter som sydlig gulärla och gräshoppssångare som båda vill ha frodig gräsmark med bara enstaka buskar. Ett vackert höjdparti inom planområdet har innehållit bebyggelse (Ludvigsberg), vilken nu är riven. Från en berghäll har man fin utsikt över det omgivande landskapet. Höjdpartiet sparas ut som naturområde i detaljplanen. Vy mot öster och den östra dammen i bakgrunden. Dikningsföretag Eventuella dikningsföretag som planområdet kommer i beröring med har undersökts inom ramen för Dagvattenutredning för ny detaljplan i Kallerstad gjord av EQC Östergötland AB, med datering Kontroll har gjorts på Länsstyrelsens hemsida Östgötakartan. Det sydvästra hörnet av planområdet tangerar dikningsföretag Kallerstad R_

20 Planförslaget bedöms inte påverka dikningsföretaget. I övrigt finns inga kända dikningsföretag som berör planområdet. Dammar De två stora lertäkterna strax söder och öster om planområdet är på väg att vattenfyllas på naturlig väg upp till grundvattennivå. Vattenytan bedöms i framtiden bli cirka +1,0 meter i Linköpings lokala höjdsystem, alltså cirka 1,5-2 meter under omgivande marknivå. Strandskydd Planområdet omfattas av strandskydd intill 100 meter från nuvarande strandlinje på de gamla, numera vattenfyllda lertäkterna. Detaljplanens gräns mot öster har därför lagts meter från strandlinjen, så att framkomligheten för det rörliga friluftslivet tillgodoses och möjlighet finns att skapa park- och rekreationsmiljö runt dammarna. Geotekniska förhållanden, förorenad mark och radon En Geoteknisk undersökning är genomförd av Tekniska Verken, sammanfattad i Geoteknisk PM daterat Enligt denna gäller i korthet följande inom planområdet. Förutsättningarna för grundläggning varierar inom området dock främst i närheten av fastmarkspartierna. Generellt krävs därför att varje blivande fastighetsägare inom planområdet utför en detaljerad geoteknisk undersökning i samband med projektering och byggande. Inom stora delar av området finns lös lera på större djup och här behöver tillkommande markbelastning begränsas till 20kN/m 2. Detta innebär exempelvis att byggnader med 1-2 våningar eventuellt kan grundläggas ytligt under förutsättning att inte marknivån behöver höjas. Detta förutsätter också att grundkonstruktionen inte medför koncentrerade linje- eller punktlaster. Byggnader med mer än 2 våningar kräver sannolikt grundläggning med pålar nedförda till berg. Marknivåerna bör inte höjas med mer än cirka 1 meter såvida inte lastkompensation med lättfyllning utförs så att tillskottsbelastningen begränsas till 20kN/m 2. I samband med den geotekniska undersökningen har också släntstabiliteten invid de två lertäkterna studerats. Genom undersökningar och beräkningar drar undersökningen slutsatsen att befintliga förhållanden är tillfredsställande enligt de krav som ställs inom detaljplanelagt område. Detaljplanens gräns är lagd på ett avstånd om cirka meter från släntkrön. Den geotekniska undersökningen säger att tillkommande markbelastning (exempelvis av uppfyllnader, byggnader) inte får överstiga 30kN/m 2 (3 ton / m 2 ) inom ett avstånd av cirka 20 meter från släntkrön. Med hänsyn till lerans sättningsegenskaper behöver dock markbelastningen begränsas ytterligare till 20kN/m 2. Området är att betrakta som normalradonmark, och grundläggning ska därför utföras radonskyddande. Radonhalten i markluft har mätts i tre punkter 20

Detaljplan i Kallerstad för del av Kallerstad 1:1 (Plantagon)

Detaljplan i Kallerstad för del av Kallerstad 1:1 (Plantagon) 1 (3) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-06-05 Dnr Sbn 2011-802 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Björn Sigsjö Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Kallerstad för del av Kallerstad 1:1 FÖRSLAG

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN)

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) Datum Diarienummer 2015-08-18 MBR-2014-297 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) TORSBY KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN Allmänt Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer